STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt"

Transkript

1 STADSREVISIONEN Nr 8 November 2007 DNR /07 Revisionsrapport STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt Vid bygglov som innebär avvikelse från detaljplan förekommer avsteg från kommunallagens krav på likabehandling Handläggningen skulle förenklas och likabehandling lättare uppnås om inaktuella detaljplaner ändras i samband med bygglov Det sker ingen uppföljning av att bygganmälan lämnas in Åtgärder måste vidtas för att minska andelen vakanser bland bygglovshandläggarna Stadsbyggnadsnämnden bör utveckla en enklare bygglovstaxa

2 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. I årsrapporter för nämnder och granskningspromemorior för styrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Särskilda granskningar som sker under året publiceras löpande som revisionsrapporter och i vissa fall som promemorior. Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från revisionskontoret. STADSREVISIONEN Revisionskontoret Besöksadress: Hantverkargatan 3 A, 1 tr Postadress: Stockholm Telefon: Fax:

3 STADSREVISIONEN REVISORSGRUPP Till Stadsbyggnadsnämnden GRANSKNING AV STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Revisorsgrupp 1 har den 19 november 2007 behandlat bifogade revisionsrapport (nr ) Revisorerna hänvisar till rapporten och ser särskilt allvarligt på att stadsbyggnadsnämnden i vissa bygglovsärenden inte lever upp till kommunallagens krav på likabehandling. Revisorerna överlämnar rapporten till stadsbyggnadsnämnden för yttrande till revisorsgrupp 1. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgruppen senast På revisorernas vägnar Bengt Akalla Ordförande Stefan Rydberg Sekreterare Kopia till Förvaltningschefen Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Hantverkargatan 3 A 1 tr

4 STADSREVISIONEN 1(2) REVISIONSKONTORET Sammanfattning Revisionskontoret har med hjälp av konsult granskat stadsbyggnadsnämndens hantering av bygglov och bygganmälan. Det centrala i granskningen har varit att belysa och bedöma om stadsbyggnadsnämnden har effektiva processer avseende verksamheterna bygglov och bygganmälan och om kommunallagens likställighetsprincip efterlevs. Revisionskontoret hänvisar till den bilagda konsultrapporten och vill särskilt framhålla följande. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt Utifrån konsultrapporten kan revisionskontoret konstatera att handläggningen i det enskilda ärendet oftast är kompetent och effektiv. Stadsbyggnadskontoret har vidare ett ambitiöst program för att skapa likställighet i handläggningen av bygglov. Detta sker bl.a. genom internutbildning, riktlinjer i programskrifter samt veckovisa sammankomster där olika ärenden om bygglov och bygganmälan diskuteras. Arbetet med att utveckla bygghandboken bör dock fullföljas. Närvaron vid de veckovisa sammankomsterna har p.g.a. arbetsbelastningen minskat. Den bör ökas. Vidare bör rutinerna bli sådana att de ärenden som handläggaren bedömer bör avslås, snabbare förs till stadsbyggnadsnämnden för beslut. Nu finns en tendens att besvärliga ärenden blir liggande i onödan. Vid bygglov som innebär avvikelse från detaljplan förekommer avsteg från kommunallagens krav på likabehandling Stadsbyggnadsnämnden meddelar ofta bygglov som innebär avvikelse från detaljplan och tar då hänsyn till om det finns risk för överprövning av ärendet. Detta leder till klara avsteg från kommunallagens krav på likabehandling. Bygglovhandläggarna har delegation att besluta om bifall till bygglov. I huvudsak lämnar stadsbyggnadskontoret ärenden, som bedöms att inte klara en överprövning, till stadsbyggnadsnämnden med förslag om avslag. Nämnden bifaller ofta dessa ärenden när grannarna till den sökande inte har några invändningar och risken för överprövning därmed är liten. Det innebär att nämndens bifall till bygglov inte grundas enbart på sakförhållanden. Den som har medgörliga grannar tillåts göra sådant som den med mindre tillmötesgående förvägras. Därmed åsidosätts kommunallagens likställighetsprincip, dvs. krav på likabehandling. Det är dessutom otillfredsställande att stadsbyggnadsnämnden fattar beslut som med stor sannolikhet strider mot lagstiftningen.

5 STADSREVISIONEN 2(2) REVISIONSKONTORET Handläggningen skulle förenklas och likabehandling lättare uppnås om inaktuella detaljplaner ändras i samband med bygglov Revisionskontoret förutsätter att ett bygglov, som innebär större avvikelse från detaljplan än vad lagen medger, endast godkänns när det innebär åtgärder som nämnden anser bör vara tillåtna. I de fall hindret är att detaljplanen är inaktuell och det handlar om mindre planändringar bör därför detaljplanen ändras. Därmed blir ett godkännande oberoende av vad den sökandes grannar tycker. En sådan handläggning skulle innebära att bygglovssökande behandlas i enlighet med kommunallagens likställighetsprincip. Det sker ingen uppföljning av att bygganmälan lämnas in Antalet ärenden om bygganmälan uppgår till ca hälften av antalet ärenden om bygglov. Det sker inte någon uppföljning av om bygganmälan lämnas in efter att bygglov beviljats. Den stora skillnaden mellan antalet bygglov och antalet bygganmälningar gör det sannolikt att underlåtenhet att lämna in bygganmälan förekommer. Det innebär att i sådana fall sker aldrig någon kontroll av de tekniska egenskapskraven på byggnaderna. Det kan gälla brandsäkerhet, hållfasthet, energihushållning, tillgänglighet m.m. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att följa upp bygglov där inte bygganmälan lämnats. Det bör ske inom två år efter att byggnadsåtgärderna senast ska ha påbörjats. Åtgärder måste vidtas för att minska andelen vakanser bland bygglovshandläggarna Stadsbyggnadskontoret har svårt att rekrytera kompetenta bygglovshandläggare, 20 % av tjänsterna är vakanta. För handläggare av bygganmälan är andelen vakanser något mindre. Arbetsbelastningen på handläggarna är för närvarande hög. Risk finns att kvaliteten i handläggningen försämras genom bl.a. minskat utrymme för internt samråd och principiella överväganden. Det är nödvändigt att stadsbyggnadsnämnden vidtar åtgärder för att förbättra personalsituationen. Stadsbyggnadsnämnden bör utveckla en enklare bygglovstaxa Stockholms bygglovstaxa är komplicerad varför det krävs särskild utbildad personal för att sköta debitering. Fyra handläggare arbetar med debitering av avgifter. Det är också svårt att med nuvarande taxa beräkna avgiftens storlek innan debitering och därmed också svårt att prognostisera de totala bygglovsavgifterna. En översyn av bygglovstaxan i syfte att förenkla har också inletts vid stadsbyggnadskontoret. Jan-Erik Ek Enhetschef Hans Classon Revisor

6 Granskning av handläggningen av bygglov och bygganmälan vid Stockholms stadsbyggnadsnämnd Rapport 25 oktober 2007 Gösta Blücher

7 1 Innehållsförteckning Granskning av handläggningen av bygglov och bygganmälan vid Stockholms stadsbyggnadsnämnd Uppdraget Styrande dokument Kommunfullmäktiges budget för Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan Plan och bygglagen (PBL) samt Byggnadsverkslagen (BVL) Kommunallagen och Förvaltningslagen Förutsättningar för handläggningen Antal ärenden och handläggningsresurser Handläggningen av bygglov Handläggningen av bygganmälan Sambandet mellan bygglov och bygganmälan Resultat av granskningen Är handläggningen effektiv? Har handläggarna bra hjälpmedel? Får handläggarna tillräckligt stöd i handläggningen? Får sökanden stöd som underlättar handläggningen? Löser kontoret samordningen av bygglov och bygganmälan? Kan handläggningstiderna förkortas? Är personalsituationen tillfredsställande? Är handläggningen rättssäker? Lever handläggningen upp till kraven i PBL och Förvaltningslagen? Lever handläggningen upp till likställighetsprincipen i Kommunallagen? Iakttas de särskilt angivna materiella kraven i handläggningen? Behandlas Stockholmskraven enligt fullmäktiges direktiv? Beaktas andra särskilt angivna kvalitetsmål? Har Stockholm en lämplig bygglovtaxa? Slutsatser och rekommendationer Allmänt om handläggningen Personalsituationen Tillsynen av byggnadsverksamheten i Stockholm Likställighetsprincipen Stadsbyggnadskontorets organisation Bygglovtaxan...18 Bilaga 1 Stadsbyggnadskontorets organisationsplan

8 2 1. Uppdraget Granskningen av stadsbyggnadsnämndens handläggning av ärenden om bygglov och bygganmälan genomförs på uppdrag av revisionskontoret i Stockholms stad. I granskningen ska belysas och bedömas om stadsbyggnadsnämnden har effektiva processer avseende dessa verksamheter och om likställighetsprincipen efterlevs. Granskningen ska också belysa om personalen får tillräckligt stöd för att klara arbetsuppgifterna och om kraven på byggnadsåtgärderna uppfylls. Vi som genomför granskningen är adjungerad professor arkitekt SAR/MSA Gösta Blücher, som konsult, i samarbete med certifierad kommunal revisor Hans Classon från Stockholms stads revisionskontor. Vi har genomfört intervjuer gemensamt och gemensamt diskuterat slutsatser och rekommendationer, men ansvarig för rapporten är Gösta Blücher. Granskningen baseras på Kommunfullmäktiges budget 2007 Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2007 Statistik över handläggningen vid stadsbyggnadskontoret Förteckning över överklagade ärenden Handlingar i ett urval enskilda ärenden Intervjuer med sökanden och handläggare i några av dessa ärenden Intervjuer med avdelningschefer och bygglovchefer i kontorets ledning Intervjuer om verksamhetens villkor med företrädare för länsstyrelsen samt för Sveriges kommuner och landsting (SKL). För intervjuer med sökande och handläggare har tre ärenden valts. De representerar ärenden där stadsbyggnadskontoret föreslagit avslag men stadsbyggnadsnämnden beslutat bifall, ärenden som har blivit överklagade efter avslag på ansökan i nämnden och ärenden som har lång handläggningstid. Ärendena har valts så att de omfattar tillbyggnad av villa, vindsinredning och nybyggnad av flerbostadshus. De har också valts så att sökanden är enskild villaägare, bostadsrättsförening och professionell byggherre. Granskningen sker mot de regler för verksamheten som är angivna i Förvaltningslagen, Kommunallagen (KomL), Plan- och bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL). Därvid beaktas också den utredning om PBL:s tillämpning som nyligen genomförts. 2. Styrande dokument 2.1 Kommunfullmäktiges budget för 2007 Kommunfullmäktiges mål för stadsbyggnadsnämndens verksamhet, som de redovisas i den antagna budgeten för 2007, innebär främst en ökad produktion av planer för olika ändamål främst bostäder. Verksamhetsmål som innebär en ökad mängd byggärenden och därför ställer ökade krav på effektiviteten i handläggningen av bygglov och bygganmälan.

9 3 Andra mål från kommunfullmäktige som berör bygglovgivningen och som bör följas upp i granskningen: Inventera de fördyrande stockholmskraven vid markanvisningar/bygglov och föreslå åtgärder för att underlätta processerna. Agera mot staten så att reglerna för miljö och byggande storstadsanpassas. Parkeringstalet vid nybyggnation ska höjas till minst 1,0 Genomföra obligatoriska trygghetsanalyser vid alla ny- och större ombyggnader. Vi har i granskningen koncentrerat oss på effektivitetsmålet. Vi har därutöver närmare undersökt innebörden av de s.k. stockholmskraven i handläggningen. Övriga preciserade kvalitetsmål har följts upp i samband med intervjuer av handläggare och chefer. 2.2 Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2007 Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2007 baseras av naturliga skäl på målen angivna av kommunfullmäktige. Målangivelser som berör byggprojektens egenskaper utöver de nämnda är: Krav på fastighetsnära källsorteringsutrymme vid ny bebyggelse. Tillgängligheten i samband med omhändertagande av avfall. Även tillämpningen av dessa mål har följts upp i samband med intervjuer. Verksamhetsplanen innehåller i övrigt mål för hur handläggningen ska gå till: Informationen till sökande utvecklas på hemsidan så den blir entydig och inte beroende av vem som lämnar den. Utveckling av rutiner och IT-stöd samt omprövning av ambitionsnivåer i handläggningen för att med oförändrad personal fatta allt fler beslut. Dessa mål har följts upp genom intervjuer och studium av kontorets hemsida och intranät. Stadsbyggnadskontoret redovisar i verksamhetsplanen dels problem med rekrytering av personal för bygglovhantering, dels att många projekt berör befintlig bebyggelse med otidsenliga detaljplaner, som det inte finns resurser att modernisera. Det framgår också av verksamhetsplanen att handläggningen av ärenden om bygganmälan innebär problem då de allra flesta byggprojekten har byggherrar som saknar erfarenhet av byggande. Dessa frågor har därför särskilt uppmärksammats i granskningen då de har stor betydelse för handläggningstiderna. 2.3 Plan och bygglagen (PBL) samt Byggnadsverkslagen (BVL) Stadsbyggnadsnämndens handläggning av bygglov och bygganmälan styrs av PBL. När det gäller sambandet mellan bygglov och bygganmälan är också BVL av betydelse. Lagstiftningen är föremål för översyn. En parlamentarisk kommitté (PBL-kommittén) har redovisat erfarenheter av lagens tillämpning och lämnat förslag till lagändringar. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu i regeringskansliet. Kommittén konstaterar beträffande lagstiftningens system för tillsyn och kontroll av byggverksamheten bl.a. att syste-

10 4 met uppfattas av många bygglovsökande och bygglovshandläggare som krångligt att tilllämpa och onödigt omständligt i framför allt enkla ärenden. Det framstår som besvärligt att tillämpa, men enkelt att avvika ifrån. Det påstås kunna tillämpas nästan hur som helst, och tillämpningen anses variera från kommun till kommun. 1 Det system kommittén syftar på fick sin nuvarande utformning genom en lagreform Då bröts de tekniska egenskapskraven ut ur PBL och fördes till en särskild lag, BVL. Ansvaret för att kraven blir tillgodosedda lades på byggherren, som ska upprätta en kontrollplan och tillsätta en certifierad kvalitetsansvarig, som ska ansvara för att kontrollplanen följs. De tekniska egenskapskraven enligt BVL utgör inte villkor för bygglov, vilket leder till att bygglov lämnas och måste lämnas för byggnader utan att det finns säkerhet för att de tekniska egenskapskraven enlig BVL kan bli tillgodosedda. Många kommuner minskade sin personal för bygglov och byggnadsinspektion i samband med lagändringen Den äldre personal som då blev kvar har nu i stor utsträckning nått pensionsålder. Nyrekryteringen försvåras av att det f.n. inte finns någon för handläggning av bygglov och bygganmälan anpassad utbildning. I granskningen har vi undersökt hur stadsbyggnadsnämnden möter problemen med kontroll och tillsyn och med den nyrekrytering som behövs för handläggningen. 2.4 Kommunallagen och Förvaltningslagen I uppdraget ingår också att granska om stadsbyggnadsnämnden lever upp till kommunallagens (KomL) krav på likabehandling. Enligt KomL 2 kap 2 ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Det är naturligt att i ärenden som berör bedömningar där olika tolkningar är möjliga så kan olika personer komma till olika slutsatser. Detta innebär inte att likställighetsprincipen åsidosätts. Det granskningen omfattar är hur stadsbyggnadsnämnden ger stöd till handläggningen för att bedömningarna av likartade ärenden ska bli lika. Vid genomgång av stadsbyggnadsnämndens protokoll från möten under 2007 kan konstateras att nämnden i ett stort antal ärenden gått emot kontorets förslag till beslut i bygglovärenden. Detta har också betydelse för lagtillämpningen och har därför uppmärksammats i granskningen ur rättssäkerhetssynpunkt. Förvaltningslagen innehåller allmänna bestämmelser om myndigheters handläggning av ärenden. Den slår fast myndigheternas skyldighet att ge service åt medborgarna och de allmänna krav som ska iakttas vid handläggningen. För ärenden om myndighetsutövning mot någon enskild ges föreskrifter om förutsättningar för muntlig handläggning, parts rätt att få del av uppgifter, motivering av beslut, underrättelse om beslut, överklagande m.m. 1 Får jag lov SOU 2005:77 s. 595

11 5 Avvikande regler i annan lag t.ex. PBL tar emellertid över förvaltningslagens bestämmelser. Vi har i vår granskning bedömt handläggningen också ur dessa aspekter. 3. Förutsättningar för handläggningen 3.1 Antal ärenden och handläggningsresurser Stadsbyggnadskontoret har två operativa avdelningar som handlägger ärenden om bygglov och bygganmälan. Indelningen är geografisk på innerstad respektive ytterstad. Se bilaga 1. Organisationen är föremål för översyn. Bygglovssektionerna är i oktober 2007 bemannade enligt följande: Innerstadsavdelningen En bygglovschef tjänsten är för närvarande vakant. De tidigare sakansvariga för bygglov resp. bygganmälan är gemensamt tillförordnade på befattningen. Elva bygglovshandläggare - arkitekter/ingenjörer i tjänst, några på deltid. Det är nu fyra vakanser inom den kategorin. En ingenjör som handlägger både bygglov och bygganmälan. Nio bygganmälanshandläggare byggnadsinspektörer i tjänst. Två tjänster är vakanta. En handläggare av brandfarliga varor. Fyra assistenter i tjänst en på deltid som också handlägger obligatorisk ventilationskontroll (OVK). En assistenttjänst är vakant. Två debiterare av plan- och bygglovavgifter. En jurist. Ytterstadsavdelningen En bygglovschef. Fjorton bygglovshandläggare arkitekter/ingenjörer i tjänst. En tjänst är vakant och några tjänster är besatta med deltider. Elva bygganmälanshandläggare byggnadsinspektörer i tjänst. En av dessa är också bitr. bygglovschef och har chefsansvar för en del av sektionens personal. En annan ansvarar för kontorets hela verksamhet vad gäller anmaningar och förelägganden enligt lagarna och förordningarna om OVK och hissar mm. En handläggare av brandfarliga varor. Två assistenter och en handläggare av OVK. Två debiterare, varav en är deltidssjukskriven. En jurist. Stadsbyggnadskontoret tog 2006 emot ansökningar om bygglov och ärenden om bygganmälan. Sedan 2005 har tillströmningen av ärenden ökat, utan att personalresurserna förändrats. Enligt stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2007 beräknas ärendemängden inom bygglov och bygganmälan öka med närmare 20 procent. Detta är

12 6 ärenden, som innebär myndighetsutövning, vilket innebär att de ska handläggas effektivt och utan dröjsmål. Cirka 95 procent av alla ärenden om bygglov avgörs av den enskilde handläggaren, resten avgörs av stadsbyggnadsnämnden. Handläggarna har enbart delegation på att besluta bifall. Alla ärenden där kontoret föreslår avslag hänskjuts till nämnden. Ytterstadsavdelningen har många enskilda villaägare som sökande. I innerstaden är det vanligt med bostadsrättsföreningar, professionella byggherrar och olika näringsidkare. Varje handläggare handlägger i genomsnitt ca 250 ärenden på ett år. Skillnaden mellan handläggare är stor. Vissa handläggare slutför över 400 ärenden på ett år. Andra ligger väsentligt lägre. Vi har dock inte kunnat bedöma i vilken omfattning handläggarna tjänstgjort med hänsyn till deltider, tjänstledigheter och sjukdom. 3.2 Handläggningen av bygglov Bygglov krävs i en rad sammanhang, t ex vid ny-, om- och tillbyggnad, för ändrad användning, ändring av byggnadens utseende, om man gör betydande ändringar inomhus som att komplettera med fler bostadslägenheter, fler lokaler för handel etc. och om man gör tillfälliga ändringar av fastigheter, t ex omvandlar bostadslägenheter till daghem under viss tid. Ansökan om bygglov görs hos stadsbyggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla de ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som behövs för prövningen. Innan lov lämnas ska stadsbyggnadskontoret bereda sakägare och kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt sådan känd organisation eller förening tillfälle att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan eller om sådan saknas om åtgärden inte är att betrakta som kompletteringsåtgärd. Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det som tillförts ärendet genom denna remissrunda. Sökande ska underrättas om beslutet om bygglov. Beslutet ska också sändas till de berörda som yttrat sig i ärendet, sakägare m fl. Om beslutet går emot den sökande ska han/hon underrättas om hur han kan överklaga. Även berörda sakägare (grannar) kan överklaga. Handläggningen regleras relativt detaljerat i Plan och Bygglagen. I både bygglov och bygganmälan är det den enskilde som ansöker hos byggnadsnämnden i kommunen i Stockholms fall stadsbyggnadsnämnden. De olika stegen i handläggningen: 1) Ansökan lämnas in (antingen direkt eller efter att den enskilde hämtat grundläggande information på hemsidan eller efter kontakt med stadsbyggnadskontoret per telefon eller besök); 2) Ansökan granskas av bygglovhandläggare; 3) Eventuell komplettering krävs in; 4) Sakägare och andra direkt berörda (grannar, hyresgäster etc.) kontaktas om ansökan innebär avvikelse från detaljplan;

13 7 5) Ansökan beviljas eller avslås (se delegationsordning); 6) Efter beslut möjlighet till överklagande; 7) Berörda underrättas om beslutet, som också kan överklaga. 3.3 Handläggningen av bygganmälan Bygganmälan ska göras skriftligt. För enkla åtgärder räcker det med muntlig anmälan. Den ska göras minst 3 veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Till anmälan ska fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. När en anmälan kommit in ska stadsbyggnadskontoret skyndsamt kalla till byggsamråd om det inte kan anses uppenbart onödigt. Till samrådet ska byggherre, kvalitetsansvarig och andra som bestäms av nämnden kallas. Vid samrådet ska en genomgång göras av arbetenas planering, de åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att byggnaden ska kunna antas komma att uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs. Bygganmälan ska göras i många fall där man också söker bygglov. Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras om det handlar om att Uppföra eller bygga till en byggnad; Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning; Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas; Installera eller väsentligt ändra hissar eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp; Underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser. Handläggningen regleras genom Plan och bygglagen. 1) Anmälan lämnas av den enskilde (sker antingen som en effekt av bygglovansökan, efter orientering på kontorets hemsida eller efter direktkontakt med någon handläggare på kontoret); 2) Handläggare bedömer underlaget utifrån komplexitet och byggherrens kompetens; 3) I de flesta fall kallas därefter till samråd; 4) Samråd sker med byggherre och kvalitetsansvarig; 5) Samrådet protokollförs; 6) Beslut tas om godkännande av kontrollplan; 7) Redovisar den sökande inte en godtagbar kontrollplan kan nämnden göra en sådan som sökanden måste följa. Det beslutet kan överklagas. 3.4 Sambandet mellan bygglov och bygganmälan Bygglovprövningen avser om projektet kan tillåtas med hänsyn till kraven på byggnaders lokalisering och inpassning i sin omgivning enligt 2 kap. PBL samt med hänsyn till placering och utformning av byggnader ur främst estetisk och kulturhistorisk utgångspunkt enligt 3 kap. PBL. Prövningen avser också projektets överensstämmelse med gällande detaljplan. Överensstämmer projektet med detaljplanen anses det uppfylla bestämmelserna 2

14 8 kap. PBL. Bygglovprövningen avser dock inte om projektet uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt Byggnadsverkslagen (BVL). När stadsbyggnadsnämnden lämnat bygglov är lovärendet avslutat. Därefter sker en fristående kontroll med en bygganmälan som grund. Även åtgärder som inte kräver bygglov kan erfordra bygganmälan. Uppdelningen i bygglov och bygganmälan har bl.a. lett till att vissa frågor bedöms i ett sent skede. En annan effekt är att bygglov ges för projekt som inte kommer att uppfylla de tekniska egenskapskraven. Det gäller främst krav på brandsäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade. Det kan också gälla krav på kulturhistoriska hänsyn vid invändiga åtgärder. Tillgodoses inte kraven kan stadsbyggnadsnämnden förbjuda att byggnadsarbetena fortsätts eller meddela användningsförbud. 4. Resultat av granskningen 4.1 Är handläggningen effektiv? Har handläggarna bra hjälpmedel? Inom stadsbyggnadskontoret har man tagit fram verktyg för effektiv handläggning av bygglov och bygganmälan. De är avsedda att både underlätta handläggningen och ge handläggarna stöd i den externa informationen. Verktygen utgörs av utbildningsmaterial policyskrifter bygghandbok Sifon, som är ett IT-baserat dokument- och ärendehanteringssystem digitalisering av detaljplaner med planbestämmelser digitaliserade flygfoton över hela staden digitaliserade snedbilder över hela staden Utbildningsmaterialet ska underlätta en effektiv handläggning och där poängteras att huvuduppgiften är att hjälpa fram det goda byggandet. Utbildningsmaterialet används framför allt vid introduktion av nyanställda. Policyskrifterna utgör vägledning i handläggningen och information till allmänheten om hur ev. ansökningar kan komma att bli bedömda. Viss skriven policy är enbart intern och ska då återfinnas i bygghandboken. Bygghandboken är ett centralt dokument i handläggningen av frågor kring bygglov och bygganmälan. Bygghandboken beskriver de moment handläggare har att hantera i ett ärende. I handboken finns också angivet hur handläggare ska bedöma sin insats utifrån krav på ambitionsnivå i ärendehanteringen. I ett särskilt avsnitt anges de s.k. punktlighetsmål som gäller för ärenden beroende på om de är fullständiga när de kommer in eller om de behöver kompletteras. Där framgår också vad som behöver kompletteras i olika ty-

15 9 per av ärendesituationer. Det finns ett särskilt avsnitt som innehåller en checklista för bygglov och tydliga upplysningar om vilka externa parter som ska höras i samband med bygglov och rutiner för eventuell överklagan. Genom bygghandboken finns ett gemensamt rättesnöre för handläggningen. Det finns motsvarande information i Bygghandboken rörande bygganmälan, dvs. avsnitt som kort ger handläggaren stöd för hur en bygganmälan ska hanteras, vilka moment som ingår, vad som behöver göras och kontrolleras i de olika stegen etc. Handboken innehåller också olika punktlighetsmål för bygganmälan med förklaringar till vilka åtgärder som ska vidtas. Ett särskilt avsnitt innehåller olika ambitionsnivåer. Det finns också en vägledning för hur ärenden för samråd klassificeras beroende på anmälans komplexitet och byggherrens kompetens. För varje klass redovisas krav på vad som behöver beaktas i handläggningen i de olika fallen. Bygghandboken är svåröverskådlig, vilket minskar dess värde som hjälpmedel. Ett arbete med att utveckla bygghandboken inleddes för några år sedan, men har aldrig fullföljts. Anledningen till detta anges vara ärendebelastningen. Ärendehanteringssystemet Sifon innehåller uppgifter om alla dokument som tillhör ett ärende. Dokument som är digitaliserade kan också hämtas genom Sifon. Sifon innehåller också mallar för skrivelser, beslut och protokoll som alla handläggare tillämpar. Via Sifon når man även övriga digitaliserade hjälpmedel. IT-hjälpmedlen har kraftigt utvecklats under senare år. Bygglovhandläggarna kan i dag få upp detaljplanen med sina bestämmelser direkt på sin dataskärm. De kan även få flygfoton och snedbilder över staden i vilket gör att det sökta projektets effekter på stadsbilden lättare kan bedömas. Dessa hjälpmedel har enligt uppgift påtagligt förenklat handläggningen. Tidigare måste handläggarna söka upp ett särskilt granskningsrum för att studera plankartor och bestämmelser. Flygfoton och snedbilder har också minskat behovet av studier på plats. Det pågår f.n. ett arbete med att ersätta ärendehanteringssystemet Sifon med ett nytt system Public. Det ska enligt uppgift tas i bruk under hösten Det nya systemet gör det möjligt att hantera alla handlingar i ett ärende digitalt. Det diskuteras för närvarande i vilken utsträckning allmänheten ska ha tillgång till alla handlingar genom kontorets hemsida. Förutsättningarna för att söka bygglov och göra bygganmälan över nätet utreds. Hjälpmedlen i handläggningen måste anses långt utvecklade. Bygghandboken kan dock förbättras, men det är inte troligt att det går att effektivisera handläggningen i någon högre grad med hjälpmedel efter att Public tagits i bruk Får handläggarna tillräckligt stöd i handläggningen? Nyanställda handläggare får dels en introduktionsutbildning, dels en fadder eller mentor som stöder handläggaren under den första tiden. Handläggarna möts varje vecka i bygglovsforum för bygglovhandläggare och i byggforum för byggnadsinspektörerna. Vid

16 10 dessa tillfällen ventileras såväl principiella frågor som enskilda ärenden. Handläggarna har också god tillgång till såväl chefer som kollegor för att diskutera ärenden. De vi intervjuat omvittnar att kontoret utgör en vänlig och kollegial miljö som underlättar kontakter inom kontoret. Stockholms stadsbyggnadskontor har en ambitiös organisation för stöd till handläggarna. Det vi iakttagit som hotar detta handläggningsstöd är arbetsbelastningen. Frekvensen av forummöten tenderar att bli lägre och alla handläggare upplever inte att de har tid att delta i mötena. Det finns inte krav på närvaro och vissa handläggare väljer därför att inte delta. Detta är en allvarlig utveckling som bör uppmärksammas av kontorsledningen och stadsbyggnadsnämnden. Se också våra kommentarer till likställighetsprincipen nedan Får sökanden stöd som underlättar handläggningen? De sökande kan hämta information via kontorets hemsida på vilka krav som ställs för att söka bygglov och göra bygganmälan. Blanketter för ansökan kan också laddas ner därifrån. På nätet finns tillgång till policyskrifter för olika områden i staden liksom för olika typer av åtgärder t.ex. balkonger. Sökande förefaller använda dessa informationsmöjligheter i hög grad. Efter att det nya ärandehanteringssystemet Public införts är målsättningen att det också ska bli möjligt söka bygglov direkt över nätet. Kontoret har en daglig jourtelefon dit sökande kan ringa för information och råd. Jourtiden är varje dag mellan klockan nio och elva på förmiddagen och mellan klockan ett och tre på eftermiddagen. Den har nyligen skurits ner på grund av arbetsbelastningen. Varannan vecka deltar handläggarna i den öppna rådgivningen på expeditionen varje torsdag mellan klockan ett och halv sju på kvällen. Det har blivit en svår avvägning för kontoret mellan tillgängligheten för allmänheten, som är viktig för servicen till medborgarna och som gör att ansökningarna blir lättare att handlägga, och anspråken att arbeta av den växande ärendebalansen. De sökanden vi intervjuat anser att de blivit väl bemötta och att handläggningen varit kompetent även då de varit missnöjda med resultatet av bygglovgranskningen. Vi har valt att granska ärenden där sökanden mött problem. De sökande är naturligtvis missnöjda när de får avslag på sin ansökan, men kritiken riktar sig främst mot handläggningstiderna. Det gäller kritik för att ärende blivit liggande i avvaktan på behandling i stadsbyggnadsnämnden, att ärende blivit bordlagt flera gånger i nämnden och att planhandläggarens synpunkter fördröjt handläggningen av bygglovärende Löser kontoret samordningen av bygglov och bygganmälan? Stadsbyggnadskontoret har uppmärksammat de problem som PBL-kommittén pekat på och som ger osäkerhet vid lagtillämpningen. Lagreformen 1995 innebar en uppdelning i handläggningen mellan bygglov och bygganmälan. Tidigare gavs bygglov först när såväl de krav om anpassning till omgivningen, som nu prövas i bygglovet, och de tekniska egenskapskrav, som nu granskas vid bygganmälan, var uppfyllda. Dagens system innebär att bygglov både kan och ibland ska beviljas även om projektet inte tillfredsställer de krav som aktualiseras vid bygganmälan.

17 11 Kontoret har arbetat med att utveckla kontakterna mellan handläggare av bygglov och bygganmälan. De arbetar nära varandra och bygglovhandläggarna kan uppmärksamma byggnadsinspektörerna på projekt som de inser inte klarar de tekniska egenskapskraven. Vanliga problem är att lagens krav på tillgänglighet inte kan uppfyllas eller att rumshöjderna är för låga. Bygglovhandläggarna upplyser även de sökande om problemet och uppmanar dem att lämna en tidig bygganmälan för att starta dialogen med byggnadsinspektörerna innan bygglov lämnas. Det innebär dock inte alltid att problemen löses. Det förekommer också att den sökande lämnar andra ritningar vid bygganmälan än de för vilka bygglov lämnats. Detta kräver särskild uppmärksamhet. Anmärkningsvärt är också att antalet ärenden om bygganmälan bara är ca hälften så stort som antalet bygglov. Visserligen kräver inte alla bygglov att de följs upp med bygganmälan, men skillnaden är så stor att det kan innebära att vissa sökande aldrig lämnar bygganmälan även om skyldigheten föreligger. Det förekommer i dag att allmänheten uppmärksammar kontoret på byggen som påbörjats där byggsamråd ännu inte hållits. Har inte bygglov beviljats rör det sig i sådana fall om svartbyggen för vilka det både finns höga straffavgifter och möjlighet att förelägga fastighetsägaren att riva det byggda. För underlåtenheten att bygganmäla är påföljderna ganska svaga. Den som underlåter att göra bygganmälan kan påföras en särskild avgift om lägst 200 kronor och högst 1000 kronor. Något kännbarare kan vara kontorets möjlighet att stoppa bygget i avvaktan på byggsamråd och en godtagbar kontrollplan. Risken den enskilde står om han underlåter att göra bygganmälan är dock tämligen liten Kan handläggningstiderna förkortas? Stadsbyggnadskontoret har i tidigare verksamhetsplaner redovisat ett åtagande att hälften av bygglovärenden ska vara avslutade inom 2 månader. Detta åtagande återfanns då i den mer detaljerade verksamhetsplanen. Det används också som utgångspunkt för beskrivning av handläggningstiderna i verksamhetsberättelsen för Numera upprättas bara en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen för 2007 finns inte något åtagande eller någon målsättning för handläggningstider redovisat. Det tidigare åtagandet är också okänt hos de flesta av de handläggare vi intervjuat. Kontoret lever emellertid upp till åtagandet och det innebär att mediantiden för handläggning är just 2 månader. Detta är så vitt vi kan bedöma en obetydligt längre mediantid än hos andra kommuner. Stockholms bygglovsärenden är emellertid i många fall mer komplexa. Det som framför allt skiljer Stockholm från andra kommuner är den höga andelen avvikelser från detaljplan i bygglovsärendena. Mer än hälften av ärenden innebär enligt uppgift avvikelse från detaljplan. Det beror främst på att många detaljplaner i såväl innerstad som ytterstad är gamla och inaktuella. Stadsbyggnadskontoret har påpekat detta problem i verksamhetsplanen för Det blir emellertid ofta avvikelser från plan i bygglovansökningar även inom relativt nya planer beroende på att de ofta görs mycket detaljerade. En avvikelse från plan innebär alltid att grannar måste höras hur obetydlig den än är. Ett moment som både fördyrar och förlänger handläggningen.

18 12 Bygglovhandläggningen skulle avsevärt förenklas om de äldre inaktuella planerna kunde bearbetas. Någon beräkning av vilka resurser som skulle erfordras för detta har inte gjorts. Stadsbyggnadskontoret har redovisat till stadsbyggnadsnämnden att kontoret skulle behöva avsätta omfattande resurser på ett tidsödande inventeringsarbete och därefter till stora kostnader genomföra detaljplaneändringar. Stockholm har en hög ambitionsnivå när det gäller stadens skönhet. Den byggnadsordning som utgör bilaga till Översiktsplanen visar på detta liksom de skrifter för olika områden i staden som används både i informationen till allmänheten och som underlag i handläggningen. Den kulturhistoriska klassificering som genomförts i Stockholm är också uttryck för en hög ambitionsnivå liksom de politiskt önskade obligatoriska remisserna till Stadsmuseet. Ambitionsnivån bidrar dock till längre handläggningstider, men vi ser ingen anledning ifrågasätta den. I vissa fall blir handläggningstiden mycket lång. Det förefaller framför allt vara ärenden där handläggaren anser att ansökan bör avslås. Det leder som regel till lång dialog med sökanden. I vissa fall leder det till att sökande ändrar i sitt projekt och får bifall på sin ansökan. I andra fall hänskjuts ärendet till nämnden. Dessa besvärliga ärenden blir ibland liggande för att inte de enklare ärendena ska fördröjas. Det kan finnas anledning för kontoret att överväga om inte ett ärende där kontoret är inriktat på avslag snabbare skulle tas upp i stadsbyggnadsnämnden för att kunna avslutas Är personalsituationen tillfredsställande? Vi har ovan redovisat kontorets bemanning. Totalt finns 25 bygglovhandläggare i tjänst och 20 handläggare av bygganmälan byggnadsinspektörer. Antalet tjänster har varit oförändrat under flera år oavsett att ärendemängden ökat. För närvarande är sex tjänster som bygglovhandläggare och två som handläggare av bygganmälan vakanta. Liksom i de flesta kommuner pågår i Stockholm ett generationsskifte. I anslutning till förändringen av PBL 1995 drog Stockholm liksom andra kommuner ned på antalet tjänster. I Stockholm motverkades risken för en kvarvarande personal nära pensionsåldern, då de som var äldre än 60 år erbjöds avtalspension, men nu pågår ändå ett generationsskifte. Det är mest påtagligt bland byggnadsinspektörerna, som var den handläggargrupp som minskade mest med anledning av lagreformen. Ca häften av handläggarna har relativt kort tjänstetid d.v.s. mindre än 5 år. Kontoret har fram till nu lyckats bra med rekrytering av bygglovhandläggare. De nyanställda har varit arkitekter med viss erfarenhet från projektering. Kunskaperna om lagstiftningen är som regel bristfälliga varför den inledande internutbildningen är viktig. Nu har emellertid svårigheterna ökat. Den goda byggkonjunkturen gör att konkurrensen om personal är hård. Stadsbyggnadskontoret har svårt att erbjuda tillräckligt attraktiva villkor. När det gäller byggnadsinspektörer har det varit svårare att rekrytera personer med erfarenhet från byggarbetsplatser. De nyanställda är ofta unga som ibland kommer direkt från utbildningen.

19 13 Det är viktigt att den ansträngda arbetssituationen inte leder till att den viktiga introduktionsutbildningen av nyanställda bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer eftersätts med risk för minskad effektivitet och ökad risk för handläggningsfel. 4.2 Är handläggningen rättssäker? Lever handläggningen upp till kraven i PBL och Förvaltningslagen? Bygghandboken och andra mallar handläggarna har för sin handläggning innebär att riskerna för lagfel i handläggningsprocessen är små. Vi har dock noterat att i ärenden om bygganmälan låter man som regel byggherren avgöra när projektet är moget för byggsamråd. Enligt PBL ska nämnden skyndsamt kalla till byggsamråd, vilket normalt innebär inom tre veckor. Det förutsätter dock att byggherren lämnat tillräckligt underlag i sin bygganmälan. Formellt begär stadsbyggnadskontoret komplettering av handlingarna och anser att treveckorsfristen börjar löpa när byggherren kommit åter med kompletta handlingar. Processuellt är kontorets handläggning, så vitt vi kan bedöma, korrekt och rättssäker. Tillsynen av kommunernas tillämpning av PBL från länsstyrelser och Boverket är visserligen bristfällig, vilket har påpekats av Riksdagens revisorer, men vår intervju med handläggare på länsstyrelsen i Stockholms län bekräftar att vår bedömning av stadsbyggnadskontorets handläggning är rimlig. Avsteg från lagstiftningens materiella regler kan förekomma vi har inte undersökt det -, men de har knappast någon påtalbar omfattning. Den regel som dock ganska ofta torde överträdas är kravet på följsamhet till detaljplan. Som ovan nämnts innebär som regel bygglovansökningar avvikelser från detaljplan. Lagens möjligheter att medge avvikelser är relativt snäva, varför Stockholm liksom många andra kommuner inte alltför sällan medger avvikelser som går utöver vad lagstiftarna tänkt sig och som inte står sig vid ett överklagande. Detta skapar problem som vi utvecklar nedan i diskussion av likställighetsprincipen Lever handläggningen upp till likställighetsprincipen i Kommunallagen? Ett bygglovärende rymmer många bedömningsfrågor. Är rimliga hänsyn tagen till projektets omgivning? Fyller ansökan rimliga estetiska krav? Innebär projektet en förvanskning av värdefulla byggnader? Det finns inga säkra mallar för sådana bedömningar. Det är naturligt att olika människor kan komma till olika bedömningar. Är bedömningarna utanför lagens handlingsutrymme kan de justeras av överordnade myndigheter vid en överklagan. Det är inte ovanligt att kommuner får sina bedömningar korrigerade på detta sätt. Stockholm har dock inte någon hög andel överklaganden av bygglov. Det är mindre än 5% av bygglovbesluten som överklagas. Stockholm skiljer sig från de flesta andra kommuner genom att ha många handläggare av bygglovärenden. Risken för olika bedömningar ökar därigenom utan att man på den grunden kan säga att Kommunallagens krav på likställighet åsidosätts. Det är likväl angeläget för förtroendet att sådana olikheter minimeras. Frågan blir då, vad gör stadsbyggnadskontoret för att undvika att handläggares olika omdöme får genomslag?

20 14 Vi har kunnat konstatera att stadsbyggnadskontoret har ett mycket ambitiöst program för att minimera sådana effekter. Vi har i allt väsentligt redovisat det ovan när vi behandlat det stöd handläggarna får. Den inledande internutbildningen, de olika programskrifterna, de veckovisa forumsammankomsterna, möjligheterna till samråd med kollegor och chefer är ägnade att undvika sådana skillnader i bedömningen av ett ärende som är individuellt beroende. Dessa åtgärder för att skapa likställighet i handläggningen innebär en ytterligare arbetsinsats som kommuner med få handläggare inte behöver avsätta. Arbetsbelastningen äventyrar detta ambitiösa system. Stadsbyggnadsnämnden bör uppmärksamma konflikten mellan ärendegenomströmningen och kvaliteten i handläggningen som kan innebära att olikheterna i bedömningarna ökar. Betydligt allvarligare för likställigheten är handläggningen av ärenden som innebär avvikelse från detaljplan. PBL-kommittén har uppmärksammat detta problem. Kommunerna saknar i allmänhet tydliga och enhetliga principer för hur avvikelse ska behandlas. Grannarnas inställning kan bli avgörande för var gränsen i praktiken sätts av kommunen eller dras efter en överprövning. Konsekvensen kan bli att utfallet av bygglovsprövningen inte är förutsägbar för enskilda och att fastighetsägare inte blir likvärdigt behandlade. I kommuner med många äldre och inaktuella detaljplaner kan detta vara ett stort problem. 2 Det kommittén beskriver synes vara de förhållanden som råder i Stockholm. Vi har inte tagit del av några tydliga och enhetliga principer för hur avvikelser skall behandlas. Stadsbyggnadskontoret lämnar enligt uppgift inte bygglov i ärenden som kontoret inte bedömer står sig vid en överprövning. Kontoret följer kontinuerligt hur rättspraxis utvecklas. I vissa avseenden är lagtillämpningen tydlig. Det är således inte möjligt att ge bygglov för användning som strider mot detaljplan. Möjligheterna att ge bygglov för åtgärder på byggnader som är planstridigt belägna är också starkt begränsade. Ett förhållande som är vanligt i t.ex. delar av Stockholms innerstad. Lagtolkningen är dock ofta osäker. Det förekommer därför att kontoret ger lov för mindre avvikelser som inte godtas vid överprövning. Det har framkommit att kontoret i vissa fall väger in risken för överprövning i beslutsfattandet. I huvudsak lämnar dock kontoret ärenden som man bedömer inte klarar en överprövning till stadsbyggnadsnämnden med förslag om avslag. Stadsbyggnadsnämnden beslutar ofta bifalla dessa ärenden och, i likhet med vad PBL-kommittén beskriver, är stadsbyggnadsnämndens beslut som regel beroende på risken för överprövning. Det innebär att nämnden i sådana fall lämnar bifall till bygglov som kontoret bedömt ligger utanför det område som lagen medger. Det innebär också att nämnden låter den ene få det som den andre kan ha förvägrats. På ett flagrant sätt har därmed Kommunallagens likställighetsprincip satts ur spel. Det är allvarligt om medborgarna inte kan lita på att stadsbyggnadsnämnden följer lagen. Det är inte rättssäkert när det är grannar och politiska värderingar istället för lagstiftningens krav som avgör beslutens utformning. 2 Får jag lov SOU 2005:77 s. 616

STADSREVISIONEN Nr 5 Oktober 2012 DNR /2012. Revisionsrapport BYGGLOV

STADSREVISIONEN  Nr 5 Oktober 2012 DNR /2012. Revisionsrapport BYGGLOV STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Oktober 2012 DNR 420-86/2012 Revisionsrapport BYGGLOV Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

Årsrapport 2014 Valnämnden

Årsrapport 2014 Valnämnden Årsrapport 2014 Rapport från Stadsrevisionen Nr 2, 2015 Dnr 3.1.2-40/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende t o m

SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende t o m Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (5) YTTRANDE Per Wiig 016-710 10 24 Till Stadsbyggnadsnämnden SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar 1 (4) Kristofer Lundberggruppen Kristofer Lundberg Surbrunnsgatan 19 113 48 STOCKHOLM Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2016-01-14 3.5.1 Diarienummer 3129/2015 NN Essunga kommun 465 82 Nossebro Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Alltför många detaljplanebestämmelser

Alltför många detaljplanebestämmelser Alltför många detaljplanebestämmelser saknar stöd i lag är otydliga Eidar Lindgren Institutionen för fastigheter och byggande, Fastighetsvetenskap, KTH 2012-11-15 Innehåll Principer för formulering av

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

PM 2012:156 RIII (Dnr /2012)

PM 2012:156 RIII (Dnr /2012) PM 2012:156 RIII (Dnr 001-1270/2012) Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 december 2012 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Miljöhänsyn i byggandet. Remissvar på revisionsrapport

Miljöhänsyn i byggandet. Remissvar på revisionsrapport GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-02-18 Handläggare: Anna-Greta Holmbom Björkman Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 267 77 annagreta.holmbom@gfk.stockholm.se Dnr 02-130-4160 2003-01-20

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg 1 (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 06 10 Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg Länk till planddokumenten: http://www.linkoping.se/bygga-bo/planer-och-projekt/oversiktlig-

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP)

Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP) 2013-02-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/569-231 Kommunstyrelsen Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur. Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens beslut om delegering av beslutsbefogenheter vid myndighetsutövning m.m.

Stadsbyggnadsnämndens beslut om delegering av beslutsbefogenheter vid myndighetsutövning m.m. STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-04-11 Handläggare: Arne Fredlund Tfn 08-50828230 Till Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens beslut om delegering av beslutsbefogenheter vid myndighetsutövning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-10-03 Kommunstyrelsen Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Regeringens förslag till ändringar i PBL

Regeringens förslag till ändringar i PBL Regeringens förslag till ändringar i PBL Kerstin Åkerwall Kerstin.akerwall@boverket.se Proposition om studentbostäder Prop. 2013/14:59 Prop. 17/12-13 Gäller från 1/7-14 Beslut 10/4-14 Proposition om studentbostäder

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om att ett

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av bygglovshanteringen Jakob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

Granskning av bygglovshantering

Granskning av bygglovshantering www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor, Jenny Nyholm Granskning av bygglovshantering Ekerö kommun Granskning av bygglovshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Ny plan och bygglovstaxa

Ny plan och bygglovstaxa Kommunstyrelsen 2011 04 11 91 185 Plan och tillväxtutskottet 2011 03 21 34 62 Dnr 11.207 41 aprilkf14 Ny plan och bygglovstaxa Bilaga: Ny plan och bygglovstaxa 2011 05 02 Ärendebeskrivning Nuvarande plan

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer