STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt"

Transkript

1 STADSREVISIONEN Nr 8 November 2007 DNR /07 Revisionsrapport STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt Vid bygglov som innebär avvikelse från detaljplan förekommer avsteg från kommunallagens krav på likabehandling Handläggningen skulle förenklas och likabehandling lättare uppnås om inaktuella detaljplaner ändras i samband med bygglov Det sker ingen uppföljning av att bygganmälan lämnas in Åtgärder måste vidtas för att minska andelen vakanser bland bygglovshandläggarna Stadsbyggnadsnämnden bör utveckla en enklare bygglovstaxa

2 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. I årsrapporter för nämnder och granskningspromemorior för styrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Särskilda granskningar som sker under året publiceras löpande som revisionsrapporter och i vissa fall som promemorior. Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från revisionskontoret. STADSREVISIONEN Revisionskontoret Besöksadress: Hantverkargatan 3 A, 1 tr Postadress: Stockholm Telefon: Fax:

3 STADSREVISIONEN REVISORSGRUPP Till Stadsbyggnadsnämnden GRANSKNING AV STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Revisorsgrupp 1 har den 19 november 2007 behandlat bifogade revisionsrapport (nr ) Revisorerna hänvisar till rapporten och ser särskilt allvarligt på att stadsbyggnadsnämnden i vissa bygglovsärenden inte lever upp till kommunallagens krav på likabehandling. Revisorerna överlämnar rapporten till stadsbyggnadsnämnden för yttrande till revisorsgrupp 1. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgruppen senast På revisorernas vägnar Bengt Akalla Ordförande Stefan Rydberg Sekreterare Kopia till Förvaltningschefen Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Hantverkargatan 3 A 1 tr

4 STADSREVISIONEN 1(2) REVISIONSKONTORET Sammanfattning Revisionskontoret har med hjälp av konsult granskat stadsbyggnadsnämndens hantering av bygglov och bygganmälan. Det centrala i granskningen har varit att belysa och bedöma om stadsbyggnadsnämnden har effektiva processer avseende verksamheterna bygglov och bygganmälan och om kommunallagens likställighetsprincip efterlevs. Revisionskontoret hänvisar till den bilagda konsultrapporten och vill särskilt framhålla följande. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt Utifrån konsultrapporten kan revisionskontoret konstatera att handläggningen i det enskilda ärendet oftast är kompetent och effektiv. Stadsbyggnadskontoret har vidare ett ambitiöst program för att skapa likställighet i handläggningen av bygglov. Detta sker bl.a. genom internutbildning, riktlinjer i programskrifter samt veckovisa sammankomster där olika ärenden om bygglov och bygganmälan diskuteras. Arbetet med att utveckla bygghandboken bör dock fullföljas. Närvaron vid de veckovisa sammankomsterna har p.g.a. arbetsbelastningen minskat. Den bör ökas. Vidare bör rutinerna bli sådana att de ärenden som handläggaren bedömer bör avslås, snabbare förs till stadsbyggnadsnämnden för beslut. Nu finns en tendens att besvärliga ärenden blir liggande i onödan. Vid bygglov som innebär avvikelse från detaljplan förekommer avsteg från kommunallagens krav på likabehandling Stadsbyggnadsnämnden meddelar ofta bygglov som innebär avvikelse från detaljplan och tar då hänsyn till om det finns risk för överprövning av ärendet. Detta leder till klara avsteg från kommunallagens krav på likabehandling. Bygglovhandläggarna har delegation att besluta om bifall till bygglov. I huvudsak lämnar stadsbyggnadskontoret ärenden, som bedöms att inte klara en överprövning, till stadsbyggnadsnämnden med förslag om avslag. Nämnden bifaller ofta dessa ärenden när grannarna till den sökande inte har några invändningar och risken för överprövning därmed är liten. Det innebär att nämndens bifall till bygglov inte grundas enbart på sakförhållanden. Den som har medgörliga grannar tillåts göra sådant som den med mindre tillmötesgående förvägras. Därmed åsidosätts kommunallagens likställighetsprincip, dvs. krav på likabehandling. Det är dessutom otillfredsställande att stadsbyggnadsnämnden fattar beslut som med stor sannolikhet strider mot lagstiftningen.

5 STADSREVISIONEN 2(2) REVISIONSKONTORET Handläggningen skulle förenklas och likabehandling lättare uppnås om inaktuella detaljplaner ändras i samband med bygglov Revisionskontoret förutsätter att ett bygglov, som innebär större avvikelse från detaljplan än vad lagen medger, endast godkänns när det innebär åtgärder som nämnden anser bör vara tillåtna. I de fall hindret är att detaljplanen är inaktuell och det handlar om mindre planändringar bör därför detaljplanen ändras. Därmed blir ett godkännande oberoende av vad den sökandes grannar tycker. En sådan handläggning skulle innebära att bygglovssökande behandlas i enlighet med kommunallagens likställighetsprincip. Det sker ingen uppföljning av att bygganmälan lämnas in Antalet ärenden om bygganmälan uppgår till ca hälften av antalet ärenden om bygglov. Det sker inte någon uppföljning av om bygganmälan lämnas in efter att bygglov beviljats. Den stora skillnaden mellan antalet bygglov och antalet bygganmälningar gör det sannolikt att underlåtenhet att lämna in bygganmälan förekommer. Det innebär att i sådana fall sker aldrig någon kontroll av de tekniska egenskapskraven på byggnaderna. Det kan gälla brandsäkerhet, hållfasthet, energihushållning, tillgänglighet m.m. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att följa upp bygglov där inte bygganmälan lämnats. Det bör ske inom två år efter att byggnadsåtgärderna senast ska ha påbörjats. Åtgärder måste vidtas för att minska andelen vakanser bland bygglovshandläggarna Stadsbyggnadskontoret har svårt att rekrytera kompetenta bygglovshandläggare, 20 % av tjänsterna är vakanta. För handläggare av bygganmälan är andelen vakanser något mindre. Arbetsbelastningen på handläggarna är för närvarande hög. Risk finns att kvaliteten i handläggningen försämras genom bl.a. minskat utrymme för internt samråd och principiella överväganden. Det är nödvändigt att stadsbyggnadsnämnden vidtar åtgärder för att förbättra personalsituationen. Stadsbyggnadsnämnden bör utveckla en enklare bygglovstaxa Stockholms bygglovstaxa är komplicerad varför det krävs särskild utbildad personal för att sköta debitering. Fyra handläggare arbetar med debitering av avgifter. Det är också svårt att med nuvarande taxa beräkna avgiftens storlek innan debitering och därmed också svårt att prognostisera de totala bygglovsavgifterna. En översyn av bygglovstaxan i syfte att förenkla har också inletts vid stadsbyggnadskontoret. Jan-Erik Ek Enhetschef Hans Classon Revisor

6 Granskning av handläggningen av bygglov och bygganmälan vid Stockholms stadsbyggnadsnämnd Rapport 25 oktober 2007 Gösta Blücher

7 1 Innehållsförteckning Granskning av handläggningen av bygglov och bygganmälan vid Stockholms stadsbyggnadsnämnd Uppdraget Styrande dokument Kommunfullmäktiges budget för Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan Plan och bygglagen (PBL) samt Byggnadsverkslagen (BVL) Kommunallagen och Förvaltningslagen Förutsättningar för handläggningen Antal ärenden och handläggningsresurser Handläggningen av bygglov Handläggningen av bygganmälan Sambandet mellan bygglov och bygganmälan Resultat av granskningen Är handläggningen effektiv? Har handläggarna bra hjälpmedel? Får handläggarna tillräckligt stöd i handläggningen? Får sökanden stöd som underlättar handläggningen? Löser kontoret samordningen av bygglov och bygganmälan? Kan handläggningstiderna förkortas? Är personalsituationen tillfredsställande? Är handläggningen rättssäker? Lever handläggningen upp till kraven i PBL och Förvaltningslagen? Lever handläggningen upp till likställighetsprincipen i Kommunallagen? Iakttas de särskilt angivna materiella kraven i handläggningen? Behandlas Stockholmskraven enligt fullmäktiges direktiv? Beaktas andra särskilt angivna kvalitetsmål? Har Stockholm en lämplig bygglovtaxa? Slutsatser och rekommendationer Allmänt om handläggningen Personalsituationen Tillsynen av byggnadsverksamheten i Stockholm Likställighetsprincipen Stadsbyggnadskontorets organisation Bygglovtaxan...18 Bilaga 1 Stadsbyggnadskontorets organisationsplan

8 2 1. Uppdraget Granskningen av stadsbyggnadsnämndens handläggning av ärenden om bygglov och bygganmälan genomförs på uppdrag av revisionskontoret i Stockholms stad. I granskningen ska belysas och bedömas om stadsbyggnadsnämnden har effektiva processer avseende dessa verksamheter och om likställighetsprincipen efterlevs. Granskningen ska också belysa om personalen får tillräckligt stöd för att klara arbetsuppgifterna och om kraven på byggnadsåtgärderna uppfylls. Vi som genomför granskningen är adjungerad professor arkitekt SAR/MSA Gösta Blücher, som konsult, i samarbete med certifierad kommunal revisor Hans Classon från Stockholms stads revisionskontor. Vi har genomfört intervjuer gemensamt och gemensamt diskuterat slutsatser och rekommendationer, men ansvarig för rapporten är Gösta Blücher. Granskningen baseras på Kommunfullmäktiges budget 2007 Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2007 Statistik över handläggningen vid stadsbyggnadskontoret Förteckning över överklagade ärenden Handlingar i ett urval enskilda ärenden Intervjuer med sökanden och handläggare i några av dessa ärenden Intervjuer med avdelningschefer och bygglovchefer i kontorets ledning Intervjuer om verksamhetens villkor med företrädare för länsstyrelsen samt för Sveriges kommuner och landsting (SKL). För intervjuer med sökande och handläggare har tre ärenden valts. De representerar ärenden där stadsbyggnadskontoret föreslagit avslag men stadsbyggnadsnämnden beslutat bifall, ärenden som har blivit överklagade efter avslag på ansökan i nämnden och ärenden som har lång handläggningstid. Ärendena har valts så att de omfattar tillbyggnad av villa, vindsinredning och nybyggnad av flerbostadshus. De har också valts så att sökanden är enskild villaägare, bostadsrättsförening och professionell byggherre. Granskningen sker mot de regler för verksamheten som är angivna i Förvaltningslagen, Kommunallagen (KomL), Plan- och bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL). Därvid beaktas också den utredning om PBL:s tillämpning som nyligen genomförts. 2. Styrande dokument 2.1 Kommunfullmäktiges budget för 2007 Kommunfullmäktiges mål för stadsbyggnadsnämndens verksamhet, som de redovisas i den antagna budgeten för 2007, innebär främst en ökad produktion av planer för olika ändamål främst bostäder. Verksamhetsmål som innebär en ökad mängd byggärenden och därför ställer ökade krav på effektiviteten i handläggningen av bygglov och bygganmälan.

9 3 Andra mål från kommunfullmäktige som berör bygglovgivningen och som bör följas upp i granskningen: Inventera de fördyrande stockholmskraven vid markanvisningar/bygglov och föreslå åtgärder för att underlätta processerna. Agera mot staten så att reglerna för miljö och byggande storstadsanpassas. Parkeringstalet vid nybyggnation ska höjas till minst 1,0 Genomföra obligatoriska trygghetsanalyser vid alla ny- och större ombyggnader. Vi har i granskningen koncentrerat oss på effektivitetsmålet. Vi har därutöver närmare undersökt innebörden av de s.k. stockholmskraven i handläggningen. Övriga preciserade kvalitetsmål har följts upp i samband med intervjuer av handläggare och chefer. 2.2 Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2007 Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2007 baseras av naturliga skäl på målen angivna av kommunfullmäktige. Målangivelser som berör byggprojektens egenskaper utöver de nämnda är: Krav på fastighetsnära källsorteringsutrymme vid ny bebyggelse. Tillgängligheten i samband med omhändertagande av avfall. Även tillämpningen av dessa mål har följts upp i samband med intervjuer. Verksamhetsplanen innehåller i övrigt mål för hur handläggningen ska gå till: Informationen till sökande utvecklas på hemsidan så den blir entydig och inte beroende av vem som lämnar den. Utveckling av rutiner och IT-stöd samt omprövning av ambitionsnivåer i handläggningen för att med oförändrad personal fatta allt fler beslut. Dessa mål har följts upp genom intervjuer och studium av kontorets hemsida och intranät. Stadsbyggnadskontoret redovisar i verksamhetsplanen dels problem med rekrytering av personal för bygglovhantering, dels att många projekt berör befintlig bebyggelse med otidsenliga detaljplaner, som det inte finns resurser att modernisera. Det framgår också av verksamhetsplanen att handläggningen av ärenden om bygganmälan innebär problem då de allra flesta byggprojekten har byggherrar som saknar erfarenhet av byggande. Dessa frågor har därför särskilt uppmärksammats i granskningen då de har stor betydelse för handläggningstiderna. 2.3 Plan och bygglagen (PBL) samt Byggnadsverkslagen (BVL) Stadsbyggnadsnämndens handläggning av bygglov och bygganmälan styrs av PBL. När det gäller sambandet mellan bygglov och bygganmälan är också BVL av betydelse. Lagstiftningen är föremål för översyn. En parlamentarisk kommitté (PBL-kommittén) har redovisat erfarenheter av lagens tillämpning och lämnat förslag till lagändringar. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu i regeringskansliet. Kommittén konstaterar beträffande lagstiftningens system för tillsyn och kontroll av byggverksamheten bl.a. att syste-

10 4 met uppfattas av många bygglovsökande och bygglovshandläggare som krångligt att tilllämpa och onödigt omständligt i framför allt enkla ärenden. Det framstår som besvärligt att tillämpa, men enkelt att avvika ifrån. Det påstås kunna tillämpas nästan hur som helst, och tillämpningen anses variera från kommun till kommun. 1 Det system kommittén syftar på fick sin nuvarande utformning genom en lagreform Då bröts de tekniska egenskapskraven ut ur PBL och fördes till en särskild lag, BVL. Ansvaret för att kraven blir tillgodosedda lades på byggherren, som ska upprätta en kontrollplan och tillsätta en certifierad kvalitetsansvarig, som ska ansvara för att kontrollplanen följs. De tekniska egenskapskraven enligt BVL utgör inte villkor för bygglov, vilket leder till att bygglov lämnas och måste lämnas för byggnader utan att det finns säkerhet för att de tekniska egenskapskraven enlig BVL kan bli tillgodosedda. Många kommuner minskade sin personal för bygglov och byggnadsinspektion i samband med lagändringen Den äldre personal som då blev kvar har nu i stor utsträckning nått pensionsålder. Nyrekryteringen försvåras av att det f.n. inte finns någon för handläggning av bygglov och bygganmälan anpassad utbildning. I granskningen har vi undersökt hur stadsbyggnadsnämnden möter problemen med kontroll och tillsyn och med den nyrekrytering som behövs för handläggningen. 2.4 Kommunallagen och Förvaltningslagen I uppdraget ingår också att granska om stadsbyggnadsnämnden lever upp till kommunallagens (KomL) krav på likabehandling. Enligt KomL 2 kap 2 ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Det är naturligt att i ärenden som berör bedömningar där olika tolkningar är möjliga så kan olika personer komma till olika slutsatser. Detta innebär inte att likställighetsprincipen åsidosätts. Det granskningen omfattar är hur stadsbyggnadsnämnden ger stöd till handläggningen för att bedömningarna av likartade ärenden ska bli lika. Vid genomgång av stadsbyggnadsnämndens protokoll från möten under 2007 kan konstateras att nämnden i ett stort antal ärenden gått emot kontorets förslag till beslut i bygglovärenden. Detta har också betydelse för lagtillämpningen och har därför uppmärksammats i granskningen ur rättssäkerhetssynpunkt. Förvaltningslagen innehåller allmänna bestämmelser om myndigheters handläggning av ärenden. Den slår fast myndigheternas skyldighet att ge service åt medborgarna och de allmänna krav som ska iakttas vid handläggningen. För ärenden om myndighetsutövning mot någon enskild ges föreskrifter om förutsättningar för muntlig handläggning, parts rätt att få del av uppgifter, motivering av beslut, underrättelse om beslut, överklagande m.m. 1 Får jag lov SOU 2005:77 s. 595

11 5 Avvikande regler i annan lag t.ex. PBL tar emellertid över förvaltningslagens bestämmelser. Vi har i vår granskning bedömt handläggningen också ur dessa aspekter. 3. Förutsättningar för handläggningen 3.1 Antal ärenden och handläggningsresurser Stadsbyggnadskontoret har två operativa avdelningar som handlägger ärenden om bygglov och bygganmälan. Indelningen är geografisk på innerstad respektive ytterstad. Se bilaga 1. Organisationen är föremål för översyn. Bygglovssektionerna är i oktober 2007 bemannade enligt följande: Innerstadsavdelningen En bygglovschef tjänsten är för närvarande vakant. De tidigare sakansvariga för bygglov resp. bygganmälan är gemensamt tillförordnade på befattningen. Elva bygglovshandläggare - arkitekter/ingenjörer i tjänst, några på deltid. Det är nu fyra vakanser inom den kategorin. En ingenjör som handlägger både bygglov och bygganmälan. Nio bygganmälanshandläggare byggnadsinspektörer i tjänst. Två tjänster är vakanta. En handläggare av brandfarliga varor. Fyra assistenter i tjänst en på deltid som också handlägger obligatorisk ventilationskontroll (OVK). En assistenttjänst är vakant. Två debiterare av plan- och bygglovavgifter. En jurist. Ytterstadsavdelningen En bygglovschef. Fjorton bygglovshandläggare arkitekter/ingenjörer i tjänst. En tjänst är vakant och några tjänster är besatta med deltider. Elva bygganmälanshandläggare byggnadsinspektörer i tjänst. En av dessa är också bitr. bygglovschef och har chefsansvar för en del av sektionens personal. En annan ansvarar för kontorets hela verksamhet vad gäller anmaningar och förelägganden enligt lagarna och förordningarna om OVK och hissar mm. En handläggare av brandfarliga varor. Två assistenter och en handläggare av OVK. Två debiterare, varav en är deltidssjukskriven. En jurist. Stadsbyggnadskontoret tog 2006 emot ansökningar om bygglov och ärenden om bygganmälan. Sedan 2005 har tillströmningen av ärenden ökat, utan att personalresurserna förändrats. Enligt stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2007 beräknas ärendemängden inom bygglov och bygganmälan öka med närmare 20 procent. Detta är

12 6 ärenden, som innebär myndighetsutövning, vilket innebär att de ska handläggas effektivt och utan dröjsmål. Cirka 95 procent av alla ärenden om bygglov avgörs av den enskilde handläggaren, resten avgörs av stadsbyggnadsnämnden. Handläggarna har enbart delegation på att besluta bifall. Alla ärenden där kontoret föreslår avslag hänskjuts till nämnden. Ytterstadsavdelningen har många enskilda villaägare som sökande. I innerstaden är det vanligt med bostadsrättsföreningar, professionella byggherrar och olika näringsidkare. Varje handläggare handlägger i genomsnitt ca 250 ärenden på ett år. Skillnaden mellan handläggare är stor. Vissa handläggare slutför över 400 ärenden på ett år. Andra ligger väsentligt lägre. Vi har dock inte kunnat bedöma i vilken omfattning handläggarna tjänstgjort med hänsyn till deltider, tjänstledigheter och sjukdom. 3.2 Handläggningen av bygglov Bygglov krävs i en rad sammanhang, t ex vid ny-, om- och tillbyggnad, för ändrad användning, ändring av byggnadens utseende, om man gör betydande ändringar inomhus som att komplettera med fler bostadslägenheter, fler lokaler för handel etc. och om man gör tillfälliga ändringar av fastigheter, t ex omvandlar bostadslägenheter till daghem under viss tid. Ansökan om bygglov görs hos stadsbyggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla de ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som behövs för prövningen. Innan lov lämnas ska stadsbyggnadskontoret bereda sakägare och kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt sådan känd organisation eller förening tillfälle att yttra sig över ansökan om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan eller om sådan saknas om åtgärden inte är att betrakta som kompletteringsåtgärd. Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det som tillförts ärendet genom denna remissrunda. Sökande ska underrättas om beslutet om bygglov. Beslutet ska också sändas till de berörda som yttrat sig i ärendet, sakägare m fl. Om beslutet går emot den sökande ska han/hon underrättas om hur han kan överklaga. Även berörda sakägare (grannar) kan överklaga. Handläggningen regleras relativt detaljerat i Plan och Bygglagen. I både bygglov och bygganmälan är det den enskilde som ansöker hos byggnadsnämnden i kommunen i Stockholms fall stadsbyggnadsnämnden. De olika stegen i handläggningen: 1) Ansökan lämnas in (antingen direkt eller efter att den enskilde hämtat grundläggande information på hemsidan eller efter kontakt med stadsbyggnadskontoret per telefon eller besök); 2) Ansökan granskas av bygglovhandläggare; 3) Eventuell komplettering krävs in; 4) Sakägare och andra direkt berörda (grannar, hyresgäster etc.) kontaktas om ansökan innebär avvikelse från detaljplan;

13 7 5) Ansökan beviljas eller avslås (se delegationsordning); 6) Efter beslut möjlighet till överklagande; 7) Berörda underrättas om beslutet, som också kan överklaga. 3.3 Handläggningen av bygganmälan Bygganmälan ska göras skriftligt. För enkla åtgärder räcker det med muntlig anmälan. Den ska göras minst 3 veckor innan byggnadsarbetena påbörjas. Till anmälan ska fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. När en anmälan kommit in ska stadsbyggnadskontoret skyndsamt kalla till byggsamråd om det inte kan anses uppenbart onödigt. Till samrådet ska byggherre, kvalitetsansvarig och andra som bestäms av nämnden kallas. Vid samrådet ska en genomgång göras av arbetenas planering, de åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att byggnaden ska kunna antas komma att uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs. Bygganmälan ska göras i många fall där man också söker bygglov. Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras om det handlar om att Uppföra eller bygga till en byggnad; Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning; Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas; Installera eller väsentligt ändra hissar eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp; Underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser. Handläggningen regleras genom Plan och bygglagen. 1) Anmälan lämnas av den enskilde (sker antingen som en effekt av bygglovansökan, efter orientering på kontorets hemsida eller efter direktkontakt med någon handläggare på kontoret); 2) Handläggare bedömer underlaget utifrån komplexitet och byggherrens kompetens; 3) I de flesta fall kallas därefter till samråd; 4) Samråd sker med byggherre och kvalitetsansvarig; 5) Samrådet protokollförs; 6) Beslut tas om godkännande av kontrollplan; 7) Redovisar den sökande inte en godtagbar kontrollplan kan nämnden göra en sådan som sökanden måste följa. Det beslutet kan överklagas. 3.4 Sambandet mellan bygglov och bygganmälan Bygglovprövningen avser om projektet kan tillåtas med hänsyn till kraven på byggnaders lokalisering och inpassning i sin omgivning enligt 2 kap. PBL samt med hänsyn till placering och utformning av byggnader ur främst estetisk och kulturhistorisk utgångspunkt enligt 3 kap. PBL. Prövningen avser också projektets överensstämmelse med gällande detaljplan. Överensstämmer projektet med detaljplanen anses det uppfylla bestämmelserna 2

14 8 kap. PBL. Bygglovprövningen avser dock inte om projektet uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt Byggnadsverkslagen (BVL). När stadsbyggnadsnämnden lämnat bygglov är lovärendet avslutat. Därefter sker en fristående kontroll med en bygganmälan som grund. Även åtgärder som inte kräver bygglov kan erfordra bygganmälan. Uppdelningen i bygglov och bygganmälan har bl.a. lett till att vissa frågor bedöms i ett sent skede. En annan effekt är att bygglov ges för projekt som inte kommer att uppfylla de tekniska egenskapskraven. Det gäller främst krav på brandsäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade. Det kan också gälla krav på kulturhistoriska hänsyn vid invändiga åtgärder. Tillgodoses inte kraven kan stadsbyggnadsnämnden förbjuda att byggnadsarbetena fortsätts eller meddela användningsförbud. 4. Resultat av granskningen 4.1 Är handläggningen effektiv? Har handläggarna bra hjälpmedel? Inom stadsbyggnadskontoret har man tagit fram verktyg för effektiv handläggning av bygglov och bygganmälan. De är avsedda att både underlätta handläggningen och ge handläggarna stöd i den externa informationen. Verktygen utgörs av utbildningsmaterial policyskrifter bygghandbok Sifon, som är ett IT-baserat dokument- och ärendehanteringssystem digitalisering av detaljplaner med planbestämmelser digitaliserade flygfoton över hela staden digitaliserade snedbilder över hela staden Utbildningsmaterialet ska underlätta en effektiv handläggning och där poängteras att huvuduppgiften är att hjälpa fram det goda byggandet. Utbildningsmaterialet används framför allt vid introduktion av nyanställda. Policyskrifterna utgör vägledning i handläggningen och information till allmänheten om hur ev. ansökningar kan komma att bli bedömda. Viss skriven policy är enbart intern och ska då återfinnas i bygghandboken. Bygghandboken är ett centralt dokument i handläggningen av frågor kring bygglov och bygganmälan. Bygghandboken beskriver de moment handläggare har att hantera i ett ärende. I handboken finns också angivet hur handläggare ska bedöma sin insats utifrån krav på ambitionsnivå i ärendehanteringen. I ett särskilt avsnitt anges de s.k. punktlighetsmål som gäller för ärenden beroende på om de är fullständiga när de kommer in eller om de behöver kompletteras. Där framgår också vad som behöver kompletteras i olika ty-

15 9 per av ärendesituationer. Det finns ett särskilt avsnitt som innehåller en checklista för bygglov och tydliga upplysningar om vilka externa parter som ska höras i samband med bygglov och rutiner för eventuell överklagan. Genom bygghandboken finns ett gemensamt rättesnöre för handläggningen. Det finns motsvarande information i Bygghandboken rörande bygganmälan, dvs. avsnitt som kort ger handläggaren stöd för hur en bygganmälan ska hanteras, vilka moment som ingår, vad som behöver göras och kontrolleras i de olika stegen etc. Handboken innehåller också olika punktlighetsmål för bygganmälan med förklaringar till vilka åtgärder som ska vidtas. Ett särskilt avsnitt innehåller olika ambitionsnivåer. Det finns också en vägledning för hur ärenden för samråd klassificeras beroende på anmälans komplexitet och byggherrens kompetens. För varje klass redovisas krav på vad som behöver beaktas i handläggningen i de olika fallen. Bygghandboken är svåröverskådlig, vilket minskar dess värde som hjälpmedel. Ett arbete med att utveckla bygghandboken inleddes för några år sedan, men har aldrig fullföljts. Anledningen till detta anges vara ärendebelastningen. Ärendehanteringssystemet Sifon innehåller uppgifter om alla dokument som tillhör ett ärende. Dokument som är digitaliserade kan också hämtas genom Sifon. Sifon innehåller också mallar för skrivelser, beslut och protokoll som alla handläggare tillämpar. Via Sifon når man även övriga digitaliserade hjälpmedel. IT-hjälpmedlen har kraftigt utvecklats under senare år. Bygglovhandläggarna kan i dag få upp detaljplanen med sina bestämmelser direkt på sin dataskärm. De kan även få flygfoton och snedbilder över staden i vilket gör att det sökta projektets effekter på stadsbilden lättare kan bedömas. Dessa hjälpmedel har enligt uppgift påtagligt förenklat handläggningen. Tidigare måste handläggarna söka upp ett särskilt granskningsrum för att studera plankartor och bestämmelser. Flygfoton och snedbilder har också minskat behovet av studier på plats. Det pågår f.n. ett arbete med att ersätta ärendehanteringssystemet Sifon med ett nytt system Public. Det ska enligt uppgift tas i bruk under hösten Det nya systemet gör det möjligt att hantera alla handlingar i ett ärende digitalt. Det diskuteras för närvarande i vilken utsträckning allmänheten ska ha tillgång till alla handlingar genom kontorets hemsida. Förutsättningarna för att söka bygglov och göra bygganmälan över nätet utreds. Hjälpmedlen i handläggningen måste anses långt utvecklade. Bygghandboken kan dock förbättras, men det är inte troligt att det går att effektivisera handläggningen i någon högre grad med hjälpmedel efter att Public tagits i bruk Får handläggarna tillräckligt stöd i handläggningen? Nyanställda handläggare får dels en introduktionsutbildning, dels en fadder eller mentor som stöder handläggaren under den första tiden. Handläggarna möts varje vecka i bygglovsforum för bygglovhandläggare och i byggforum för byggnadsinspektörerna. Vid

16 10 dessa tillfällen ventileras såväl principiella frågor som enskilda ärenden. Handläggarna har också god tillgång till såväl chefer som kollegor för att diskutera ärenden. De vi intervjuat omvittnar att kontoret utgör en vänlig och kollegial miljö som underlättar kontakter inom kontoret. Stockholms stadsbyggnadskontor har en ambitiös organisation för stöd till handläggarna. Det vi iakttagit som hotar detta handläggningsstöd är arbetsbelastningen. Frekvensen av forummöten tenderar att bli lägre och alla handläggare upplever inte att de har tid att delta i mötena. Det finns inte krav på närvaro och vissa handläggare väljer därför att inte delta. Detta är en allvarlig utveckling som bör uppmärksammas av kontorsledningen och stadsbyggnadsnämnden. Se också våra kommentarer till likställighetsprincipen nedan Får sökanden stöd som underlättar handläggningen? De sökande kan hämta information via kontorets hemsida på vilka krav som ställs för att söka bygglov och göra bygganmälan. Blanketter för ansökan kan också laddas ner därifrån. På nätet finns tillgång till policyskrifter för olika områden i staden liksom för olika typer av åtgärder t.ex. balkonger. Sökande förefaller använda dessa informationsmöjligheter i hög grad. Efter att det nya ärandehanteringssystemet Public införts är målsättningen att det också ska bli möjligt söka bygglov direkt över nätet. Kontoret har en daglig jourtelefon dit sökande kan ringa för information och råd. Jourtiden är varje dag mellan klockan nio och elva på förmiddagen och mellan klockan ett och tre på eftermiddagen. Den har nyligen skurits ner på grund av arbetsbelastningen. Varannan vecka deltar handläggarna i den öppna rådgivningen på expeditionen varje torsdag mellan klockan ett och halv sju på kvällen. Det har blivit en svår avvägning för kontoret mellan tillgängligheten för allmänheten, som är viktig för servicen till medborgarna och som gör att ansökningarna blir lättare att handlägga, och anspråken att arbeta av den växande ärendebalansen. De sökanden vi intervjuat anser att de blivit väl bemötta och att handläggningen varit kompetent även då de varit missnöjda med resultatet av bygglovgranskningen. Vi har valt att granska ärenden där sökanden mött problem. De sökande är naturligtvis missnöjda när de får avslag på sin ansökan, men kritiken riktar sig främst mot handläggningstiderna. Det gäller kritik för att ärende blivit liggande i avvaktan på behandling i stadsbyggnadsnämnden, att ärende blivit bordlagt flera gånger i nämnden och att planhandläggarens synpunkter fördröjt handläggningen av bygglovärende Löser kontoret samordningen av bygglov och bygganmälan? Stadsbyggnadskontoret har uppmärksammat de problem som PBL-kommittén pekat på och som ger osäkerhet vid lagtillämpningen. Lagreformen 1995 innebar en uppdelning i handläggningen mellan bygglov och bygganmälan. Tidigare gavs bygglov först när såväl de krav om anpassning till omgivningen, som nu prövas i bygglovet, och de tekniska egenskapskrav, som nu granskas vid bygganmälan, var uppfyllda. Dagens system innebär att bygglov både kan och ibland ska beviljas även om projektet inte tillfredsställer de krav som aktualiseras vid bygganmälan.

17 11 Kontoret har arbetat med att utveckla kontakterna mellan handläggare av bygglov och bygganmälan. De arbetar nära varandra och bygglovhandläggarna kan uppmärksamma byggnadsinspektörerna på projekt som de inser inte klarar de tekniska egenskapskraven. Vanliga problem är att lagens krav på tillgänglighet inte kan uppfyllas eller att rumshöjderna är för låga. Bygglovhandläggarna upplyser även de sökande om problemet och uppmanar dem att lämna en tidig bygganmälan för att starta dialogen med byggnadsinspektörerna innan bygglov lämnas. Det innebär dock inte alltid att problemen löses. Det förekommer också att den sökande lämnar andra ritningar vid bygganmälan än de för vilka bygglov lämnats. Detta kräver särskild uppmärksamhet. Anmärkningsvärt är också att antalet ärenden om bygganmälan bara är ca hälften så stort som antalet bygglov. Visserligen kräver inte alla bygglov att de följs upp med bygganmälan, men skillnaden är så stor att det kan innebära att vissa sökande aldrig lämnar bygganmälan även om skyldigheten föreligger. Det förekommer i dag att allmänheten uppmärksammar kontoret på byggen som påbörjats där byggsamråd ännu inte hållits. Har inte bygglov beviljats rör det sig i sådana fall om svartbyggen för vilka det både finns höga straffavgifter och möjlighet att förelägga fastighetsägaren att riva det byggda. För underlåtenheten att bygganmäla är påföljderna ganska svaga. Den som underlåter att göra bygganmälan kan påföras en särskild avgift om lägst 200 kronor och högst 1000 kronor. Något kännbarare kan vara kontorets möjlighet att stoppa bygget i avvaktan på byggsamråd och en godtagbar kontrollplan. Risken den enskilde står om han underlåter att göra bygganmälan är dock tämligen liten Kan handläggningstiderna förkortas? Stadsbyggnadskontoret har i tidigare verksamhetsplaner redovisat ett åtagande att hälften av bygglovärenden ska vara avslutade inom 2 månader. Detta åtagande återfanns då i den mer detaljerade verksamhetsplanen. Det används också som utgångspunkt för beskrivning av handläggningstiderna i verksamhetsberättelsen för Numera upprättas bara en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen för 2007 finns inte något åtagande eller någon målsättning för handläggningstider redovisat. Det tidigare åtagandet är också okänt hos de flesta av de handläggare vi intervjuat. Kontoret lever emellertid upp till åtagandet och det innebär att mediantiden för handläggning är just 2 månader. Detta är så vitt vi kan bedöma en obetydligt längre mediantid än hos andra kommuner. Stockholms bygglovsärenden är emellertid i många fall mer komplexa. Det som framför allt skiljer Stockholm från andra kommuner är den höga andelen avvikelser från detaljplan i bygglovsärendena. Mer än hälften av ärenden innebär enligt uppgift avvikelse från detaljplan. Det beror främst på att många detaljplaner i såväl innerstad som ytterstad är gamla och inaktuella. Stadsbyggnadskontoret har påpekat detta problem i verksamhetsplanen för Det blir emellertid ofta avvikelser från plan i bygglovansökningar även inom relativt nya planer beroende på att de ofta görs mycket detaljerade. En avvikelse från plan innebär alltid att grannar måste höras hur obetydlig den än är. Ett moment som både fördyrar och förlänger handläggningen.

18 12 Bygglovhandläggningen skulle avsevärt förenklas om de äldre inaktuella planerna kunde bearbetas. Någon beräkning av vilka resurser som skulle erfordras för detta har inte gjorts. Stadsbyggnadskontoret har redovisat till stadsbyggnadsnämnden att kontoret skulle behöva avsätta omfattande resurser på ett tidsödande inventeringsarbete och därefter till stora kostnader genomföra detaljplaneändringar. Stockholm har en hög ambitionsnivå när det gäller stadens skönhet. Den byggnadsordning som utgör bilaga till Översiktsplanen visar på detta liksom de skrifter för olika områden i staden som används både i informationen till allmänheten och som underlag i handläggningen. Den kulturhistoriska klassificering som genomförts i Stockholm är också uttryck för en hög ambitionsnivå liksom de politiskt önskade obligatoriska remisserna till Stadsmuseet. Ambitionsnivån bidrar dock till längre handläggningstider, men vi ser ingen anledning ifrågasätta den. I vissa fall blir handläggningstiden mycket lång. Det förefaller framför allt vara ärenden där handläggaren anser att ansökan bör avslås. Det leder som regel till lång dialog med sökanden. I vissa fall leder det till att sökande ändrar i sitt projekt och får bifall på sin ansökan. I andra fall hänskjuts ärendet till nämnden. Dessa besvärliga ärenden blir ibland liggande för att inte de enklare ärendena ska fördröjas. Det kan finnas anledning för kontoret att överväga om inte ett ärende där kontoret är inriktat på avslag snabbare skulle tas upp i stadsbyggnadsnämnden för att kunna avslutas Är personalsituationen tillfredsställande? Vi har ovan redovisat kontorets bemanning. Totalt finns 25 bygglovhandläggare i tjänst och 20 handläggare av bygganmälan byggnadsinspektörer. Antalet tjänster har varit oförändrat under flera år oavsett att ärendemängden ökat. För närvarande är sex tjänster som bygglovhandläggare och två som handläggare av bygganmälan vakanta. Liksom i de flesta kommuner pågår i Stockholm ett generationsskifte. I anslutning till förändringen av PBL 1995 drog Stockholm liksom andra kommuner ned på antalet tjänster. I Stockholm motverkades risken för en kvarvarande personal nära pensionsåldern, då de som var äldre än 60 år erbjöds avtalspension, men nu pågår ändå ett generationsskifte. Det är mest påtagligt bland byggnadsinspektörerna, som var den handläggargrupp som minskade mest med anledning av lagreformen. Ca häften av handläggarna har relativt kort tjänstetid d.v.s. mindre än 5 år. Kontoret har fram till nu lyckats bra med rekrytering av bygglovhandläggare. De nyanställda har varit arkitekter med viss erfarenhet från projektering. Kunskaperna om lagstiftningen är som regel bristfälliga varför den inledande internutbildningen är viktig. Nu har emellertid svårigheterna ökat. Den goda byggkonjunkturen gör att konkurrensen om personal är hård. Stadsbyggnadskontoret har svårt att erbjuda tillräckligt attraktiva villkor. När det gäller byggnadsinspektörer har det varit svårare att rekrytera personer med erfarenhet från byggarbetsplatser. De nyanställda är ofta unga som ibland kommer direkt från utbildningen.

19 13 Det är viktigt att den ansträngda arbetssituationen inte leder till att den viktiga introduktionsutbildningen av nyanställda bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer eftersätts med risk för minskad effektivitet och ökad risk för handläggningsfel. 4.2 Är handläggningen rättssäker? Lever handläggningen upp till kraven i PBL och Förvaltningslagen? Bygghandboken och andra mallar handläggarna har för sin handläggning innebär att riskerna för lagfel i handläggningsprocessen är små. Vi har dock noterat att i ärenden om bygganmälan låter man som regel byggherren avgöra när projektet är moget för byggsamråd. Enligt PBL ska nämnden skyndsamt kalla till byggsamråd, vilket normalt innebär inom tre veckor. Det förutsätter dock att byggherren lämnat tillräckligt underlag i sin bygganmälan. Formellt begär stadsbyggnadskontoret komplettering av handlingarna och anser att treveckorsfristen börjar löpa när byggherren kommit åter med kompletta handlingar. Processuellt är kontorets handläggning, så vitt vi kan bedöma, korrekt och rättssäker. Tillsynen av kommunernas tillämpning av PBL från länsstyrelser och Boverket är visserligen bristfällig, vilket har påpekats av Riksdagens revisorer, men vår intervju med handläggare på länsstyrelsen i Stockholms län bekräftar att vår bedömning av stadsbyggnadskontorets handläggning är rimlig. Avsteg från lagstiftningens materiella regler kan förekomma vi har inte undersökt det -, men de har knappast någon påtalbar omfattning. Den regel som dock ganska ofta torde överträdas är kravet på följsamhet till detaljplan. Som ovan nämnts innebär som regel bygglovansökningar avvikelser från detaljplan. Lagens möjligheter att medge avvikelser är relativt snäva, varför Stockholm liksom många andra kommuner inte alltför sällan medger avvikelser som går utöver vad lagstiftarna tänkt sig och som inte står sig vid ett överklagande. Detta skapar problem som vi utvecklar nedan i diskussion av likställighetsprincipen Lever handläggningen upp till likställighetsprincipen i Kommunallagen? Ett bygglovärende rymmer många bedömningsfrågor. Är rimliga hänsyn tagen till projektets omgivning? Fyller ansökan rimliga estetiska krav? Innebär projektet en förvanskning av värdefulla byggnader? Det finns inga säkra mallar för sådana bedömningar. Det är naturligt att olika människor kan komma till olika bedömningar. Är bedömningarna utanför lagens handlingsutrymme kan de justeras av överordnade myndigheter vid en överklagan. Det är inte ovanligt att kommuner får sina bedömningar korrigerade på detta sätt. Stockholm har dock inte någon hög andel överklaganden av bygglov. Det är mindre än 5% av bygglovbesluten som överklagas. Stockholm skiljer sig från de flesta andra kommuner genom att ha många handläggare av bygglovärenden. Risken för olika bedömningar ökar därigenom utan att man på den grunden kan säga att Kommunallagens krav på likställighet åsidosätts. Det är likväl angeläget för förtroendet att sådana olikheter minimeras. Frågan blir då, vad gör stadsbyggnadskontoret för att undvika att handläggares olika omdöme får genomslag?

20 14 Vi har kunnat konstatera att stadsbyggnadskontoret har ett mycket ambitiöst program för att minimera sådana effekter. Vi har i allt väsentligt redovisat det ovan när vi behandlat det stöd handläggarna får. Den inledande internutbildningen, de olika programskrifterna, de veckovisa forumsammankomsterna, möjligheterna till samråd med kollegor och chefer är ägnade att undvika sådana skillnader i bedömningen av ett ärende som är individuellt beroende. Dessa åtgärder för att skapa likställighet i handläggningen innebär en ytterligare arbetsinsats som kommuner med få handläggare inte behöver avsätta. Arbetsbelastningen äventyrar detta ambitiösa system. Stadsbyggnadsnämnden bör uppmärksamma konflikten mellan ärendegenomströmningen och kvaliteten i handläggningen som kan innebära att olikheterna i bedömningarna ökar. Betydligt allvarligare för likställigheten är handläggningen av ärenden som innebär avvikelse från detaljplan. PBL-kommittén har uppmärksammat detta problem. Kommunerna saknar i allmänhet tydliga och enhetliga principer för hur avvikelse ska behandlas. Grannarnas inställning kan bli avgörande för var gränsen i praktiken sätts av kommunen eller dras efter en överprövning. Konsekvensen kan bli att utfallet av bygglovsprövningen inte är förutsägbar för enskilda och att fastighetsägare inte blir likvärdigt behandlade. I kommuner med många äldre och inaktuella detaljplaner kan detta vara ett stort problem. 2 Det kommittén beskriver synes vara de förhållanden som råder i Stockholm. Vi har inte tagit del av några tydliga och enhetliga principer för hur avvikelser skall behandlas. Stadsbyggnadskontoret lämnar enligt uppgift inte bygglov i ärenden som kontoret inte bedömer står sig vid en överprövning. Kontoret följer kontinuerligt hur rättspraxis utvecklas. I vissa avseenden är lagtillämpningen tydlig. Det är således inte möjligt att ge bygglov för användning som strider mot detaljplan. Möjligheterna att ge bygglov för åtgärder på byggnader som är planstridigt belägna är också starkt begränsade. Ett förhållande som är vanligt i t.ex. delar av Stockholms innerstad. Lagtolkningen är dock ofta osäker. Det förekommer därför att kontoret ger lov för mindre avvikelser som inte godtas vid överprövning. Det har framkommit att kontoret i vissa fall väger in risken för överprövning i beslutsfattandet. I huvudsak lämnar dock kontoret ärenden som man bedömer inte klarar en överprövning till stadsbyggnadsnämnden med förslag om avslag. Stadsbyggnadsnämnden beslutar ofta bifalla dessa ärenden och, i likhet med vad PBL-kommittén beskriver, är stadsbyggnadsnämndens beslut som regel beroende på risken för överprövning. Det innebär att nämnden i sådana fall lämnar bifall till bygglov som kontoret bedömt ligger utanför det område som lagen medger. Det innebär också att nämnden låter den ene få det som den andre kan ha förvägrats. På ett flagrant sätt har därmed Kommunallagens likställighetsprincip satts ur spel. Det är allvarligt om medborgarna inte kan lita på att stadsbyggnadsnämnden följer lagen. Det är inte rättssäkert när det är grannar och politiska värderingar istället för lagstiftningens krav som avgör beslutens utformning. 2 Får jag lov SOU 2005:77 s. 616

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Agenda för en dag exempel... 3 Förslag till olika tema inom Lovprövning... 4 GENERELLT tema: Rådgivande roll - myndighetsroll... 5 Tema

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2013-05-07 Diarienummer 1363-4455/2011 Makarna NN Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser 1. Boverket riktar ingen kritik

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin Ingripanden enligt 11 kap PBL Rickard Börlin BN:s tillsyn 11 kap PBL 9 föreläggandetyper 11:15-24 4 förbud 11:30-33 fortsatt arbete o användning av byggnadsverk Genomförande av åtgärder på ägarens bekostnad

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Byggnadsnämnd Konsumentvägledare Rubrik: Förändringar i lag

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer