Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg"

Transkript

1 Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

2 Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26 H+ modellen 29 H+ projektet växer fram Nätverket 43 Nätverket idag 46 Nätverket imorgon 48 Huvudintentioner 50 Nya mötesplatser 54 En integrerad del av staden 58 Hållbar urban mobilitet 58 Järnvägsgatan Kulturstråket 62 Kopplande rum 64 Rekreativa nätverk 68 Det Blågröna stråket 68 Kajpromenaden 70 Upplevelsen 83 Upplevelsen idag 86 Upplevelsen imorgon 87 Huvudintentioner 88 Historia och identitet 92 Värdekarta 94 Mångfald i stads- och gaturum 96 Stads- och gaturum 98 Fem identiteter 108 Delområden 110 Södra hamnen Oceanpiren 112 Södra hamnen Knutpunkten 122 Söder Universitets området 132 Husarområdet 142 Gåsebäck 152 Resan 171 Huvudintentioner 174 Utbyggnaden av H+ 176 Den levande staden fokusområden 183 Universitet och näringsliv 184 Bostäder 185 Energi 186 Konst och kultur 187 Lek och sport 188 Grönska 189 Bakgrund 195 Processen 197 Projekttävlingen 197 Strukturarbetet 203 Delstudier 206 Tidplan 208 Appendix 209 Ordlista 211 Referenser 212 Kolofon 214 5

3 Introduktion Introduktion 7

4 Introduktion Introduktion H+ är Helsingborgs största stadsutvecklings- och stadsförnyelseprojekt i modern tid. Projektområdet har historiskt varit den arena där Helsingborgs välstånd och framgång byggts. Verksamheten i hamnen och framgångsrika tillverknings industrier låg till grund för stadens utveckling under den industriella epoken. Genom H+ projektet skapas ett nytt nav för framgång utifrån vår tids behov och förutsättningar. Basen i den planerade utbyggnaden av H+ området är den mänskliga skalan, att sociala och praktiska behov ges utrymme och hänsyn. Detaljerna i H+ projektet måste tillåtas att i öppen dialog växa fram i samspel mellan medborgare, byggare och beslutsfattare. Värdeord är öppenhet, delaktighet och långsiktig hållbarhet. Södertunneln är förutsättningen för H+ projektet och utvecklingen av projektområdet. Med järnvägen förlagd under jord försvinner den fysiska barriären mellan Söder och Öresund och det blir möjligt att knyta samman södra Helsingborg med H+ området. Både Södertunneln och H+ projektet för staden närmare vattnet. H+ området blir även en länk mellan centrala staden och stadsdelarna Närlunda och Planteringen. Under åren blir de stora strukturgreppen i H+ området synliga och tydliga. En påtaglig insats under de åren är att föra in vatten i H+ området. Jordbodalen ska kopplas samman med Öresund via ett blågrönt stråk. Konkret innebär det att en kanal anläggs längs Bredgatan. Kanalen ska ansluta Öresund till vatten och grönska i Jordbo dalen. Det Blågröna stråket ger såväl H+ området som de omgivande stadsdelarna identitet och nya kvaliteter. en som du håller i din hand är resultatet av flera års arbete för att konkretisera visionen för H+ området. Arbetet med visionen startade 2008 med tävlingen Imagine Helsingborg vilket ledde fram till ens tema Den toleranta staden. Temat definieras utifrån ekonomisk, teknisk, social och miljömässig hållbarhet. Kort sagt, det enda möjliga innehållet i uthållig samhällsbyggnad. en är avsedd som en färdplan för den process som måste ligga till grund för hur bebyggelse, infrastruktur och de offentliga rummen inom H+ området ska gestaltas. Manualen ger ramar och skalor för områdets olika delar. Detaljerna måste vi ha mod att låta växa fram under tiden som H+ projektet pågår. Inom projektet finns en uttalad önskan att så många som möjligt av stadens medborgare ska engagera sig i hur H+ området utformas. Det är ett arbetssätt som ställer krav på öppenhet och mod att våga prova nya metoder för att förverkliga och ytterligare förädla visionen om "Den toleranta staden". Var med och forma staden! 8 9

5 Introduktion Introduktion Vad är manualen? H+ Manualen beskriver ett ramverk och ett förhållningssätt för H+ fortsatta stadsförnyelseprocess. Den riktar sig till alla aktörer i den kommande processen: medborgare, investorer, byggherrar och planerare. H+ Manualen är en sammanfattning av ett arbete som inleddes 2008 med tävlingen Imagine Helsingborg var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Sedan dess har flera fördjupande studier genomförts som ligger till grund för den samlade strategin. Parallellt med H+ Manualen har en fördjupad översiktsplan tagits fram för H+ området och dess omgivning. Båda dokumenten stödjer varandra H+ Manualens samlade strategi beskrivs under tre rubriker nätverket, upplevelsen och resan och gemensamt bildar de ramverket för H+ fortsatta stadsförnyelseprocess. Varje rubrik inleds med tre huvudintentioner och vilka slutsatser som lett fram till dessa. Därefter presenteras huvudintentionerna utförligt. en guidar till användbara arbetsverktyg för den fortsatta planeringen såsom kartor och modeller. Flera koordinerande processer introduceras i manualen för att hålla den genomgående röda tråden, utveckla stadsförnyelseprocessen, levandegöra H+ området och för att integrera området med de kringliggande stadsdelarna. Varför en manual? Principskiss på H+ "open source" planering. Arbetet med att utveckla H+ området har pågått och pågår under den vida titeln Open source planning. Ambitionen är att metodiskt och i en process skapa en inbjudande plattform för samtal. Plattformen ska drivas av en stark vilja och riktning mot att förverkliga visionen för H+ och samtidigt utvecklas och välkomna nya insikter och möjligheter. Arbetet har varit inriktat på att utveckla en specifik planeringsprocess som kan hantera H+ projektets storlek, komplexitet och potentialen i områdets placering nära Helsingborgs centrum. I arbetssättet med open source planning finns en vilja att omfamna stadens komplexitet istället för att förenkla, att tillvarata områdets potentialer till fullo, att väcka lust och inspiration och att bjuda in till en gemensam fortsatt process. Hållbar stadsförnyelse utgår ytterst från en dynamisk och utvecklings orienterad planläggning, vilket inte endast gäller områdets fysiska utbyggnad, utan även det upplevelserika, kulturella och funktionella innehållet i en successiv framväxt. en är en syntes mellan flera parallella studier, mötet mellan olika kunskapsområden, erfarenheter och infallsvinklar istället för en fullbordad färdig strukturplan med allt bestämt och låst. I manualen presenteras som alternativ en innehållsrik palett eller verktygslåda med en bredd av planeringsverktyg, intentioner och specifika förslag för H+ områdets förverkligande. Att använda manualen Delprojekt och delområden kommer att planeras och efterhand drivas som egna projekt med utgångspunkt i föreslagna strukturer och intentioner i en. För att upprätthålla den övergripande röda tråden kommer dessa projekt att kontinuerligt stämmas av mot H+manualens intentioner allt eftersom de utvecklas och förverkligas. Efterhand kommer projekten att vidareutveckla de specifika kvaliteterna för respektive del med en större detaljering än vad som presenteras i manualen. Detta arbetsätt kan i viss utsträckning ändra och utveckla de övergripande strukturerna vilket därför kräver att H+manualen kontinuerligt uppdateras. SHIP är navet i arbetet med en där allmänheten kan följa och medverka i processen. H+ hemsida är också en kontaktyta för dialog med medborgarna

6 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Beskrivning av området H+ i regionen H+ i Helsingborg Öresundsregionen med 3,6 miljoner invånare omfattar Skåne på den svenska sidan och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm på den danska sidan. I regionen finns storstäder och öppna landskap med rika möjligheter till rekreation. De största städerna är Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg. Helsingborg ligger i den norra delen av Öresundsregionen där sundet är som smalast och H+ området ligger i direkt anslutning till centrala Helsingborg och centralstationen, Knut punkten. Härifrån är det möjligt att på kort tid nå övriga delar inom regionen samt hela södra Sverige med tåg, buss och färja. En fast förbindelse från Helsingborg till Danmark utreds. En fast förbindelse skulle binda samman Öresundsregionen också i den norra delen och minska tidsavståndet från Helsingborg till Köpenhamn. Med framtida dubbelspår längs Västkustbanan norrut placeras Helsingborg centralt i en gränslös region där 2,5 miljoner människor kan nås inom ett resavstånd på en timme. Det förs även diskussioner om en höghastighetstågförbindelse mellan Stockholm och Hamburg, kallad Europabanan, som planeras att gå via Helsingborg. En sådan förbindelse skulle ytterligare betona Helsingborgs strategiska placering. Öresundsregionen är ett nav för högteknologiska företag och forskning. Tillväxten är relativt hög och starka branscher finns inom medicin, bioteknik, IT, telekommunikation, livsmedel, miljö, logistik och design. Procentuellt sett sysselsätter servicesektorn flest personer. Regionen har en hög andel högutbildade och här finns goda innovationsmiljöer och välutvecklade samarbeten mellan industri, universitetsvärlden och offentlig verksamhet. De tolv universiteten och högskolorna rymmer sammantaget studenter och forskare. År 2000 invigdes Öresundsbron och har därefter bidragit till att förstärka Öresundsregionen som begrepp. I den norra delen av regionen knyts sundet, i väntan på den fasta förbindelsen, fortfarande samman av omfattande färjetrafik mellan Helsingborg Helsingör. Göteborg/Oslo Stockholm Helsingborg grundades 1085 och är beläget vid Öresund mitt emot Helsingör. Närheten till vattnet är en stark del av stadens identitet och staden är strategiskt lokaliserad på gränsen till kontinenten. Vy från Landborgs promenaden Vy över en av Helsingborgs centrala badplatser Helsingborg är långsträckt placerad längs med kusten, knappt fyra kilometer från Danmark i väster. I ryggen, öster om det centrala Helsingborg löper en naturlig landhöjning, landborgen. Landborgskanten ger karaktär till Helsingborg, skapar en kraftfull, grön och sammanhängande siluett från vattnet och ger stadsdelarna ovanför landborgskanten en vidsträckt utsikt över staden och Öresund. Genom landborgen har vattendrag skurit ut raviner som idag förbinder de nedre västra delarna av staden med de östra på platån. Centrum är placerat vid hamninloppet nedanför den medeltida borgen Kärnan och staden har i dag en tydlig uppdelning mellan de norra och södra delarna. I norr finns en naturlig kontakt mellan stad och vatten som saknas i söder till följd av den industriella utvecklingen. Helsingborg är en utpräglad stenstad med endast få exempel på byggnader i korsvirke. De centrala stadsdelarna har en tät och komplex struktur med en stadsmässig känsla. Den gamla stadsdelen med ett medeltida gatunät är välbevarad med gågator och livlig handel. Bebyggelsen domineras av hus från förra sekel skiftet. Endast ett fåtal byggnader äldre än hundra år finns bevarade. Flera torg och stråk är placerade i anslutning till vattnet och Helsingborg har ett antal populära sandstränder inne i och nära centrum. Torg och platser är av god kvalitet men har ofta likartat innehåll. Längs strandlinjen löper ett pärlband av vattennära attraktioner med promenader, restauranger, småbåtshamn, torg och badplatser. Staden är särskilt livfull på sommaren då stränderna, hamnen, gågatorna och de centrala parkområdena fylls med människor. Gatustrukturen har, på grund av topografin och sundet, utvecklat starka nord sydliga stråk som löper parallellt med strandlinjen. De mest dominerande är Drottninggatan/Järnvägsgatan, Kopparmöllegatan/Bergaliden/Södergatan och Stenbocksgatorna. De öst-västliga strukturerna är färre och ibland problematiska men effektfulla med stora höjdskillnader. De mest dominerade öst-västliga stråken är Hälsovägen eller Hälsobacken i folkmun, Trädgårdsgatan och Furutorpsgatan. Kultur- och nöjeslivet i Helsingborg är rikt med en välbesökt stadsteater och ett konserthus som lockar välkända musiker. Genom färdigställandet av Dunkers kulturhus år 2002 invigdes ett internationellt uppmärksammat centrum för konst, musik, utställningar och nöje. Helsingborg är också en av Sveriges krogtätaste städer. I januari 2010 hade Helsingborg invånare och stadens tillväxt beräknas framöver till cirka personer per år. När H+ projektet genomförs binds norra och södra centrala Helsingborg samman och kontakten med Öresund förbättras i södra Helsingborg. H+ projektet är början på en omvandling av södra Helsingborg som därmed ges helt nya förutsättningar att utvecklas. Jylland Hamburg/Berlin Motorväg Järnväg Färjeförbindelse Planerad utbyggnad 12 13

7 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området H+ området H+ delområden idag H+ området omfattar cirka en miljon kvadratmeter och är nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala Helsingborg, Norra hamnen, Centrum och Söder tillsammans. Området gränsar i norr till centrala Helsingborg. I väster gränsar området, utöver Öresund, till Helsingborgs hamn och flera av stadens viktiga funktioner såsom renings verk och kraftvärmeverk. I söder gränsar H+ området till stadsdelen Planteringen och Ramlösa godsbangård. En stor del av H+ området ligger på utfyllnadsmark vilket medfört att området är förhållandevis flackt. Den naturliga topografin innebär dock att det sluttar från öster mot Öresund. Med undantag av stadsdelen Söder är bebyggelsen spretig och strukturen är emellanåt avhuggen till förmån för trafiklösningar. Det finns bevarandevärd bebyggelse med industriromantiska förtecken i området såsom det gamla husarregementet som idag delvis rymmer yrkesförberedande utbildningar. Idag karaktäriseras H+ området starkt av infrastruktur i form av färjelägen, trafikleder och järnvägen. Spårområde och rangerbangård klyver området och flera barriärskapande men viktiga leder för transporter till och från staden och hamnen delar området i en nordlig och en sydlig del. I områdets södra del ligger Ramlösa station, en viktig bytespunkt för lokal buss- och tågtrafik. Knutpunkten har en betydelsefull roll i utvecklingen av H+ området. Byggnaden färdigställdes 1991 och fungerar som kommunikations centrum för tåg, färjor och bussar. Från Knutpunkten når man södra Sverige och Öresundsregionen med regionaltåg, Europa och norden med fjärrtåg och Helsingör med färja. Byggnaden innehåller restauranger, pubar, butiker samt kontor. Knutpunkten står nu inför en omfattande omgestaltning. Ytterligare en viktig verksamhet och funktion är universitetet, Campus Helsingborg, som sedan 2000 är etablerat i den gamla gummifabriken på Bredgatan. Campus Helsingborg hyser cirka studenter och är en del av Lunds universitet. Från början delades H+ området in i tre delområden med olika identiteter. Under strukturarbetet har ytterligare två delområden identifierats. De omfångsrika verksamhetsområdena Gåsebäck och Södra hamnen har delats upp i två delområden vardera. Gåsebäck delas i en östlig del, Gåsebäck, och en västlig del, Husarområdet. Södra hamnen delas i områdena Södra hamnen Knutpunkten och Södra Hamnen Oceanpiren. H+ områdets delar: Södra hamnen Oceanpiren Södra hamnen Knutpunkten Söder Universitetsområdet Husarområdet Gåsebäck Stadsdelen Söder som delvis ligger inom H+ området är den del som har flest invånare. Stadsdelen är tillgänglig och har en starkare stadsprägel än de övriga delområdena. Söder är också den del inom H+ området som innehåller flest publika funktioner såsom biblioteket, Simhallsbadet och Gustav Adolfs torg med torghandel, kyrka och kommersiell service. Järnvägsgatan och spårområdet skiljer effektivt Söders rutnätskvarter från fastigheterna längs Bredgatan samtidigt som behoven att röra sig från Söder västerut mot Södra hamnen har ökat med etableringen av Campus. Det har bidragit till att en bro över Järnvägsgatan byggts. Söder och Gåsebäck hade tidigare en koppling i Södergatans förlängning. Den kopplingen är idag avskuren. De fem delområdena har var och en olika karaktär. De förhåller sig till varandra genom fysiska och mentala gränser, barriärer och kopplingar. Områdena separeras till stor del av omfattande infrastruktur. De skarpaste barriärerna utgörs av Malmöleden, Oljehamnsleden, Järnvägsgatan och järnvägens spårområde. Vägarna är dåligt eller inte alls anpassade för annat än fordonstrafik. För gång- och cykeltrafikanterna erbjuds ett invecklat tunnel- och övergångssystem. Södra hamnen Knutpunkten Södra hamnen Oceanpiren Söder Universitetsområdet Husarområdet Gåsebäck Vy över H+ området från sydöst H+ delområden 14 15

8 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Södra hamnen Oceanpiren Oceanpiren ligger i H+ områdets nordvästra del och består till största delen av utfyllnad. Området präglas av tidigare och pågående hamnverksamhet med pirer, varv, kranar och magasin. Området är till stor del beläget längs kajkanter men upp fattas som svårtillgängligt och avlägset från innerstaden. Södra hamnen är anpassad för biltrafik, gatorna är få och breda och inte användar vänliga för gångtrafikanter och cyklister. Området saknar publika målpunkter. Stadsdelen nås endast söderifrån med bil. Området expanderade och utvecklades i samband med industriali seringen och präglas fortfarande starkt av industri- och hamnverksamhet. Stadslandskapet kännetecknas av flackheten men även av kranar, pirer, skorstenar och storskaliga anläggningar. Inom den storskaliga befintliga kvartersstrukturen finns flera historiska byggnader och miljöer som representerar äldre industriell arkitektur. Dunkers kulturhus Kärnan Ångfärjestationen Vy över Oceanhamnen från Oceanpirens spets H55 paviljongen Tropical Beach Parapeten Södra hamnen Knutpunkten Trädgårdsgatan Södra hamnen Oceanpiren Uppmarschområde Stadsparken Södra hamnen Knutpunkten Området ligger i H+ områdets nordligaste del, centralt i staden och omgivet av hamnen och Söder. Området är långsträckt och övervägande beläget på utfyllnadsmark. Knutpunkten och Stadsparken sätter prägel på området. Kopplingen till Järnvägsgatan som löper längs Knutpunkten är stark. Denna trafikintensiva gata försvårar rörelser i öst- västlig riktning. Knutpunkten vetter idag framförallt mot norr och öster med en tydlig baksida mot H+ området. Kopplingarna i nord sydlig riktning är framträdande medan de öst västliga kopplingarna är få och otydliga. En stor del av området består idag av spårområde. I områdets västra del är uppmarschområdet för bil- och lastbilstrafik mellan Helsingborg Helsingör placerad. Sjögatan, söder om området utgör ett centralt stråk för trafik till och från uppmarschområdet. Osloterminalen Campus Malmöleden Simhall Bredgatan Sjögatan Vy av områden kring Knutpunkten H+området Influensområde 16 17

9 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Söder Universitetsområdet Söder Universitetsområdet är beläget mitt i H+ området i södra Helsingborg. Den historiska gränsen mellan Söder och övriga staden går längs Trädgårdsgatan och Stadsparken. Delområdet klyvs idag av infrastruktur i en östlig och en västlig del. Den västra delen Universitetsområdet består likt Södra hamnen av utfyllnadsmark och präglas av infrastruktur. De nord sydliga strukturerna är tydliga medan de öst-västliga är få. Stadsdelen nås endast söderifrån med bil. Järnvägsgatan Den befintliga stadsdelen Söder, i den östra delen av området, karaktäriseras av en rutnätsplan från sent 1800-tal. Längs Södergatan och Carl Krooks Gata, som är de viktigaste gatorna i området, ligger tät bebyggelse med blandade funktioner av boende och handel. Viktiga publika platser är gallerian Söderpunkten, Simhallsbadet, Gustav Adolfs torg och Furutorpsparken. Stadsdelen rymmer också Helsingborgs nya tingsrätt och gamla polishuset som just byggts om. Söder har stadspuls, mångfald och brokighet. Det finns flera grönområden på Söder. I norr ligger Stadsparken med biblioteket och i söder Furutorpsplatsen med en stor öppen gräsyta och lekplats. Inom den storskaliga befintliga kvartersstrukturen finns flera historiska byggnader och miljöer med exempel på äldre industriell arkitektur till exempel fabriksbyggnaderna för Helsingborgs Socker fabrik och Gummifabriken Tretorn, numera Ikeas kontor respektive Campus Helsingborg. Tidigare var Universitetsområdets koppling till Söder tydlig. Idag har området få kopplingar till den omgivande staden. Undantaget är ett markerat cykelstråk längs Bredgatan. Cykelstråket sträcker sig hela vägen till Råå. Dagtid präglas området av Campus och Ikeas omfattande verksamhet. Här finns även offentliga förvaltningar liksom Helsingborgs stadsarkiv. I området finns en mångfald av branscher representerade. De flesta företag är verksamma som konsulter inom data, företagsorganisation eller reklam. Flera är verksamma inom handel. Uppemot två tredjedelar av företagen är små- eller enmansföretag. Trädgårdsgatan Tingsrätt Carl K rooks gata Södergatan Student Kårhus Söderpunkten Gasverksgatan Den östra och västra delen av Söder Universitetsområdet förenas endast via två kopplingar för fotgängare och cyklister; en bro vid Campus entré/nya Tingshuset och en tunnel i Furutorpsgatans förlängning. Malmöleden Furutorpsplatsen Universitetsområdet Simhallsbadet Söder Gustav Adolfs torg GA Kyrka Folkets Hus GA sporthall Stadsparken Stadsbibliotek GA Skola Södergatan Bredgatan Sjögatan Södergatan Torghandel på Gustav Adolfs torg H+området Influensområde 18 19

10 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Husarområdet Husarområdet är idag tydligt avskilt från den östra delen av Gåsebäck av järnvägsspår. I den norra delen avskiljs området från Söder Universitetsområdet av Oljehamnsleden som leder trafiken till hamnen och färjornas landanläggning. Gatustrukturen är anpassad till biltrafik i en stor skala och har dålig orienterbarhet. Det finns industriromantiska bevarandevärda byggnader i området. Mest utmärkande är det gamla husar regementet som lades ned vid förra sekelskiftet och som idag delvis rymmer yrkesförberedande utbildningar. Bredgatans förlängning söderut klyver den gamla kaserngården med en bred infartsled från Planteringen. Bebyggelsen är spretande både i volym och skala och ofta avhuggen till förmån för trafiklösningar. Verksamheterna i området består i funktioner som kräver god tillgänglighet för fordonstrafiken så som postterminal och annan verksamhet som kräver godshantering. Efter arbetstid avfolkas både Gåsebäck och Husarområdet och områdena känns övergivna. Otryggheten har genererat stängsel, lås och portar, vilket minskar lusten att vistas i dessa stadsdelar under kvällar och helger. Husarområdet Västra sandgatan Gasmästaregatan Brandstationen Östra sandgatan Jutan skate o boule Musikens hus Gåsebäck Malmöleden Gåsebäcken Södergatan Södergatsviadukten Husarregementet idag Ramlösa godsbangård Gåsebäck Gåsebäck längst i söder inom H+ området är ett småskaligt verksamhetsområde, avskilt från staden och kluvet i två delar av järnvägsspår och en vägbro. Området omges av motorväg i norr och öster, hamnverksamhet i väster samt bangård i söder. I öst möter Gåsebäck landborgsbranten. Ramlösa station med väl fungerande buss- och tågförbindelser ligger i nära anslutning till området. Gatustrukturen är liksom i Södra hamnen anpassad till biltrafiken, men i en mindre och mänskligare skala. Stadsdelen bär spår från flera tidsepoker och innehåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader, en del unika för Helsingborg. Området präglas tydligt av bebyggelse från och 40-talen. Bebyggelsen är varierad i utförande och innehåll. Blandningen skapar en unik karaktär och charm. Gåsebäck karaktäriseras av småskalig industribebyggelse och verksamheter, en del störande som till exempel däckfirmor och bilverkstäder. Områdets relativt låga hyresnivå har gjort det lockande för nystartade tjänsteföretag och handelsföretag där den fysiska lokaliseringen är av underordnad betydelse. Sedan tidigare finns fastighetsbolag och kontorshotell etablerade i området. Totalt finns det cirka 120 privata företag med tillsammans cirka medarbetare på Gåsebäck. H+ området Influensområde Gåsebäck har även ett spirande förenings-, ateljé och musikliv som tillsammans med områdets industriella karaktär ger en spännande, brokig och kreativ atmosfär. En nytillkommen verksamhet är Jutan ; en gammal jutefabrik som byggts om till skate- och boulehall med café. Vy mot väster från Östra Sandgatan 20 21

11 Introduktion Introduktion H+ projektet H+ projektet Begreppet H+ är resultatet av flera visionära projekt och arbeten. Ett flertal studier har genomförts och efterhand har en samsyn etablerats i synen på områdets potentialer och svårigheter. Ur denna samsyn har visionen om H+ skapats. Området som varit föremål för studierna har fått namnet H+. Namnet syftar till att Helsingborg växer, förnyas och tillföras nya kvaliteter. Namnet anknyter också till de tidigare bomässorna i Helsingborg, H55 och H99. H+ området ligger i södra centrala Helsingborg, har landborgsbranten i ryggen och avgränsas från vattnet i väster av hamnen. I söder gränsar H+ området till stadsdelen Planteringen, godsbangården och Ramlösa station. I norr fungerar Knutpunkten som en definierad avslutning mot centrala innerstaden. H+ området omfattar cirka 1 miljon kvadrat meter mark och kan delas in i fem delområden från norr till söder; Södra hamnen Oceanpiren, Södra hamnen Knutpunkten, Söder Universitets området, Husarområdet och Gåsebäck. Ändamålet med H+ Vision 2.0 Den toleranta staden H+ ska stärka norra Öresundsregionen genom: Social hållbarhet H+ ska leda till förbättrad social, kulturell och fysisk miljö för människor i Helsingborg. Med H+ utvecklas centrum, omkringliggande stadsdelar och tillgängligheten mot sundet. I H+ området finns förutsättningarna för att prioritera kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, vilka ger möjlighet till goda livsmiljöer. Ekonomisk hållbarhet H+ ska möjliggöra expansion av centrala Helsingborg, vilket förstärker stadens roll som navet i norra Öresundsregionen. I H+ området skapas förutsättningar för attraktiva boendemiljöer och mötesplatser som attraherar näringsliv och verksamhet och som skapar tillväxt och arbetstillfälle. Miljömässig hållbarhet Med H+ kan Helsingborg växa och förtätas genom återanvändning av före detta industrimark. H+ innebär en betydande utbyggnad i stationsnära läge vilket kraftfullt bidrar till hållbart resande. Den toleranta staden Visionen om H+ handlar om den toleranta staden. En dynamisk plats där morgondagens Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. År 2035 är södra Helsingborg en internationell och mång sidig plats där människor möts, idéer testas och upplevelser skapas. Här finns miljöer som frigör lusten och kreativiteten hos oss, en plats där vi vågar lite mer. En plats att längta tillbaka till

12 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet H+ ledstjärnor H+ är lättillgängligt och nära H+ är experimentellt H+ är lätt att nå för både besökare och pendlare. Tack vare goda kommunikationer är H+ området granne med myllrande storstäder, storslagen natur och med flera flygplatser. De korta avstånden förenar H+ med omkringliggande stadsdelar och gör området till en integrerad del av Helsingborg, en utvidgning av Helsingborgs centrum. I H+ är det lätt att förflytta sig till fots och på cykel. System av stråk och mötesplatser binder samman området och gör det tillgängligt och inbjudande. Närheten till vatten är ett karaktärsdrag som bidrar till att området känns öppet och välkomnande för alla. H+ är utformat utifrån människan och hennes behov. I området finns ett varierat utbud av boendeformer. Olika typer av verksamheter, service och aktiviteter är alltid nära. H+ är en experimentell arena där nya upplevelser, entreprenör skap, metoder och idéer ständigt utvecklas. Genom ett gränsöverskridande arbete, öppen attityd, ständig nyfikenhet och stort mod skapas engagemang och delaktighet. H+ är tillåtande och ger plats för det oväntade. Utvecklingen av området präglas av tillit till människors drivkraft. En bredd av aktörer bjuds in för att delta i den ständiga utvecklingen och sökandet efter nya former och funktioner i området. Lokala initiativ och temporär användning av platser uppmuntras och stimuleras. Delaktighet och dialogmetoder utvecklas. Området blir intressant genom att även särintressen kan komma till tals. Utvecklingen av en stad blir aldrig färdig. H+ projektet drivs av en önskan om att bygga in mod att våga välja oprövade vägar i arbetsprocessen som lever vidare långt efter att projektet är avslutat. H+ är en mosaik H+ området präglas av värme och tolerans och bygger vidare på södra Helsingborgs mångfacetterade karaktär och stadsliv. Här finns en kreativ mix av olika funktioner och mötesplatser liksom ett brett utbud av kultur, offentlig och kommersiell service. Blandningen av bostäder och verksamheter i olika storlekar och upplåtelseformer skapar miljöer där människor och företag vill vistas och växa. Området är vidsträckt och rymmer flera delområden med egna identiteter. Tillsammans bildar de en stark enhet, en mosaik av miljöer och upplevelser. H+ området är ett resultat av ett nytt sätt att tänka när det gäller stadsutveckling intill industri och infrastruktur. H+ är gränsöverskridande samverkan Stadsutveckling involverar alla tänkbara kompetenser, erfarenheter och ämnesområden. Ett tvärsektoriellt och gränsöverskridande samarbete, där alla parter tar ansvar för resultatet, är helt nödvändigt för att lyckas. I den meningen är H+ projektet en kontinuerlig läroprocess som engagerar hela samhället, studenter, forskare, näringsliv och medborgare. Genom att arbeta i en öppen process söker projektet en ny framtid för Helsingborg och nya arbetsmetoder för samverkan mellan det privata och det offentliga. Genom H+ är Helsingborg ett framgångsrikt exempel på samexistens mellan attraktiv stadsmiljö och omfattande hamnverksamhet. Närheten till hamnen och områdets historia ger karaktär och dynamik i förhållande till det nya och moderna. I H+ området finns miljöer att minnas och inspireras av. H+ är bra för hälsa och miljö Med H+ projektet har Helsingborg tagit ett helhetsgrepp kring miljöfrågorna och förstärkt sin position som en miljövänlig stad i världen. H+ området är byggt för effektiv användning av resurser, som energi, vatten, mark och avfall. Här finns hälsosamma miljöer både inne och ute där människor trivs och mår bra. Med ny teknik och produktion av förnybar energi ger H+ mer energi till staden än vad området förbrukar, vilket bidrar till att göra Helsingborg energineutralt. Vatten och grönska ger trivsamma miljöer som lockar till rekreation och rörelse. Grönskan fyller viktiga funktioner genom att den renar luft och regnvatten, ökar den biologiska mångfalden, skänker skugga och ger vindskydd, dämpar buller och ger möjligheter till naturupplevelser. H+ är klimatanpassat och kan hantera stigande havsnivåer och stora regnmängder. I H+ området är avstånden korta. Området är i första hand utformat för gående, cyklister och kollektivtrafik vilket minskar utsläppen och skapar hållbara livsmönster och sociala miljöer i staden

13 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet Juryns slutsatser och fortsatt arbete en baseras på visionen för H+ samt på de principer och rekommendationer till fortsatt arbete som föreslogs av juryn för projekttävlingen Imagine Helsingborg. H+ strategier för förverkligande För att kunna binda samman och utveckla H+ området måste följande fysiska förutsättningar implementeras tidigt i processen: Sammankoppling och bebyggelse på och längs Oceanpiren. Inledningsvis kan lösningar för trafik och fotgängare vara temporära. Skapande av ett vattentema för Gåsebäck samt en förbindelse med Jordbodalen. H+ En integrerad del av Helsingborg Det är centralt att säkra goda och starka fysiska kopplingar mellan H+ och de omkringliggande stadsdelarna, liksom det är helt centralt att skapa starka och attraktiva förbindelser mellan H+ områdets inre delar och stadsrum. För att uppnå detta bör det kommande planeringsarbetet baseras på följande: Sammanhållande element En lyckad integration av H+ området förutsätter att Knutpunkten och dess utrymmeskrävande trafikområden omvandlas till ett tydligt sammanbindande element mellan dagens centrum och de nya områdena. En tydlig blågrön förbindelse som för in vatten i området och binder samman Jordbodalen med Öresund. En stark rumslig "ryggrad" för området bildas genom Järnvägsgatan Drottninggatan. Då kan Järnvägsgatan Drottninggatan tillsammans med de tvärgående kopplingarna på ett naturligt sätt binda samman H+ området med Söder och centrum. Etablering av en omfattande och täckande kollektivtrafik genom området. Utveckling av kärnorna/centrum punkterna som till exempel Campus Helsingborg, Knutpunkten och Husarregementet. Etablering av ett antal fria ytor inom H+ området som får stå orörda i den inledande delen av stadsförnyelsen. En reserv för framtiden och platser för särskilda program, temporär användning och engagemang under processen. Allt i syfte att omvandlingen av H+ området skall frigöra engagemang istället för att vara kontrollerande och dikterande. En sammanhållen kajpromenad runt hela det centrala hamn inloppet som ytterligare stärker Helsingborgs kontakt med vattnet och ger förutsättningar för nya och attraktiva stadsområden som alla Helsingborgare kan ha glädje av. Nätverk Ett trafiksystem och nät av publika rum som studeras utifrån ett nätverksperspektiv. Med det menas att H+ binds ihop med omgivande områden på ett sådant sätt att H+ upplevs som en del av staden och inte som ett isolerat område. Att H+ området måste vara sammanlänkat med samtliga angränsande områden, Närlunda, Planteringen, hamnen såväl som Söder och centrala Helsingborg. En utvidgning av Helsingborgs centrum Att området närmast stadskärnan, mellan Campus och Kungstorget, ska utvecklas som en fortsättning på den historiska stadskärnan med hög densitet och intensitet men med en skala som gynnar ett gott mikroklimat. H+ innehåll, kvaliteter och identitet För att H+ området ska bli verkligt hållbart behöver H+ stadsdelar utvecklas till miljöer att komma ihåg, som man vill bo och verka i hela livet och som erbjuder ett överflöd av kvaliteter. Det ställer krav på att H+ området tilltalar alla sinnen och lockar människor på ett varmt och sensuellt vis. Tillvarata befintliga värden De inneboende värdena i H+ områdets befintliga strukturer, rum och byggnader måste studeras vidare och integreras med det nya. Mänsklig skala Området måste planeras utifrån människans hastighet och skala med en maximal närhet till vatten, attraktiva stadsrum och en finmaskig koppling genom hela H+ området. I H+ området måste stor vikt läggas på att uppnå kvaliteter och värden för vardagslivets aktiviteter med platser där människor tillåts att integreras med området och kan få sina vardagliga behov tillgodosedda. Mångfacetterat innehåll Inom H+ kan en kreativ mix av boende-, kunskaps- och produktionsmiljöer skapas som ger området ett attraktivt och unikt innehåll. Inom området måste förut sättningar ges så att en mångfald av funktioner och aktiviteter uppnås över hela området och inom varje kvarter. Funktioner och aktiviteter måste samverka för att binda samman områdets olika delar inom H+ och angränsande stadsdelar. System för hållbara transport- och energilösningar måste ges plats inom H+ områdets fysiska struktur och genomsyra dess uttryck. Inom H+ området ska lokala karaktärer utvecklas som berikar området med mångfald och komplexitet

14 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet H+ modellen H+ planeringsprocess Den fortsatta arbetsprocessen bör utveckla den öppna och inbjudande dialogen kring projektets förutsättningar samtidigt som konkreta åtgärder genomförs i området. För att uppnå detta bör: H+ projektet ses som del av utvecklingen av centrala Helsingborg snarare än som ett enskilt område och projekt. Processen drivas parallellt utifrån olika perspektiv avseende skala och tid. Här ses det som särskilt viktigt att redan i ett tidigt skede studera det mänskliga perspektivet för att säkra betydelsefulla kvaliteter för området. Delaktighet och dialogmetoder som relaterar till olika nyckelprojekt utvecklas med nyckelaktörer och allmänhet. Här bör internet ges en tydlig roll och SHIPs roll för projektet utvecklas. H+ modellen är en beskrivning för hur kvalitet och samverkan ska vara de bärande delarna i utbyggnaden av H+ området. Där ramverket är utformat så att det ger utrymme för nya tankar och ger förutsättningar för bred samverkan mellan olika intressenter. H+ projektet kommer att drivas framåt och konkretiseras genom flera samtidiga och samordnade processer. H+ modellens funktion är att säkerställa rätt kvalitet i såväl de enskilda delarna som för helheten under exploateringen av H+ området. Samverkan Under det fortsatta arbetet med H+ projektet är det speciellt angeläget att få igång processer där intressenter, stadens politiker och tjänstemän liksom allmänheten får inflytande och kan samverka på ett naturligt sätt. Inom H+ projektet är samverkan en framgångsfaktor som öppnar för mångfald i perspektiven och tillför kunskap. Förutsättningen är en öppen attityd i alla besluts- och planeringsprocesser. Det är ett arbetssätt som kräver mod. Samverkan ställer stora krav på den organisation som ska leda H+ projektet. Organisationen måste arbeta proaktivt samt besitta en utvecklad kompetens för att samordna och driva parallella delprojekt och processer. Varje steg utvärderas och den övergripande visionen hållas levande och kontinuerligt bekräftas och eventuellt justeras av staden. I takt med att H+ exploateras kommer synen på området att förändras. En noggrann riskanalys genom föras bland annat avseende genomförandeekonomi, olika utvecklingscenarier och klimathot. Manualens roll Manualens funktion är att vara en plattform som definierar gemensamma värderingar och förutsättningar. en ska vara en utgångspunkt i diskussionerna för att utveckla H+ områdets olika delar, berättelser och innehåll. Manualen dikterar inte exakt hur området ska se ut. Den anger istället en riktning som under det fortsatta arbetet kan utvecklas och ifrågasättas. Manualens roll blir att stämma av de olika delarna mot H+ områdets helhet. Den ska även ge konkreta verktyg för utvecklingen av delarna, bland annat genom fysiska modeller och en gemensam begreppsapparat. Manualens uppgift är att säkerställa att varje enskild del av H+ området utvecklas med hänsyn till stadens nätverk, upplevelsen av området och processen resan mot H+ områdets tillblivelse. SHIP är moderskeppet för samverkan kring H+ projektet. På SHIP finns H+ kontoret, utställningar, aktiviteter och här ska den samlade actionplanen finnas, som visar var i processen vi befinner oss och vad som pågår. H+ väggen På SHIP skapas en vägg som ska bli ett levande dokument som beskriver H+ områdets utveckling, vad som pågår och vad som planeras. Samverkan är utgångspunkten i allt vi gör. Det omfattar såväl utvecklingen av den fysiska miljön som områdets funktioner och innehåll. Genom en öppen process skapar vi engagemang och delaktighet med staden, medborgarna och de aktörer som kommer att bidra till att förverkliga H+ områdets utveckling.??? H+ &!!!!!

15 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet växer fram H+ projektet växer fram Uppdateras kontinuerligt en ska hållas aktuell genom att uppdateras regelbundet. Till att börja med ska huvudillustrationerna uppdateras årligen och beskrivningarna av delområdena kompletteras efter hand som de utvecklas och får egna kvalitetsprogram. Illustrationerna till kapitlet Resan som visar områdets etappindelning samt hur området levandegörs ska uppdateras kontinuerligt. Redaktionen som deltagit i arbetat med den samlande strategin för en och FÖP H+ får när H+ förverkligas rollen att övervaka att strategin följs. Speciellt med fokus på arbetet med de etapper som ligger nära i tid. Dialog För att utveckla och levandegöra H+ området behövs en ny dialogform där allmänheten och de intressen som idag är verksamma i området får en aktiv roll i processen att forma området. Avsikten är att skapa och väva samman det nya med de befintliga verksamheterna i H+ området. ens verktyg i form av kontinuerligt uppdaterade illustrationer och kartor ska presenteras på SHIP och vara en permanent del av H+ utställningen. ens intentioner och aktuella verktyg ska även publiceras på H+ internetsidor. Visionen att utveckla Helsingborg centrala södra delar har vuxit fram och utvecklats under de senaste tio åren. Olika framtidsinriktade projekt och studier har förts samman i H+ projektet. Helsingborgs stads beslut 2006 att bygga Södertunneln liksom förändringar i hamnens verksamhet gjorde att tempot för att konkretisera visionen accelererade. Kortfattat innebär Södertunneln rivna barriärer mellan Söder och Öresunds vatten och förändringarna i hamnen lämnar de inre pirerna fria för stadsutveckling. Södertunneln från Knutpunkten och 1,3 kilometer söderut med byggstart 2012 beslutades 2006 och i januari 2010 tecknade Helsingborgs stad avtal med Trafikverket (dåvarande Banverket) om finansieringen. Med tunneln försvinner den oöverstigliga järnvägsbarriären som hittills isolerat större delen av H+ området från resten av staden. Eller, sett ur ett annat perspektiv, blockerat de södra delarna av staden från närkontakt med Öresund. De första stegen Staden har sedan länge agerat för att skapa förutsättningar som gör det möjligt att utveckla H+ området. Starten var projektet Söder i förändring som var en bred medborgardialog i början av 00-talet. I spåren på det projektet förändrades bland annat Gustav Adolfs torg och Södergatan byggdes om till cykel- och bussgata. Ungefär samtidigt med dialogen Söder i förändring etablerades Campus Helsingborg som en strategiskt viktig satsning för att utveckla Söder i linje med stadens ambition att vara en kunskapsstad. Universitets lokaler ligger i Tretorns gamla fabrik som även rymmer andra verksamheter; bland annat Ikea IT, datasupport, bank och kontorshotell. Här finns även H+ kontoret och projektkontoret för Södertunneln. Campus och andra nya verksamheter i Tretornfabriken tillsammans med Ikeas huvudkontors etablering i det gamla sockerbruket vid Bredgatan är de första stegen mot en radikal förändring av H+ området. Etableringarna indikerar H+ områdets starka attraktionskraft även med 2010-års infrastruktur som är dåligt anpassad till tjänsteproducerande företags behov. Initierar H+ organisationens transparens är en förutsättning för att initiera och fånga upp nya initiativ. Till H+ organisationen kan man vända sig för att bli en del av utvecklingen i Helsingborg. H+ organisationen ska lyssna på omvärlden och fånga upp aktörer och projekt som kan bidra till H+visionen. Utvärderar H+ redaktion utvärderar och bidrar till att utveckla potentiella projekt mot H+ visionen och säkerställer att det som görs håller rätt kvalitet och bidrar till helheten. Södertunnel öppnar för en spännande stadsförnyelse med plats för nya bostäder, cirka invånare, nya företag, utbyggt Campus, kommersiell service och publika rum med attraktiva mötesplatser. ca Historisk utveckling Samla drömmarna Forma en stark vision Skapa ett ramverk Utveckla ramverk och vision Genomföra H+ Tretorn Uppdaterar H+ organisationen uppdaterar nätverksplanen och stadsrumsplanen årsvis och utvärderar varje delprojekt. Actionplanen uppdateras kvartalsvis för att säkerställa samspelet mellan samverkan, etapper och fokusområden. Samordnar H+ organisationen samordnar projekt och aktiviteter. Campus Helsingborgs etablering Hamnens utbyggnad Beslut kring Södertunneln Imagine Helsingborg Projekttävlingen FÖP H+ Imagine Helsingborg Manualen Västhamnsfisket Söder i förändring Redaktion Redaktion Omvärldsdialog Redaktion 30 31

16 Introduktion H+ projektet växer fram Introduktion H+ projektet växer fram Stort intresse Näringslivets intresse för utvecklingen av H+ projektet och för hur H+ området ska gestaltas har varit betydelsefullt för projektets utveckling. Bland annat har det medfört att nya företag har etablerat verksamhet inom området och fastighetsbolag med verksamhet i området har deklarerat att H+ projektet är en förutsättning för deras engagemang. Vid sidan av Helsingborgs stad och näringslivet har privatpersoner, studenter och föreningar medverkat med tankar och idéer för att forma visionen och förslagen för H+ områdets framtid. Det gemensamma målet har varit att medverka till att skapa en attraktiv och levande ny integrerad del i Helsingborg. En stark vision När Helsingborgs kommunfullmäktige hösten 2006 beslutade om finansieringsprincipen för Södertunneln förvandlades visionen om H+ till ett handfast projekt. I beskrivningen av det fortsatta arbetet med H+ projektet är det värt att nämna SHIP. Det är en ny form av mötesplats som förenar utställning för H+, kafé samt kontorshotell med plats för cirka 50 mindre företag. På SHIP finns även H+ projektkontor liksom projektkontoret för Södertunneln. Under hösten 2008 fick H+ projektet en tydlig organisation inom Helsingborgs stad. Mycket energi satsades för att samla allt arbete som dittills gjorts kring H+ området. Sammanställningen av tidigare tankar och visioner för området visade att en fortsatt bred belysning av området krävdes för att förverkliga H+ projektets ambitioner. För att få denna bredd av perspektiv och generera idéer kring områdets framtida utveckling utlystes projekttävlingen Imagine Helsingborg. Imagine Helsingborg Projekttävlingen Imagine Helsingborg krävde kraftsamling inom Helsingborgs stad och även externa experter kopplades till projektet. Programarbetet, de spännande förslagen och allt det kreativa arbete som lades ner i dem, liksom arbetet att utvärdera och skapa en rekommendation för det fortsatta arbetet lade grunden för den vision som finns för H+ idag. Direkt efter projekt tävlingen inleddes arbetet att tillsammans med utvalda team utveckla H+ stadsförnyelseprocess. Det arbetet har inom ramen för strukturarbetet efterhand lett fram till en. Ramverk Arbetet med FÖP H+ påbörjades Arbetet med programmet för FÖP H+ utfördes under 2009, parallellt med att utvärderingen av tävlingsförslagen pågick. Fördjupningen av översiktsplanen för H+ och en är kompletterande dokument som tagits fram i nära samarbete mellan H+ projektet och Helsingborgs stad. Både FÖP H+ och har även stämts av mot en gemensam redaktion där arbetet förankrats och prövats mot en bredare grupp med representanter från stadens olika förvaltningar. FÖP H+ ersätter den tidigare översiktsplanen inom det studerade geografiska området och föreslår en lämplig markanvändning för området. FÖP H+ ska fungera som vägledning och stöd i kommande beslut kring detaljplaner och bygglov. FÖP H+ är ett formellt dokument som är utvecklad enligt Planoch bygglagen i brett samråd med övriga myndigheter, nämnder och allmänhet och ska antas av kommunfullmäktige. en illustrerar intentionerna i FÖP H+ och utvecklar dem för att vägleda och inspirera fortsatta processer inom H+ området. Manualen är ett verktyg för att kontinuerligt stämma av och utveckla H+ fortsatta processer. Den är specifikt framtagen för H+ projektet och följer ingen formell planeringsprocess. en är politiskt förankrad och godkänd av projektets styrgrupp H+ delegationen. Tillsammans bildar de två dokumenten ett övergripande ramverk för H+ området som ger förutsättningar för att driva H+ stadsförnyelseprocess framåt. Från ord till handling Med FÖP H+ och en som grund kan H+ projektet struktureras i parallella delprojekt. Delprojekten ska stämmas av mot FÖP H+ och en. Delprojekten ska utformas i linje med den övergripande visionen för H+ området. Hur delarna förhåller sig till helheten, den övergripande visionen för H+ området, ska prövas vid regelbundna redaktionsmöten. Visionen och en ska kontinuerligt hållas aktuell genom årliga utvärderingar som ska genomföras i dialog med allmänheten, olika aktörer inom H+ området och med representanter för stadens olika förvaltningar. Utveckling och utvärdering av visionen och manualen ska även genomföras i samband med kommande fördjupade studier kring strategiska frågor inom H+ området. Studierna förväntas bli såväl tematiska som geografiska hur den nya stadsbilden ska formas och var olika funktioner ska lokaliseras. Avsikten är att H+ projektet ska förverkligas enligt en konsekvent linje samtidigt ska projektet vara öppet för att ta till sig och nyttiggöra sig ny kunskap och nya initiativ. Offentlig service Kulturmiljö Grönska och rekreation Stigande havsnivå Bostäder Näringsliv och detaljhandel FÖP H+ Risk och miljöstörningar Kopparverkshamnen Hållbar urban mobilitet 32 33

17

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Stadsförnyelse i H+ Område: 1 miljon m 2 Attraktivt och centralt läge

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

H+ - som helhetstanke. Sofia Öreberg, strategisk planering Helsingborg

H+ - som helhetstanke. Sofia Öreberg, strategisk planering Helsingborg H+ - som helhetstanke Sofia Öreberg, strategisk planering Helsingborg En vision att bygga stad i hamn En plats med utmaningar och möjligheter Början Söder i förändring Boendedialog och förbättringsåtgärder

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Miljöprofil

Miljöprofil www.hplus.helsingborg.se Miljöprofil Resurseffektiv stad Varför en miljöprofil? För att uppfylla H+ vision om en långsiktigt hållbar stadsutveckling har Miljöprofil H+ tagits fram. Denna ska fungera som

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

1 Nätverket Nätverket Kapitlet identifierar viktiga rörelser, fysiska förbindelser och platser inom H+ området och hur de hänger samman med staden och regionen. Kapitlet utgår från olika infalls vinklar.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet

Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet Dokumenttyp: Inriktning Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Inriktnings för stadsutvecklingsprojketet Beslutsdatum: 2016-03-15,

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Exempel på kanalrummets karaktär, Illustration: Benthem Crouwel och Mandaworks. lländaretorget 2. PROGRAMFÖRSLAG 21 22 / Programförslag / Bredgatan 1:1 VISION 2035

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 283/2013 FASTIGHETEN POLISEN 2 M FL SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wihlborgs fastigheter AB inkom den 13 februari 2013 med en förfrågan avseende upprättande av ny detaljplan

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg FÖRORD Detta examensarbete ger 20 poäng på Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona och är den avslutande delen på utbildningen teknologi magister programmet

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

2 Upplevelsen 1.0 Nätverket Upplevelsen Kapitlet redovisar intentionerna för innehåll, kvalitet och identitet kring H+ områdets stadsrum och stadsdelar. De redovisade intentionerna ska ses som utgångs

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör Markanvisningstävling Oceanhamnen Helsingborg Cecilia Johansson exploateringsingenjör Upplägg H+ området Detaljplanen Tävlingen Erfarenheter Stadsparken Söder Campus E4 centrum Oceanpiren Oslopiren nya

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

KIRUNA ARKTISKT SUBLIMA

KIRUNA ARKTISKT SUBLIMA Kiruna Nya Stadskärna Kiruna Kyrka Kiruna Nya Stadshus Tuolluvaara-sjön Tuolluvaara Nya E10 B A Hotell-, Konferensoch Spaanläggning Varma bassänger Paviljongpark Bibliotek n e l a Bibliotekstorget n o

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD

OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD DEL AV GAMLA STADEN 1:1 M FL OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD Program, Samrådsförslag, mars 2012 Visionsbild år 2035 WWW.HELSINGBORG.SE 1445/2011 2 MEDVERKANDE Programmet för Oceanhamnen har tagits fram

Läs mer