Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg"

Transkript

1 Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

2 Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26 H+ modellen 29 H+ projektet växer fram Nätverket 43 Nätverket idag 46 Nätverket imorgon 48 Huvudintentioner 50 Nya mötesplatser 54 En integrerad del av staden 58 Hållbar urban mobilitet 58 Järnvägsgatan Kulturstråket 62 Kopplande rum 64 Rekreativa nätverk 68 Det Blågröna stråket 68 Kajpromenaden 70 Upplevelsen 83 Upplevelsen idag 86 Upplevelsen imorgon 87 Huvudintentioner 88 Historia och identitet 92 Värdekarta 94 Mångfald i stads- och gaturum 96 Stads- och gaturum 98 Fem identiteter 108 Delområden 110 Södra hamnen Oceanpiren 112 Södra hamnen Knutpunkten 122 Söder Universitets området 132 Husarområdet 142 Gåsebäck 152 Resan 171 Huvudintentioner 174 Utbyggnaden av H+ 176 Den levande staden fokusområden 183 Universitet och näringsliv 184 Bostäder 185 Energi 186 Konst och kultur 187 Lek och sport 188 Grönska 189 Bakgrund 195 Processen 197 Projekttävlingen 197 Strukturarbetet 203 Delstudier 206 Tidplan 208 Appendix 209 Ordlista 211 Referenser 212 Kolofon 214 5

3 Introduktion Introduktion 7

4 Introduktion Introduktion H+ är Helsingborgs största stadsutvecklings- och stadsförnyelseprojekt i modern tid. Projektområdet har historiskt varit den arena där Helsingborgs välstånd och framgång byggts. Verksamheten i hamnen och framgångsrika tillverknings industrier låg till grund för stadens utveckling under den industriella epoken. Genom H+ projektet skapas ett nytt nav för framgång utifrån vår tids behov och förutsättningar. Basen i den planerade utbyggnaden av H+ området är den mänskliga skalan, att sociala och praktiska behov ges utrymme och hänsyn. Detaljerna i H+ projektet måste tillåtas att i öppen dialog växa fram i samspel mellan medborgare, byggare och beslutsfattare. Värdeord är öppenhet, delaktighet och långsiktig hållbarhet. Södertunneln är förutsättningen för H+ projektet och utvecklingen av projektområdet. Med järnvägen förlagd under jord försvinner den fysiska barriären mellan Söder och Öresund och det blir möjligt att knyta samman södra Helsingborg med H+ området. Både Södertunneln och H+ projektet för staden närmare vattnet. H+ området blir även en länk mellan centrala staden och stadsdelarna Närlunda och Planteringen. Under åren blir de stora strukturgreppen i H+ området synliga och tydliga. En påtaglig insats under de åren är att föra in vatten i H+ området. Jordbodalen ska kopplas samman med Öresund via ett blågrönt stråk. Konkret innebär det att en kanal anläggs längs Bredgatan. Kanalen ska ansluta Öresund till vatten och grönska i Jordbo dalen. Det Blågröna stråket ger såväl H+ området som de omgivande stadsdelarna identitet och nya kvaliteter. en som du håller i din hand är resultatet av flera års arbete för att konkretisera visionen för H+ området. Arbetet med visionen startade 2008 med tävlingen Imagine Helsingborg vilket ledde fram till ens tema Den toleranta staden. Temat definieras utifrån ekonomisk, teknisk, social och miljömässig hållbarhet. Kort sagt, det enda möjliga innehållet i uthållig samhällsbyggnad. en är avsedd som en färdplan för den process som måste ligga till grund för hur bebyggelse, infrastruktur och de offentliga rummen inom H+ området ska gestaltas. Manualen ger ramar och skalor för områdets olika delar. Detaljerna måste vi ha mod att låta växa fram under tiden som H+ projektet pågår. Inom projektet finns en uttalad önskan att så många som möjligt av stadens medborgare ska engagera sig i hur H+ området utformas. Det är ett arbetssätt som ställer krav på öppenhet och mod att våga prova nya metoder för att förverkliga och ytterligare förädla visionen om "Den toleranta staden". Var med och forma staden! 8 9

5 Introduktion Introduktion Vad är manualen? H+ Manualen beskriver ett ramverk och ett förhållningssätt för H+ fortsatta stadsförnyelseprocess. Den riktar sig till alla aktörer i den kommande processen: medborgare, investorer, byggherrar och planerare. H+ Manualen är en sammanfattning av ett arbete som inleddes 2008 med tävlingen Imagine Helsingborg var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Sedan dess har flera fördjupande studier genomförts som ligger till grund för den samlade strategin. Parallellt med H+ Manualen har en fördjupad översiktsplan tagits fram för H+ området och dess omgivning. Båda dokumenten stödjer varandra H+ Manualens samlade strategi beskrivs under tre rubriker nätverket, upplevelsen och resan och gemensamt bildar de ramverket för H+ fortsatta stadsförnyelseprocess. Varje rubrik inleds med tre huvudintentioner och vilka slutsatser som lett fram till dessa. Därefter presenteras huvudintentionerna utförligt. en guidar till användbara arbetsverktyg för den fortsatta planeringen såsom kartor och modeller. Flera koordinerande processer introduceras i manualen för att hålla den genomgående röda tråden, utveckla stadsförnyelseprocessen, levandegöra H+ området och för att integrera området med de kringliggande stadsdelarna. Varför en manual? Principskiss på H+ "open source" planering. Arbetet med att utveckla H+ området har pågått och pågår under den vida titeln Open source planning. Ambitionen är att metodiskt och i en process skapa en inbjudande plattform för samtal. Plattformen ska drivas av en stark vilja och riktning mot att förverkliga visionen för H+ och samtidigt utvecklas och välkomna nya insikter och möjligheter. Arbetet har varit inriktat på att utveckla en specifik planeringsprocess som kan hantera H+ projektets storlek, komplexitet och potentialen i områdets placering nära Helsingborgs centrum. I arbetssättet med open source planning finns en vilja att omfamna stadens komplexitet istället för att förenkla, att tillvarata områdets potentialer till fullo, att väcka lust och inspiration och att bjuda in till en gemensam fortsatt process. Hållbar stadsförnyelse utgår ytterst från en dynamisk och utvecklings orienterad planläggning, vilket inte endast gäller områdets fysiska utbyggnad, utan även det upplevelserika, kulturella och funktionella innehållet i en successiv framväxt. en är en syntes mellan flera parallella studier, mötet mellan olika kunskapsområden, erfarenheter och infallsvinklar istället för en fullbordad färdig strukturplan med allt bestämt och låst. I manualen presenteras som alternativ en innehållsrik palett eller verktygslåda med en bredd av planeringsverktyg, intentioner och specifika förslag för H+ områdets förverkligande. Att använda manualen Delprojekt och delområden kommer att planeras och efterhand drivas som egna projekt med utgångspunkt i föreslagna strukturer och intentioner i en. För att upprätthålla den övergripande röda tråden kommer dessa projekt att kontinuerligt stämmas av mot H+manualens intentioner allt eftersom de utvecklas och förverkligas. Efterhand kommer projekten att vidareutveckla de specifika kvaliteterna för respektive del med en större detaljering än vad som presenteras i manualen. Detta arbetsätt kan i viss utsträckning ändra och utveckla de övergripande strukturerna vilket därför kräver att H+manualen kontinuerligt uppdateras. SHIP är navet i arbetet med en där allmänheten kan följa och medverka i processen. H+ hemsida är också en kontaktyta för dialog med medborgarna

6 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Beskrivning av området H+ i regionen H+ i Helsingborg Öresundsregionen med 3,6 miljoner invånare omfattar Skåne på den svenska sidan och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm på den danska sidan. I regionen finns storstäder och öppna landskap med rika möjligheter till rekreation. De största städerna är Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg. Helsingborg ligger i den norra delen av Öresundsregionen där sundet är som smalast och H+ området ligger i direkt anslutning till centrala Helsingborg och centralstationen, Knut punkten. Härifrån är det möjligt att på kort tid nå övriga delar inom regionen samt hela södra Sverige med tåg, buss och färja. En fast förbindelse från Helsingborg till Danmark utreds. En fast förbindelse skulle binda samman Öresundsregionen också i den norra delen och minska tidsavståndet från Helsingborg till Köpenhamn. Med framtida dubbelspår längs Västkustbanan norrut placeras Helsingborg centralt i en gränslös region där 2,5 miljoner människor kan nås inom ett resavstånd på en timme. Det förs även diskussioner om en höghastighetstågförbindelse mellan Stockholm och Hamburg, kallad Europabanan, som planeras att gå via Helsingborg. En sådan förbindelse skulle ytterligare betona Helsingborgs strategiska placering. Öresundsregionen är ett nav för högteknologiska företag och forskning. Tillväxten är relativt hög och starka branscher finns inom medicin, bioteknik, IT, telekommunikation, livsmedel, miljö, logistik och design. Procentuellt sett sysselsätter servicesektorn flest personer. Regionen har en hög andel högutbildade och här finns goda innovationsmiljöer och välutvecklade samarbeten mellan industri, universitetsvärlden och offentlig verksamhet. De tolv universiteten och högskolorna rymmer sammantaget studenter och forskare. År 2000 invigdes Öresundsbron och har därefter bidragit till att förstärka Öresundsregionen som begrepp. I den norra delen av regionen knyts sundet, i väntan på den fasta förbindelsen, fortfarande samman av omfattande färjetrafik mellan Helsingborg Helsingör. Göteborg/Oslo Stockholm Helsingborg grundades 1085 och är beläget vid Öresund mitt emot Helsingör. Närheten till vattnet är en stark del av stadens identitet och staden är strategiskt lokaliserad på gränsen till kontinenten. Vy från Landborgs promenaden Vy över en av Helsingborgs centrala badplatser Helsingborg är långsträckt placerad längs med kusten, knappt fyra kilometer från Danmark i väster. I ryggen, öster om det centrala Helsingborg löper en naturlig landhöjning, landborgen. Landborgskanten ger karaktär till Helsingborg, skapar en kraftfull, grön och sammanhängande siluett från vattnet och ger stadsdelarna ovanför landborgskanten en vidsträckt utsikt över staden och Öresund. Genom landborgen har vattendrag skurit ut raviner som idag förbinder de nedre västra delarna av staden med de östra på platån. Centrum är placerat vid hamninloppet nedanför den medeltida borgen Kärnan och staden har i dag en tydlig uppdelning mellan de norra och södra delarna. I norr finns en naturlig kontakt mellan stad och vatten som saknas i söder till följd av den industriella utvecklingen. Helsingborg är en utpräglad stenstad med endast få exempel på byggnader i korsvirke. De centrala stadsdelarna har en tät och komplex struktur med en stadsmässig känsla. Den gamla stadsdelen med ett medeltida gatunät är välbevarad med gågator och livlig handel. Bebyggelsen domineras av hus från förra sekel skiftet. Endast ett fåtal byggnader äldre än hundra år finns bevarade. Flera torg och stråk är placerade i anslutning till vattnet och Helsingborg har ett antal populära sandstränder inne i och nära centrum. Torg och platser är av god kvalitet men har ofta likartat innehåll. Längs strandlinjen löper ett pärlband av vattennära attraktioner med promenader, restauranger, småbåtshamn, torg och badplatser. Staden är särskilt livfull på sommaren då stränderna, hamnen, gågatorna och de centrala parkområdena fylls med människor. Gatustrukturen har, på grund av topografin och sundet, utvecklat starka nord sydliga stråk som löper parallellt med strandlinjen. De mest dominerande är Drottninggatan/Järnvägsgatan, Kopparmöllegatan/Bergaliden/Södergatan och Stenbocksgatorna. De öst-västliga strukturerna är färre och ibland problematiska men effektfulla med stora höjdskillnader. De mest dominerade öst-västliga stråken är Hälsovägen eller Hälsobacken i folkmun, Trädgårdsgatan och Furutorpsgatan. Kultur- och nöjeslivet i Helsingborg är rikt med en välbesökt stadsteater och ett konserthus som lockar välkända musiker. Genom färdigställandet av Dunkers kulturhus år 2002 invigdes ett internationellt uppmärksammat centrum för konst, musik, utställningar och nöje. Helsingborg är också en av Sveriges krogtätaste städer. I januari 2010 hade Helsingborg invånare och stadens tillväxt beräknas framöver till cirka personer per år. När H+ projektet genomförs binds norra och södra centrala Helsingborg samman och kontakten med Öresund förbättras i södra Helsingborg. H+ projektet är början på en omvandling av södra Helsingborg som därmed ges helt nya förutsättningar att utvecklas. Jylland Hamburg/Berlin Motorväg Järnväg Färjeförbindelse Planerad utbyggnad 12 13

7 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området H+ området H+ delområden idag H+ området omfattar cirka en miljon kvadratmeter och är nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala Helsingborg, Norra hamnen, Centrum och Söder tillsammans. Området gränsar i norr till centrala Helsingborg. I väster gränsar området, utöver Öresund, till Helsingborgs hamn och flera av stadens viktiga funktioner såsom renings verk och kraftvärmeverk. I söder gränsar H+ området till stadsdelen Planteringen och Ramlösa godsbangård. En stor del av H+ området ligger på utfyllnadsmark vilket medfört att området är förhållandevis flackt. Den naturliga topografin innebär dock att det sluttar från öster mot Öresund. Med undantag av stadsdelen Söder är bebyggelsen spretig och strukturen är emellanåt avhuggen till förmån för trafiklösningar. Det finns bevarandevärd bebyggelse med industriromantiska förtecken i området såsom det gamla husarregementet som idag delvis rymmer yrkesförberedande utbildningar. Idag karaktäriseras H+ området starkt av infrastruktur i form av färjelägen, trafikleder och järnvägen. Spårområde och rangerbangård klyver området och flera barriärskapande men viktiga leder för transporter till och från staden och hamnen delar området i en nordlig och en sydlig del. I områdets södra del ligger Ramlösa station, en viktig bytespunkt för lokal buss- och tågtrafik. Knutpunkten har en betydelsefull roll i utvecklingen av H+ området. Byggnaden färdigställdes 1991 och fungerar som kommunikations centrum för tåg, färjor och bussar. Från Knutpunkten når man södra Sverige och Öresundsregionen med regionaltåg, Europa och norden med fjärrtåg och Helsingör med färja. Byggnaden innehåller restauranger, pubar, butiker samt kontor. Knutpunkten står nu inför en omfattande omgestaltning. Ytterligare en viktig verksamhet och funktion är universitetet, Campus Helsingborg, som sedan 2000 är etablerat i den gamla gummifabriken på Bredgatan. Campus Helsingborg hyser cirka studenter och är en del av Lunds universitet. Från början delades H+ området in i tre delområden med olika identiteter. Under strukturarbetet har ytterligare två delområden identifierats. De omfångsrika verksamhetsområdena Gåsebäck och Södra hamnen har delats upp i två delområden vardera. Gåsebäck delas i en östlig del, Gåsebäck, och en västlig del, Husarområdet. Södra hamnen delas i områdena Södra hamnen Knutpunkten och Södra Hamnen Oceanpiren. H+ områdets delar: Södra hamnen Oceanpiren Södra hamnen Knutpunkten Söder Universitetsområdet Husarområdet Gåsebäck Stadsdelen Söder som delvis ligger inom H+ området är den del som har flest invånare. Stadsdelen är tillgänglig och har en starkare stadsprägel än de övriga delområdena. Söder är också den del inom H+ området som innehåller flest publika funktioner såsom biblioteket, Simhallsbadet och Gustav Adolfs torg med torghandel, kyrka och kommersiell service. Järnvägsgatan och spårområdet skiljer effektivt Söders rutnätskvarter från fastigheterna längs Bredgatan samtidigt som behoven att röra sig från Söder västerut mot Södra hamnen har ökat med etableringen av Campus. Det har bidragit till att en bro över Järnvägsgatan byggts. Söder och Gåsebäck hade tidigare en koppling i Södergatans förlängning. Den kopplingen är idag avskuren. De fem delområdena har var och en olika karaktär. De förhåller sig till varandra genom fysiska och mentala gränser, barriärer och kopplingar. Områdena separeras till stor del av omfattande infrastruktur. De skarpaste barriärerna utgörs av Malmöleden, Oljehamnsleden, Järnvägsgatan och järnvägens spårområde. Vägarna är dåligt eller inte alls anpassade för annat än fordonstrafik. För gång- och cykeltrafikanterna erbjuds ett invecklat tunnel- och övergångssystem. Södra hamnen Knutpunkten Södra hamnen Oceanpiren Söder Universitetsområdet Husarområdet Gåsebäck Vy över H+ området från sydöst H+ delområden 14 15

8 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Södra hamnen Oceanpiren Oceanpiren ligger i H+ områdets nordvästra del och består till största delen av utfyllnad. Området präglas av tidigare och pågående hamnverksamhet med pirer, varv, kranar och magasin. Området är till stor del beläget längs kajkanter men upp fattas som svårtillgängligt och avlägset från innerstaden. Södra hamnen är anpassad för biltrafik, gatorna är få och breda och inte användar vänliga för gångtrafikanter och cyklister. Området saknar publika målpunkter. Stadsdelen nås endast söderifrån med bil. Området expanderade och utvecklades i samband med industriali seringen och präglas fortfarande starkt av industri- och hamnverksamhet. Stadslandskapet kännetecknas av flackheten men även av kranar, pirer, skorstenar och storskaliga anläggningar. Inom den storskaliga befintliga kvartersstrukturen finns flera historiska byggnader och miljöer som representerar äldre industriell arkitektur. Dunkers kulturhus Kärnan Ångfärjestationen Vy över Oceanhamnen från Oceanpirens spets H55 paviljongen Tropical Beach Parapeten Södra hamnen Knutpunkten Trädgårdsgatan Södra hamnen Oceanpiren Uppmarschområde Stadsparken Södra hamnen Knutpunkten Området ligger i H+ områdets nordligaste del, centralt i staden och omgivet av hamnen och Söder. Området är långsträckt och övervägande beläget på utfyllnadsmark. Knutpunkten och Stadsparken sätter prägel på området. Kopplingen till Järnvägsgatan som löper längs Knutpunkten är stark. Denna trafikintensiva gata försvårar rörelser i öst- västlig riktning. Knutpunkten vetter idag framförallt mot norr och öster med en tydlig baksida mot H+ området. Kopplingarna i nord sydlig riktning är framträdande medan de öst västliga kopplingarna är få och otydliga. En stor del av området består idag av spårområde. I områdets västra del är uppmarschområdet för bil- och lastbilstrafik mellan Helsingborg Helsingör placerad. Sjögatan, söder om området utgör ett centralt stråk för trafik till och från uppmarschområdet. Osloterminalen Campus Malmöleden Simhall Bredgatan Sjögatan Vy av områden kring Knutpunkten H+området Influensområde 16 17

9 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Söder Universitetsområdet Söder Universitetsområdet är beläget mitt i H+ området i södra Helsingborg. Den historiska gränsen mellan Söder och övriga staden går längs Trädgårdsgatan och Stadsparken. Delområdet klyvs idag av infrastruktur i en östlig och en västlig del. Den västra delen Universitetsområdet består likt Södra hamnen av utfyllnadsmark och präglas av infrastruktur. De nord sydliga strukturerna är tydliga medan de öst-västliga är få. Stadsdelen nås endast söderifrån med bil. Järnvägsgatan Den befintliga stadsdelen Söder, i den östra delen av området, karaktäriseras av en rutnätsplan från sent 1800-tal. Längs Södergatan och Carl Krooks Gata, som är de viktigaste gatorna i området, ligger tät bebyggelse med blandade funktioner av boende och handel. Viktiga publika platser är gallerian Söderpunkten, Simhallsbadet, Gustav Adolfs torg och Furutorpsparken. Stadsdelen rymmer också Helsingborgs nya tingsrätt och gamla polishuset som just byggts om. Söder har stadspuls, mångfald och brokighet. Det finns flera grönområden på Söder. I norr ligger Stadsparken med biblioteket och i söder Furutorpsplatsen med en stor öppen gräsyta och lekplats. Inom den storskaliga befintliga kvartersstrukturen finns flera historiska byggnader och miljöer med exempel på äldre industriell arkitektur till exempel fabriksbyggnaderna för Helsingborgs Socker fabrik och Gummifabriken Tretorn, numera Ikeas kontor respektive Campus Helsingborg. Tidigare var Universitetsområdets koppling till Söder tydlig. Idag har området få kopplingar till den omgivande staden. Undantaget är ett markerat cykelstråk längs Bredgatan. Cykelstråket sträcker sig hela vägen till Råå. Dagtid präglas området av Campus och Ikeas omfattande verksamhet. Här finns även offentliga förvaltningar liksom Helsingborgs stadsarkiv. I området finns en mångfald av branscher representerade. De flesta företag är verksamma som konsulter inom data, företagsorganisation eller reklam. Flera är verksamma inom handel. Uppemot två tredjedelar av företagen är små- eller enmansföretag. Trädgårdsgatan Tingsrätt Carl K rooks gata Södergatan Student Kårhus Söderpunkten Gasverksgatan Den östra och västra delen av Söder Universitetsområdet förenas endast via två kopplingar för fotgängare och cyklister; en bro vid Campus entré/nya Tingshuset och en tunnel i Furutorpsgatans förlängning. Malmöleden Furutorpsplatsen Universitetsområdet Simhallsbadet Söder Gustav Adolfs torg GA Kyrka Folkets Hus GA sporthall Stadsparken Stadsbibliotek GA Skola Södergatan Bredgatan Sjögatan Södergatan Torghandel på Gustav Adolfs torg H+området Influensområde 18 19

10 Introduktion Beskrivning av området Introduktion Beskrivning av området Husarområdet Husarområdet är idag tydligt avskilt från den östra delen av Gåsebäck av järnvägsspår. I den norra delen avskiljs området från Söder Universitetsområdet av Oljehamnsleden som leder trafiken till hamnen och färjornas landanläggning. Gatustrukturen är anpassad till biltrafik i en stor skala och har dålig orienterbarhet. Det finns industriromantiska bevarandevärda byggnader i området. Mest utmärkande är det gamla husar regementet som lades ned vid förra sekelskiftet och som idag delvis rymmer yrkesförberedande utbildningar. Bredgatans förlängning söderut klyver den gamla kaserngården med en bred infartsled från Planteringen. Bebyggelsen är spretande både i volym och skala och ofta avhuggen till förmån för trafiklösningar. Verksamheterna i området består i funktioner som kräver god tillgänglighet för fordonstrafiken så som postterminal och annan verksamhet som kräver godshantering. Efter arbetstid avfolkas både Gåsebäck och Husarområdet och områdena känns övergivna. Otryggheten har genererat stängsel, lås och portar, vilket minskar lusten att vistas i dessa stadsdelar under kvällar och helger. Husarområdet Västra sandgatan Gasmästaregatan Brandstationen Östra sandgatan Jutan skate o boule Musikens hus Gåsebäck Malmöleden Gåsebäcken Södergatan Södergatsviadukten Husarregementet idag Ramlösa godsbangård Gåsebäck Gåsebäck längst i söder inom H+ området är ett småskaligt verksamhetsområde, avskilt från staden och kluvet i två delar av järnvägsspår och en vägbro. Området omges av motorväg i norr och öster, hamnverksamhet i väster samt bangård i söder. I öst möter Gåsebäck landborgsbranten. Ramlösa station med väl fungerande buss- och tågförbindelser ligger i nära anslutning till området. Gatustrukturen är liksom i Södra hamnen anpassad till biltrafiken, men i en mindre och mänskligare skala. Stadsdelen bär spår från flera tidsepoker och innehåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader, en del unika för Helsingborg. Området präglas tydligt av bebyggelse från och 40-talen. Bebyggelsen är varierad i utförande och innehåll. Blandningen skapar en unik karaktär och charm. Gåsebäck karaktäriseras av småskalig industribebyggelse och verksamheter, en del störande som till exempel däckfirmor och bilverkstäder. Områdets relativt låga hyresnivå har gjort det lockande för nystartade tjänsteföretag och handelsföretag där den fysiska lokaliseringen är av underordnad betydelse. Sedan tidigare finns fastighetsbolag och kontorshotell etablerade i området. Totalt finns det cirka 120 privata företag med tillsammans cirka medarbetare på Gåsebäck. H+ området Influensområde Gåsebäck har även ett spirande förenings-, ateljé och musikliv som tillsammans med områdets industriella karaktär ger en spännande, brokig och kreativ atmosfär. En nytillkommen verksamhet är Jutan ; en gammal jutefabrik som byggts om till skate- och boulehall med café. Vy mot väster från Östra Sandgatan 20 21

11 Introduktion Introduktion H+ projektet H+ projektet Begreppet H+ är resultatet av flera visionära projekt och arbeten. Ett flertal studier har genomförts och efterhand har en samsyn etablerats i synen på områdets potentialer och svårigheter. Ur denna samsyn har visionen om H+ skapats. Området som varit föremål för studierna har fått namnet H+. Namnet syftar till att Helsingborg växer, förnyas och tillföras nya kvaliteter. Namnet anknyter också till de tidigare bomässorna i Helsingborg, H55 och H99. H+ området ligger i södra centrala Helsingborg, har landborgsbranten i ryggen och avgränsas från vattnet i väster av hamnen. I söder gränsar H+ området till stadsdelen Planteringen, godsbangården och Ramlösa station. I norr fungerar Knutpunkten som en definierad avslutning mot centrala innerstaden. H+ området omfattar cirka 1 miljon kvadrat meter mark och kan delas in i fem delområden från norr till söder; Södra hamnen Oceanpiren, Södra hamnen Knutpunkten, Söder Universitets området, Husarområdet och Gåsebäck. Ändamålet med H+ Vision 2.0 Den toleranta staden H+ ska stärka norra Öresundsregionen genom: Social hållbarhet H+ ska leda till förbättrad social, kulturell och fysisk miljö för människor i Helsingborg. Med H+ utvecklas centrum, omkringliggande stadsdelar och tillgängligheten mot sundet. I H+ området finns förutsättningarna för att prioritera kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, vilka ger möjlighet till goda livsmiljöer. Ekonomisk hållbarhet H+ ska möjliggöra expansion av centrala Helsingborg, vilket förstärker stadens roll som navet i norra Öresundsregionen. I H+ området skapas förutsättningar för attraktiva boendemiljöer och mötesplatser som attraherar näringsliv och verksamhet och som skapar tillväxt och arbetstillfälle. Miljömässig hållbarhet Med H+ kan Helsingborg växa och förtätas genom återanvändning av före detta industrimark. H+ innebär en betydande utbyggnad i stationsnära läge vilket kraftfullt bidrar till hållbart resande. Den toleranta staden Visionen om H+ handlar om den toleranta staden. En dynamisk plats där morgondagens Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. År 2035 är södra Helsingborg en internationell och mång sidig plats där människor möts, idéer testas och upplevelser skapas. Här finns miljöer som frigör lusten och kreativiteten hos oss, en plats där vi vågar lite mer. En plats att längta tillbaka till

12 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet H+ ledstjärnor H+ är lättillgängligt och nära H+ är experimentellt H+ är lätt att nå för både besökare och pendlare. Tack vare goda kommunikationer är H+ området granne med myllrande storstäder, storslagen natur och med flera flygplatser. De korta avstånden förenar H+ med omkringliggande stadsdelar och gör området till en integrerad del av Helsingborg, en utvidgning av Helsingborgs centrum. I H+ är det lätt att förflytta sig till fots och på cykel. System av stråk och mötesplatser binder samman området och gör det tillgängligt och inbjudande. Närheten till vatten är ett karaktärsdrag som bidrar till att området känns öppet och välkomnande för alla. H+ är utformat utifrån människan och hennes behov. I området finns ett varierat utbud av boendeformer. Olika typer av verksamheter, service och aktiviteter är alltid nära. H+ är en experimentell arena där nya upplevelser, entreprenör skap, metoder och idéer ständigt utvecklas. Genom ett gränsöverskridande arbete, öppen attityd, ständig nyfikenhet och stort mod skapas engagemang och delaktighet. H+ är tillåtande och ger plats för det oväntade. Utvecklingen av området präglas av tillit till människors drivkraft. En bredd av aktörer bjuds in för att delta i den ständiga utvecklingen och sökandet efter nya former och funktioner i området. Lokala initiativ och temporär användning av platser uppmuntras och stimuleras. Delaktighet och dialogmetoder utvecklas. Området blir intressant genom att även särintressen kan komma till tals. Utvecklingen av en stad blir aldrig färdig. H+ projektet drivs av en önskan om att bygga in mod att våga välja oprövade vägar i arbetsprocessen som lever vidare långt efter att projektet är avslutat. H+ är en mosaik H+ området präglas av värme och tolerans och bygger vidare på södra Helsingborgs mångfacetterade karaktär och stadsliv. Här finns en kreativ mix av olika funktioner och mötesplatser liksom ett brett utbud av kultur, offentlig och kommersiell service. Blandningen av bostäder och verksamheter i olika storlekar och upplåtelseformer skapar miljöer där människor och företag vill vistas och växa. Området är vidsträckt och rymmer flera delområden med egna identiteter. Tillsammans bildar de en stark enhet, en mosaik av miljöer och upplevelser. H+ området är ett resultat av ett nytt sätt att tänka när det gäller stadsutveckling intill industri och infrastruktur. H+ är gränsöverskridande samverkan Stadsutveckling involverar alla tänkbara kompetenser, erfarenheter och ämnesområden. Ett tvärsektoriellt och gränsöverskridande samarbete, där alla parter tar ansvar för resultatet, är helt nödvändigt för att lyckas. I den meningen är H+ projektet en kontinuerlig läroprocess som engagerar hela samhället, studenter, forskare, näringsliv och medborgare. Genom att arbeta i en öppen process söker projektet en ny framtid för Helsingborg och nya arbetsmetoder för samverkan mellan det privata och det offentliga. Genom H+ är Helsingborg ett framgångsrikt exempel på samexistens mellan attraktiv stadsmiljö och omfattande hamnverksamhet. Närheten till hamnen och områdets historia ger karaktär och dynamik i förhållande till det nya och moderna. I H+ området finns miljöer att minnas och inspireras av. H+ är bra för hälsa och miljö Med H+ projektet har Helsingborg tagit ett helhetsgrepp kring miljöfrågorna och förstärkt sin position som en miljövänlig stad i världen. H+ området är byggt för effektiv användning av resurser, som energi, vatten, mark och avfall. Här finns hälsosamma miljöer både inne och ute där människor trivs och mår bra. Med ny teknik och produktion av förnybar energi ger H+ mer energi till staden än vad området förbrukar, vilket bidrar till att göra Helsingborg energineutralt. Vatten och grönska ger trivsamma miljöer som lockar till rekreation och rörelse. Grönskan fyller viktiga funktioner genom att den renar luft och regnvatten, ökar den biologiska mångfalden, skänker skugga och ger vindskydd, dämpar buller och ger möjligheter till naturupplevelser. H+ är klimatanpassat och kan hantera stigande havsnivåer och stora regnmängder. I H+ området är avstånden korta. Området är i första hand utformat för gående, cyklister och kollektivtrafik vilket minskar utsläppen och skapar hållbara livsmönster och sociala miljöer i staden

13 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet Juryns slutsatser och fortsatt arbete en baseras på visionen för H+ samt på de principer och rekommendationer till fortsatt arbete som föreslogs av juryn för projekttävlingen Imagine Helsingborg. H+ strategier för förverkligande För att kunna binda samman och utveckla H+ området måste följande fysiska förutsättningar implementeras tidigt i processen: Sammankoppling och bebyggelse på och längs Oceanpiren. Inledningsvis kan lösningar för trafik och fotgängare vara temporära. Skapande av ett vattentema för Gåsebäck samt en förbindelse med Jordbodalen. H+ En integrerad del av Helsingborg Det är centralt att säkra goda och starka fysiska kopplingar mellan H+ och de omkringliggande stadsdelarna, liksom det är helt centralt att skapa starka och attraktiva förbindelser mellan H+ områdets inre delar och stadsrum. För att uppnå detta bör det kommande planeringsarbetet baseras på följande: Sammanhållande element En lyckad integration av H+ området förutsätter att Knutpunkten och dess utrymmeskrävande trafikområden omvandlas till ett tydligt sammanbindande element mellan dagens centrum och de nya områdena. En tydlig blågrön förbindelse som för in vatten i området och binder samman Jordbodalen med Öresund. En stark rumslig "ryggrad" för området bildas genom Järnvägsgatan Drottninggatan. Då kan Järnvägsgatan Drottninggatan tillsammans med de tvärgående kopplingarna på ett naturligt sätt binda samman H+ området med Söder och centrum. Etablering av en omfattande och täckande kollektivtrafik genom området. Utveckling av kärnorna/centrum punkterna som till exempel Campus Helsingborg, Knutpunkten och Husarregementet. Etablering av ett antal fria ytor inom H+ området som får stå orörda i den inledande delen av stadsförnyelsen. En reserv för framtiden och platser för särskilda program, temporär användning och engagemang under processen. Allt i syfte att omvandlingen av H+ området skall frigöra engagemang istället för att vara kontrollerande och dikterande. En sammanhållen kajpromenad runt hela det centrala hamn inloppet som ytterligare stärker Helsingborgs kontakt med vattnet och ger förutsättningar för nya och attraktiva stadsområden som alla Helsingborgare kan ha glädje av. Nätverk Ett trafiksystem och nät av publika rum som studeras utifrån ett nätverksperspektiv. Med det menas att H+ binds ihop med omgivande områden på ett sådant sätt att H+ upplevs som en del av staden och inte som ett isolerat område. Att H+ området måste vara sammanlänkat med samtliga angränsande områden, Närlunda, Planteringen, hamnen såväl som Söder och centrala Helsingborg. En utvidgning av Helsingborgs centrum Att området närmast stadskärnan, mellan Campus och Kungstorget, ska utvecklas som en fortsättning på den historiska stadskärnan med hög densitet och intensitet men med en skala som gynnar ett gott mikroklimat. H+ innehåll, kvaliteter och identitet För att H+ området ska bli verkligt hållbart behöver H+ stadsdelar utvecklas till miljöer att komma ihåg, som man vill bo och verka i hela livet och som erbjuder ett överflöd av kvaliteter. Det ställer krav på att H+ området tilltalar alla sinnen och lockar människor på ett varmt och sensuellt vis. Tillvarata befintliga värden De inneboende värdena i H+ områdets befintliga strukturer, rum och byggnader måste studeras vidare och integreras med det nya. Mänsklig skala Området måste planeras utifrån människans hastighet och skala med en maximal närhet till vatten, attraktiva stadsrum och en finmaskig koppling genom hela H+ området. I H+ området måste stor vikt läggas på att uppnå kvaliteter och värden för vardagslivets aktiviteter med platser där människor tillåts att integreras med området och kan få sina vardagliga behov tillgodosedda. Mångfacetterat innehåll Inom H+ kan en kreativ mix av boende-, kunskaps- och produktionsmiljöer skapas som ger området ett attraktivt och unikt innehåll. Inom området måste förut sättningar ges så att en mångfald av funktioner och aktiviteter uppnås över hela området och inom varje kvarter. Funktioner och aktiviteter måste samverka för att binda samman områdets olika delar inom H+ och angränsande stadsdelar. System för hållbara transport- och energilösningar måste ges plats inom H+ områdets fysiska struktur och genomsyra dess uttryck. Inom H+ området ska lokala karaktärer utvecklas som berikar området med mångfald och komplexitet

14 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet H+ modellen H+ planeringsprocess Den fortsatta arbetsprocessen bör utveckla den öppna och inbjudande dialogen kring projektets förutsättningar samtidigt som konkreta åtgärder genomförs i området. För att uppnå detta bör: H+ projektet ses som del av utvecklingen av centrala Helsingborg snarare än som ett enskilt område och projekt. Processen drivas parallellt utifrån olika perspektiv avseende skala och tid. Här ses det som särskilt viktigt att redan i ett tidigt skede studera det mänskliga perspektivet för att säkra betydelsefulla kvaliteter för området. Delaktighet och dialogmetoder som relaterar till olika nyckelprojekt utvecklas med nyckelaktörer och allmänhet. Här bör internet ges en tydlig roll och SHIPs roll för projektet utvecklas. H+ modellen är en beskrivning för hur kvalitet och samverkan ska vara de bärande delarna i utbyggnaden av H+ området. Där ramverket är utformat så att det ger utrymme för nya tankar och ger förutsättningar för bred samverkan mellan olika intressenter. H+ projektet kommer att drivas framåt och konkretiseras genom flera samtidiga och samordnade processer. H+ modellens funktion är att säkerställa rätt kvalitet i såväl de enskilda delarna som för helheten under exploateringen av H+ området. Samverkan Under det fortsatta arbetet med H+ projektet är det speciellt angeläget att få igång processer där intressenter, stadens politiker och tjänstemän liksom allmänheten får inflytande och kan samverka på ett naturligt sätt. Inom H+ projektet är samverkan en framgångsfaktor som öppnar för mångfald i perspektiven och tillför kunskap. Förutsättningen är en öppen attityd i alla besluts- och planeringsprocesser. Det är ett arbetssätt som kräver mod. Samverkan ställer stora krav på den organisation som ska leda H+ projektet. Organisationen måste arbeta proaktivt samt besitta en utvecklad kompetens för att samordna och driva parallella delprojekt och processer. Varje steg utvärderas och den övergripande visionen hållas levande och kontinuerligt bekräftas och eventuellt justeras av staden. I takt med att H+ exploateras kommer synen på området att förändras. En noggrann riskanalys genom föras bland annat avseende genomförandeekonomi, olika utvecklingscenarier och klimathot. Manualens roll Manualens funktion är att vara en plattform som definierar gemensamma värderingar och förutsättningar. en ska vara en utgångspunkt i diskussionerna för att utveckla H+ områdets olika delar, berättelser och innehåll. Manualen dikterar inte exakt hur området ska se ut. Den anger istället en riktning som under det fortsatta arbetet kan utvecklas och ifrågasättas. Manualens roll blir att stämma av de olika delarna mot H+ områdets helhet. Den ska även ge konkreta verktyg för utvecklingen av delarna, bland annat genom fysiska modeller och en gemensam begreppsapparat. Manualens uppgift är att säkerställa att varje enskild del av H+ området utvecklas med hänsyn till stadens nätverk, upplevelsen av området och processen resan mot H+ områdets tillblivelse. SHIP är moderskeppet för samverkan kring H+ projektet. På SHIP finns H+ kontoret, utställningar, aktiviteter och här ska den samlade actionplanen finnas, som visar var i processen vi befinner oss och vad som pågår. H+ väggen På SHIP skapas en vägg som ska bli ett levande dokument som beskriver H+ områdets utveckling, vad som pågår och vad som planeras. Samverkan är utgångspunkten i allt vi gör. Det omfattar såväl utvecklingen av den fysiska miljön som områdets funktioner och innehåll. Genom en öppen process skapar vi engagemang och delaktighet med staden, medborgarna och de aktörer som kommer att bidra till att förverkliga H+ områdets utveckling.??? H+ &!!!!!

15 Introduktion H+ projektet Introduktion H+ projektet växer fram H+ projektet växer fram Uppdateras kontinuerligt en ska hållas aktuell genom att uppdateras regelbundet. Till att börja med ska huvudillustrationerna uppdateras årligen och beskrivningarna av delområdena kompletteras efter hand som de utvecklas och får egna kvalitetsprogram. Illustrationerna till kapitlet Resan som visar områdets etappindelning samt hur området levandegörs ska uppdateras kontinuerligt. Redaktionen som deltagit i arbetat med den samlande strategin för en och FÖP H+ får när H+ förverkligas rollen att övervaka att strategin följs. Speciellt med fokus på arbetet med de etapper som ligger nära i tid. Dialog För att utveckla och levandegöra H+ området behövs en ny dialogform där allmänheten och de intressen som idag är verksamma i området får en aktiv roll i processen att forma området. Avsikten är att skapa och väva samman det nya med de befintliga verksamheterna i H+ området. ens verktyg i form av kontinuerligt uppdaterade illustrationer och kartor ska presenteras på SHIP och vara en permanent del av H+ utställningen. ens intentioner och aktuella verktyg ska även publiceras på H+ internetsidor. Visionen att utveckla Helsingborg centrala södra delar har vuxit fram och utvecklats under de senaste tio åren. Olika framtidsinriktade projekt och studier har förts samman i H+ projektet. Helsingborgs stads beslut 2006 att bygga Södertunneln liksom förändringar i hamnens verksamhet gjorde att tempot för att konkretisera visionen accelererade. Kortfattat innebär Södertunneln rivna barriärer mellan Söder och Öresunds vatten och förändringarna i hamnen lämnar de inre pirerna fria för stadsutveckling. Södertunneln från Knutpunkten och 1,3 kilometer söderut med byggstart 2012 beslutades 2006 och i januari 2010 tecknade Helsingborgs stad avtal med Trafikverket (dåvarande Banverket) om finansieringen. Med tunneln försvinner den oöverstigliga järnvägsbarriären som hittills isolerat större delen av H+ området från resten av staden. Eller, sett ur ett annat perspektiv, blockerat de södra delarna av staden från närkontakt med Öresund. De första stegen Staden har sedan länge agerat för att skapa förutsättningar som gör det möjligt att utveckla H+ området. Starten var projektet Söder i förändring som var en bred medborgardialog i början av 00-talet. I spåren på det projektet förändrades bland annat Gustav Adolfs torg och Södergatan byggdes om till cykel- och bussgata. Ungefär samtidigt med dialogen Söder i förändring etablerades Campus Helsingborg som en strategiskt viktig satsning för att utveckla Söder i linje med stadens ambition att vara en kunskapsstad. Universitets lokaler ligger i Tretorns gamla fabrik som även rymmer andra verksamheter; bland annat Ikea IT, datasupport, bank och kontorshotell. Här finns även H+ kontoret och projektkontoret för Södertunneln. Campus och andra nya verksamheter i Tretornfabriken tillsammans med Ikeas huvudkontors etablering i det gamla sockerbruket vid Bredgatan är de första stegen mot en radikal förändring av H+ området. Etableringarna indikerar H+ områdets starka attraktionskraft även med 2010-års infrastruktur som är dåligt anpassad till tjänsteproducerande företags behov. Initierar H+ organisationens transparens är en förutsättning för att initiera och fånga upp nya initiativ. Till H+ organisationen kan man vända sig för att bli en del av utvecklingen i Helsingborg. H+ organisationen ska lyssna på omvärlden och fånga upp aktörer och projekt som kan bidra till H+visionen. Utvärderar H+ redaktion utvärderar och bidrar till att utveckla potentiella projekt mot H+ visionen och säkerställer att det som görs håller rätt kvalitet och bidrar till helheten. Södertunnel öppnar för en spännande stadsförnyelse med plats för nya bostäder, cirka invånare, nya företag, utbyggt Campus, kommersiell service och publika rum med attraktiva mötesplatser. ca Historisk utveckling Samla drömmarna Forma en stark vision Skapa ett ramverk Utveckla ramverk och vision Genomföra H+ Tretorn Uppdaterar H+ organisationen uppdaterar nätverksplanen och stadsrumsplanen årsvis och utvärderar varje delprojekt. Actionplanen uppdateras kvartalsvis för att säkerställa samspelet mellan samverkan, etapper och fokusområden. Samordnar H+ organisationen samordnar projekt och aktiviteter. Campus Helsingborgs etablering Hamnens utbyggnad Beslut kring Södertunneln Imagine Helsingborg Projekttävlingen FÖP H+ Imagine Helsingborg Manualen Västhamnsfisket Söder i förändring Redaktion Redaktion Omvärldsdialog Redaktion 30 31

16 Introduktion H+ projektet växer fram Introduktion H+ projektet växer fram Stort intresse Näringslivets intresse för utvecklingen av H+ projektet och för hur H+ området ska gestaltas har varit betydelsefullt för projektets utveckling. Bland annat har det medfört att nya företag har etablerat verksamhet inom området och fastighetsbolag med verksamhet i området har deklarerat att H+ projektet är en förutsättning för deras engagemang. Vid sidan av Helsingborgs stad och näringslivet har privatpersoner, studenter och föreningar medverkat med tankar och idéer för att forma visionen och förslagen för H+ områdets framtid. Det gemensamma målet har varit att medverka till att skapa en attraktiv och levande ny integrerad del i Helsingborg. En stark vision När Helsingborgs kommunfullmäktige hösten 2006 beslutade om finansieringsprincipen för Södertunneln förvandlades visionen om H+ till ett handfast projekt. I beskrivningen av det fortsatta arbetet med H+ projektet är det värt att nämna SHIP. Det är en ny form av mötesplats som förenar utställning för H+, kafé samt kontorshotell med plats för cirka 50 mindre företag. På SHIP finns även H+ projektkontor liksom projektkontoret för Södertunneln. Under hösten 2008 fick H+ projektet en tydlig organisation inom Helsingborgs stad. Mycket energi satsades för att samla allt arbete som dittills gjorts kring H+ området. Sammanställningen av tidigare tankar och visioner för området visade att en fortsatt bred belysning av området krävdes för att förverkliga H+ projektets ambitioner. För att få denna bredd av perspektiv och generera idéer kring områdets framtida utveckling utlystes projekttävlingen Imagine Helsingborg. Imagine Helsingborg Projekttävlingen Imagine Helsingborg krävde kraftsamling inom Helsingborgs stad och även externa experter kopplades till projektet. Programarbetet, de spännande förslagen och allt det kreativa arbete som lades ner i dem, liksom arbetet att utvärdera och skapa en rekommendation för det fortsatta arbetet lade grunden för den vision som finns för H+ idag. Direkt efter projekt tävlingen inleddes arbetet att tillsammans med utvalda team utveckla H+ stadsförnyelseprocess. Det arbetet har inom ramen för strukturarbetet efterhand lett fram till en. Ramverk Arbetet med FÖP H+ påbörjades Arbetet med programmet för FÖP H+ utfördes under 2009, parallellt med att utvärderingen av tävlingsförslagen pågick. Fördjupningen av översiktsplanen för H+ och en är kompletterande dokument som tagits fram i nära samarbete mellan H+ projektet och Helsingborgs stad. Både FÖP H+ och har även stämts av mot en gemensam redaktion där arbetet förankrats och prövats mot en bredare grupp med representanter från stadens olika förvaltningar. FÖP H+ ersätter den tidigare översiktsplanen inom det studerade geografiska området och föreslår en lämplig markanvändning för området. FÖP H+ ska fungera som vägledning och stöd i kommande beslut kring detaljplaner och bygglov. FÖP H+ är ett formellt dokument som är utvecklad enligt Planoch bygglagen i brett samråd med övriga myndigheter, nämnder och allmänhet och ska antas av kommunfullmäktige. en illustrerar intentionerna i FÖP H+ och utvecklar dem för att vägleda och inspirera fortsatta processer inom H+ området. Manualen är ett verktyg för att kontinuerligt stämma av och utveckla H+ fortsatta processer. Den är specifikt framtagen för H+ projektet och följer ingen formell planeringsprocess. en är politiskt förankrad och godkänd av projektets styrgrupp H+ delegationen. Tillsammans bildar de två dokumenten ett övergripande ramverk för H+ området som ger förutsättningar för att driva H+ stadsförnyelseprocess framåt. Från ord till handling Med FÖP H+ och en som grund kan H+ projektet struktureras i parallella delprojekt. Delprojekten ska stämmas av mot FÖP H+ och en. Delprojekten ska utformas i linje med den övergripande visionen för H+ området. Hur delarna förhåller sig till helheten, den övergripande visionen för H+ området, ska prövas vid regelbundna redaktionsmöten. Visionen och en ska kontinuerligt hållas aktuell genom årliga utvärderingar som ska genomföras i dialog med allmänheten, olika aktörer inom H+ området och med representanter för stadens olika förvaltningar. Utveckling och utvärdering av visionen och manualen ska även genomföras i samband med kommande fördjupade studier kring strategiska frågor inom H+ området. Studierna förväntas bli såväl tematiska som geografiska hur den nya stadsbilden ska formas och var olika funktioner ska lokaliseras. Avsikten är att H+ projektet ska förverkligas enligt en konsekvent linje samtidigt ska projektet vara öppet för att ta till sig och nyttiggöra sig ny kunskap och nya initiativ. Offentlig service Kulturmiljö Grönska och rekreation Stigande havsnivå Bostäder Näringsliv och detaljhandel FÖP H+ Risk och miljöstörningar Kopparverkshamnen Hållbar urban mobilitet 32 33

17

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD

OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD DEL AV GAMLA STADEN 1:1 M FL OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD Program, Samrådsförslag, mars 2012 Visionsbild år 2035 WWW.HELSINGBORG.SE 1445/2011 2 MEDVERKANDE Programmet för Oceanhamnen har tagits fram

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab P R O G R A m centrala älvstaden introduktion till INTERNATIONelL WORKSHOP 7-11 juni 2011 projektet centrala älvstaden är ansvarigt för detta program. Rådhuset arkitekter ab har bidragit till produktionen

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer