Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt."

Transkript

1 Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

2 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg 6 Området H+ 7 Helsingborg 8 Södra Hamnen 9 Söder 10 Gåsebäck 11 Projekttävlingen 12 Vem söker vi? 13 Tidsplan 13 Inbjudan är framtagen av Stadsbyggnadsförvaltningen projekt H+ Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad Järnvägsgatan Helsingborg Grafisk formgivning: Rasmus Koch studio Kommunikationskonsult: Mikael Åström Bilder: Bilder:Mariatorget - Anders Ebefeldt Hamnen - Birger Lallo Norra Hamnen - Birger Lallo Gustav Adolfskyrkan - Birger Lallo Stadsbiblioteksparken- Birger Lallo Campus - Ole Jais Simhallsbadet - Ole Jais Flygfoto på sidan 5 och 7 Bertil Hagberg, Sesamphoto

3 Inbjudan 3 Helsingborg står inför sitt största stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Vi kallar det H+. Under många år framöver kommer starkt fokus att ligga på stadens södra områden Södra hamnen, Söder och Gåsebäck. Vår vision med H+ är att utveckla centrala södra Helsingborg kring stadens hamninlopp och skapa ett kreativt centrum i Öresundsregionen. Helsingborgs starka sidor tillvaratas och utvecklas i det nya området. Vattenkontakten, de goda kommunikationerna och den starka ställningen inom transport, handel och logistik utgör nyckel begrepp för utvecklingen av H+ till en dynamisk plats präglad av ständig utveckling. Vi söker nu efter en stark struktur för H+ områdets stadsbyggnadsprocess, dess stadsliv, publika rum och bebyggelse som tar tillvara på områdets specifika förutsättningar på bästa sätt. Därför vill vi bjuda in er till att delta i den projekttävling som vi nu utlyser. Vi efter lyser tvärvetenskapliga team med stor kompetens inom stadsbyggnad, kreativt tänkande och engagemang i urbana processer. Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström Kommunstyrelsens vice ordförande Joakim Andersson Stadsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Larsen Stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Stellan Folkesson Kommundirektör Agneta Hammer Stadsbyggnadsdirektör

4 H+ 4 Bakgrund H+ Projektet H+ Idén om H+ har växt fram under lång tid som ett resultat av flera visionära projekt och arbeten. Avgörande för beslutet att genomföra H+ är att stadens hamnverksamhet har kommit att förändras så att de inre pirerna inte längre är funktionella för modern hamnverksamhet. Helsingborgs stad har på flera sätt verkat för att lägga grunden för H+. Bland annat har högskolan, Lunds universitet Campus Helsingborg, förlagts till området och en bred medborgardialog, Söder i förändring har genomförts i syfte att ge stadens invånare en möjlighet att uttrycka sina önskemål och drömmar om områdets fortsatta utveckling. Ett antal studier har gjorts av H+ området för att undersöka förutsättningar men framförallt för att visa på möjligheter. Efter hand har en samsyn växt fram kring såväl potential som svårigheter och ur denna har visionen om H+ skapats. Även från näringslivets sida finns det en medvetenhet om H+ projektet som redan nu har genererat positiva effekter. Flera företag har valt att förlägga sina kontor på området och fastighetsbolag har initierat projekt som på olika sätt förutsätter H+ som en viktig del av det framtida Helsingborg. Utöver ett brett förenings- och näringsliv har området också fått en ny mötesplats i form av SHIP (South Helsingborg In Progress) ett koncept som förenar showroom för H+, bar och café samt arbetsplatser för ca 50 mindre företag. Ett viktigt steg för H+ skedde våren 2006 då Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade om en finansieringsprincip för nedgrävning av de järnvägsspår som idag skär igenom södra delen av staden och skapar en oönskad barriär. Arbetet med nedgrävningen av järnvägen går under namnet Södertunneln och är en förutsättning för att H+ ska kunna genomföras. Genom kommunens beslut om finansiering av Södertunneln gick H+ därmed från att vara en vision till att bli ett konkret projekt. Kommande exploatering inom H+ skall i stor utsträckning bidra till finansieringen av nedgrävningen av järnvägen. Helsingborgs stad har en tydlig uppfattning om att H+ måste planeras utifrån en helhetssyn och att samtliga delar av stadens förvaltningar ska vara delaktiga i arbetet. Projektet avses också genomföras tillsammans med Helsingborgs medborgare. En viktig fråga för H+ är att kunna överföra de höga förväntningar som finns på området, och som byggts upp under en längre tid, till en genomförbar strategi för dess framväxt. Genom områdets närhet till flera störande verksamheter och infrastruktur är projektet ovanligt komplext samtidigt som dess potential med närhet till vatten och i direkt anslutning till centrala Helsingborg är uppenbar. - Här hoppas vi få hjälp av er! -

5 5 H+ i regionen Helsingborg ligger i norra delen av Öresundsregionen där sundet är som smalast. H+ området är beläget i direkt anslutning till centrala Helsingborg och stadens centralstation; Knutpunkten, med tåg, buss och färjeförbindelse. Därifrån är det möjligt att på kort tid nå övriga delar av Öresundsregionen och hela södra Sverige. Helsingör Helsingborg En fast förbindelse från Helsingborg till Danmark utreds, vilket skulle binda samman Öresundsregionen också i den norra delen och minska avståndet från Helsingborg till Köpenhamn. Det förs också diskussioner om en höghastighetstågsförbindelse mellan Stockholm och Hamburg, Europabanan, som skulle gå via Helsingborg. En sådan förbindelse skulle ytterligare betona Helsingborgs strategiska placering. Med H+ har Helsingborg möjlighet att stärka sin roll som centrum för den norra delen av Öresundsregionen och locka nya människor och företag att etablera sig i staden. Köpenhamn Malmö Lund Regionen Öresundsregionen består av Skåne på den svenska sidan och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm på den danska. Karta över Öresundsregionen Invånare: ca 3,6 miljoner invånare Danska sidan: 2,4 miljoner invånare Svenska sidan: 1,2 miljoner invånare Största städer i regionen: StorKöpenhamn: ca invånare Malmö: ca invånare Helsingborg: ca invånare Helsingör: ca invånare Lund: ca invånare Areal: kvadratkilometer. Exklusive Öresund

6 6 H+ i Helsingborg Centrala Helsingborg har en långsträckt placering längs Öresund med en naturlig landhöjning; landborgen, i öster och sin absoluta mittpunkt i hamninloppet nedanför den medeltida borgen Kärnan. Stadens centrum har i dag en tydlig delning mellan norr och söder. Helsingborg I norr finns en naturlig kontakt mellan stad och vatten med en tydlig utblick mot Öresund. Området erbjuder flera stränder och vattennära publika rum. För de södra delarna har Helsingborgs industriella utveckling däremot medfört att hamn- och industriverksamhet kommit att skärma av staden från vattnet. Med H+ binds norra och södra Helsingborg på ett naturligt sätt samman och södra Helsingborgs kontakt med Öresund förbättras väsentligt. H+ är också början på omvandlingen av södra Helsingborg som därigenom ges helt nya förutsättningar att utvecklas. H+ området omfattar totalt ca kvm mark och är nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala Helsingborg; norra hamnen, centrum och Södercity tillsammans. H+ Helsingborg Staden grundades 1085 och är belägen vid Öresunds smalaste del tvärs Helsingör. De centrala stadsdelarna har en tät och komplex sammansättning. Det finns inslag av äldre bebyggelse med anor från medeltiden, klassicistisk arkitektur från början av 1900-talet till funktionalistisk och modern bebyggelse. Karta över centrala Helsingborg Invånare: Helsingborg: ca invånare, mars 2008 Helsingborgs tätort: Beräknad tillväxt: 700 bostäder/1200 personer per år Avstånd: (Tiderna avser resor med tåg) Helsingborg-Köpenhamn 1h 21min (Efter eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör ca 40 min) Helsingborg-Kastrup Airport 1h 14min Helsingborg-Malmö 42 min Helsingborg-Lund 27 min Helsingborg- Helsingör 20 min

7 7 Området H+ H+ området angränsar till centrala Helsingborg i norr och öster. I väster angränsar området till, utöver Öresund, Helsingborgs hamn och flera av stadens viktiga funktioner såsom reningsverk och värmeverk. I söder angränsar H+ området till stadsdelen Planteringen och till stadens rangerbangård. H+ området inkluderar tre delområden med olika identiteter och som i sin tur kan delas in i ytterligare områden med olika stämningar. Södra hamnen präglas av tidigare och pågående hamnverksamhet med pirer, varv, kranar och lagerbyggnader. I området finns påfartsområdet för bil och lastbilstrafik till färjorna mellan Helsingborg/Helsingör och Helsingborgs centralstation för färje- buss och tågtrafik. H+ Söder i mitten har ett omfattande stadsliv redan idag med en stark mångkulturell prägel. I området finns också Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet med ca 3500 studenter och flera företag. Järnvägsgatan och järnvägen skapar i dag en kraftig barriär genom området. Gåsebäck i söder är ett småskaligt verksamhetsområde som av motorleder kommit att bli avskärmat från övriga staden. På Gåsebäck finns genom billiga centrala lokaler ett starkt förenings- och musikliv och en kreativ grogrund. Projektets storlek: Yta ca kvadratmeter Tänkt exploatering ca kvadratmeter H+området markerat med mörkgrönt Existerande verksamheter i området: Centralstation Universitet Hamn Globalt huvudkontor för IKEA Skateboardhall, fiskeklubb, reningsverk, musikens hus, gymnasieskola, hundpensionat, kontor, värmeverk, parcour, lagerbyggnader, tillfällighetsboende för hemlösa, SHIP, föreningsliv, mm Tid: Tidsram för projektets genomförande

8 8 Helsingborg Vattennära, Sundets pärla, tätt varierat centrum, landborgen, logistik

9 9 Södra Hamnen Storskaligt, Knutpunkten, pirer, Öresund

10 10 Söder Pulserande, studentliv, mångkulturellt, stadsliv

11 11 Gåsebäck Småskaligt, isolerat, industriromantik, kreativt

12 12 Projekttävlingen Huvudsyftet med projekttävlingen är att ge underlag för en övergripande strukturplan som skapar ett robust ramverk för utbyggnaden av H+ området och som samtidigt säkerställer områdets övergripande kvaliteter. De deltagande teamen kommer också att ombes studera ett större område av centrala Helsingborg då genomförandet av H+ kommer att påverka hela centrala och södra Helsingborgs utveckling och identitet under en lång tid. Förslagen väntas ge input till H+ projektets möjliga roll i denna utveckling. Teamen kommer också att ombes zooma in på olika delområden/platser/ inom H+ området för att ytterligare visa på områdets potential. Helsingborgs stad söker efter flera långsiktiga strategiska partners till H+ projektets och Helsingborgs stadsbyggnadsprocess och hoppas kunna inleda samarbeten med flera av de inbjudna teamen. Vi tror att resultatet blir mer urbant genom att kombinera flera kreativa krafter i en form av open source planering. Avsikten är således inte att utse ett ensamt vinnarlag ansvarigt för områdets övergripande planering. Den övergripande bebyggelsestrukturen för H+ kommer att fastläggas i en fördjupning av översiktsplan för området vilket beräknas ta ca 2 3 år. Som underlag för fördjupning av översiktsplanen kommer flera styrdokument för områdets publika rum, olika delområden och övergripande element att tas fram. Delar av detta arbete är tänkt att tas fram tillsammans med de team som presenterar de mest övertygande förslagen i projekttävlingen. Parallellt avses några nyckelprojekt inom området att initieras.

13 13 Vem söker vi? Tidsplan Vi söker team av olika kompetenser med huvudfokus på kreativ nyskapande rumslig stadsplanering. Vår förhoppning är att området ska belysas av team med erfarenhet från större stadsbyggnadsprojekt men som framförallt står för nyskapande visioner inom stadsbyggnad och strategiskt tänkande med stort fokus på gestaltning av stadens rum och aktiviteter. Respektive team ska innehålla kompetenser inom samhällsplanering, arkitektur, och landskapsarkitektur. Teamen behöver också kompetens inom trafikplanering och kompetens att hantera miljöstörningar i anslutning till bebyggelse. Teamen bör också kompletteras med ytterligare kompetenser med fokus på sociala frågor i samband med samhällsplanering, kulturgeografer, fastighetsekonomer och experter inom hållbart byggande. Varje enskilt team behöver inte innehålla samtliga uppräknade kompetenser utan vår förhoppning är snarare att kunna belysa området av 5 team med olika perspektiv som därigenom tillsammans bidrar till en helhetsbild av H+ områdets framtid. Respektive team kan vara uppbyggt från kompetenser inom ett eller flera samarbetande företag. Vid utvärderingen av prekvalificeringen kommer särskild vikt att läggas vid: Erfarenhet och innovativ förmåga utifrån redovisade referensprojekt. Som referens kan anges både genomförda projekt och ej realiserade förslag. Relevant kompetens för teamet som helhet. Särskild vikt kommer att fästas vid teamets kunskapsnivå inom stadsplanering samt förmåga att genomföra uppgiften. Projektorganisation. Det är avgörande att teamets sammansättning möjliggör ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av uppgiften. Hur Projekttävlingen kommer att genomföras i två steg. I ett första steg görs en prekvalificering där fem team kommer att väljas ut för att genomföra den fortsatta tävlingen. Som tidigare konstaterats måste tävlingen inte ha endast en vinnare, utan flera förslag som är intressanta som en grund för ett möjligt fortsatt samarbete kommer troligen att utses. När Följande tidsplan gäller för projektet: Anmälan av intresse för deltagande i projekttävlingen: 30 juni september 2008 Utvärdering av inkomna anbud: 1 september oktober 2008 Tävlingsstart: 3 november 2008 Startseminarium i Helsingborg för valda team: november 2008 Inlämning av tävlingsförslag: 14 februari 2009 Utvärdering av tävlingsförslag: 14 februari maj 2009 Publicering av juryrapport: 8 maj 2009 Fortsatt arbete: Sommaren, hösten Tänkt angreppssätt av uppgiften. Kostnadsmässig rimlighet med avseende på lämnade uppgifter om timarvode.

14 14 Området H+ influensområde influensområde

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer

MALMÖi serien om framtidens kommuner

MALMÖi serien om framtidens kommuner kreativa MALMÖi serien om framtidens kommuner FOTO: KASPER DUDZIK I Hyllie skapas ett svenskdanskt centrum, sidan 28 I Västra Hamnen samlas talangen, sidan 6 Mer än en rättvisemärkt stad - Malmö satsar

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer