INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni Atlant Fonder AB Sveavägen 47, Stockholm Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder."

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, Stockholm Telefon

2 KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade på Stockholmsbörsens OMXS30 index, med ränteplaceringar. Jämförelseränta: 90 dagars statsskuldväxel Startdatum Förvaltare Anders Kullberg ISIN SE MÅLSÄTTNING Fonden ska skapa en jämn avkastning utan korrelation med aktiemarknaden. Målet är att systematiskt avkasta över jämförelseräntan och i genomsnitt skapa en årlig avkastning på 3 procentenheter över den riskfria räntan. Fonden har även ett mål att generera positiv avkastning mer än åtta av tio kalendermånader. Fonden ska ha en risknivå, standardavvikelse, som kan anses låg. Målet är att den ska understiga 10 procent. FÖRVALTNINGSAVGIFTER Fast förvaltningsavgift till fondbolaget är 0,5 procent per år. Fast förvaltningsavgift vid investering i fondbolagets andra fonder återförs för att undvika dubbla avgiftsuttag. Prestationsrelaterad avgift är 20 procent av avkastningen över jämförelseränta. Den beräknas kollektivt med en tröskel (high w ater mark) där tidigare högsta nivåer måste överträffas innan avgift utgår. ATT INVESTERA FÖR VEM PASSAR FONDEN? sida 3 MÅLSÄTTNING sida 3 PLACERINGSINSRIKTNING sida 3 DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN sida 3 RISKPROFIL sida 3 KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER sida 4 VÄRDERING OCH NAV KURS sida 4 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL sida 4 sida 4 AVGIFTER OCH KOSTNADER sida 5 UTDELNING sida 5 Det är daglig handel med fondandelar. Order ska lämnas före på handelsdagen. Blanketter finns på fondbolagets hemsida. Minsta första insättning kronor. FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL sida 5 FONDBOLAG Atlant Fonder, säte Stockholm Organisationsnummer Aktiekapital kronor Adress Sveavägen 47, Stockholm Telefon Fax E-post Hemsida w w w.atlantfonder.se Fondbolagets styrelse: Patrik Ståhl (ordförande), Jan-Åke Classon, Svante Wedman och Anders Strömberg Ledande befattningshavare: Eva Olsson Lönn (VD) och Anders Kullberg (förvaltare) Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll förvaltningstillstånd Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB, säte i Stockholm och huvudsakligen bankverksamhet Revisor Rickard Wass, Grant Thornton AB Övriga fonder: Edge, Explora, Sharp och Multi-Strategy FONDEN OCH FONDANDELARNA sida 6 RAPPORTER OCH INFORMATION sida 6 PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅLSHANTERING UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET sida 6 sida 6 SKATTEREGLER sida 6 Resultabaserad avgift, räkneexempel bilaga 1 Fondbolagets distributörer bilaga 2 Fondbestämmelser bilaga 3 För varje alternativ investeringsfond ska det enligt 10 kap 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla fondbestämmelserna, de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den, en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil och uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra. Dessutom ska det anges i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras samt syfte med och riskpåverkan av användning av derivatinstrument. Denna broschyr utgör Sharps informationsbroschyr. Informationsbroschyren har upprättats i enlighet med LAIF och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sharp är en specialfond enligt 12 kap LAIF och därmed inte en så kallad UCITS-fond. Fondandelar i Sharp får inte säljas eller erbjudas till försäljning i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Varje investerare har själv att säkerställa att en investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Atlant Fonder AB tillhandahåller inte rådgivning och informationen i denna broschyr ska inte ses som en rekommendation att köpa andelar i fonden. Det är upp till var och en att göra sin egen bedömning om en investering i fonden. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela det satsade beloppet kan återfås. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

3 Stability är en sverigeregistrerad specialfond enlig lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Som specialfond har Stability, genom undantag från vissa begränsningar i lag (2004:46) om värdepappersfonder, ett friare placeringsreglemente och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt än vanliga värdepappersfonder. Undantagen framgår av fondbestämmelserna (bilaga 3). Fonden förvaltas av Atlant Fonder, som även för register över andelsägare och deras innehav. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. FÖR VEM PASSAR FONDEN? Fonden erbjuds till såväl institutionella placerare som företag och privatpersoner i Sverige. Investerare i specialfonder som Stability kan antas ha ett generellt större intresse för finansmarknaderna i sitt sökande efter alternativ till mer standardiserade fonder och därmed också ha en kunskapsnivå som är högre än genomsnittet. Stability vänder sig till investerare som söker en placering med möjlighet till en avkastning som är högre än en traditionell ränteplacering, har relativt låg risk, låg korrelation med börsen och en hög andel positiva månader. En investering bör vara en del av en portfölj och göras med en placeringshorisont på minst ett år. MÅLSÄTTNING Fonden ska genom en aktiv förvaltning skapa en jämn avkastning utan korrelation med aktiemarknaden. Fondens mål är att systematiskt avkasta över jämförelseräntan, 90 dagars statsskuldväxel utgiven av svenska staten (SSVX 90 dagar), och i genomsnitt skapa en årlig avkastning på 3 procentenheter över den riskfria räntan. Fonden har även ett mål att generera positiv avkastning mer än åtta av tio kalendermånader. PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningen av Stability är fokuserad på en kombination av aktierelaterade derivatstrategier och räntebärande placeringar, i huvudsak på den svenska marknaden. Placeringar får göras i överlåtbara värdepapper (aktier och obligationer) och penningmarknadsinstrument samt i andra fonder och på konto. Handel med derivatinstrument är ett led i placeringsinriktningen och derivatstrategierna används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Som en följd av derivatanvändningen kan fonden ha en stor andel likvida medel som hanteras med räntebärande placeringar. Derivatplaceringar görs huvudsakligen i aktieindexderivat baserade på Stockholmsbörsens OMXS30 index. Derivatstrategierna är inriktade på att skapa avkastning de kalendermånader börsen stiger eller faller mindre än tio procent och att samtidigt skapa ett skydd mot nedgångar med målsättning att fonden endast i undantagsfall ska gå ner mer än en procent under en enskild kalendermånad. Derivatstrategierna kan inom ramen för den nu angivna inriktningen också användas till att skapa finansiell hävstång (se rubriken RISKPROFIL OCH FINANSIELL HÄVSTÅNG nedan). Ränteplaceringar medför att medel placeras i överlåtbara värdepapper så som obligationer, penningmarknadsinstrument och på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten ligger på placeringar i finansiella instrument med förhållandevis kort löptid (duration) och företrädesvis god kreditvärdighet. Det finns emellertid inga uttalade krav på duration eller kreditrating. DERIVATINSTRUMENT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN Fonden kommer i stor utsträckning att utnyttja terminer, optioner och andra derivatinstrument i förvaltningen. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, ska köpa den underliggande egendomen (t ex en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Fonden använder endast i undantagsfall möjligheten att lämna eller uppta värdepapperslån. Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. Detta papper säljs sedan i marknaden för att sedan köpas tillbaks och återlämnas till långivaren. Det totala säkerhetskravet på fonden med anledning av derivatinstrument och värdepapperslån får netto inte vara större än 100 procent av fondens värde. Säkerheter ska tas emot och lämnas på för branschen sedvanliga villkor och med sedvanliga förfogandearrangemang och -rättigheter. RISKPROFIL OCH FINANSIELL HÄVSTÅNG Stability eftersträvar en risknivå som kan anses låg. Över tiden bedöms risknivån vara betydligt lägre än risknivån i svensk aktiemarknad. Fonden använder standardavvikelse (volatilitet) som riskmått. Målsättningen är att standardavvikelsen inte ska överstiga 10 procent under en rullande 12-månadersperiod (beräknat på månadsdata). Fonden arbetar främst med prisförändringar i den svenska aktiemarknaden för att skapa avkastning och tar därmed i första hand marknadsrisk. Detta sker med derivatstrategier och exponeringen mot aktiemarknaden kan vara såväl positiv som negativ. Fonden har härvid möjlighet att skapa finansiell hävstång genom derivatstrategier och blankning samt genom att ta upp lån. Fonden får som mest ha en positiv nettoexponering (beräknad enligt åtagandemetoden) motsvarande 200 procent av fondens värde och en negativ nettoexponering på som mest 100 procent av fondens värde. Exponeringen beräknad enligt bruttometoden, d.v.s. fondens exponering utan hänsyn till netting- eller hedgingeffekter, får maximalt uppgå till 400 procent av fondens värde. Möjligheten till finansiell hävstång innebär att fonden kan använda ett större placeringsutrymme än vad som följer av fondens värde, antingen till att ta risk eller till att begränsa fondens risk. Således kan den finansiella hävstången tidvis användas både till att öka och minska risknivån i fonden. Generellt kan sägas att stora månatliga kursrörelser, oavsett om det är upp eller ner, ökar sannolikheten för en sämre 3

4 (eller negativ) månadsavkastning i fonden. Vid kursrörelser på Stockholmsbörsen, upp eller ner, överstigande 10 procent inom en enskild kalendermånad är risken för en negativ avkastning som störst. Även mindre rörelser än 10 procent kommer emellanåt, dock mer sällan, att resultera i en negativ månadsavkastning i fonden. Över tiden är bedömningen att en månatlig (kalendermånad) värdenedgång överstigande en procent kommer att inträffa i genomsnitt en gång vartannat år och en månatlig värdenedgång överstigande tre procent en gång vart femte år. Observera att det inte finns något uttalat mål att avkastningen inte ska understiga minus en procent inom en kalendermånad, vilket lär ske oftare än vartannat år, och att det inte heller finns något uttalat mål för att de dagliga svängningarna i andelsvärdet ska vara väldigt små. Även ränteplaceringar i fonden medför en marknadsrisk, i huvudsak gällande den svenska obligationsmarknaden. Stora prisfluktuationer kan ge en betydande påverkan på svängningarna i fondens andelsvärde. Med ränteplaceringar uppstår även kreditrisker då placeringar i stor utsträckning görs i obligationer och penningmarknadsinstrument som emitteras av banker och andra företag. Fonden söker företrädesvis placeringar med god kreditvärdighet, men har inget uttalat krav på kreditrating. Genom placeringar i räntebärande finansiella instrument uppstår även en ränterisk som kan innebära att fonden tappar i värde när räntan stiger. Det finns ingen uttalad begränsning för löptid (duration) i placeringarna mer än att den ska vara förhållandevis kort. Detta innebär att genomsnittlig duration normalt understiger ett år och att fondvärdet därmed påverkas med mindre än en procent om ränteläget förändras med en procentenhet. Koncentrationsrisken, eller exponeringen mot enskilda emittenter, kan vara förhållandevis stor i fonden då två enskilda innehav var för sig kan utgöra upp till 20 procent av fondens värde. Likviditetsrisken, dvs. att innehav inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris, är begränsas av att fonden i första hand handlar med likvida finansiella instrument. Valutarisken bedöms obefintlig, vilket är en följd av att de investeringar som inte görs i svenska kronor alltid valutasäkras. Inom fondbolaget finns även andra, mer operativa, risker. Exempel kan vara beroende av motparter, förvaringsinstitut och andra leverantörer. Det finns också ett internt beroende av förvaltare, IT-system, rutiner etc. KONTROLL OCH HANTERING AV RISKER Att kontrollera och hantera risker är centralt för förvaltningen av fonden. Fondbolaget har identifierat olika typer av risker samt fastställt riktlinjer för hur dessa ska kontrolleras och hanteras. Analys av marknadsrisker och andra förvaltningsrelaterade risker är en viktig del av förvaltarnas arbete. Derivatstrategier utnyttjas i hög utsträckning i syfte att bland annat förstärka riskkontrollen och förbättra riskhanteringen samt genomföra förändringar i fondens riskprofil. Fondbolaget har lämnat i uppdrag till en person, som inte är förvaltare, att vara ansvarig för att kontroller riskerna i fonden. Den riskkontrollansvarige ansvarar för att det finns rutiner och metoder som är lämpliga och effektiva för att kontrollera riskerna i fonden samt en process med förvaltarna för hantering av riskerna. Förvaltningsrelaterade risker beräknas och kontrolleras löpande samt rapporterteras regelbundet till fondbolagets styrelse, förvaringsinstitutet och finansinspektionen. Fondbolagets compliancefunktion arbetar oberoende från den övriga verksamheten och ansvarar för kontroll av regelefterlevnaden samt information till och utbildning av de anställda. Syftet med compliancefunktionen är att säkerställa att fondbolaget kan fullgöra sina förpliktelser enligt lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet samt följer de interna instruktioner och riktlinjer som har fastställts av styrelsen. Compliancefunktionen rapporterar regelbundet till fondbolagets styrelse. Fondbolaget har en funktion för internrevision som är åtskild från och oberoende av verksamheten i övrigt. Änglarum Finanskonsult har fått i uppdrag att tillhandahålla denna funktion. Uppdraget innebär att undersöka och bedöma om fondbolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisionen granskar särskilt hur fondbolaget hanterar lagar och föreskrifter som reglerar fondbolagets verksamhet, fondbolagets interna instruktioner och riktlinjer, internkontrollen av handel med finansiella instrument, IT och säkerhet samt administration. Funktionen övervakar således även fondbolagets riskkontrollansvarige och compliancefunktion. Internrevisionen arbetar på uppdrag av och rapporterar direkt till fondbolagets styrelse. VÄRDERING OCH NAV KURS Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde i enlighet med de principer som beskrivs i fondbestämmelserna. Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Fondandelens värde (NAV kurs) beräknas och offentliggörs dagligen. Det är till NAV kurs försäljning och inlösen av fondandelar genomförs. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR SAMT SÄRSKILT OM HANTERING AV LIKVIDITETSRISKER Fonden är öppen för försäljning (fondandelsägares köp) och inlösen av fondandelar dagligen, nedan kallad handelsdagen. Order om köp eller inlösen av fondandelar kan lämnas till fondbolaget senast klockan varje handelsdag. Order ska vara skriftlig och fullständig, inklusive underlag för dokumentation. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Försäljning respektive inlösen sker till en för fondandelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen okänd NAV kurs. Denna fastställs på handelsdagen. Uppgifter om senast beräknade NAV kurs kan erhållas hos fondbolaget påföljande bankdag. Den fastställda NAV kursen publiceras också på fondbolagets hemsida. Begäran om försäljning respektive inlösen kan ej ske till limiterad kurs. Lägsta belopp för fondandelsägares initiala teckning (köp) av fondandelar är kronor. Ingen beloppsgräns finns för efterföljande insättningar. Investeringslikvid ska vara bokförd på fondens konto senast klockan vid hela arbetsdagar och senast klockan vid halvdagar. Om 4

5 fondförmögenheten överstiger en miljard kronor kan fondbolaget stänga fonden för köp av nya fondandelar. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska det ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. För att säkerställa att fondbolaget kan hantera en fondandelsägarens begäran om inlösen utan negativ påverkan för övriga fondandelsägare ska fonden endast investera i tillräckligt likvida tillgångar enligt lag och annan författning samt eftersträva att ha en av styrelsen fastställd likviditetsbuffert bestående av insättningar på fondens konto i kreditinstitut och i andra utpräglat likvida tillgångar. DOKUMENTATION OCH PENNINGTVÄTTSKONTROLL För att hålla en hög säkerhet vid försäljning och inlösen av fondandelar samt säkerställa att fondbolaget efterlever regelverket om åtgärder mot penningtvätt har fondbolaget krav på dokumentation. Alla blanketter ska vara fullständigt ifyllda och underskrivna. Fysiska personer ska bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling. För minderåriga barn gäller detta vårdnadshavare. Juridiska personer ska bifoga registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av behörig firmatecknares id-handling. Fondbolaget kommer att genomföra körningar mot externa register som en del i arbetet med åtgärder mot penningtvätt. Ofullständig dokumentation enligt ovan medför att fondbolaget inte kan utföra begärd försäljning eller inlösen. Vid försäljning (andelsägares köp) kommer redan inbetald likvid återbetalas utan räntekompensation. AVGIFTER OCH KOSTNADER Fast förvaltningsavgift utgår som ersättning till fondbolaget samt till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisorer. Det kan även förekomma försäljningsavgifter (avgift vid fondandelsägares köp). Utöver detta kan det utgå resultatbaserad rörlig avgift till fondbolaget. Nedan lämnas uppgifter om de gällande och enligt fondbestämmelserna högsta avgifter som fondbolaget tar ut för förvaltning, förvaring och tillsyn samt för försäljning och inlösen. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden. Den resultatbaserade rörliga avgiften utgår med som mest 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseränta. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och belastar fonden vid utgången av varje dag. Underlag för resultatbaserad avgift beräknas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och andra kostnader. Fondens jämförelseränta som bestäms vid ingången av varje månad är räntan på en 90 dagars statsskuldväxel utgiven av svenska staten (SSVX 90 dagar). Om fonden en viss period uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseräntan och om fonden under en senare period uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseräntan ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Den resultatbaserade rörliga avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given period och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som ska kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut räknas upp med jämförelseräntan. Räkneexempel och ytterligare beskrivning av den resultatbaserade avgiften finns i bilaga 1. UTDELNING Fondbolaget beslutar om eventuell utdelning för varje räkenskapsår. Fonden ska lämna utdelning om det finns ett 5

6 skattepliktigt resultat från föregående år. Utdelning ska utgå med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Grunder för beräkning av utdelning finns i fondbestämmelserna. Fonden lämnar i förekommande fall utdelning i juni månad året efter räkenskapsårets utgång till andelsägare som är registrerade ägare på utdelningsdagen. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Samtliga andelsägare erhåller lika stor utdelning per fondandel oavsett innehavstid, vilket innebär att utdelningen kan överstiga värdeförändringen under innehavsperioden. Utdelat belopp, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, återinvesteras i fonden om inte fondandelsägaren senast 15 maj har begärt hos fondbolaget att få utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, utbetald till konto. FÖRVARINGSINSTITUT OCH UPPDRAGSAVTAL Fondbolaget har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) att vara förvaringsinstitut för fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattar inte strider mot bestämmelserna i berörda lagar och föreskrifter eller i fondens fondbestämmelser. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Wahlstedt Financial Services AB gällande portföljadministration (backoffice). Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Wahlstedt Financial Services AB tillhandahåller tjänster inom portföljadministration till ett stort antal aktörer verksamma inom fond- och kapitalförvaltning. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragstavtal med Wahlstedt & Partners AB gällande riskhantering. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Uppdragstagaren är en auktoriserad AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster inom riskhantering till institutionella kunder och fondbolag. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Änglarum Finanskonsult gällande funktionen för intern revision. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår alla de uppgifter som fondbolagets styrelse fastställer. Änglarum Finanskonsult är ett konsultföretag inom compliance, riskhantering och internrevision som har uppdrag från ett antal bolag inom den finansiella sektorn. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Advokatfirma Claesson & Ståhl AB gällande funktionen för regelefterlevnad. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Advokatfirma Claesson & Ståhl AB bedriver advokatverksamhet med inriktning mot bl.a. kapitalmarknadsrätt, innefattande den näringsrättsliga regleringen för bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har ett uppdragsavtal med Herkommer Datasupport (Ulf Herkommer) gällande IT-support. Uppdraget grundar sig på ett skriftligt avtal som det står fondbolaget fritt att säga upp om detta är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. I uppdraget ingår övervakning och underhåll av fondbolagets IT-miljö. Det finns även en möjlighet att få stöd vid IT-utveckling. Herkommer Datasupport är specialiserade på IT och har ett antal liknande uppdrag. Några intressekonflikter mellan uppdragstagarens och uppdragsgivarens eller fondandelsägarnas intressen har inte identifierats. Fondbolaget har avtal med distributörer om distribution av fondandelar. Dessa erhåller enligt avtal en andel av de avgifter fondbolaget får i ersättning från fonden. De har även möjlighet att ta ut en försäljningsavgift av sina kunder. En förteckning över fondbolagets distributörer finns i bilaga 2. Fondbolagets revisor är Sten Olofsson, Grant Thornton Sweden AB och revisorssuppleant är Mikael Östblom, Grant Thornton Sweden AB. FONDEN OCH FONDANDELARNA En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Atlant Fonder såsom det fondbolag som förvaltar fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Fondbolaget tillämpar, vid förvaltning och administration av fonden, principen om likabehandling vilket innebär fondbolaget inte ska prioritera en viss andelsägares intressen framför övriga andelsägares intressen och i övrigt se till att andelsägare behandlas rättvist. Fondbolaget kan dock utge ersättningar till vissa distributörer och, i särskilda fall, till vissa andra investerare enligt vad som är sedvanligt i branschen. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. RAPPORTER OCH INFORMATION Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa rapporter skickas kostnadsfritt till samtliga direktregistrerade andelsägare som begärt detta. Rapporterna finns också tillgängliga hos fondbolaget för övriga intresserade. Fondbolaget skickar års- och halvårsbesked till alla direktregistrerade andelsägare. Där framgår värde av 6

7 andelarna och transaktioner som har gjorts under året. I årsbeskedet framgår det även hur mycket det har kostat att placera i fonden och vilka kontrolluppgifter som har lämnats till Skatteverket. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. PERSONUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. De personuppgifter andelsägare lämnar kommer att användas för administration och fullgörande av kundförhållande samt för fullgörande av förpliktelser enligt lag och föreskrifter. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos fondbolaget i marknadsföringssyfte. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med personuppgifter från andra register. En kund har rätt att kostnadsfritt erhålla besked från fondbolaget om registrerade personuppgifter. Begäran ska vara skriftlig och det ska även begäran om rättelse av felaktig personuppgift vara. Om en fondandelsägare är missnöjd med hantering av ett ärende eller något annat kan detta meddelas via telefon eller e-post för att fondbolaget ska kunna reda ut eventuella misstag eller missförstånd. Om en andelsägare har klagomål ska detta lämnas skriftligt med relevanta handlingar bilagda. Med klagomål avses ett konkret krav eller ersättningsanspråk. Fondbolaget har en särskild klagomålsansvarig som bekräftar inkommet klagomål och meddelar när svar kan väntas. Den som inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ett ärende behandlat kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få tvist prövad. Det är också möjligt att få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bankoch finansbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun. UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget önskar upphöra med förvaltningen kan fondbolaget, efter Finansinspektionens godkännande, överlåta förvaltningen till annat fondbolag alternativt lägga ned fonden och utskifta fondens medel till fondandelsägarna. Försätts fondbolaget i konkurs eller träder i likvidation eller återkallar Finansinspektionen fondbolagets tillstånd att bedriva fondverksamhet övergår förvaltningen tillfälligtvis till förvaringsinstitutet. Om förvaltningen av fonden övertas av annat fondbolag eller förvaringsinstitutet kungörs detta snarast möjligt i Post- och Inrikes Tidningar. Informationen hålls tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. SKATTEREGLER Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skatteregler är föremål för förändring och individuella omständigheter kan påverka bör andelsägare som är osäker på skattekonsekvenser söka experthjälp från skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få. Fondens beskattning: Nya skattebestämmelser trädde i kraft 1 januari De innebär att fonden inte är skatteskyldig för inkomst på de tillgångar som ingår i fonden. Istället infördes en schablonskatt på direktägda fondandelar. De nya reglerna medför att fonden inte har skattemässig anledning att lämna utdelning efter 2012 (eventuella utdelningar under 2012 lämnas för skattemässigt resultat 2011). Andelsägares skatt (fysisk person, direkt ägande): Utdelning är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Fondbolaget innehåller 30 procent i preliminär skatt och redovisar detta på kontrolluppgift till skattemyndigheten. Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av andelar beskattas också i inkomstslaget kapital, det vill säga som reavinst eller reaförlust. Även detta redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. Som en följd av de nya skattebestämmelserna ska fondandelsägare dessutom i sin deklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten är skattepliktig i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Kontrolluppgifter lämnas till skattemyndigheten, men det hålls inte inne någon preliminär skatt. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNING Om fonden eller en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, annan författning som reglerar fondbolagets verksamhet, interna instruktioner eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Fondbolaget har avsett ytterligare medel i sin kapitalbas för täckande av eventuella skadestånd. Om en fondandelsägare eller en förvaltare tillfogats skada genom att Förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet enligt 9 kap. 22 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ersätta skadan. Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet har iakttagits. Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet. 7

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad december 2014 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Origin Market Neutral U.S. Equity

Origin Market Neutral U.S. Equity Origin Market Neutral U.S. Equity Sammanfattning Fondens namn Origin market neutral U.S. Equity (nedan kallad fonden ) Juridisk form Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer