PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Den nya lagen innebär att strukturen hos den nuvarande lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar omarbetas fullständigt. Innehållet i lagstiftningen ändras så att det motsvarar de förändrade förhållandena i arbetslivet och de krav som enligt grundlagen gäller för bland annat författningsnivå och bestämmelser om bemyndigande i modern lagstiftning. Bestämmelser om innehållet i det skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som är obligatoriskt i samband med arbetsavtalsoch tjänsteförhållanden ska i finnas i den föreslagna lagen. Denna lag ska ersätta lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Försäkring för arbete som företagare ska alltjämt grunda sig på frivillighet, men utgångspunkten för att en företagare ska få försäkring är att företagaren har försäkrat sig enligt lagen om pension för företagare. I den nya lagen förtydligas och preciseras ordalydelsen i de gällande bestämmelserna. Tolkningar och principer utifrån rätts- och ersättningspraxis skrivs in i lagen, vilket innebär att individens rättigheter och skyldigheter framgår tydligt av lagen så som grundlagen förutsätter. Det föreslås mer detaljerade lagbestämmelser än för närvarande bland annat om under hurdana förhållanden och omständigheter olycksfallen ska ha inträffat eller yrkessjukdomarna debuterat för att ersättning ska ges ut. I den nya lagen definieras också vad som i lagen avses med olycksfall och uppställs det ersättningsrättsligt viktiga kravet att det ska finnas ett medicinskt orsakssamband. Som ett led i åtgärderna för att bekämpa grå ekonomi föreslås bestämmelser som gäller tillsyn över olycksfallsförsäkringsverksamheten. Det föreslås att en ny bestämmelse om olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri fogas till strafflagen. Vidare föreslås det vissa andra sådana ändringar av bland annat arbetspensionslagarna som hänför sig till tillsynen över försäkringsverksamheten och samordningen av ersättningarna. Propositionen innehåller inte några ändringar som gäller de grundläggande strukturerna för systemet för försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar, såsom finansieringen av systemet eller verkställighetsarrangemangen. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Ändringen gällande beräkningen av menersättningens engångsersättning avses dock träda i kraft så snart som möjligt

2 2 INNEHÅLL PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL...1 INNEHÅLL...2 ALLMÄN MOTIVERING INLEDNING NULÄGE OCH BEDÖMNING AV NULÄGET Allmänt Olycksfallslagstiftningens struktur Olycksfallslagstiftningens tillämpningsområde...12 Personkretsen för lagen om olycksfallsförsäkring...12 Obligatoriskt skydd för olycksfall i arbetet...12 Arbetstagare och anställda i tjänsteförhållande...12 Delägare i företag och bolagsmän...13 Familjevårdare och personer som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning...13 Frivilligt skydd för olycksfall i arbetet...13 Frivilligt olycksfallsskydd för fritiden...14 Obligatoriskt olycksfallsförsäkringsskydd genom försäkring enligt 57 i lagen om olycksfallsförsäkring...14 Övriga genom lag föreskrivna system för ersättning vid olycksfall...15 Olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och stipendietagare...15 Obligatoriskt olycksfallsskydd för professionella idrottsutövare...15 Obligatoriskt olycksfallsskydd för studerande...15 Systemet för olycksfall i militärtjänst...16 Territoriell tillämpning av lagen om olycksfallsförsäkring Skadefall...16 Definition av olycksfall...16 Olycksfall som inträffat i arbetet...17 Förflyttning i arbetet och verksamhet på arbetsplatsen...18 Sjukvård under arbetstid...18 Färd mellan bostad och arbetsplats...19 I arbetsgivarens uppdrag...19 Möten, kurser och utbildning...19 Representationstillfällen...20 Idrotts- och rekreationsevenemang...20 Rehabiliteringsverksamhet och verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan...20 Inkvarteringsförhållanden...20 Olycksfall i samband med att arbetsgivarens egendom skyddas eller människoliv räddas...20 Olycksfall som föranletts av krig eller väpnad konflikt...21 Skador till följd av misshandel eller till följd av annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person...21 Behovet att revidera begreppet olycksfall i arbetet...22 Medicinskt orsakssamband...22 Yrkessjukdomar...23 Epikondylit i överarmen och senskideinflammation...24

3 3 Karpaltunnelsyndrom...24 Yrkessjukdomar med anknytning till mikrober i samband med fuktskador...25 Ömhet orsakad av arbetsrörelse...26 Väsentligt förvärrande...28 Posttraumatiskt stressyndrom Förmåner...30 Sjukvård...30 Kostnader för undersökningar...31 Extra kostnader för hemvård...31 Mentillägg, klädtillägg och tillägg för ledarhund...32 Ersättning för inkomstbortfall under den tid fysikalisk behandling pågår...32 Sakskador...32 Ersättningar för inkomstbortfall...32 Korttidsdagpenning...33 Dagpenning och olycksfallspension på grundval av årsarbetsinkomst...33 Studerandes och ungdomars årsarbetsinkomst...34 Företagares och utomlands utsända arbetstagares inkomster i årsarbetsinkomsten 35 Minimibelopp av årsarbetsinkomst...35 Inkomster som inräknas i grunden för ersättning för inkomstbortfall...35 Nivån på olycksfallspension...36 Menersättning...36 Rehabilitering...37 Dödsfallsersättningar...38 Avdrag på ersättningen på grundval av medverkan Hur olycksfallsförsäkring verkställs...39 Försäkringsanstalter...39 Hur förmåner verkställs...39 Datasekretessbestämmelser...41 Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund...41 Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden Försäkringsverksamhet, försäkringspremier och tillsyn över försäkringsverksamheten 41 Tillsyn över olycksfallsförsäkringsverksamheten Ändringssökande, omprövning och återkrav...43 Ändringssökande...43 Partsställning i olycksfallsförsäkringsärenden...44 Omprövning och återkrav MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN Mål och medel De viktigaste förslagen...47 Lagens struktur...48 Lagens tillämpningsområde...49 Personkrets...50 Territoriell tillämpning...51 Skadefall som ska ersättas...52 Olycksfall i arbetet...53 Yrkessjukdomar...53

4 4 Övriga bestämmelser om skadefall som ska ersättas...53 Förmåner...54 Sjukvård...54 Övriga kostnadsersättningar...54 Ersättningar för inkomstbortfall...54 Årsarbetsinkomst...55 Menersättning...55 Tilläggsersättning för menersättning till män...56 Rehabiliteringsersättningar...56 Ersättningar som ska betalas när en arbetstagare avlider...57 Hur förmåner verkställs...57 Frivillig försäkringsverksamhet...58 Olycksfallsförsäkringscentralen...59 Försäkringsverksamhet och försäkringspremier...60 Tillsyn över försäkringsverksamheten, straffbestämmelser och försäkringsregister...60 Försäkringsanstaltens och Olycksfallsförsäkringscentralens regressrätt PROPOSITIONENS KONSEKVENSER Ekonomiska konsekvenser Konsekvenser för arbetstagarna och företagarna Konsekvenser för arbetsgivarna Könsrelaterade konsekvenser Konsekvenser för verkställigheten av olycksfallsförsäkringssystemet och för myndigheterna Samhälleliga konsekvenser BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN Beredningsskeden och beredningsmaterial Remissyttranden och hur de har beaktats ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM INVERKAR PÅ PROPOSITIONENS INNEHÅLL...68 DETALJMOTIVERING LAGFÖRSLAG Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar...69 I Avdelningen Allmänna bestämmelser kap. Allmänna bestämmelser kap. Personer som omfattas av tillämpningsområdet kap. Territoriellt tillämpningsområde...73 II Avdelningen Skadefall som ska ersättas kap. Allmänna bestämmelser kap. Bestämmelser om olycksfall i arbetet kap. Bestämmelser om yrkessjukdomar kap. Ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel samt annan avsiktlig gärning son någon annan utför samt psykisk chockreaktion...94 III Avdelningen Förmåner kap. Ersättning för sjukvård...98 Allmänna bestämmelser...98 Ersättning för sjukvård inom den offentlig hälso- och sjukvården Ersättning av sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården...104

5 5 Ersättning för sjukvård i utlandet Ersättning för lön under den tid undersökning och fysikalisk behandling pågår kap. Övriga kostnadsersättningar kap. Ersättning för inkomstbortfall Allmänna bestämmelser Dagpenning Olycksfallspension Rehabiliteringspenning Ersättning till studerande för inkomstbortfall vid hinder i studierna Hur årsarbetsinkomst bestäms Arbetsinkomster som utgör grund för en ersättning för inkomstbortfall kap. Ersättning för bestående men kap. Ersättning för rehabilitering kap. Ersättningar som betalas på grund att den skadade avlider IV Avdelningen Hur förmåner verkställs kap. Hur ett ersättningsärende väcks kap. Parter och rätt att föra talan vid handläggning av ett ersättningsärende kap. Bestämmelser om försäkringsanstaltens förfarande i ersättningsärenden kap. Bestämmelser om förfarandet i fråga om den skadade och andra ersättningssökande i ersättningsärenden kap. Hur ersättning ska betalas kap. Inverkan på handläggningen av ersättningsärenden av att skyldigheter försummas V Avdelningen Försäkringsverksamhet och försäkringspremier kap. Försäkringsverksamhet kap. Hur försäkringspremier ska bestämmas och betalas kap. Tillsyn över försäkringsverksamhet VI Avdelningen Frivilliga försäkringar kap. Allmänna bestämmelser kap. Försäkring för arbetstiden för företagare kap. Frivillig fritidsförsäkring kap. Frivillig försäkring för arbetstiden för arbetstagare vid arbete i utlandet VII Avdelningen Verkställighetssystem kap. Försäkringsanstalter kap. Olycksfallsförsäkringscentralen kap. Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden kap. Skyldighet att betala tillskottspremie och garantiavgift kap. Fördelningssystemet kap. Särskilda bestämmelser VIII Avdelningen Sökande av ändring, omprövning och återkrav kap. Sökande av ändring kap. Omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav IX Avdelningen Särskilda bestämmelser...178

6 6 35 kap. Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter kap. Särskilda bestämmelser kap. Straffbestämmelser kap. Ikraftträdande Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete Lag om pension för arbetstagare Lag om pension för företagare Lag om sjömanspensioner Lagen om kommunala pensioner Lagen om statens pensioner Lagförslag Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården Lagförslag Lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter Lagen om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande Lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel Tingsrättslagen Produktansvarslag Lagen om riksdagsmannaarvode Lagen om alterneringsledighet Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare Strafflagen kap. Om brott mot den offentliga ekonomin Lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi Lagen om olycksfallsförsäkring NÄRMARE BESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER IKRAFTTRÄDANDE FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN OCH BEHANDLINGSORDNING LAGFÖRSLAG Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare Lag om sjömanspensioner Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Lag om ändring av lagen om statens pensioner Lag om ändring av 1 i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden Lag om ändring av sjukförsäkringslagen Lag om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av 8 och 14 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare Lag om ändring av 7 och 11 i lagen om vuxenutbildningsstöd Lag om ändring av 6 i lagen om studiestöd...300

7 7 15. Lag om ändring av 13 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner Lag om ändring av 9 och 12 i lagen om handikappförmåner Lag om ändring av 9 i lagen om garantipension Lag om ändring av 2 a i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården Lag om ändring av 23 i sjöräddningslagen Lag om ändring av 103 i räddningslagen Lag om ändring av 8 kap. 4 och 5 i polislagen Lag om ändring av 84 i lagen om främjande av integration Lag om ändring av 30 i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd Lag om ändring av 4 kap. 11 och 14 kap. 3 i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Lag om ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter Lag om ändring av 1 i lagen om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande Lag om ändring av 1 och 5 i lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel Lag om ändring av tingsrättslagen Lag om ändring av 13 a i produktansvarslagen Lag om upphävande av 5 a 1 mom. i lagen om riksdagsmannaarvode Lag om ändring av 19 i lagen om alterneringsledighet Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen Lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi Lag om ändring av lagen om lagen om olycksfallsförsäkring BILAGA PARALLELLTEXTER Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare Lag om sjömanspensioner Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Lag om ändring av lagen om statens pensioner Lag om ändring av 1 i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden Lag om ändring av sjukförsäkringslagen Lag om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av 8 och 14 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare Lag om ändring av 7 och 11 i lagen om vuxenutbildningsstöd Lag om ändring av 6 i lagen om studiestöd...363

8 8 15. Lag om ändring av 13 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner Lag om ändring av 9 och 12 i lagen om handikappförmåner Lag om ändring av 9 i lagen om garantipension Lag om ändring av 2 a i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården Lag om ändring av 23 i sjöräddningslagen Lag om ändring av 103 i räddningslagen Lag om ändring av 8 kap. 4 och 5 i polislagen Lag om ändring av 84 i lagen om främjande av integration Lag om ändring av 30 i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd Lag om ändring av 4 kap. 11 och 14 kap. 3 i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Lag om ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter Lag om ändring av 1 i lagen om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande Lag om ändring av 1 och 5 i lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel Lag om ändring av tingsrättslagen Lag om ändring av 13 a i produktansvarslagen Lag om upphävande av 5 a 1 mom. i lagen om riksdagsmannaarvode Lag om ändring av 19 i lagen om alterneringsledighet Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen Lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi Lag om ändring av lagen om lagen om olycksfallsförsäkring...399

9 9 ALLMÄN MOTIVERING 1 Inledning Den nuvarande lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är från Efter ett stort antal ändringar och tillägg uppfyller lagen inte längre de strukturella krav och tydlighetskrav som i dag ställs på lagstiftningen. Bestämmelser om innehållet i skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar finns i tre olika lagar, vilket tillsammans med talrika hänvisningsbestämmelser innebär att det ibland är svårt att få en uppfattning om innehållet i skyddet. Grundlagen, som trädde i kraft 2000, förutsätter att individens rättigheter och skyldigheter framgår tydligt av bestämmelser på lagnivå. Socialförsäkringslagstiftningen i övrigt har förtydligats genom flera olika lagändringar sedan Sjukförsäkrings-, rehabiliterings-, arbetspensionsoch folkpensionslagstiftningen har skrivits om. Likaså har lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa reviderats under talet. 2 Nuläge och bedömning av nuläget 2.1 Allmänt Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, det vill säga försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar, är den äldsta delen av den lagstadgade sociala tryggheten i Finland. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen har utformats till skydd för arbetstagare i händelse av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Verkställigheten av systemet har från första början grundat sig på försäkringsverksamhet. Stiftelseurkunden för olycksfallsförsäkringssystemet utgörs av lagen angående arbetsgifvares ansvarighet för kroppsskada, som drabbar arbetare av den 5 december Lagen trädde i kraft den 1 januari 1898 och gällde vissa av de farligaste formerna av kroppsarbete. Tillämpningsområdet utvidgades några gånger i början av 1900-talet. År 1925 initierades ersättning för yrkessjukdomar. Den gällande lagen om olycksfallsförsäkring har ändrats och kompletterats flera gånger. De viktigaste ändringarna och tilläggen hänför sig till reformerna 1982 (RP 53/1981 rd) och 1993 (RP 128/1992 rd och RP 324/1992 rd). År 1982 infördes menersättning och olycksfallspension efter att s.k. medicinskt men och men som påverkat arbetsförmågan tidigare hade ersatts genom ett enda ersättningsslag, livräntan. När det gäller dagpenning infördes 1993 en särskild bestämmelse om dagpenning för fyra veckor (ersättning för inkomstbortfall i form av s.k. korttidsersättning). Samma år sänktes nivån på olycksfallspension efter det att personen fyllt 65 år och reviderades familjepensionssystemet. Enligt 2 3 mom. i grundlagen ska all utövning av offentlig makt bygga på lag. I 124 i grundlagen anges de villkor som ska iakttas när offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter. Enligt 124 kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock ges endast myndigheter. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis innebär tryggande av kraven på rättssäkerhet och god förvaltning att de allmänna förvaltningslagarna iakttas när ärenden behandlas och att de som handlägger ärenden handlar under tjänsteansvar. Verkställighet av olycksfallsförsäkring innebär skötsel av en offentlig förvaltningsuppgift som av ändamålsenlighetsskäl genom lag anförtrotts privata försäkringsanstalter. Verkställigheten av olycksfallsförsäkring inrymmer även uppgifter som innebär utövning

10 10 av offentlig makt. Vid verkställighet av olycksfallsförsäkring ska förutom lagen om olycksfallsförsäkring också de allmänna förvaltningslagarnas bestämmelser om tillämpningsområde, definition av myndighet och enskildas skyldighet att ge språklig service tillämpas även på privata försäkringsanstalter när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter. I samband med verkställigheten av olycksfallsförsäkring tillämpas följande allmänna förvaltningslagar: förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1991, offentlighetslagen), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och personuppgiftslagen (523/1999). Ändring får sökas i försäkringsanstalternas beslut. Systemet för sökande av ändring består av tre steg. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är första instans som ska pröva överklagandet, och nämndens beslut får överklagas hos försäkringsdomstolen. Högsta domstolen är högsta instans som ska pröva överklagandet. Besvärsrätten har avgränsats till att gälla endast sådana beslut av försäkringsdomstolen där rätt till ersättning eller vem som ska betala ersättningen har avgjorts. Dessutom får ändring sökas i försäkringsdomstolens beslut med anledning av grundbesvär. För sökande av ändring krävs besvärstillstånd. Vid rättskipning i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen iakttas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs särskilt. I högsta domstolen iakttas rättegångsbalken i fråga om rättskipning. Finansinspektionen övervakar att försäkringsbolagens verksamhet är lagenlig, och finansministeriet övervakar Statskontoret. Dessutom övervakar de allmänna laglighetsövervakarna, det vill säga riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet, lagligheten hos alla försäkringsanstalters verksamhet. Syftet med försäkringsverksamhet som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är att i lag föreskrivna ersättningar ska betalas vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Genom ersättningarna tryggas försörjningen för arbetstagaren och hans eller hennes anhöriga i händelse av arbetsoförmåga och dödsfall. Med stöd av lag är arbetsgivaren skyldig att ordna med skyddet. För detta ska arbetsgivaren teckna försäkring i ett sådant försäkringsbolag som har rätt att bevilja försäkringar i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring. På så vis finansierar arbetsgivarna ersättningarna genom de försäkringspremier som de betalar. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren vid respektive tidpunkt. I försäkringen individualiseras inte de försäkrade arbetstagarna. En arbetstagare har rätt att få ersättning också när arbetsgivaren har försummat sin försäkringsskyldighet. Ersättningen betalas då av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Staten är inte skyldig att ordna försäkring, utan ersättning för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för dem som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till staten betalas av statliga medel. Ersättningarna bestäms enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Ersättningarna betalas ut av Statskontoret. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en socialförsäkring, som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring både när det gäller ersättningarna och försäkringsverksamheten. Följaktligen kan inte försäkringsbolaget och arbetsgivaren eller arbetstagaren, och inte heller arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om innehållet i försäkringen eller om ersättningarna. Ersättningarna från försäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar grundar sig inte på skadeståndsansvar, även om det finns vissa beröringspunkter med skadeståndsrätten och dess begrepp, såsom begreppet orsakssamband. Skadefall som ersätts och de ersättningar som ges ut samt deras nivå har fastställts i lag oberoende av civilrättsliga och skadeståndsrättsliga principer. Den skadades rätt till ersättning grundar sig inte på vållande av den som orsakat skadan. Beviljande av ersättning hindrar dock inte att ersättning enligt skadeståndslagen (412/1974) fås av den som orsakat skadan, om skadan till sitt belopp överstiger det lagstadgade ersättningsbeloppet. Ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring är primär i förhållande till andra former av lagstadgat försäkringsskydd och lagstadgad social trygghet. Tilläggsersättning kan fås enligt ett annat system, om ersätt-

11 11 ningen enligt det är större än ersättningen från olycksfallsförsäkringen. Exempelvis trafikskador som inträffat i samband med arbetsresor eller i arbetet behandlas och ersätts i första hand från olycksfallsförsäkringen. Om den ersättning för inkomstbortfall som betalas från trafikförsäkringen är större än den ersättning för inkomstbortfall som betalas enligt olycksfallsförsäkringen, betalas skillnaden mellan ersättningarna i form av tilläggsersättning från trafikförsäkringen. Olycksfallsförsäkringssystemet har rätt att av den som orsakat skadan eller av någon annan ersättningsskyldig få tillbaka den ersättning som betalats enligt systemet. Olycksfallsförsäkringssystemet kan följaktligen ha rätt att få regressersättning till exempel från trafikförsäkringssystemet. I olycksfallsförsäkringslagstiftningen regleras nästan alla ersättningsformer, förutsättningarna för erhållande av ersättningar och sättet att bestämma ersättningar genom bestämmelser i lag, men en del centrala bestämmelser saknas helt eller också är bestämmelserna rätt så vaga. De vaga bestämmelserna har lämnat rum för olika tolkningar, vilket har genererat rikligt med rätts- och ersättningspraxis i fråga om centrala grundläggande element i systemet. Det behövs en större öppenhet och noggrannare avgränsning i lagstiftningen om olycksfallsförsäkring. De nuvarande tillämpningslösningarna och principerna utifrån rätts- och ersättningspraxis bör förankras i lag, varvid individens rättigheter och skyldigheter framgår av lagen så som grundlagen förutsätter. 2.2 Olycksfallslagstiftningens struktur I Finland grundar sig det lagfästa olycksfallsskyddet på ett stort antal separata lagar. Bestämmelser om olycksfallsskydd för dem som arbetar i arbetsavtals- och tjänsteförhållande och för dem som utför arbete som företagare finns i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen (1343/1988), yrkessjukdomsförordningen (1347/1988) och i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991, rehabiliteringslagen). Skyddet enligt dessa lagar, som kan benämnas lagstadgad olycksfallsförsäkring, gäller enligt lagen om olycksfallsförsäkring i huvudsak arbete som utförs i förvärvssyfte. Undantag från detta utgörs av dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och familjevårdare som med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring är berättigade till skydd enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Bestämmelser om olycksfallsskydd för lantbruksföretagare och stipendietagare finns i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981). Bestämmelser om olycksfallsskydd för dem som är i militär- eller civiltjänst och för dem som deltar i uppdrag enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) finns i lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990). Bestämmelser om skydd för professionella idrottsutövare finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) och bestämmelser om studierelaterat olycksfallsskydd finns i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002). I lagstiftningen ingår dessutom ett stort antal enskilda bestämmelser om olycksfallsersättning som betalas för olyckor som inträffat under särskilda omständigheter. Bestämmelser av detta slag enligt vilka ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska betalas av statsmedel finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhållsoch vårdanstalter (894/1946), polislagen (493/1995), räddningslagen (379/2011), sjöräddningslagen (1145/2001), beredskapslagen (1080/1991), lagen om främjande av integration (1386/2010), lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och i tingsrättslagen (581/1993). Dessutom innehåller lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och socialvårdslagen (710/1982) bestämmelser enligt vilka obligatoriskt olycksfallsskydd ska ordnas genom frivillig försäkring för olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Den splittrade strukturen hos lagstiftningen om olycksfallsersättning försvårar möjligheterna att få en uppfattning om det lagstadga-

12 12 de olycksfallsskyddet. Strukturen innebär också att det behövs bestämmelser med laghänvisningar, vilket kan medföra tolkningsproblem. 2.3 Olycksfallslagstiftningens tillämpningsområde Personkretsen för lagen om olycksfallsförsäkring Obligatoriskt skydd för olycksfall i arbetet Arbetstagare och anställda i tjänsteförhållande Enligt lagen om olycksfallsförsäkring omfattar den obligatoriska försäkringen envar som med stöd av avtal i egenskap av arbetstagare har kommit överens om att mot vederlag utföra arbete åt annan, det vill säga arbetsgivaren, under dennes ledning och uppsikt. För anställningsförhållanden som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om olycksfallsförsäkring förutsätts det att alla kännetecken som föreskrivs i lagen är uppfyllda samtidigt. Tillämpningsområdet är inte direkt bundet till arbetsavtalslagen (55/2001) och trots likartade kännetecken har tillämpningspraxis blivit något vidsträcktare än i förhållande till den lagen. Olycksfallsförsäkringen har också kommit att omfatta verksamhet som inte utövas i förvärvssyfte. Högsta domstolen ansåg bland annat i sitt prejudikat (HD 2005:16) att den som fått en praktikplats som ordnats som en i barnskyddslagen (414/2007) avsedd stödåtgärd inom öppenvården i själva verket haft ställning som arbetstagare på det sätt som avses i lagen om olycksfallsförsäkring och behövt försäkringsskydd enligt den lagen även om det inte handlat om arbete som utförts i ett arbetsrättsligt anställningsförhållande. Högsta domstolen motiverade avgörandet också med att olycksfallsskydd för vissa verksamhetsformer av motsvarande typ har föreskrivits särskilt genom en speciallag. Avgörandet har väckt frågor också när det gäller arbetsterapi som grundar sig på lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) och som inte omfattas av obligatorisk försäkringsskyldighet som föreskrivs genom lag. Även bedömningen av vederlagets karaktär har medfört tolkningssvårigheter. Såsom vederlag anses enligt 1 i lagen om olycksfallsförsäkring varje förmån som har ekonomiskt värde. Utifrån detta har det ansetts att även till exempel ömsesidigt arbete kan medföra rätt till ersättning. Pensionsskydd för arbete som utförs inom ett anställningsförhållande ordnas i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Med anställningsförhållande avses enligt den lagen ett anställningsförhållande som grundar sig på ett arbetsavtal enligt 1 i arbetsavtalslagen. Lagstiftningen bör vara så tydlig som möjligt när det gäller personkretsen. För att man i fortsättningen ska kunna undvika sådana tolkningssvårigheter som framgår av högsta domstolens avgörande bör olycksfallsförsäkringens personkrets definieras noggrannare än tidigare. Arbete som utförs som arbetstagare bör på samma sätt som i enlighet med lagen om pension för arbetstagare bindas vid begreppet anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen. Tillämpningsområdet bestäms då till denna del utifrån arbetsavtalslagens tolkningspraxis. Familjemedlemmar som bor varaktigt i samma hushåll som arbetsgivaren omfattas inte av det obligatoriska skyddet enligt lagen om olycksfallsförsäkring ens när de arbetar för arbetsgivaren och får lön för sitt arbete. Med familjemedlem avses i lagen arbetsgivarens make eller maka, barn och förälder eller make eller maka till dessa. Om tillämpningsområdet bestäms utifrån arbetsavtalslagens tolkningspraxis finns det inga grunder för en sådan bestämmelse som avviker från lagstiftningen i övrigt. Även de som utför arbete inom ett offentligrättsligt tjänsteförhållande omfattas av det obligatoriska olycksfallsskyddet. De som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staten försäkras dock inte, utan Statskontoret betalar med statsmedel ersättning i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring. Olycksfallsskyddet för statstjänstemän grundar sig dessutom delvis på lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990). Denna separata lag är inte längre befogad, eftersom de från lagen om olycksfallsförsäk-

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av trafikförsäkringslagen och 2 a kap. 10 i lagen om försäkringsbolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

RP 78/2010 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen ska bestämmelsen

RP 78/2010 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen ska bestämmelsen RP 78/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 kap. 16 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Rätt skydd för företagaren

Rätt skydd för företagaren Rätt skydd för företagaren försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Det är viktigt att en företagare kan koncentrera sig på sin egen affärsverksamhet. Störningar i verksamheten och överraskande kostnader

Läs mer

ERSÄTTNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSKOSTNADER VID PERSONSKADA

ERSÄTTNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSKOSTNADER VID PERSONSKADA Juridiska institutionen Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Tillämpade studier 10 poäng Höstterminen 2002 ERSÄTTNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSKOSTNADER VID PERSONSKADA Marie Johansson Handledare: Lotta

Läs mer

UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd

UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-0X-XX Till Ålands lagting UTKAST 22.6.2009 Särskilt socialvårdsstöd Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om särskilt socialvårdsstöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 SOCIALSKYDD So 2.1 So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 Se ändringsförslag RP 76/2007, RP 121/2007 och RP 149/2007. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer