Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla"

Transkript

1 Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006

2 10 16 Marknadsföring och försälj- 14 ning av specialistläkemedel Biovitrum säljer sex läkemedel inom områdena koagulation, onkologi, reumatologi och endokrinologi på den nordiska marknaden. Processutveckling och till- 16 verkning av proteinläkemedel Biovitrum tillhandahåller utvecklings- och produktionstjänster för proteinläkemedel på kontraktsbasis och utvecklar dessutom proteinläkemedel i egen regi och i samarbete med andra företag Biovitrum i korthet 03 De viktigaste händelserna under året och en sammanfattning av de finansiella resultaten ett framgångsrikt år 04 för verksamheten Stigande intäkter, stark finansiell position och en växande projektportfölj. VD-kommentar 06 Mats Pettersson, Biovitrums VD berättar om strategierna som skall göra Biovitrum till ett långsiktigt lönsamt och uthålligt biopharmabolag. Strategier för tillväxt 08 Biovitrums strategier för tillväxt bygger bland annat på ökande intäktsflöden från egenutvecklade och inlicensierade specialistläkemedel och utlicensierade allmänläkemedel. En bred och balanserad 10 projektportfölj Projektportföljen är inriktad på utveckling av läkemedel för behandling av stora folksjukdomar, liksom nya specialistläkemedel. I portföljen ingår projekt inom hematologi, metabola sjukdomar, inflammation och ögonsjukdomar. Forskning nytänkande, 19 kunskap och samarbete Den tidiga forskningen söker efter nya sätt att utifrån tekniskt kunnande och vetenskaplig kompetens hitta lösningar på medicinska problem. En innovativ miljö 21 Goda idéer, en kunnig och engagerad personal, en gemensam värdegrund, miljöansvar och etiskt agerande utgör en förutsättning för Biovitrums framgång. Biovitrumaktien 25 Den 15 september 2006 nåddes en viktig milstolpe i Biovitrums historia när bolaget introducerades på Stockholmsbörsen. 26 Ledning och styrelse 28 Bolagsstyrningsrapport 30 Riskfaktorer 31 Ordförklaringar Presentation av Årsberättelsen 2006 Detta är Biovitrums årsberättelse för Den innehåller en presentation av företaget och dess verksamhet under året med fokus på värdeskapande och värdedrivande verksamhet. Här presenteras även aktien, som sedan september 2006 noteras på Stockholmsbörsen. Den kompletta årsredovisningen för 2006 kan laddas ner i pdf-format från och finns även tillgänglig på bolagets huvudkontor. Biovitrum är ett svenskt aktiebolag och lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas Mkr. Sifferuppgifter inom parentes avser 2005 om inte annat anges. Data om marknader och konkurrenssituation är Biovitrums egna bedömningar om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom finansbranschen och bland konkurrenter. EKONOMISKT KALENDARIUM februari Bokslutskommuniké mitten av april Årsredovisning april Tremånadersrapport 3 maj Bolagsstämma 23 augusti Sexmånadersrapport 8 november Niomånadersrapport Ytterligare finansiell information finns på Biovitrums webbplats. Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format från liksom tidigare årsredovisningar, rapporter och pressmeddelanden. ÅRSSTÄMMA 2007 Årsstämma i Biovitrum AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2007 kl i Hörsalen, Lindhagensgatan 133, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara registrerade i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007, dels vara anmälda till bolaget senast kl torsdagen den 26 april Anmälan skall göras på något av följande sätt: k via hemsidan: k per telefon: eller k per post: Biovitrum AB, Årsstämma Stockholm Vid anmälan skall aktieägare uppge: k namn k person-/organisationsnummer k adress och telefonnummer dagtid k antal aktier k i förekommande fall antal biträden som ska medfölja aktieägaren vid stämman Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller den juridiska personen representeras av firmatecknaren, ska kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den 26 april insändas till Biovitrum AB, Årsstämma, Stockholm. 2 Biovitrum Årsberättelse 2006

3 Biovitrum i korthet Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väldefinierade specialistindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september Ytterligare information finns på NYCKELTAL Mkr Rörelsens intäkter varav Intäkter från forskning och utveckling Licens- och milstolpsintäkter Royaltyintäkter ReFacto-tillverkning Intäkter från kontraktsutveckling Läkemedelsförsäljning Rörelseresultat Vinst efter finansnetto Forsknings- och utvecklingskostnader Eget kapital Medelantal anställda Året i korthet k Projektportföljen har växt under 2006 genom den egna forskningen men också genom samarbetsavtal med Symphogen och Syntonix. Per den 31 december 2006 hade Biovitrum 5 projekt i klinisk och 6 projekt i preklinisk utveckling. k Nettointäkterna för året steg med 28 % till 1 201,1 Mkr (936,6). k Årets resultat uppgick till 92,7 Mkr (176,2) och resultatet per aktie till 2,0 (3,4). k Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 903,9 Mkr (1 621,3). k Avtal tecknades med Syntonix om utveckling och kommersialisering av behandling av hemofili. k Avtal tecknades med Symphogen om utveckling och kommersialisering av behandling av vissa blodrubbningar. k Gällande licensavtal med Amgen, för behandling av metabola sjukdomar, utvidgades. k Avtal ingicks med Helsinn om marknadsföring i Norden av Aloxi och läkemedlet lanserades på den nordiska marknaden. k Biovitrum introducerades den 15 september på Stockholmsbörsen. k Fas I-studie inleddes för behandling av fetma 5-HT 6 -projektet. k Fas IIa-studie inleddes för behandling av glaukom 5-HT 2A -projektet. k Avtal tecknades med Synphora om utvecklingssamarbete runt prostaglandinderivat för behandling av psoriasis. En fas I-studie inleds. Avtalet ger i framtiden möjlighet till ytterligare projekt i klinisk fas. k Under året har 3 nya läkemedelskandidater valts. Viktiga händelser efter årets utgång k Som ett led i centraliseringen av verksamheten till Stockholm fattas i januari beslut om att stänga forskningskontoret i Göteborg. k Biogen-Idec tillkännager i januari att de ingått avtal om att förvärva Biovitrums samarbetspartner Syntonix. k Fas II-studie inleds i samarbetet med Synphora om behandling av psoriasis. k Fas I-studie inleds i samarbetet med Symphogen om behandling av vissa blodrubbningar anti-rhd-projektet. k Martin Nicklasson, VD för AstraZeneca AB och Executive Vice President inom AstraZeneca Plc, utsågs i april till ny VD och koncernchef. HISTORISK UTVECKLING 2001 k Avknoppning från Pharmacia 2002 k Försäljning av plasmaverksamhet k Partnerskap med GSK 2003 k Partnerskap med Amgen 2004 k Global tillverkare för Wyeth av ReFacto 2005 k Förvärv av Cambridge Biotechnology (CBT) k Förvärv av Arexis k Partnerskap med Santhera k Utökat avtal med Amgen k Ny flexibel FoU-organisation 2006 k Partnerskap med Syntonix k Partnerskap med Symphogen k 6 produkter på marknaden k Expandering av den kliniska portföljen k Notering på Stockholmsbörsen Biovitrum Årsberättelse

4 2006 ett framgångsrikt år för verksamheten Under 2006 fortsatte Biovitrum den positiva utvecklingen med stigande intäkter, stark finansiell position och en växande projektportfölj. De totala intäkterna för perioden steg 28 procent till Mkr. Flera projekt avancerade och projektportföljen breddades med flera nya projekt. ReFacto Biovitrum tillverkar på global basis läkemedelssubstansen för ReFacto, ett proteinläkemedel som används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A (en form av blödarsjuka) åt Wyeth. Dessutom uppbär Biovitrum globala royaltyintäkter samt kommissionsintäkter för Nordenförsäljningen av samma produkt. Intäkterna från ReFacto ökade med 90 procent till 768 miljoner under Den stora ökningen förklaras framför allt av att intäkterna från tillverkningen av ReFacto steg kraftigt med 180 procent till 536 Mkr. Detta beror på att Biovitrum under 2006 producerade och levererade substans i stort sett i linje med marknadsefterfrågan medan Wyeth under en stor del av 2005 sålde från stora lager. Ökad global försäljning av ReFacto 2006 ledde även till stigande royaltyintäkter för Biovitrum och kommissionsintäkterna från försäljningen av ReFacto i Norden i Biovitrums egen regi har ökat tack vare en stigande marknadsandel på den nordiska marknaden. Läkemedelsförsäljning Biovitrum marknadsför läkemedel med en egen säljkår i Norden och har idag nordiska marknadsrättigheter för ReFacto och fem andra godkända specialistförskrivna läkemedel samt även europeiska rättigheter för ett av dessa. En översikt av produkterna finns redovisad i tabellen på sidan 14. Under 2006 förstärktes portföljen med lanseringen av Aloxi, som är utvecklat av det schweiziska bolaget Helsinn, och som är ett långtidsverkande medel mot illamående och kräkningar som ofta uppträder i samband med behandling av cancer med cellgifter. Intäkterna under januari-september från läkemedelsförsäljning inklusive kommissionsintäkter från den nordiska försäljningen av ReFacto, ökade under 2006 med 25 procent till 129 Mkr. Kontraktstillverkning och Processutveckling Biovitrum har en djup kompetens inom tillverkning och avancerad processutveckling av rekombinanta proteinläkemedel för såväl forskning som för kommersiellt bruk, tillverkning för toxologiska och kliniska studier samt kommersiell produktion av proteinläkemedel som ReFacto. Denna kapacitet används både till interna projekt och tillhandahålls som en tjänst åt externa kunder. Under 2006 har en ökande andel av kapaciteten utnyttjats för interna projekt som även fortsättningsvis kommer att ta en stor del av kapaciteten i anspråk. Under det tredje kvartalet löpte processutvecklingsavtalen med Pfizer och Amgen ut. Biovitrum har tecknat ett nytt ramavtal med Pfizer och kommer även i fortsättningen att leverera tjänster åt dem, dock inte i samma omfattning som tidigare. Biovitrum arbetar aktivt med marknadsbearbetning av existerande och nya potentiella kunder, framför allt små och medelstora bioteknikbolag, vilket resulterat i flera nya uppdrag under året. Exempelvis slöts ett 3-årigt avtal med det svenska bolaget Resistentia. Kontraktsutvecklingsintäkterna under 2006 uppgick till 154 Mkr vilket var en minskning med 32 procent jämfört med Biovitrum Årsberättelse 2006

5 Ekonomisk översikt Forsknings & utvecklingskostnader 700 Räkenskaper i sammandrag Belopp i miljoner kronor om inte annat anges Rörelsens intäkter 787,4 936, , Forsknings- och utvecklingskostnader -535,5-576,0-650,4 100 Rörelseresultat 41,4 129,9 54,6 Justerat rörelseresultat* -109,6-20,6 128, Årets resultat 95,6 176,2 92,7 Resultat per aktie (kronor) 1,8 3,4 2,0 Kassafl öde från den löpande verksamheten -209,0-65,5-88,0 Justerat rörelseresultat Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 585, ,3 903,9 40 Soliditet (%) 63,5 62,6 66,5 *) Exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader och kostnader avseende börsintroduktion Exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader och kostnader avseende börsintroduktion ReFacto intäkter (rullande 12 månader) Tillverkningsintäkter Intäkter från läkemedelsförsäljning Royaltyintäkter Totala intäkter, per intäktsslag Utlicensierings- och milstolpsintäkter Intäkter från kontraktsutveckling Forskningsintäkter Intäkter från läkemedelsförsäljning ReFacto tillverkningsintäkter Royaltyintäkter Totala intäkter Q1 Q2 Q3 Q Forskning och Utveckling Biovitrum har en fokuserad och flexibel FoU-verksamhet för hela utvecklingskedjan med särskilt fokus på senare lead-optimering, preklinisk och klinisk utveckling. Under 2006 knoppade Biovitrum av inovacia, ett kontraktsforskningsbolag verksamt inom tidig forskning. Det skapade en mer flexibel organisation och möjliggjorde samtidigt ett fortsatt utnyttjande av inovacias viktiga specialistkompetens. Biovitrum äger totalt 10 procent av inovacia. Den kliniska projektportföljen breddas genom att nya läkemedelskandidater från den egna forskningen kompletteras av lovande prekliniska och kliniska läkemedelskandidater som inlicensierats från bioteknikföretag. Biovitrum utlicensierar även projekt i stora indikationsområden till större läkemedelsbolag vilket ger upphov till milstolpsbetalningar och i framtiden royalties när projekten når marknaden. Ett exempel är avtalet med Amgen kring ett diabetesprojekt som utökades i slutet av De totala utlicensierings- och milstolpsintäkterna minskade med 14 procent till 177 Mkr under Biovitrum har även haft ett forskningsavtal med Amgen som löpte ut under året vilket gjorde att totala forskningsintäkterna minskade med 19 procent till 44 Mkr. Biovitrum har en bred och balanserad projektportfölj och utvecklar projekt för behandling av både folksjukdomar (exempelvis fetma, diabetes och smärta) och specialistindikationer, exempelvis blödarsjuka och försämrat fettupptag. Por t följen har ut vecklat s mycket positiv t under året och Biovitrum har i dagsläget sex projekt i klinisk utvecklingsfas med option på ytterligare ett. Därutöver omfattar portföljen tio projekt i preklinisk utveckling eller sen leadoptimeringsfas, samt cirka 15 projekt i tidig forskning. De längst utvecklade projekten finns beskrivna i tabellen på sidan 11. Portföljen har under året utökats med flera projekt. Exempelvis har Biovitrum slutit avtal med Syntonix, Symphogen och Synphora kring tre intressanta projekt. Under året har även en klinisk fas I-studie inletts i vårt 5-HT 6 -projekt mot fetma och en fas II-studie i vårt 5-HT 2A -projekt mot grön starr. En fortsatt stabil ställning Under 2006 sjönk årets resultat till 93 Mkr från 176 Mkr Den underliggande rörelsen utvecklades positivt. Exklusive reavinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader samt kostnader för börsintroduktionen steg rörelseresultatet från -21 Mkr till 129 Mkr, en ökning om 150 Mkr. Samtidigt steg de totala investeringarna i FoU med 13 procent till 650 Mkr. Det operativa kassaflödet var under året -88 Mkr men ställningen är fortsatt mycket stabil i och med att Biovitrum hade en kassa på 904 Mkr vid utgången av Med ett flertal intäktskällor och en betydande kassa, en bred och balanserad projektportfölj har Biovitrum alla förutsättningar att bli ett uthålligt lönsamt bolag. Biovitrum Årsberättelse

6 Kärnan i Biovitrum är utvecklingen av nya läkemedel Efter börsnoteringen står Biovitrum starkt inför framtiden med goda finanser, balanserad risk och en löftesrik projektportfölj med inriktning på utveckling av läkemedel för behandling av stora folksjukdomar, liksom nya specialistläkemedel. Börsnoteringen av Biovitrum i september var naturligt nog en av de viktigaste händelserna under Intresset för noteringen var stort och till vår glädje kunde den genomföras smidigt och effektivt. Jag vill passa på att välkomna alla de nya aktieägare som visat oss sitt förtroende. Den öppenhet och transparens som följer av noteringen är viktig för oss när vi skall beskriva vår vision för framtiden och hur vi skall omsätta denna i handfasta strategier och effektiva handlingsplaner för att skapa bestående värden åt våra aktieägare. Även våra kunder, partners och medarbetare står i centrum när vi berättar om den väg som vi stakat ut för Biovitrums framtida utveckling. Börsnoteringen markerar ett nytt kapitel i utvecklingen Ända sedan Biovitrum skapades ur Pharmacia 2001 har det varit självklart att bolaget skulle noteras den dag då en rad inslag i vår verksamhet fallit på plats. Under de år som föregått noteringen har vi skapat ett av Europas största biopharmabolag, ingått samarbetsavtal med ledande internationella bolag, byggt en omfattande portfölj av läkemedelskandidater och gjort viktiga upptäckter och förvärv som stärkt vår vetenskapliga kompetens och breddat vår projektportfölj. Och inte minst viktigt vi har kunnat glädjas åt en fortsatt framgångsrik tillverkning och försäljning av etablerade läkemedel som fyller viktiga medicinska behov. Plattformen är lagd, och noteringen innebär ett avstamp för ett nytt kapitel i bolagets utveckling. Biovitrum av idag är ett bolag med intäkter i miljardklassen, starka finanser, balanserad riskprofil och med hög vetenskaplig och teknisk kompetens på viktiga områden inom forskning och läkemedelsutveckling. Vi har byggt upp en organisation som effektivt stöttar vår verksamhet. Vidare arbetar vi efter en affärsmodell som vi är övertygade om har förutsättningar att växla in vårt medicinska och affärsmässiga kunnande i nya framgångsrika läkemedel. Investeringar för framtida tillväxt Under 2006 fortsatte den starka trenden, med växande intäkter och en positiv utveckling i vår projektportfölj. På samtliga verksamhetsområden tog vi ordentliga steg framåt. Vi slöt avtal med bioteknikbolagen Symphogen, Syntonix och Synphora för att tillsammans utveckla nya läkemedel mot blodrubbningar respektive psoriasis. Vi inledde en klinisk fas II-studie av vår egen läkemedelskandidat mot grön starr och en fas I mot fetma. Tidigt i år, 2007, lanserade vi Aloxi, ett nytt läkemedel, utvecklat av schweiziska Helsinn, mot illamående vid cellgiftsbehandling. Vår försäljning av ReFacto, mot blödarsjuka, noterade rekordintäkter. Biovitrum är ett integrerat biopharmabolag. Det är grunden för all vår verksamhet. Verksamheten skall spänna över hela fältet, från tidig forskning via läkemedelsutveckling i partnerskap eller i egen regi, till tillverkning och försäljning av produkter. Vi utvecklar nya läkemedel och vi tillverkar och kommersialiserar produkter. Dessa inriktningar av verksamheten kompletterar varandra och den integrerade verksamheten skapar värden och fördelar som annars inte hade kunnat åstadkommas. Det stabila kassaflödet från vår läkemedelstillverkning och -försäljning ger oss handlingsutrymme och trygghet när vi bestämmer oss för att gå in i nya innovativa utvecklingsprojekt där den finansiella belöningen ligger flera år framåt i tiden. Jag vill dock slå fast att kärnan i Biovitrum utgörs av vår utveckling av nya läkemedel. Det är själva existensberättigandet för vårt företag att vi lyckas ta fram nya produkter som fyller viktiga medicinska behov. Därmed inte sagt att vi underskattar betydelsen av vår kommersiella verksamhet i form av tillverkning och försäljning av andra läkemedelsbolags produkter. Det är just Biovitrums storlek, starka finanser och specialkompetens inom läkemedelsutveckling som gör oss till en naturlig samarbetspartner för mindre bioteknikbolag och forskningsinstitutioner som söker strategisk hjälp för utveckling eller utlicensiering av sina läkemedelsprojekt. Omvänt gör vår vetenskapliga kompetens och trovärdighet inom forskning och utveckling av nya läkemedel oss till en attraktiv partner till världsledande stora läkemedelsbolag, vilket resulterat i flera mycket värdefulla kommersiella avtal. Framgångsrik förvaltning av projekten förutsättning för positiv utveckling När jag blickar framåt och försöker föreställa mig hur Biovitrum ser ut om fyra-fem år är det uppenbart att nyckeln till vår framgång beror på hur väl vi lyckas sköta vår portfölj med läkemedelsprojekt. Idag har vi sex projekt i olika kliniska utvecklingsfaser med option på ett sjunde, och ett tiotal projekt i vardera preklinik och i tidig forskningfas. Sammanlagt har vi 550 anställda med expertis inom samtliga stadier av forskning»vår uttalade ambition är att styra våra resurser mot utveckling av läkemedel som fyller viktiga medicinska behov, och göra det på ett sunt finansiellt sätt.«och klinisk utveckling inom proteinläkemedel och småmolekylära läkemedel, liksom inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Vår uttalade ambition är att styra våra resurser mot utveckling av läkemedel som fyller viktiga medicinska behov, och göra det på ett sunt finansiellt sätt. Vi skall ha en bred och balanserad produktportfölj, med en god fördelning mellan projekt med hög risk och hög potential, respektive lägre risk och lägre potential. 6 Biovitrum Årsberättelse 2006

7 VD har ordet Vår projektstrategi för framtiden vilar på två huvudprinciper. Vi skall identifiera och utveckla läkemedelskandidater för behandling av stora folksjukdomar som diabetes, fetma och inflammation, och vi skall utveckla nya läkemedel mot specialistindikationer som blödarsjuka och försämrat fettupptag, för att nämna ett par exempel. När det gäller stora folksjukdomar är det naturligt att vi tar in en partner när utvecklingen kommit in i ett avgörande positivt läge. För specialistindikationer tänker vi ensamma sköta hela utvecklingen fram till färdig produkt, och också kommersialiseringen. Det är naturligt att projekt kommer att sorteras ur portföljen när de inte lever upp till sina ursprungliga löften eller visat sig ha för liten kommersiell potential. Jag är dock säker på att en aktiv portföljhantering gör att vi kontinuerligt kan fylla på med löftesrika nya läkemedelskandidater. Vi har en stor pool att ösa ur. Våra projekt bygger till stor del på vår egen forskning, men vi kommer även att fortsätta inlicensiera projekt från andra bolag och vi har finansiell styrka att göra selektiva förvärv. Jag hyser goda förhoppningar om att nyhetsflödet blir Som alla vet, kommer framgång inte av sig själv utan det spännande under Vi kommer att få resultat från de ligger hårt arbete bakom alla våra prestationer under det projekt som nu genomgår kliniska studier och flera av här året. För detta vill jag tacka alla medarbetare, för projekten kommer att avancera framåt i den kliniska processen, med nya fas I-studier såväl som fas II. Vi ser också avgörande insatser och stort engagemang. möjligheter till nya licensieringsavtal och förvärv när det gäller såväl projekt som färdiga produkter. Mats Pettersson Verkställande Direktör NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR BIOVITRUM FRÅN OCH MED 14 MAJ 2007 Namn: Martin Nicklasson Född: 1955 Utbildning: Legitimerad apotekare samt doktor i farmaceutisk vetenskap och sedan 1985 docent vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Spännande nyhetsflöde framöver Sannolikt tar det fyra fem år tills vi har vår första egenutvecklade produkt på marknaden. Vår starka kassa, goda intäkter från kontraktstillverkning och processutveckling gör att vi har den finansiella styrka som behövs fram till dess att vi kan lansera vårt första läkemedel. Karriär: Medlem av AstraZenecas koncernledning och som Executive Vice President ansvarig för Global Marketing inom AstraZeneca Plc samt VD för AstraZeneca AB. Har tidigare haft en rad ledande befattningar inom AstraZeneca. Dessa innefattar VD för Astra Pain Control AB, VD för Astra Hässle AB, chef för Gastrointestinal Franchise inom Astra och AstraZeneca och dessutom Executive Vice President för Global Drug Development inom AstraZeneca. Martin har också innehaft forskningsledande tjänster vid Kabi Pharmacia. Martin Nicklasson, ny VD från 14 maj Biovitrum Årsberättelse

8 Strategier för tillväxt Med processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel på uppdrag samt försäljning av specialistläkemedel genereras en bas av stabila intäktsflöden. Utveckling av specialistläkemedel och primärvårds-produkter borgar för framtida värdeskapande. Strategier baserade på stabila inkomster och framtida uppdrag, produkter och partnerskap Biovitrums strategier för att uppnå målet att bli ett uthålligt lönsamt bolag kan beskrivas i tre steg. Biovitrums verksamhet presenteras på följande sidor enligt denna trestegsmodell. Produkter och tjänster Basen utgörs av nuvarande intäkter från försäljning av specialistläkemedel och processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel på uppdrag. Avsikten är att vidareutveckla och öka inkomsterna från tillverkning, gemensam försäljning och uppdrag, liksom royaltyersättningar. Specialistläkemedel I en nära framtid kommer försäljning av specialistläkemedel på en nordisk och europeisk marknad att bidra med ytterligare intäkter. Tillväxtpotential Primärvårdsläkemedel På längre sikt utgör försäljning av läkemedel för behandling av stora folksjukdomar viktiga inkomstkällor. För att exploatera den fulla potentialen hos de utvecklingsprojekt som syftar till primärvårdsläkemedel kan ofta partnerskap med stora läkemedelsbolag vara en bra väg. Tid AFFÄRSIDÉ Biovitrums affärsidé är att utveckla, producera och sälja läkemedel som hjälper patienter till ett friskare liv. Med mångårig erfarenhet av läkemedelsforskning och -utveckling, en integrerad och flexibel organisation samt hög kompetens inom både småmolekylära och proteinbaserade läkemedel utvecklar och säljer Biovitrum innovativa produkter såväl i egen regi som tillsammans med samarbetspartners. VISION Biovitrums vision är att som ett framgångsrikt biopharmabolag hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. STRATEGI De viktigaste elementen i Biovitrums strategi är: k Fortsätta att utveckla en bred och balanserad projektportfölj med läkemedel för behandling av både folksjukdomar och specialistindikationer. k Utnyttja utvecklingspotentialen att expandera Biovitrums projektportfölj genom en kombination av interna forskningsinsatser, inlicensiering och förvärv. k Maximera projektens värde genom en flexibel klinisk utvecklings- och kommersialiseringsstrategi. k Fortsätta att identifiera marknadsförings- och försäljningsmöjligheter samt uppbyggnad av Biovitrums försäljningsorganisation till en enhet med kapacitet att marknadsföra internt utvecklade specialistförskrivna läkemedel på den europeiska marknaden. k Fortsätta att erbjuda läkemedels- och bioteknikföretag tjänster inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har idag en solid finansiell bas med intäkter från flera läkemedel och tjänster. Avsikten är att vårda och växa dessa intäktsströmmar men den största tillväxtpotentialen ligger i att Biovitrum framgångsrikt utvecklar nya läkemedel som når marknaden. Biovitrums strategi är att utveckla både specialistprodukter och primärvårdsprodukter, lågmolekylära preparat såväl som proteinläkemedel. Specialistläkemedel Specialistläkemedel är läkemedel som riktar sig till mindre patientgrupper och främst förskrivs av relativt få specialistläkare men som ändå har en betydande marknadspotential. Utvecklingen av den här typen av produkter kräver begränsade resurser och kan i många fall slutföras snabbare än läkemedel som riktar sig till större patientgrupper, vilket gör att de lämpar sig väl för ett bolag av Biovitrums storlek. Biovitrum har utöver ReFacto, som redan är lanserad, ett flertal specialistläkemedel i utvecklingsportföljen med potential att nå marknaden inom en fyra- till femårsperiod. Avsikten är att utveckla dessa hela vägen till marknaden och därefter marknadsföra dem i egen regi. Biovitrum har redan idag en marknads- och försäljningsorganisation i Norden som säljer en portfölj av specialistläkemedel utvecklade av andra företag. För att framgångsrikt kunna marknadsföra egenutvecklade specialistläkemedel i bredare territorier kommer Biovitrum med tiden att förstärka säljstyrkan både vad gäller storlek och geografisk spridning. Primärvårdsläkemedel Primärvårdsläkemedel är produkter som riktar sig mot de stora folksjukdomarna, används av mycket stora patientgrupper och förskrivs av allmänläkare. Den breda användningen ger dessa produkter en mycket stor marknadspotential men ställer i gengäld mycket stora resurskrav på de sena utvecklingsfaserna och marknadsförs i allmänhet av mycket stora säljkårer. Detta är en marknad som domineras av de riktigt stora globala läkemedelsbolagen. Många av dessa bolag har problem med att utveckla nya storsäljare och det finns en stor efterfrågan från läkemedelsbolagen att inlicensiera lovande utvecklingsprojekt. Biovitrum har flera primärvårdsläkemedel under utveckling, främst inom diabetes, fetma och inflammationssjukdomar, som har potential att nå marknaden inom en sex- till sjuårsperiod. I många fall kommer Biovitrum att ingå partnerskap med större läkemedelsbolag kring dessa projekt innan de slutliga, kostnadskrävande studierna inleds. Ofta får partnern därigenom produkträttigheter och tar över kostnaderna för den sista delen av utvecklingen och för lansering och marknadsföring. I gengäld erhåller Biovitrum milstolpsbetalningar och royaltyintäkter och kan ofta också behålla marknadsrättigheterna i mindre territorier. Ett exempel är det avtal som Biovitrum ingått med Amgen med totala betalningar på upp till 580 miljoner dollar exklusive betydande royalties, den dag produkten når marknaden. Målet är ett uthålligt lönsamt bolag Biovitrums strategi är att fortsätta utveckla både specialistoch primärvårdsläkemedel och därigenom bli ett uthålligt lönsamt bolag. Allteftersom bolaget växer och stärks kan fler och större produkter utvecklas och på lång sikt kan Biovitrum komma att ta alla typer av produkter till marknaden. Nya projekt genereras både internt genom Biovitrums tidiga forskning och genom partnerskap eller uppköp av mindre bolag som därigenom drar nytta av Biovitrums finansiella styrka och utvecklingskapacitet. 8 Biovitrum Årsberättelse 2006

9 Portföljen En bred och balanserad portfölj Preklinisk och klinisk forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingsverksamheten är inriktad på nya läkemedel inom de områden där de medicinska behoven är stora och som har en intressant kommersiell potential. Inom Biovitrums forsknings- och utvecklingsverksamhet arbetar cirka 250 anställda som har expertkunskaper om samtliga stadier av forskning och klinisk utveckling samt om både proteinläkemedel och småmolekylära läkemedel. Den tidiga forskningsverksamheten bedrivs inom två enheter i Stockholm och Cambridge med en sammanlagd personalstyrka på cirka 80 personer. Inom Biovitrums prekliniska och kliniska utvecklingsverksamhet arbetar cirka 170 personer med stor erfarenhet inom kemi, farmakologi, metabola läkemedel, farmakokinetik, farmaceutisk utveckling, toxikologi, proteinläkemedel och processutveckling. Biovitrums kliniska utvecklingsenhet har omfattande erfarenhet av klinisk forskning och utveckling, klinisk farmakologi och tillståndshantering. Projekten Projekten utvecklas både i egen regi och i samarbete med andra läkemedels- och bioteknikföretag. Variationer i verksamhetens omfattning hanteras genom att kontraktera andra välrenommerade organisationer, däribland toxikologilaboratorier, organisationer med klinisk forskning och företag som tillverkar läkemedelssubstanser. Vidare har Biovitrum etablerade kontaktnät med utomstående forskningsexperter och konsulter, vilka anlitas när specialkunskaper inom vissa behandlingsområden behövs. Portföljstrategi I projektportföljen ingår projekt som bygger på intern forskning, inlicensiering och selektiva förvärv. Projekten avanceras antingen internt inom Biovitrum eller i samarbete med stora läkemedelsföretag, såsom exempelvis Amgen och GlaxoSmithKline, eller mindre bioteknikföretag, såsom Santhera, Syntonix och Symphogen. Biovitrums portfölj av utvecklingsprojekt och tillverkade produkter, mars 2007 Lead Optim. Preklinik Fas I Fas II Fas III Marknad ReFacto blödarsjuka (Wyeth)* ReFacto AF blödarsjuka (Wyeth)* Hematologi Exinalda cystisk fibros och övriga Anti Rh D rh-immunisering (Symphogen) specialist indikationer Anti Rh D trombocytopeni (Symphogen) Kiobrina nutrition, tidigt födda FixFc blödarsjuka (Syntonix) 11ß-HSD 1 diabetes (Amgen)** 5-HT 6 fetma Metabola DPP-IV diabetes sjukdomar Leptin fetma 5-HT 2C fetma (GSK)** JB 991 psoriasis (Synphora)*** Inflammation 5-HT och övrigt 2A glaukom A 2A neuropatisk smärta * ReFacto och ReFacto AF ägs och drivs av Biovitrums partner Wyeth. Biovitrum tillverkar läkemedelssubstansen, uppbär royalties på den globala försäljningen och innehar co-promotionrättigheter i Norden. ** Information i enlighet med publik information från Amgens respektive GSK. *** Projektet ägs och drivs av Biovitrums partner Synphora. Biovitrum innehar rätten att, under vissa förutsättningar, förvärva projektet efter fas IIa. Biovitrum Årsberättelse

10 Hematologi och övriga specialistindikationer Marknaden Biovitrums erfarenhet av hematologi sträcker sig tillbaka till tiden för utvecklingen och lanseringen av ReFacto, ett läkemedel mot hemofili A, som nu ägs av Wyeth och marknadsförs i Norden av Biovitrum. Klassisk hemofili eller blödarsjuka orsakas av en ärftlig rubbning i X-kromosomen. Det leder till brist på koagulationsfaktor VIII, som behövs för att blodet skall levra sig. Patienter med hemofili A behöver injektioner av faktor VIII för att förebygga eller behandla upprepade blödningar som annars skulle leda till bestående skador på bland annat leder. Enligt World Federation of Hemophilia finns cirka individer världen över som har hemofili A, mestadels män. Enligt Banc of America Securities uppgick den globala försäljningen av rekombinanta faktor VIII-läkemedel till cirka 2,5 miljarder USD under Patienter med hemofili B har brist på faktor IX och behöver injektioner av denna faktor. Cirka individer i världen lider av hemofili B. Biovitrum utvecklar även andra läkemedel för behandling av blodrelaterade sjukdomar. Till dessa hör idiopatisk trombocytisk purpura (ITP). ITP är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar av okänd anledning angriper de egna trombocyterna (blodplättarna), vilket leder till för låga nivåer av blodplättar och risk för blödningar. Enligt Platelet Disorder Support Association lider cirka personer av ITP enbart i USA. Tillgängliga behandlingsalternativ omfattar kortikosteroider, plasmabaserade intravenösa immunoglobuliner (IVIG) och anti- Rh(D)-antikroppar. Ett närbesläktat område där Biovitrum arbetar är medel för anti-d profylax (ADP), som förhindrar att Rh(D)- negativa mödrar under graviditet utvecklar immunitet mot ett foster, som är Rh(D+)-positivt. Antikroppar passerar normalt över placentan och är en viktig del av barnets skydd mot infektioner. Vid en efterföljande graviditet kan emellertid ett andra, Rh(D+)-positivt foster drabbas av moderns antikroppar riktade mot fostrets röda blodkroppar med anemi och andra komplikationer som följd. Samma Anti-Rh(D)-antikroppar, som kan användas för ITPbehandling, kan också användas för att förebygga Rhimmunisering. Dagens anti-rh(d)-produkter framställs ur blodplasma som insamlats från donatorer. Marknadsanalysföretaget IMS Health uppskattade att marknadsvärdet för plasmabaserad anti-rh(d) för behandling mot Rhimmunisering och idiopatisk trombocytopenisk purpura i Europa och USA uppgick till cirka 250 miljoner USD Med utgångspunkt från den stora erfarenhet Biovitrum har av utveckling av allmänläkemedel mot metabola sjukdomar är det naturligt att Biovitrum även utvecklar specialistläkemedel inom detta område. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som bland annat kännetecknas av svårigheter att bryta ned fett. För tidigt födda barn, hos vilka bukspottkörteln ännu inte kan producera lipaser, får ofta antingen pastöriserad bröstmjölk eller modersmjölksersättning, som båda saknar aktivt lipas. Biovitrum utvecklar produkter med biotekniskt framställt mänskligt gallsaltstimulerat lipas (rhbssl) för behandling av patienter med cystisk fibros och för tidigt födda barn. Enligt Center for Disease Control lider fler än 85 procent av patienterna med cystisk fibros av försämrad funktion i bukspottkörteln, med dåligt fettupptag som följd, vilket kan kräva livslång behandling. Marknadsanalysföretaget Datamonitor uppskattade antalet personer med cystisk fibros i USA, Japan och de fem största europeiska länderna till cirka Enligt IMS Health uppgick det totala värdet av marknaden för matsmältningsenzym inklusive bukspottsenzymtillskott till cirka 792 miljoner USD under Biovitrum Årsberättelse 2006

11 Portföljen EXINALDA BEHANDLING AV FÖR- SÄMRAT FETTUPPTAG VID CYSTISK FIBROS Exinalda syftar till att öka fettupptaget hos patienter med bukspottkörtelsproblem, varav patienter med cystisk fibros är en stor grupp. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av försämrad slemsekretion i flera organ, bland annat i lungor, hjärta, mage och tarmar. Tillståndet medför svårigheter att bryta ned fett eftersom bukspottkörteln inte utsöndrar tillräckligt med matspjälkningsenzymer till tarmen. En undergrupp av dessa enzymer är lipaser, som behövs för att kunna bryta ned fettet i födan. Följden är ett försämrat fettupptag och risk för undernäring och vitaminbrist. Läkemedelskandidaten i Exinalda består av humant rekombinant gallsaltstimulerat lipas (rhbssl; framställt på genteknisk väg), till skillnad från dagens standardbehandling med enzym från gris. Exinalda har möjlighet att förbättra behandlingseffekten men också underlätta för patienterna, som med Exinalda inte skulle behöva ta lika många kapslar varje dag. Exinalda, liksom dagens behandling, är avsett för oral administration, det vill säga i form av kapslar som intas genom munnen. Exinalda -projektet befinner sig för närvarande i fas II. Hittills har fyra explorativa fas IIa-studier genomförts. Resultaten från de två senaste visade effekt på biomarkörer som tyder på ett ökat fettupptag när Exinalda gavs. Man observerade inga biverkningar. Nästa utvecklingssteg blir att finna en lämplig oral formulering för Exinalda. Biovitrum planerar för närvarande två mindre kliniska prövningar, en bioaktivitetsstudie på patienter med försämrad funktion i bukspottkörteln och en så kallad Proof of Principle studie, med upprepad dosering, på patienter med cystisk fibros, vilka skall genomföras under Biovitrum har erhållit särläkemedelsstatus för Exinalda från EMEA och planerar att genomföra den kliniska utvecklingen av Exinalda i egen regi samt även att marknadsföra Exinalda med hjälp av den egna säljorganisationen. Biovitrum kan också komma att ingå marknadsföringsavtal med partners i valda geografiska regioner. KIOBRINA OPTIMERING AV FETT- UPPTAG HOS FÖR TIDIGT FÖDDA BARN Biovitrum utvecklar rekombinant humant BSSL (rhbssl) för att optimera fettupptaget hos för tidigt födda barn. Föreslaget varumärke för produkten är Kiobrina. På grund av outvecklad bukspottkörtelfunktion har för tidigt födda barn (det vill säga barn födda före vecka 37) försämrad kapacitet för fettabsorption i tarmarna, vilket, om barnet inte föds upp på bröstmjölk, kan leda till ökad risk för sjukdomar, försämrad tillväxt och ökad risk för kognitiva, sociala och beteendeproblem senare i livet. En majoritet av för tidigt födda barn uppvisar en otillfredsställande viktkurva trots den kostbehandling som för närvarande finns att tillgå. I bröstmjölk finns BSSL och detta fungerar som en kompensation för ännu inte fullt utvecklade bukspottkörtelfunktioner hos spädbarn som ammas. För tidigt födda barn får ofta antingen donerad pastöriserad bröstmjölk eller modersmjölksersättning, vilka inte innehåller aktivt BSSL. Biovitrum anser att ett tillskott av rhbssl i dessa kan förbättra spjälkning och upptag av fett hos för tidigt födda barn och förbättra energiförsörjningen och öka vitaminupptaget. Ett begränsat antal för tidigt födda barn har fått modersmjölk som innehållit intakt respektive inaktiverat BSSL. Studien visade på betydelsen av BSSL för effektivt lipidupptag, tillväxt och viktökning. Projektet är nu i sen preklinisk fas. En studie på för tidigt födda barn, där rhbssl ges tillsammans med modersmjölksersättning, planeras som en del av ett EU-samarbete. Ytterligare en studie med rhbssl givet i pastöriserad bröstmjölk planeras. Indikationen för vilken Kiobrina är ämnat torde uppfylla kraven för särläkemedelsstatus i EU och USA. ANTI-RHD ITP (samarbete med Symphogen) Tillsammans med Symphogen utvecklar Biovitrum ett proteinläkemedel som består av en samling rekombinanta antikroppar riktade mot Rhesus D- faktor (Rh(D)) och som är avsett för behandling av idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Rh(D) är en nedärvd blodgruppsfaktor och ITP en blödningsrubbning orsakad av onormalt låga nivåer av blodplättar i blodet. ITP är en autoimmun sjukdom där immunsystemet av okänd anledning angriper blodplättarna. Biovitrum anser att rekombinant anti-rh(d) har många fördelar jämfört med dagens plasmaframställda anti-rh(d) eftersom det är en rekombinant produkt och erbjuder större tillgänglighet. Därmed tillverkas produkten inte från donerad blodplasma, vilket minskar smittrisken för virus och prioner. Biovitrums anti-rh(d) är en kombination av 25 olika rekombinanta anti-rhesus D-antikroppar tillverkade samtidigt. Produkten är baserad på Symphogens egen teknologi för identifiering och selektering av antikroppsläkemedel från mänskliga blodceller såväl som för uttryck och tillverkning av rekombinanta polyklonala antikroppar. Såvitt Biovitrum känner till är detta det första projektet hittills som använder rekombinant, polyklonal antikroppsteknologi. Projektet befinner sig för närvarande i klinisk fas I. Den primära avsikten är att undersöka säkerheten och tolererbarheten av anti-rhd-produkten efter en enskild injektion. Den sekundära avsikten är att utvärdera farmakokinetik (bindning, fördelning i kroppen och utsöndring), farmakodynamik (klinsik aktivitet) och om några tecken på immunitetsreaktion mot anti-rhd-produkten uppstår. ANTI RH(D) FÖREBYGGANDE AV RH-IMMUNISERING (samarbete med Symphogen) Biovitrum utvecklar också rekombinant anti-rh(d) för att förebygga Rh-immunisering. Förekomsten av Rh(D) kan variera mellan föräldrar och barn. När mödrar som saknar Rh(D) föder ett barn som har Rh(D) kan mamman utveckla immunitet mot Rh(D). Vid kommande graviditeter kan immuniteten orsaka livshotande antikroppsreaktioner gentemot fostrets röda blodceller, vilket är känt som hemolytisk sjukdom hos nyfödda (HDN). För att förebygga sådan immunisering behandlas Rh(D)-negativa mödrar rutinmässigt med anti-rh(d)-antikroppar som framgångsrikt förhindrar HDN under efterföljande graviditeter. FIXFC HEMOFILI B (samarbete med Syntonix) I samarbete med Syntonix utvecklar Biovitrum ett rekombinant proteinläkemedel för behandling av hemofili B, som är en form av blödarsjuka där en brist på faktor IX förorsakar problemen. Hemofili B är en ärftlig defekt som leder till brist på funktionellt faktor IX och som gör att blodets förmåga att koagulera är nedsatt. Patienter med hemofili B behöver frekventa injektioner av faktor IX för att stoppa och förhindra återkommande blödningar som annars skulle leda till bestående skador i leder och eventuellt till livshotande blödningar. Vid normal förebyggande behandling ges antingen plasmabaserade eller rekombinanta produkter genom intravenösa injektioner två till tre gånger i veckan. Behovet av produkter som är enklare att hantera för patienterna bedöms som stort. Målet med projektet är att med hjälp av Syntonixs teknik för antikroppsfragment utveckla en faktor IX-produkt med förlängd halveringstid. Kroppens naturliga mekanismer för att skydda antikroppar mot nedbrytning används för att förlänga cirkulationstiden i kroppen. Den utökade halveringstiden skulle kunna vara betydelsefull för patienterna om det bara behövs en injektion per vecka jämfört med flera injektioner per vecka med befintliga läkemedel. Biovitrum har påvisat längre cirkulationstider och kliniskt relevanta effekter av faktor IX i djurmodeller. Biovitrum Årsberättelse

12 Metabola sjukdomar Marknaden Biovitrum skapades som en avknoppning från Pharmacia Bakom avknoppningen låg bland annat insikten om styrkan i forskningen kring metabola sjukdomar. Erfarenheten från forskning och utveckling runt metabola sjukdomar, deras orsaker och möjligheter till behandling, sträcker sig mer än 10 år tillbaka i tiden, det vill säga till tiden då dåvarande Pharmacia & Upjohn beslutade starta FoUverksamhet kring fetma och diabetes i Sverige. Det var framför allt till två områden som forskningen inledningsvis koncentrerades: möjligheten att påverka födointag via serotonerga (5HT-) mekanismer i hjärnan och att genom en hämning av bildningen av stresshormonet kortisol i kroppen förbättra situationen vid typ 2-diabetes och vissa andra relaterade sjukdomstillstånd. Denna verksamhet har varit framgångsrik och har bildat bas för pågående FoUaktiviteter och har också resulterat i för Biovitrum viktiga och lönsamma utlicensieringsavtal med GSK och Amgen. Den grundläggande orsaken till fetma är en obalans mellan intaget av födoämnen och förbrukningen av energi. Patienter med fetma utgör en högriskgrupp för kranskärlssjukdom, hypertension, hyperlipidemi, diabetes, cancer och en rad andra sjukdomar. Under de senaste decennierna har antalet drabbade personer ökat snabbt, troligtvis beroende på förändringar i miljön, tillgång på föda, födans sammansättning och minskad fysisk aktivitet. Personer som lider av fetma uppmuntras till ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning, men i många fall räcker inte detta för att åstadkomma en bestående viktminskning. Det finns därför behov av läkemedelsbehandling. Behandling av fetma kan bygga på olika principer eftersom viktminskning kan åstadkommas genom att öka ämnesomsättningen, dämpa hungern eller öka mättnadskänslorna. Möjligheten till god behandling med läkemedel Fetma betraktas nu som en kronisk sjukdom och den har nått epidemiska proportioner i såväl industrialiserade länder som utvecklingsländer. WHO uppskattar att antalet personer som lider av fetma runtom i världen överstiger 300 miljoner. Marknaden för läkemedel mot fetma uppgår för närvarande till drygt 1 miljard USD. I dagsläget finns endast ett fåtal läkemedel för behandling av fetma på marknaden, varav merparten är förenade med biverkningar. Typ 2-diabetes orsakas av minskad känslighet för insulin, det hormon som reglerar omsättningen av socker, fett och aminosyror i kroppens vävnader. Denna så kallade insulinresistens ger höga blodsockernivåer vilket på sikt skadar vävnader och leder till medicinska komplikationer. Hit hör bland annat en kraftigt ökad risk för hjärtinfarkt samt svåra njur-, nerv- och ögonskador. Vidare leder ofta en minskad perifer cirkulation till svårbehandlade sår som i sent stadium kan nödvändiggöra amputationer. Allt eftersom sjukdomen förvärras ökar insulinresistensen och förmågan att producera insulin avtar. Utöver diet behandlas dessa patienter idag med läkemedel som ökar insulinutsöndringen och känsligheten för insulin. Dagens behandling förmår dock inte hindra sjukdomens förlopp. Det finns därför stort behov av att förbättra dagens terapi. Typ 2-diabetes är en sjukdom som snabbt ökar i världen och WHO anger att nära 200 miljoner människor är drabbade. Sjukdomen är utbredd i västvärlden, men även de asiatiska länderna ser nu en kraftig ökning, inte minst i Indien och Kina. Värdet på den globala marknaden för diabetesprodukter är cirka 11 miljarder USD. Det finns ett 20-tal registrerade läkemedel för behandling av typ 2- diabetes på marknaden, däribland ett flertal generika. De läkemedelsgrupper som dominerar är thiazolinedioner, sulfonylurea och biguanider. är idag begränsad och det finns stor potential för mer effektiva läkemedel med lindrigare biverkningar. 5-HT 6 -RECEPTORANTAGONIST FETMA Biovitrum utvecklar en 5-HT 6 -receptorantagonist (BVT.74316) för oral behandling av fetma. Projektet bygger på en relativt ny mekanism för att kontrollera födointaget. Den innebär att signalmolekylen serotonin (5-HT) delvis hindras från att ge sin hungerstimulerande effekt i hjärnan, vilket resulterar i en ökad mättnadskänsla. Biovitrum har identifierat 5-HT 6 -receptorantagonister från flera kemiska klasser och utsåg en läkemedelskandidat, BVT.74316, i juni Substansen har i djurstudier visat sig minska födointaget och sänka vikten under både kortare och längre behandlingstider. Man kunde även observera en betydande minskning av kroppens fettmassa i dessa studier. I augusti 2006 påbörjades fas I-studier och resultaten förväntas föreligga under första halvåret Huvudmålet för denna studie är att bedöma säkerheten och tolerabiliteten för BVT vid både engångsoch upprepad dosering. 11ß-HSD 1 -HÄMMARE METABOLA SJUKDOMAR, INKLUSIVE TYP 2-DIABETES (avtal med Amgen) Genom samarbets- och utlicensieringsavtal har Amgen fått rättigheterna att utveckla Biovitrums 11ß-HSD 1 - enzymhämmare för behandling av typ 2-diabetes. 11ß-HSD 1 aktiverar kortisol som är en viktig regulator av kroppens ämnesomsättning. Behandling med en hämmare av 11ß-HSD 1 -enzymaktiviteten skulle kunna bli en effektiv behandling av typ 2-diabetes, försämrad glukostolerans och andra metabola rubbningar till följd av insulinresistens. Biovitrum har, tillsammans med Amgen, identifierat en ytterst selektiv hämmare av enzymet 11ß-HSD 1 (BVT = AMG221), som minskar nedbrytningen av triglycerider till fria fettsyror i fettvävnad och sänker nybildningen av glukos i levern. Den nya behandlingen förväntas inte ha samma biverkningar som de nuvarande terapierna, såsom risk för lågt blodsocker, viktökning eller vätskeansamling. BVT befinner sig för närvarande i fas I. Enligt Biovitrums avtal med Amgen har Amgen exklusiv rätt att utveckla och marknadsföra BVT och andra 11ß-HSD1- enzymhämmare i hela världen medan Biovitrum har behållit co-promotion-rättigheterna i Norden för samtliga produkter som kan komma att utvecklas. DPP-IV-ENZYMHÄMMARE TYP 2-DIABETES (avtal med Santhera) Biovitrum utvecklar hämmare av enzymet dipeptidylpeptidasiv (DPP-IV) för behandling av typ 2 diabetes. DPP-IV-hämmare är en ny klass av substanser under utveckling för behandling av typ 2 diabetes. Andra DPP-IV-hämmare har i kliniska studier visat sig öka insulinutsöndringen, sänka glukagonfrisättningen, förbättra glukostoleransen och sänka glukosnivåerna upp till minst ett år. Dessutom har det påvisats att substanserna är säkra och tolerabla och har en överlägsen biverkningsprofil jämfört med existerande läkemedel. Biovitrum utvecklar DPP-IV-hämmare som kan komma att konkurrera med andra DPP-IV-hämmare beträffande effekt och selektivitet. Den nuvarande läkemedelskandidaten från DPP-IV-programmet identifierades i juni 2006 och genomgår för närvarande toxikologistudier inför den första kliniska studien. DPP-IV-programmet har inlicensierats från Santhera Pharmaceuticals AG. Avtalet innebär att Biovitrum och Santhera delar intäkterna från försäljning av framtida läkemedel baserade på Santheras DPP- IV-hämmarprogram i hela världen. ORALT LEPTINMIMETICUM FETMA Inom Biovitrum pågår utveckling av en ny oralt tillgängligt substans för behandling av fetma. Substansen är ett leptinmimetikum, det vill säga den imiterar det kroppsegna hormonet leptin. Leptin spelar en viktig roll i regleringen av kroppsvikten genom att stimulera användningen av perifert lagrat fett som energikälla, vilket dämpar hungern och födointaget. De flesta individer som lider av fetma har höga nivåer av cirkulerande leptin och är leptinresistenta, troligen genom oförmåga att transportera leptinet över blod-hjärnbarriären och därmed nå de centrala leptinreceptorerna i hjärnan. Tidigare kliniska försök att behandla fetma med leptin har inte löst problemet med leptinresistens på ett tillfredsställande sätt. Biovitrum bedömer att om leptinresistens kan övervinnas skulle detta innebära betydande möjligheter att minska aptit och kroppsvikt. Funktionella studier av Biovitrums substanser med in vitro- och in vivo-data pekar på att effekten sker via en mekanism relaterad till leptin, med minskad aptit och därmed tillhörande viktminskning. 5-HT 2C -RECEPTORAGONIST FETMA (avtal med GlaxoSmithKline) Biovitrums 5-HT 2C -receptoragonist för behandling av fetma utvecklas av GlaxoSmithKline i enlighet med ett utlicensieringsavtal från HT 2C -receptorn är en serotoninreceptor som är aktiv i regleringen av födointaget och kroppsvikten. Detta samband har fastställts, inte bara genom oberoende forskning på djur, utan även i kliniska studier på människor. Biovitrum har slutfört en fas I-studie och två fas II-studier med kandidaten BVT.933. Fas I-studien var klar i mars 2001 och visade att BVT.933 hade goda tolerabilitetsegenskaper och var lämpligt som läkemedel. Därefter genomfördes en fas IIa-studie som påbörjades i september Studien uppnådde kliniskt relevanta och statistiskt signifikanta effekter på kroppsvikten utan kardiovaskulära biverkningar, som ökad hjärtfrekvens eller högt blodtryck, vilket är en vanlig biverkning av vissa andra centralverkande läkemedel på marknaden. De två patientstudierna visar att 5-HT 2C -agonism är en lämplig mekanism för läkemedel mot fetma. Samarbetet inriktas nu på att utveckla än mer selektiva 5-HT 2C -substanser och ett antal agonister är för närvarande i lead-optimeringsfas hos GlaxoSmithKline. 12 Biovitrum Årsberättelse 2006

13 Portföljen Inflammation och övriga indikationer Marknaden Inflammation är det grundläggande sätt på vilket kroppen svarar på infektion, irritation eller skada. Kännetecknen för en inflammatorisk reaktion är lokal rodnad, värmeökning, svullnad och smärta. Svår smärta påverkar livskvaliteten och orsakar många sjukskrivningar. En rad kroniska sjukdomar, som till exempel ledgångsreumatism, medför till och med invalidiserande smärta. Därtill förekommer svåra smärttillstånd i samband med kirurgi och nervskador. Dagens behandling går ut på att minska den inflammatoriska signal som ger smärta, eller att påverka smärtcentra i hjärnan så att smärtan inte upplevs som så plågsam. Smärta är dock ofta svårbehandlad och det finns ett stort behov av nya läkemedel, trots många tidigare medicinska framsteg. Statistik för 2003 från Datamonitor anger antalet patienter som lider av neuropatisk ländryggssmärta till drygt 15 miljoner och till detta kommer uppskattningsvis 8 miljoner människor med diabetesrelaterad neuropatisk smärta. Existerande behandlingar är inte särskilt effektiva. Glaukom är en sjukdom som karakteriseras av en gradvis degeneration av synnerven som leder till progressiv försämring av synen och slutligen till blindhet. Sjukdomens största riskfaktor antas främst vara ett förhöjt tryck i ögat på grund av överproduktion eller försämrat avflöde av ögonvätska. Världshälsoorganisationen WHO uppskattade år 2000 att 67 miljoner människor i världen led av glaukom och sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Enligt marknadsanalysföretaget IMS Health uppgick det totala värdet av marknaden för dessa läkemedel 2005 till cirka 3,9 miljarder USD. Existerande behandlingar syftar till att reducera det inre trycket i ögat genom att antingen minska produktionen eller öka avflödet av ögonvätska. Prostaglandinanaloger verkar primärt på avflödet av ögonvätska, medan ögondroppar som innehåller betablockerare verkar primärt genom att minska produktionen av ögonvätska. För att uppnå fullgod effekt krävs ofta en kombinationsbehandling med olika preparat. Marknaden för glaukomläkemedel utmärks av hård konkurrens. 5-HT 2A -RECEPTORANTAGONIST GLAUKOM ADENOSIN 2A -RECEPTOR- AGONISTER NEUROPATISK OCH INFLAMMATORISK SMÄRTA Biovitrum utvecklar en A 2A -receptoragonist (BVT ) som en oral behandling av neuropatisk smärta med möjlighet att utvecklas även mot inflammatorisk smärta. Neuropatisk smärta är en form av kronisk smärta som härrör från skador på känselnerver. Dessutom kan en rad kroniska sjukdomar som till exempel ledproblem och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsaka överdrivna inflammatoriska reaktioner som leder till besvärande kronisk smärta. Kronisk neuropatisk och inflammatorisk smärta drabbar stora delar av världens befolkning och karaktäriseras ofta som hyperalgesiska tillstånd, det vill säga tillstånd där smärtkänsligheten är onormalt förhöjd. Biovitrum bedömer att det föreligger ett betydande medicinskt behov av att utnyttja en perifer mekanism. Ett läkemedel som verkar på detta sätt skulle vara ett betydelsefullt tillskott på grund av lägre risk för vanliga biverkningar, såsom yrsel och dåsighet, vilka är vanligt förekommande vid nuvarande behandlingar som verkar direkt via hjärnan. BVT aktivererar adenosinreceptorn A 2A perifert där den är en viktig reglerare av inflammationsprocesser. I prekliniska modeller har BVT visat sig häva neuropatiska och inflammatoriska smärtbeteenden. BVT bedöms vara effektiv vid förhöjd smärtuppfattning både i samband med inflammation och nervskada, utan att sänka blodtrycket. BVT befinner sig i klinisk fas I. JB991 PSORIASIS (samarbete med Synphora) I september ingick Biovitrum ett utvecklingssamarbete med det svenska bioteknikbolaget Synphora. Samarbetet avser Synphoras läkemedelskandidat JB991 för behandling av bland annat hudsjukdomen psoriasis och som för närvarande befinner sig i klinisk fas IIa. JB991 är ett prostaglandinderivat, det vill säga ett ämne som baserats på prostaglandin. Detta är ett i kroppen naturligt förekommande lokalt hormon med betydelse bland annat för kontrollen av inflammationer. Synphora kvarstår som fullt ansvarigt för utförandet av studierna av JB991 till och med fas IIa. Biovitrum sörjer för finansieringen av fas II studien och i utbyte mot denna investering erhåller Biovitrum möjligheten att, under vissa förutsättningar, till förutbestämda villkor förvärva projektet efter fas IIa. Biovitrums 5-HT 2A -receptorantagonist (BVT.28949) är en substans under utveckling för behandling av grön starr (glaukom). Glaukom är en sjukdom som karakteriseras av en gradvis försämring av synen och som slutligen kan leda till blindhet. Den huvudsakliga riskfaktorn för sjukdomen tros vara ett ökat vätsketryck i ögat. Trots att det finns flera effektiva behandlingar för att dämpa trycket i ögat reagerar ett stort antal patienter inte tillräckligt på dessa behandlingar. Enligt Biovitrums bedömning finns det behov av glaukombehandlingar med nya verkningsmekanismer som har potential att användas vid andrahandsbehandling eller i kombination med befintliga behandlingar. 5-HT 2A -receptorer reglerar utflödet av ögonvätska från ögongloben. BVT sänker trycket i ögat genom att stimulera utflödet av ögonvätska och Biovitrums hypotes är att BVT gör detta genom att stimulera vätskeutflödet genom det så kallade trabekulära nätverket, till skillnad från existerande behandlingar. Biovitrum genomförde den första fas I-studien med BVT under hösten I oktober 2006 påbörjades en klinisk fas IIa-studie och resultaten beräknas vara klara kring mitten av Biovitrum Årsberättelse

14 Marknadsföring och försäljning av specialistläkemedel Biovitrum har en erfaren marknadsförings- och försäljningsorganisation med 14 medarbetare i de nordiska länderna. Ett strategiskt mål är att öka intäkterna och vinsten från produktförsäljning och att bygga upp en effektiv organisation för framtida lansering av Biovitrums internt utvecklade produkter. På kort till medellång sikt planerar Biovitrum att fortsätta expandera i Europa och att öka antalet marknadsförda produkter. Expansionen kommer att ske genom ytterligare marknadsförings- och distributionsavtal samt genom selektiva förvärv av produkträttigheter eller av företag med produktportföljer och kommersiell infrastruktur i Europa. Detta gör Biovitrum till en ännu intressantare partner för inlicensiering av FoU-projekt i kliniska utvecklingsfaser. Ett utökat produktutbud och den geografiska expansionen gör det möjligt att bygga upp processer och kompetens, som är nödvändiga för att framgångsrikt förverkliga det långsiktiga målet att lansera produkter utvecklade i egen regi inom ett större geografiskt område. Biovitrum avser också att behålla de kommersiella rättigheterna inom vissa geografiska områden vid utlicensiering av FoU-projekt avseende produkter mot allmänna sjukdomar. Nuvarande produktportfölj Produkt Indikation Samarbetspartner Tidpunkt Region Typ av avtal ReFacto Kineret Mimpara Kepivance Behandling av blödarsjuka (Hemofi li A) Behandling av reumatism (rheumatoid artrit) Behandling av sekundärt överaktiv bisköldkörtel (hyperparathyroidism) vid avancerad njursjukdom Inflammation i munhålan vid kemoterapi Novastan Antikoagulationsbehandling Mitsubishi Pharma (Japan) Aloxi Illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling av cancer Wyeth (USA) Lanserat 1999 Norden och Mellanöstern Co-promotion Amgen (USA) Lanserat 2002 EU Co-promotion Amgen (USA) Lanserat 2005 Norden Co-promotion Amgen (USA) Lanserat 2004 Norden Co-promotion Helsinn Healthcare SA (Schweiz) Lanserat 2006/2007 Norden Lanserat 2006 Norden Distributionsrättigheter Distributionsrättigheter REFACTO Biovitrum marknadsför ReFacto i Norden enligt ett co-promotionavtal med Wyeth. ReFacto är ett rekombinant proteinläkemedel mot hemofili A. Denna form av blödarsjuka är en ärftlig rubbning där blodets koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av brist på en faktor VIII i blodet. Okontrollerade inre blödningar kan ge smärta och svullnad samt bestående skada, särskilt i leder och muskler. Med subsitutionsbehandling och samtidig aktivering av koagulationen och vård kan de flesta personer med hemofili A leva ett normalt liv. ReFacto är en höggradigt renad, syntetiskt framställd form av human koagulationsfaktor VIII och används för att behandla eller förebygga blödningar. Enligt The World Federation of Hemophilia finns cirka individer världen över som har hemofili A, mestadels män. Marknadstillväxten för rekombinanta proteinläkemedel som behandlar hemofili A styrs i första hand av övergången från plasmabaserade produkter och en ökad acceptans av förebyggande behandling. Enligt PharmX Nordic uppgick marknaden för rekombinant faktor VIII som används i behandling av hemofili A i Norden till cirka 68,0 miljoner EUR under 2005, varav ReFacto svarade för en marknadsandel om 28 procent. Biovitrum producerar läkemedelssubstansen ReFacto och har co-promotionrättigheter för försäljning av ReFacto i Norden och Mellanöstern varvid Biovitrum erhåller en provision baserad på Wyeths och Biovitrums sammanlagda försäljning i dessa regioner. För närvarande har Biovitrum ingen marknadsföring eller försäljning av ReFacto i Mellanöstern. I enlighet med avtalet med Wyeth erhåller Biovitrum royaltyintäkter på Wyeths globala försäljning av ReFacto, vilken utgår som en procentsats på total försäljning varvid intäkterna delas lika med Pfizer. KINERET Kineret marknadsförs inom Norden genom ett copromotionavtal med Amgen som täcker EU. Kineret är ett proteinläkemedel som skall förhindra de skadliga effekterna av inflammatoriska signalsubstanser, så kallade cytokiner, genom att blockera en av cytokinernas igenkännarmolekyler på cellytan, interleukin-1-receptorn. Kineret är ämnat att användas i kombination med läkemedlet metotrexat för behandling av symtom hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) där behandling med enbart metotrexat inte ger tillräckligt god effekt. Reumatoid artrit är en vanlig inflammationssjukdom som angriper bindväven. Artrit är ett tydligt tillstånd som kan drabba leder i alla delar av kroppen, men särskilt de i händer och fötter. Förloppet varierar, men är ofta kroniskt och tilltagande, vilket leder till deformitet och invaliditet. Patienter med reumatoid artrit bildar för stora mängder av inflammatoriska cytokiner. Detta leder till skadliga effekter som svullnad och vävnadsskada. De dominerande behandlingsformerna vid reumatoid artrit är för närvarande baserade på blockering av en annan av cytokinernas igenkännarmolekyler, TNF-α-receptorn. MIMPARA Mimpara (Sensipar i USA) marknadsförs i de nordiska länderna genom ett co-promotionavtal med Amgen. Mimpara är ett småmolekylärt läkemedel som är ämnat för behandling av sekundär hyperatyreodism hos patienter med avancerad njurinsufficiens i kronisk dialysbehandling (SHTP). Mimphara verkar via en helt ny mekanism som direkt modulerar den kalciumavkännande receptorn i bisköldkörteln (paratyreoidea). SHPT kännetecknas av förhöjda nivåer av bisköldkörtelhormon (paratyroideahormon; PTH) och onormala kalcium- och fosfornivåer i kroppen. Avvikelser i PTH, kalcium och fosfor har samband med ökad risk för sjukhusinläggning och dödsfall, ofta orsakat av kranskärlsjukdom. Mimpara reglerar nivåerna av PTH, kalcium och fosfor i kroppen. Normalt håller PTH blodets kalcium- och fosforinnehåll på de exakt rätta nivåerna för att benvävnad, hjärta, muskler, nerver och blodkärl ska kunna fungera bra. Vid normal njurfunktion reglerar PTH kalcium- och fosfornivåerna i kroppen genom att transportera kalcium och fosfor in och ut från benvävnaden. När njurfunktionen är försämrad kommer kalcium och fosfornivåerna i kroppen i obalans och bisköldkörtlarna utsöndrar för mycket PTH. Detta kan leda till skelettskador och utgör dessutom en riskfaktor om patienten även har problem med hjärta eller blodkärl. Dessa patienter är svåra att behandla i dag. Mimphara är ett nytt behandlingsalternativ, som enda produkt som har effekt på både PTH, fosfat och kalcium. KEPIVANCE Biovitrum har genom ett co-promotionavtal med Amgen marknadsföringsrättigheterna i Norden till Kepivance, ett rekombinant proteinläkemedel, som används mot inflammation i munslemhinnan (oral mukosit) hos patienter med blodcancer i samband med transplantation av benmärg. Denna behandling leder ofta till svår munslemhinneinflammation. Hos patienter med oral mukosit skadas cellerna i mun och svalg av cellgiftsterapi och/eller strålning vid behandling av cancer. Tillståndet kan vara mycket smärtsamt och besvärligt för patienterna. Dessa slemhinneskador leder bland annat till längre sjukhusvistelser, högre doser av narkotiska preparat, exempelvis morfin, samt födo- och vätskeintag via dropp. Kepivance tillverkas genom en bioteknisk process och produkten efterliknar aktiviteten hos en kroppsegen tillväxtfaktor, keratinocyttillväxtfaktorn (KGF). Tillväxtfaktorer är naturliga substanser som kroppen producerar för att stimulera nybildningen av vissa celler. KGF är en typ av tillväxtfaktor som är specifik för epitelceller. Epitelceller utgör en stor andel av cellerna som omger och skyddar munnens slemhinnor. Stimulering och tillväxt av epitelceller genom KGF är därför en lämplig målsättning för behandling av oral mukosit. Kepivance är godkänt i USA och fick EU-godkännande i oktober NOVASTAN Biovitrum har genom ett avtal med Mitsubishi Pharma erhållit distributionsrättigheter för Novastan i de nordiska länderna. Novastan är en syntetisk substans som direkt hämmar en av faktorerna i blodkoagulationen, trombin. Novastan är avsedd att användas för att förhindra blodproppsbildning hos vuxna patienter med en brist på blodplättar, orsakat av behandling med hepariner. Tillståndet kallas heparininducerad trombocytopeni, eller HIT II. Heparin är ett allmänt använt läkemedel för att förhindra blodproppar. HIT II är den allvarligaste biverkningen av hepariner, i kombination med blödningskomplikationer, och innebär något så motsägelsefullt som blodpropp orsakat av ett medel mot blodpropp. HIT II är en immunsystemstyrd reaktion på hepariner. Patienter som får hepariner, även i småmolekylära varianter riskerar att oberoende av intagssätt och dosering utveckla HIT II med försvagande blödningskomplikationer som resultat, till exempel blodpropp i lungorna. Novastan verkar snabbt, och en effektiv antikoagulation uppnås inom en till tre timmar efter injektion. ALOXI Genom ett exklusivt distributionsavtal med Helsinn Healthcare SA har Biovitrum erhållit de exklusiva marknadsföringsrättigheterna i Norden för Aloxi, ett läkemedel som verkar via en specifik receptor för signalsubstansen serotonin, 5-HT 3 -receptorn. Aloxi är ämnad att användas för att förebygga illamående och kräkningar i samband med behandling av cancersjukdomar med cellgifter (kemoterapi). Aloxi lanserades i Norden i slutet av 2006 och början av Illamående och kräkningar (CINV) är en vanlig biverkan för cancerpatienter som behandlas med cellgifter. Flera av de vanligaste läkemedlen skadar cellerna i tarmen så att serotonin läcker ut. Aktiverade serotoninreceptorer av typ 3 (5-HT3) stimulerar hjärnans kräkcentrum i förlängda märgen, vilket leder till illamående och kräkningar. Patienterna upplever illamåendet som en av de svåraste biverkningarna av kemoterapi. Produkter för att förhindra illamående hos patienter som får starkt eller måttligt illamåendeframkallande cellgifter är baserade på 5-HT 3 - receptorantagonister och administreras till alla patienter som riskerar illamående eller kräkningar. Aloxi erbjuder ett starkare skydd i den akuta fasen av CINV och en längre halveringstid under den senare fasen av CINV med en enda dos. 14 Biovitrum Årsberättelse 2006

15 Specialistläkemedel Hemofili A är en ärftlig rubbning där blodets koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av brist på ett specifikt protein i blodet. Med behandling och vård kan de flesta personer med denna form av blödarsjuka leva ett normalt liv. ReFacto är ett läkemedel som används för att behandla eller förebygga blödningar vid hemofili. Biovitrum Årsberättelse

16 Processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel Varje nytt proteinläkemedel kräver sin unika produktionsprocess, vilket förutsätter ett omfattande utvecklingsarbete. Biovitrums medarbetare var pionjärer inom processutveckling och proteinframställning och har arbetat inom området i mer än 25 år. AVTAL MED WYETH OM TILLVERKNING AV REFACTO I samband med att Biovitrum bildades 2001 övergick vissa rättigheter och skyldigheter från Pfizer till Biovitrum. Bland annat rätten att tillverka och genomföra processutveckling för ReFacto och en modifierad version av ReFacto -produkten, ReFacto AF eller nästa generation av ReFacto. I augusti 1997 tecknade Pharmacia (numera Pfizer) ett leveransavtal med Genetics Institute, som senare förvärvades av Wyeth, för tillverkning av ReFacto, en syntetiskt framställd rekombinant faktor VIII-produkt för behandling av hemofili. Leveransavtalet utökades i juni 2000 och i januari 2004, vilket gav Biovitrum ensamrätt på produktionen av läkemedelssubstanserna ReFacto och ReFacto AF. Enligt detta avtal har Wyeth skyldighet att varje kvartal göra minimiköp till en fast procentsats av det prognostiserade produktionsbehovet för ReFacto och ReFacto AF som Wyeth aviserat föregående kvartal. Biovitrums intäkter för tillverkning av ReFacto uppgick till 192 miljoner kronor 2005 och till 536 miljoner kronor under Biovitrum erbjuder produktion och avancerad processutveckling av proteinläkemedel till andra läkemedelsföretag, till exempel Wyeth och Pfizer. Biovitrum använder även sin kompetens på processutvecklingsområdet för egna proteinläkemedelskandidater. Biovitrum har en processutvecklingsenhet bestående av cirka 130 anställda och en produktions- och kvalitetskontrollenhet med cirka 100 anställda. De båda enheterna arbetar aktivt i flera stadier inom processutveckling och produktion av rekombinanta proteiner för såväl forskning som för kommersiellt bruk, tillverkning för toxologiska och kliniska studier samt kommersiell produktion av proteinläkemedel som ReFacto. Ända sedan tiden då Biovitrum var en del av Pharmacia, har Biovitrum varit verksamt inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel och har mångårig erfarenhet inom bioteknikområdet sedan teknologin utvecklades för mer än 25 år sedan. Biovitrum har erfarenhet både av monoklonala antikroppar och av andra rekombinanta proteiner. Bolaget utför avancerad processutveckling för alla stadier av produktion, från preklinisk forskning via kliniska studier till kommersiell produktion av välspecificerade proteinläkemedel. Biovitrums resurser omfattar design, utveckling och genomförande av proteinframställning, optimering av tillverkningsprocesser, tillverkning av cellbanker, bakteriell fermentation och cellodling, rening, preformulering och processuppskalning. Biovitrum utvecklar även analysmetoder för både läkemedelssubstanser i tidiga faser och färdiga produkter samt genomför avancerad proteinkarakterisering och stabilitetsstudier. Dessutom sker tillverkning för klinikstudier av proteinläkemedel. Processutveckling på uppdrag Processutvecklingsuppdragen för Pfizer, Amgen och andra läkemedels- och bioteknikföretag inbringade totalt cirka 225 miljoner kronor under 2005 och cirka 154 miljoner kronor under Det tidigare ramavtalet avseende processutveckling för Pfizer löpte ut i augusti och ett nytt ramavtal tecknades i oktober Avtalet med Amgen löpte ut i november. Biovitrum kan emellertid vid behov komma att fortsätta att förse Amgen med tillverkning 16 Biovitrum Årsberättelse 2006

17 Utveckling och processutvecklingstjänster. Biovitrum tillhandahåller dessa tjänster i syfte att åt kunden skapa kommersiellt gångbara processer beträffande säkrare tillgång, kostnader, regelkrav och säkerhet. Biovitrum har ingående kunskaper om regelverken och fokuserar på att erbjuda tjänster som garanterar hög produktkvalitet. Genom att leverera förstklassiga produkter till kunderna kan Biovitrum möjliggöra minimal tid för godkännandeprocessen, vilket gör att kundernas produkter har möjlighet att nå marknaden snabbare. Läkemedelsutveckling är förenad med stor osäkerhet, varför en kostnadseffektiv service är viktig för läkemedelsindustrin. Biovitrum har dessutom dokumenterad erfarenhet av framgångsrik projektledning inom proteinläkemedelsprojekt, vilket är en av de tjänster Biovitrum erbjuder. Biovitrums produktionsanläggningar inspekteras regelbundet av tillsynsmyndigheterna i USA och Europa och har högsta klassificering enligt GMP (en internationell standard för garanti av kvalitet i produktionsprocesser för känsliga ändamål). Bolaget granskas även av kunderna med jämna mellanrum. AVTAL MED PFIZER Biovitrum har tecknat ett nytt ramavtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer, för utveckling av tillverkningsprocesser för proteinbaserade läkemedel. Detta treårsavtal innebär att Pfizer kommer att köpa tjänster som utnyttjar Biovitrums expertkunnande när det gäller processutveckling. Inledningsvis kommer Biovitrum att arbeta med två av Pfizers projekt. Sedan starten år 2001, har Biovitrum genomfört en rad processutvecklingsprojekt för Pfizer inom ramen för det tidigare avtalet. Dessa projekt har täckt alltifrån genetisk utveckling till tillverkningsstöd och från andra generationers processutveckling till utveckling av analytiska metoder. AVTAL MED RESISTENTIA Biovitrum har tecknat avtal med det Uppsalabaserade bioteknikbolaget Resistentia Pharmaceuticals AB avseende processutveckling och tillverkning av läkemedelssubstans (RES 08) för kliniska fas III-studier av Resistentias nya proteinläkemedelskandidat mot allergisk astma. RES 08 är ett rekombinant fusionsprotein, det vill säga ett protein med sammansatt struktur framställt på bioteknisk väg. Biovitrums uppdrag är att utveckla den existerande processen för bioteknisk tillverkning av RES 08 till en standard som motsvarar de högt ställda kraven på en klinisk fas III-studie, samt att tillverka substansen i tillräcklig mängd för studien. Projekttiden löper under drygt 2 år med start i november Biovitrum Årsberättelse

18 På grund av outvecklad bukspottskörtelfunktion har för tidigt födda barn som får modersmjölksersättning eller pastöriserad bröstmjölk försämrad förmåga att tillgodogöra sig fett, vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar, försämrad tillväxt och ökad risk för beteendeproblem samt kognitiva och sociala problem senare i livet. Biovitrum utvecklar Kiobrina för att förbättra fettupptaget hos för tidigt födda barn. 18 Biovitrum Årsberättelse 2006

19 Forskning Forskning nytänkande kunskap och samarbete Biovitrums tidiga forskning bedrivs i två enheter, i Cambridge och i Stockholm. Båda har karaktären av små, flexibla bioteknikbolag med motiverade medarbetare som arbetar tvärvetenskapligt och med innovativa metoder. Den tidiga forskningen söker efter nya sätt att utifrån tekniskt kunnande och vetenskaplig kompetens hitta lösningar på medicinska problem. Den inledande forskningsfasen syftar till att definiera det biologiska problem som är orsaken till en viss sjukdom samt att identifiera ett lämpligt protein som måltavla för ett framtida läkemedel. I nästa fas gäller det att hitta en kemisk substans som kan interagera med målproteinet på ett fördelaktigt sätt; till exempel hämma ett enzym eller aktivera en receptor. Denna substans måste sedan, i de allra flesta fall, stegvis förändras så att den blir mer specifik och selektiv för sitt målprotein och så att den får egenskaper som gör den mer lämplig som läkemedel. Med sina cirka 80 personer omfattar den tidiga forskningen inom Biovitrum spetskompetens inom fetma, diabetes och inflammation samt bred kunskap om hur läkemedelskandidater kan identifieras. Forskningens resurser omfattar ny teknologi, avancerad apparatur och välutvecklade testmetoder som bidrar till att snabbt kunna identifiera nya läkemedelskandidater. I många fall kompletteras den interna kompetensen genom samarbeten med forskare vid andra företag eller vid universitet och högskolor. Tidig forskning i Cambridge och Stockholm Den innovativa forskningen, inklusive målidentifiering, prioritering och validering, sker vid enheterna Cambridge Biotechnology (CBT) och Discovery Research Stockholm (DRS). Kännetecknande för båda dessa enheter är att arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga projektgrupper med uppdrag att ta fram substanser och bland dessa välja ut de som lämpar sig för fortsatt utveckling (pre-cds). Celloch molekylärbiologer arbetar tillsammans med kemister och farmakologer i den miljö som är karaktäristisk för ett litet innovativt bioteknikföretag där samtliga medarbetare är väl förtrogna med hela den forskning som bedrivs. Nyckeln till framgång i den tidiga fasen ligger i att välja rätt biologisk måltavla för att åstadkomma en önskad klinisk effekt. Biovitrum har resurser som omfattar en stark forskningsteknologi och egna modeller för utvärdering av olika substansers biologiska relevans. Sannolikheten att lyckas med ett läkemedelsprojekt beror på förmågan att identifiera läkemedelskandidater med förutsättningar att uppvisa förväntad effekt och säkerhet. Idag bedrivs forskning och utveckling bland annat inom fetma, diabetes, hemofili samt inflammation och smärta. Inom dessa områden finns stora medicinska behov och stor potential för nya läkemedel. I Biovitrums tidiga portfölj finns projekt som baseras på flera alternativa mekanismer, vilket ökar möjligheterna att lyckas. Patent För att säkra det kommersiella värdet i forsknings- och utvecklingsarbetet skyddas uppfinningar genom patent som ger Biovitrum ensamrätt. Biovitrums policy är att ansöka om patent för att skydda teknologier, uppfinningar och förbättringar som kan vara viktiga i utvecklingen av verksamheten. Därmed säkras också exklusivitet och frihet att verka inom framtida forsknings- och utvecklingsområden. Patentansökningarna omfattar främst nya kemiska substanser och biologiska strukturer som är kandidater för nya läkemedel eller ledsubstanser under utveckling. Biovitrum stärker också patentskyddet över kända produktkandidater genom att söka patentskydd för nya processer, kliniska användningsområden, farmaceutiska formuleringar, medicinska uppfinningar och forskningsverktyg relaterade till verksamheten. Först ansöks om patent i Sverige och därefter i länder med framskriden läkemedelsforskning och utveckling, liksom i länder som utgör större läkemedelsmarknader. Genom aktiv hantering av patentportföljen, säkrar Biovitrums immaterialrättsspecialister inte bara skydd av framtida läkemedelsprodukter, utan också att bolagets samlade tillgångar och rättigheter skyddas av tydliga avtal, starka patent och en klok hantering av den kunskap som publiceras. I nedanstående tabell redovisas de områden inom vilka Biovitrums patentfamiljer finns grupperade. Patentportfölj Patentfamiljer Februari 2007 Nya kemiska och biologiska föreningar 56 Ny användning av kemiska och biologiska föreningar 7 Nya läkemedelsformuleringar 7 Medicinska hjälpmedel 2 Nya framställningsmetoder för kända substanser 5 Målproteiner och målgener 6 Bioteknikmetoder och forskningsverktyg 18 Totalt 101 patentfamiljer; aktiva patent eller patentansökningar (februari 2007). Biovitrum Årsberättelse

20 20 Biovitrum Årsberättelse 2006

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Januari Mars Nettointäkterna för första kvartalet sjönk med 12 % till 352,9 Mkr (403,3) Resultatet för första kvartalet uppgick till 44,1 Mkr (86,3) och resultatet

Läs mer

Biovitrum Bokslutskommuniké 2006

Biovitrum Bokslutskommuniké 2006 Biovitrum Bokslutskommuniké 2006 Januari December Nettointäkterna för året steg med 28 % till 1 201,1 Mkr (936,6) Rörelseresultatet, exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Innehåll. 02 Kort om Biovitrum De viktigaste händelserna under året och en sammanfattning av nyckeltal.

Innehåll. 02 Kort om Biovitrum De viktigaste händelserna under året och en sammanfattning av nyckeltal. Årsredovisning 2007 Innehåll 02 Kort om Biovitrum De viktigaste händelserna under året och en sammanfattning av nyckeltal. 04 VD-kommentar Martin Nicklasson, Biovitrums VD sammanfattar strategierna som

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 26 april, 2006 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 Nettointäkter för första kvartalet ökade med 115 procent till 403,3 Mkr (187,2) Resultatet efter skatt för första kvartalet blev 86,3 Mkr

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Nytt strategiskt fokus. Ytterligare framsteg i FoU portföljen. Januari mars Nettointäkterna uppgick till 244,3 Mkr (352,9). Kvartalets resultat blev -2,1

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Starkt andra kvartal med fortsatt positiv utveckling för projekten April Juni Nettointäkterna ökade med 33% och uppgick till 404,2 Mkr (304,8). Resultatet

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Geoffrey McDonough, VD och koncernchef

Geoffrey McDonough, VD och koncernchef Geoffrey McDonough, VD och koncernchef Årsstämman 26 april 2012 Geoffrey McDonough, MD Tillträdde som VD den 15 augusti 2011 Tidigare befattningar inom Genzyme Corporation President, Europe, Middle East,

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Biovitrum AB (publ) Org.nr. 556038-9321 får härmed avge Årsredovisning och Koncernredovisning för

Styrelsen och verkställande direktören för Biovitrum AB (publ) Org.nr. 556038-9321 får härmed avge Årsredovisning och Koncernredovisning för Styrelsen och verkställande direktören för Biovitrum AB (publ) Org.nr. 556038-9321 får härmed avge Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006 Årsredovisning 2006

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Finansiellt starkt tredje kvartal. Produktförvärv från Amgen banar väg för utvidgad marknadsplattform Juli - september Nettointäkterna uppgick till 294,2 Mkr (199,8). Kvartalets resultat blev 9,8 Mkr (-22,5),

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 22 augusti 2006 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Januari - Juni Nettointäkterna för första halvåret ökade med 98 procent till 708,1 Mkr (357,9) Resultatet efter skatt för första halvåret

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Biovitrum Bokslutskommuniké 2008

Biovitrum Bokslutskommuniké 2008 Starkt kassaflöde i verksamheten. Genom produktförvärven är Biovitrum nu ett internationellt läkemedelsbolag. Oktober - december Biovitrum förvärvade den 15 december läkemedlen Kepivance och Stemgen från

Läs mer

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt kommersiella fokus

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) 2(7) INNEHÅLL 3 Tillägg till Prospektet med anledning av inbjudan till teckning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att lansera eller utlicensiera läkemedel inom cancer,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké januari december 1999. Active Biotech satsar på nya läkemedel mot cancer

Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké januari december 1999. Active Biotech satsar på nya läkemedel mot cancer Active Biotech-koncernen Bokslutskommuniké januari december 1999 Active Biotech satsar på nya läkemedel mot cancer Försäljning av poliovaccin till ny partner SAIK i -prövning med MS-patienter ETEC-vaccinet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ) Pressmeddelande 1 juni 2016 Kallelse till extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ) Aktieägarna i Nuevolution AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 juli 2016 klockan 11.00 i Advokatfirman

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Bolaget i korthet Utvecklar läkemedel Cancermetabolism och typ 2 diabetes Bred projektportfölj Effektiv teknologiplattform Tidig kommersialisering Upfrontbetalning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Sprint Bioscience AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari september 2014

Sprint Bioscience AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari september 2014 Sprint Bioscience AB (publ) 556789-7557 DELÅRSRAPPORT januari september 2014 Tredje kvartalet Intäkter 632 (927) TSEK Rörelseresultat -2 650 (-1 323) TSEK Resultat efter skatt -2 701 (-1 380) TSEK Resultat

Läs mer

PledPharma i korthet. Svenskt specialistläkemedelsbolag. Intäkter genom licensavtal/försäljning PLED-derivat har använts som MRIkontrastmedel

PledPharma i korthet. Svenskt specialistläkemedelsbolag. Intäkter genom licensavtal/försäljning PLED-derivat har använts som MRIkontrastmedel PledPharma AB Utvecklar nya behandlingar vid livshotande sjukdomar Börsdagarna, 2011-11-08 VD Jacques Näsström, PhD, MBA 0 PledPharma i korthet Svenskt specialistläkemedelsbolag Fokuserat på klinisk utveckling

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 LIDDS I KORTHET LIDDS in brief LIDDS AB (publ) Local Intelligent Drug Delivery System listat på Nasdaq First

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017 AP1189 - en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar Torbjørn Bjerke Januari 2017 SynAct Pharma ett svenskt läkemedelsbolag (Ticker SYNACT; aktietorget) AP1189 -mot akut försämring

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att lansera eller utlicensiera läkemedel inom cancer,

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE New Orleans, Louisiana, USA 9 december 2013

PRESSMEDDELANDE New Orleans, Louisiana, USA 9 december 2013 Ny fas-3-data bekräftar förlängd halveringstid för hemofiliproduktkandidater över flera patientgrupper Interimsanalys från fas-3-studier i barn tyder på förlängd halveringstid av försöksbehandling med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kraftig ökning av intäkterna under första kvartalet som internationellt läkemedelsbolag

Kraftig ökning av intäkterna under första kvartalet som internationellt läkemedelsbolag Kraftig ökning av intäkterna under första kvartalet som internationellt läkemedelsbolag Januari mars Nettointäkterna före licensintäkter steg med 78% jämfört med samma period 2008 och uppgick till 355,2

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Sammanfattning Hittills starkaste året, +167 procent rörelseresultat. Förvärv av Swemed. CE-godkännande

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer