Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla"

Transkript

1 Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006

2 10 16 Marknadsföring och försälj- 14 ning av specialistläkemedel Biovitrum säljer sex läkemedel inom områdena koagulation, onkologi, reumatologi och endokrinologi på den nordiska marknaden. Processutveckling och till- 16 verkning av proteinläkemedel Biovitrum tillhandahåller utvecklings- och produktionstjänster för proteinläkemedel på kontraktsbasis och utvecklar dessutom proteinläkemedel i egen regi och i samarbete med andra företag Biovitrum i korthet 03 De viktigaste händelserna under året och en sammanfattning av de finansiella resultaten ett framgångsrikt år 04 för verksamheten Stigande intäkter, stark finansiell position och en växande projektportfölj. VD-kommentar 06 Mats Pettersson, Biovitrums VD berättar om strategierna som skall göra Biovitrum till ett långsiktigt lönsamt och uthålligt biopharmabolag. Strategier för tillväxt 08 Biovitrums strategier för tillväxt bygger bland annat på ökande intäktsflöden från egenutvecklade och inlicensierade specialistläkemedel och utlicensierade allmänläkemedel. En bred och balanserad 10 projektportfölj Projektportföljen är inriktad på utveckling av läkemedel för behandling av stora folksjukdomar, liksom nya specialistläkemedel. I portföljen ingår projekt inom hematologi, metabola sjukdomar, inflammation och ögonsjukdomar. Forskning nytänkande, 19 kunskap och samarbete Den tidiga forskningen söker efter nya sätt att utifrån tekniskt kunnande och vetenskaplig kompetens hitta lösningar på medicinska problem. En innovativ miljö 21 Goda idéer, en kunnig och engagerad personal, en gemensam värdegrund, miljöansvar och etiskt agerande utgör en förutsättning för Biovitrums framgång. Biovitrumaktien 25 Den 15 september 2006 nåddes en viktig milstolpe i Biovitrums historia när bolaget introducerades på Stockholmsbörsen. 26 Ledning och styrelse 28 Bolagsstyrningsrapport 30 Riskfaktorer 31 Ordförklaringar Presentation av Årsberättelsen 2006 Detta är Biovitrums årsberättelse för Den innehåller en presentation av företaget och dess verksamhet under året med fokus på värdeskapande och värdedrivande verksamhet. Här presenteras även aktien, som sedan september 2006 noteras på Stockholmsbörsen. Den kompletta årsredovisningen för 2006 kan laddas ner i pdf-format från och finns även tillgänglig på bolagets huvudkontor. Biovitrum är ett svenskt aktiebolag och lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas Mkr. Sifferuppgifter inom parentes avser 2005 om inte annat anges. Data om marknader och konkurrenssituation är Biovitrums egna bedömningar om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom finansbranschen och bland konkurrenter. EKONOMISKT KALENDARIUM februari Bokslutskommuniké mitten av april Årsredovisning april Tremånadersrapport 3 maj Bolagsstämma 23 augusti Sexmånadersrapport 8 november Niomånadersrapport Ytterligare finansiell information finns på Biovitrums webbplats. Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format från liksom tidigare årsredovisningar, rapporter och pressmeddelanden. ÅRSSTÄMMA 2007 Årsstämma i Biovitrum AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2007 kl i Hörsalen, Lindhagensgatan 133, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara registrerade i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007, dels vara anmälda till bolaget senast kl torsdagen den 26 april Anmälan skall göras på något av följande sätt: k via hemsidan: k per telefon: eller k per post: Biovitrum AB, Årsstämma Stockholm Vid anmälan skall aktieägare uppge: k namn k person-/organisationsnummer k adress och telefonnummer dagtid k antal aktier k i förekommande fall antal biträden som ska medfölja aktieägaren vid stämman Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller den juridiska personen representeras av firmatecknaren, ska kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den 26 april insändas till Biovitrum AB, Årsstämma, Stockholm. 2 Biovitrum Årsberättelse 2006

3 Biovitrum i korthet Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väldefinierade specialistindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september Ytterligare information finns på NYCKELTAL Mkr Rörelsens intäkter varav Intäkter från forskning och utveckling Licens- och milstolpsintäkter Royaltyintäkter ReFacto-tillverkning Intäkter från kontraktsutveckling Läkemedelsförsäljning Rörelseresultat Vinst efter finansnetto Forsknings- och utvecklingskostnader Eget kapital Medelantal anställda Året i korthet k Projektportföljen har växt under 2006 genom den egna forskningen men också genom samarbetsavtal med Symphogen och Syntonix. Per den 31 december 2006 hade Biovitrum 5 projekt i klinisk och 6 projekt i preklinisk utveckling. k Nettointäkterna för året steg med 28 % till 1 201,1 Mkr (936,6). k Årets resultat uppgick till 92,7 Mkr (176,2) och resultatet per aktie till 2,0 (3,4). k Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 903,9 Mkr (1 621,3). k Avtal tecknades med Syntonix om utveckling och kommersialisering av behandling av hemofili. k Avtal tecknades med Symphogen om utveckling och kommersialisering av behandling av vissa blodrubbningar. k Gällande licensavtal med Amgen, för behandling av metabola sjukdomar, utvidgades. k Avtal ingicks med Helsinn om marknadsföring i Norden av Aloxi och läkemedlet lanserades på den nordiska marknaden. k Biovitrum introducerades den 15 september på Stockholmsbörsen. k Fas I-studie inleddes för behandling av fetma 5-HT 6 -projektet. k Fas IIa-studie inleddes för behandling av glaukom 5-HT 2A -projektet. k Avtal tecknades med Synphora om utvecklingssamarbete runt prostaglandinderivat för behandling av psoriasis. En fas I-studie inleds. Avtalet ger i framtiden möjlighet till ytterligare projekt i klinisk fas. k Under året har 3 nya läkemedelskandidater valts. Viktiga händelser efter årets utgång k Som ett led i centraliseringen av verksamheten till Stockholm fattas i januari beslut om att stänga forskningskontoret i Göteborg. k Biogen-Idec tillkännager i januari att de ingått avtal om att förvärva Biovitrums samarbetspartner Syntonix. k Fas II-studie inleds i samarbetet med Synphora om behandling av psoriasis. k Fas I-studie inleds i samarbetet med Symphogen om behandling av vissa blodrubbningar anti-rhd-projektet. k Martin Nicklasson, VD för AstraZeneca AB och Executive Vice President inom AstraZeneca Plc, utsågs i april till ny VD och koncernchef. HISTORISK UTVECKLING 2001 k Avknoppning från Pharmacia 2002 k Försäljning av plasmaverksamhet k Partnerskap med GSK 2003 k Partnerskap med Amgen 2004 k Global tillverkare för Wyeth av ReFacto 2005 k Förvärv av Cambridge Biotechnology (CBT) k Förvärv av Arexis k Partnerskap med Santhera k Utökat avtal med Amgen k Ny flexibel FoU-organisation 2006 k Partnerskap med Syntonix k Partnerskap med Symphogen k 6 produkter på marknaden k Expandering av den kliniska portföljen k Notering på Stockholmsbörsen Biovitrum Årsberättelse

4 2006 ett framgångsrikt år för verksamheten Under 2006 fortsatte Biovitrum den positiva utvecklingen med stigande intäkter, stark finansiell position och en växande projektportfölj. De totala intäkterna för perioden steg 28 procent till Mkr. Flera projekt avancerade och projektportföljen breddades med flera nya projekt. ReFacto Biovitrum tillverkar på global basis läkemedelssubstansen för ReFacto, ett proteinläkemedel som används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A (en form av blödarsjuka) åt Wyeth. Dessutom uppbär Biovitrum globala royaltyintäkter samt kommissionsintäkter för Nordenförsäljningen av samma produkt. Intäkterna från ReFacto ökade med 90 procent till 768 miljoner under Den stora ökningen förklaras framför allt av att intäkterna från tillverkningen av ReFacto steg kraftigt med 180 procent till 536 Mkr. Detta beror på att Biovitrum under 2006 producerade och levererade substans i stort sett i linje med marknadsefterfrågan medan Wyeth under en stor del av 2005 sålde från stora lager. Ökad global försäljning av ReFacto 2006 ledde även till stigande royaltyintäkter för Biovitrum och kommissionsintäkterna från försäljningen av ReFacto i Norden i Biovitrums egen regi har ökat tack vare en stigande marknadsandel på den nordiska marknaden. Läkemedelsförsäljning Biovitrum marknadsför läkemedel med en egen säljkår i Norden och har idag nordiska marknadsrättigheter för ReFacto och fem andra godkända specialistförskrivna läkemedel samt även europeiska rättigheter för ett av dessa. En översikt av produkterna finns redovisad i tabellen på sidan 14. Under 2006 förstärktes portföljen med lanseringen av Aloxi, som är utvecklat av det schweiziska bolaget Helsinn, och som är ett långtidsverkande medel mot illamående och kräkningar som ofta uppträder i samband med behandling av cancer med cellgifter. Intäkterna under januari-september från läkemedelsförsäljning inklusive kommissionsintäkter från den nordiska försäljningen av ReFacto, ökade under 2006 med 25 procent till 129 Mkr. Kontraktstillverkning och Processutveckling Biovitrum har en djup kompetens inom tillverkning och avancerad processutveckling av rekombinanta proteinläkemedel för såväl forskning som för kommersiellt bruk, tillverkning för toxologiska och kliniska studier samt kommersiell produktion av proteinläkemedel som ReFacto. Denna kapacitet används både till interna projekt och tillhandahålls som en tjänst åt externa kunder. Under 2006 har en ökande andel av kapaciteten utnyttjats för interna projekt som även fortsättningsvis kommer att ta en stor del av kapaciteten i anspråk. Under det tredje kvartalet löpte processutvecklingsavtalen med Pfizer och Amgen ut. Biovitrum har tecknat ett nytt ramavtal med Pfizer och kommer även i fortsättningen att leverera tjänster åt dem, dock inte i samma omfattning som tidigare. Biovitrum arbetar aktivt med marknadsbearbetning av existerande och nya potentiella kunder, framför allt små och medelstora bioteknikbolag, vilket resulterat i flera nya uppdrag under året. Exempelvis slöts ett 3-årigt avtal med det svenska bolaget Resistentia. Kontraktsutvecklingsintäkterna under 2006 uppgick till 154 Mkr vilket var en minskning med 32 procent jämfört med Biovitrum Årsberättelse 2006

5 Ekonomisk översikt Forsknings & utvecklingskostnader 700 Räkenskaper i sammandrag Belopp i miljoner kronor om inte annat anges Rörelsens intäkter 787,4 936, , Forsknings- och utvecklingskostnader -535,5-576,0-650,4 100 Rörelseresultat 41,4 129,9 54,6 Justerat rörelseresultat* -109,6-20,6 128, Årets resultat 95,6 176,2 92,7 Resultat per aktie (kronor) 1,8 3,4 2,0 Kassafl öde från den löpande verksamheten -209,0-65,5-88,0 Justerat rörelseresultat Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 585, ,3 903,9 40 Soliditet (%) 63,5 62,6 66,5 *) Exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader och kostnader avseende börsintroduktion Exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader och kostnader avseende börsintroduktion ReFacto intäkter (rullande 12 månader) Tillverkningsintäkter Intäkter från läkemedelsförsäljning Royaltyintäkter Totala intäkter, per intäktsslag Utlicensierings- och milstolpsintäkter Intäkter från kontraktsutveckling Forskningsintäkter Intäkter från läkemedelsförsäljning ReFacto tillverkningsintäkter Royaltyintäkter Totala intäkter Q1 Q2 Q3 Q Forskning och Utveckling Biovitrum har en fokuserad och flexibel FoU-verksamhet för hela utvecklingskedjan med särskilt fokus på senare lead-optimering, preklinisk och klinisk utveckling. Under 2006 knoppade Biovitrum av inovacia, ett kontraktsforskningsbolag verksamt inom tidig forskning. Det skapade en mer flexibel organisation och möjliggjorde samtidigt ett fortsatt utnyttjande av inovacias viktiga specialistkompetens. Biovitrum äger totalt 10 procent av inovacia. Den kliniska projektportföljen breddas genom att nya läkemedelskandidater från den egna forskningen kompletteras av lovande prekliniska och kliniska läkemedelskandidater som inlicensierats från bioteknikföretag. Biovitrum utlicensierar även projekt i stora indikationsområden till större läkemedelsbolag vilket ger upphov till milstolpsbetalningar och i framtiden royalties när projekten når marknaden. Ett exempel är avtalet med Amgen kring ett diabetesprojekt som utökades i slutet av De totala utlicensierings- och milstolpsintäkterna minskade med 14 procent till 177 Mkr under Biovitrum har även haft ett forskningsavtal med Amgen som löpte ut under året vilket gjorde att totala forskningsintäkterna minskade med 19 procent till 44 Mkr. Biovitrum har en bred och balanserad projektportfölj och utvecklar projekt för behandling av både folksjukdomar (exempelvis fetma, diabetes och smärta) och specialistindikationer, exempelvis blödarsjuka och försämrat fettupptag. Por t följen har ut vecklat s mycket positiv t under året och Biovitrum har i dagsläget sex projekt i klinisk utvecklingsfas med option på ytterligare ett. Därutöver omfattar portföljen tio projekt i preklinisk utveckling eller sen leadoptimeringsfas, samt cirka 15 projekt i tidig forskning. De längst utvecklade projekten finns beskrivna i tabellen på sidan 11. Portföljen har under året utökats med flera projekt. Exempelvis har Biovitrum slutit avtal med Syntonix, Symphogen och Synphora kring tre intressanta projekt. Under året har även en klinisk fas I-studie inletts i vårt 5-HT 6 -projekt mot fetma och en fas II-studie i vårt 5-HT 2A -projekt mot grön starr. En fortsatt stabil ställning Under 2006 sjönk årets resultat till 93 Mkr från 176 Mkr Den underliggande rörelsen utvecklades positivt. Exklusive reavinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader samt kostnader för börsintroduktionen steg rörelseresultatet från -21 Mkr till 129 Mkr, en ökning om 150 Mkr. Samtidigt steg de totala investeringarna i FoU med 13 procent till 650 Mkr. Det operativa kassaflödet var under året -88 Mkr men ställningen är fortsatt mycket stabil i och med att Biovitrum hade en kassa på 904 Mkr vid utgången av Med ett flertal intäktskällor och en betydande kassa, en bred och balanserad projektportfölj har Biovitrum alla förutsättningar att bli ett uthålligt lönsamt bolag. Biovitrum Årsberättelse

6 Kärnan i Biovitrum är utvecklingen av nya läkemedel Efter börsnoteringen står Biovitrum starkt inför framtiden med goda finanser, balanserad risk och en löftesrik projektportfölj med inriktning på utveckling av läkemedel för behandling av stora folksjukdomar, liksom nya specialistläkemedel. Börsnoteringen av Biovitrum i september var naturligt nog en av de viktigaste händelserna under Intresset för noteringen var stort och till vår glädje kunde den genomföras smidigt och effektivt. Jag vill passa på att välkomna alla de nya aktieägare som visat oss sitt förtroende. Den öppenhet och transparens som följer av noteringen är viktig för oss när vi skall beskriva vår vision för framtiden och hur vi skall omsätta denna i handfasta strategier och effektiva handlingsplaner för att skapa bestående värden åt våra aktieägare. Även våra kunder, partners och medarbetare står i centrum när vi berättar om den väg som vi stakat ut för Biovitrums framtida utveckling. Börsnoteringen markerar ett nytt kapitel i utvecklingen Ända sedan Biovitrum skapades ur Pharmacia 2001 har det varit självklart att bolaget skulle noteras den dag då en rad inslag i vår verksamhet fallit på plats. Under de år som föregått noteringen har vi skapat ett av Europas största biopharmabolag, ingått samarbetsavtal med ledande internationella bolag, byggt en omfattande portfölj av läkemedelskandidater och gjort viktiga upptäckter och förvärv som stärkt vår vetenskapliga kompetens och breddat vår projektportfölj. Och inte minst viktigt vi har kunnat glädjas åt en fortsatt framgångsrik tillverkning och försäljning av etablerade läkemedel som fyller viktiga medicinska behov. Plattformen är lagd, och noteringen innebär ett avstamp för ett nytt kapitel i bolagets utveckling. Biovitrum av idag är ett bolag med intäkter i miljardklassen, starka finanser, balanserad riskprofil och med hög vetenskaplig och teknisk kompetens på viktiga områden inom forskning och läkemedelsutveckling. Vi har byggt upp en organisation som effektivt stöttar vår verksamhet. Vidare arbetar vi efter en affärsmodell som vi är övertygade om har förutsättningar att växla in vårt medicinska och affärsmässiga kunnande i nya framgångsrika läkemedel. Investeringar för framtida tillväxt Under 2006 fortsatte den starka trenden, med växande intäkter och en positiv utveckling i vår projektportfölj. På samtliga verksamhetsområden tog vi ordentliga steg framåt. Vi slöt avtal med bioteknikbolagen Symphogen, Syntonix och Synphora för att tillsammans utveckla nya läkemedel mot blodrubbningar respektive psoriasis. Vi inledde en klinisk fas II-studie av vår egen läkemedelskandidat mot grön starr och en fas I mot fetma. Tidigt i år, 2007, lanserade vi Aloxi, ett nytt läkemedel, utvecklat av schweiziska Helsinn, mot illamående vid cellgiftsbehandling. Vår försäljning av ReFacto, mot blödarsjuka, noterade rekordintäkter. Biovitrum är ett integrerat biopharmabolag. Det är grunden för all vår verksamhet. Verksamheten skall spänna över hela fältet, från tidig forskning via läkemedelsutveckling i partnerskap eller i egen regi, till tillverkning och försäljning av produkter. Vi utvecklar nya läkemedel och vi tillverkar och kommersialiserar produkter. Dessa inriktningar av verksamheten kompletterar varandra och den integrerade verksamheten skapar värden och fördelar som annars inte hade kunnat åstadkommas. Det stabila kassaflödet från vår läkemedelstillverkning och -försäljning ger oss handlingsutrymme och trygghet när vi bestämmer oss för att gå in i nya innovativa utvecklingsprojekt där den finansiella belöningen ligger flera år framåt i tiden. Jag vill dock slå fast att kärnan i Biovitrum utgörs av vår utveckling av nya läkemedel. Det är själva existensberättigandet för vårt företag att vi lyckas ta fram nya produkter som fyller viktiga medicinska behov. Därmed inte sagt att vi underskattar betydelsen av vår kommersiella verksamhet i form av tillverkning och försäljning av andra läkemedelsbolags produkter. Det är just Biovitrums storlek, starka finanser och specialkompetens inom läkemedelsutveckling som gör oss till en naturlig samarbetspartner för mindre bioteknikbolag och forskningsinstitutioner som söker strategisk hjälp för utveckling eller utlicensiering av sina läkemedelsprojekt. Omvänt gör vår vetenskapliga kompetens och trovärdighet inom forskning och utveckling av nya läkemedel oss till en attraktiv partner till världsledande stora läkemedelsbolag, vilket resulterat i flera mycket värdefulla kommersiella avtal. Framgångsrik förvaltning av projekten förutsättning för positiv utveckling När jag blickar framåt och försöker föreställa mig hur Biovitrum ser ut om fyra-fem år är det uppenbart att nyckeln till vår framgång beror på hur väl vi lyckas sköta vår portfölj med läkemedelsprojekt. Idag har vi sex projekt i olika kliniska utvecklingsfaser med option på ett sjunde, och ett tiotal projekt i vardera preklinik och i tidig forskningfas. Sammanlagt har vi 550 anställda med expertis inom samtliga stadier av forskning»vår uttalade ambition är att styra våra resurser mot utveckling av läkemedel som fyller viktiga medicinska behov, och göra det på ett sunt finansiellt sätt.«och klinisk utveckling inom proteinläkemedel och småmolekylära läkemedel, liksom inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Vår uttalade ambition är att styra våra resurser mot utveckling av läkemedel som fyller viktiga medicinska behov, och göra det på ett sunt finansiellt sätt. Vi skall ha en bred och balanserad produktportfölj, med en god fördelning mellan projekt med hög risk och hög potential, respektive lägre risk och lägre potential. 6 Biovitrum Årsberättelse 2006

7 VD har ordet Vår projektstrategi för framtiden vilar på två huvudprinciper. Vi skall identifiera och utveckla läkemedelskandidater för behandling av stora folksjukdomar som diabetes, fetma och inflammation, och vi skall utveckla nya läkemedel mot specialistindikationer som blödarsjuka och försämrat fettupptag, för att nämna ett par exempel. När det gäller stora folksjukdomar är det naturligt att vi tar in en partner när utvecklingen kommit in i ett avgörande positivt läge. För specialistindikationer tänker vi ensamma sköta hela utvecklingen fram till färdig produkt, och också kommersialiseringen. Det är naturligt att projekt kommer att sorteras ur portföljen när de inte lever upp till sina ursprungliga löften eller visat sig ha för liten kommersiell potential. Jag är dock säker på att en aktiv portföljhantering gör att vi kontinuerligt kan fylla på med löftesrika nya läkemedelskandidater. Vi har en stor pool att ösa ur. Våra projekt bygger till stor del på vår egen forskning, men vi kommer även att fortsätta inlicensiera projekt från andra bolag och vi har finansiell styrka att göra selektiva förvärv. Jag hyser goda förhoppningar om att nyhetsflödet blir Som alla vet, kommer framgång inte av sig själv utan det spännande under Vi kommer att få resultat från de ligger hårt arbete bakom alla våra prestationer under det projekt som nu genomgår kliniska studier och flera av här året. För detta vill jag tacka alla medarbetare, för projekten kommer att avancera framåt i den kliniska processen, med nya fas I-studier såväl som fas II. Vi ser också avgörande insatser och stort engagemang. möjligheter till nya licensieringsavtal och förvärv när det gäller såväl projekt som färdiga produkter. Mats Pettersson Verkställande Direktör NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR BIOVITRUM FRÅN OCH MED 14 MAJ 2007 Namn: Martin Nicklasson Född: 1955 Utbildning: Legitimerad apotekare samt doktor i farmaceutisk vetenskap och sedan 1985 docent vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Spännande nyhetsflöde framöver Sannolikt tar det fyra fem år tills vi har vår första egenutvecklade produkt på marknaden. Vår starka kassa, goda intäkter från kontraktstillverkning och processutveckling gör att vi har den finansiella styrka som behövs fram till dess att vi kan lansera vårt första läkemedel. Karriär: Medlem av AstraZenecas koncernledning och som Executive Vice President ansvarig för Global Marketing inom AstraZeneca Plc samt VD för AstraZeneca AB. Har tidigare haft en rad ledande befattningar inom AstraZeneca. Dessa innefattar VD för Astra Pain Control AB, VD för Astra Hässle AB, chef för Gastrointestinal Franchise inom Astra och AstraZeneca och dessutom Executive Vice President för Global Drug Development inom AstraZeneca. Martin har också innehaft forskningsledande tjänster vid Kabi Pharmacia. Martin Nicklasson, ny VD från 14 maj Biovitrum Årsberättelse

8 Strategier för tillväxt Med processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel på uppdrag samt försäljning av specialistläkemedel genereras en bas av stabila intäktsflöden. Utveckling av specialistläkemedel och primärvårds-produkter borgar för framtida värdeskapande. Strategier baserade på stabila inkomster och framtida uppdrag, produkter och partnerskap Biovitrums strategier för att uppnå målet att bli ett uthålligt lönsamt bolag kan beskrivas i tre steg. Biovitrums verksamhet presenteras på följande sidor enligt denna trestegsmodell. Produkter och tjänster Basen utgörs av nuvarande intäkter från försäljning av specialistläkemedel och processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel på uppdrag. Avsikten är att vidareutveckla och öka inkomsterna från tillverkning, gemensam försäljning och uppdrag, liksom royaltyersättningar. Specialistläkemedel I en nära framtid kommer försäljning av specialistläkemedel på en nordisk och europeisk marknad att bidra med ytterligare intäkter. Tillväxtpotential Primärvårdsläkemedel På längre sikt utgör försäljning av läkemedel för behandling av stora folksjukdomar viktiga inkomstkällor. För att exploatera den fulla potentialen hos de utvecklingsprojekt som syftar till primärvårdsläkemedel kan ofta partnerskap med stora läkemedelsbolag vara en bra väg. Tid AFFÄRSIDÉ Biovitrums affärsidé är att utveckla, producera och sälja läkemedel som hjälper patienter till ett friskare liv. Med mångårig erfarenhet av läkemedelsforskning och -utveckling, en integrerad och flexibel organisation samt hög kompetens inom både småmolekylära och proteinbaserade läkemedel utvecklar och säljer Biovitrum innovativa produkter såväl i egen regi som tillsammans med samarbetspartners. VISION Biovitrums vision är att som ett framgångsrikt biopharmabolag hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. STRATEGI De viktigaste elementen i Biovitrums strategi är: k Fortsätta att utveckla en bred och balanserad projektportfölj med läkemedel för behandling av både folksjukdomar och specialistindikationer. k Utnyttja utvecklingspotentialen att expandera Biovitrums projektportfölj genom en kombination av interna forskningsinsatser, inlicensiering och förvärv. k Maximera projektens värde genom en flexibel klinisk utvecklings- och kommersialiseringsstrategi. k Fortsätta att identifiera marknadsförings- och försäljningsmöjligheter samt uppbyggnad av Biovitrums försäljningsorganisation till en enhet med kapacitet att marknadsföra internt utvecklade specialistförskrivna läkemedel på den europeiska marknaden. k Fortsätta att erbjuda läkemedels- och bioteknikföretag tjänster inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har idag en solid finansiell bas med intäkter från flera läkemedel och tjänster. Avsikten är att vårda och växa dessa intäktsströmmar men den största tillväxtpotentialen ligger i att Biovitrum framgångsrikt utvecklar nya läkemedel som når marknaden. Biovitrums strategi är att utveckla både specialistprodukter och primärvårdsprodukter, lågmolekylära preparat såväl som proteinläkemedel. Specialistläkemedel Specialistläkemedel är läkemedel som riktar sig till mindre patientgrupper och främst förskrivs av relativt få specialistläkare men som ändå har en betydande marknadspotential. Utvecklingen av den här typen av produkter kräver begränsade resurser och kan i många fall slutföras snabbare än läkemedel som riktar sig till större patientgrupper, vilket gör att de lämpar sig väl för ett bolag av Biovitrums storlek. Biovitrum har utöver ReFacto, som redan är lanserad, ett flertal specialistläkemedel i utvecklingsportföljen med potential att nå marknaden inom en fyra- till femårsperiod. Avsikten är att utveckla dessa hela vägen till marknaden och därefter marknadsföra dem i egen regi. Biovitrum har redan idag en marknads- och försäljningsorganisation i Norden som säljer en portfölj av specialistläkemedel utvecklade av andra företag. För att framgångsrikt kunna marknadsföra egenutvecklade specialistläkemedel i bredare territorier kommer Biovitrum med tiden att förstärka säljstyrkan både vad gäller storlek och geografisk spridning. Primärvårdsläkemedel Primärvårdsläkemedel är produkter som riktar sig mot de stora folksjukdomarna, används av mycket stora patientgrupper och förskrivs av allmänläkare. Den breda användningen ger dessa produkter en mycket stor marknadspotential men ställer i gengäld mycket stora resurskrav på de sena utvecklingsfaserna och marknadsförs i allmänhet av mycket stora säljkårer. Detta är en marknad som domineras av de riktigt stora globala läkemedelsbolagen. Många av dessa bolag har problem med att utveckla nya storsäljare och det finns en stor efterfrågan från läkemedelsbolagen att inlicensiera lovande utvecklingsprojekt. Biovitrum har flera primärvårdsläkemedel under utveckling, främst inom diabetes, fetma och inflammationssjukdomar, som har potential att nå marknaden inom en sex- till sjuårsperiod. I många fall kommer Biovitrum att ingå partnerskap med större läkemedelsbolag kring dessa projekt innan de slutliga, kostnadskrävande studierna inleds. Ofta får partnern därigenom produkträttigheter och tar över kostnaderna för den sista delen av utvecklingen och för lansering och marknadsföring. I gengäld erhåller Biovitrum milstolpsbetalningar och royaltyintäkter och kan ofta också behålla marknadsrättigheterna i mindre territorier. Ett exempel är det avtal som Biovitrum ingått med Amgen med totala betalningar på upp till 580 miljoner dollar exklusive betydande royalties, den dag produkten når marknaden. Målet är ett uthålligt lönsamt bolag Biovitrums strategi är att fortsätta utveckla både specialistoch primärvårdsläkemedel och därigenom bli ett uthålligt lönsamt bolag. Allteftersom bolaget växer och stärks kan fler och större produkter utvecklas och på lång sikt kan Biovitrum komma att ta alla typer av produkter till marknaden. Nya projekt genereras både internt genom Biovitrums tidiga forskning och genom partnerskap eller uppköp av mindre bolag som därigenom drar nytta av Biovitrums finansiella styrka och utvecklingskapacitet. 8 Biovitrum Årsberättelse 2006

9 Portföljen En bred och balanserad portfölj Preklinisk och klinisk forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingsverksamheten är inriktad på nya läkemedel inom de områden där de medicinska behoven är stora och som har en intressant kommersiell potential. Inom Biovitrums forsknings- och utvecklingsverksamhet arbetar cirka 250 anställda som har expertkunskaper om samtliga stadier av forskning och klinisk utveckling samt om både proteinläkemedel och småmolekylära läkemedel. Den tidiga forskningsverksamheten bedrivs inom två enheter i Stockholm och Cambridge med en sammanlagd personalstyrka på cirka 80 personer. Inom Biovitrums prekliniska och kliniska utvecklingsverksamhet arbetar cirka 170 personer med stor erfarenhet inom kemi, farmakologi, metabola läkemedel, farmakokinetik, farmaceutisk utveckling, toxikologi, proteinläkemedel och processutveckling. Biovitrums kliniska utvecklingsenhet har omfattande erfarenhet av klinisk forskning och utveckling, klinisk farmakologi och tillståndshantering. Projekten Projekten utvecklas både i egen regi och i samarbete med andra läkemedels- och bioteknikföretag. Variationer i verksamhetens omfattning hanteras genom att kontraktera andra välrenommerade organisationer, däribland toxikologilaboratorier, organisationer med klinisk forskning och företag som tillverkar läkemedelssubstanser. Vidare har Biovitrum etablerade kontaktnät med utomstående forskningsexperter och konsulter, vilka anlitas när specialkunskaper inom vissa behandlingsområden behövs. Portföljstrategi I projektportföljen ingår projekt som bygger på intern forskning, inlicensiering och selektiva förvärv. Projekten avanceras antingen internt inom Biovitrum eller i samarbete med stora läkemedelsföretag, såsom exempelvis Amgen och GlaxoSmithKline, eller mindre bioteknikföretag, såsom Santhera, Syntonix och Symphogen. Biovitrums portfölj av utvecklingsprojekt och tillverkade produkter, mars 2007 Lead Optim. Preklinik Fas I Fas II Fas III Marknad ReFacto blödarsjuka (Wyeth)* ReFacto AF blödarsjuka (Wyeth)* Hematologi Exinalda cystisk fibros och övriga Anti Rh D rh-immunisering (Symphogen) specialist indikationer Anti Rh D trombocytopeni (Symphogen) Kiobrina nutrition, tidigt födda FixFc blödarsjuka (Syntonix) 11ß-HSD 1 diabetes (Amgen)** 5-HT 6 fetma Metabola DPP-IV diabetes sjukdomar Leptin fetma 5-HT 2C fetma (GSK)** JB 991 psoriasis (Synphora)*** Inflammation 5-HT och övrigt 2A glaukom A 2A neuropatisk smärta * ReFacto och ReFacto AF ägs och drivs av Biovitrums partner Wyeth. Biovitrum tillverkar läkemedelssubstansen, uppbär royalties på den globala försäljningen och innehar co-promotionrättigheter i Norden. ** Information i enlighet med publik information från Amgens respektive GSK. *** Projektet ägs och drivs av Biovitrums partner Synphora. Biovitrum innehar rätten att, under vissa förutsättningar, förvärva projektet efter fas IIa. Biovitrum Årsberättelse

10 Hematologi och övriga specialistindikationer Marknaden Biovitrums erfarenhet av hematologi sträcker sig tillbaka till tiden för utvecklingen och lanseringen av ReFacto, ett läkemedel mot hemofili A, som nu ägs av Wyeth och marknadsförs i Norden av Biovitrum. Klassisk hemofili eller blödarsjuka orsakas av en ärftlig rubbning i X-kromosomen. Det leder till brist på koagulationsfaktor VIII, som behövs för att blodet skall levra sig. Patienter med hemofili A behöver injektioner av faktor VIII för att förebygga eller behandla upprepade blödningar som annars skulle leda till bestående skador på bland annat leder. Enligt World Federation of Hemophilia finns cirka individer världen över som har hemofili A, mestadels män. Enligt Banc of America Securities uppgick den globala försäljningen av rekombinanta faktor VIII-läkemedel till cirka 2,5 miljarder USD under Patienter med hemofili B har brist på faktor IX och behöver injektioner av denna faktor. Cirka individer i världen lider av hemofili B. Biovitrum utvecklar även andra läkemedel för behandling av blodrelaterade sjukdomar. Till dessa hör idiopatisk trombocytisk purpura (ITP). ITP är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar av okänd anledning angriper de egna trombocyterna (blodplättarna), vilket leder till för låga nivåer av blodplättar och risk för blödningar. Enligt Platelet Disorder Support Association lider cirka personer av ITP enbart i USA. Tillgängliga behandlingsalternativ omfattar kortikosteroider, plasmabaserade intravenösa immunoglobuliner (IVIG) och anti- Rh(D)-antikroppar. Ett närbesläktat område där Biovitrum arbetar är medel för anti-d profylax (ADP), som förhindrar att Rh(D)- negativa mödrar under graviditet utvecklar immunitet mot ett foster, som är Rh(D+)-positivt. Antikroppar passerar normalt över placentan och är en viktig del av barnets skydd mot infektioner. Vid en efterföljande graviditet kan emellertid ett andra, Rh(D+)-positivt foster drabbas av moderns antikroppar riktade mot fostrets röda blodkroppar med anemi och andra komplikationer som följd. Samma Anti-Rh(D)-antikroppar, som kan användas för ITPbehandling, kan också användas för att förebygga Rhimmunisering. Dagens anti-rh(d)-produkter framställs ur blodplasma som insamlats från donatorer. Marknadsanalysföretaget IMS Health uppskattade att marknadsvärdet för plasmabaserad anti-rh(d) för behandling mot Rhimmunisering och idiopatisk trombocytopenisk purpura i Europa och USA uppgick till cirka 250 miljoner USD Med utgångspunkt från den stora erfarenhet Biovitrum har av utveckling av allmänläkemedel mot metabola sjukdomar är det naturligt att Biovitrum även utvecklar specialistläkemedel inom detta område. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som bland annat kännetecknas av svårigheter att bryta ned fett. För tidigt födda barn, hos vilka bukspottkörteln ännu inte kan producera lipaser, får ofta antingen pastöriserad bröstmjölk eller modersmjölksersättning, som båda saknar aktivt lipas. Biovitrum utvecklar produkter med biotekniskt framställt mänskligt gallsaltstimulerat lipas (rhbssl) för behandling av patienter med cystisk fibros och för tidigt födda barn. Enligt Center for Disease Control lider fler än 85 procent av patienterna med cystisk fibros av försämrad funktion i bukspottkörteln, med dåligt fettupptag som följd, vilket kan kräva livslång behandling. Marknadsanalysföretaget Datamonitor uppskattade antalet personer med cystisk fibros i USA, Japan och de fem största europeiska länderna till cirka Enligt IMS Health uppgick det totala värdet av marknaden för matsmältningsenzym inklusive bukspottsenzymtillskott till cirka 792 miljoner USD under Biovitrum Årsberättelse 2006

11 Portföljen EXINALDA BEHANDLING AV FÖR- SÄMRAT FETTUPPTAG VID CYSTISK FIBROS Exinalda syftar till att öka fettupptaget hos patienter med bukspottkörtelsproblem, varav patienter med cystisk fibros är en stor grupp. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av försämrad slemsekretion i flera organ, bland annat i lungor, hjärta, mage och tarmar. Tillståndet medför svårigheter att bryta ned fett eftersom bukspottkörteln inte utsöndrar tillräckligt med matspjälkningsenzymer till tarmen. En undergrupp av dessa enzymer är lipaser, som behövs för att kunna bryta ned fettet i födan. Följden är ett försämrat fettupptag och risk för undernäring och vitaminbrist. Läkemedelskandidaten i Exinalda består av humant rekombinant gallsaltstimulerat lipas (rhbssl; framställt på genteknisk väg), till skillnad från dagens standardbehandling med enzym från gris. Exinalda har möjlighet att förbättra behandlingseffekten men också underlätta för patienterna, som med Exinalda inte skulle behöva ta lika många kapslar varje dag. Exinalda, liksom dagens behandling, är avsett för oral administration, det vill säga i form av kapslar som intas genom munnen. Exinalda -projektet befinner sig för närvarande i fas II. Hittills har fyra explorativa fas IIa-studier genomförts. Resultaten från de två senaste visade effekt på biomarkörer som tyder på ett ökat fettupptag när Exinalda gavs. Man observerade inga biverkningar. Nästa utvecklingssteg blir att finna en lämplig oral formulering för Exinalda. Biovitrum planerar för närvarande två mindre kliniska prövningar, en bioaktivitetsstudie på patienter med försämrad funktion i bukspottkörteln och en så kallad Proof of Principle studie, med upprepad dosering, på patienter med cystisk fibros, vilka skall genomföras under Biovitrum har erhållit särläkemedelsstatus för Exinalda från EMEA och planerar att genomföra den kliniska utvecklingen av Exinalda i egen regi samt även att marknadsföra Exinalda med hjälp av den egna säljorganisationen. Biovitrum kan också komma att ingå marknadsföringsavtal med partners i valda geografiska regioner. KIOBRINA OPTIMERING AV FETT- UPPTAG HOS FÖR TIDIGT FÖDDA BARN Biovitrum utvecklar rekombinant humant BSSL (rhbssl) för att optimera fettupptaget hos för tidigt födda barn. Föreslaget varumärke för produkten är Kiobrina. På grund av outvecklad bukspottkörtelfunktion har för tidigt födda barn (det vill säga barn födda före vecka 37) försämrad kapacitet för fettabsorption i tarmarna, vilket, om barnet inte föds upp på bröstmjölk, kan leda till ökad risk för sjukdomar, försämrad tillväxt och ökad risk för kognitiva, sociala och beteendeproblem senare i livet. En majoritet av för tidigt födda barn uppvisar en otillfredsställande viktkurva trots den kostbehandling som för närvarande finns att tillgå. I bröstmjölk finns BSSL och detta fungerar som en kompensation för ännu inte fullt utvecklade bukspottkörtelfunktioner hos spädbarn som ammas. För tidigt födda barn får ofta antingen donerad pastöriserad bröstmjölk eller modersmjölksersättning, vilka inte innehåller aktivt BSSL. Biovitrum anser att ett tillskott av rhbssl i dessa kan förbättra spjälkning och upptag av fett hos för tidigt födda barn och förbättra energiförsörjningen och öka vitaminupptaget. Ett begränsat antal för tidigt födda barn har fått modersmjölk som innehållit intakt respektive inaktiverat BSSL. Studien visade på betydelsen av BSSL för effektivt lipidupptag, tillväxt och viktökning. Projektet är nu i sen preklinisk fas. En studie på för tidigt födda barn, där rhbssl ges tillsammans med modersmjölksersättning, planeras som en del av ett EU-samarbete. Ytterligare en studie med rhbssl givet i pastöriserad bröstmjölk planeras. Indikationen för vilken Kiobrina är ämnat torde uppfylla kraven för särläkemedelsstatus i EU och USA. ANTI-RHD ITP (samarbete med Symphogen) Tillsammans med Symphogen utvecklar Biovitrum ett proteinläkemedel som består av en samling rekombinanta antikroppar riktade mot Rhesus D- faktor (Rh(D)) och som är avsett för behandling av idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Rh(D) är en nedärvd blodgruppsfaktor och ITP en blödningsrubbning orsakad av onormalt låga nivåer av blodplättar i blodet. ITP är en autoimmun sjukdom där immunsystemet av okänd anledning angriper blodplättarna. Biovitrum anser att rekombinant anti-rh(d) har många fördelar jämfört med dagens plasmaframställda anti-rh(d) eftersom det är en rekombinant produkt och erbjuder större tillgänglighet. Därmed tillverkas produkten inte från donerad blodplasma, vilket minskar smittrisken för virus och prioner. Biovitrums anti-rh(d) är en kombination av 25 olika rekombinanta anti-rhesus D-antikroppar tillverkade samtidigt. Produkten är baserad på Symphogens egen teknologi för identifiering och selektering av antikroppsläkemedel från mänskliga blodceller såväl som för uttryck och tillverkning av rekombinanta polyklonala antikroppar. Såvitt Biovitrum känner till är detta det första projektet hittills som använder rekombinant, polyklonal antikroppsteknologi. Projektet befinner sig för närvarande i klinisk fas I. Den primära avsikten är att undersöka säkerheten och tolererbarheten av anti-rhd-produkten efter en enskild injektion. Den sekundära avsikten är att utvärdera farmakokinetik (bindning, fördelning i kroppen och utsöndring), farmakodynamik (klinsik aktivitet) och om några tecken på immunitetsreaktion mot anti-rhd-produkten uppstår. ANTI RH(D) FÖREBYGGANDE AV RH-IMMUNISERING (samarbete med Symphogen) Biovitrum utvecklar också rekombinant anti-rh(d) för att förebygga Rh-immunisering. Förekomsten av Rh(D) kan variera mellan föräldrar och barn. När mödrar som saknar Rh(D) föder ett barn som har Rh(D) kan mamman utveckla immunitet mot Rh(D). Vid kommande graviditeter kan immuniteten orsaka livshotande antikroppsreaktioner gentemot fostrets röda blodceller, vilket är känt som hemolytisk sjukdom hos nyfödda (HDN). För att förebygga sådan immunisering behandlas Rh(D)-negativa mödrar rutinmässigt med anti-rh(d)-antikroppar som framgångsrikt förhindrar HDN under efterföljande graviditeter. FIXFC HEMOFILI B (samarbete med Syntonix) I samarbete med Syntonix utvecklar Biovitrum ett rekombinant proteinläkemedel för behandling av hemofili B, som är en form av blödarsjuka där en brist på faktor IX förorsakar problemen. Hemofili B är en ärftlig defekt som leder till brist på funktionellt faktor IX och som gör att blodets förmåga att koagulera är nedsatt. Patienter med hemofili B behöver frekventa injektioner av faktor IX för att stoppa och förhindra återkommande blödningar som annars skulle leda till bestående skador i leder och eventuellt till livshotande blödningar. Vid normal förebyggande behandling ges antingen plasmabaserade eller rekombinanta produkter genom intravenösa injektioner två till tre gånger i veckan. Behovet av produkter som är enklare att hantera för patienterna bedöms som stort. Målet med projektet är att med hjälp av Syntonixs teknik för antikroppsfragment utveckla en faktor IX-produkt med förlängd halveringstid. Kroppens naturliga mekanismer för att skydda antikroppar mot nedbrytning används för att förlänga cirkulationstiden i kroppen. Den utökade halveringstiden skulle kunna vara betydelsefull för patienterna om det bara behövs en injektion per vecka jämfört med flera injektioner per vecka med befintliga läkemedel. Biovitrum har påvisat längre cirkulationstider och kliniskt relevanta effekter av faktor IX i djurmodeller. Biovitrum Årsberättelse

12 Metabola sjukdomar Marknaden Biovitrum skapades som en avknoppning från Pharmacia Bakom avknoppningen låg bland annat insikten om styrkan i forskningen kring metabola sjukdomar. Erfarenheten från forskning och utveckling runt metabola sjukdomar, deras orsaker och möjligheter till behandling, sträcker sig mer än 10 år tillbaka i tiden, det vill säga till tiden då dåvarande Pharmacia & Upjohn beslutade starta FoUverksamhet kring fetma och diabetes i Sverige. Det var framför allt till två områden som forskningen inledningsvis koncentrerades: möjligheten att påverka födointag via serotonerga (5HT-) mekanismer i hjärnan och att genom en hämning av bildningen av stresshormonet kortisol i kroppen förbättra situationen vid typ 2-diabetes och vissa andra relaterade sjukdomstillstånd. Denna verksamhet har varit framgångsrik och har bildat bas för pågående FoUaktiviteter och har också resulterat i för Biovitrum viktiga och lönsamma utlicensieringsavtal med GSK och Amgen. Den grundläggande orsaken till fetma är en obalans mellan intaget av födoämnen och förbrukningen av energi. Patienter med fetma utgör en högriskgrupp för kranskärlssjukdom, hypertension, hyperlipidemi, diabetes, cancer och en rad andra sjukdomar. Under de senaste decennierna har antalet drabbade personer ökat snabbt, troligtvis beroende på förändringar i miljön, tillgång på föda, födans sammansättning och minskad fysisk aktivitet. Personer som lider av fetma uppmuntras till ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning, men i många fall räcker inte detta för att åstadkomma en bestående viktminskning. Det finns därför behov av läkemedelsbehandling. Behandling av fetma kan bygga på olika principer eftersom viktminskning kan åstadkommas genom att öka ämnesomsättningen, dämpa hungern eller öka mättnadskänslorna. Möjligheten till god behandling med läkemedel Fetma betraktas nu som en kronisk sjukdom och den har nått epidemiska proportioner i såväl industrialiserade länder som utvecklingsländer. WHO uppskattar att antalet personer som lider av fetma runtom i världen överstiger 300 miljoner. Marknaden för läkemedel mot fetma uppgår för närvarande till drygt 1 miljard USD. I dagsläget finns endast ett fåtal läkemedel för behandling av fetma på marknaden, varav merparten är förenade med biverkningar. Typ 2-diabetes orsakas av minskad känslighet för insulin, det hormon som reglerar omsättningen av socker, fett och aminosyror i kroppens vävnader. Denna så kallade insulinresistens ger höga blodsockernivåer vilket på sikt skadar vävnader och leder till medicinska komplikationer. Hit hör bland annat en kraftigt ökad risk för hjärtinfarkt samt svåra njur-, nerv- och ögonskador. Vidare leder ofta en minskad perifer cirkulation till svårbehandlade sår som i sent stadium kan nödvändiggöra amputationer. Allt eftersom sjukdomen förvärras ökar insulinresistensen och förmågan att producera insulin avtar. Utöver diet behandlas dessa patienter idag med läkemedel som ökar insulinutsöndringen och känsligheten för insulin. Dagens behandling förmår dock inte hindra sjukdomens förlopp. Det finns därför stort behov av att förbättra dagens terapi. Typ 2-diabetes är en sjukdom som snabbt ökar i världen och WHO anger att nära 200 miljoner människor är drabbade. Sjukdomen är utbredd i västvärlden, men även de asiatiska länderna ser nu en kraftig ökning, inte minst i Indien och Kina. Värdet på den globala marknaden för diabetesprodukter är cirka 11 miljarder USD. Det finns ett 20-tal registrerade läkemedel för behandling av typ 2- diabetes på marknaden, däribland ett flertal generika. De läkemedelsgrupper som dominerar är thiazolinedioner, sulfonylurea och biguanider. är idag begränsad och det finns stor potential för mer effektiva läkemedel med lindrigare biverkningar. 5-HT 6 -RECEPTORANTAGONIST FETMA Biovitrum utvecklar en 5-HT 6 -receptorantagonist (BVT.74316) för oral behandling av fetma. Projektet bygger på en relativt ny mekanism för att kontrollera födointaget. Den innebär att signalmolekylen serotonin (5-HT) delvis hindras från att ge sin hungerstimulerande effekt i hjärnan, vilket resulterar i en ökad mättnadskänsla. Biovitrum har identifierat 5-HT 6 -receptorantagonister från flera kemiska klasser och utsåg en läkemedelskandidat, BVT.74316, i juni Substansen har i djurstudier visat sig minska födointaget och sänka vikten under både kortare och längre behandlingstider. Man kunde även observera en betydande minskning av kroppens fettmassa i dessa studier. I augusti 2006 påbörjades fas I-studier och resultaten förväntas föreligga under första halvåret Huvudmålet för denna studie är att bedöma säkerheten och tolerabiliteten för BVT vid både engångsoch upprepad dosering. 11ß-HSD 1 -HÄMMARE METABOLA SJUKDOMAR, INKLUSIVE TYP 2-DIABETES (avtal med Amgen) Genom samarbets- och utlicensieringsavtal har Amgen fått rättigheterna att utveckla Biovitrums 11ß-HSD 1 - enzymhämmare för behandling av typ 2-diabetes. 11ß-HSD 1 aktiverar kortisol som är en viktig regulator av kroppens ämnesomsättning. Behandling med en hämmare av 11ß-HSD 1 -enzymaktiviteten skulle kunna bli en effektiv behandling av typ 2-diabetes, försämrad glukostolerans och andra metabola rubbningar till följd av insulinresistens. Biovitrum har, tillsammans med Amgen, identifierat en ytterst selektiv hämmare av enzymet 11ß-HSD 1 (BVT = AMG221), som minskar nedbrytningen av triglycerider till fria fettsyror i fettvävnad och sänker nybildningen av glukos i levern. Den nya behandlingen förväntas inte ha samma biverkningar som de nuvarande terapierna, såsom risk för lågt blodsocker, viktökning eller vätskeansamling. BVT befinner sig för närvarande i fas I. Enligt Biovitrums avtal med Amgen har Amgen exklusiv rätt att utveckla och marknadsföra BVT och andra 11ß-HSD1- enzymhämmare i hela världen medan Biovitrum har behållit co-promotion-rättigheterna i Norden för samtliga produkter som kan komma att utvecklas. DPP-IV-ENZYMHÄMMARE TYP 2-DIABETES (avtal med Santhera) Biovitrum utvecklar hämmare av enzymet dipeptidylpeptidasiv (DPP-IV) för behandling av typ 2 diabetes. DPP-IV-hämmare är en ny klass av substanser under utveckling för behandling av typ 2 diabetes. Andra DPP-IV-hämmare har i kliniska studier visat sig öka insulinutsöndringen, sänka glukagonfrisättningen, förbättra glukostoleransen och sänka glukosnivåerna upp till minst ett år. Dessutom har det påvisats att substanserna är säkra och tolerabla och har en överlägsen biverkningsprofil jämfört med existerande läkemedel. Biovitrum utvecklar DPP-IV-hämmare som kan komma att konkurrera med andra DPP-IV-hämmare beträffande effekt och selektivitet. Den nuvarande läkemedelskandidaten från DPP-IV-programmet identifierades i juni 2006 och genomgår för närvarande toxikologistudier inför den första kliniska studien. DPP-IV-programmet har inlicensierats från Santhera Pharmaceuticals AG. Avtalet innebär att Biovitrum och Santhera delar intäkterna från försäljning av framtida läkemedel baserade på Santheras DPP- IV-hämmarprogram i hela världen. ORALT LEPTINMIMETICUM FETMA Inom Biovitrum pågår utveckling av en ny oralt tillgängligt substans för behandling av fetma. Substansen är ett leptinmimetikum, det vill säga den imiterar det kroppsegna hormonet leptin. Leptin spelar en viktig roll i regleringen av kroppsvikten genom att stimulera användningen av perifert lagrat fett som energikälla, vilket dämpar hungern och födointaget. De flesta individer som lider av fetma har höga nivåer av cirkulerande leptin och är leptinresistenta, troligen genom oförmåga att transportera leptinet över blod-hjärnbarriären och därmed nå de centrala leptinreceptorerna i hjärnan. Tidigare kliniska försök att behandla fetma med leptin har inte löst problemet med leptinresistens på ett tillfredsställande sätt. Biovitrum bedömer att om leptinresistens kan övervinnas skulle detta innebära betydande möjligheter att minska aptit och kroppsvikt. Funktionella studier av Biovitrums substanser med in vitro- och in vivo-data pekar på att effekten sker via en mekanism relaterad till leptin, med minskad aptit och därmed tillhörande viktminskning. 5-HT 2C -RECEPTORAGONIST FETMA (avtal med GlaxoSmithKline) Biovitrums 5-HT 2C -receptoragonist för behandling av fetma utvecklas av GlaxoSmithKline i enlighet med ett utlicensieringsavtal från HT 2C -receptorn är en serotoninreceptor som är aktiv i regleringen av födointaget och kroppsvikten. Detta samband har fastställts, inte bara genom oberoende forskning på djur, utan även i kliniska studier på människor. Biovitrum har slutfört en fas I-studie och två fas II-studier med kandidaten BVT.933. Fas I-studien var klar i mars 2001 och visade att BVT.933 hade goda tolerabilitetsegenskaper och var lämpligt som läkemedel. Därefter genomfördes en fas IIa-studie som påbörjades i september Studien uppnådde kliniskt relevanta och statistiskt signifikanta effekter på kroppsvikten utan kardiovaskulära biverkningar, som ökad hjärtfrekvens eller högt blodtryck, vilket är en vanlig biverkning av vissa andra centralverkande läkemedel på marknaden. De två patientstudierna visar att 5-HT 2C -agonism är en lämplig mekanism för läkemedel mot fetma. Samarbetet inriktas nu på att utveckla än mer selektiva 5-HT 2C -substanser och ett antal agonister är för närvarande i lead-optimeringsfas hos GlaxoSmithKline. 12 Biovitrum Årsberättelse 2006

13 Portföljen Inflammation och övriga indikationer Marknaden Inflammation är det grundläggande sätt på vilket kroppen svarar på infektion, irritation eller skada. Kännetecknen för en inflammatorisk reaktion är lokal rodnad, värmeökning, svullnad och smärta. Svår smärta påverkar livskvaliteten och orsakar många sjukskrivningar. En rad kroniska sjukdomar, som till exempel ledgångsreumatism, medför till och med invalidiserande smärta. Därtill förekommer svåra smärttillstånd i samband med kirurgi och nervskador. Dagens behandling går ut på att minska den inflammatoriska signal som ger smärta, eller att påverka smärtcentra i hjärnan så att smärtan inte upplevs som så plågsam. Smärta är dock ofta svårbehandlad och det finns ett stort behov av nya läkemedel, trots många tidigare medicinska framsteg. Statistik för 2003 från Datamonitor anger antalet patienter som lider av neuropatisk ländryggssmärta till drygt 15 miljoner och till detta kommer uppskattningsvis 8 miljoner människor med diabetesrelaterad neuropatisk smärta. Existerande behandlingar är inte särskilt effektiva. Glaukom är en sjukdom som karakteriseras av en gradvis degeneration av synnerven som leder till progressiv försämring av synen och slutligen till blindhet. Sjukdomens största riskfaktor antas främst vara ett förhöjt tryck i ögat på grund av överproduktion eller försämrat avflöde av ögonvätska. Världshälsoorganisationen WHO uppskattade år 2000 att 67 miljoner människor i världen led av glaukom och sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Enligt marknadsanalysföretaget IMS Health uppgick det totala värdet av marknaden för dessa läkemedel 2005 till cirka 3,9 miljarder USD. Existerande behandlingar syftar till att reducera det inre trycket i ögat genom att antingen minska produktionen eller öka avflödet av ögonvätska. Prostaglandinanaloger verkar primärt på avflödet av ögonvätska, medan ögondroppar som innehåller betablockerare verkar primärt genom att minska produktionen av ögonvätska. För att uppnå fullgod effekt krävs ofta en kombinationsbehandling med olika preparat. Marknaden för glaukomläkemedel utmärks av hård konkurrens. 5-HT 2A -RECEPTORANTAGONIST GLAUKOM ADENOSIN 2A -RECEPTOR- AGONISTER NEUROPATISK OCH INFLAMMATORISK SMÄRTA Biovitrum utvecklar en A 2A -receptoragonist (BVT ) som en oral behandling av neuropatisk smärta med möjlighet att utvecklas även mot inflammatorisk smärta. Neuropatisk smärta är en form av kronisk smärta som härrör från skador på känselnerver. Dessutom kan en rad kroniska sjukdomar som till exempel ledproblem och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsaka överdrivna inflammatoriska reaktioner som leder till besvärande kronisk smärta. Kronisk neuropatisk och inflammatorisk smärta drabbar stora delar av världens befolkning och karaktäriseras ofta som hyperalgesiska tillstånd, det vill säga tillstånd där smärtkänsligheten är onormalt förhöjd. Biovitrum bedömer att det föreligger ett betydande medicinskt behov av att utnyttja en perifer mekanism. Ett läkemedel som verkar på detta sätt skulle vara ett betydelsefullt tillskott på grund av lägre risk för vanliga biverkningar, såsom yrsel och dåsighet, vilka är vanligt förekommande vid nuvarande behandlingar som verkar direkt via hjärnan. BVT aktivererar adenosinreceptorn A 2A perifert där den är en viktig reglerare av inflammationsprocesser. I prekliniska modeller har BVT visat sig häva neuropatiska och inflammatoriska smärtbeteenden. BVT bedöms vara effektiv vid förhöjd smärtuppfattning både i samband med inflammation och nervskada, utan att sänka blodtrycket. BVT befinner sig i klinisk fas I. JB991 PSORIASIS (samarbete med Synphora) I september ingick Biovitrum ett utvecklingssamarbete med det svenska bioteknikbolaget Synphora. Samarbetet avser Synphoras läkemedelskandidat JB991 för behandling av bland annat hudsjukdomen psoriasis och som för närvarande befinner sig i klinisk fas IIa. JB991 är ett prostaglandinderivat, det vill säga ett ämne som baserats på prostaglandin. Detta är ett i kroppen naturligt förekommande lokalt hormon med betydelse bland annat för kontrollen av inflammationer. Synphora kvarstår som fullt ansvarigt för utförandet av studierna av JB991 till och med fas IIa. Biovitrum sörjer för finansieringen av fas II studien och i utbyte mot denna investering erhåller Biovitrum möjligheten att, under vissa förutsättningar, till förutbestämda villkor förvärva projektet efter fas IIa. Biovitrums 5-HT 2A -receptorantagonist (BVT.28949) är en substans under utveckling för behandling av grön starr (glaukom). Glaukom är en sjukdom som karakteriseras av en gradvis försämring av synen och som slutligen kan leda till blindhet. Den huvudsakliga riskfaktorn för sjukdomen tros vara ett ökat vätsketryck i ögat. Trots att det finns flera effektiva behandlingar för att dämpa trycket i ögat reagerar ett stort antal patienter inte tillräckligt på dessa behandlingar. Enligt Biovitrums bedömning finns det behov av glaukombehandlingar med nya verkningsmekanismer som har potential att användas vid andrahandsbehandling eller i kombination med befintliga behandlingar. 5-HT 2A -receptorer reglerar utflödet av ögonvätska från ögongloben. BVT sänker trycket i ögat genom att stimulera utflödet av ögonvätska och Biovitrums hypotes är att BVT gör detta genom att stimulera vätskeutflödet genom det så kallade trabekulära nätverket, till skillnad från existerande behandlingar. Biovitrum genomförde den första fas I-studien med BVT under hösten I oktober 2006 påbörjades en klinisk fas IIa-studie och resultaten beräknas vara klara kring mitten av Biovitrum Årsberättelse

14 Marknadsföring och försäljning av specialistläkemedel Biovitrum har en erfaren marknadsförings- och försäljningsorganisation med 14 medarbetare i de nordiska länderna. Ett strategiskt mål är att öka intäkterna och vinsten från produktförsäljning och att bygga upp en effektiv organisation för framtida lansering av Biovitrums internt utvecklade produkter. På kort till medellång sikt planerar Biovitrum att fortsätta expandera i Europa och att öka antalet marknadsförda produkter. Expansionen kommer att ske genom ytterligare marknadsförings- och distributionsavtal samt genom selektiva förvärv av produkträttigheter eller av företag med produktportföljer och kommersiell infrastruktur i Europa. Detta gör Biovitrum till en ännu intressantare partner för inlicensiering av FoU-projekt i kliniska utvecklingsfaser. Ett utökat produktutbud och den geografiska expansionen gör det möjligt att bygga upp processer och kompetens, som är nödvändiga för att framgångsrikt förverkliga det långsiktiga målet att lansera produkter utvecklade i egen regi inom ett större geografiskt område. Biovitrum avser också att behålla de kommersiella rättigheterna inom vissa geografiska områden vid utlicensiering av FoU-projekt avseende produkter mot allmänna sjukdomar. Nuvarande produktportfölj Produkt Indikation Samarbetspartner Tidpunkt Region Typ av avtal ReFacto Kineret Mimpara Kepivance Behandling av blödarsjuka (Hemofi li A) Behandling av reumatism (rheumatoid artrit) Behandling av sekundärt överaktiv bisköldkörtel (hyperparathyroidism) vid avancerad njursjukdom Inflammation i munhålan vid kemoterapi Novastan Antikoagulationsbehandling Mitsubishi Pharma (Japan) Aloxi Illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling av cancer Wyeth (USA) Lanserat 1999 Norden och Mellanöstern Co-promotion Amgen (USA) Lanserat 2002 EU Co-promotion Amgen (USA) Lanserat 2005 Norden Co-promotion Amgen (USA) Lanserat 2004 Norden Co-promotion Helsinn Healthcare SA (Schweiz) Lanserat 2006/2007 Norden Lanserat 2006 Norden Distributionsrättigheter Distributionsrättigheter REFACTO Biovitrum marknadsför ReFacto i Norden enligt ett co-promotionavtal med Wyeth. ReFacto är ett rekombinant proteinläkemedel mot hemofili A. Denna form av blödarsjuka är en ärftlig rubbning där blodets koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av brist på en faktor VIII i blodet. Okontrollerade inre blödningar kan ge smärta och svullnad samt bestående skada, särskilt i leder och muskler. Med subsitutionsbehandling och samtidig aktivering av koagulationen och vård kan de flesta personer med hemofili A leva ett normalt liv. ReFacto är en höggradigt renad, syntetiskt framställd form av human koagulationsfaktor VIII och används för att behandla eller förebygga blödningar. Enligt The World Federation of Hemophilia finns cirka individer världen över som har hemofili A, mestadels män. Marknadstillväxten för rekombinanta proteinläkemedel som behandlar hemofili A styrs i första hand av övergången från plasmabaserade produkter och en ökad acceptans av förebyggande behandling. Enligt PharmX Nordic uppgick marknaden för rekombinant faktor VIII som används i behandling av hemofili A i Norden till cirka 68,0 miljoner EUR under 2005, varav ReFacto svarade för en marknadsandel om 28 procent. Biovitrum producerar läkemedelssubstansen ReFacto och har co-promotionrättigheter för försäljning av ReFacto i Norden och Mellanöstern varvid Biovitrum erhåller en provision baserad på Wyeths och Biovitrums sammanlagda försäljning i dessa regioner. För närvarande har Biovitrum ingen marknadsföring eller försäljning av ReFacto i Mellanöstern. I enlighet med avtalet med Wyeth erhåller Biovitrum royaltyintäkter på Wyeths globala försäljning av ReFacto, vilken utgår som en procentsats på total försäljning varvid intäkterna delas lika med Pfizer. KINERET Kineret marknadsförs inom Norden genom ett copromotionavtal med Amgen som täcker EU. Kineret är ett proteinläkemedel som skall förhindra de skadliga effekterna av inflammatoriska signalsubstanser, så kallade cytokiner, genom att blockera en av cytokinernas igenkännarmolekyler på cellytan, interleukin-1-receptorn. Kineret är ämnat att användas i kombination med läkemedlet metotrexat för behandling av symtom hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) där behandling med enbart metotrexat inte ger tillräckligt god effekt. Reumatoid artrit är en vanlig inflammationssjukdom som angriper bindväven. Artrit är ett tydligt tillstånd som kan drabba leder i alla delar av kroppen, men särskilt de i händer och fötter. Förloppet varierar, men är ofta kroniskt och tilltagande, vilket leder till deformitet och invaliditet. Patienter med reumatoid artrit bildar för stora mängder av inflammatoriska cytokiner. Detta leder till skadliga effekter som svullnad och vävnadsskada. De dominerande behandlingsformerna vid reumatoid artrit är för närvarande baserade på blockering av en annan av cytokinernas igenkännarmolekyler, TNF-α-receptorn. MIMPARA Mimpara (Sensipar i USA) marknadsförs i de nordiska länderna genom ett co-promotionavtal med Amgen. Mimpara är ett småmolekylärt läkemedel som är ämnat för behandling av sekundär hyperatyreodism hos patienter med avancerad njurinsufficiens i kronisk dialysbehandling (SHTP). Mimphara verkar via en helt ny mekanism som direkt modulerar den kalciumavkännande receptorn i bisköldkörteln (paratyreoidea). SHPT kännetecknas av förhöjda nivåer av bisköldkörtelhormon (paratyroideahormon; PTH) och onormala kalcium- och fosfornivåer i kroppen. Avvikelser i PTH, kalcium och fosfor har samband med ökad risk för sjukhusinläggning och dödsfall, ofta orsakat av kranskärlsjukdom. Mimpara reglerar nivåerna av PTH, kalcium och fosfor i kroppen. Normalt håller PTH blodets kalcium- och fosforinnehåll på de exakt rätta nivåerna för att benvävnad, hjärta, muskler, nerver och blodkärl ska kunna fungera bra. Vid normal njurfunktion reglerar PTH kalcium- och fosfornivåerna i kroppen genom att transportera kalcium och fosfor in och ut från benvävnaden. När njurfunktionen är försämrad kommer kalcium och fosfornivåerna i kroppen i obalans och bisköldkörtlarna utsöndrar för mycket PTH. Detta kan leda till skelettskador och utgör dessutom en riskfaktor om patienten även har problem med hjärta eller blodkärl. Dessa patienter är svåra att behandla i dag. Mimphara är ett nytt behandlingsalternativ, som enda produkt som har effekt på både PTH, fosfat och kalcium. KEPIVANCE Biovitrum har genom ett co-promotionavtal med Amgen marknadsföringsrättigheterna i Norden till Kepivance, ett rekombinant proteinläkemedel, som används mot inflammation i munslemhinnan (oral mukosit) hos patienter med blodcancer i samband med transplantation av benmärg. Denna behandling leder ofta till svår munslemhinneinflammation. Hos patienter med oral mukosit skadas cellerna i mun och svalg av cellgiftsterapi och/eller strålning vid behandling av cancer. Tillståndet kan vara mycket smärtsamt och besvärligt för patienterna. Dessa slemhinneskador leder bland annat till längre sjukhusvistelser, högre doser av narkotiska preparat, exempelvis morfin, samt födo- och vätskeintag via dropp. Kepivance tillverkas genom en bioteknisk process och produkten efterliknar aktiviteten hos en kroppsegen tillväxtfaktor, keratinocyttillväxtfaktorn (KGF). Tillväxtfaktorer är naturliga substanser som kroppen producerar för att stimulera nybildningen av vissa celler. KGF är en typ av tillväxtfaktor som är specifik för epitelceller. Epitelceller utgör en stor andel av cellerna som omger och skyddar munnens slemhinnor. Stimulering och tillväxt av epitelceller genom KGF är därför en lämplig målsättning för behandling av oral mukosit. Kepivance är godkänt i USA och fick EU-godkännande i oktober NOVASTAN Biovitrum har genom ett avtal med Mitsubishi Pharma erhållit distributionsrättigheter för Novastan i de nordiska länderna. Novastan är en syntetisk substans som direkt hämmar en av faktorerna i blodkoagulationen, trombin. Novastan är avsedd att användas för att förhindra blodproppsbildning hos vuxna patienter med en brist på blodplättar, orsakat av behandling med hepariner. Tillståndet kallas heparininducerad trombocytopeni, eller HIT II. Heparin är ett allmänt använt läkemedel för att förhindra blodproppar. HIT II är den allvarligaste biverkningen av hepariner, i kombination med blödningskomplikationer, och innebär något så motsägelsefullt som blodpropp orsakat av ett medel mot blodpropp. HIT II är en immunsystemstyrd reaktion på hepariner. Patienter som får hepariner, även i småmolekylära varianter riskerar att oberoende av intagssätt och dosering utveckla HIT II med försvagande blödningskomplikationer som resultat, till exempel blodpropp i lungorna. Novastan verkar snabbt, och en effektiv antikoagulation uppnås inom en till tre timmar efter injektion. ALOXI Genom ett exklusivt distributionsavtal med Helsinn Healthcare SA har Biovitrum erhållit de exklusiva marknadsföringsrättigheterna i Norden för Aloxi, ett läkemedel som verkar via en specifik receptor för signalsubstansen serotonin, 5-HT 3 -receptorn. Aloxi är ämnad att användas för att förebygga illamående och kräkningar i samband med behandling av cancersjukdomar med cellgifter (kemoterapi). Aloxi lanserades i Norden i slutet av 2006 och början av Illamående och kräkningar (CINV) är en vanlig biverkan för cancerpatienter som behandlas med cellgifter. Flera av de vanligaste läkemedlen skadar cellerna i tarmen så att serotonin läcker ut. Aktiverade serotoninreceptorer av typ 3 (5-HT3) stimulerar hjärnans kräkcentrum i förlängda märgen, vilket leder till illamående och kräkningar. Patienterna upplever illamåendet som en av de svåraste biverkningarna av kemoterapi. Produkter för att förhindra illamående hos patienter som får starkt eller måttligt illamåendeframkallande cellgifter är baserade på 5-HT 3 - receptorantagonister och administreras till alla patienter som riskerar illamående eller kräkningar. Aloxi erbjuder ett starkare skydd i den akuta fasen av CINV och en längre halveringstid under den senare fasen av CINV med en enda dos. 14 Biovitrum Årsberättelse 2006

15 Specialistläkemedel Hemofili A är en ärftlig rubbning där blodets koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av brist på ett specifikt protein i blodet. Med behandling och vård kan de flesta personer med denna form av blödarsjuka leva ett normalt liv. ReFacto är ett läkemedel som används för att behandla eller förebygga blödningar vid hemofili. Biovitrum Årsberättelse

16 Processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel Varje nytt proteinläkemedel kräver sin unika produktionsprocess, vilket förutsätter ett omfattande utvecklingsarbete. Biovitrums medarbetare var pionjärer inom processutveckling och proteinframställning och har arbetat inom området i mer än 25 år. AVTAL MED WYETH OM TILLVERKNING AV REFACTO I samband med att Biovitrum bildades 2001 övergick vissa rättigheter och skyldigheter från Pfizer till Biovitrum. Bland annat rätten att tillverka och genomföra processutveckling för ReFacto och en modifierad version av ReFacto -produkten, ReFacto AF eller nästa generation av ReFacto. I augusti 1997 tecknade Pharmacia (numera Pfizer) ett leveransavtal med Genetics Institute, som senare förvärvades av Wyeth, för tillverkning av ReFacto, en syntetiskt framställd rekombinant faktor VIII-produkt för behandling av hemofili. Leveransavtalet utökades i juni 2000 och i januari 2004, vilket gav Biovitrum ensamrätt på produktionen av läkemedelssubstanserna ReFacto och ReFacto AF. Enligt detta avtal har Wyeth skyldighet att varje kvartal göra minimiköp till en fast procentsats av det prognostiserade produktionsbehovet för ReFacto och ReFacto AF som Wyeth aviserat föregående kvartal. Biovitrums intäkter för tillverkning av ReFacto uppgick till 192 miljoner kronor 2005 och till 536 miljoner kronor under Biovitrum erbjuder produktion och avancerad processutveckling av proteinläkemedel till andra läkemedelsföretag, till exempel Wyeth och Pfizer. Biovitrum använder även sin kompetens på processutvecklingsområdet för egna proteinläkemedelskandidater. Biovitrum har en processutvecklingsenhet bestående av cirka 130 anställda och en produktions- och kvalitetskontrollenhet med cirka 100 anställda. De båda enheterna arbetar aktivt i flera stadier inom processutveckling och produktion av rekombinanta proteiner för såväl forskning som för kommersiellt bruk, tillverkning för toxologiska och kliniska studier samt kommersiell produktion av proteinläkemedel som ReFacto. Ända sedan tiden då Biovitrum var en del av Pharmacia, har Biovitrum varit verksamt inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel och har mångårig erfarenhet inom bioteknikområdet sedan teknologin utvecklades för mer än 25 år sedan. Biovitrum har erfarenhet både av monoklonala antikroppar och av andra rekombinanta proteiner. Bolaget utför avancerad processutveckling för alla stadier av produktion, från preklinisk forskning via kliniska studier till kommersiell produktion av välspecificerade proteinläkemedel. Biovitrums resurser omfattar design, utveckling och genomförande av proteinframställning, optimering av tillverkningsprocesser, tillverkning av cellbanker, bakteriell fermentation och cellodling, rening, preformulering och processuppskalning. Biovitrum utvecklar även analysmetoder för både läkemedelssubstanser i tidiga faser och färdiga produkter samt genomför avancerad proteinkarakterisering och stabilitetsstudier. Dessutom sker tillverkning för klinikstudier av proteinläkemedel. Processutveckling på uppdrag Processutvecklingsuppdragen för Pfizer, Amgen och andra läkemedels- och bioteknikföretag inbringade totalt cirka 225 miljoner kronor under 2005 och cirka 154 miljoner kronor under Det tidigare ramavtalet avseende processutveckling för Pfizer löpte ut i augusti och ett nytt ramavtal tecknades i oktober Avtalet med Amgen löpte ut i november. Biovitrum kan emellertid vid behov komma att fortsätta att förse Amgen med tillverkning 16 Biovitrum Årsberättelse 2006

17 Utveckling och processutvecklingstjänster. Biovitrum tillhandahåller dessa tjänster i syfte att åt kunden skapa kommersiellt gångbara processer beträffande säkrare tillgång, kostnader, regelkrav och säkerhet. Biovitrum har ingående kunskaper om regelverken och fokuserar på att erbjuda tjänster som garanterar hög produktkvalitet. Genom att leverera förstklassiga produkter till kunderna kan Biovitrum möjliggöra minimal tid för godkännandeprocessen, vilket gör att kundernas produkter har möjlighet att nå marknaden snabbare. Läkemedelsutveckling är förenad med stor osäkerhet, varför en kostnadseffektiv service är viktig för läkemedelsindustrin. Biovitrum har dessutom dokumenterad erfarenhet av framgångsrik projektledning inom proteinläkemedelsprojekt, vilket är en av de tjänster Biovitrum erbjuder. Biovitrums produktionsanläggningar inspekteras regelbundet av tillsynsmyndigheterna i USA och Europa och har högsta klassificering enligt GMP (en internationell standard för garanti av kvalitet i produktionsprocesser för känsliga ändamål). Bolaget granskas även av kunderna med jämna mellanrum. AVTAL MED PFIZER Biovitrum har tecknat ett nytt ramavtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer, för utveckling av tillverkningsprocesser för proteinbaserade läkemedel. Detta treårsavtal innebär att Pfizer kommer att köpa tjänster som utnyttjar Biovitrums expertkunnande när det gäller processutveckling. Inledningsvis kommer Biovitrum att arbeta med två av Pfizers projekt. Sedan starten år 2001, har Biovitrum genomfört en rad processutvecklingsprojekt för Pfizer inom ramen för det tidigare avtalet. Dessa projekt har täckt alltifrån genetisk utveckling till tillverkningsstöd och från andra generationers processutveckling till utveckling av analytiska metoder. AVTAL MED RESISTENTIA Biovitrum har tecknat avtal med det Uppsalabaserade bioteknikbolaget Resistentia Pharmaceuticals AB avseende processutveckling och tillverkning av läkemedelssubstans (RES 08) för kliniska fas III-studier av Resistentias nya proteinläkemedelskandidat mot allergisk astma. RES 08 är ett rekombinant fusionsprotein, det vill säga ett protein med sammansatt struktur framställt på bioteknisk väg. Biovitrums uppdrag är att utveckla den existerande processen för bioteknisk tillverkning av RES 08 till en standard som motsvarar de högt ställda kraven på en klinisk fas III-studie, samt att tillverka substansen i tillräcklig mängd för studien. Projekttiden löper under drygt 2 år med start i november Biovitrum Årsberättelse

18 På grund av outvecklad bukspottskörtelfunktion har för tidigt födda barn som får modersmjölksersättning eller pastöriserad bröstmjölk försämrad förmåga att tillgodogöra sig fett, vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar, försämrad tillväxt och ökad risk för beteendeproblem samt kognitiva och sociala problem senare i livet. Biovitrum utvecklar Kiobrina för att förbättra fettupptaget hos för tidigt födda barn. 18 Biovitrum Årsberättelse 2006

19 Forskning Forskning nytänkande kunskap och samarbete Biovitrums tidiga forskning bedrivs i två enheter, i Cambridge och i Stockholm. Båda har karaktären av små, flexibla bioteknikbolag med motiverade medarbetare som arbetar tvärvetenskapligt och med innovativa metoder. Den tidiga forskningen söker efter nya sätt att utifrån tekniskt kunnande och vetenskaplig kompetens hitta lösningar på medicinska problem. Den inledande forskningsfasen syftar till att definiera det biologiska problem som är orsaken till en viss sjukdom samt att identifiera ett lämpligt protein som måltavla för ett framtida läkemedel. I nästa fas gäller det att hitta en kemisk substans som kan interagera med målproteinet på ett fördelaktigt sätt; till exempel hämma ett enzym eller aktivera en receptor. Denna substans måste sedan, i de allra flesta fall, stegvis förändras så att den blir mer specifik och selektiv för sitt målprotein och så att den får egenskaper som gör den mer lämplig som läkemedel. Med sina cirka 80 personer omfattar den tidiga forskningen inom Biovitrum spetskompetens inom fetma, diabetes och inflammation samt bred kunskap om hur läkemedelskandidater kan identifieras. Forskningens resurser omfattar ny teknologi, avancerad apparatur och välutvecklade testmetoder som bidrar till att snabbt kunna identifiera nya läkemedelskandidater. I många fall kompletteras den interna kompetensen genom samarbeten med forskare vid andra företag eller vid universitet och högskolor. Tidig forskning i Cambridge och Stockholm Den innovativa forskningen, inklusive målidentifiering, prioritering och validering, sker vid enheterna Cambridge Biotechnology (CBT) och Discovery Research Stockholm (DRS). Kännetecknande för båda dessa enheter är att arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga projektgrupper med uppdrag att ta fram substanser och bland dessa välja ut de som lämpar sig för fortsatt utveckling (pre-cds). Celloch molekylärbiologer arbetar tillsammans med kemister och farmakologer i den miljö som är karaktäristisk för ett litet innovativt bioteknikföretag där samtliga medarbetare är väl förtrogna med hela den forskning som bedrivs. Nyckeln till framgång i den tidiga fasen ligger i att välja rätt biologisk måltavla för att åstadkomma en önskad klinisk effekt. Biovitrum har resurser som omfattar en stark forskningsteknologi och egna modeller för utvärdering av olika substansers biologiska relevans. Sannolikheten att lyckas med ett läkemedelsprojekt beror på förmågan att identifiera läkemedelskandidater med förutsättningar att uppvisa förväntad effekt och säkerhet. Idag bedrivs forskning och utveckling bland annat inom fetma, diabetes, hemofili samt inflammation och smärta. Inom dessa områden finns stora medicinska behov och stor potential för nya läkemedel. I Biovitrums tidiga portfölj finns projekt som baseras på flera alternativa mekanismer, vilket ökar möjligheterna att lyckas. Patent För att säkra det kommersiella värdet i forsknings- och utvecklingsarbetet skyddas uppfinningar genom patent som ger Biovitrum ensamrätt. Biovitrums policy är att ansöka om patent för att skydda teknologier, uppfinningar och förbättringar som kan vara viktiga i utvecklingen av verksamheten. Därmed säkras också exklusivitet och frihet att verka inom framtida forsknings- och utvecklingsområden. Patentansökningarna omfattar främst nya kemiska substanser och biologiska strukturer som är kandidater för nya läkemedel eller ledsubstanser under utveckling. Biovitrum stärker också patentskyddet över kända produktkandidater genom att söka patentskydd för nya processer, kliniska användningsområden, farmaceutiska formuleringar, medicinska uppfinningar och forskningsverktyg relaterade till verksamheten. Först ansöks om patent i Sverige och därefter i länder med framskriden läkemedelsforskning och utveckling, liksom i länder som utgör större läkemedelsmarknader. Genom aktiv hantering av patentportföljen, säkrar Biovitrums immaterialrättsspecialister inte bara skydd av framtida läkemedelsprodukter, utan också att bolagets samlade tillgångar och rättigheter skyddas av tydliga avtal, starka patent och en klok hantering av den kunskap som publiceras. I nedanstående tabell redovisas de områden inom vilka Biovitrums patentfamiljer finns grupperade. Patentportfölj Patentfamiljer Februari 2007 Nya kemiska och biologiska föreningar 56 Ny användning av kemiska och biologiska föreningar 7 Nya läkemedelsformuleringar 7 Medicinska hjälpmedel 2 Nya framställningsmetoder för kända substanser 5 Målproteiner och målgener 6 Bioteknikmetoder och forskningsverktyg 18 Totalt 101 patentfamiljer; aktiva patent eller patentansökningar (februari 2007). Biovitrum Årsberättelse

20 20 Biovitrum Årsberättelse 2006

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Professor Örjan Sölvell

Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Professor Örjan Sölvell Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster Professor Örjan Sölvell Förord Denna debattskrift har tillkommit på initiativ av Forum för Health Policy i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen.

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer