Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006"

Transkript

1 26 april, 2006 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 Nettointäkter för första kvartalet ökade med 115 procent till 403,3 Mkr (187,2) Resultatet efter skatt för första kvartalet blev 86,3 Mkr (-10,5) och resultatet per aktie 3,3 kr (-0,4) Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1 613,9 Mkr per 31 mars, 2006 (31 december 2005: 1 621,3 Mkr) Resultatet för första kvartalet 2006 har belastats med 39 Mkr genom bildandet av det nya forskningsbolaget inovacia Fyra projekt är i klinisk fas: Tre i fas I och ett i fas II En ny läkemedelskandidat utsågs i leptin-projektet för behandling av fetma Samarbetsavtal inom blodsjukdomar ingicks med Syntonix respektive Symphogen Avtalet med Amgen utvidgades Produktportföljen utökades med läkemedlet Aloxi Inlösen av Pfizers andel av aktierna i Biovitrum beslutades av årsstämman den 31 mars. Betalning skedde den 18 april Första kvartalet i sammandrag Q1 Q1 Helår Belopp i miljoner SEK Rörelsens intäkter 403,3 187,2 936,6 Rörelseresultat 82,4-25,1 129,9 Resultat efter finansiella poster 86,3-10,5 177,8 Periodens resultat 86,3-10,5 176,2 Resultat per aktie (kr) 1) 3,3-0,4 6,7 Forsknings- och utvecklingskostnader -136,7-127,6-576,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 613, , ,3 1) Omräknat med hänsyn tagen till fondemission den 12 april 2006 För ytterligare information kontakta: Mats Pettersson, CEO, tfn Göran Arvidson, CFO, tfn Anna Karin Källén, Kommunikation och IR, tfn Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport januari juni september Delårsrapport januari september november Bokslutskommuniké för februari 2007 Biovitrum är ett av Europas större biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både utbredda sjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum fokuserar på läkemedel för behandling av fetma, diabetes, inflammation och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Ytterligare information finns på

2 Översikt januari mars 2006 Under första kvartalet 2006 fortsatte Biovitrum att utvecklas till ett helt integrerat biopharmabolag. Biovitrums verksamhet omfattar en balanserad portfölj bestående av lanserade produkter samt projekt i både pre-kliniska och kliniska faser, verksamhet inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel till ledande läkemedels- och bioteknikbolag i både Europa och USA samt en växande produkt- och försäljningsorganisation av specialistläkemedel. Portföljen har utvidgats med flera nya projekt, befintliga forskningssamarbeten har utökats och existerande produktionsuppdrag har utvecklats mycket positivt. Sammantaget har detta bidragit till en mycket positiv försäljnings- och vinstutveckling under första kvartalet. Projektportföljen per den 31 mars 2006 För närvarande drivs totalt cirka 30 projekt inom Biovitrums FoU-verksamhet varav de 15 som är i senare fas (från Lead Optimization och framåt) redovisas och uppdateras löpande på bolagets hemsida. Projekt i klinisk fas Projekt Indikation Partner Exinalda cystisk fibros 11β-HSD1 diabetes Amgen A2A inflammation 5-HT2A glaukom Lead Optim. Preklinik Fas I Fas II Fas III Godkänd Marknad Kiobrina nutrition, tidigt födda Hematologi Anti Rh D (co-development) Rh-immunisering Symphogen Metabolisk sjukdom (protein) Projekt i preklinisk fas Anti Rh D (co-development) trombocytopeni Symphogen Metabolisk skjukom (småmolekyl) 5-HT 6 fetma Inflammation DPP IV diabetes Santhera Övriga Leptin fetma Forskning och utveckling Under perioden fortsatte projekten att avancera enligt plan. Per den 31 mars finns fyra projekt i klinisk fas, varav tre i fas I och ett i fas II. Under perioden avslutades framgångsrikt fas I studien inom 5-HT 2A projektet (behandling av glaukom) Under perioden utsågs även en ny läkemedelskandidat i leptin-projektet (behandling av fetma). Det är sedan länge känt att leptin spelar en central roll för regleringen av aptit och födointag och området har därför rönt stort intresse inom forskningen på fetma. Biovitrums projekt bygger på stimulering av leptinreceptorn. Biovitrum har identifierat en ny grupp substanser som ger leptinliknande effekter i en rad olika tester och reducerar kroppsvikten i djurstudier. Detta projekt drivs vidare mot preklinisk fas och en läkemedelskandidat valdes i februari Under perioden offentliggjorde Biovitrum och Amgen gemensamt att gällande licensavtal för ny behandling av typ 2-diabetes och andra metabola sjukdomar utvidgas. Amgen får nu exklusiv global rätt att utveckla och kommersialisera Biovitrums hämmare av enzymet 11β-HSD1. Biovitrum behåller dock co-promotion rättigheterna i Norden. Amgen betalade i slutet av 2005 ett icke angivet belopp för det utvidgade område som avtalet gäller, främst avseende Asien. Amgen betalade också en så kallad milstolpsersättning under slutet av 2005 för att projektet avancerat in i fas I med en substans utvecklad av Biovitrum. Under perioden startade också det gemensamma arbetet i två nya samarbetsprojekt inom blodsjukdomar med Symphogen respektive Syntonix. Tillsammans med Symphogen utvecklar Biovitrum Sym001, en kombination av 25 olika rekombinanta anti- Rhesus D-antikroppar. Projektet inriktar sig på två indikationer, dels för behandling av vissa blodrubbningar såsom ITP (Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura, en blodrubbning som innebär att blodets koaguleringsförmåga är nedsatt) och dels för prevention av Rh-immunisering som kan leda till HDN (hemolytisk sjukdom hos nyfödda, ett tillstånd av blodbrist hos nyfödda barn förorsakad av att mamman har utvecklat antikroppar mot barnets röda blodkroppar). Projektet befinner sig för närvarande i pre-klinisk utveckling. Enligt samarbetsavtalet erhåller Symphogen en initial ersättning för överföring av teknologi och kommer att få så kallade milstolpsbetalningar i förhållande till de framsteg som görs i programmet. Symphogen får ansvaret för 2(10)

3 marknadsföringen i Nord-, Central- och Sydamerika och Biovitrum för Europa, Ryssland och Mellanöstern. Företagen kommer att dela lika på kostnader och framtida vinster. Tillsammans med Syntonix utvecklar Biovitrum Faktor IX:Fc som är en koagulationsfaktor med förlängd halveringstid för behandling av hemofili B. Användandet av faktor IX för förebyggande behandling av hemofili B blir allt vanligare. Med dagens läkemedel innebär detta flera injektioner per vecka. Den längre halveringstiden hos Syntonix produkt FIX:Fc kan komma att innebära en effektiv behandling vid både förebyggande och akut behandling, med behov av färre intravenösa injektioner. Biovitrum betalade under perioden en initial licensavgift och gick dessutom in som delägare i Syntonix. Enligt avtalet får Syntonix så kallade milstolpsbetalningar och Biovitrum stärker sitt ägande i bolaget i förhållande till de framsteg som görs i programmet. Biovitrum har option att utvidga samarbetet med ett långtidsverkande faktor VIII. Syntonix kommer att ansvara för marknadsföringen i Nordamerika och Biovitrum i Europa, Ryssland och Mellanöstern. Företagen delar lika på kostnader och vinst i samband med utvecklingen och kommersialiseringen av FIX:Fc. Omstruktureringen av FoU-organisationen som påbörjades hösten 2005 har avlutats och den nya organisationen har implementerats. Omstruktureringen syftade till att åstadkomma en mer flexibel FoU-organisation anpassad för en utökad andel externt genererade tidiga forskningsprojekt samt en utökad andel kliniska projekt, Därmed har Biovitrums egna tidiga forskningsverksamhet minskats i omfattning och även omorganiserats för att uppnå en bättre helhetssyn, kreativitet och effektivitet. Biopharmaceuticals tillverkning och processutveckling Under perioden har avtalen som slöts under 2005 fortsatt att löpa. Det är främst ett flertal komplexa processutvecklingsuppdrag för ledande bioteknik och läkemedelsbolag i Europa. Efterfrågan för kontraktstillverkning och processutveckling av proteinläkemedel är fortsatt hög. Produkter på marknaden Godkända /Marknadsförda Produkter Produkt Indikation Partner Godkänd Marknad ReFacto (royalties, produktion, co-promotion) hemofili Wyeth Novastan (Norden) antikoagulation Mitsubishi Mimpara (Norden) bisköldkörtelhormonrubbningar Amgen Kineret (EU, co-promotion) reumatoid artrit Amgen Kepivance (Norden) Aloxi (Norden) biverkningar vid cancerbehandling biverkningar vid cancerbehandling Amgen Helsinn Genom allianser med andra företag marknadsförs ett flertal produkter i Norden, däribland ReFacto, Kineret och Mimpara. Under första kvartalet 2006 utökades portföljen med Aloxi, utvecklat av det schweiziska bolaget Helsinn, ett potent och långtidsverkande medel mot illamående och kräkningar som ofta uppträder i samband med behandling av cancer med cellgifter. Produkten är lanserad av MGI Pharma i USA, där mer än tre miljoner behandlingar redan genomförts med gott resultat. Aloxi finns för närvarande på ett antal marknader i Europa liksom i flera länder i Latinamerika. Biovitrum har rättigheterna att marknadsföra läkemedlet i Norden, och beräknar att lansera produkten under andra halvåret ReFacto Verksamheten avseende ReFacto fortsatte att utvecklas positivt under perioden. Wyeths globala försäljning av ReFacto ökar, vilket leder till stigande royalties för Biovitrum och försäljningen i Norden i Biovitrums regi ökar vilket leder till stigande co-promotionintäkter. Biovitrum återupptog dessutom under andra halvan av 2005 fullskalig tillverkning av ReFacto för att möta den globala efterfrågan. Detta, i kombination med en tidigareläggning av order från Wyeth av produktionsplaneringstekniska skäl, har lett till en kraftig ökning av produktionsvolymerna under perioden. 3(10)

4 Intäkter och resultat 1 jan - 1 jan - 1 jan - Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Rörelsens intäkter 403,3 187,2 936,6 Utlicensierings- och milestoneintäkter 44,2 35,5 205,6 Forskningsintäkter 12,3 13,4 54,5 ReFacto Tillverkning 222,4 30,5 191,7 Intäkter från processutveckling 53,0 53,5 224,7 Co-promotion 32,8 21,4 103,8 Royaltyintäkter 38,3 32,9 156,0 Övrigt 0,3 0,3 Kostnad för sålda varor och tjänster -109,5-58,3-270,7 Kostnader för kontraktsutveckling -44,5-45,4-184,7 Kostnader för kontraktstillverkning -65,0-12,9-86,0 Bruttoresultat 293,7 128,9 665,9 Nettointäkten för första kvartalet 2006 blev 403,3 Mkr jämfört med 187,2 Mkr för motsvarande period Intäkterna från tillverkningen av Refacto har ökat från 30,5 Mkr 2005 till 222,4 Mkr för perioden Ökningen är en följd av att Biovitrum återigen levererar läkemedelssubstans motsvarande marknadsbehovet till Wyeth. Under 2004 och 2005 utgjordes stora delar av produktionen och produktionsintäkterna av förberedelserna för nästa generation av ReFacto. Under första kvartalet 2006 har utleveranserna varit något större än marknadens behov. Intäkterna från ReFacto -royalty ökade till 38,3 Mkr (32,9) och intäkterna från co-promotion ökade med 11,4 Mkr eller 53 procent till 32,8 Mkr främst tack vare en ökad försäljning av ReFacto i de nordiska länderna. Intäkterna från processutveckling uppgick till 53,0 Mkr (53,5). Under första kvartalet 2006 har en mindre del av kapaciteten inom processutvecklingen utnyttjats för interna projekt som en följd av förvärvet av Exinalda och Kiobrina samt projekten från Symphogen och Syntonix. Under 2006 löper ramavtalen med Pfizer och Amgen ut. Under perioden svarade Pfizer och Amgen för ca 70 % av intäkterna. Biovitrum förhandlar om förlängning av dessa avtal. Beroende på att nuvarande avtal löper ut kombinerat med att en del av kapaciteten inom Processutveckling kommer att användas för egna projekt, bedöms intäkterna för 2006 minska med omkring 25 procent. Licensintäkter och forskningsintäkter har ökat till 56,5 Mkr (48,9) på grund av periodisering av den tillkommande initiala licensintäkten från Amgen Rörelseresultatet för perioden uppgick till 82,4 Mkr (-25,1). Resultatet för första kvartalet har belastats med 39 Mkr genom bildandet av inovacia. inovacia är en avknoppning av delar av Biovitrums tidiga forskning. Totalt förs 35 anställda över till det nya bolaget som kommer att sälja tjänster till andra bolag. Biovitrum kommer att köpa tjänster från inovacia och har tecknat ett tvåårsavtal. Biovitrums ägande kommer att minska till 10,1 procent genom en nyemission som beräknas ske i maj månad. Efter nyemissionen kommer inovacias personal att äga 70 procent av aktierna. Resterande aktier kommer att ägas av en industriell partner. Förbättringen av rörelseresultatet exklusive nedskrivningen av aktierna i inovacia uppgick totalt till 146,5 Mkr tack vare ökade intäkter men även genom ökad bruttomarginal. Den förbättrade marginalen är en följd av bättre processutbyte och produktionsekonomi. Övriga kostnader har ökat med 57,3 Mkr till 211,3 Mkr (154,0). Kostnader för Forskning och Utveckling uppgick till 136,7 Mkr (127,6). Periodens resultat uppgick till 86,3 Mkr (-10,5). 4(10)

5 Finansiell ställning Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2006 till 1 613,9 Mkr (31 mars 2005: 1 538,0). Av detta var 261,1 Mkr banktillgodohavanden (31 mars 2005: 16,6), och 788,9 Mkr (31 mars, 2005: 976,6) placeringar i värdepapper med löptid på mindre än tre månader från anskaffningstidpunkten. Dessa kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel. Förutom likvida medel fanns per 31 mars, 2006 även andra kortfristiga placeringar, med en löptid på mer än tre månader, uppgående till 563,9 Mkr (31 mars, 2005: 545,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för årets tre första månader till 72,8 Mkr (-37,4). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under första kvartalet 2006 uppgick till 65,9 Mkr (14,5). Avskrivningarna under samma period uppgick till 18,2 Mkr (21,9). Skatter Bolaget har ackumulerade underskottsavdrag, vilket innebär att bolagets skattesats avviker från svensk skattesats. Aktuell skattekostnad för perioden uppgick till 0 Mkr (0). Ägarstruktur Årsstämman den 31 mars 2006 beslutade om inlösen av Pfizers aktier motsvarande 19 % av aktiekapitalet, totalt antal aktier, till ett värde av 378,9 Mkr. Utbetalningen gjordes den 18 april, När Pfizer sålde Biovitrum år 2001, avtalades att övriga aktieägare skulle kunna förvärva Pfizers aktier till ett förutbestämt pris. På grund av Biovitrums starka finansiella ställning omförhandlades i december 2005 detta avtal, vilket resulterade i en inlösen av Pfizers aktier av Biovitrum istället. Aktierna löses in och likvideras, samtidigt som en fondemission på aktier görs. Efter inlösen och fondemission ser ägarfördelningen per 18 april 2006 ut enligt följande: Ägare Antal aktier Nordic Capital Funds ,62% MPM Capital Funds ,62% Alta Biopharma Partners II L.P ,81% HBM Bioventures (Cayman) Ltd.entures ,79% Life Equity Sweden KB ,14% H&B Capital ,14% Next Gear SPV Ltd ,02% ABN/AMRO Nordic Ventures B.V ,24% Carnegie Funds ,86% Biovitrum Management ,88% Övriga ,86% Totalt ,00% Antal utestående optioner uppgår till Moderföretaget Moderföretaget rapporterade för perioden intäkter uppgående till 404,1 Mkr (188,9). Likvida medel uppgick per 31 mars 2006 till 1 028,1 Mkr (992). Eget kapital i Biovitrum AB uppgick till 1 863,0 Mkr (1 514,1). Personal Vid periodens slut hade Biovitrum 583 anställda, varav 56 % kvinnor. Under perioden har 6 personer löst in sina optioner motsvarande 9000 optioner. 5(10)

6 Förändringar i Eget kapital Koncernens egna kapital per 31 mars 2006 uppgick till 1 834,2 Mkr jämfört med 1 517,7 Mkr motsvarande period Utsikter för 2006 Intäkterna från ReFacto är stabila genom långa avtal både vad gäller tillverkning, co-promotion och royalty. Baserat på Wyeths globala försäljningsprognoser läggs en långsiktig tillverkningsplanering hos Biovitrum. Bedömning för innevarande år är att intäkterna från tillverkningen av ReFacto kommer att öka jämfört med 2005, framför allt som ett resultat av ökat marknadsbehov. Detta i kombination med att de totala kostnaderna inte beräknas öka nämnvärt, bedöms komma att resultera i ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2005, då detta, exklusive reavinst från fastighetsförsäljning samt omstruktureringskostnader, uppgick till -21 Mkr. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådet rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Biovitrum AB tillämpar från och med 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards, (IFRS), i enlighet med EU:s förordning. De redovisningsprinciper som tillämpats är de som beskrivits i Biovitrums årsredovisning Not 1 Transaktioner med närstående Årsstämman den 31 mars 2006 beslutade om inlösen av Pfizers aktier motsvarande 19 % av aktiekapitalet, totalt antal aktier, till ett värde av 378,9 Mkr. När Pfizer sålde Biovitrum år 2001, avtalades att övriga aktieägare skulle kunna förvärva Pfizers aktier till ett förutbestämt pris. På grund av Biovitrums starka finansiella ställning omförhandlades i december 2005 detta avtal, vilket resulterade i en inlösen av Pfizers aktier av Biovitrum istället. Aktierna löses in och likvideras, samtidigt som en fondemission på aktier görs. Händelser efter verksamhetsperioden Den 18 april skedde betalning till Pfizer för Pfizers andel av aktierna i Biovitrum, vilka årsstämman den 31 mars beslöt lösa in. 6(10)

7 Koncernens Resultaträkning 1 jan - 1 jan - 1 jan - Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Rörelsens intäkter 403,3 187,2 936,6 Kostnad för sålda varor och tjänster -109,5-58,3-270,7 Bruttoresultat 293,7 128,9 665,9 Försäljningskostnader -8,4-5,1-38,6 Administrationskostnader -27,5-20,7-151,2 Forsknings- och utvecklingskostnader -136,7-127,6-576,0 Övriga rörelseintäkter 4,3 10,7 272,6 Övriga rörelsekostnader -43,1-11,2-42,7 Rörelseresultat 82,4-25,1 129,9 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,9 14,6 49,4 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0-1,6 3,9 14,6 47,9 Resultat efter finansiella poster 86,3-10,5 177,8 Skatt på periodens resultat -1,6 Periodens resultat 86,3-10,5 176,2 Resultat per aktie (SEK) 2) 3,3-0,4 6,7 Resultat per aktie efter full utspädning (SEK) 1), 2) 3,3-0,4 6,7 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Utestående optioner Antal aktier efter full utspädning 1) Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 1) ) I och med att Biovitrum inte är noterade, finns inte någon marknadsvärdering för bolaget, varför ingen beräkning av utspädning har skett. 2) Omräknat med hänsyn tagen till fondemission den 12 april (10)

8 Koncernens Balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 416,8 4,9 362,7 Materiella anläggningstillgångar 264,4 427,7 300,6 Finansiella anläggningstillgångar 29,3 12,7 13,9 710,5 445,3 677,2 Omsättningstillgångar Varulager m m 113,0 108,4 126,3 Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 281,0 220,1 303,4 Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 613, , , , , ,0 Summa tillgångar 2 718, , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 793, , ,7 Långfristiga skulder Långfristiga skulder, ej räntebärande 275,4 355,2 409,4 275,4 355,2 409,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, ej räntebärande 649,7 438,8 611,1 649,7 438,8 611,1 Summa eget kapital och skulder 2 718, , ,1 8(10)

9 Förändring i Koncernens Eget kapital 1 jan - 1 jan - 1 jan - Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Ingående balans 1707,7 1523,5 1523,5 Justering av ingående eget kapital 0,0 4,5 1) 4,5 1) Justerat ingående eget kapital 1707,7 1528,0 1528,0 Emission optioner (+) / Återköp optioner (-) -0,1 0,2 1,4 Omräkningsdifferens -0,6 2,0 Periodens resultat 86,3-10,5 176,2 Eget kapital, vid periodens slut 1793,3 1517,7 1707,7 1) Engångs-effekt av implementering IAS 39 fr o m 1 januari 2005 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 1 jan - 1 jan - 1 jan Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Resultat 86,3-10,5 176,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar 18,2 21,9 117,1 Övriga poster -1,0-35,5-267,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 103,5-24,1 26,3 Förändring i rörelsekapital -30,7-13,3-91,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 72,8-37,4-65,4 Investering i dotterföretag -223,3 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -57,1-0,3-50,9 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8,8-14,2-122,3 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 492,0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -15,5-8,3-26,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -81,4-22,7 69,5 Emission av optioner 0,2 0,8 Återköp av optioner -0,1-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,1 0,2 0,7 Förändring i likvida medel -8,6-59,9 4,9 Likvida medel vid periodens början 1 058, , ,4 Engångseffekt implementering IAS39 4,5 4,5 Kursdifferens i kassaflödet 0,8 Likvida medel vid periodens slut 1 050,0 993, ,6 Kortfristiga placeringar 563,9 545,0 562,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 1 613, , ,3 9(10)

10 Nyckeltal och övrig information 1 jan- 1 jan - 1 dec - 31 mar 31 mar 31 dec Avkastning på Eget kapital 4,9% -0,7% 10,9% Totalt kapital 3,2% -0,4% 6,9% Marginaler Rörelsemarginal 20,4% -13,4% 13,9% Vinstmarginal 21,4% -5,6% 18,8% Aktiedata Eget kapital per aktie (SEK) 75,5 63,9 71,9 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 75,5 63,9 71,9 Kassaflöde per aktie (SEK) -0,4-2,5 0,2 Kassaflöde per aktie efter full utspädning (SEK) -0,4-2,5 0,2 Övrig information Soliditet 66,0% 65,7% 62,6% De finansiella resultaten i denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. I denna delårsrapport ingår uttalanden som är framåtblickande. Verkligt resultat kan avvika från vad som angivits. Interna faktorer som framgångsrik förvaltning av forskningsprogram och immateriella rättigheter kan påverka framtida resultat. Det finns också externa förhållanden, t.ex. ekonomiska klimatet, politiska förändringar och konkurrerande forskningsprogram, som kan påverka Biovitrums resultat. Solna den 26 april 2006 Håkan Åström Michael Steinmetz Toni Weitzberg Ordförande Håkan Björklund Hans Wigzell Wenche Rolfsen Catarina Larsson Arbetstagarrepresentant Charlotta Löfberg Arbetstagarrepresentant Mats Pettersson Verkställande direktör Biovitrum AB Org nr SE Stockholm Besöksadress: Berzelius väg 8 Telefon (10)

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Januari Mars Nettointäkterna för första kvartalet sjönk med 12 % till 352,9 Mkr (403,3) Resultatet för första kvartalet uppgick till 44,1 Mkr (86,3) och resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Biovitrum Bokslutskommuniké 2006

Biovitrum Bokslutskommuniké 2006 Biovitrum Bokslutskommuniké 2006 Januari December Nettointäkterna för året steg med 28 % till 1 201,1 Mkr (936,6) Rörelseresultatet, exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 40 (53) TSEK Resultat efter skatt 374 (- 90) TSEK Resultat per aktie 0,6 (-0,23) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten För närvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 VIKTIGT USA-GODKÄNNANDE OCH FÖRSÄLJNING I NORDEN PÅBÖRJAD Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,1 MSEK (1,2 MSEK) Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Nytt strategiskt fokus. Ytterligare framsteg i FoU portföljen. Januari mars Nettointäkterna uppgick till 244,3 Mkr (352,9). Kvartalets resultat blev -2,1

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer