Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006"

Transkript

1 26 april, 2006 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 Nettointäkter för första kvartalet ökade med 115 procent till 403,3 Mkr (187,2) Resultatet efter skatt för första kvartalet blev 86,3 Mkr (-10,5) och resultatet per aktie 3,3 kr (-0,4) Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1 613,9 Mkr per 31 mars, 2006 (31 december 2005: 1 621,3 Mkr) Resultatet för första kvartalet 2006 har belastats med 39 Mkr genom bildandet av det nya forskningsbolaget inovacia Fyra projekt är i klinisk fas: Tre i fas I och ett i fas II En ny läkemedelskandidat utsågs i leptin-projektet för behandling av fetma Samarbetsavtal inom blodsjukdomar ingicks med Syntonix respektive Symphogen Avtalet med Amgen utvidgades Produktportföljen utökades med läkemedlet Aloxi Inlösen av Pfizers andel av aktierna i Biovitrum beslutades av årsstämman den 31 mars. Betalning skedde den 18 april Första kvartalet i sammandrag Q1 Q1 Helår Belopp i miljoner SEK Rörelsens intäkter 403,3 187,2 936,6 Rörelseresultat 82,4-25,1 129,9 Resultat efter finansiella poster 86,3-10,5 177,8 Periodens resultat 86,3-10,5 176,2 Resultat per aktie (kr) 1) 3,3-0,4 6,7 Forsknings- och utvecklingskostnader -136,7-127,6-576,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 613, , ,3 1) Omräknat med hänsyn tagen till fondemission den 12 april 2006 För ytterligare information kontakta: Mats Pettersson, CEO, tfn Göran Arvidson, CFO, tfn Anna Karin Källén, Kommunikation och IR, tfn Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport januari juni september Delårsrapport januari september november Bokslutskommuniké för februari 2007 Biovitrum är ett av Europas större biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både utbredda sjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum fokuserar på läkemedel för behandling av fetma, diabetes, inflammation och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Ytterligare information finns på

2 Översikt januari mars 2006 Under första kvartalet 2006 fortsatte Biovitrum att utvecklas till ett helt integrerat biopharmabolag. Biovitrums verksamhet omfattar en balanserad portfölj bestående av lanserade produkter samt projekt i både pre-kliniska och kliniska faser, verksamhet inom processutveckling och tillverkning av proteinläkemedel till ledande läkemedels- och bioteknikbolag i både Europa och USA samt en växande produkt- och försäljningsorganisation av specialistläkemedel. Portföljen har utvidgats med flera nya projekt, befintliga forskningssamarbeten har utökats och existerande produktionsuppdrag har utvecklats mycket positivt. Sammantaget har detta bidragit till en mycket positiv försäljnings- och vinstutveckling under första kvartalet. Projektportföljen per den 31 mars 2006 För närvarande drivs totalt cirka 30 projekt inom Biovitrums FoU-verksamhet varav de 15 som är i senare fas (från Lead Optimization och framåt) redovisas och uppdateras löpande på bolagets hemsida. Projekt i klinisk fas Projekt Indikation Partner Exinalda cystisk fibros 11β-HSD1 diabetes Amgen A2A inflammation 5-HT2A glaukom Lead Optim. Preklinik Fas I Fas II Fas III Godkänd Marknad Kiobrina nutrition, tidigt födda Hematologi Anti Rh D (co-development) Rh-immunisering Symphogen Metabolisk sjukdom (protein) Projekt i preklinisk fas Anti Rh D (co-development) trombocytopeni Symphogen Metabolisk skjukom (småmolekyl) 5-HT 6 fetma Inflammation DPP IV diabetes Santhera Övriga Leptin fetma Forskning och utveckling Under perioden fortsatte projekten att avancera enligt plan. Per den 31 mars finns fyra projekt i klinisk fas, varav tre i fas I och ett i fas II. Under perioden avslutades framgångsrikt fas I studien inom 5-HT 2A projektet (behandling av glaukom) Under perioden utsågs även en ny läkemedelskandidat i leptin-projektet (behandling av fetma). Det är sedan länge känt att leptin spelar en central roll för regleringen av aptit och födointag och området har därför rönt stort intresse inom forskningen på fetma. Biovitrums projekt bygger på stimulering av leptinreceptorn. Biovitrum har identifierat en ny grupp substanser som ger leptinliknande effekter i en rad olika tester och reducerar kroppsvikten i djurstudier. Detta projekt drivs vidare mot preklinisk fas och en läkemedelskandidat valdes i februari Under perioden offentliggjorde Biovitrum och Amgen gemensamt att gällande licensavtal för ny behandling av typ 2-diabetes och andra metabola sjukdomar utvidgas. Amgen får nu exklusiv global rätt att utveckla och kommersialisera Biovitrums hämmare av enzymet 11β-HSD1. Biovitrum behåller dock co-promotion rättigheterna i Norden. Amgen betalade i slutet av 2005 ett icke angivet belopp för det utvidgade område som avtalet gäller, främst avseende Asien. Amgen betalade också en så kallad milstolpsersättning under slutet av 2005 för att projektet avancerat in i fas I med en substans utvecklad av Biovitrum. Under perioden startade också det gemensamma arbetet i två nya samarbetsprojekt inom blodsjukdomar med Symphogen respektive Syntonix. Tillsammans med Symphogen utvecklar Biovitrum Sym001, en kombination av 25 olika rekombinanta anti- Rhesus D-antikroppar. Projektet inriktar sig på två indikationer, dels för behandling av vissa blodrubbningar såsom ITP (Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura, en blodrubbning som innebär att blodets koaguleringsförmåga är nedsatt) och dels för prevention av Rh-immunisering som kan leda till HDN (hemolytisk sjukdom hos nyfödda, ett tillstånd av blodbrist hos nyfödda barn förorsakad av att mamman har utvecklat antikroppar mot barnets röda blodkroppar). Projektet befinner sig för närvarande i pre-klinisk utveckling. Enligt samarbetsavtalet erhåller Symphogen en initial ersättning för överföring av teknologi och kommer att få så kallade milstolpsbetalningar i förhållande till de framsteg som görs i programmet. Symphogen får ansvaret för 2(10)

3 marknadsföringen i Nord-, Central- och Sydamerika och Biovitrum för Europa, Ryssland och Mellanöstern. Företagen kommer att dela lika på kostnader och framtida vinster. Tillsammans med Syntonix utvecklar Biovitrum Faktor IX:Fc som är en koagulationsfaktor med förlängd halveringstid för behandling av hemofili B. Användandet av faktor IX för förebyggande behandling av hemofili B blir allt vanligare. Med dagens läkemedel innebär detta flera injektioner per vecka. Den längre halveringstiden hos Syntonix produkt FIX:Fc kan komma att innebära en effektiv behandling vid både förebyggande och akut behandling, med behov av färre intravenösa injektioner. Biovitrum betalade under perioden en initial licensavgift och gick dessutom in som delägare i Syntonix. Enligt avtalet får Syntonix så kallade milstolpsbetalningar och Biovitrum stärker sitt ägande i bolaget i förhållande till de framsteg som görs i programmet. Biovitrum har option att utvidga samarbetet med ett långtidsverkande faktor VIII. Syntonix kommer att ansvara för marknadsföringen i Nordamerika och Biovitrum i Europa, Ryssland och Mellanöstern. Företagen delar lika på kostnader och vinst i samband med utvecklingen och kommersialiseringen av FIX:Fc. Omstruktureringen av FoU-organisationen som påbörjades hösten 2005 har avlutats och den nya organisationen har implementerats. Omstruktureringen syftade till att åstadkomma en mer flexibel FoU-organisation anpassad för en utökad andel externt genererade tidiga forskningsprojekt samt en utökad andel kliniska projekt, Därmed har Biovitrums egna tidiga forskningsverksamhet minskats i omfattning och även omorganiserats för att uppnå en bättre helhetssyn, kreativitet och effektivitet. Biopharmaceuticals tillverkning och processutveckling Under perioden har avtalen som slöts under 2005 fortsatt att löpa. Det är främst ett flertal komplexa processutvecklingsuppdrag för ledande bioteknik och läkemedelsbolag i Europa. Efterfrågan för kontraktstillverkning och processutveckling av proteinläkemedel är fortsatt hög. Produkter på marknaden Godkända /Marknadsförda Produkter Produkt Indikation Partner Godkänd Marknad ReFacto (royalties, produktion, co-promotion) hemofili Wyeth Novastan (Norden) antikoagulation Mitsubishi Mimpara (Norden) bisköldkörtelhormonrubbningar Amgen Kineret (EU, co-promotion) reumatoid artrit Amgen Kepivance (Norden) Aloxi (Norden) biverkningar vid cancerbehandling biverkningar vid cancerbehandling Amgen Helsinn Genom allianser med andra företag marknadsförs ett flertal produkter i Norden, däribland ReFacto, Kineret och Mimpara. Under första kvartalet 2006 utökades portföljen med Aloxi, utvecklat av det schweiziska bolaget Helsinn, ett potent och långtidsverkande medel mot illamående och kräkningar som ofta uppträder i samband med behandling av cancer med cellgifter. Produkten är lanserad av MGI Pharma i USA, där mer än tre miljoner behandlingar redan genomförts med gott resultat. Aloxi finns för närvarande på ett antal marknader i Europa liksom i flera länder i Latinamerika. Biovitrum har rättigheterna att marknadsföra läkemedlet i Norden, och beräknar att lansera produkten under andra halvåret ReFacto Verksamheten avseende ReFacto fortsatte att utvecklas positivt under perioden. Wyeths globala försäljning av ReFacto ökar, vilket leder till stigande royalties för Biovitrum och försäljningen i Norden i Biovitrums regi ökar vilket leder till stigande co-promotionintäkter. Biovitrum återupptog dessutom under andra halvan av 2005 fullskalig tillverkning av ReFacto för att möta den globala efterfrågan. Detta, i kombination med en tidigareläggning av order från Wyeth av produktionsplaneringstekniska skäl, har lett till en kraftig ökning av produktionsvolymerna under perioden. 3(10)

4 Intäkter och resultat 1 jan - 1 jan - 1 jan - Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Rörelsens intäkter 403,3 187,2 936,6 Utlicensierings- och milestoneintäkter 44,2 35,5 205,6 Forskningsintäkter 12,3 13,4 54,5 ReFacto Tillverkning 222,4 30,5 191,7 Intäkter från processutveckling 53,0 53,5 224,7 Co-promotion 32,8 21,4 103,8 Royaltyintäkter 38,3 32,9 156,0 Övrigt 0,3 0,3 Kostnad för sålda varor och tjänster -109,5-58,3-270,7 Kostnader för kontraktsutveckling -44,5-45,4-184,7 Kostnader för kontraktstillverkning -65,0-12,9-86,0 Bruttoresultat 293,7 128,9 665,9 Nettointäkten för första kvartalet 2006 blev 403,3 Mkr jämfört med 187,2 Mkr för motsvarande period Intäkterna från tillverkningen av Refacto har ökat från 30,5 Mkr 2005 till 222,4 Mkr för perioden Ökningen är en följd av att Biovitrum återigen levererar läkemedelssubstans motsvarande marknadsbehovet till Wyeth. Under 2004 och 2005 utgjordes stora delar av produktionen och produktionsintäkterna av förberedelserna för nästa generation av ReFacto. Under första kvartalet 2006 har utleveranserna varit något större än marknadens behov. Intäkterna från ReFacto -royalty ökade till 38,3 Mkr (32,9) och intäkterna från co-promotion ökade med 11,4 Mkr eller 53 procent till 32,8 Mkr främst tack vare en ökad försäljning av ReFacto i de nordiska länderna. Intäkterna från processutveckling uppgick till 53,0 Mkr (53,5). Under första kvartalet 2006 har en mindre del av kapaciteten inom processutvecklingen utnyttjats för interna projekt som en följd av förvärvet av Exinalda och Kiobrina samt projekten från Symphogen och Syntonix. Under 2006 löper ramavtalen med Pfizer och Amgen ut. Under perioden svarade Pfizer och Amgen för ca 70 % av intäkterna. Biovitrum förhandlar om förlängning av dessa avtal. Beroende på att nuvarande avtal löper ut kombinerat med att en del av kapaciteten inom Processutveckling kommer att användas för egna projekt, bedöms intäkterna för 2006 minska med omkring 25 procent. Licensintäkter och forskningsintäkter har ökat till 56,5 Mkr (48,9) på grund av periodisering av den tillkommande initiala licensintäkten från Amgen Rörelseresultatet för perioden uppgick till 82,4 Mkr (-25,1). Resultatet för första kvartalet har belastats med 39 Mkr genom bildandet av inovacia. inovacia är en avknoppning av delar av Biovitrums tidiga forskning. Totalt förs 35 anställda över till det nya bolaget som kommer att sälja tjänster till andra bolag. Biovitrum kommer att köpa tjänster från inovacia och har tecknat ett tvåårsavtal. Biovitrums ägande kommer att minska till 10,1 procent genom en nyemission som beräknas ske i maj månad. Efter nyemissionen kommer inovacias personal att äga 70 procent av aktierna. Resterande aktier kommer att ägas av en industriell partner. Förbättringen av rörelseresultatet exklusive nedskrivningen av aktierna i inovacia uppgick totalt till 146,5 Mkr tack vare ökade intäkter men även genom ökad bruttomarginal. Den förbättrade marginalen är en följd av bättre processutbyte och produktionsekonomi. Övriga kostnader har ökat med 57,3 Mkr till 211,3 Mkr (154,0). Kostnader för Forskning och Utveckling uppgick till 136,7 Mkr (127,6). Periodens resultat uppgick till 86,3 Mkr (-10,5). 4(10)

5 Finansiell ställning Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2006 till 1 613,9 Mkr (31 mars 2005: 1 538,0). Av detta var 261,1 Mkr banktillgodohavanden (31 mars 2005: 16,6), och 788,9 Mkr (31 mars, 2005: 976,6) placeringar i värdepapper med löptid på mindre än tre månader från anskaffningstidpunkten. Dessa kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel. Förutom likvida medel fanns per 31 mars, 2006 även andra kortfristiga placeringar, med en löptid på mer än tre månader, uppgående till 563,9 Mkr (31 mars, 2005: 545,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för årets tre första månader till 72,8 Mkr (-37,4). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under första kvartalet 2006 uppgick till 65,9 Mkr (14,5). Avskrivningarna under samma period uppgick till 18,2 Mkr (21,9). Skatter Bolaget har ackumulerade underskottsavdrag, vilket innebär att bolagets skattesats avviker från svensk skattesats. Aktuell skattekostnad för perioden uppgick till 0 Mkr (0). Ägarstruktur Årsstämman den 31 mars 2006 beslutade om inlösen av Pfizers aktier motsvarande 19 % av aktiekapitalet, totalt antal aktier, till ett värde av 378,9 Mkr. Utbetalningen gjordes den 18 april, När Pfizer sålde Biovitrum år 2001, avtalades att övriga aktieägare skulle kunna förvärva Pfizers aktier till ett förutbestämt pris. På grund av Biovitrums starka finansiella ställning omförhandlades i december 2005 detta avtal, vilket resulterade i en inlösen av Pfizers aktier av Biovitrum istället. Aktierna löses in och likvideras, samtidigt som en fondemission på aktier görs. Efter inlösen och fondemission ser ägarfördelningen per 18 april 2006 ut enligt följande: Ägare Antal aktier Nordic Capital Funds ,62% MPM Capital Funds ,62% Alta Biopharma Partners II L.P ,81% HBM Bioventures (Cayman) Ltd.entures ,79% Life Equity Sweden KB ,14% H&B Capital ,14% Next Gear SPV Ltd ,02% ABN/AMRO Nordic Ventures B.V ,24% Carnegie Funds ,86% Biovitrum Management ,88% Övriga ,86% Totalt ,00% Antal utestående optioner uppgår till Moderföretaget Moderföretaget rapporterade för perioden intäkter uppgående till 404,1 Mkr (188,9). Likvida medel uppgick per 31 mars 2006 till 1 028,1 Mkr (992). Eget kapital i Biovitrum AB uppgick till 1 863,0 Mkr (1 514,1). Personal Vid periodens slut hade Biovitrum 583 anställda, varav 56 % kvinnor. Under perioden har 6 personer löst in sina optioner motsvarande 9000 optioner. 5(10)

6 Förändringar i Eget kapital Koncernens egna kapital per 31 mars 2006 uppgick till 1 834,2 Mkr jämfört med 1 517,7 Mkr motsvarande period Utsikter för 2006 Intäkterna från ReFacto är stabila genom långa avtal både vad gäller tillverkning, co-promotion och royalty. Baserat på Wyeths globala försäljningsprognoser läggs en långsiktig tillverkningsplanering hos Biovitrum. Bedömning för innevarande år är att intäkterna från tillverkningen av ReFacto kommer att öka jämfört med 2005, framför allt som ett resultat av ökat marknadsbehov. Detta i kombination med att de totala kostnaderna inte beräknas öka nämnvärt, bedöms komma att resultera i ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2005, då detta, exklusive reavinst från fastighetsförsäljning samt omstruktureringskostnader, uppgick till -21 Mkr. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådet rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Biovitrum AB tillämpar från och med 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards, (IFRS), i enlighet med EU:s förordning. De redovisningsprinciper som tillämpats är de som beskrivits i Biovitrums årsredovisning Not 1 Transaktioner med närstående Årsstämman den 31 mars 2006 beslutade om inlösen av Pfizers aktier motsvarande 19 % av aktiekapitalet, totalt antal aktier, till ett värde av 378,9 Mkr. När Pfizer sålde Biovitrum år 2001, avtalades att övriga aktieägare skulle kunna förvärva Pfizers aktier till ett förutbestämt pris. På grund av Biovitrums starka finansiella ställning omförhandlades i december 2005 detta avtal, vilket resulterade i en inlösen av Pfizers aktier av Biovitrum istället. Aktierna löses in och likvideras, samtidigt som en fondemission på aktier görs. Händelser efter verksamhetsperioden Den 18 april skedde betalning till Pfizer för Pfizers andel av aktierna i Biovitrum, vilka årsstämman den 31 mars beslöt lösa in. 6(10)

7 Koncernens Resultaträkning 1 jan - 1 jan - 1 jan - Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Rörelsens intäkter 403,3 187,2 936,6 Kostnad för sålda varor och tjänster -109,5-58,3-270,7 Bruttoresultat 293,7 128,9 665,9 Försäljningskostnader -8,4-5,1-38,6 Administrationskostnader -27,5-20,7-151,2 Forsknings- och utvecklingskostnader -136,7-127,6-576,0 Övriga rörelseintäkter 4,3 10,7 272,6 Övriga rörelsekostnader -43,1-11,2-42,7 Rörelseresultat 82,4-25,1 129,9 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,9 14,6 49,4 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0-1,6 3,9 14,6 47,9 Resultat efter finansiella poster 86,3-10,5 177,8 Skatt på periodens resultat -1,6 Periodens resultat 86,3-10,5 176,2 Resultat per aktie (SEK) 2) 3,3-0,4 6,7 Resultat per aktie efter full utspädning (SEK) 1), 2) 3,3-0,4 6,7 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Utestående optioner Antal aktier efter full utspädning 1) Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 1) ) I och med att Biovitrum inte är noterade, finns inte någon marknadsvärdering för bolaget, varför ingen beräkning av utspädning har skett. 2) Omräknat med hänsyn tagen till fondemission den 12 april (10)

8 Koncernens Balansräkning i sammandrag Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 416,8 4,9 362,7 Materiella anläggningstillgångar 264,4 427,7 300,6 Finansiella anläggningstillgångar 29,3 12,7 13,9 710,5 445,3 677,2 Omsättningstillgångar Varulager m m 113,0 108,4 126,3 Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 281,0 220,1 303,4 Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 613, , , , , ,0 Summa tillgångar 2 718, , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 793, , ,7 Långfristiga skulder Långfristiga skulder, ej räntebärande 275,4 355,2 409,4 275,4 355,2 409,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, ej räntebärande 649,7 438,8 611,1 649,7 438,8 611,1 Summa eget kapital och skulder 2 718, , ,1 8(10)

9 Förändring i Koncernens Eget kapital 1 jan - 1 jan - 1 jan - Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Ingående balans 1707,7 1523,5 1523,5 Justering av ingående eget kapital 0,0 4,5 1) 4,5 1) Justerat ingående eget kapital 1707,7 1528,0 1528,0 Emission optioner (+) / Återköp optioner (-) -0,1 0,2 1,4 Omräkningsdifferens -0,6 2,0 Periodens resultat 86,3-10,5 176,2 Eget kapital, vid periodens slut 1793,3 1517,7 1707,7 1) Engångs-effekt av implementering IAS 39 fr o m 1 januari 2005 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 1 jan - 1 jan - 1 jan Belopp i miljoner SEK 31 mar 31 mar 31 dec Resultat 86,3-10,5 176,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar 18,2 21,9 117,1 Övriga poster -1,0-35,5-267,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 103,5-24,1 26,3 Förändring i rörelsekapital -30,7-13,3-91,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 72,8-37,4-65,4 Investering i dotterföretag -223,3 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -57,1-0,3-50,9 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8,8-14,2-122,3 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 492,0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -15,5-8,3-26,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -81,4-22,7 69,5 Emission av optioner 0,2 0,8 Återköp av optioner -0,1-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,1 0,2 0,7 Förändring i likvida medel -8,6-59,9 4,9 Likvida medel vid periodens början 1 058, , ,4 Engångseffekt implementering IAS39 4,5 4,5 Kursdifferens i kassaflödet 0,8 Likvida medel vid periodens slut 1 050,0 993, ,6 Kortfristiga placeringar 563,9 545,0 562,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 1 613, , ,3 9(10)

10 Nyckeltal och övrig information 1 jan- 1 jan - 1 dec - 31 mar 31 mar 31 dec Avkastning på Eget kapital 4,9% -0,7% 10,9% Totalt kapital 3,2% -0,4% 6,9% Marginaler Rörelsemarginal 20,4% -13,4% 13,9% Vinstmarginal 21,4% -5,6% 18,8% Aktiedata Eget kapital per aktie (SEK) 75,5 63,9 71,9 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 75,5 63,9 71,9 Kassaflöde per aktie (SEK) -0,4-2,5 0,2 Kassaflöde per aktie efter full utspädning (SEK) -0,4-2,5 0,2 Övrig information Soliditet 66,0% 65,7% 62,6% De finansiella resultaten i denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. I denna delårsrapport ingår uttalanden som är framåtblickande. Verkligt resultat kan avvika från vad som angivits. Interna faktorer som framgångsrik förvaltning av forskningsprogram och immateriella rättigheter kan påverka framtida resultat. Det finns också externa förhållanden, t.ex. ekonomiska klimatet, politiska förändringar och konkurrerande forskningsprogram, som kan påverka Biovitrums resultat. Solna den 26 april 2006 Håkan Åström Michael Steinmetz Toni Weitzberg Ordförande Håkan Björklund Hans Wigzell Wenche Rolfsen Catarina Larsson Arbetstagarrepresentant Charlotta Löfberg Arbetstagarrepresentant Mats Pettersson Verkställande direktör Biovitrum AB Org nr SE Stockholm Besöksadress: Berzelius väg 8 Telefon (10)

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010 De viktigaste produkterna uppvisar en fortsatt stark tillväxt. Intäkter och EBITA uppgick till 488 Mkr respektive 55 Mkr. Proforma intäkter från produktförsäljningen

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER Innehåll 1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB 2 Sammanfattning 8 Bakgrund och motiv till

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 STARKT ANDRA KVARTAL Efter ett starkt andra kvartal är vi på god väg mot målen att förbättra lönsamheten under 2014, kommenterar Peter Wolpert,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Koncernens omsättning totalt minskade med 13 % till 86 (99) Mkr, men omsättningen under andra kvartalet ökade med 83 % till 42 (23) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2004

Bokslutskommuniké januari december 2004 Bokslutskommuniké januari december 2004 Koncernens omsättning minskade till 147 (192) Mkr, omsättningen under fjärde kvartalet minskade till 29 (41) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat till 95

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bokslutskommuniké Januari december 2014 Q4 För ytterligare information kontakta: Terje Kalland, Tillförordnad Verkställande Direktör +46 76 891 73 01 Christan Tange, Finansdirektör +46 73 712 14 30 Väsentliga

Läs mer

hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet

hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet hms networks B O K S L U T S K O M M U N I K É 2 0 1 3 JANUARI - DECEMBER q Nettoomsättningen för helåret ökade med 31 % till 501 Mkr (382). Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer