Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Bruksanvisning

2 ii Infant Flow SiPAP Det här dokumentet är skyddat av amerikanska lagar och internationella upphovsrättslagar. Detta dokument får inte kopieras, reproduceras, översättas, förvaras i ett inhämtningssystem, vidarebefordras i någon form, eller komprimeras på något elektroniskt medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftlig tillåtelse från CareFusion. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dokumentet är endast avsett som information och ska inte anses ersätta eller komplettera villkoren i licensavtalet CareFusion Corporation eller något av dess dotterbolag. Med ensamrätt. Infant Flow är ett registrerat varumärke och SiPAP är ett varumärke som tillhör CareFusion Corporation eller något av dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California tfl tfl fax Auktoriserad representant i Europa CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Tyskland tfl fax carefusion.com Litteraturnummer: Revision N

3 Infant Flow SiPAP iii Revisionshistoria Datum Revision Ändringar September (3) Utgivning Augusti 2004 D Manualen utgiven i mallen VIASYS Respiratory Care med nomenklatur för VIASYS Respiratory Care. Reviderad artikelnummerlista i Bilaga B med godkända tillbehör. November 2004 E Reviderad kontakt-/beställningsinformation. Kap. 4, avsnitt 5.b reviderade förhållanden vad gäller upplysning av lysdiod för transduktorn. Bilaga A, korrigerade enheter från Pm till bpm. Bilaga E, tillagda dimensionsområden för hättstorlekar. Bilaga E, tidigare Transduktorenhet ändrat till: Transduktorgränssnitt. Mars 2005 F Uppdaterad kontaktinformation. Uppdaterad notering om konformitetsdeklaration. Maj 2006 G Uppdatering av företagsnamn. Uppdatering av kontakt och orderinformation. Uppdatering av figurer. Tillägg av Säkerhetsföreskrift gällande bakåtgående tryck. Tillägg av Obs gällande Hudson RCI Befuktar system. Tillägg av meningen, Tillförsäkra att det är inställt ett flöde på minst 8 L på NCPAP/Pres Low Flödesmätaren i det första stycket under Kalibrering av tvåpunkts O2-sensor. Ändring av steg 8 gällande ncpap trycket. Ändring av andra och tredje stycket under Ändring av en Kontroll. Tillägg Inställning av Manuellt Andetag. Tillägg av Obs gällande möjliggörande av manuellt andetag eller back-up andetag vid apné. Tillägg av Varning beträffande Infant Flow tillbehör. Tillägg av yttrandet Koppla ifrån luft och O2 gasslangarna från gaskällan då Infant Flow SiPAP ej används. Borttagande av Bilaga E.

4 iv Infant Flow SiPAP Datum Revision Ändringar Februari 2009 H Ändrat Ti till T-hög och Inandningstid till tid-hög. Ersatt hänvisning till VIASYS Respiratory Care-tillbehör med hänvisning till Cardinal Health-tillbehör. Tillägg av upphöjd "TM" till "SiPAP". Tillägg av hänvisning till AirLife TM Infant ncpap System Generator. Borttagande av "inandningstid". Ersatt "Inandningstid (tid-hög)" med "Tid-hög (Thög)" Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; Tillägg av eller 60 psi för att klargöra 4 bar. Tillägg av artikellista för både Infant Flow -produkter och AirLife TM -produkter. Tillägg av hänvisning till Cardinal Health-kontaktinformation på sidan v. Tillägg av hänvisning till AirLife TM Infant ncpap System-tillbehör. En varning har lagts till om användningen av en extern monitor. Lägg till hänvisning till fabriksutbildad tekniker och servicehandboken, artikelnr Tillägg av upphöjd (registreringssymbol) till Infant Flow. Uppdaterad SÄKERHETSFÖRESKRIFTetikett: från Ett bakåtgående tryck från befuktarkammaren för automatisk påfyllning till vätskepåse kan förekomma. Till Ett bakåtgående tryck från en del befuktarkammare kan leda till att vattenpåsarna fylls med luft. Ersatt figur 5. Ersatte "tangent" med "knapp"; klargjorde oxygenlarm genom tillägg av "hörbart"; tillägg att den interna övervakningen inaktiverats och att en extern oxygenmonitor måste användas.

5 Infant Flow SiPAP v Datum Revision Ändringar Tillägg av observanda om att den andra flödesmätaren används för manuell andning; Tillägg av bindestreck i T-hög. Klargjorde skärmen Välj läge Tillägg av Anvisningar för användning av AirLife TM Infant ncpap System. Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; Korrigerade spänningsnivån för svagt batteri från 10 till 11,10. Tillägg av eller utbildad biomedicinsk ingenjör. En tabellpost har lagts till för inaktivering av oxygenmonitorn och larmet. Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; korrigerade spänningsnivån för svagt batteri från 10 till 11,10. Tabell 10 uppdaterad. Tabell 11 uppdaterad. Klargjorde betydelsen av T-hög. Februari 2010 J Reviderad för att uppfylla det reviderade direktivet om medicinska apparater 2007/42/EG. Mars 2010 K Ändrat handboken till CareFusion utförande. Uppdaterat artikelnummertabellen. Maj 2010 L Max. tillåten skillnad mellan O 2 - och luftintagstryck ändrades. Föregående revision innehåller det felaktiga påståendet att värdet inte får överstiga 1,4 bar. I denna revision ändras max. värdet till 2,0 bar. January 2011 M Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 N Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Infant Flow SiPAP garanteras vara fri från material- och tillverkningsfel. Produkten garanteras uppfylla publicerade specifikationer under ett (1) år från leveransdatum. Ansvaret för CareFusion (härefter benämnt Företaget ) är enligt denna garanti begränsat till att efter Företagets beslut byta ut, reparera eller återköpa komponenter som är defekta eller inte uppfyller publicerade specifikationer under garantiperioden. Företaget kan endast hållas ansvarigt enligt denna garanti om (A) Företaget meddelats skriftligen av Köparen snarast efter upptäckten av felet, (B) den defekta enheten eller komponenten återsänds till Företaget, med transportkostnaderna förbetalda av Köparen, (C) den defekta enheten eller komponenten mottages av företaget för justering högst fyra veckor efter den sista dagen i garantiperioden och (D) Företagets undersökning av sådan enhet eller komponent visar att felet inte uppstått på grund av felanvändning, försummelse, felaktig installation, ej auktoriserad reparation, modifiering eller olycka. All auktorisering från Företaget för reparation eller modifiering av Köparen måste vara skriftlig för att förhindra att garantin ogiltigförklaras. Under inga omständigheter kan Företaget hållas ansvarigt inför Köparen för utebliven förtjänst, förlorad användning, följdskada eller skador av någon art som härrör från anspråk på garantibrott utöver inköpspriset för defekt produkt som täcks härav. Företagets garantier enligt detta dokument kan inte utökas, minskas eller påverkas av Företaget eller dess företrädare i samband med Köparens order av produkter som ingår i leveransen. Inga förpliktelser eller något ansvar uppstår heller i och med överlämnande av teknisk rådgivning eller service från Företaget eller någon av dess företrädare. Ansvarsbegränsningar Denna garanti täcker inte normalt underhåll, t.ex. rengöring, justering eller smörjning och uppdatering av komponenter i utrustningen. Denna garanti ogiltigförklaras och gäller inte om utrustningen används tillsammans med tillbehör eller komponenter som inte tillverkats av Företaget eller skriftligen är godkända för användning av Företaget. Garantin gäller inte heller om utrustningen inte underhålls enligt föreskrivet underhållsschema. Den ovan angivna garantin gäller under en period på ett (1) från leveransdatum med följande undantag: 1. Komponenter för övervakning av fysiska variabler, t.ex. temperatur, tryck eller flöde garanteras under nittio (90) dagar från mottagningsdatum. 2. Elastomerkomponenter och andra delar eller komponenter som utsätts för slitage, som Företaget inte har någon kontroll över, garanteras under sextio (60) dagar från mottagandet. 3. Interna batterier garanteras under nittio (90) dagar från mottagningsdatum. Föregående ersätter alla garantier, uttryckta eller underförstådda, utan begränsning, alla garantier för säljbarhet, utöver äganderätt och kan endast ändras skriftligen av auktoriserad representant för Företaget.

7 Infant Flow SiPAP vii Innehåll Revisionshistoria... iii Garanti... vi Innehåll... vii Bildförteckning... viii Tabellförteckning... viii Anmärkningar... ix Kapitel 1 Produktbeskrivning...1 Kapitel 2 Produktspecifikationer...3 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter...7 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Kapitel 5 Användning Kapitel 6 Driftslägen Kapitel 7 Larm och indikatorer Kapitel 8 Underhåll och rengöring Kapitel 9 Symbolförklaring Bilaga A Produktkonfigurationer Bilaga B Luftflödesdiagram Bilaga C Felsökning av larm Bilaga D Felhantering Ordlista Index... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Bildförteckning Bild 1 Uppackning och montering av ställ Bild 2 Montering av ställ och drivenhet Bild 3 Drivenhet monterad med patientkrets och/-befuktare Bild 4 Anslutning av den abdominella andningssensorn Bild 5 Nomogram som visar flöde/tryck Bild 6 Frampanel Bild 7 Bakpanel Bild 8 Inställningsskärm Bild 9 Skärmen ställa in/bekräfta larm Bild 10 Skärmen Välj läge Bild 11 Parameterjusteringsskärm Bild 12 Huvudskärm Bild 13 Skärm för övervakningsparametrar Bild 14 NCPAP Bild 15 BiPhasic Bild 16 BiPhasic tr Bild 17 Skärm för tomt batteri Tabellförteckning Tabell 1 Funktioner och tillbehör... 2 Tabell 2 Användning av tangenterna på pekskärmen Tabell 3 Förinställda parametervärden Tabell 4 Larmsymboler och -indikatorer Tabell 5 Symboler på utrustningen Tabell 6 Symboler på knappar Tabell 7 Konfigurationsparametrar utanför USA Tabell 8 Konfigurationsparametrar i USA Tabell 9 Felsökning av larm Tabell 10 Klassificering av feltillstånd Tabell 11 Återställande av feltillstånd... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Anmärkningar EMC Denna utrustning utstrålar och är mottaglig för radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning, kan det leda till elektromagnetisk interferens. Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna som presenteras i BS EN för medicinsk elektrisk utrustning, del 1-2: Allmänna krav för säkerhetsstandarder. Elektromagnetisk kompatibilitet krav och tester. Dessa gränser ger lämpligt skydd mot elektromagnetisk interferens när de tillämpas i de avsedda användningsmiljöer (t.ex. sjukhus) som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna produkt är också utformad och tillverkad för att överensstämma med följande standarder: Säkerhet: UL : 2003 Medicinsk elektronisk utrustning, del 1: Allmänna säkerhetskrav. CAN/CSA C22.2 No M90, Medicinsk elektronisk utrustning Del 1: Allmänna säkerhetskrav, inklusive C22.2 nr 601.1S1-94 (IEC601-1, tillägg 1:1991) Bilaga nr 1-94 till CAN/CSA 22.2 nr M90 MRT Gällande elektrisk säkerhet: Utrustning klass 1 Innehåller patienttillämpade delar typ BF Kontinuerlig drift Denna utrustning innehåller elektromagnetiska komponenter vars drift kan påverkas av intensiva elektromagnetiska fält. Denna produkt får inte användas i ett område där MRT används eller i närheten av högfrekvent kirurgisk diatermiutrustning, defibrillatorer eller kortvågsbehandlingsutrustning. Elektromagnetisk interferens kan störa produktens användning. Avsedd användning Infant Flow SiPAP, bestående av en drivenhet och generator plus NCPAP-grimmor och masker, är avsedd för tillförsel av bifasisk CPAP (SiPAP ) som framkallar en djup suck. Systemet ska användas i sjukhus, sjukhusliknande inrättningar och transportmiljöer inom sjukhuset och är avsett för behandling av nyfödda och spädbarn. Infant Flow SiPAP får endast användas av ordentligt utbildad, klinisk personal under ledning av en läkare.

10 x Infant Flow SiPAP Förordningar Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna produkt till läkare, eller efter läkares beställning. Återanvändning av tillbehör för engångsbruk kan påverka produktens prestanda eller bidra till korskontamination. Klassificering Typ av utrustning: Medicinsk utrustning klass 1 och internt driven, IPX1-skyddad samt använder tillämpade delar av typ BF. Utrustningen är inte lämplig för användning i närheten av lättantändlig narkosgas. Konformitetsdeklaration Denna medicinska utrustning överensstämmer med Medical Device Directive (direktiv för medicinsk utrustning) 93/42/EEC och följande tekniska standarder som uppfylls: EN och EN EN EN EU-notifierad instans: BSI (Reg. nr 0086) Varunamn: Infant Flow SiPAP Tillverkas av: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA Om du har frågor vad gäller produktens konformitetsdeklaration, v.g. kontakta CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapitel 1 Produktbeskrivning Infant Flow SiPAP tillhandahåller en icke-invasiv typ av andningsstöd utformat för spädbarn i sjukhusmiljö, t.ex. intensivvårdsavdelningar för nyfödda och barn. Systemet kan också användas vid transport av dessa patienter inom sjukhuset. Infant Flow SiPAP finns för närvaranda tillgängligt i konfigurationerna Plus eller Comprehensive*. Plus-konfigurationen tillför NCPAP och tidstriggade BiPhasic-lägen med och utan övervakning av andningsfrekvens. Konfigurationen Comprehensive* tillhandahåller dessa funktioner plus ett patientutlöst BiPhasic-läge med backup-andning för apné. Infant Flow SiPAP finns som standard i alla konfigurationer med en LCD-pekskärm, tryckvågskurvor, integrerad patientövervakning, larm för högt och lågt tryck och FiO 2 samt upp till 2 timmars batteri som backup. Som ett resultat av den unika patentskydda designen har Infant Flow - eller AirLife TM Infant ncpap System-generatorn visats ge den mest stabila CPAP vid lägst andningsansträngning för patienten jämfört med andra anordningar (1). Infant Flow -generatorns oöverträffliga prestanda är oberoende av patientens behov eller andningsflöde. Detta system har utformats och testats för att fungera optimalt endast när det används med tillbehör från CareFusion. Dessa tillbehör inkluderar kretsar och generatorer, grimmor och masker, patientgränssnitt samt hättor. Infant Flow SiPAP -funktioner Den utökade kapaciteten hos Infant Flow SiPAP konfigurationerna Plus och Comprehensive* möjliggör tillämpningar på ett större antal patienter som annars inte skulle vara lämpade för andningsstöd endast från NCPAP (2,3). NCPAP Kontinuerligt positivt luftvägstryck grundat på tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens kan aktiveras i detta läge. BiPhasic (bifasisk) tidstriggat tryckstöd tillförs baserat på kriterier för tid-hög, frekvens och tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens kan aktiveras i detta läge. BiPhasic tr (bifasisk tr)* patienttriggat tryckstöd baserat på kriterier för tid-hög och tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens och backupandning vid apné aktiveras automatiskt i detta läge. Patenterad Infant Flow - eller AirLife TM Infant ncpap System-generator Infant Flow - generatorn är en flödesanordning som genererar oföränderlig nasal CPAP för spädbarn med låg andningsansträngning jämfört med andra anordningar (1). Fullständigt integrerat larmpaket Larm för felaktig tillförsel av gaser, högt patienttryck, lågt patienttryck, hög och låg tillförsel av syrgaskoncentration, ändring av strömtillförsel från växelström till likström, låg och tom batteriladdningsstatus samt låg andningsfrekvens/apné. Batteri-backup Upp till 2 timmars batteriuppbackning möjliggör transport inom sjukhuset. Systemet inbegriper indikatorer för använd strömförsörjning (växelström eller likström) och batteriladdningsnivå.

12 2 Kapitel 1 Produktbeskrivning Skärmlås Om ingen information förs in på skärmen inom 120 sekunder, kommer den att växla till läget Låst skärm för att förhindra oavsiktliga ändringar. Vid aktivering av ett högprioritetslarm växlar skärmen till olåst läge för att möjliggöra åtkomst till kontroller. Tabell 1 Funktioner och tillbehör Funktioner och tillbehör Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med övervakning och larm för andningsfrekvens BiPhasic Bi Phasic med övervakning och larm för andningsfrekvens BiPhasic tr* Internt batteri Manuell andning Backup vid apné Skärmlås Prioritering av larm *Konfigurationen Comprehensive finns inte tillgänglig för försäljning i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapitel 2 Produktspecifikationer Lägen NCPAP Kontroller NCPAP med övervakning och larm för låg andningsfrekvens BiPhasic (tidstriggad) BiPhasic (tidstriggad) med övervakning och larm för låg andningsfrekvens BiPhasic tr (patienttriggad) med övervakning för andningsfrekvens, larm för låg andningsfrekvens och backup vid apné (endast modellerna Comprehensive) Tid-hög (T-hög) 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (Utanför USA konfigurerade modeller) 1-54 (USA konfigurerade modeller) Apné-intervall (T apnea ) sekunder, 5-sekundsintervall (Utanför USA konfigurerade modeller) (TLBR) sekunder, 5-sekundsintervall (USA konfigurerade modeller) NCPAP / Flödesmätare för lågt tryck 0-15 l/min, noggrannhet ± 15 % av vald uteffekt Flödesmätare för högt tryck 0-5 l/min, noggrannhet ± 15 % av vald uteffekt Manuell andning X 1 %O % Övervakning CPAP PEEP MAP PIP %O 2 Förhållandet I:E Spontan frekvens (Rsp) Batteriladdningsnivå

14 4 Kapitel 2 Produktspecifikationer Larm Högt luftvägstryck 3 cmh 2 O över uppmätt luftvägstryck Larm för övertryck i luftvägarna högst 11 cmh 2 O i NCPAP och tidstriggat BiPhasic-läge högst 15 cmh 2 O i patienttriggat BiPhasic tr-läge Lågt luftvägstryck 2 cmh 2 O under uppmätt luftvägstryck eller 1 cmh 2 O om det annars skulle vara noll Hög och låg tillförd syrgaskoncentration som är ±5 % av inställningen. Minimal och maximal tillförd FiO 2 är respektive 18 och 104 %. Larm för låg andningsfrekvens Låg batteriladdningsnivå Tomt batteri Felaktig tillförsel av gaser Larmvolym (elektroniska larm) 70 dba vid 1 meter Lufttillförsel Patientgasutgång 15 mm standard konisk fattning Patienttryckingång 4,5 mm konisk luerfattning Gastillförsel: Nominell 4 bar eller 60 psi, ren, torr medicinsk luft och syrgas Område 40,61 87 PSI; högsta differentiala tryck 29 PSI Manometer Område 0 till + 20 cmh 2 O, noggrannhet, ± 2 % av räckvidden Gasanslutningar Standard DISS, NIST eller Air Liquide-kopplingar Strömförsörjning Ingångsspänning V växelström Ingångsfrekvens 50/60 Hz Strömförbrukning Högst 50 VA Säkringsmärkning för 220 V nominell drift T typ 2,5 A vid 250 V Märkning för anordningens skyddshölje IPX1 Batteriets användningstid 2 timmar (från fullständig laddning) Batteriets laddningstid Max. 16 timmar

15 Kapitel 2 Produktspecifikationer 5 Atmosfär och miljö Temperaturområde Drift: 5 40 C Förvaring: C Relativ luftfuktighet Drift: 0 95 % icke-kondenserande Förvaring: 0 95 % icke-kondenserande Fysikaliska specifikationer Tillbehör Mått (endast drivenheten) (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) x 15 x 9.25 in Vikt (endast drivenheten) 8,8 kg 19.5 lb Ljuddämpare/bakteriefilter Ytterligare motstånd från D1420/100 ljuddämpare/ bakteriefilter och adaptern är mindre än 0,56 cmh 2 O vid 15 LPM och mindre än 0,40 cmh 2 O vid 5 LPM.

16 6 Kapitel 2 Produktspecifikationer Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter Termer Läs igenom följande säkerhetsinformation innan du använder Infant Flow SiPAP. Försök att använda denna utrustning utan att helt förstå dess egenskaper och funktioner kan leda till osäkra driftsförhållanden. Varningar och säkerhetsföreskrifter som gäller allmän användning av utrustningen under alla förhållande inkluderas i detta avsnitt. Vissa varningar och säkerhetsföreskrifter förekommer också på andra ställen i bruksanvisningen där de är mest meningsfulla. I bruksanvisningen finns också observanda som ger ytterligare information i samband med specifika funktioner. Om du har ytterligare frågor som gäller installation, uppställning, användning eller underhåll av utrustningen, kontakta då CareFusion (se sida v). VARNING! anger tillstånd eller tillämpningar som kan leda till allvarliga biverkningar eller potentiella säkerhetsrisker. SÄKERHETSFÖRESKRIFT! anger tillstånd eller tillämpningar som kan leda till skada på drivenheten eller utrustningen. OBS! ger ytterligare information som kan hjälpa dig att bättre förstå hur drivenheten fungerar. Varningar! Infant Flow SiPAP är avsedd för användning av utbildad sjukhuspersonal under direkt översyn av kvalificerad läkare. När Infant Flow SiPAP kopplas till en patient bör utbildad sjukhuspersonal alltid tjänstgöra för att svara på ett larm eller annan problemindikation. Ha alltid en annan respiratormetod till hands vid användning av Infant Flow SiPAP. Anslut inte generatorn till patienten förrän användarverifiering och initial inställning till NCPAP-läget har fullföljts. Vatten i lufttillförseln kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska. Användaren får inte vidröra elektriska anslutningar på Infant Flow SiPAP eller dess tillbehör och patienten samtidigt. Ett ljudlarm indikerar ett onormalt tillstånd och får aldrig lämnas obeaktat. Anti-statiska eller elektriskt ledande slangar eller rör får inte användas inom patientkretsen. Om ett mekaniskt eller elektriskt problem uppstår vid användningen av Infant Flow SiPAP, måste användningen avbrytas. Kontakta kvalificerad servicepersonal för

18 8 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter service. Användning av utrustning som inte fungerar som den ska kan leda till patientskada. Kontrollera före användning på en patient att alla användarverifieringstester och kalibreringsprocedurer har fullföljts och är godkända. Användarverifieringstester och kalibreringsprocedurer måste utföras innan patienten kopplas in. Anger en anslutning mellan transduktorenheten och drivenheten. Det anger inte en anslutning eller korrekt placering av den abdominella andningssensorn. Under vissa förhållanden (minimalt tillförseltryck och maximalt gasbehov, inklusive extrautgång) måste utflödeshastigheter och därigenom tryck som tillförs generatorn eventuellt minskas. Flödesmätaren för högt tryck måste justeras till noll när den inte behövs för patienten. Varje gång en patient ansluts till andningsstödsutrustningen måste han/hon övervakas konstant av kvalificerad personal. Användning av larm eller övervakningssystem är inte en absolut garanti för att varning sker för varje funktionsfel som kan uppstå i systemet. Dessutom kan vissa larmtillstånd kräva omedelbar uppmärksamhet. Nasal CPAP-behandling kan i allmänhet ge nasal irritation, septal distortion, hudirritation och trycknekros. Förekomsten av dessa komplikationer reduceras om den rekommenderade bruksanvisningen för tillbehör till Infant Flow SiPAP och AirLife TM Infant ncpap System efterföljs. Det rekommenderas starkt att regelbunden övervakning sker för utspänd buk på patienter som erhåller noninvasivt andningsstöd. För ytterligare vägledning hänvisas du till din vårdinrättnings policy och förfaranden. Denna utrustning avger O 2 vid normal drift. Syre påskyndar kraftigt förbränning. Placera inte brännbara material eller värmekällor nära utsläppet för att undvika eldfara. Den abdominella andningssensorn används endast för att aktivera funktioner i samband med vissa lägen i Infant Flow SiPAP. När den abdominella andningssensorn används, ska alltid en extra extern övervakningsanordning för andningsfrekvens och detektering av apnoiska episoder andvändas vid sidan av en lämplig monitor för kontinuerlig övervakning av SaO 2. Om drivenheten för Infant Flow SiPAP monteras på en hylla, kontrollera då att den är stabil och att kretsens alla rör, slangar och kablar är fästa så att enheten inte kan tippa över. Kontrollera att vattenuppsamlingskärlet är tomt före användning och töm det ofta under användning. Utsläppet på instrumentets bakpanel får inte blockeras eller täppas till. Detta kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.

19 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter 9 Utrustningen får inte användas utan att utsläppsslangen är ansluten till generatorn. Använd endast den medföljande växelströmskabeln för att ansluta till strömförsörjningen. Transduktorns lysdiodindikator på drivenhetens frampanel visar endast anslutning till drivenheten. Det anger inte en anslutning eller korrekt placering av den abdominella andningssensorn. Överbelasta inte stället eller stativet. Syre påskyndar kraftigt förbränning. Undvik explosionsrisk genom att inte använda något instrument eller annan utrustning som kan ha exponerats för föroreningar med olja eller fett. När ett larm för låg gastillförsel uppstår är syrgaskoncentrationen som tillförs till patienten en annan än den som ställdes in med %O 2 -kontrollen. Fel på gastillförseln ändrar FiO 2 och kan resultera i patientskada. Utrustningens funktion kan påverkas ogynnsamt av annan utrustning som används i närheten, t.ex. högfrekvent kirurgisk (diatermi-) utrustning, defibrillatorer, kortvågsbehandlingsutrustning, walkie-talkies eller mobiltelefoner. På grund av explosionsrisken bör Infant Flow SiPAP inte användas i närheten av lättantändlig narkosgas. Risk för elektriska stötar Avlägsna inte några skydd eller paneler på Infant Flow SiPAP. Hänvisa all service till en auktoriserad CareFusion-servicetekniker eller fabriksutbildad tekniker (se servicehandboken, art. nr ). En skyddande jordad koppling genom en jordad ledare i elsladden är av största vikt för säker drift. Vid förlust av en skyddande jordning kan alla ledande delar inklusive vred och reglage som verkar vara isolerade avge en elektrisk stöt. Undvik elektrisk stöt genom att sätta in elsladden i ett korrekt kopplat uttag, använd endast elsladden som medföljer ventilatorn och kontrollera att sladden är i gott skick. Infant Flow SiPAP är utformad så att användaren och patienten inte utsätts för onödigt stor läckström enligt tillämpliga standarder. Detta kan dock inte garanteras när extern utrustning ansluts till drivenheten. För att förhindra risken för onödigt stor läckström från extern utrustning som ansluts till drivenheten måste de skyddande jordade kopplingarna isoleras så att korrekt anslutning säkerställs. Isoleringen bör säkerställa att kabelhöljet är isolerat vid kabelns perifera ände. När Infant Flow SiPAP -enheten är ansluten till en patient och den interna oxygenmonitorn inte är på, måste Infant Flow SiPAP -enheten användas med en extern oxygenmonitor.

20 10 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Verifiera före användning att utrustningen har auktoriserats för användning av kvalificerad teknisk servicepersonal. Kontrollera att spänningen och de installerade säkringarna överensstämmer med spänningen i vägguttagen, annars kan skada ske. Ett batteri som är helt tömt (dvs. saknar laddning) kan orskaka skada på drivenheten och bör bytas ut. All tillbehörsutrustning som ansluts till drivenheten ska överensstämma med CSA/IEC601/ETL. Även om misslyckande av någon av ovanstående tester inte hindrar att ventilatorn fungerar bör den kontrolleras för att säkerställa korrekt funktion innan den används på en patient. Infant Flow SiPAP har utformats och testats med användning av tillbehör endast från CareFusion. Endast tillbehör som godkänts av CareFusion skall användas. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant om du är osäker. Använd säker lyftteknik när du monterar ihop utrustningen. Drivenheten får inte steriliseras. De inre komponenterna är inte förenliga med steriliseringsmetoder. Nedsänk inte drivenheten i rengöringsmedel och häll inte heller rengöringsmedel över drivenheten. Kontrollera efter varje larmverifieringstest att kontrollinställningarna och larmgränserna återställs enligt instruktionerna innan du går vidare till nästa test. Obs! CareFusion kan inte garantera produktprestandan som anges i denna bruksanvisning vid användning av tillbehör som inte kommer från CareFusion.

21 Infant Flow SiPAP 11 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Montering och uppställning (Optional accessory = Extra tillbehör) Bild 1 Uppackning och montering av ställ

22 12 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Förlängning av IV-stativ Drivenhet för Infant Flow SiPAP Extra Tillbehör Monteringsskruvar Fäste för befuktare Stativ Bild 2 Montering av stativ och drivenhet

23 Kapitel 4 Uppackning och uppställning 13 Anslutning av en patientkrets Vattentillförselsats Drivenhet för Infant Flow SiPAP Extra Tillbehör Temperatursond Transduktorgränssnitt Befuktare Temperatursond Abdominell andningssensor Generator Bild 3 Drivenhet monterad med patientkrets och/-befuktare Obs! Vi rekommenderar temperaturer mellan 96.8 F (36 C) och 98.6 F (37 C) men aldrig högre än 98.6 F (37 C) för inandningsgaser.

24 14 Kapitel 4 Uppackning och uppställning SÄKERHETSFÖRESKRIFT! Ett bakåtgående tryck från en del befuktarkammare kan leda till att vattenpåsarna fylls med luft. Se till att befuktarkamrarna är ordentligt fyllda i enlighet med tillverkarens anvisningar. Obs! När Hudson RCI Befuktarsystem används tillsammans med Infant Flow SiPAP, rekommenderas att man använder standard compliance kolumnen. Anslutning av abdominell andningssensor Bild 4 Anslutning av den abdominella andningssensorn 1. Anslut transduktorenheten till drivenhetens frampanel (bild 3). 2. Anslut den abdominella andningssensorn till transduktorgränssnittet. 3. Tryck försiktigt på sensorn. Verifiera funktion med hjälp av att lysdioderna på transduktorgränssnittet tänds. 4. Sätt på sensorn med lämplig tejp (bild 4). a. Tryckledningen ska vara i rät vinkel mot tejpen. b. Sensorn ska vara placerad mellan umbilicus och xiphisternum. c. Placering på sidan av magen kan vara nödvändig. 5. Verifiera korrekt placering. a. Observera spontan andning. b. Transduktorns lysdiod tänds vid utandning, lysdioden på frampanelens transduktor tänds vid inandning.

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

BiPAP Harmony. Användarhandbok

BiPAP Harmony. Användarhandbok BiPAP Harmony Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd. 268224-Swe/1 08 09 Innehåll Inledning..................................................

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng 9200-0193 Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_01-2006-02_SWE.doc Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil (pavel.pospisil@linet.cz)

Läs mer

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Cytocentrifug 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer