Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Bruksanvisning

2 ii Infant Flow SiPAP Det här dokumentet är skyddat av amerikanska lagar och internationella upphovsrättslagar. Detta dokument får inte kopieras, reproduceras, översättas, förvaras i ett inhämtningssystem, vidarebefordras i någon form, eller komprimeras på något elektroniskt medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftlig tillåtelse från CareFusion. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dokumentet är endast avsett som information och ska inte anses ersätta eller komplettera villkoren i licensavtalet CareFusion Corporation eller något av dess dotterbolag. Med ensamrätt. Infant Flow är ett registrerat varumärke och SiPAP är ett varumärke som tillhör CareFusion Corporation eller något av dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California tfl tfl fax Auktoriserad representant i Europa CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Tyskland tfl fax carefusion.com Litteraturnummer: Revision N

3 Infant Flow SiPAP iii Revisionshistoria Datum Revision Ändringar September (3) Utgivning Augusti 2004 D Manualen utgiven i mallen VIASYS Respiratory Care med nomenklatur för VIASYS Respiratory Care. Reviderad artikelnummerlista i Bilaga B med godkända tillbehör. November 2004 E Reviderad kontakt-/beställningsinformation. Kap. 4, avsnitt 5.b reviderade förhållanden vad gäller upplysning av lysdiod för transduktorn. Bilaga A, korrigerade enheter från Pm till bpm. Bilaga E, tillagda dimensionsområden för hättstorlekar. Bilaga E, tidigare Transduktorenhet ändrat till: Transduktorgränssnitt. Mars 2005 F Uppdaterad kontaktinformation. Uppdaterad notering om konformitetsdeklaration. Maj 2006 G Uppdatering av företagsnamn. Uppdatering av kontakt och orderinformation. Uppdatering av figurer. Tillägg av Säkerhetsföreskrift gällande bakåtgående tryck. Tillägg av Obs gällande Hudson RCI Befuktar system. Tillägg av meningen, Tillförsäkra att det är inställt ett flöde på minst 8 L på NCPAP/Pres Low Flödesmätaren i det första stycket under Kalibrering av tvåpunkts O2-sensor. Ändring av steg 8 gällande ncpap trycket. Ändring av andra och tredje stycket under Ändring av en Kontroll. Tillägg Inställning av Manuellt Andetag. Tillägg av Obs gällande möjliggörande av manuellt andetag eller back-up andetag vid apné. Tillägg av Varning beträffande Infant Flow tillbehör. Tillägg av yttrandet Koppla ifrån luft och O2 gasslangarna från gaskällan då Infant Flow SiPAP ej används. Borttagande av Bilaga E.

4 iv Infant Flow SiPAP Datum Revision Ändringar Februari 2009 H Ändrat Ti till T-hög och Inandningstid till tid-hög. Ersatt hänvisning till VIASYS Respiratory Care-tillbehör med hänvisning till Cardinal Health-tillbehör. Tillägg av upphöjd "TM" till "SiPAP". Tillägg av hänvisning till AirLife TM Infant ncpap System Generator. Borttagande av "inandningstid". Ersatt "Inandningstid (tid-hög)" med "Tid-hög (Thög)" Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; Tillägg av eller 60 psi för att klargöra 4 bar. Tillägg av artikellista för både Infant Flow -produkter och AirLife TM -produkter. Tillägg av hänvisning till Cardinal Health-kontaktinformation på sidan v. Tillägg av hänvisning till AirLife TM Infant ncpap System-tillbehör. En varning har lagts till om användningen av en extern monitor. Lägg till hänvisning till fabriksutbildad tekniker och servicehandboken, artikelnr Tillägg av upphöjd (registreringssymbol) till Infant Flow. Uppdaterad SÄKERHETSFÖRESKRIFTetikett: från Ett bakåtgående tryck från befuktarkammaren för automatisk påfyllning till vätskepåse kan förekomma. Till Ett bakåtgående tryck från en del befuktarkammare kan leda till att vattenpåsarna fylls med luft. Ersatt figur 5. Ersatte "tangent" med "knapp"; klargjorde oxygenlarm genom tillägg av "hörbart"; tillägg att den interna övervakningen inaktiverats och att en extern oxygenmonitor måste användas.

5 Infant Flow SiPAP v Datum Revision Ändringar Tillägg av observanda om att den andra flödesmätaren används för manuell andning; Tillägg av bindestreck i T-hög. Klargjorde skärmen Välj läge Tillägg av Anvisningar för användning av AirLife TM Infant ncpap System. Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; Korrigerade spänningsnivån för svagt batteri från 10 till 11,10. Tillägg av eller utbildad biomedicinsk ingenjör. En tabellpost har lagts till för inaktivering av oxygenmonitorn och larmet. Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; korrigerade spänningsnivån för svagt batteri från 10 till 11,10. Tabell 10 uppdaterad. Tabell 11 uppdaterad. Klargjorde betydelsen av T-hög. Februari 2010 J Reviderad för att uppfylla det reviderade direktivet om medicinska apparater 2007/42/EG. Mars 2010 K Ändrat handboken till CareFusion utförande. Uppdaterat artikelnummertabellen. Maj 2010 L Max. tillåten skillnad mellan O 2 - och luftintagstryck ändrades. Föregående revision innehåller det felaktiga påståendet att värdet inte får överstiga 1,4 bar. I denna revision ändras max. värdet till 2,0 bar. January 2011 M Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 N Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Infant Flow SiPAP garanteras vara fri från material- och tillverkningsfel. Produkten garanteras uppfylla publicerade specifikationer under ett (1) år från leveransdatum. Ansvaret för CareFusion (härefter benämnt Företaget ) är enligt denna garanti begränsat till att efter Företagets beslut byta ut, reparera eller återköpa komponenter som är defekta eller inte uppfyller publicerade specifikationer under garantiperioden. Företaget kan endast hållas ansvarigt enligt denna garanti om (A) Företaget meddelats skriftligen av Köparen snarast efter upptäckten av felet, (B) den defekta enheten eller komponenten återsänds till Företaget, med transportkostnaderna förbetalda av Köparen, (C) den defekta enheten eller komponenten mottages av företaget för justering högst fyra veckor efter den sista dagen i garantiperioden och (D) Företagets undersökning av sådan enhet eller komponent visar att felet inte uppstått på grund av felanvändning, försummelse, felaktig installation, ej auktoriserad reparation, modifiering eller olycka. All auktorisering från Företaget för reparation eller modifiering av Köparen måste vara skriftlig för att förhindra att garantin ogiltigförklaras. Under inga omständigheter kan Företaget hållas ansvarigt inför Köparen för utebliven förtjänst, förlorad användning, följdskada eller skador av någon art som härrör från anspråk på garantibrott utöver inköpspriset för defekt produkt som täcks härav. Företagets garantier enligt detta dokument kan inte utökas, minskas eller påverkas av Företaget eller dess företrädare i samband med Köparens order av produkter som ingår i leveransen. Inga förpliktelser eller något ansvar uppstår heller i och med överlämnande av teknisk rådgivning eller service från Företaget eller någon av dess företrädare. Ansvarsbegränsningar Denna garanti täcker inte normalt underhåll, t.ex. rengöring, justering eller smörjning och uppdatering av komponenter i utrustningen. Denna garanti ogiltigförklaras och gäller inte om utrustningen används tillsammans med tillbehör eller komponenter som inte tillverkats av Företaget eller skriftligen är godkända för användning av Företaget. Garantin gäller inte heller om utrustningen inte underhålls enligt föreskrivet underhållsschema. Den ovan angivna garantin gäller under en period på ett (1) från leveransdatum med följande undantag: 1. Komponenter för övervakning av fysiska variabler, t.ex. temperatur, tryck eller flöde garanteras under nittio (90) dagar från mottagningsdatum. 2. Elastomerkomponenter och andra delar eller komponenter som utsätts för slitage, som Företaget inte har någon kontroll över, garanteras under sextio (60) dagar från mottagandet. 3. Interna batterier garanteras under nittio (90) dagar från mottagningsdatum. Föregående ersätter alla garantier, uttryckta eller underförstådda, utan begränsning, alla garantier för säljbarhet, utöver äganderätt och kan endast ändras skriftligen av auktoriserad representant för Företaget.

7 Infant Flow SiPAP vii Innehåll Revisionshistoria... iii Garanti... vi Innehåll... vii Bildförteckning... viii Tabellförteckning... viii Anmärkningar... ix Kapitel 1 Produktbeskrivning...1 Kapitel 2 Produktspecifikationer...3 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter...7 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Kapitel 5 Användning Kapitel 6 Driftslägen Kapitel 7 Larm och indikatorer Kapitel 8 Underhåll och rengöring Kapitel 9 Symbolförklaring Bilaga A Produktkonfigurationer Bilaga B Luftflödesdiagram Bilaga C Felsökning av larm Bilaga D Felhantering Ordlista Index... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Bildförteckning Bild 1 Uppackning och montering av ställ Bild 2 Montering av ställ och drivenhet Bild 3 Drivenhet monterad med patientkrets och/-befuktare Bild 4 Anslutning av den abdominella andningssensorn Bild 5 Nomogram som visar flöde/tryck Bild 6 Frampanel Bild 7 Bakpanel Bild 8 Inställningsskärm Bild 9 Skärmen ställa in/bekräfta larm Bild 10 Skärmen Välj läge Bild 11 Parameterjusteringsskärm Bild 12 Huvudskärm Bild 13 Skärm för övervakningsparametrar Bild 14 NCPAP Bild 15 BiPhasic Bild 16 BiPhasic tr Bild 17 Skärm för tomt batteri Tabellförteckning Tabell 1 Funktioner och tillbehör... 2 Tabell 2 Användning av tangenterna på pekskärmen Tabell 3 Förinställda parametervärden Tabell 4 Larmsymboler och -indikatorer Tabell 5 Symboler på utrustningen Tabell 6 Symboler på knappar Tabell 7 Konfigurationsparametrar utanför USA Tabell 8 Konfigurationsparametrar i USA Tabell 9 Felsökning av larm Tabell 10 Klassificering av feltillstånd Tabell 11 Återställande av feltillstånd... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Anmärkningar EMC Denna utrustning utstrålar och är mottaglig för radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning, kan det leda till elektromagnetisk interferens. Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna som presenteras i BS EN för medicinsk elektrisk utrustning, del 1-2: Allmänna krav för säkerhetsstandarder. Elektromagnetisk kompatibilitet krav och tester. Dessa gränser ger lämpligt skydd mot elektromagnetisk interferens när de tillämpas i de avsedda användningsmiljöer (t.ex. sjukhus) som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna produkt är också utformad och tillverkad för att överensstämma med följande standarder: Säkerhet: UL : 2003 Medicinsk elektronisk utrustning, del 1: Allmänna säkerhetskrav. CAN/CSA C22.2 No M90, Medicinsk elektronisk utrustning Del 1: Allmänna säkerhetskrav, inklusive C22.2 nr 601.1S1-94 (IEC601-1, tillägg 1:1991) Bilaga nr 1-94 till CAN/CSA 22.2 nr M90 MRT Gällande elektrisk säkerhet: Utrustning klass 1 Innehåller patienttillämpade delar typ BF Kontinuerlig drift Denna utrustning innehåller elektromagnetiska komponenter vars drift kan påverkas av intensiva elektromagnetiska fält. Denna produkt får inte användas i ett område där MRT används eller i närheten av högfrekvent kirurgisk diatermiutrustning, defibrillatorer eller kortvågsbehandlingsutrustning. Elektromagnetisk interferens kan störa produktens användning. Avsedd användning Infant Flow SiPAP, bestående av en drivenhet och generator plus NCPAP-grimmor och masker, är avsedd för tillförsel av bifasisk CPAP (SiPAP ) som framkallar en djup suck. Systemet ska användas i sjukhus, sjukhusliknande inrättningar och transportmiljöer inom sjukhuset och är avsett för behandling av nyfödda och spädbarn. Infant Flow SiPAP får endast användas av ordentligt utbildad, klinisk personal under ledning av en läkare.

10 x Infant Flow SiPAP Förordningar Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna produkt till läkare, eller efter läkares beställning. Återanvändning av tillbehör för engångsbruk kan påverka produktens prestanda eller bidra till korskontamination. Klassificering Typ av utrustning: Medicinsk utrustning klass 1 och internt driven, IPX1-skyddad samt använder tillämpade delar av typ BF. Utrustningen är inte lämplig för användning i närheten av lättantändlig narkosgas. Konformitetsdeklaration Denna medicinska utrustning överensstämmer med Medical Device Directive (direktiv för medicinsk utrustning) 93/42/EEC och följande tekniska standarder som uppfylls: EN och EN EN EN EU-notifierad instans: BSI (Reg. nr 0086) Varunamn: Infant Flow SiPAP Tillverkas av: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA Om du har frågor vad gäller produktens konformitetsdeklaration, v.g. kontakta CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapitel 1 Produktbeskrivning Infant Flow SiPAP tillhandahåller en icke-invasiv typ av andningsstöd utformat för spädbarn i sjukhusmiljö, t.ex. intensivvårdsavdelningar för nyfödda och barn. Systemet kan också användas vid transport av dessa patienter inom sjukhuset. Infant Flow SiPAP finns för närvaranda tillgängligt i konfigurationerna Plus eller Comprehensive*. Plus-konfigurationen tillför NCPAP och tidstriggade BiPhasic-lägen med och utan övervakning av andningsfrekvens. Konfigurationen Comprehensive* tillhandahåller dessa funktioner plus ett patientutlöst BiPhasic-läge med backup-andning för apné. Infant Flow SiPAP finns som standard i alla konfigurationer med en LCD-pekskärm, tryckvågskurvor, integrerad patientövervakning, larm för högt och lågt tryck och FiO 2 samt upp till 2 timmars batteri som backup. Som ett resultat av den unika patentskydda designen har Infant Flow - eller AirLife TM Infant ncpap System-generatorn visats ge den mest stabila CPAP vid lägst andningsansträngning för patienten jämfört med andra anordningar (1). Infant Flow -generatorns oöverträffliga prestanda är oberoende av patientens behov eller andningsflöde. Detta system har utformats och testats för att fungera optimalt endast när det används med tillbehör från CareFusion. Dessa tillbehör inkluderar kretsar och generatorer, grimmor och masker, patientgränssnitt samt hättor. Infant Flow SiPAP -funktioner Den utökade kapaciteten hos Infant Flow SiPAP konfigurationerna Plus och Comprehensive* möjliggör tillämpningar på ett större antal patienter som annars inte skulle vara lämpade för andningsstöd endast från NCPAP (2,3). NCPAP Kontinuerligt positivt luftvägstryck grundat på tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens kan aktiveras i detta läge. BiPhasic (bifasisk) tidstriggat tryckstöd tillförs baserat på kriterier för tid-hög, frekvens och tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens kan aktiveras i detta läge. BiPhasic tr (bifasisk tr)* patienttriggat tryckstöd baserat på kriterier för tid-hög och tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens och backupandning vid apné aktiveras automatiskt i detta läge. Patenterad Infant Flow - eller AirLife TM Infant ncpap System-generator Infant Flow - generatorn är en flödesanordning som genererar oföränderlig nasal CPAP för spädbarn med låg andningsansträngning jämfört med andra anordningar (1). Fullständigt integrerat larmpaket Larm för felaktig tillförsel av gaser, högt patienttryck, lågt patienttryck, hög och låg tillförsel av syrgaskoncentration, ändring av strömtillförsel från växelström till likström, låg och tom batteriladdningsstatus samt låg andningsfrekvens/apné. Batteri-backup Upp till 2 timmars batteriuppbackning möjliggör transport inom sjukhuset. Systemet inbegriper indikatorer för använd strömförsörjning (växelström eller likström) och batteriladdningsnivå.

12 2 Kapitel 1 Produktbeskrivning Skärmlås Om ingen information förs in på skärmen inom 120 sekunder, kommer den att växla till läget Låst skärm för att förhindra oavsiktliga ändringar. Vid aktivering av ett högprioritetslarm växlar skärmen till olåst läge för att möjliggöra åtkomst till kontroller. Tabell 1 Funktioner och tillbehör Funktioner och tillbehör Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med övervakning och larm för andningsfrekvens BiPhasic Bi Phasic med övervakning och larm för andningsfrekvens BiPhasic tr* Internt batteri Manuell andning Backup vid apné Skärmlås Prioritering av larm *Konfigurationen Comprehensive finns inte tillgänglig för försäljning i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapitel 2 Produktspecifikationer Lägen NCPAP Kontroller NCPAP med övervakning och larm för låg andningsfrekvens BiPhasic (tidstriggad) BiPhasic (tidstriggad) med övervakning och larm för låg andningsfrekvens BiPhasic tr (patienttriggad) med övervakning för andningsfrekvens, larm för låg andningsfrekvens och backup vid apné (endast modellerna Comprehensive) Tid-hög (T-hög) 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (Utanför USA konfigurerade modeller) 1-54 (USA konfigurerade modeller) Apné-intervall (T apnea ) sekunder, 5-sekundsintervall (Utanför USA konfigurerade modeller) (TLBR) sekunder, 5-sekundsintervall (USA konfigurerade modeller) NCPAP / Flödesmätare för lågt tryck 0-15 l/min, noggrannhet ± 15 % av vald uteffekt Flödesmätare för högt tryck 0-5 l/min, noggrannhet ± 15 % av vald uteffekt Manuell andning X 1 %O % Övervakning CPAP PEEP MAP PIP %O 2 Förhållandet I:E Spontan frekvens (Rsp) Batteriladdningsnivå

14 4 Kapitel 2 Produktspecifikationer Larm Högt luftvägstryck 3 cmh 2 O över uppmätt luftvägstryck Larm för övertryck i luftvägarna högst 11 cmh 2 O i NCPAP och tidstriggat BiPhasic-läge högst 15 cmh 2 O i patienttriggat BiPhasic tr-läge Lågt luftvägstryck 2 cmh 2 O under uppmätt luftvägstryck eller 1 cmh 2 O om det annars skulle vara noll Hög och låg tillförd syrgaskoncentration som är ±5 % av inställningen. Minimal och maximal tillförd FiO 2 är respektive 18 och 104 %. Larm för låg andningsfrekvens Låg batteriladdningsnivå Tomt batteri Felaktig tillförsel av gaser Larmvolym (elektroniska larm) 70 dba vid 1 meter Lufttillförsel Patientgasutgång 15 mm standard konisk fattning Patienttryckingång 4,5 mm konisk luerfattning Gastillförsel: Nominell 4 bar eller 60 psi, ren, torr medicinsk luft och syrgas Område 40,61 87 PSI; högsta differentiala tryck 29 PSI Manometer Område 0 till + 20 cmh 2 O, noggrannhet, ± 2 % av räckvidden Gasanslutningar Standard DISS, NIST eller Air Liquide-kopplingar Strömförsörjning Ingångsspänning V växelström Ingångsfrekvens 50/60 Hz Strömförbrukning Högst 50 VA Säkringsmärkning för 220 V nominell drift T typ 2,5 A vid 250 V Märkning för anordningens skyddshölje IPX1 Batteriets användningstid 2 timmar (från fullständig laddning) Batteriets laddningstid Max. 16 timmar

15 Kapitel 2 Produktspecifikationer 5 Atmosfär och miljö Temperaturområde Drift: 5 40 C Förvaring: C Relativ luftfuktighet Drift: 0 95 % icke-kondenserande Förvaring: 0 95 % icke-kondenserande Fysikaliska specifikationer Tillbehör Mått (endast drivenheten) (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) x 15 x 9.25 in Vikt (endast drivenheten) 8,8 kg 19.5 lb Ljuddämpare/bakteriefilter Ytterligare motstånd från D1420/100 ljuddämpare/ bakteriefilter och adaptern är mindre än 0,56 cmh 2 O vid 15 LPM och mindre än 0,40 cmh 2 O vid 5 LPM.

16 6 Kapitel 2 Produktspecifikationer Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter Termer Läs igenom följande säkerhetsinformation innan du använder Infant Flow SiPAP. Försök att använda denna utrustning utan att helt förstå dess egenskaper och funktioner kan leda till osäkra driftsförhållanden. Varningar och säkerhetsföreskrifter som gäller allmän användning av utrustningen under alla förhållande inkluderas i detta avsnitt. Vissa varningar och säkerhetsföreskrifter förekommer också på andra ställen i bruksanvisningen där de är mest meningsfulla. I bruksanvisningen finns också observanda som ger ytterligare information i samband med specifika funktioner. Om du har ytterligare frågor som gäller installation, uppställning, användning eller underhåll av utrustningen, kontakta då CareFusion (se sida v). VARNING! anger tillstånd eller tillämpningar som kan leda till allvarliga biverkningar eller potentiella säkerhetsrisker. SÄKERHETSFÖRESKRIFT! anger tillstånd eller tillämpningar som kan leda till skada på drivenheten eller utrustningen. OBS! ger ytterligare information som kan hjälpa dig att bättre förstå hur drivenheten fungerar. Varningar! Infant Flow SiPAP är avsedd för användning av utbildad sjukhuspersonal under direkt översyn av kvalificerad läkare. När Infant Flow SiPAP kopplas till en patient bör utbildad sjukhuspersonal alltid tjänstgöra för att svara på ett larm eller annan problemindikation. Ha alltid en annan respiratormetod till hands vid användning av Infant Flow SiPAP. Anslut inte generatorn till patienten förrän användarverifiering och initial inställning till NCPAP-läget har fullföljts. Vatten i lufttillförseln kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska. Användaren får inte vidröra elektriska anslutningar på Infant Flow SiPAP eller dess tillbehör och patienten samtidigt. Ett ljudlarm indikerar ett onormalt tillstånd och får aldrig lämnas obeaktat. Anti-statiska eller elektriskt ledande slangar eller rör får inte användas inom patientkretsen. Om ett mekaniskt eller elektriskt problem uppstår vid användningen av Infant Flow SiPAP, måste användningen avbrytas. Kontakta kvalificerad servicepersonal för

18 8 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter service. Användning av utrustning som inte fungerar som den ska kan leda till patientskada. Kontrollera före användning på en patient att alla användarverifieringstester och kalibreringsprocedurer har fullföljts och är godkända. Användarverifieringstester och kalibreringsprocedurer måste utföras innan patienten kopplas in. Anger en anslutning mellan transduktorenheten och drivenheten. Det anger inte en anslutning eller korrekt placering av den abdominella andningssensorn. Under vissa förhållanden (minimalt tillförseltryck och maximalt gasbehov, inklusive extrautgång) måste utflödeshastigheter och därigenom tryck som tillförs generatorn eventuellt minskas. Flödesmätaren för högt tryck måste justeras till noll när den inte behövs för patienten. Varje gång en patient ansluts till andningsstödsutrustningen måste han/hon övervakas konstant av kvalificerad personal. Användning av larm eller övervakningssystem är inte en absolut garanti för att varning sker för varje funktionsfel som kan uppstå i systemet. Dessutom kan vissa larmtillstånd kräva omedelbar uppmärksamhet. Nasal CPAP-behandling kan i allmänhet ge nasal irritation, septal distortion, hudirritation och trycknekros. Förekomsten av dessa komplikationer reduceras om den rekommenderade bruksanvisningen för tillbehör till Infant Flow SiPAP och AirLife TM Infant ncpap System efterföljs. Det rekommenderas starkt att regelbunden övervakning sker för utspänd buk på patienter som erhåller noninvasivt andningsstöd. För ytterligare vägledning hänvisas du till din vårdinrättnings policy och förfaranden. Denna utrustning avger O 2 vid normal drift. Syre påskyndar kraftigt förbränning. Placera inte brännbara material eller värmekällor nära utsläppet för att undvika eldfara. Den abdominella andningssensorn används endast för att aktivera funktioner i samband med vissa lägen i Infant Flow SiPAP. När den abdominella andningssensorn används, ska alltid en extra extern övervakningsanordning för andningsfrekvens och detektering av apnoiska episoder andvändas vid sidan av en lämplig monitor för kontinuerlig övervakning av SaO 2. Om drivenheten för Infant Flow SiPAP monteras på en hylla, kontrollera då att den är stabil och att kretsens alla rör, slangar och kablar är fästa så att enheten inte kan tippa över. Kontrollera att vattenuppsamlingskärlet är tomt före användning och töm det ofta under användning. Utsläppet på instrumentets bakpanel får inte blockeras eller täppas till. Detta kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.

19 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter 9 Utrustningen får inte användas utan att utsläppsslangen är ansluten till generatorn. Använd endast den medföljande växelströmskabeln för att ansluta till strömförsörjningen. Transduktorns lysdiodindikator på drivenhetens frampanel visar endast anslutning till drivenheten. Det anger inte en anslutning eller korrekt placering av den abdominella andningssensorn. Överbelasta inte stället eller stativet. Syre påskyndar kraftigt förbränning. Undvik explosionsrisk genom att inte använda något instrument eller annan utrustning som kan ha exponerats för föroreningar med olja eller fett. När ett larm för låg gastillförsel uppstår är syrgaskoncentrationen som tillförs till patienten en annan än den som ställdes in med %O 2 -kontrollen. Fel på gastillförseln ändrar FiO 2 och kan resultera i patientskada. Utrustningens funktion kan påverkas ogynnsamt av annan utrustning som används i närheten, t.ex. högfrekvent kirurgisk (diatermi-) utrustning, defibrillatorer, kortvågsbehandlingsutrustning, walkie-talkies eller mobiltelefoner. På grund av explosionsrisken bör Infant Flow SiPAP inte användas i närheten av lättantändlig narkosgas. Risk för elektriska stötar Avlägsna inte några skydd eller paneler på Infant Flow SiPAP. Hänvisa all service till en auktoriserad CareFusion-servicetekniker eller fabriksutbildad tekniker (se servicehandboken, art. nr ). En skyddande jordad koppling genom en jordad ledare i elsladden är av största vikt för säker drift. Vid förlust av en skyddande jordning kan alla ledande delar inklusive vred och reglage som verkar vara isolerade avge en elektrisk stöt. Undvik elektrisk stöt genom att sätta in elsladden i ett korrekt kopplat uttag, använd endast elsladden som medföljer ventilatorn och kontrollera att sladden är i gott skick. Infant Flow SiPAP är utformad så att användaren och patienten inte utsätts för onödigt stor läckström enligt tillämpliga standarder. Detta kan dock inte garanteras när extern utrustning ansluts till drivenheten. För att förhindra risken för onödigt stor läckström från extern utrustning som ansluts till drivenheten måste de skyddande jordade kopplingarna isoleras så att korrekt anslutning säkerställs. Isoleringen bör säkerställa att kabelhöljet är isolerat vid kabelns perifera ände. När Infant Flow SiPAP -enheten är ansluten till en patient och den interna oxygenmonitorn inte är på, måste Infant Flow SiPAP -enheten användas med en extern oxygenmonitor.

20 10 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Verifiera före användning att utrustningen har auktoriserats för användning av kvalificerad teknisk servicepersonal. Kontrollera att spänningen och de installerade säkringarna överensstämmer med spänningen i vägguttagen, annars kan skada ske. Ett batteri som är helt tömt (dvs. saknar laddning) kan orskaka skada på drivenheten och bör bytas ut. All tillbehörsutrustning som ansluts till drivenheten ska överensstämma med CSA/IEC601/ETL. Även om misslyckande av någon av ovanstående tester inte hindrar att ventilatorn fungerar bör den kontrolleras för att säkerställa korrekt funktion innan den används på en patient. Infant Flow SiPAP har utformats och testats med användning av tillbehör endast från CareFusion. Endast tillbehör som godkänts av CareFusion skall användas. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant om du är osäker. Använd säker lyftteknik när du monterar ihop utrustningen. Drivenheten får inte steriliseras. De inre komponenterna är inte förenliga med steriliseringsmetoder. Nedsänk inte drivenheten i rengöringsmedel och häll inte heller rengöringsmedel över drivenheten. Kontrollera efter varje larmverifieringstest att kontrollinställningarna och larmgränserna återställs enligt instruktionerna innan du går vidare till nästa test. Obs! CareFusion kan inte garantera produktprestandan som anges i denna bruksanvisning vid användning av tillbehör som inte kommer från CareFusion.

21 Infant Flow SiPAP 11 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Montering och uppställning (Optional accessory = Extra tillbehör) Bild 1 Uppackning och montering av ställ

22 12 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Förlängning av IV-stativ Drivenhet för Infant Flow SiPAP Extra Tillbehör Monteringsskruvar Fäste för befuktare Stativ Bild 2 Montering av stativ och drivenhet

23 Kapitel 4 Uppackning och uppställning 13 Anslutning av en patientkrets Vattentillförselsats Drivenhet för Infant Flow SiPAP Extra Tillbehör Temperatursond Transduktorgränssnitt Befuktare Temperatursond Abdominell andningssensor Generator Bild 3 Drivenhet monterad med patientkrets och/-befuktare Obs! Vi rekommenderar temperaturer mellan 96.8 F (36 C) och 98.6 F (37 C) men aldrig högre än 98.6 F (37 C) för inandningsgaser.

24 14 Kapitel 4 Uppackning och uppställning SÄKERHETSFÖRESKRIFT! Ett bakåtgående tryck från en del befuktarkammare kan leda till att vattenpåsarna fylls med luft. Se till att befuktarkamrarna är ordentligt fyllda i enlighet med tillverkarens anvisningar. Obs! När Hudson RCI Befuktarsystem används tillsammans med Infant Flow SiPAP, rekommenderas att man använder standard compliance kolumnen. Anslutning av abdominell andningssensor Bild 4 Anslutning av den abdominella andningssensorn 1. Anslut transduktorenheten till drivenhetens frampanel (bild 3). 2. Anslut den abdominella andningssensorn till transduktorgränssnittet. 3. Tryck försiktigt på sensorn. Verifiera funktion med hjälp av att lysdioderna på transduktorgränssnittet tänds. 4. Sätt på sensorn med lämplig tejp (bild 4). a. Tryckledningen ska vara i rät vinkel mot tejpen. b. Sensorn ska vara placerad mellan umbilicus och xiphisternum. c. Placering på sidan av magen kan vara nödvändig. 5. Verifiera korrekt placering. a. Observera spontan andning. b. Transduktorns lysdiod tänds vid utandning, lysdioden på frampanelens transduktor tänds vid inandning.

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Innehåll Avsnitt 1: Kretsinställning...1 Öppen säng och kuvös...2 Abdominell sensor...3 Trycknomogram för Infant Flow LP-generator...4 Larmtest...5-6 2-punkts syrgaskalibrering...7-8

Läs mer

Infant Flow. LP-system med fixeringsband

Infant Flow. LP-system med fixeringsband Infant Flow LP-system med fixeringsband Innehåll Förbereda Infant Flow SiPAP-drivenheten... 1 Infant Flow LP-komponenter...2 Komponenter i näsaggregatet...3 Lågtrycksnäsaggregat...4 Nasalprong...5 Nasalmask...6

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK CORINA MEDICAL BRUKSANVISNING M-110 ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STRÖMFÖRSÖRJNING. 3 SPECIFIKATIONER.... 3 UNDERHÅLL OCH ALLMÄN TILLSYN...........

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Svenska 131 Innehållsförteckning Avsnitt 1: Teknisk service och beställningar 135 Teknisk service 135 USA 135 Beställningar 135 USA 135 Korrekt användning

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare 0123 90195 Rev. D SleepNet Corporation 5 Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842 USA Tel: (603) 758-6600 Fax: (603) 758-6699 Toll

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått.

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått. Introduktion Innehållsförteckning Produktbeskrivning Information om inandning Viktiga säkerhetsföreskrifter Beskrivning av de olika delarna Användning av produkten Rengöring av produkten Problemlösning

Läs mer

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O sv Smoke Alarm Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Inledning 6 3 Montering 7 4 Underhåll 9 5 Tekniska data 10 6 Kundtjänst 12 Bosch Sicherheitssysteme

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer