Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning"

Transkript

1 Infant Flow SiPAP Bruksanvisning

2 ii Infant Flow SiPAP Det här dokumentet är skyddat av amerikanska lagar och internationella upphovsrättslagar. Detta dokument får inte kopieras, reproduceras, översättas, förvaras i ett inhämtningssystem, vidarebefordras i någon form, eller komprimeras på något elektroniskt medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftlig tillåtelse från CareFusion. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dokumentet är endast avsett som information och ska inte anses ersätta eller komplettera villkoren i licensavtalet CareFusion Corporation eller något av dess dotterbolag. Med ensamrätt. Infant Flow är ett registrerat varumärke och SiPAP är ett varumärke som tillhör CareFusion Corporation eller något av dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California tfl tfl fax Auktoriserad representant i Europa CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Tyskland tfl fax carefusion.com Litteraturnummer: Revision N

3 Infant Flow SiPAP iii Revisionshistoria Datum Revision Ändringar September (3) Utgivning Augusti 2004 D Manualen utgiven i mallen VIASYS Respiratory Care med nomenklatur för VIASYS Respiratory Care. Reviderad artikelnummerlista i Bilaga B med godkända tillbehör. November 2004 E Reviderad kontakt-/beställningsinformation. Kap. 4, avsnitt 5.b reviderade förhållanden vad gäller upplysning av lysdiod för transduktorn. Bilaga A, korrigerade enheter från Pm till bpm. Bilaga E, tillagda dimensionsområden för hättstorlekar. Bilaga E, tidigare Transduktorenhet ändrat till: Transduktorgränssnitt. Mars 2005 F Uppdaterad kontaktinformation. Uppdaterad notering om konformitetsdeklaration. Maj 2006 G Uppdatering av företagsnamn. Uppdatering av kontakt och orderinformation. Uppdatering av figurer. Tillägg av Säkerhetsföreskrift gällande bakåtgående tryck. Tillägg av Obs gällande Hudson RCI Befuktar system. Tillägg av meningen, Tillförsäkra att det är inställt ett flöde på minst 8 L på NCPAP/Pres Low Flödesmätaren i det första stycket under Kalibrering av tvåpunkts O2-sensor. Ändring av steg 8 gällande ncpap trycket. Ändring av andra och tredje stycket under Ändring av en Kontroll. Tillägg Inställning av Manuellt Andetag. Tillägg av Obs gällande möjliggörande av manuellt andetag eller back-up andetag vid apné. Tillägg av Varning beträffande Infant Flow tillbehör. Tillägg av yttrandet Koppla ifrån luft och O2 gasslangarna från gaskällan då Infant Flow SiPAP ej används. Borttagande av Bilaga E.

4 iv Infant Flow SiPAP Datum Revision Ändringar Februari 2009 H Ändrat Ti till T-hög och Inandningstid till tid-hög. Ersatt hänvisning till VIASYS Respiratory Care-tillbehör med hänvisning till Cardinal Health-tillbehör. Tillägg av upphöjd "TM" till "SiPAP". Tillägg av hänvisning till AirLife TM Infant ncpap System Generator. Borttagande av "inandningstid". Ersatt "Inandningstid (tid-hög)" med "Tid-hög (Thög)" Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; Tillägg av eller 60 psi för att klargöra 4 bar. Tillägg av artikellista för både Infant Flow -produkter och AirLife TM -produkter. Tillägg av hänvisning till Cardinal Health-kontaktinformation på sidan v. Tillägg av hänvisning till AirLife TM Infant ncpap System-tillbehör. En varning har lagts till om användningen av en extern monitor. Lägg till hänvisning till fabriksutbildad tekniker och servicehandboken, artikelnr Tillägg av upphöjd (registreringssymbol) till Infant Flow. Uppdaterad SÄKERHETSFÖRESKRIFTetikett: från Ett bakåtgående tryck från befuktarkammaren för automatisk påfyllning till vätskepåse kan förekomma. Till Ett bakåtgående tryck från en del befuktarkammare kan leda till att vattenpåsarna fylls med luft. Ersatt figur 5. Ersatte "tangent" med "knapp"; klargjorde oxygenlarm genom tillägg av "hörbart"; tillägg att den interna övervakningen inaktiverats och att en extern oxygenmonitor måste användas.

5 Infant Flow SiPAP v Datum Revision Ändringar Tillägg av observanda om att den andra flödesmätaren används för manuell andning; Tillägg av bindestreck i T-hög. Klargjorde skärmen Välj läge Tillägg av Anvisningar för användning av AirLife TM Infant ncpap System. Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; Korrigerade spänningsnivån för svagt batteri från 10 till 11,10. Tillägg av eller utbildad biomedicinsk ingenjör. En tabellpost har lagts till för inaktivering av oxygenmonitorn och larmet. Ändrat 1 cmh 2 O till 1,5 cmh 2 O; korrigerade spänningsnivån för svagt batteri från 10 till 11,10. Tabell 10 uppdaterad. Tabell 11 uppdaterad. Klargjorde betydelsen av T-hög. Februari 2010 J Reviderad för att uppfylla det reviderade direktivet om medicinska apparater 2007/42/EG. Mars 2010 K Ändrat handboken till CareFusion utförande. Uppdaterat artikelnummertabellen. Maj 2010 L Max. tillåten skillnad mellan O 2 - och luftintagstryck ändrades. Föregående revision innehåller det felaktiga påståendet att värdet inte får överstiga 1,4 bar. I denna revision ändras max. värdet till 2,0 bar. January 2011 M Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 N Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garanti Infant Flow SiPAP garanteras vara fri från material- och tillverkningsfel. Produkten garanteras uppfylla publicerade specifikationer under ett (1) år från leveransdatum. Ansvaret för CareFusion (härefter benämnt Företaget ) är enligt denna garanti begränsat till att efter Företagets beslut byta ut, reparera eller återköpa komponenter som är defekta eller inte uppfyller publicerade specifikationer under garantiperioden. Företaget kan endast hållas ansvarigt enligt denna garanti om (A) Företaget meddelats skriftligen av Köparen snarast efter upptäckten av felet, (B) den defekta enheten eller komponenten återsänds till Företaget, med transportkostnaderna förbetalda av Köparen, (C) den defekta enheten eller komponenten mottages av företaget för justering högst fyra veckor efter den sista dagen i garantiperioden och (D) Företagets undersökning av sådan enhet eller komponent visar att felet inte uppstått på grund av felanvändning, försummelse, felaktig installation, ej auktoriserad reparation, modifiering eller olycka. All auktorisering från Företaget för reparation eller modifiering av Köparen måste vara skriftlig för att förhindra att garantin ogiltigförklaras. Under inga omständigheter kan Företaget hållas ansvarigt inför Köparen för utebliven förtjänst, förlorad användning, följdskada eller skador av någon art som härrör från anspråk på garantibrott utöver inköpspriset för defekt produkt som täcks härav. Företagets garantier enligt detta dokument kan inte utökas, minskas eller påverkas av Företaget eller dess företrädare i samband med Köparens order av produkter som ingår i leveransen. Inga förpliktelser eller något ansvar uppstår heller i och med överlämnande av teknisk rådgivning eller service från Företaget eller någon av dess företrädare. Ansvarsbegränsningar Denna garanti täcker inte normalt underhåll, t.ex. rengöring, justering eller smörjning och uppdatering av komponenter i utrustningen. Denna garanti ogiltigförklaras och gäller inte om utrustningen används tillsammans med tillbehör eller komponenter som inte tillverkats av Företaget eller skriftligen är godkända för användning av Företaget. Garantin gäller inte heller om utrustningen inte underhålls enligt föreskrivet underhållsschema. Den ovan angivna garantin gäller under en period på ett (1) från leveransdatum med följande undantag: 1. Komponenter för övervakning av fysiska variabler, t.ex. temperatur, tryck eller flöde garanteras under nittio (90) dagar från mottagningsdatum. 2. Elastomerkomponenter och andra delar eller komponenter som utsätts för slitage, som Företaget inte har någon kontroll över, garanteras under sextio (60) dagar från mottagandet. 3. Interna batterier garanteras under nittio (90) dagar från mottagningsdatum. Föregående ersätter alla garantier, uttryckta eller underförstådda, utan begränsning, alla garantier för säljbarhet, utöver äganderätt och kan endast ändras skriftligen av auktoriserad representant för Företaget.

7 Infant Flow SiPAP vii Innehåll Revisionshistoria... iii Garanti... vi Innehåll... vii Bildförteckning... viii Tabellförteckning... viii Anmärkningar... ix Kapitel 1 Produktbeskrivning...1 Kapitel 2 Produktspecifikationer...3 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter...7 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Kapitel 5 Användning Kapitel 6 Driftslägen Kapitel 7 Larm och indikatorer Kapitel 8 Underhåll och rengöring Kapitel 9 Symbolförklaring Bilaga A Produktkonfigurationer Bilaga B Luftflödesdiagram Bilaga C Felsökning av larm Bilaga D Felhantering Ordlista Index... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Bildförteckning Bild 1 Uppackning och montering av ställ Bild 2 Montering av ställ och drivenhet Bild 3 Drivenhet monterad med patientkrets och/-befuktare Bild 4 Anslutning av den abdominella andningssensorn Bild 5 Nomogram som visar flöde/tryck Bild 6 Frampanel Bild 7 Bakpanel Bild 8 Inställningsskärm Bild 9 Skärmen ställa in/bekräfta larm Bild 10 Skärmen Välj läge Bild 11 Parameterjusteringsskärm Bild 12 Huvudskärm Bild 13 Skärm för övervakningsparametrar Bild 14 NCPAP Bild 15 BiPhasic Bild 16 BiPhasic tr Bild 17 Skärm för tomt batteri Tabellförteckning Tabell 1 Funktioner och tillbehör... 2 Tabell 2 Användning av tangenterna på pekskärmen Tabell 3 Förinställda parametervärden Tabell 4 Larmsymboler och -indikatorer Tabell 5 Symboler på utrustningen Tabell 6 Symboler på knappar Tabell 7 Konfigurationsparametrar utanför USA Tabell 8 Konfigurationsparametrar i USA Tabell 9 Felsökning av larm Tabell 10 Klassificering av feltillstånd Tabell 11 Återställande av feltillstånd... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Anmärkningar EMC Denna utrustning utstrålar och är mottaglig för radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning, kan det leda till elektromagnetisk interferens. Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna som presenteras i BS EN för medicinsk elektrisk utrustning, del 1-2: Allmänna krav för säkerhetsstandarder. Elektromagnetisk kompatibilitet krav och tester. Dessa gränser ger lämpligt skydd mot elektromagnetisk interferens när de tillämpas i de avsedda användningsmiljöer (t.ex. sjukhus) som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna produkt är också utformad och tillverkad för att överensstämma med följande standarder: Säkerhet: UL : 2003 Medicinsk elektronisk utrustning, del 1: Allmänna säkerhetskrav. CAN/CSA C22.2 No M90, Medicinsk elektronisk utrustning Del 1: Allmänna säkerhetskrav, inklusive C22.2 nr 601.1S1-94 (IEC601-1, tillägg 1:1991) Bilaga nr 1-94 till CAN/CSA 22.2 nr M90 MRT Gällande elektrisk säkerhet: Utrustning klass 1 Innehåller patienttillämpade delar typ BF Kontinuerlig drift Denna utrustning innehåller elektromagnetiska komponenter vars drift kan påverkas av intensiva elektromagnetiska fält. Denna produkt får inte användas i ett område där MRT används eller i närheten av högfrekvent kirurgisk diatermiutrustning, defibrillatorer eller kortvågsbehandlingsutrustning. Elektromagnetisk interferens kan störa produktens användning. Avsedd användning Infant Flow SiPAP, bestående av en drivenhet och generator plus NCPAP-grimmor och masker, är avsedd för tillförsel av bifasisk CPAP (SiPAP ) som framkallar en djup suck. Systemet ska användas i sjukhus, sjukhusliknande inrättningar och transportmiljöer inom sjukhuset och är avsett för behandling av nyfödda och spädbarn. Infant Flow SiPAP får endast användas av ordentligt utbildad, klinisk personal under ledning av en läkare.

10 x Infant Flow SiPAP Förordningar Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna produkt till läkare, eller efter läkares beställning. Återanvändning av tillbehör för engångsbruk kan påverka produktens prestanda eller bidra till korskontamination. Klassificering Typ av utrustning: Medicinsk utrustning klass 1 och internt driven, IPX1-skyddad samt använder tillämpade delar av typ BF. Utrustningen är inte lämplig för användning i närheten av lättantändlig narkosgas. Konformitetsdeklaration Denna medicinska utrustning överensstämmer med Medical Device Directive (direktiv för medicinsk utrustning) 93/42/EEC och följande tekniska standarder som uppfylls: EN och EN EN EN EU-notifierad instans: BSI (Reg. nr 0086) Varunamn: Infant Flow SiPAP Tillverkas av: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA Om du har frågor vad gäller produktens konformitetsdeklaration, v.g. kontakta CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Kapitel 1 Produktbeskrivning Infant Flow SiPAP tillhandahåller en icke-invasiv typ av andningsstöd utformat för spädbarn i sjukhusmiljö, t.ex. intensivvårdsavdelningar för nyfödda och barn. Systemet kan också användas vid transport av dessa patienter inom sjukhuset. Infant Flow SiPAP finns för närvaranda tillgängligt i konfigurationerna Plus eller Comprehensive*. Plus-konfigurationen tillför NCPAP och tidstriggade BiPhasic-lägen med och utan övervakning av andningsfrekvens. Konfigurationen Comprehensive* tillhandahåller dessa funktioner plus ett patientutlöst BiPhasic-läge med backup-andning för apné. Infant Flow SiPAP finns som standard i alla konfigurationer med en LCD-pekskärm, tryckvågskurvor, integrerad patientövervakning, larm för högt och lågt tryck och FiO 2 samt upp till 2 timmars batteri som backup. Som ett resultat av den unika patentskydda designen har Infant Flow - eller AirLife TM Infant ncpap System-generatorn visats ge den mest stabila CPAP vid lägst andningsansträngning för patienten jämfört med andra anordningar (1). Infant Flow -generatorns oöverträffliga prestanda är oberoende av patientens behov eller andningsflöde. Detta system har utformats och testats för att fungera optimalt endast när det används med tillbehör från CareFusion. Dessa tillbehör inkluderar kretsar och generatorer, grimmor och masker, patientgränssnitt samt hättor. Infant Flow SiPAP -funktioner Den utökade kapaciteten hos Infant Flow SiPAP konfigurationerna Plus och Comprehensive* möjliggör tillämpningar på ett större antal patienter som annars inte skulle vara lämpade för andningsstöd endast från NCPAP (2,3). NCPAP Kontinuerligt positivt luftvägstryck grundat på tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens kan aktiveras i detta läge. BiPhasic (bifasisk) tidstriggat tryckstöd tillförs baserat på kriterier för tid-hög, frekvens och tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens kan aktiveras i detta läge. BiPhasic tr (bifasisk tr)* patienttriggat tryckstöd baserat på kriterier för tid-hög och tryck som ställs in av läkaren. Övervakning/larm för andningsfrekvens och backupandning vid apné aktiveras automatiskt i detta läge. Patenterad Infant Flow - eller AirLife TM Infant ncpap System-generator Infant Flow - generatorn är en flödesanordning som genererar oföränderlig nasal CPAP för spädbarn med låg andningsansträngning jämfört med andra anordningar (1). Fullständigt integrerat larmpaket Larm för felaktig tillförsel av gaser, högt patienttryck, lågt patienttryck, hög och låg tillförsel av syrgaskoncentration, ändring av strömtillförsel från växelström till likström, låg och tom batteriladdningsstatus samt låg andningsfrekvens/apné. Batteri-backup Upp till 2 timmars batteriuppbackning möjliggör transport inom sjukhuset. Systemet inbegriper indikatorer för använd strömförsörjning (växelström eller likström) och batteriladdningsnivå.

12 2 Kapitel 1 Produktbeskrivning Skärmlås Om ingen information förs in på skärmen inom 120 sekunder, kommer den att växla till läget Låst skärm för att förhindra oavsiktliga ändringar. Vid aktivering av ett högprioritetslarm växlar skärmen till olåst läge för att möjliggöra åtkomst till kontroller. Tabell 1 Funktioner och tillbehör Funktioner och tillbehör Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP med övervakning och larm för andningsfrekvens BiPhasic Bi Phasic med övervakning och larm för andningsfrekvens BiPhasic tr* Internt batteri Manuell andning Backup vid apné Skärmlås Prioritering av larm *Konfigurationen Comprehensive finns inte tillgänglig för försäljning i USA (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Kapitel 2 Produktspecifikationer Lägen NCPAP Kontroller NCPAP med övervakning och larm för låg andningsfrekvens BiPhasic (tidstriggad) BiPhasic (tidstriggad) med övervakning och larm för låg andningsfrekvens BiPhasic tr (patienttriggad) med övervakning för andningsfrekvens, larm för låg andningsfrekvens och backup vid apné (endast modellerna Comprehensive) Tid-hög (T-hög) 0,1 3,0 sekunder Frekvens (R) (Utanför USA konfigurerade modeller) 1-54 (USA konfigurerade modeller) Apné-intervall (T apnea ) sekunder, 5-sekundsintervall (Utanför USA konfigurerade modeller) (TLBR) sekunder, 5-sekundsintervall (USA konfigurerade modeller) NCPAP / Flödesmätare för lågt tryck 0-15 l/min, noggrannhet ± 15 % av vald uteffekt Flödesmätare för högt tryck 0-5 l/min, noggrannhet ± 15 % av vald uteffekt Manuell andning X 1 %O % Övervakning CPAP PEEP MAP PIP %O 2 Förhållandet I:E Spontan frekvens (Rsp) Batteriladdningsnivå

14 4 Kapitel 2 Produktspecifikationer Larm Högt luftvägstryck 3 cmh 2 O över uppmätt luftvägstryck Larm för övertryck i luftvägarna högst 11 cmh 2 O i NCPAP och tidstriggat BiPhasic-läge högst 15 cmh 2 O i patienttriggat BiPhasic tr-läge Lågt luftvägstryck 2 cmh 2 O under uppmätt luftvägstryck eller 1 cmh 2 O om det annars skulle vara noll Hög och låg tillförd syrgaskoncentration som är ±5 % av inställningen. Minimal och maximal tillförd FiO 2 är respektive 18 och 104 %. Larm för låg andningsfrekvens Låg batteriladdningsnivå Tomt batteri Felaktig tillförsel av gaser Larmvolym (elektroniska larm) 70 dba vid 1 meter Lufttillförsel Patientgasutgång 15 mm standard konisk fattning Patienttryckingång 4,5 mm konisk luerfattning Gastillförsel: Nominell 4 bar eller 60 psi, ren, torr medicinsk luft och syrgas Område 40,61 87 PSI; högsta differentiala tryck 29 PSI Manometer Område 0 till + 20 cmh 2 O, noggrannhet, ± 2 % av räckvidden Gasanslutningar Standard DISS, NIST eller Air Liquide-kopplingar Strömförsörjning Ingångsspänning V växelström Ingångsfrekvens 50/60 Hz Strömförbrukning Högst 50 VA Säkringsmärkning för 220 V nominell drift T typ 2,5 A vid 250 V Märkning för anordningens skyddshölje IPX1 Batteriets användningstid 2 timmar (från fullständig laddning) Batteriets laddningstid Max. 16 timmar

15 Kapitel 2 Produktspecifikationer 5 Atmosfär och miljö Temperaturområde Drift: 5 40 C Förvaring: C Relativ luftfuktighet Drift: 0 95 % icke-kondenserande Förvaring: 0 95 % icke-kondenserande Fysikaliska specifikationer Tillbehör Mått (endast drivenheten) (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) x 15 x 9.25 in Vikt (endast drivenheten) 8,8 kg 19.5 lb Ljuddämpare/bakteriefilter Ytterligare motstånd från D1420/100 ljuddämpare/ bakteriefilter och adaptern är mindre än 0,56 cmh 2 O vid 15 LPM och mindre än 0,40 cmh 2 O vid 5 LPM.

16 6 Kapitel 2 Produktspecifikationer Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter Termer Läs igenom följande säkerhetsinformation innan du använder Infant Flow SiPAP. Försök att använda denna utrustning utan att helt förstå dess egenskaper och funktioner kan leda till osäkra driftsförhållanden. Varningar och säkerhetsföreskrifter som gäller allmän användning av utrustningen under alla förhållande inkluderas i detta avsnitt. Vissa varningar och säkerhetsföreskrifter förekommer också på andra ställen i bruksanvisningen där de är mest meningsfulla. I bruksanvisningen finns också observanda som ger ytterligare information i samband med specifika funktioner. Om du har ytterligare frågor som gäller installation, uppställning, användning eller underhåll av utrustningen, kontakta då CareFusion (se sida v). VARNING! anger tillstånd eller tillämpningar som kan leda till allvarliga biverkningar eller potentiella säkerhetsrisker. SÄKERHETSFÖRESKRIFT! anger tillstånd eller tillämpningar som kan leda till skada på drivenheten eller utrustningen. OBS! ger ytterligare information som kan hjälpa dig att bättre förstå hur drivenheten fungerar. Varningar! Infant Flow SiPAP är avsedd för användning av utbildad sjukhuspersonal under direkt översyn av kvalificerad läkare. När Infant Flow SiPAP kopplas till en patient bör utbildad sjukhuspersonal alltid tjänstgöra för att svara på ett larm eller annan problemindikation. Ha alltid en annan respiratormetod till hands vid användning av Infant Flow SiPAP. Anslut inte generatorn till patienten förrän användarverifiering och initial inställning till NCPAP-läget har fullföljts. Vatten i lufttillförseln kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska. Användaren får inte vidröra elektriska anslutningar på Infant Flow SiPAP eller dess tillbehör och patienten samtidigt. Ett ljudlarm indikerar ett onormalt tillstånd och får aldrig lämnas obeaktat. Anti-statiska eller elektriskt ledande slangar eller rör får inte användas inom patientkretsen. Om ett mekaniskt eller elektriskt problem uppstår vid användningen av Infant Flow SiPAP, måste användningen avbrytas. Kontakta kvalificerad servicepersonal för

18 8 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter service. Användning av utrustning som inte fungerar som den ska kan leda till patientskada. Kontrollera före användning på en patient att alla användarverifieringstester och kalibreringsprocedurer har fullföljts och är godkända. Användarverifieringstester och kalibreringsprocedurer måste utföras innan patienten kopplas in. Anger en anslutning mellan transduktorenheten och drivenheten. Det anger inte en anslutning eller korrekt placering av den abdominella andningssensorn. Under vissa förhållanden (minimalt tillförseltryck och maximalt gasbehov, inklusive extrautgång) måste utflödeshastigheter och därigenom tryck som tillförs generatorn eventuellt minskas. Flödesmätaren för högt tryck måste justeras till noll när den inte behövs för patienten. Varje gång en patient ansluts till andningsstödsutrustningen måste han/hon övervakas konstant av kvalificerad personal. Användning av larm eller övervakningssystem är inte en absolut garanti för att varning sker för varje funktionsfel som kan uppstå i systemet. Dessutom kan vissa larmtillstånd kräva omedelbar uppmärksamhet. Nasal CPAP-behandling kan i allmänhet ge nasal irritation, septal distortion, hudirritation och trycknekros. Förekomsten av dessa komplikationer reduceras om den rekommenderade bruksanvisningen för tillbehör till Infant Flow SiPAP och AirLife TM Infant ncpap System efterföljs. Det rekommenderas starkt att regelbunden övervakning sker för utspänd buk på patienter som erhåller noninvasivt andningsstöd. För ytterligare vägledning hänvisas du till din vårdinrättnings policy och förfaranden. Denna utrustning avger O 2 vid normal drift. Syre påskyndar kraftigt förbränning. Placera inte brännbara material eller värmekällor nära utsläppet för att undvika eldfara. Den abdominella andningssensorn används endast för att aktivera funktioner i samband med vissa lägen i Infant Flow SiPAP. När den abdominella andningssensorn används, ska alltid en extra extern övervakningsanordning för andningsfrekvens och detektering av apnoiska episoder andvändas vid sidan av en lämplig monitor för kontinuerlig övervakning av SaO 2. Om drivenheten för Infant Flow SiPAP monteras på en hylla, kontrollera då att den är stabil och att kretsens alla rör, slangar och kablar är fästa så att enheten inte kan tippa över. Kontrollera att vattenuppsamlingskärlet är tomt före användning och töm det ofta under användning. Utsläppet på instrumentets bakpanel får inte blockeras eller täppas till. Detta kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.

19 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter 9 Utrustningen får inte användas utan att utsläppsslangen är ansluten till generatorn. Använd endast den medföljande växelströmskabeln för att ansluta till strömförsörjningen. Transduktorns lysdiodindikator på drivenhetens frampanel visar endast anslutning till drivenheten. Det anger inte en anslutning eller korrekt placering av den abdominella andningssensorn. Överbelasta inte stället eller stativet. Syre påskyndar kraftigt förbränning. Undvik explosionsrisk genom att inte använda något instrument eller annan utrustning som kan ha exponerats för föroreningar med olja eller fett. När ett larm för låg gastillförsel uppstår är syrgaskoncentrationen som tillförs till patienten en annan än den som ställdes in med %O 2 -kontrollen. Fel på gastillförseln ändrar FiO 2 och kan resultera i patientskada. Utrustningens funktion kan påverkas ogynnsamt av annan utrustning som används i närheten, t.ex. högfrekvent kirurgisk (diatermi-) utrustning, defibrillatorer, kortvågsbehandlingsutrustning, walkie-talkies eller mobiltelefoner. På grund av explosionsrisken bör Infant Flow SiPAP inte användas i närheten av lättantändlig narkosgas. Risk för elektriska stötar Avlägsna inte några skydd eller paneler på Infant Flow SiPAP. Hänvisa all service till en auktoriserad CareFusion-servicetekniker eller fabriksutbildad tekniker (se servicehandboken, art. nr ). En skyddande jordad koppling genom en jordad ledare i elsladden är av största vikt för säker drift. Vid förlust av en skyddande jordning kan alla ledande delar inklusive vred och reglage som verkar vara isolerade avge en elektrisk stöt. Undvik elektrisk stöt genom att sätta in elsladden i ett korrekt kopplat uttag, använd endast elsladden som medföljer ventilatorn och kontrollera att sladden är i gott skick. Infant Flow SiPAP är utformad så att användaren och patienten inte utsätts för onödigt stor läckström enligt tillämpliga standarder. Detta kan dock inte garanteras när extern utrustning ansluts till drivenheten. För att förhindra risken för onödigt stor läckström från extern utrustning som ansluts till drivenheten måste de skyddande jordade kopplingarna isoleras så att korrekt anslutning säkerställs. Isoleringen bör säkerställa att kabelhöljet är isolerat vid kabelns perifera ände. När Infant Flow SiPAP -enheten är ansluten till en patient och den interna oxygenmonitorn inte är på, måste Infant Flow SiPAP -enheten användas med en extern oxygenmonitor.

20 10 Kapitel 3 Sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Verifiera före användning att utrustningen har auktoriserats för användning av kvalificerad teknisk servicepersonal. Kontrollera att spänningen och de installerade säkringarna överensstämmer med spänningen i vägguttagen, annars kan skada ske. Ett batteri som är helt tömt (dvs. saknar laddning) kan orskaka skada på drivenheten och bör bytas ut. All tillbehörsutrustning som ansluts till drivenheten ska överensstämma med CSA/IEC601/ETL. Även om misslyckande av någon av ovanstående tester inte hindrar att ventilatorn fungerar bör den kontrolleras för att säkerställa korrekt funktion innan den används på en patient. Infant Flow SiPAP har utformats och testats med användning av tillbehör endast från CareFusion. Endast tillbehör som godkänts av CareFusion skall användas. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant om du är osäker. Använd säker lyftteknik när du monterar ihop utrustningen. Drivenheten får inte steriliseras. De inre komponenterna är inte förenliga med steriliseringsmetoder. Nedsänk inte drivenheten i rengöringsmedel och häll inte heller rengöringsmedel över drivenheten. Kontrollera efter varje larmverifieringstest att kontrollinställningarna och larmgränserna återställs enligt instruktionerna innan du går vidare till nästa test. Obs! CareFusion kan inte garantera produktprestandan som anges i denna bruksanvisning vid användning av tillbehör som inte kommer från CareFusion.

21 Infant Flow SiPAP 11 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Montering och uppställning (Optional accessory = Extra tillbehör) Bild 1 Uppackning och montering av ställ

22 12 Kapitel 4 Uppackning och uppställning Förlängning av IV-stativ Drivenhet för Infant Flow SiPAP Extra Tillbehör Monteringsskruvar Fäste för befuktare Stativ Bild 2 Montering av stativ och drivenhet

23 Kapitel 4 Uppackning och uppställning 13 Anslutning av en patientkrets Vattentillförselsats Drivenhet för Infant Flow SiPAP Extra Tillbehör Temperatursond Transduktorgränssnitt Befuktare Temperatursond Abdominell andningssensor Generator Bild 3 Drivenhet monterad med patientkrets och/-befuktare Obs! Vi rekommenderar temperaturer mellan 96.8 F (36 C) och 98.6 F (37 C) men aldrig högre än 98.6 F (37 C) för inandningsgaser.

24 14 Kapitel 4 Uppackning och uppställning SÄKERHETSFÖRESKRIFT! Ett bakåtgående tryck från en del befuktarkammare kan leda till att vattenpåsarna fylls med luft. Se till att befuktarkamrarna är ordentligt fyllda i enlighet med tillverkarens anvisningar. Obs! När Hudson RCI Befuktarsystem används tillsammans med Infant Flow SiPAP, rekommenderas att man använder standard compliance kolumnen. Anslutning av abdominell andningssensor Bild 4 Anslutning av den abdominella andningssensorn 1. Anslut transduktorenheten till drivenhetens frampanel (bild 3). 2. Anslut den abdominella andningssensorn till transduktorgränssnittet. 3. Tryck försiktigt på sensorn. Verifiera funktion med hjälp av att lysdioderna på transduktorgränssnittet tänds. 4. Sätt på sensorn med lämplig tejp (bild 4). a. Tryckledningen ska vara i rät vinkel mot tejpen. b. Sensorn ska vara placerad mellan umbilicus och xiphisternum. c. Placering på sidan av magen kan vara nödvändig. 5. Verifiera korrekt placering. a. Observera spontan andning. b. Transduktorns lysdiod tänds vid utandning, lysdioden på frampanelens transduktor tänds vid inandning.

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Innehåll Avsnitt 1: Kretsinställning...1 Öppen säng och kuvös...2 Abdominell sensor...3 Trycknomogram för Infant Flow LP-generator...4 Larmtest...5-6 2-punkts syrgaskalibrering...7-8

Läs mer

Infant Flow. LP-system med fixeringsband

Infant Flow. LP-system med fixeringsband Infant Flow LP-system med fixeringsband Innehåll Förbereda Infant Flow SiPAP-drivenheten... 1 Infant Flow LP-komponenter...2 Komponenter i näsaggregatet...3 Lågtrycksnäsaggregat...4 Nasalprong...5 Nasalmask...6

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Kapnometer Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Världens första underhållsfria kapnometer som andetag för andetag verifierar trakealtubläge vid intubation och lämpar

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Referensguidens. iordningsställande och flödning med föransluten slang

Referensguidens. iordningsställande och flödning med föransluten slang Referensguidens iordningsställande och flödning med föransluten slang Före Iordningställande, samla ihop följande material: En 500 ml- eller 1 000 ml-påse/flaska med fysiologisk koksaltlösning med en (1)

Läs mer