Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE. 22 23 oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal"

Transkript

1 Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal

2 Titel: Dokumentation av konferensen Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare, oktober Gunnebo slott, Mölndal. Redigering: Jeanette Blom Utgivning: Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Box 77 SE MARIESTAD

3 INNEHÅLL DOKUMENTATION AV KONFERENS OKTOBER sid Förord Växtdynamik- gestaltning genom förvaltning Trädgårdsmästarens kunskaper under talet Bondens träd, och botanistens Gesäll och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan Gruppdiskussioner En mästarordning för trädgårdsmästare Inbjudan Deltagarlista

4 Förord Ännu en konferens för trädgårdsmästare som arbetar i och med historiska miljöer har arrangerats i regi av Hantverkslaboratoriet. Den här gången hölls konferensen på Gunnebo Slott i Mölndal och temat var Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare. Ett 70- tal personer deltog och under två intressanta dagar fick vi lyssna till föredrag om trädgårdsmästarens kunskaper och arbete från talet och fram till idag. Hur arbetade trädgårdsmästaren under talet, vilka arbetsuppgifter ingick i tjänsten och vilka kunskaper krävdes? Hur ser arbetet ur för dagens trädgårdsmästare? Har vi samma kunskapskrav och vad händer när kunskap går förlorad? Vad betyder trädgårdsmästarens kunskaper för en anläggning? Konferensens föredrag har samlats och sparats i den här rapporten som en minnesanteckning. Gunnebo Slott var en utmärkt passande plats för konferensen med tanke på den vikt Gunnebo Slotts ledning lägger på kompetens och hantverkskunskaper. Särskilt intressant var det att ta del av Gunnebos nuvarande trädgårdsmästare Joakim Seilers undersökning om gräsmatteslåtter med lie. Undersökning är ett projekt inom Hantverkslaboratoriet och kommer att redovisas längre fram i en rapport. För konferensen arrangemang stod arbetsgruppen Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö som bildades 2011 i Mariestad. I arbetsgruppen ingår Maria Nyman- Nilsson, Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg, Maria Löfgren, Vallby Friluftsmuseum i Västerås, Annelie Johansson, Rosendals trädgård i Stockholm, Johnny Mattsson, Trädgårdsform i Väst i Göteborg och Jeanette Blom, Hantverkslaboratoriet. Arbetsgruppen arbetar nu med höstens konferens och efter önskemål från deltagare vid tidigare konferenser kommer även praktiska inslag att ingå. Jeanette Blom Hantverkskoordinator trädgård, Hantverkslaboratoriet

5 Växtdynamik gestaltning genom förvaltning Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt, forskare Sveriges lantbruksuniversitet 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 Trädgårdsmästarens kunskaper under 1700-talet Åsa Ahrland, avd för agrarhistoria, Institutionen för ekonomi, SLU 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 Bondens träd och botanistens Åke Carlsson, författare och fil hedersdoktor Göteborgs universitet Bönder kunde i viss utsträckning skapa de träd de behövde. Av krokiga enbuskar gjordes raka enstammiga enträd till störar eller som levande stöttor till trägärdsgårdar. 19

23 Lindar hölls ofta i trädform för att skaffa löv och bast, men utan skötsel blir de flerstammiga buskar. Ekar på böndernas marker tillhörde kronan sedan Gustav Vasas tid. De utsattes ofta för topphuggning och sidohamling, vilket kan ses än i dag på många gamla ekar. 20

24 Nästan alla trädslag har använts för lövtäkt. I genomsnitt kunde ett hamlat träd ge tio kärvar var femte år. Ett får gavs ca 200 kärvar per år. Hamlade träd blir tidigt rötade och bryts lätt sönder när grenarna får växa ut och bli grova. Vårdträd (vård = skyddsande) har troligen förekommit på de flesta gårdar och är fortfarande vanliga. Det mest kända vårdträdet är Avaeken på Fårö, som Linné besökte Kyrkogårdar har ibland intressanta träd. Många har utnyttjats för lövtäkt. Med början på 1600-talet planterade man trädkransar kring kyrkogårdarna. De blev vanliga först på 1800-talet. Trädkransen av ek kring Asklanda kyrka är unik i Sverige. Den planterades på 1600-talet. Åtskilliga av de ursprungliga träden finns fortfarande kvar. Igenväxningen är ett hot mot många intressanta gamla träd. Ovanstående bilder är tagna från samma plats 1991 och Litteratur Bondens träd - och botanistens: Svensk Botanisk Tidskrift 1994 s 159. Gamla ekar Gastekar och väckefuror Tipsa mig gärna om intressanta träd! Åke Carlsson 21

25 Gesäll- och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev Börje Hagman, ansvarig hantverksfrågor, Sveriges hantverksråd, Leksand Hantverkare som förebilder B Hagman har arbetat med hantverksfrågor och utbildning inom de traditionella hantverksyrkena de senaste 25 åren. Förebilderna under studietiden var mycket yrkesskickliga hantverkare och lärare som gav inspiration och lusten till att satsa på läraryrket: slöjdlärare. Man skulle kunna säga att de var Mästare i sina yrken utan mästarbrev. Dessa personer talade alltid om kvallitet, det goda hantverket och att göra rätt och att satsa på en professionell utbildning. Så blev det! Begreppet Mästare - skråtiden När hörde ni begreppet mästare senast? Själv noterade jag t ex tågmästare på resan hit, en löpsedel handlade om mästaren som blir politiker i Ukraina. Ni kan er historia och det finns säkert mästare också bland era förebilder även om begreppet trädgårdsmästare är en vedertagen yrkesbeteckning utan att hantverkaren har ett mästarbrev. Det finns ett antal liknande yrkesbeteckningar, t ex: badmästare, salsmästare (pappersindustrin), byggmästare, tågmästare, där det generellt inte handlar om att personen i fråga har ett mästarbrev. Det var i Centraleuropa redan på talet, då olika hantverksskrån bildades, som begreppen lärling-gesällmästare började användas och som lever än i dag! Sverige påverkades av detta och genom t ex krig, religion(kyrkan) och kungahusens kontakter med Europa så influerades även vårt land av dessa hantverksskrån. Det äldsta dokumentet om ett skrå i vårt land är från 1350-talet: Skäddarämbetet i Stockholm. Hantverket har alltså mer än 650 år av erfarenhet och utveckling fram till vår tid: 2000 talet. Skråordningen Man kan generellt säga att skråordningen i Sverige omfatade perioden från 1350-tal fram till 1846 då skråordningen upphörde. Detta som ett resultat av bl. a industrialiseringen och utvecklingen av teknologi inom en rad olika sektorer. De fanns/finns de som menar att hantverket var industrins moder. Huruvida detta är en bra beskrivning finns det många som reflekterat över. Tydligt är att många av dåtidens hantverkare tog med sig värdefull kunskap, kompetens on förtrogenhet in i sina nya yrkesroller som industriarbetare eller motsvarande. Näringsfrihet i Sverige Full näringsfrihet kom 1864 och då var det fritt fram för fri etablering av företag och hantverkare att etablera sig i hela landet (skråtiden innebar strängare regler om etablering och utanför stadsporten fans det relativt få skråhantverkare). Hantverksorganisationer bildas I slutet av 1800-tlet och början av 1900-talet bildades de första hantverksföreningarna i Sverige. Några av de tidigaste var Karlskrona, Stockholm, Kalmar, Göteborg m fl. Sveriges hantverksorga-nisation (SHO) bildades omkr Detta var ett sätt att samla den kunskap och det engagemang som fanns i de äldre skråorganisationerna. I dag heter den största småföretagar- och hantverksorga-nisationen: företagarna och som har sin medlemsbas i de tidigare hantverksföreningarna runt om i landet. 22

26 Utbildningsfrågorna på agendan En av de viktiga frågorna som fanns med i de nybildade organisationerna var: utbildning och yrkesskicklighet. Hur bevarar viden och utvecklar den för våra nya generationers hantverkare? Det blev en viktig fråga att föra lärlings-gesäll- och mästartraditionen vidare in i 1900-talet. Hantverksutredningar och t ex lärlingsfrågor var ständigt återkommande på agendan. Mästarbrevsordning 1941 kom lag och förordning om Mästarbrev för hantverkare i Sverige. Det var då Sveriges Hantverksorganisation, SHO som drev denna fråga och fick också ansvaret att ta sig an hanteringen och organisationen av dessa kompetensbrev. Det blev också naturligt att även Gesällbrev fick sin plats inom SHO. Genom organisationsförändringar och namnbyten har mästarbrevsförordningen och lagen om mästarbrev för hantverkare ändrats under åren och den nuvarande ordningen gäller från Sveriges Hantverksråd Numera är det Sveriges Hantverksråd som är ansvarigt för hanteringen och utfärdandet av Gesäll- och Mästarbrev i vårt land. Det finns ca 100 olika yrken som har mästarbrevsstaus och lite färre yrken som har gesällbrevs-status. Det utdelas ca mästarbrev och ca 1000 gesällbrev i Sverige per år. En låg siffra i förhållande till länder som Norge, Tyskland, Österrike m fl. Sveriges Hantverksråd har under 2012 igångsatt en nationell översyn av samtliga gesäll- och mästarbrevsbestämmelser, där varje bransch/yrkesorganisation uppmanas att se över sina regelverk och göra nödvändiga revideringara och justeringar av provbestämmelserna för sina yrken. Detta för att hitta ett tydligare och mer anpassat innehåll och krav som ska möta yrkets situation och utveckling i dag. En del yrken förvinner ut ur systemet och nya yrken, där det finns ett uttalat engagemang från bransch/yrkesorganisation att driva frågan om gesäll/mästarbrev i sitt yrke, tillkommer. För trädgårdsmästaryrket och branschen/er finns det nu möjlighet att aktivt delta i detta arbete och medverka till att yrket får gesäll/mästarbrev som tydliggör er professionella kompetens och yrkesskicklighet. Lycka till! 23

27 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare Gunnebo slott & trädgårdar 24

28 25

29 26

30 27

31 28

32 29

33 30

34 31

35 32

36 Gruppdiskussioner En mästarordning för trädgårdsmästare Frågeställningar - Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare och hur ska ett gesäll och/eller mästarprov se ut och utföras? - Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska anläggningar eller behöver det skapas en ny? - Masterclasses för trädgårdsmästare, vad ska de innehålla? Anteckningar grupp 1 Allmänt Det är en röra, svårt för folk att veta vad som är vad. Det finns så många utbildningsformer. Därför behövs det någon form av tydliggörande. Masterclass kan man ta efterhand, när man har behov. Vilka ska fastställa kriterierna? Det måste vara en bransch som ställer kraven och bestämmer vilka prov som ska göras. Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare? Hur ska ett gesäll respektive mästarprov se ut och utföras? Det praktiska kunnandet är viktigt. Perspektiv, förhållningssätt är viktigt. Hantverksmetoder. Hur var det förr, vilka krav hade man då på trädgårdsmästarens kunskap? Och hur ser det ut internationellt? Det kan kanske vara bra att kolla upp det. Vilka är de vanligast förekommande momenten en trädgårdsmästare gör. Skicka ut en enkät till nätverket med frågor. Vad är lägsta nivå? Fokus på mästarnivå i första hand. Ska det vara en historisk inriktning, krav på historisk kunskap för att ta gesäll och mästarbrev? Kanske ska man ha delmoment, delprov inom vissa områden. Förmedlingen av den egna kunskapen och kompetensen är en viktig del av mästarkompetensen. Om man har spetskompetens inom ett område ska man kunna förmedla den vidare. Det kan vara en del i det teoretiska provet. Gesällbrevet bör vara en grundläggande nivå. Kanske räcker med grundutbildningen. Mästarbrevet visar på en breddning. Man ska ha gränsöverskridande kompetens vad gäller gestaltning, skötsel, anläggning. Gunnar redogjorde för en modell som vi skissat på i HL Prov Det ska finnas en bruttolista över vilka moment det är man ska kunna och som man får innan provtillfället. Vid provet kommer några av dessa moment att testas. Eget arbete man ska visa upp ett eget arbete. Frågor Det ska finnas en lång lista av frågor som man får i förväg så att man vet vilka kunskaper det är man ska ha. Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska trädgårdsanläggningar? Behövs det skapas en ny branschorganisation? Branschen är splittrad. Många som är anställda, inte egna företagare. 33

37 Det finns olika nätverk. Forum för trädgårdshistorisk forskning, Swedish society of public parcs and gardens, nätverket för trädgårdspraktiker. Det finns inget nätverk som träffar mitt i prick. Swedish gardens efterfrågar kompetens till att sköta parker och trädgårdar men de har inte fokus på trädgårdsmästaren, det är mer landskapsarkitektens perspektiv. STAF, trädgårdsanläggarnas förbund, inte rätt. Mycket nyanläggning. Viktigt att lyfta kompetens som trädgårdsmästaren har. Vore väldigt bra att skapa en egen bransch. Ska beställarna tas in i branschen? Masterclasses för trädgårdsmästare, vad ska de innehålla? Flera förslag på masterclasses. Skötsel av spaljéodling, skötsel av gångar, stenmurar, terassmurar, beskärning, rosor. Olika kompetenser på olika ställen i Sverige. Det kan finnas kurser på olika ställen. Utnyttja de trädgårdar, anläggningar som finns i utformandet av masterclasses. Inte krav på att ta alla masterclasses som finns. Bra att ha kurser på engelska. Anteckningar grupp 2 Behövs gesäll och mästarnivåer? Sverige är ett litet land, tänk vidare än bara historiska trädgårdar! Storskaligt jmf med småskaligt, t ex stadsnära odling. I Norge stort behov, finns mästarbrev för trädgårdsmästare men ej för den som arbetar i historisk trädgård. Idag saknas relevant utbildning för att arbeta i historisk anläggning, t ex metoder, växtkännedom, odlingskunskaper. De historiska lagren finns även i städerna, t ex man glömmer ofta 1950 och 1960-talen Få trädgårdsmästare som har trädgårdshistoriskt intresse, hur många måste utbildas per år för att det ska finnas jobb åt dem. Ett mästarbrev för historisk trädgårdsmästare kan bli för smal nisch. När blir saker historia? Viktigt med allmän hantverkskunskap. På Vea historisk grön=påbyggnadskurs Framtida trädgårdsmästare kommer i framtiden att förmedla kunskap om yrket, t ex Joakim på Gunnebo som också måste förmedla, rollen kräver en gemensam grund. Vad är den gemensamma grunden? Vad innebär hantverket? På Gunnebo krävs bred kompetens, många olika hantverk Inte bra med alla olika Ky/Yh-utbildningar för gyttrigt, ej bra för statushöjningen I den här diskussionen borde alla utbanordnare vara med, det måste till en tydlighet Pga gyttrigheten behövs mästarutbildningen. Måste bestämma kriterierna för vad är en trädgårdsmästare är. I norge, 2 år basår, läroår 2-3 år, avlägger fagpröve, (gesäll) efter fagbreve kan du ta mästarbrev på kvällsutbildning Bestämma en lägstanivå på trädgårdsmästarkunskapen Vilka kunskaper är viktiga? 34

38 Beställa anläggningsjobb, kvalitetsäkring. Dokumenterad kunskap om historisk kunskap, hantverkskunskap, kunskap om olika ståndorter mm, kunna/vilja kommunicera med besökare. Trädgårdsmästare måste ha hög status! Viktigt med både praktisk och teoretisk kunskap. Samarbete, utgångspunkt i en anläggning. Tvärvetenskapligt utbyte ger mycket, i England samma problem, alla kan göra trädgård. Ett studium i Norge pågår där två anläggningar ska lyftas, undervisning sker där. Viktiga kunskaper: - Växtkännedom - Konsthistoria - Dokumentation - Tolka källor - Odla Branschorganisation? SSPPG Movium + Helsingborgs stad tittade på behovet av marknadsföring av parker, 36 parker är idag medlemmar, utbyte marknadsföring, kommunikation mm, tittar på hur National trust är organiserat, jobbar med att bestämman vad deras uppdrag är, bara marknadsföring eller statushöjning viktigt med trädgårdsmästarkunskaper annars ingen bra marknadsföring Vill ha nätverk för att kunna fortbilda sig inom ämnen som brister i utbildningen. Vea skickar utbildningsplan. Anteckningar grupp 3 Kompetenskrav Historisk eller allmän trädgårdsmästare? - ja, historisk trädgårdsmästare mer hantverk, trädgårdshistoria, känsla för materialet Gesäll - växter, jord, natur - trädgård är så brett, odling är brett, varje arbetsplats är ny - test på den dolda kunskapen - grunderna? Ympning, okulering, hamling Input från både gamla trädgårdsmästare + de nya, unga eller ska de nya sätta reglerna? - Permakultur t ex Möter efterfrågan, kulturhistoriska värdet, spaljering Mästarbrevet - Brett eller specificerat - Antikvariskt tänk - En mästare ska alltid ha historiska kunskaper Branschorganisationen 35

39 - Hantverkslaboratoriets nätverk förslår vi, vi vill ha en egen organisation och mästarbrev för trädgårdsmästare i historiska miljöer Masterclasses - Gamla tekniker - Gesällvandringar, se/arbeta i olika anläggningar - Arbetsutbyte Anteckningar grupp 4 Grunden till trädgårdsyrket, minsta gemensamma kunskapsbas, hur ser den ut? Trädet med alla utbildningsgrenar och fördjupningar, hur ser det ut? Kravspecifikation för gesällbrev inom trädgård växtkunskap växtskyddskunskap att ha verkat inom olika verksamheter och (i olika länder) Mästarbrev för trädgårdsmästare arbetsledning ekonomi företagande historia pedagogik mer formaliserad vistelse i andra länder, särskilt när det gäller historiska anläggningar Olika grenar ska ha olika mästarbrev? plantskolister trädgårdsdesigner trädgårdsmästare i historiska miljöer Hur utformar man ett praktiskt prov, när det är så beroende av att ett resultat av ens verk inte syns förrän efter ett antal år kanske? Tidens problem: Profilering/särdrag i nya utbildningar - för att locka studenter - dränerar den egna yrkesrollens bas! Vi förstör för oss själva när vi bygger upp utbildningarna på detta sätt? 36

40 Deltagare "Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare", Gunnebo Slott 2012 Namn Organisation e- post 22- okt 23- okt Agneta Gardsby 1 1 Ahmet Becarevic Malmö stad, Fastighetskontoret Anders Ryberg Länsstyrelsen Gbg 1 1 Anna Johansson 1 1 Anna- Lena Johansson Malmö stad, Fastighetskontoret, Torup Slott anna- 1 1 Anna- Lena Sonesson Mårbacka Minnesgård 1 1 Annelie Johansson 1 1 Astrid Matland Damsgård hovedgård, Bymuseet i Bergen 1 1 Aud Jovall Urtehagen, Domkirkeodden, Hedmark Fylkesmuseum 1 1 Bruno Pedoux Staberg barockträdgård, Staberg 81, FALUN 1 1 Börje Hagman Sveriges Hantverksråd, Leksand utbildning.se 1 Camilla Wihlander Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Cecilia Wånge Fredriksdals Museer och trädgårdar 1 1 Cecilie Godager Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekartörer fs.no 1 1 Charlotte Brännström Sundsby Säteri, Tjörns kommun 1 1 Christina Persson Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1 1 Claudia Schutte Sv skogsplantor AB och Capellagården 1 1 Dagmar Nilsson Arvika Fastighets AB 1 1 Daniel Lundberg Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 David Ekelund 1 1 Eli Bentzen Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekartörer fs.no 1 1 Elin Starck Wij Trädgårdar 1 1 Emma Falk 1 1 Emma Nordström Stiftelsen Läckö slott 1 1 Engla Ragnarsson Karlstad kommun 1 1 Eva Blixt Karlstad kommun 1 1 Evalena Öman Institutionen för Kulturvård, GU 1 1 Eva Rosén Tjolöholms Slott 1 1 Fabian Mebus Riksantikvarieämbetet 1 1 Gitte Kidmose Rön Den Gamle By, Århus 1 1 Gunnar Almevik Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1

41 Henrik Morin Grön Morin 1 Jeanette Blom Hantverkslaboratoriet/Trädgårdsmästare Blom 1 1 Jenny Högberg Karlstads kommun 1 1 Joachim Löfgren 1 1 Joakim Seiler Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Johnny Mattsson Trädgårdsform i Väst 1 1 Josephina Wesström Juhlin Lövstabruks trädgårdsmästeri 1 1 Karin Bieltvedt Urtehagen, Domkirkeodden, Hedmark Fylkesmuseum 1 1 Karin Persson SLU, POM Lök- och knöluppropet 1 1 Kerstin Andersson Vivaldi AB 1 1 Klara Holmqvist Julita Gård, Nordiska museet 1 1 Lars- Erik Olsson Tjörns kommun, Sundsby Säteri 1 1 Lauri Nyberg Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Lena Vikström Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Linda Lindblad Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1 Linnea Oskarsson SLU, POM Perennuppropet 1 1 Maja Stiernberg Millesgården 1 1 Mari Marstein Gamle Hvam museum 1 1 Maria Löfgren Vallby friluftsmuseum 1 1 Maria Nyman Nilsson Fredriksdals Museer och trädgårdar maria.nyman- 1 1 Mattiaz Wiman Vivaldi AB 2 2 Miriam Gustafsson Karlstads kommun 1 1 Moa Michaelsson Linnés Råshult 1 1 Monica Christiansson Karlslunds Herrgård, Örebro kommun 1 1 Nanna Bylund 1 1 Paula Palm Göteborgs stad, fastighetskontorret 1 1 Per Hellqvist Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Pia Scmidtbauer Göteborgs stad, fastighetskontorret 1 1 Pierre Nestlog Institutionen för kulturvård, GU 1 1 Teresia Millberg 1 1 Tobias Johansson Tjörns kommun 1 1 Tomas Lagerström Gröna Råd Växtkonsulter AB 1 Ulla Söderberg Arvika Fastighets AB 1 1 Ulrika Rydh Hus och Grönska 1 1

42 Veronica Bick Tjörns kommun, Sundsby Säteri 1 1 Åke Carlsson 1 1 Åsa Ahrland SLU

43 Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare INBJUDAN Konferens oktober på Gunnebo slott och trädgårdar HANTVERKSLABORATORIET Hantverkslaboratoriet är ett nybildat centrum för kulturmiljöns hantverk, med Göteborgs universitet som huvudman. Verksamheten har initierats i samarbete med bland andra Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund och Statens Fastighetsverk. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper inom områdena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utvecklingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och frågeställningar. Vi vill bjuda in deltagare i nätverket för trädgårdshantverkare i historiska parker och trädgårdar till en konferens med temat trädgårdsmästaren som kunskapsbärare. Vad är det för kunskap och kompetens som en trädgårdsmästare har eller bör ha? Hur definierar vi kompetensområdet och hur förmedlar vi innehållet till vår omgivning? Välkommen! Läs mer om oss på

44 PROGRAM Måndag 22 oktober Samling och lunch i Gunnebo Kaffehus och Krog Välkomna. Lena Vikström, VD Gunnebo slott & trädgårdar. Lokal Vagnboden Gunnar Almevik, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Växtdynamik - gestaltning genom förvaltning. Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Trädgårdsmästarens kunskaper under 1700-talet. Åsa Ahrland, universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet Fika Bondens träd - och botanistens. Åke Carlsson, författare och fil hedersdoktor Göteborgs universitet Gesäll- och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev. Börje Hagman, ansvarig hantverksfrågor på Sveriges Hantverksråd Gruppdiskussioner på temat En mästarordning för trädgårdsmästare -Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare och hur ska ett gesäll och/eller mästarprov se ut och utföras? -Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska anläggningar eller behöver det skapas en ny? -Masterclasses för trädgårsmästare, vad ska de innehålla? ANMÄLAN Antalet deltagare på konferensen är av utrymmesskäl max 80 personer. Deltagandet i konferensens program och aktiviteter är kostnadsfritt, men du betalar en avgift på 500 kr för maten. I priset ingår två luncher, Dagens Cajsa Warg, och en tvårätters middag. Vi vill ha din anmälan senast den 4 oktober Anmäl dig via e-post till hantverkskoordinator Jeanette Blom E-post: Uppge namn, telefonnummer och gärna var och vad du jobbar med i anmälan. Kom också ihåg att berätta om du har någon matallergi eller andra önskemål. Du får sedan en bekräftelse på anmälan och uppgifter om hur du betalar. Har du frågor, kontakta Jeanette Blom på e-post eller tel oktober Uppsamling och gemensam summering av eftermiddagen Rundvandring på slottet. ca Middag på Gunnebo Kaffehus och Krog Tisdag 23 oktober 9.00 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan. Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare på Gunnebo berättar om sitt projekt om grässlåtter Rundvandring i Gunnebo slotts trädgård och park. Joakim Seiler Fika Gunnebo och hantverket, vikten av kompetens. Lena Vikström, VD Gunnebo Samling och avslutning. Presentation av nätverkets arbetsgrupp och diskussion om framtida aktiviteter och 2013 års konferens Lunch på Gunnebo Kaffehus och Krog Plats Gunnebo slott ligger 12 km söder om Göteborg, nära Mölndal. Det tar ca minuter från Göteborgs centrum. Med Västtrafik går det att åka spårvagn 2 eller 4 från Göteborg till Mölndal, eller ta pendeltåget mot Kungsbacka. Buss 752 går från Mölndals station till Gunnebo. Det finns tre hållplatser vid Gunnebo, stig av vid Runde sten så kommer du närmast slottet. Läs mer på slottets hemsida om hur du tar dig hit, Tips på boende Närmaste hotell ligger i Mölndal och närmaste vandrarhem i Göteborg. I Mölndal finns t.ex. Scandic hotel och Hotel Mölndals bro. I Göteborg finns Göteborgs vandarhem, Stigbergsliden STF vandrarhem m.fl. Efter middagen kommer vi att ordna så att det går skjutsar till närmaste busshållplats.

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Kulturarv & hantverk i massmedia

Kulturarv & hantverk i massmedia Kulturarv & hantverk i massmedia TRÄAKADEMIENS VÅRMÖTE 2010 14 15 april 2010 i Härnösand med RAÄ, National Trust, SFV, Kulturdepartementet SVT och SR Hantverkslaboratoriet, Malmstens, Träakademien Forskare

Läs mer

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH SEMINARIUM 4 OM REKONSTRUKTIONEN AV GUNNEBO ORANGERI OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH KONSTRUKTIONER MED TRÄ OCH LERA FREDAGEN 9 OKTOBER 2015 1 GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR EN RESURS FÖR UTBILDNING, FORSKNING

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

* * * * * Fyra konferenser för systempåverkan

* * * * * Fyra konferenser för systempåverkan OBS! RÄTT FAXNR: 4537253 fel i tidigare utskick) I N B J U D A N YRKESUTBILDNING I SVERIGE OCH EUROPA EN DYNAMISK UTMANING Erfarenheter av Leonardo da Vinci projekt och nationella insatser * * * * * Fyra

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

FRI BLADET Oktober 2007

FRI BLADET Oktober 2007 FRI BLADET Oktober 2007 Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer Redaktör: Karin Blent, Stiftelsen Skansen, Box 27807, 115 93 Stockholm, Tel. 084428148, E-post: karin.blent@skansen.se Layout: Inga-Lill

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Verksamhetsberättelse för 2013

Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Verksamhetsberättelse för 2013 Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Verksamhetsberättelse för 2013 Föreningens ändamål Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främst inom Västmanland verka

Läs mer

Information Skånelaget

Information Skånelaget Information Skånelaget Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14 åringar Telekonsult Arena, Växjö 16-17 mars 2013 Båda de två DM-tävlingarna som utgör uttagningen till tävlingarna är avgjorda och de direktkvalificerade

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning höstterminen 2015 2015 Höstterminen Sista anmälningsdag Fredag 2015-08-21 (efter det i mån av plats) Plats Ersta konferens Erstagatan 1K Stockholm

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

GYMNASIEKONFERENSER 2015

GYMNASIEKONFERENSER 2015 Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till GYMNASIE- KONFERENSER 2015 Konferensen som ger aktuell överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor. Inbjudan riktar sig till: - Heltids-

Läs mer

KURSPROGRAM 2014 Museipedagogik - Statarmuseet Datum Plats Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Datum Plats Maskinkonservering

KURSPROGRAM 2014 Museipedagogik - Statarmuseet Datum Plats Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Datum Plats Maskinkonservering KURSPROGRAM 2014 ArbetSam och Arbetets museum går för verksamhetsåret 2014 ut med ett gemensamt kursprogram för verksamma på arbetslivsmuseer. Satsningen är en del i uppbyggandet av ett kunskapscentrum

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Inledning: Marie Cesares Olsson samordnare av nätverket hälsar alla välkomna till höstens nätverksträff nummer

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

UNIK Utmaning. - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

UNIK Utmaning. - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien UNIK Utmaning - en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket 23-25 oktober 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning

Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tid: Fredag 17 maj 2013, kl. 9.00-15.30 Plats:

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

FRI BLADET. Rapport från FRI-mötet på Torekällberget i Södertälje den 7 8 september 2010

FRI BLADET. Rapport från FRI-mötet på Torekällberget i Södertälje den 7 8 september 2010 FRI BLADET December 2010 Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, Box 27807, 115 93 Stockholm, Tel. 084428004, E-post: cortina.lange@skansen.se Bästa FRI-vänner!

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer