Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE. 22 23 oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal"

Transkript

1 Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal

2 Titel: Dokumentation av konferensen Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare, oktober Gunnebo slott, Mölndal. Redigering: Jeanette Blom Utgivning: Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Box 77 SE MARIESTAD

3 INNEHÅLL DOKUMENTATION AV KONFERENS OKTOBER sid Förord Växtdynamik- gestaltning genom förvaltning Trädgårdsmästarens kunskaper under talet Bondens träd, och botanistens Gesäll och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan Gruppdiskussioner En mästarordning för trädgårdsmästare Inbjudan Deltagarlista

4 Förord Ännu en konferens för trädgårdsmästare som arbetar i och med historiska miljöer har arrangerats i regi av Hantverkslaboratoriet. Den här gången hölls konferensen på Gunnebo Slott i Mölndal och temat var Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare. Ett 70- tal personer deltog och under två intressanta dagar fick vi lyssna till föredrag om trädgårdsmästarens kunskaper och arbete från talet och fram till idag. Hur arbetade trädgårdsmästaren under talet, vilka arbetsuppgifter ingick i tjänsten och vilka kunskaper krävdes? Hur ser arbetet ur för dagens trädgårdsmästare? Har vi samma kunskapskrav och vad händer när kunskap går förlorad? Vad betyder trädgårdsmästarens kunskaper för en anläggning? Konferensens föredrag har samlats och sparats i den här rapporten som en minnesanteckning. Gunnebo Slott var en utmärkt passande plats för konferensen med tanke på den vikt Gunnebo Slotts ledning lägger på kompetens och hantverkskunskaper. Särskilt intressant var det att ta del av Gunnebos nuvarande trädgårdsmästare Joakim Seilers undersökning om gräsmatteslåtter med lie. Undersökning är ett projekt inom Hantverkslaboratoriet och kommer att redovisas längre fram i en rapport. För konferensen arrangemang stod arbetsgruppen Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö som bildades 2011 i Mariestad. I arbetsgruppen ingår Maria Nyman- Nilsson, Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg, Maria Löfgren, Vallby Friluftsmuseum i Västerås, Annelie Johansson, Rosendals trädgård i Stockholm, Johnny Mattsson, Trädgårdsform i Väst i Göteborg och Jeanette Blom, Hantverkslaboratoriet. Arbetsgruppen arbetar nu med höstens konferens och efter önskemål från deltagare vid tidigare konferenser kommer även praktiska inslag att ingå. Jeanette Blom Hantverkskoordinator trädgård, Hantverkslaboratoriet

5 Växtdynamik gestaltning genom förvaltning Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt, forskare Sveriges lantbruksuniversitet 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 Trädgårdsmästarens kunskaper under 1700-talet Åsa Ahrland, avd för agrarhistoria, Institutionen för ekonomi, SLU 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 Bondens träd och botanistens Åke Carlsson, författare och fil hedersdoktor Göteborgs universitet Bönder kunde i viss utsträckning skapa de träd de behövde. Av krokiga enbuskar gjordes raka enstammiga enträd till störar eller som levande stöttor till trägärdsgårdar. 19

23 Lindar hölls ofta i trädform för att skaffa löv och bast, men utan skötsel blir de flerstammiga buskar. Ekar på böndernas marker tillhörde kronan sedan Gustav Vasas tid. De utsattes ofta för topphuggning och sidohamling, vilket kan ses än i dag på många gamla ekar. 20

24 Nästan alla trädslag har använts för lövtäkt. I genomsnitt kunde ett hamlat träd ge tio kärvar var femte år. Ett får gavs ca 200 kärvar per år. Hamlade träd blir tidigt rötade och bryts lätt sönder när grenarna får växa ut och bli grova. Vårdträd (vård = skyddsande) har troligen förekommit på de flesta gårdar och är fortfarande vanliga. Det mest kända vårdträdet är Avaeken på Fårö, som Linné besökte Kyrkogårdar har ibland intressanta träd. Många har utnyttjats för lövtäkt. Med början på 1600-talet planterade man trädkransar kring kyrkogårdarna. De blev vanliga först på 1800-talet. Trädkransen av ek kring Asklanda kyrka är unik i Sverige. Den planterades på 1600-talet. Åtskilliga av de ursprungliga träden finns fortfarande kvar. Igenväxningen är ett hot mot många intressanta gamla träd. Ovanstående bilder är tagna från samma plats 1991 och Litteratur Bondens träd - och botanistens: Svensk Botanisk Tidskrift 1994 s 159. Gamla ekar Gastekar och väckefuror Tipsa mig gärna om intressanta träd! Åke Carlsson 21

25 Gesäll- och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev Börje Hagman, ansvarig hantverksfrågor, Sveriges hantverksråd, Leksand Hantverkare som förebilder B Hagman har arbetat med hantverksfrågor och utbildning inom de traditionella hantverksyrkena de senaste 25 åren. Förebilderna under studietiden var mycket yrkesskickliga hantverkare och lärare som gav inspiration och lusten till att satsa på läraryrket: slöjdlärare. Man skulle kunna säga att de var Mästare i sina yrken utan mästarbrev. Dessa personer talade alltid om kvallitet, det goda hantverket och att göra rätt och att satsa på en professionell utbildning. Så blev det! Begreppet Mästare - skråtiden När hörde ni begreppet mästare senast? Själv noterade jag t ex tågmästare på resan hit, en löpsedel handlade om mästaren som blir politiker i Ukraina. Ni kan er historia och det finns säkert mästare också bland era förebilder även om begreppet trädgårdsmästare är en vedertagen yrkesbeteckning utan att hantverkaren har ett mästarbrev. Det finns ett antal liknande yrkesbeteckningar, t ex: badmästare, salsmästare (pappersindustrin), byggmästare, tågmästare, där det generellt inte handlar om att personen i fråga har ett mästarbrev. Det var i Centraleuropa redan på talet, då olika hantverksskrån bildades, som begreppen lärling-gesällmästare började användas och som lever än i dag! Sverige påverkades av detta och genom t ex krig, religion(kyrkan) och kungahusens kontakter med Europa så influerades även vårt land av dessa hantverksskrån. Det äldsta dokumentet om ett skrå i vårt land är från 1350-talet: Skäddarämbetet i Stockholm. Hantverket har alltså mer än 650 år av erfarenhet och utveckling fram till vår tid: 2000 talet. Skråordningen Man kan generellt säga att skråordningen i Sverige omfatade perioden från 1350-tal fram till 1846 då skråordningen upphörde. Detta som ett resultat av bl. a industrialiseringen och utvecklingen av teknologi inom en rad olika sektorer. De fanns/finns de som menar att hantverket var industrins moder. Huruvida detta är en bra beskrivning finns det många som reflekterat över. Tydligt är att många av dåtidens hantverkare tog med sig värdefull kunskap, kompetens on förtrogenhet in i sina nya yrkesroller som industriarbetare eller motsvarande. Näringsfrihet i Sverige Full näringsfrihet kom 1864 och då var det fritt fram för fri etablering av företag och hantverkare att etablera sig i hela landet (skråtiden innebar strängare regler om etablering och utanför stadsporten fans det relativt få skråhantverkare). Hantverksorganisationer bildas I slutet av 1800-tlet och början av 1900-talet bildades de första hantverksföreningarna i Sverige. Några av de tidigaste var Karlskrona, Stockholm, Kalmar, Göteborg m fl. Sveriges hantverksorga-nisation (SHO) bildades omkr Detta var ett sätt att samla den kunskap och det engagemang som fanns i de äldre skråorganisationerna. I dag heter den största småföretagar- och hantverksorga-nisationen: företagarna och som har sin medlemsbas i de tidigare hantverksföreningarna runt om i landet. 22

26 Utbildningsfrågorna på agendan En av de viktiga frågorna som fanns med i de nybildade organisationerna var: utbildning och yrkesskicklighet. Hur bevarar viden och utvecklar den för våra nya generationers hantverkare? Det blev en viktig fråga att föra lärlings-gesäll- och mästartraditionen vidare in i 1900-talet. Hantverksutredningar och t ex lärlingsfrågor var ständigt återkommande på agendan. Mästarbrevsordning 1941 kom lag och förordning om Mästarbrev för hantverkare i Sverige. Det var då Sveriges Hantverksorganisation, SHO som drev denna fråga och fick också ansvaret att ta sig an hanteringen och organisationen av dessa kompetensbrev. Det blev också naturligt att även Gesällbrev fick sin plats inom SHO. Genom organisationsförändringar och namnbyten har mästarbrevsförordningen och lagen om mästarbrev för hantverkare ändrats under åren och den nuvarande ordningen gäller från Sveriges Hantverksråd Numera är det Sveriges Hantverksråd som är ansvarigt för hanteringen och utfärdandet av Gesäll- och Mästarbrev i vårt land. Det finns ca 100 olika yrken som har mästarbrevsstaus och lite färre yrken som har gesällbrevs-status. Det utdelas ca mästarbrev och ca 1000 gesällbrev i Sverige per år. En låg siffra i förhållande till länder som Norge, Tyskland, Österrike m fl. Sveriges Hantverksråd har under 2012 igångsatt en nationell översyn av samtliga gesäll- och mästarbrevsbestämmelser, där varje bransch/yrkesorganisation uppmanas att se över sina regelverk och göra nödvändiga revideringara och justeringar av provbestämmelserna för sina yrken. Detta för att hitta ett tydligare och mer anpassat innehåll och krav som ska möta yrkets situation och utveckling i dag. En del yrken förvinner ut ur systemet och nya yrken, där det finns ett uttalat engagemang från bransch/yrkesorganisation att driva frågan om gesäll/mästarbrev i sitt yrke, tillkommer. För trädgårdsmästaryrket och branschen/er finns det nu möjlighet att aktivt delta i detta arbete och medverka till att yrket får gesäll/mästarbrev som tydliggör er professionella kompetens och yrkesskicklighet. Lycka till! 23

27 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare Gunnebo slott & trädgårdar 24

28 25

29 26

30 27

31 28

32 29

33 30

34 31

35 32

36 Gruppdiskussioner En mästarordning för trädgårdsmästare Frågeställningar - Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare och hur ska ett gesäll och/eller mästarprov se ut och utföras? - Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska anläggningar eller behöver det skapas en ny? - Masterclasses för trädgårdsmästare, vad ska de innehålla? Anteckningar grupp 1 Allmänt Det är en röra, svårt för folk att veta vad som är vad. Det finns så många utbildningsformer. Därför behövs det någon form av tydliggörande. Masterclass kan man ta efterhand, när man har behov. Vilka ska fastställa kriterierna? Det måste vara en bransch som ställer kraven och bestämmer vilka prov som ska göras. Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare? Hur ska ett gesäll respektive mästarprov se ut och utföras? Det praktiska kunnandet är viktigt. Perspektiv, förhållningssätt är viktigt. Hantverksmetoder. Hur var det förr, vilka krav hade man då på trädgårdsmästarens kunskap? Och hur ser det ut internationellt? Det kan kanske vara bra att kolla upp det. Vilka är de vanligast förekommande momenten en trädgårdsmästare gör. Skicka ut en enkät till nätverket med frågor. Vad är lägsta nivå? Fokus på mästarnivå i första hand. Ska det vara en historisk inriktning, krav på historisk kunskap för att ta gesäll och mästarbrev? Kanske ska man ha delmoment, delprov inom vissa områden. Förmedlingen av den egna kunskapen och kompetensen är en viktig del av mästarkompetensen. Om man har spetskompetens inom ett område ska man kunna förmedla den vidare. Det kan vara en del i det teoretiska provet. Gesällbrevet bör vara en grundläggande nivå. Kanske räcker med grundutbildningen. Mästarbrevet visar på en breddning. Man ska ha gränsöverskridande kompetens vad gäller gestaltning, skötsel, anläggning. Gunnar redogjorde för en modell som vi skissat på i HL Prov Det ska finnas en bruttolista över vilka moment det är man ska kunna och som man får innan provtillfället. Vid provet kommer några av dessa moment att testas. Eget arbete man ska visa upp ett eget arbete. Frågor Det ska finnas en lång lista av frågor som man får i förväg så att man vet vilka kunskaper det är man ska ha. Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska trädgårdsanläggningar? Behövs det skapas en ny branschorganisation? Branschen är splittrad. Många som är anställda, inte egna företagare. 33

37 Det finns olika nätverk. Forum för trädgårdshistorisk forskning, Swedish society of public parcs and gardens, nätverket för trädgårdspraktiker. Det finns inget nätverk som träffar mitt i prick. Swedish gardens efterfrågar kompetens till att sköta parker och trädgårdar men de har inte fokus på trädgårdsmästaren, det är mer landskapsarkitektens perspektiv. STAF, trädgårdsanläggarnas förbund, inte rätt. Mycket nyanläggning. Viktigt att lyfta kompetens som trädgårdsmästaren har. Vore väldigt bra att skapa en egen bransch. Ska beställarna tas in i branschen? Masterclasses för trädgårdsmästare, vad ska de innehålla? Flera förslag på masterclasses. Skötsel av spaljéodling, skötsel av gångar, stenmurar, terassmurar, beskärning, rosor. Olika kompetenser på olika ställen i Sverige. Det kan finnas kurser på olika ställen. Utnyttja de trädgårdar, anläggningar som finns i utformandet av masterclasses. Inte krav på att ta alla masterclasses som finns. Bra att ha kurser på engelska. Anteckningar grupp 2 Behövs gesäll och mästarnivåer? Sverige är ett litet land, tänk vidare än bara historiska trädgårdar! Storskaligt jmf med småskaligt, t ex stadsnära odling. I Norge stort behov, finns mästarbrev för trädgårdsmästare men ej för den som arbetar i historisk trädgård. Idag saknas relevant utbildning för att arbeta i historisk anläggning, t ex metoder, växtkännedom, odlingskunskaper. De historiska lagren finns även i städerna, t ex man glömmer ofta 1950 och 1960-talen Få trädgårdsmästare som har trädgårdshistoriskt intresse, hur många måste utbildas per år för att det ska finnas jobb åt dem. Ett mästarbrev för historisk trädgårdsmästare kan bli för smal nisch. När blir saker historia? Viktigt med allmän hantverkskunskap. På Vea historisk grön=påbyggnadskurs Framtida trädgårdsmästare kommer i framtiden att förmedla kunskap om yrket, t ex Joakim på Gunnebo som också måste förmedla, rollen kräver en gemensam grund. Vad är den gemensamma grunden? Vad innebär hantverket? På Gunnebo krävs bred kompetens, många olika hantverk Inte bra med alla olika Ky/Yh-utbildningar för gyttrigt, ej bra för statushöjningen I den här diskussionen borde alla utbanordnare vara med, det måste till en tydlighet Pga gyttrigheten behövs mästarutbildningen. Måste bestämma kriterierna för vad är en trädgårdsmästare är. I norge, 2 år basår, läroår 2-3 år, avlägger fagpröve, (gesäll) efter fagbreve kan du ta mästarbrev på kvällsutbildning Bestämma en lägstanivå på trädgårdsmästarkunskapen Vilka kunskaper är viktiga? 34

38 Beställa anläggningsjobb, kvalitetsäkring. Dokumenterad kunskap om historisk kunskap, hantverkskunskap, kunskap om olika ståndorter mm, kunna/vilja kommunicera med besökare. Trädgårdsmästare måste ha hög status! Viktigt med både praktisk och teoretisk kunskap. Samarbete, utgångspunkt i en anläggning. Tvärvetenskapligt utbyte ger mycket, i England samma problem, alla kan göra trädgård. Ett studium i Norge pågår där två anläggningar ska lyftas, undervisning sker där. Viktiga kunskaper: - Växtkännedom - Konsthistoria - Dokumentation - Tolka källor - Odla Branschorganisation? SSPPG Movium + Helsingborgs stad tittade på behovet av marknadsföring av parker, 36 parker är idag medlemmar, utbyte marknadsföring, kommunikation mm, tittar på hur National trust är organiserat, jobbar med att bestämman vad deras uppdrag är, bara marknadsföring eller statushöjning viktigt med trädgårdsmästarkunskaper annars ingen bra marknadsföring Vill ha nätverk för att kunna fortbilda sig inom ämnen som brister i utbildningen. Vea skickar utbildningsplan. Anteckningar grupp 3 Kompetenskrav Historisk eller allmän trädgårdsmästare? - ja, historisk trädgårdsmästare mer hantverk, trädgårdshistoria, känsla för materialet Gesäll - växter, jord, natur - trädgård är så brett, odling är brett, varje arbetsplats är ny - test på den dolda kunskapen - grunderna? Ympning, okulering, hamling Input från både gamla trädgårdsmästare + de nya, unga eller ska de nya sätta reglerna? - Permakultur t ex Möter efterfrågan, kulturhistoriska värdet, spaljering Mästarbrevet - Brett eller specificerat - Antikvariskt tänk - En mästare ska alltid ha historiska kunskaper Branschorganisationen 35

39 - Hantverkslaboratoriets nätverk förslår vi, vi vill ha en egen organisation och mästarbrev för trädgårdsmästare i historiska miljöer Masterclasses - Gamla tekniker - Gesällvandringar, se/arbeta i olika anläggningar - Arbetsutbyte Anteckningar grupp 4 Grunden till trädgårdsyrket, minsta gemensamma kunskapsbas, hur ser den ut? Trädet med alla utbildningsgrenar och fördjupningar, hur ser det ut? Kravspecifikation för gesällbrev inom trädgård växtkunskap växtskyddskunskap att ha verkat inom olika verksamheter och (i olika länder) Mästarbrev för trädgårdsmästare arbetsledning ekonomi företagande historia pedagogik mer formaliserad vistelse i andra länder, särskilt när det gäller historiska anläggningar Olika grenar ska ha olika mästarbrev? plantskolister trädgårdsdesigner trädgårdsmästare i historiska miljöer Hur utformar man ett praktiskt prov, när det är så beroende av att ett resultat av ens verk inte syns förrän efter ett antal år kanske? Tidens problem: Profilering/särdrag i nya utbildningar - för att locka studenter - dränerar den egna yrkesrollens bas! Vi förstör för oss själva när vi bygger upp utbildningarna på detta sätt? 36

40 Deltagare "Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare", Gunnebo Slott 2012 Namn Organisation e- post 22- okt 23- okt Agneta Gardsby 1 1 Ahmet Becarevic Malmö stad, Fastighetskontoret Anders Ryberg Länsstyrelsen Gbg 1 1 Anna Johansson 1 1 Anna- Lena Johansson Malmö stad, Fastighetskontoret, Torup Slott anna- 1 1 Anna- Lena Sonesson Mårbacka Minnesgård 1 1 Annelie Johansson 1 1 Astrid Matland Damsgård hovedgård, Bymuseet i Bergen 1 1 Aud Jovall Urtehagen, Domkirkeodden, Hedmark Fylkesmuseum 1 1 Bruno Pedoux Staberg barockträdgård, Staberg 81, FALUN 1 1 Börje Hagman Sveriges Hantverksråd, Leksand utbildning.se 1 Camilla Wihlander Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Cecilia Wånge Fredriksdals Museer och trädgårdar 1 1 Cecilie Godager Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekartörer fs.no 1 1 Charlotte Brännström Sundsby Säteri, Tjörns kommun 1 1 Christina Persson Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1 1 Claudia Schutte Sv skogsplantor AB och Capellagården 1 1 Dagmar Nilsson Arvika Fastighets AB 1 1 Daniel Lundberg Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 David Ekelund 1 1 Eli Bentzen Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekartörer fs.no 1 1 Elin Starck Wij Trädgårdar 1 1 Emma Falk 1 1 Emma Nordström Stiftelsen Läckö slott 1 1 Engla Ragnarsson Karlstad kommun 1 1 Eva Blixt Karlstad kommun 1 1 Evalena Öman Institutionen för Kulturvård, GU 1 1 Eva Rosén Tjolöholms Slott 1 1 Fabian Mebus Riksantikvarieämbetet 1 1 Gitte Kidmose Rön Den Gamle By, Århus 1 1 Gunnar Almevik Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1

41 Henrik Morin Grön Morin 1 Jeanette Blom Hantverkslaboratoriet/Trädgårdsmästare Blom 1 1 Jenny Högberg Karlstads kommun 1 1 Joachim Löfgren 1 1 Joakim Seiler Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Johnny Mattsson Trädgårdsform i Väst 1 1 Josephina Wesström Juhlin Lövstabruks trädgårdsmästeri 1 1 Karin Bieltvedt Urtehagen, Domkirkeodden, Hedmark Fylkesmuseum 1 1 Karin Persson SLU, POM Lök- och knöluppropet 1 1 Kerstin Andersson Vivaldi AB 1 1 Klara Holmqvist Julita Gård, Nordiska museet 1 1 Lars- Erik Olsson Tjörns kommun, Sundsby Säteri 1 1 Lauri Nyberg Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Lena Vikström Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Linda Lindblad Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1 Linnea Oskarsson SLU, POM Perennuppropet 1 1 Maja Stiernberg Millesgården 1 1 Mari Marstein Gamle Hvam museum 1 1 Maria Löfgren Vallby friluftsmuseum 1 1 Maria Nyman Nilsson Fredriksdals Museer och trädgårdar maria.nyman- 1 1 Mattiaz Wiman Vivaldi AB 2 2 Miriam Gustafsson Karlstads kommun 1 1 Moa Michaelsson Linnés Råshult 1 1 Monica Christiansson Karlslunds Herrgård, Örebro kommun 1 1 Nanna Bylund 1 1 Paula Palm Göteborgs stad, fastighetskontorret 1 1 Per Hellqvist Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Pia Scmidtbauer Göteborgs stad, fastighetskontorret 1 1 Pierre Nestlog Institutionen för kulturvård, GU 1 1 Teresia Millberg 1 1 Tobias Johansson Tjörns kommun 1 1 Tomas Lagerström Gröna Råd Växtkonsulter AB 1 Ulla Söderberg Arvika Fastighets AB 1 1 Ulrika Rydh Hus och Grönska 1 1

42 Veronica Bick Tjörns kommun, Sundsby Säteri 1 1 Åke Carlsson 1 1 Åsa Ahrland SLU

43 Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare INBJUDAN Konferens oktober på Gunnebo slott och trädgårdar HANTVERKSLABORATORIET Hantverkslaboratoriet är ett nybildat centrum för kulturmiljöns hantverk, med Göteborgs universitet som huvudman. Verksamheten har initierats i samarbete med bland andra Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund och Statens Fastighetsverk. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper inom områdena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utvecklingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och frågeställningar. Vi vill bjuda in deltagare i nätverket för trädgårdshantverkare i historiska parker och trädgårdar till en konferens med temat trädgårdsmästaren som kunskapsbärare. Vad är det för kunskap och kompetens som en trädgårdsmästare har eller bör ha? Hur definierar vi kompetensområdet och hur förmedlar vi innehållet till vår omgivning? Välkommen! Läs mer om oss på

44 PROGRAM Måndag 22 oktober Samling och lunch i Gunnebo Kaffehus och Krog Välkomna. Lena Vikström, VD Gunnebo slott & trädgårdar. Lokal Vagnboden Gunnar Almevik, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Växtdynamik - gestaltning genom förvaltning. Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Trädgårdsmästarens kunskaper under 1700-talet. Åsa Ahrland, universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet Fika Bondens träd - och botanistens. Åke Carlsson, författare och fil hedersdoktor Göteborgs universitet Gesäll- och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev. Börje Hagman, ansvarig hantverksfrågor på Sveriges Hantverksråd Gruppdiskussioner på temat En mästarordning för trädgårdsmästare -Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare och hur ska ett gesäll och/eller mästarprov se ut och utföras? -Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska anläggningar eller behöver det skapas en ny? -Masterclasses för trädgårsmästare, vad ska de innehålla? ANMÄLAN Antalet deltagare på konferensen är av utrymmesskäl max 80 personer. Deltagandet i konferensens program och aktiviteter är kostnadsfritt, men du betalar en avgift på 500 kr för maten. I priset ingår två luncher, Dagens Cajsa Warg, och en tvårätters middag. Vi vill ha din anmälan senast den 4 oktober Anmäl dig via e-post till hantverkskoordinator Jeanette Blom E-post: Uppge namn, telefonnummer och gärna var och vad du jobbar med i anmälan. Kom också ihåg att berätta om du har någon matallergi eller andra önskemål. Du får sedan en bekräftelse på anmälan och uppgifter om hur du betalar. Har du frågor, kontakta Jeanette Blom på e-post eller tel oktober Uppsamling och gemensam summering av eftermiddagen Rundvandring på slottet. ca Middag på Gunnebo Kaffehus och Krog Tisdag 23 oktober 9.00 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan. Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare på Gunnebo berättar om sitt projekt om grässlåtter Rundvandring i Gunnebo slotts trädgård och park. Joakim Seiler Fika Gunnebo och hantverket, vikten av kompetens. Lena Vikström, VD Gunnebo Samling och avslutning. Presentation av nätverkets arbetsgrupp och diskussion om framtida aktiviteter och 2013 års konferens Lunch på Gunnebo Kaffehus och Krog Plats Gunnebo slott ligger 12 km söder om Göteborg, nära Mölndal. Det tar ca minuter från Göteborgs centrum. Med Västtrafik går det att åka spårvagn 2 eller 4 från Göteborg till Mölndal, eller ta pendeltåget mot Kungsbacka. Buss 752 går från Mölndals station till Gunnebo. Det finns tre hållplatser vid Gunnebo, stig av vid Runde sten så kommer du närmast slottet. Läs mer på slottets hemsida om hur du tar dig hit, Tips på boende Närmaste hotell ligger i Mölndal och närmaste vandrarhem i Göteborg. I Mölndal finns t.ex. Scandic hotel och Hotel Mölndals bro. I Göteborg finns Göteborgs vandarhem, Stigbergsliden STF vandrarhem m.fl. Efter middagen kommer vi att ordna så att det går skjutsar till närmaste busshållplats.

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP 26-27 oktober 2010, Mariestad Titel: Dokumentation av konferensen Praktiskt arbete i historiskt landskap, 26-27 oktober 2010. Trädgårdens

Läs mer

14 dialogseminarier. från Jokkmokk till Helsingborg om kulturmiljövårdens hantverk

14 dialogseminarier. från Jokkmokk till Helsingborg om kulturmiljövårdens hantverk 14 dialogseminarier från Jokkmokk till Helsingborg om kulturmiljövårdens hantverk Titel: 14 dialogseminarier från Jokkmokk till Helsingborg om kulturmiljövårdens hantverk Redigering: Gunnar Almevik Henrik

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet Nr 2, 2014 I detta nummer: Ledare Ordföranden har ordet SIS-Standard om trädvård SM i trädklättring Trädplaner - vilka delar ska vara med? Trädföreningens konferens i Falun Varför är trädsjukdomar så svåra

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kulturreservat som geografiskt laboratorium?

Kulturreservat som geografiskt laboratorium? 192 Bo Magnusson Kulturreservat som geografiskt laboratorium? Clas Tollin, välkänd agrarhistoriker från Sveriges lantbruksuniversitet, var en av inledningstalarna till konferensen Praktiskt arbete i historiskt

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Mats Rolén 2012-05-10 2 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Förord Idén om en forskarskola för museianställda föddes,

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Härryda Harry Bogren 0301 407 37 Kungälv. Lysekil. Mölndal Mabel Strivall 031 20 21 68. Orust Christer Andersson 0304 223 35

Härryda Harry Bogren 0301 407 37 Kungälv. Lysekil. Mölndal Mabel Strivall 031 20 21 68. Orust Christer Andersson 0304 223 35 INNEHÅLL Ordf. har ordet: 350 år efter Roskildefreden... 3-4 Varvsforum i Uddevalla 12-13 maj 5 Datanoviser lärde sig bygga hemsidor 6 7 Flytande kulturarv riskerar gå i kvav 8 10 Loppmarknadsfynd förbryllar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Cecilia Boldemann Sofia Cele Suzanne de Laval (redaktör) Anna Lenninger Lars Lindstaf Lena Månsson Maria Nordström Christian Skarman Anders

Cecilia Boldemann Sofia Cele Suzanne de Laval (redaktör) Anna Lenninger Lars Lindstaf Lena Månsson Maria Nordström Christian Skarman Anders Skribenter Cecilia Boldemann Sofia Cele Suzanne de Laval (redaktör) Anna Lenninger Lars Lindstaf Lena Månsson Maria Nordström Christian Skarman Anders Szczepanski Anders Wånge Kjellsson Petter Åkerblom

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Nr 1, 2014. Flytt av stora träd, hur går det till? Internationell konferens om stadsträd. Redaktören har ordet

Nr 1, 2014. Flytt av stora träd, hur går det till? Internationell konferens om stadsträd. Redaktören har ordet Nr 1, 2014 I detta nummer: Ledare Ordföranden har ordet Information om projektet Fria eller Fälla Fria eller Fälla Veteranisering, en framtida naturvårdsåtgärd Flytt av stora träd, hur går det till? Internationell

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer