SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet"

Transkript

1 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev / rev /rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR samt fastställda av Sveriges Hantverksråd YRKENA: Byggnadsplåtslageri, kopparplåtslageri, bleckplåtslageri och tunnplåtslageri FÖR: Mästarbrev För att få Mästarbrev i yrkena gäller följande: - minst sex års erfarenhet i yrket, - vara verksam i yrket - du måste visa ditt yrkeskunnande med ett arbetsprov mästarprov - du måste visa upp dokumenterade företagsekonomiska kunskaper (bland annat bokföring, budgetering, kalkylering) Det är inga krav på att man skall vara egen företagare. Det bör vara minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev. FÖR: Gesällbrev Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Plåtslageriernas Riksförbund PLR UTBILDNINGSVÄGAR (för gesällprov) A B C Gymnasial utbildning Byggprogrammet samt kompletterande lärlingstid Traditionell - eller annan form av lärlingsutbildning Annan väldokumenterad, likvärdig yrkespraktik och som bedöms/valideras av branschen i varje enskilt fall GENERELLA KRAV FÖR MÄSTARBREV Den som ansöker om mästarbrev skall uppfylla de krav som finns angivna i lag och förordning om mästarbrev för hantverkare (SFS1995:1255; SFS1995: 1256/ (informationen bifogas till den sökande) Samt uppfyller de specifika krav som branschen angett i gällande provbestämmelser för yrket.

2 2 PROVBESTÄMMELSER Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning av branschen kan fastställas att den sökande är väl insatt i yrket och har uppnått de krav för att erhålla gesäll- alternativt mästarbrev som är angivna i provbestämmelserna fastställda av Sveriges Hantverksråd. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Se branschens, PLR, bifogade text sid. 4-7 GRANSKNING/BEDÖMNING Gesällprov/Mästarprov granskas av minst 2 opartiska granskare utsedda av branschen och genomförs i nära anslutning till att provet slutförts. Kontrollant (ej granskare) skall intyga att provet är egenhändigt utfört i enlighet med de fastställda provbestämmelserna och följa arbetet och närvara då arbetet påbörjas och då väsentliga moment utförs. Vid bedömning av gesällprov används poängskalan 1,0 5,0 Vid bedömning av mästarprov används betygsnivåerna GODKÄND eller ICKE GODKÄND. Gesällprov/Mästarprov granskas med avseende på: - provets art och omfattning - noggrannhet - de av branschen angivna momenten i gesällprovet/mästarprovet - sammanfattande helhetsbedömning Granskningsprotokoll Ett granskningsprotokoll i original, undertecknat av granskarna, skall bifogas till ansökan om gesällbrev/mästarbrev.

3 3 Ansökan Ansökan om gesällbrev/mästarbrev görs på särskilda blanketter som skickas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks-/lärlingsutbildning eller motsvarande (se sid. 1 A C), intyg från kontrollant, granskningsprotokoll samt övriga handlingar. Avgift Avgift för gesällbrev ( ) är 700:- + moms (875:-). Avgift för mästarbrev ( ) är 2000:- + moms (2.500:-). Avgifterna betalas i samband med att ansökan inlämnas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Kostnader Övriga kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, materialkostnader, granskningskostnader, eventuella branschavgifter mm. står den sökande själv för om ingen annan överenskommelse träffats. Kontakta PLR för mer information om detta. För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter mm. kontakta: Gesäll- och Mästarbrevskansliet Sveriges Hantverksråd Box 147, Leksand Tfn Fax E-post: och Entreprenörföretagen Plåtslageriernas riksförbund Tfn Box Stockholm E-post: OBS! Se också branschens bifogade information sid. 4-7

4 4 PLR information om gesäll- och mästarbrev Gesäll- och mästarbrev inom yrkena byggnadsplåtslageri, kopparplåtslageri, bleckplåtslageri och tunnplåtslageri. Allmänna bestämmelser Dessa bestämmelser är utarbetade och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund och fastställda av Sveriges Hantverksråd. För erhållande av Gesäll- eller mästarbrev inom yrkena byggnadsplåtslageri, kopparslageri, bleckplåtslageri eller tunnplåtslageri gäller de allmänna bestämmelser som fastställts av Sveriges Hantverksråd samt i övrigt de lagar och förordningar som gäller för erhållande av Gesäll- och mästarbrev. Därutöver gäller nedanstående bestämmelser: Bestämmelser för arbetsprovet Organisation Person som ansöker om Gesäll- eller mästarbrev inom yrkena byggnadsplåtslageri, kopparslageri, bleck- eller tunnplåtslageri ska, vad beträffar arbetsprovet, anmäla till Plåtslageriernas Riksförbunds kansli sin önskan om att avlägga sådant prov. Ansökan skall inges skriftligt med uppgift om namn, adress, och telefonnummer där den sökande kan nås. Kopia av ansökan om Gesäll- respektive mästarbrevsansökan till Sveriges Hantverksråd skall bifogas. Plåtslageriernas Riksförbund överlämnar därefter ansökan till den besiktningsnämnd som finns närmast den ort den sökande önskar avlägga provet. Besiktningsnämnd består av två personer med två ersättare valda av lokala plåtslagaremästareföreningar inom Plåtslageriernas Riksförbund. Person som väljs att ingå i besiktningsnämnd skall ha goda kunskaper i yrket och vara en i branschen erkänt skicklig yrkesman. När nämnden fått anmälan om ansökan om arbetsprov kontaktas sökanden för överenskommelse om provets innehåll och var man planerar att utföra det samt tidpunkt för genomförandet.

5 5 Provbestämmelser Plåtslageriyrket forts. Nämnden skall göra minst ett besök under pågående arbete samt när arbetet anmälts färdigt för slutbedömning. Nämnden kan även anlita särskild kontrollant som skall utöva kontroll av pågående arbete samt rapportering till nämnden i den omfattning nämnden föreskriver. Arbetsprovet Den sökande skall innan arbetet påbörjas inhämta granskningsnämndens yttrande att det tillnämnda arbetet godkännes som arbetsprov. Arbetsprovet skall innehålla såpass många olika yrkestekniska moment med sådan svårighetsgrad att den sökandes kunskaper och skicklighet i yrket säkert kan bedömas. Inget hindrar att arbetsprovet utgörs av kommersiellt arbete till kund. Saknas lämpligt arbete kan Plåtslageriernas Riksförbund tillhandahålla måttsatt ritning till arbetsprov för Gesäll- respektive mästarbrev. För mästarbrev skall arbetsprovet innehålla någon form av mera avancerad handbearbetning. Som exempel kan nämnas falsningar i konkav eller konvex yta, täckning av runda eller rundade takkupor, profilerade hålkäls- och/eller kronlistverk med hörn, utsmyckningar på tak och/eller fasader, spiskupor, drivningsarbeten etc. Därutöver skall sökanden uppvisa en egenhändigt utförd utbredningsskiss avseende ett föremål med rundad form. Som exempel kan nämnas skarp rörvinkel, kon eller annan formförändring. Den sökande skall utföra arbetsprovet helt och hållet själv. Annan hjälp än att eventuellt hålla eller lyfta arbetsstycken för den sökandes bearbetning får ej förekomma. Den sökande skall på granskningsnämndens beslutsformulär på heder och samvete intyga att han utfört det granskade arbetet ensam. Nämnden skall göra en helhetsbedömning av arbetsprovet. Härvid skall beaktas provets svårighetsgrad, uppnådd teknisk/hantverksmässig kvalitet och uppnådd estetisk kvalitet. Nämnden skall efter granskningen av arbetsprovet hålla sammanträde för beslut om godkännande eller underkännande. För nämndens godkännande av arbetsprovet skall den sökande i förhållande till arbetets svårighetsgrad ha uppnått sådan teknisk och estetisk kvalité på sitt arbete att nämnden finner den sökandes kunskaper och yrkesskicklighet vara så goda att denne bör tilldelas Gesällrespektive mästarbrev. För gesällprov skall nämnden även besluta om sökande bör tilldelas Sveriges Hantverksråds lilla eller stora belöningsmedalj. Beslutet skall sändas till Stiftelsen Hantverk & Utbildning med post. Kopia av beslutet skall sändas till den sökande. Ekonomi Plåtslageriernas Service AB debiterar den sökande kostnaden för granskningsnämndens och kontrollants arbete och resor. Uppgift om aktuell timkostnad och reseersättningar kan erhållas av förbundets kansli. För medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund och dessa medlemsföretags anställda debiteras ingen kostnad.

6 6 Provbestämmelser Plåtslageriyrket forts. Uppgifter om den sökande Efternamn Förnamn Adress Postnr Ort Tel arb. Pers. nr Företag Tel bost. Mobiltele E-post Ansökan avser gesällbrev- mästarbrev- i yrket: Byggnadsplåtslagare Jag godkänner att kostnaden för kontroll och granskning av mitt arbetsprov debiteras mig enligt Plåtslageriernas Riksförbunds regler. (Gäller ej för medlemmar i PLR eller dess anställda) underskrift: Granskningsmän Adress Postnr. Ort Tel. Adress Postnr. Ort Tel. Kontrollant Postnr./ Ort Adress Tel. Försäkran Jag försäkrar härmed på heder och samvete att det arbetsprov som beskrivs på blankettens baksida och som idag granskas av ovanstående granskningsmän har jag utfört själv utan att någon annan varit mig behjälplig. Ort och datum Egenhändig namnteckning Granskningsmännens beslut Vi har granskat den sökandes arbetsprov i enlighet med Plåtslageriernas Riksförbunds bestämmelser avseende arbetsprov för Gesäll- och mästarbrev. Provet vi granskat uppfyller till sitt arbetsinnehåll villkoren för gesällbrev, mästarbrev. Vid vår granskning har vi funnit att arbetet utförts på ett sådant sätt att vi meddelar Att provet godkänts. Att provet inte kan godkännas. att gesällprovet utförts med sådan kvalité och skicklighet att vi förordar tilldelande av liten belöningsmedalj stor belöningsmedalj Beslutsdatum Granskningsmännens underskrift

7 7 Provbestämmelser Plåtslageriyrket forts. Beskrivning av arbetet och bedömningskommentarer görs av granskningsmännen på blankettens baksida. Granskningsmännens beskrivning av arbetet samt bedömningskommentarer: Granskningsmännens motiv för tilldelande av belöningsmedalj Notera: För liten belöningsmedalj måste poängen vara 4,5 eller däröver (ingen höjning till 4,5) och för stor belöningsmedalj måste poängen var 5,0 på samtliga bedömda moment.

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ Provbestämmelserna framtagna av branschen 2014 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2014-09-24 (reviderade 2015-03-18) ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer