Underlag för samråd enligt miljöbalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd enligt miljöbalken"

Transkript

1 Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Helsingborg samt uttag av kylvatten från Öresund E.ON Gasification Development AB Malmö Mars 2011

2 E.ON Gasification Development AB Malmö Sweco Environment AB Box Malmö Rapporten har upprättats av: Klas Andersson och Maria Liberg Kristiansson på Sweco Environment AB 2(19)

3 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter Inledning och bakgrund Lokalisering Lokaliseringsutredning Helsingborgs hamn Samrådsprocessen Verksamhetsbeskrivning Anläggningen Processbeskrivning Rest- och biprodukter Bränsle Emissionsbegränsande åtgärder Luft Vatten Buller Transporter Vattenverksamhet och vattenförsörjning Miljöpåverkan Luft Vatten Kemikalier Buller Avfall Mark Förebyggande av incidenter och olyckor Tidplan Tillståndsansökan Innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 1 Karta med riksintressen och områdesskydd 3(19)

4 1 Administrativa uppgifter Sökanden: Postadress: E.ON Gasification Development AB Malmö Organisationsnummer: Kontaktperson: Sigrid Ljungman Telefonnummer: E-post: Webb: Anläggningens lokalisering: Del av fastigheten Kopparverket 8, Helsingborg Planerad verksamhet: B - Anläggning för framställning av mer än kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår (inklusive ett antal delprocesser) samt vattenverksamhet 2 Inledning och bakgrund E.ON planerar att bygga en anläggning för andra generationens biogasproduktion som ska ske genom förgasning av fasta biobränslen vid hög temperatur. Anläggningen planeras för en effekt om ca 200 MW, med en årlig produktion av ca 1,6 TWh biogas. Arbetet drivs i ett projekt benämnt Bio2G av E.ON Gasification Development AB. Biogas förknippas vanligtvis med den gas som produceras genom rötning av biologiskt material. Termisk förgasning av fasta biobränslen är ett alternativt sätt att producera biogas. Produktionen av biogas i Sverige uppgår i dagsläget till 1,5 TWh/år, och kommer huvudsakligen från rötningsprocesser. Det motsvarar ca 10 % av den totala energigasanvändningen i Sverige. Genom förgasning av biobränsle finns möjlighet att producera mycket större mängder biogas. Energigasbranschens bedömning är att upp till 59 TWh/år biogas skulle kunna utvinnas genom att förgasa biobränslen, som exempelvis restprodukter från skogen. Den totala biogaspotentialen blir därmed flera gånger större än från enbart rötning. 4(19)

5 EU har en målsättning att 10 % av bränslet i transportsektorn ska vara förnyelsebart till år Sveriges regering presenterade i mars 2009 en energi- och klimatproposition. Regeringens mål är bland annat att transportsektorn ska vara helt oberoende av fossila bränslen år 2030 och år 2050 ska Sveriges nettobidrag till koldioxidutsläppen vara noll. Ytterligare produktionsmöjligheter för biogas är väsentliga för att målen ska kunna nås. E.ON har genom forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram arbetat aktivt med förgasningsfrågor allt sedan 1990-talet. Den av E.ON (dåvarande Sydkraft) uppförda förgasningsanläggningen i Värnamo är ett exempel på en sådan demonstrationsanläggning. Tillsammans med Göteborg Energi driver E.ON ett biogasprojekt genom förgasning (GoBiGas-projektet), där målet är att bygga en demonstrationsanläggning för biogas genom förgasning av biobränsle som ska stå färdig i Göteborg vid början av Syftet med att bygga den nedan beskrivna anläggningen för produktion av biogas genom termisk förgasning är att göra tekniken kommersiellt gångbar med fokus på marknaden för fordonsbränsle. På längre sikt är E.ON:s vision att ersätta naturgas med förnyelsebara alternativ i befintligt energigasnät. 3 Lokalisering För att finna möjliga platser för en biogasanläggning har en lokaliseringsutredning genomförts under våren 2010 (av Sweco). Utredningen och dess slutsatser sammanfattas kort nedan. 3.1 Lokaliseringsutredning Den utförda lokaliseringsutredningen har syftat till att ta fram tänkbara lokaliseringsalternativ och värdera dessa. På detta sätt har den fungerat som vägledning för att klargöra vilket eller vilka alternativ som är lämpliga att arbeta vidare med. Lokaliseringsutredningar i samband med tillståndsansökningar enligt miljöbalken ska utföras med de allmänna hänsynsreglerna som grund. Där anges att en lämplig plats för en verksamhet eller åtgärd ska väljas med hänsyn till ändamålet. Detta för att orsaka minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. En rimlighetsavvägning ska göras, där nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska jämföras med kostnaderna för sådana åtgärder. Utredningen i detta projekt har utförts i flera steg varav det första bestod i att avgränsa utredningsområdet till Skånes, Hallands och Västra Götalands län, i huvudsak väster om stamnätet för befintlig naturgasledning eller i nära anslutning till högtrycksgrenledningar till stamnätet. Avgränsningen föranleddes av den stora betydelse som anslutningsmöjligheterna till naturgasnätet och de eftersträvade möjligheterna till sjötransporter av bränslen har för projektet. 5(19)

6 För identifiering av möjliga lokaliseringsalternativ att utvärdera inom studien användes huvudsakligen information i kommunala översiktsplaner. Denna kompletterades med information och idéer som erhölls genom telefonkontakt med kommunala översiktsplanerare och andra tjänstemän i respektive kommuner. Ca 60 möjliga alternativ utreddes, som successivt minskades då platserna stegvis värderades utifrån olika aspekter. För värdering av respektive alternativ har i lokaliseringsutredningen följande legat till grund: Yta om ca m 2 för anläggning och minst m 2 för bränslelager Område klassat som industrimark i den kommunala översiktsplanen Fungerande logistikläge förutom hamn, även järnväg och väg Avståndet till närboende Närhet till stamnätet för naturgas Möjlighet för avsättning av värmeöverskott till exempel till fjärrvärmenät Studien resulterade i åtta alternativ. Efter värdering kvarstod sex förslag - fyra i Skåne och två i Halland - som bedömdes lämpliga och därför kunde vara aktuella för fortsatta studier och eventuella kommande samråd. Av dessa har E.ON, efter en något mer fördjupad analys och utvärdering, valt att gå vidare med ett fördjupat arbete och samråd i Helsingborg och i Landskrona. Arbetet syftar till att ta fram ett underlag för val av den mest lämpliga lokaliseringen för anläggningen och därefter ett underlag för en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (nedan kallad ansökan). 3.2 Helsingborgs hamn Lokaliseringsalternativet i Helsingborgs hamn ligger inom ett industriområde i direkt anslutning till befintlig industrihamn. Kemira Kemi AB med flera verksamhetsutövare har sin verksamhet där. Industriområdet förvaltas av IPOS (Industry Park of Sweden). En eventuell etablering i området kräver dialog med IPOS och befintliga verksamhetsutövare inom området. Det aktuella utredningsområdet framgår av figur 3.1 nedan. I utredningsarbetet för biogasanläggningen inklusive bränslelagret har framkommit att det behövs en yta om m 2 samt transportstråk till kaj och tillgång till kaj för lossning av fartyg. Det utredningsområde som är markerat i figur 3.1 visar IPOS hela industriområde. Hela utredningsområdet är inte avsett för biogasanläggningen, utan möjliga lokaliseringar för anläggningen och tillhörande bränslelager inom området kommer att undersökas. 6(19)

7 Figur3.1 Utredningsområde för biogasanläggning i Helsingborg. Helsingborgs stad har under 2010 antagit en ny översiktsplan (ÖP) och det aktuella området är utpekat för industri, teknisk försörjning och hamnverksamhet. I ÖP 2010 anges vidare att den södra delen av hamnen är det mest relevanta området för utveckling av hamnverksamheten. Där finns redan idag den så kallade bulkhamnen med goda logistikmöjligheter till väg och järnväg. Hamnen har tillräckligt djup för de fartyg som kan bli aktuella för bränsletransporter till biogasanläggningen. Befintliga järnvägsspår är förbundna med Västkustbanan, Skånebanan och Råådalsbanan. Området ligger ca 2 km från trafikplats Ramlösa med anslutning till väg E4/E6/E20. Stamnätet för naturgas ligger på knappt 5 km avstånd och en anslutning till detta finns inom industriområdet. 7(19)

8 Avsättningsmöjligheterna för producerad fjärrvärme bedöms som goda. Det samma gäller möjligheten till uttag av kylvatten genom närheten till Öresund. Inom IPOS industriområde hanteras kylvattenförsörjningen i ett gemensamt system och möjligheter för ytterligare uttag finns inom ramen för befintligt tillstånd för verksamheterna inom området. Närmast samlad bebyggelse ligger nära aktuellt utredningsområde. Möjliga placeringar av anläggningen inom området i förhållande till närboende kommer att utredas. Området ingår i riksintresse för högexploaterad kust där nyexploatering endast bör tillåtas i anslutning till befintlig tätort. Riksintressen och områdesskydd har också markerats på kartor, i bilaga 1. Den aktuella lokaliseringen ligger inom etablerat industriområde och bör därför inte innebära påtaglig skada på riksintresset. Inte heller närliggande riksintresseområden eller skyddade områden bedöms påverkas av en eventuell etablering. Delar av marken är förorenad vilket behöver studeras närmare för bedömning av eventuellt saneringsbehov inför eller i samband med en eventuell etablering. 4 Samrådsprocessen Samrådet inleds genom möte med Länsstyrelsen, Helsingborgs stad, Naturvårdsverket, Fiskeriverket samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. E.ON kommer även att genomföra samråd med de aktörer som bedriver verksamheter inom utredningsområdet, enskilda som särskilt berörs, övriga berörda myndigheter, närboende, föreningar, intresseorganisationer, allmänheten m.fl. Samråd kommer i olika omfattning ske via möten och skriftlig information. Inbjudan kommer att göras via brev/e-post samt för allmänheten via annons i dagspressen. Synpunkter kan lämnas i skriftlig form via brev eller e-post. 8(19)

9 5 Verksamhetsbeskrivning 5.1 Anläggningen För anläggning inklusive bränslelager behövs en yta av ca m 2. En principskiss över anläggningen, exklusive bränslelager, framgår av figur 5.1 nedan. Figur 5.1. Principiell utformning av en biogasanläggning baserad på förgasningsteknik 5.2 Processbeskrivning Med termisk förgasning menas att råvaran, i form av biobränsle, omvandlas under hög temperatur och tillförsel av syre, till en syntesgas. Genom efterföljande metanisering av denna gas produceras biogas. Biogas och naturgas har i grunden samma kemiska sammansättning och består huvudsakligen av metan. Biogasen betraktas dock som förnybar medan naturgasen är fossil. Biogas och naturgas kan distribueras i samma nät. Förgasningstekniken används i dag på många områden, men ännu inte för att i större skala framställa biogas. Principen för biogasframställning genom förgasning framgår av figur 5.2 nedan. 9(19)

10 Figur 5.2. Principskiss över biogasframställning genom förgasning Bränsleråvaran kommet till anläggningens bränslemottagning där den bereds och torkas. Efter torkning sker själva förgasningen av bränslet, vid en temperatur av ca 850 C och under 10 bars tryck. För detta krävs tillförsel av syre för att genom en partiell förbränning höja temperaturen. Förgasningen sker i en fluidiserad bädd, där bäddmaterialet kan utgöras av exempelvis dolomit (kalksten). Syntesgasen som produceras vid förgasningen består huvudsakligen av koloxid, vätgas och koldioxid. Den innehåller även en del andra ämnen, t.ex. tjäror och svavel, som tas bort i efterföljande reningssteg. Efter gasreningen komprimeras syntesgasen till ca 30 bars tryck. Gasen omvandlas därefter i metaniseringsdelen med hjälp av katalysatorer till en produkt som till mer än 95 % består av metan. I ett slutsteg avskiljs all koldioxid, gasen torkas och komprimeras till det tryck som behövs för att den ska kunna föras ut på naturgasnätet. Gasol kan behöva tillsättas för att gasen ska få samma energiinnehåll och egenskaper som den gas som finns i stamledningen för naturgas. En i processen integrerad panna behövs för att generera ånga till förgasnings- och metaniseringsprocesserna samt värme till bränsletorkningen. Bränslet till pannan består huvudsakligen av biobränsle, men pannan kommer även att utnyttja den restenergi i form av oförbränd aska som kommer ur förgasaren samt mindre strömmar av brännbara gaser från gasreningen. Pannans effekt kommer att uppgå till ca 40 MW tillfört bränsle. 10(19)

11 Anläggningen behöver också elenergi för syrgasverk och hjälputrustning, som pumpar och kompressorer. En del av denna elenergi kommer att genereras av en ångturbin som kopplas till anläggningens ångsystem. Anläggningens slutprodukt är biogas men även varmvatten som kan användas i fjärrvärmenät, med en effekt av ca 60 MW värme. Elproduktionen är MW vid fjärrvärmeleverans under vinterhalvåret och sommartid utan fjärrvärmeleverans MW, vilket är mindre än behovet om ca 25 MW varför elenergi måste tillföras. Drifttiden planeras att uppgå till ca timmar/år. 5.3 Rest- och biprodukter För rest- och biprodukter som uppkommer i förgasningsprocessen kan följande användningsområden vara aktuella. Aska från förgasaren och brännbara gaser från gasreningen kommer att användas som bränsle i pannan. Avskiljt svavel (som härstammar från biobränslet) från gasreningen kan användas för framställning av svavelsyra. Utbrända askor och förbrukat bäddmaterial kan användas för skogsgödsling (se vidare avsnitt 6.5) 5.4 Bränsle Bränsleråvaran utgörs av biobränsle, huvudsakligen trädbränsle som exempelvis avverkningsrester från skogen (som stubbar, grenar och toppar), bränsleved eller biprodukter från sågverk och massabruk (t.ex. spån och bark). Även råvaror från jordbruket (exempelvis halm och salix), vegetabiliska restprodukter från livsmedelsindustrin (som fröskal) samt trärester (t.ex. returträ) kan bli aktuella som bränslen. Bränslet bereds genom flisning eller huggning till lämplig storlek, varefter det torkas. Även pelletering eller brikettering kan bli aktuellt. I torkningsprocessen används varm luft eller varma rökgaser genererade i anläggningen. Bränslebehovet, uttryckt som energiinnehåll, bedöms till ca 2,6 TWh/år. Detta motsvarar en flisvolym av ca 3-3,5 miljoner m 3 (med 50 % fukthalt), med en vikt av ca 1 miljon ton. Bränslevikten kommer att variera beroende på energiinnehållet och fukthalten i det bränsle som för tillfället används. 11(19)

12 5.5 Emissionsbegränsande åtgärder För att begränsa emissioner till omgivningen planeras följande åtgärder att vidtas Luft För att begränsa utsläpp av stoft kommer avskiljningsanordningar att installeras. Mindre strömmar av brännbara gaser från processen kan användas som bränsle i pannan. Beträffande emissioner av gasformiga ämnen som kväveoxider, svaveloxider, kolmonoxid, koldioxid, metan och övriga flyktiga organiska föreningar (VOC) kommer reningsåtgärder att utredas och redovisas i en kommande tillståndsansökan Vatten Processvatten kommer att renas internt för att därefter avledas till recipienten (Öresund) eller det kommunala spillvattennätet. Dagvatten från bränslelager och övriga hårdgjorda ytor, kommer i nödvändig omfattning att passera olje- och slamavskiljare samt sedimentationsdamm innan avledning till recipienten eller det kommunala dagvattennätet. För släckvatten kommer ett särskilt uppsamlingssystem att anläggas för möjlighet till rening innan avledning till recipienten eller det kommunala dagvattennätet Buller För att begränsa uppkommande buller från anläggningen kommer fläktar, flistugg etc. i möjligaste mån att byggas eller kapslas in. 12(19)

13 5.6 Transporter Bränslet kommer till anläggningens bränslemottagning via fartyg, järnväg eller lastbil. Till anläggningen behövs en bränslemängd motsvarande ca 2,6 GWh per år. För närvarande bedöms att 1/3 av bränslet kommer att gå på respektive transportslag. Det medför i antal transporter ca: lastbilar/år, tågset/år, fartyg/år. 5.7 Vattenverksamhet och vattenförsörjning Biogasanläggningen medför ett behov av kylvatten, varvid uttag planeras från Öresund. Kylvattenbehovet uppgår normalt till ca m 3 /h, maximalt uttag bedöms vara ca m 3 /h. Biogasanläggningen genererar vid drift ett överskott av processvatten varför tillförsel av processvatten endast behövs i undantagsfall, vid start och underhåll. Tillkommande vatten för processändamål och sanitärt vatten erhålls från det kommunala nätet. 6 Miljöpåverkan Den påverkan på miljön som biogasanläggningen kan ge upphov till i form av emissioner m.m. sammanfattas nedan. I en kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer effekter av utsläpp etc. att beskrivas och bedömas. 6.1 Luft Utsläpp till luft uppkommer huvudsakligen från den i förgasningsprocessen integrerade pannan, vid torkning av bränsle, samt från fackling. Vid start och stopp av processen samt vid driftstörningar förekommer fackling, när brännbar gas bildas som inte kan användas i processen. Biogasanläggningen ger upphov till luftemissioner på grund av bränslets innehåll av kväve, kol, svavel och metaller. Vid förbränning i pannan och vid fackling bildas kväveoxider från luftens kväveinnehåll. Luftutsläppen kommer huvudsakligen att bestå av kväveoxider, kolmonoxid, svaveloxider och stoft. 13(19)

14 Beträffande koldioxid uppkommer inget nettoutsläpp från anläggningen, då bränslet är förnyelsebart. Om svavel som avskiljs vid gasreningen kan användas för produktion av svavelsyra uppkommer endast ett mycket litet utsläpp av svaveloxider. Genom tekniska åtgärder kommer luftutsläppen av olika ämnen enligt ovan att begränsas (se även avsnitt 5.5). Utsläppen bedöms primärt inte komma att medföra överskridande av någon gällande miljökvalitetsnorm för utomhusluft. För att belysa vilka halter i omgivningen som olika ämnen från anläggningen ger upphov till, kommer meteorologiska spridningsberäkningar att utföras och ingå i en kommande ansökan. Biogasanläggningen bedöms inte ge upphov till några utsläpp av ämnen som medför lukt. Vid lagring och hantering av biobränsle kan dock lukt förekomma. Frågan kommer att utredas närmare i en kommande ansökan. Även vid transporter av bränsle till anläggningen, via lastbilar och sjöfart, uppkommer luftutsläpp, av främst kväveoxider, stoft och koldioxid. En utredning om utsläppen från transporter kommer att utföras och redovisas i en kommande ansökan. 6.2 Vatten Biogasanläggningen kommer att behöva rent vatten till processer och för sanitärt behov. Renvatten kommer att tas från det kommunala dricksvattennätet. I drift genererar anläggningen mer vatten än vad som förbrukas och med en effektiv vattenrening med recirkulation av renat vatten förutses inget eller litet behov av renvattentillförsel till processerna. Kylvatten tas ut från Öresund med ca m 3 /h. Det förbrukade kylvattnet släpps därefter tillbaka i Öresund. Ökad vattentemperatur kring utsläppspunkten för kylvattnet och eventuell påverkan på havsmiljön kommer att utredas och redovisas i en kommande ansökan. Anläggningen kommer att ge upphov till avloppsvatten som kan innehålla föroreningar. Avloppsvattnet består av vatten som kondenseras i processen (processavloppsvatten), dagvatten samt sanitärt spillvatten från kontor/servicebyggnad. Sanitärt avloppsvatten avleds till det kommunala spillvattennätet. Övrigt avloppsvatten renas internt innan det avleds till recipienten (Öresund) eller via det kommunala dagvattennätet. 6.3 Kemikalier Kemikalieanvändningen inom anläggningen utgörs i huvudsak av; tvättvätskor (vätskeformiga adsorbenter) som cirkulerar i slutna gasreningssystem, fasta adsorbenter och katalysatorer i slutna processkärl, tillsatser till pannvattnet för att motverka korrosion och till kylvattnet för att förhindra mikrobiell tillväxt, tvätt- och rengöringsmedel, oljor m.m. 14(19)

15 Dieselolja kommer att används till interna fordon. En förteckning över aktuella kemikalier och bedömd årsförbrukning kommer att tas fram och redovisas i en kommande ansökan. Flytande kemikalier kommer att förvaras på sådant sätt att eventuellt spill och läckage inte kan nå avloppsnät eller mark. 6.4 Buller Verksamheten kommer att ge upphov till ljud i närområdet. Anläggningen utformas så att Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller vid nyetablering kan innehållas. Bullernivåerna från respektive processer inom anläggningen kommer att utredas och redovisas i en kommande ansökan. Vägtransporter till och från anläggningen kan komma att påverka trafikbullernivån i anläggningens omgivningar. Järnvägstransporter kan i någon mån lokalt påverka bullersituationen vid exempelvis lossning. 6.5 Avfall Specifikt avfall från förgasningen består av flyg- respektive bottenaska som kommer att lagras i silos, containrar eller dylikt. Detta minimerar risk för dammspridning till omgivningen. Flygaskan, som har ett betydande energiinnehåll, kommer att återanvändas som bränsle i pannan. Beträffande omhändertagande av aska från pannan är avsikten att askan till största delen ska återföras till skogen som kompensationsgödsling, d.v.s. för att kompensera det näringsbortfall som sker när biomassa avlägsnas ur skogen. Askan kan också användas för vitaliseringsgödsling, vilket innebär att försurningsdrabbad skogsmark gödslas. Detta kommer dock att bero på vilken typ av bränsle som används. Ifall det inte är möjligt att använda askan för gödsling kommer den att transporteras till en avfallsanläggning med tillstånd att motta sådant avfall. En alternativ möjlighet är att använda askan som fyllnadsmaterial vid anläggningsarbeten eller som råvara i cementindustrin. Övrigt uppkommet avfall kommer att sorteras i möjligaste mån för återanvändning och återvinning; brännbart avfall, metallskrot, plast, papper, wellpapp m.m. Det farliga avfallet utgörs huvudsakligen av spillolja som kommer att förvaras på sådant sätt att eventuellt spill och läckage inte kan nå avloppsnät eller mark. Förbrukade adsorbenter och katalysatorer hanteras slutet och återförs till tillverkare för återvinning eller skickas till destruktion. Även vid underhållsarbete i anläggningen kan farligt avfall uppkomma, t.ex. isoleringsmaterial. 15(19)

16 6.6 Mark Anläggningsarbeten kan komma att utföras på förorenad mark. Massor som behöver schaktas upp och som innehåller föroreningar i halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning, som avser industriområden m.m. (Naturvårdsverkets rapport 5976, 2009), kommer att tas omhand externt på auktoriserad anläggning för förorenad jord. En inventering av föroreningssituationen inom utredningsområdet kommer att utföras och redovisas i en kommande ansökan. Resultatet av inventeringen får avgöra om en miljöteknisk markundersökning behöver utföras, för att närmare belysa föroreningssituationen, innan eventuella anläggningsarbeten kan påbörjas. 7 Förebyggande av incidenter och olyckor Miljöriskerna med den beskrivna biogasanläggningen bedöms som relativt små. Hantering och förvaring av kemikalier kommer att ske på sådant sätt att risk för spill och läckage minimeras. För förgasningen krävs kontinuerlig tillförsel av syrgas som produceras i ett syrgasverk (luftsepareringsanläggning) som ingår i anläggningen. Även kvävgas produceras i luftsepareringsanläggningen, som används främst vid start och stopp för att spola ut brännbara gaser till förbränning i fackla. För att överbrygga driftstörningar i syrgasverket och som buffert vid start och stopp kommer även lager av flytande syrgas och kvävgas att ingå i anläggningen. Gasol kan behöva tillsättas för att gasen ska få samma energiinnehåll och egenskaper som den gas som finns i stamledningen för naturgas. Om gasol används krävs tillstånd för hanteringen enligt lagen, respektive förordningen, om brandfarlig och explosiv vara. Krav på hanteringen kan beroende av lagrad mängd komma att ställas enligt lag respektive förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den lagringsvolym för gasol som kommer att behövas beror på naturgasens sammansättning i nätet. Sammansättningen är redan idag under snabb förändring mot allt högre metaninnehåll, vilket innebär allt mindre skillnad mot biogasen och mindre behov av gasoltillsats. Riskreducerande åtgärder för anläggningen avseende brand, explosion och utflöde av toxiska ämnen kommer att vidtas i enlighet med gällande regelverk och som resultat av kommande utredningar, som redovisas i en kommande ansökan. 16(19)

17 Nedan angivna riskreduceringsstrategier kommer att användas i tillämpliga delar, för att uppnå både en från samhällets och verksamhetens synpunkt acceptabel risknivå. Separation Sektionering Skyddsavstånd Övervakningssystem, anläggningen kommer att vara ständigt övervakad av operatör(er) i kontrollrum. Dessutom kommer periodisk rondering att utföras. Detekteringssystem Isolering av system/sektioner Inertering (spolning/fyllning med obrännbar gas till exempel kvävgas) Tryckavlastning Fackling av brandfarlig gas Zonindelning (klassning av utrymmen där explosionsrisk föreligger) Emergency Shut Down-system (ESD), ett automatiskt styr-, övervaknings-, och säkerhetssystem som oberoende av operatör tar anläggningen till säkert läge vid fel Brand- och explosionsskyddande åtgärder Organisatoriska åtgärder (övning, utbildning m.m.) 8 Tidplan Samrådprocessen beräknas pågå under våren Därefter kommer beslut tas om det lokaliseringsalternativ arbetet ska gå vidare med. En tillståndsansökan enligt miljöbalken för den valda lokaliseringen planeras att kunna lämnas in under Anläggningen beräknas kunna vara i drift år 2015, förutsatt att alla tillstånd erhållits. 9 Tillståndsansökan Ansökan kommer att avse miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet samt vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning kommer ett antal olika underlagsutredningar att ingå, till exempel gällande markföroreningssituation, meteorologiska spridningsberäkningar, ljudutredning, risker för omgivningen m.m. 17(19)

18 Ansökan kommer att omfatta en anläggning för produktion av biogas med en effekt om ca 200 MW, och med ett uttag av kylvatten från Öresund på upp till m 3 /h. 10 Innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning Den i tillståndsansökan ingående miljökonsekvensbeskrivningen kommer preliminärt att omfatta följande avsnitt: Icke teknisk sammanfattning 1. Administrativa uppgifter 2. Inledning (syfte och bakgrund m.m.) 3. Samråd (samrådsredogörelse) 4. Beskrivning av nollalternativet 5. Beskrivning av planerad verksamhet 6. Bedömningsgrunder (allmänna hänsynsregler, miljömål, miljökvalitetsnormer etc.) 7. Lokalisering 8. Platsens förutsättningar 9. Lokaliseringsalternativ (sammanfattning av lokaliseringsutredning) 10. Alternativa utformningar 11. Miljökonsekvenser Luft Vatten Buller och vibrationer Transporter Förbrukning av naturresurser Påverkan på landskapsbilden 18(19)

19 11.7. Kulturmiljö Naturmiljö och friluftsliv Mark Kemikalier Avfall Säkerhet och risker Påverkan vid byggnation och avveckling Samlad bedömning 19(19)

20 Ängelholm Åstorp Helsingborg Bjuv Svalöv Utredningsområde Helsingborg: Redovisning av riksintressen Bilaga 1 a Teckenförklaring Riksintresse Naturvård Riksintresse Kulturmiljövård Riksintresse Kustzon (lilla kartarutan) Lantmäteriet M2006/02876 Utredningsområde Helsingborg meter

21 Ängelholm Åstorp Helsingborg Bjuv Svalöv Utredningsområde Helsingborg: Redovisning av områdesskydd Bilaga 1 b Teckenförklaring )( Strandskydd Naturreservat Utredningsområde Helsingborg )( () )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( () )( )( () )( )()( () ()())( )( meter () 500 () )( )( )()( )()( )()()()()( )()()( )()()( )( () () )( )( )( )( () )( )( )( )( () )( )( () )( )( )( )( )( )( () )( )( )( )( Lantmäteriet M2006/02876 () )( () )( () )( )( )( )( () )( )( )( )( () )( )(

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Landskrona samt uttag av kylvatten från Öresund E.ON Gasification Development AB 205 09 Malmö

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund E.ON Gasification Development AB 205 09 Malmö Maj

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB Rya Kraftvärmeverk en anläggning för framtiden Vår energigasvision:

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Innehåll och omfattning vid prövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Ansökans innehåll Ansökan om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 25 April 2016 2 Verksamhetsutövare

Läs mer

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning 2017-02-09 Visionsbild förslag på byggnadslayout l 2 Syfte med kvällens möte - dialog Ge en klarare bild av vilka FUCHS är och den planerade

Läs mer

Välkommen till Kraftringen! 21 maj 2015 Peter Ottosson Lennart Friberg

Välkommen till Kraftringen! 21 maj 2015 Peter Ottosson Lennart Friberg Välkommen till Kraftringen! 21 maj 2015 Peter Ottosson Lennart Friberg Agenda 1 Vi börjar med mingel och fika. 2 Kort presentation av Örtoftaverket 3 Miljötillstånd och lokaliseringsutredning 4 Rundvandring

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 8 Information Aktuella regler: Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken och 21 SFS 1998:899 reglerar anmälningsskyldighet för ny eller ändring av verksamhet som klassas som C-anläggning. 5 SFS 1998:899

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016 GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna 25-26 maj 2016 Produktion av förnyelsebar biogas genom förgasning av skogsråvara Distribution av producerad biogas

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 18 Maj 2015 2 3 Verksamhetsutövare

Läs mer

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv Förvaltning Lars Anshelm 0413-621 27 KS.2010.0088 2010-12-21 Kommunstyrelsen i Eslöv Yttrande angående ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:1

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

Biogas från många bioråvaror

Biogas från många bioråvaror Biogas från många bioråvaror Städer Jordbruk Skogsbruk Slam Hushållsavfall Industriellt organiskt avfall Deponier Gödsel Restprodukter Energigrödor Restprodukter från skogsbruk och skogsindustri Biogas

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

AGENDA Introduktion Varför söka nytt tillstånd? MKB Tidplan

AGENDA Introduktion Varför söka nytt tillstånd? MKB Tidplan Lillesjöverket Sveriges vackraste kraftvärmeverk AGENDA Introduktion Varför söka nytt tillstånd? MKB Tidplan Foto Andreas Carlsson Samråd 2011-06-29 1 Uddevalla Energi AB Helägt av Uddevalla kommun genom

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer