I. _~~' Myndigheten tör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. _~~' Myndigheten tör"

Transkript

1 I. _~~' Myndigheten tör t : samhällsskydd ~ och beredskap Avd. for risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Mikael Eriksson Q27 ~YTTRA~~~" at1pn --_.--~---- Ertdatum Växjö tingsrätt Miljödomstolen BoxB VÄXJÖ Er referens M Rotelg HELSINGBORGS STAD MILJÖFÖRVALTNINGEN " 09.. t11?of /1 ~ K K AB -k t'"'11 t.a. Arend r:.of.~.. - ~J'I5 emlra eml - ansa an om I s dn en I. miljöbalken till fortsatt verksamhet vid svavelsyrafabriken i Helsingborgs kommun Myndighetenför samhällsskydd och beredskap (MSB) lämnarföljande synpunkter. Tillåtligheten I Boverkets allmänna råd 1995=5 "Bättre plats for arbete" är det angivnariktvärdetfor skyddsavstånd avseende oorganisk kemisk industri satttill meter. Till grund för riktvärdet om skyddsavstånd ligger en sammanvägdbedömning av riskerna för miljö~ hälsa och säkerhet. Enligt artikel 12 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsaföljderna av allvarliga olyckshändelser därfarliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet) ska medlemsstaternavid reglering av markanvändningen ochvid annan relevant reglering beakta nödvändigheten avföljande: att på lång sikt upprätthålla lämpliga avstånd mellan å ena sidan de verksamheter som omfattas avdirektivet och å andrasidan bostadsområden~byggnader och platsersom besöks avallmänheten, större transportvägar sålångt det är möjligt, rekreationsområden samt områden med särskilt intressant eller känslig natur och för befintliga verksamheter, nödvändigheten av kompletterande telmiska åtgärder så att riskerna for människor inte ökar. Artikel 12 i Seveso II-direktivet ansågs vid genomförandet av direktivet i Sverige varauppfyllt medbefintlig lagstiftning vilket framgår av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering, sid. 46, där b1.a. följande anges. Genomframfijr alltplan- och bygglagen och migöbalken harsvenska myndigheter långtgående möjligheterattpåverkajrågor omfysiskplane- MSB Myndigheten får samhällsskydd och beredskap Postadress Karlstad Besöksadress Stockholm: Kungsgatan S3 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revinge: Revingeby Telefon: 07J Fax: Org.nr

2 Myndighetenror samhällsskyddochberedskap YlTRANDE ring. Även allmänhetens möjlighet till insyn och deltagande ärväl tillgodosedda. Några sätsldlda lagstijtningsåtgärder såvitt avser denfysiska planeringen behövs därför inte. Det är således bl.a. genom miljöbalken och den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 6 som kraven enligt artikel 12 skatillgodoses. I den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen anges bl.a. foljande på sid. 28. Avståndetfrånproduktionsområdets gräns till närmastbelägna bostäder (öster om Industrigatan) är ca 100 m. Avståndetfrån svavelsyrafabriken (svaveldioxidlagret) till närmastbelägna bostäder är ca 300 m. Markanvändningen inom ettavstånd av ca m i norr, 800 m österut och ca m söderutjrånproduktionsområdet redovisas på ovan nämnd översiktskarta. Av kartanframgår områden medverksamheter, bostadsbebyggelse samtoffentliga byggnader såsom skolor etc. Den översiktskarta som nämns finns som bilaga C i ansökningshandlingarna. På sid. 15 i säkerhetsrapportens avsnitt 2.5 med rubriken "Områden som kan beröras aven allvarlig kemikalieolycka" framgår att inom det område ( upp till meter enligt ovan) som nämlast gränsartill Kemira och som i norr och österbegränsas avjärnvägenoch i söder av Råå bor ca 7 goo människor och arbetar ca människor. I de inlämnade kompletteringarna anges att ca personer uppskattasbo i området upp till ca meter. I avsnitt 7.7 på sid i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas plan- och omgivningsförhållanden. Bl.a. redovisas uppgifter om nya detaljplaner i närområdet och om pågående programarbete där det framgår attnybostadsbebyggelse, kontor, aktivitetslokaler, restauranger och utbildningslokaler m.id. planeras i Kemiras närområde. Pennanenta campingstugor kommer att medges vid Råå camping omedelbart söder om Kemiras område. Dessutom anges att ett planprogram har upprättats för att pröva möjligheten att bygga en ny småbåtshamn med plats for båtarvid Knähaken t också omedelbartsöder om Kemiras område. Den beskrivna bebyggelse- och planutveckling går således i motsatt riktning jämfört med intentionerna i artikel 12 i Seveso II-direktivet, vilket får anses som uppseendeväckande. Beträffande möjliga olycksscenarier i den söktaverksamheten så redovisas att olika scenarier med utsläpp av den giftiga kondenserade gasen svaveldioxid respektive utsläpp av oleum är de värsta, även om sannolikheten för dessa olycksscenarier redovisas som låg. Det framgår av handlingarna att oleum numerabaratas invidvissa speciella uppstartstillfållen och hanteras således inte löpande i verksamheten längre.

3 Myndighetenror -samhällsskydd och beredskap I sammanfattningen till den konsekvensanalys för svaveldioxid som bolaget kompletterat handlingarna medframgår bla. foljande. Den allvarligaste olyckan som/år störstkonsekvens ärettutsläpp av kondenserad svaveldioxid i vätske/asfrån enjämvägsvagn. Orsaken till olyckan kan vara atten vagn utsättsför mekaniskpåverkan av något vasst eller spetsigtföremål. Etthål uppstår i tankens vätske/as, där enjet medfinfördeladsvaveldioxidsprutar ut. Beräkningar medsimuleringsprogrammet nchems-plus" visar attris1cavståndet i vindriktningen kan uppgå till 700 m, där minsta koncentrationen är400ppm. Vid en koncentration på400ppm kan gasen orsaka toxiskt lungödem redan efter några få andetag, vilket medför en total utslagning av allt organisktliv på ett avstånd upp till 700 mfrån olycksplatsen. Skadorkan även uppkomma utanfördenna zon, men då med lägre skadeverkan. De största konsekvenserna kan uppkomma om en olycka inträffar sommartid mednordlig vind. Då kan ettgiftigtgasmoln driva in över Råå campingplats och drabba.attstort antal människorsom vistas inom området. Av sammanfattningeni säkerhetsrapportenpå sid. 5 framgår ~1.a. att "den största externa påverkanpå och utanför industriområdet är ett större utsläpp av svaveldioxid eller oleum där riskavståndet kan uppgå till mellan ro beroende på utsläppsstorlek och meterologiskaforhållanden". MSB konstaterar att möjligheterna att snabbt söka skydd inomhus för gäster och besökare vid Råå camping får anses som ytterst begränsade. Den söktaverksamhetens närhet till bostadsbebyggelse, övrig verksamhet och campingplatsen i Råå innebär enligt MSB:s uppfattning att miljöbalkens lokaliseringsprlncip enligt 2 kap. 6 inte uppfylls. Detta medför att frågan om hela eller delar avverksamheten alls kan accepteras på platsen blir aktuell. Det innebär också att frågan om vilka skyddsåtgärder somkan vidtas får avgörande betydelse for tillåtlighetsbedömningen av den nu söktaverksamheten. Lokaliseringsfrågan var aktuell även 1990 i samband med prövningen enligt miljöskyddslagen i dåvarande Koncessionsnämnden för miljöskydd (beslut 99/90). Flera remissinstanser ifrågasatte lokaliseringen, både pågrund av utsläpp av föroreningar och med tanke på risken för olyckor. Koncessionsnämnden fann dockattlokaliseringen kunde accepteras men att "vid fastställandet avvillkoren för tillståndetbör dock särskild hänsyn tas till anläggningarnas närhet till tätbebyggelse och övrig f6roreningsbelastning i området". Verksamheten har bedrivits på platsen under lång tid och harsom nämndes tidigare prövats och erhållit tillstånd enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Någon samlad integrerad miljö- och säkerhetsprövning (inklusive en fordjupad säkerhetsprövning) av svavelsyrafabriken eller Kemiras hela verksamhet enligt

4 Myndigheten rör samhällsskydd ochberedskap miljöbalken med en säkerhetsrapport som beslutsunderlag har dock aldrig ägt rum (se prop.1998/99=64 Säkrare kemikaliehantering, sid ). Säkerhetshöjande åtgärder - utredning avinbyggnadmedsprinkler I de inlämnade kompletteringarna har bolaget på sid. 3 redogjort för de utredningar om "fasta system för nedtvättning av svavelsyradimma samt beträffande uppställning avtranportbehållare ochjärnvägsvagnar inomhus" som bleven följd av ettyrkande från miljönämnden i Helsingborgs kommuni mål M med dom från Både miljönämnden och MSB hari det nu aktuella måletbegärt komplettering av ansökningshandlingarna med dessa utredningar då de tidigare inte genomförts såsomframgår avdomen i M I korta ordalag på en halv sida redovisas en utvärdering avtidigare försök från 1984 (redovisas som bilaga) avseende nedtvättning av svaveldioxid samt bla. följande angående inbyggnad. En överslagsberäkning har genomförtsfor en tät byggnadsom täcker en rimlig del av rangerområdet, medplattaoch uppsamlingsanordningför vätskejas samtskrubberfor atttvätta gasjas. Kostnaderna uppgår översiagsmässigt tillflera lo-tals miljoner kronor. Den redan låga risken, de höga kostnaderna och de praktiska aspekternajörjcn.ippade meden sådan inbyggnad} såväl teknisktsom hanteri.ngsmässigt, talar enligtbolagets bedömning emot denna åtgärd. MSB kan inte se att bolaget med denna "utredning" tagit frågan på något större allvar. Det saknas i dennafråga en seriös utredningsredovisning med en redogörelse för bl.a. byggnadstelmiska förutsättningar och närmare kostnader samt endiskussion om möjlig riskreduktion i förhållande till de olycksscenarier som identifierats och redovisats för uppställning och hantering avtranportbehållare och järnvägsvagnarutomhus. Säkerhetshöjande åtgärder - iörstärktinternberedskap kopplattill helaverksamheten För närvarande pågår tillståndsprövningar enligt miljöbalkenfor ettantal av Kemiras anläggningar i Helsingborg hos miljödomstolen. Det är svavelsyrafabriken (M ), saltsyrafabriken (M ), kalciumkloridfabriken (M ) och natriumperkarbonatfabriken CM 90-10). Det verkar därmed inte bli någon samlad bedömning och prövning av Kemiras hela verksamhet i Helsingborg i ett och samma mål som egentligen förutsattes i de tre domarna från miljööverdomstolen angående Kemirafrån CM , M och M ). I frågan om den interna beredskapen för olyckor:finns det dock all anledning att utgåfrån den samlade verksamheten. Om denna fråga bör.tas upp i alla domar eller enbarti den domen som meddelas i detta mål kan diskuteras.

5 Myndigheten rör samhällsskydd ochberedskap Genom beslut från länsstyrelsen i Skåne län från 2005 omfattas Kemiras verksamheti Helsingborg avbestämmelsernaför s.k. farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 lagen om skydd mot olyckor där bla. följande anges. Vid en anläggning där verksamheten innebärfaraför atten olycka skall orsaka allvarliga skadorpå människor eller miljön, äranläggningens ägare eller den som utövar verksamhetenpå anläggningen skyldig atti skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap medpersonal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärderför atthindra eller begränsa sådana skador. Bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen om skydd mot olyckor syftartill att den farliga verksamheten ska hålla ellerbekosta en kompletterande beredskap till den kommunala beredskapen för räddningsinsatser som i sig ska baseras på förekommande risker i kommunen. Den kompletterande beredskapen hos den farliga verksamheten är inledningsvis till för att hindra eller begränsa allvarliga skadori ett tidigt skede aven olycka. I den interna planen för räddningsinsatser påsid. 177 i säkerhetsrapporten framgår att Kemira har ett civilrättligt löpande treårsavtal med Helsingborgs brandförsvar och att Helsingborgs brandförsvar i avtalet åtagit sig rollen att verka som industribrandkår åt Kemira. Att Kemira och Helsingborgs brandfårsvar har ett ingående och bra samarbete är en nödvändig grund i beredskapen. MSB anser dock att Kemiras egen internafönnåga att hanterar allvarliga olyckor behöver höjas. Att enbartförlita sig på den kommunala räddnings1jänsten för sådana insatser påindustriområdet skulle i praktiken innebära att kommunen harresurser som hela tiden är avsatta för Kemira. Det kan uppstå situationeri kommunen där frågor om tillgång till resurser, prioriteringar, tidsaspekterm.m. gör att Kemiras tillgång till en egen intern beredskapsstyrka i ett tidigt skede kan vara avgörande för en olyckas förlopp och konsekvenser. Med tanke på identifierade och redovisade olycksscenarier i säkerhetsrapporten för de olika anläggningarna/fabrikerna inom Kemiras verksamhet i Helsingborg, behovet av ett tidigt ingripande och med beaktande avnärheten till bebyggelse, övriga externaverksamheter utanför och inom industriområdet samt campingplatsen i Råå är frågan angelägen. MSB anser att det är motiverat att Kemira har tillgång till egen personal som, utöver nonnala arbetsuppgifter i produktionen, har utbildning och fånnåga for att kunna fungera som en intern styrka för räddningsinsatser dygnet runt som komplement till kommunens räddningstjänst. Dimensioneringen bör enligt MSB:s uppfattning vara minsten person i ledande befattning med befogenhet att initiera, leda och samordna omedelbara räddningsinsatser och erforderlig räddningspersonal med utbildning för att kunna hantera förekommande olyckscenarier.

6 Myndigheten tör samhällsskydd ochberedskap YTrRANDE När det gäller den internastyrkans fönnåga anser MSB att, fönrtom att hantera olyckor med begränsad intern omfattning, styrkan ska hafonnåga att hindra eller begränsa en olycka för attundvikaallvarliga skador på miljön samt människori omgivningen och hos andra verksamhetsutövare inom industriområdet. Denna förmåga torde inkludera rök- och kemdykning. Enligt MSB:s uppfattning bör detaljerna i frågan om förstärkt internberedskap avgöras avtillsynsmyndigheten i samråd med kommunen i kommunens egenskap av tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB:s ställningstagandeochyrkande omvillkor Med stöd av det ovan framförda och med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 miljöbalken anser MSB att den del avden söktaverksamheten som avser tillverkning av flytande svaveldioxid inte är lämplig på platsen. Även om sannolikheten för de aktuella olycksscenariema är låg gör de potentielltförödandekonsekvensersomettsådantolyc1csscenario kan geupphovtill att platsen får anses som högst olämplig. MSB avstyrker därför den delen av ansökan och yrkar på att det sökta tillståndet törtillverkning av flytande svaveldioxid på denna plats ska avslås. MSB har inget att erinramot den sökta tillverkningen av svavelsyra och natriumbisulfit och yrkar på följande villkor (för verksamheten som helhet). Det skafinnas enberedskap med en intern räddningsstyrka dygnet runt, alla dagar underveckan kopplat till alla fabriker inom verksamhetsområdet. Den interna räddningsstyrkan ska vara bemannad, utbildad, övad och ha enförmåga attkunna hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljön till följd avde olycksscenarier somkan ge upphovtill en allvarlig kemikalieolycka. De nännare detaljer som behöver regleras angående den interna räddningsstyrkan såsom nivå på bemanning, utbildning, fönnåga, övningar m.m. anser MSB att miljödomstolen ska delegera till tillsynsmyndigheten att fatta beslut om i samråd med kommunen i kommunens egenskap av tillsynsmyndighet enligt lag~en om skydd mot olyckor. Övrigt Som svar på MSB:s fråga har bolaget i de inlämnade kompletteringarna redovisat att "Råå camping har informerats via informationsbroschyren på samma sätt som övriga verksamheter" och att Kemira "genomför ingen riktad information till campinggäster". MSB ifrågasätter hur det säkerställs att de tillfålliga gästernapåråå camping får den information som de behöver om allvarliga olyckor inom Kemiras område. Om bolaget menar att alla campinggäster får ett egetexemplar avinformationsbroschyren är detjuförvisso det bästa sättet att säkerställa infonna-

7 j' h t Myndighetentör samhällsskydd och beredskap tionsbehovet men MSB anser att det också bör uppföras flera informationstavlor på campingområdetmed motsvarande information som finns i informationsbroschyren. Då ansvaret for informationen till allmänheten ligger på kommunen bör bolaget ta upp frågan om utformning av och lämpliga platseratt placera infonnationstavlor på med kommunen. Beslut i detta ärende har fattats av myndighetsjuristper-olofwikström. I den slutliga handläggningen deltog även enhetschefingemar Malmström och Mikael Eriksson, föredragande. er-olof Wikström Mikael Eriksson Kopia för kännedom till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, Kungsgatan 13, 205 1SMalmö Länsstyrelsen i Skåne län, Samhällsbyggnadsavdelningen, Kungsgatan13,2051SMahnö Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg Helsingborgs stad, Miljö[örvaltningen, Helsingborg Helsingborgs stad, Kommunstyrelsens förvaltning, Brandforsvaret, Helsingborg 1

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Åsa Torstensson Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd I skälig omfattning Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd 2 MSB:s kontaktperson: Malin Vestin, 010-240 52 43 Publikationsnummer: MSB781 april 2015 ISBN: 978-91-7383-511-4 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Överklagande av miljönämnds beslut om förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19, Malmö kommun

Överklagande av miljönämnds beslut om förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19, Malmö kommun BESLUT 1(12) Kontakt Rättsenheten 010-22 416 60 (exp.) Căldăraru Gheorghe Ombud: Frederick Batzler c/o Centrum För Sociala Rättigheter Fredriksbergsgatan 7 212 11 Malmö Överklagande av miljönämnds beslut

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DOM 2015-05-28 Stockholm

DOM 2015-05-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2015-05-28 Stockholm Mål nr M 9668-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-06 i mål M 3898-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

DOM 2009-04-07 Stockholm

DOM 2009-04-07 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1310 DOM 2009-04-07 Stockholm Sid 1 (13) Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-01-10 i mål nr M 1865-07, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Naturvårdsverket,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer