I. _~~' Myndigheten tör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. _~~' Myndigheten tör"

Transkript

1 I. _~~' Myndigheten tör t : samhällsskydd ~ och beredskap Avd. for risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Mikael Eriksson Q27 ~YTTRA~~~" at1pn --_.--~---- Ertdatum Växjö tingsrätt Miljödomstolen BoxB VÄXJÖ Er referens M Rotelg HELSINGBORGS STAD MILJÖFÖRVALTNINGEN " 09.. t11?of /1 ~ K K AB -k t'"'11 t.a. Arend r:.of.~.. - ~J'I5 emlra eml - ansa an om I s dn en I. miljöbalken till fortsatt verksamhet vid svavelsyrafabriken i Helsingborgs kommun Myndighetenför samhällsskydd och beredskap (MSB) lämnarföljande synpunkter. Tillåtligheten I Boverkets allmänna råd 1995=5 "Bättre plats for arbete" är det angivnariktvärdetfor skyddsavstånd avseende oorganisk kemisk industri satttill meter. Till grund för riktvärdet om skyddsavstånd ligger en sammanvägdbedömning av riskerna för miljö~ hälsa och säkerhet. Enligt artikel 12 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsaföljderna av allvarliga olyckshändelser därfarliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet) ska medlemsstaternavid reglering av markanvändningen ochvid annan relevant reglering beakta nödvändigheten avföljande: att på lång sikt upprätthålla lämpliga avstånd mellan å ena sidan de verksamheter som omfattas avdirektivet och å andrasidan bostadsområden~byggnader och platsersom besöks avallmänheten, större transportvägar sålångt det är möjligt, rekreationsområden samt områden med särskilt intressant eller känslig natur och för befintliga verksamheter, nödvändigheten av kompletterande telmiska åtgärder så att riskerna for människor inte ökar. Artikel 12 i Seveso II-direktivet ansågs vid genomförandet av direktivet i Sverige varauppfyllt medbefintlig lagstiftning vilket framgår av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering, sid. 46, där b1.a. följande anges. Genomframfijr alltplan- och bygglagen och migöbalken harsvenska myndigheter långtgående möjligheterattpåverkajrågor omfysiskplane- MSB Myndigheten får samhällsskydd och beredskap Postadress Karlstad Besöksadress Stockholm: Kungsgatan S3 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revinge: Revingeby Telefon: 07J Fax: Org.nr

2 Myndighetenror samhällsskyddochberedskap YlTRANDE ring. Även allmänhetens möjlighet till insyn och deltagande ärväl tillgodosedda. Några sätsldlda lagstijtningsåtgärder såvitt avser denfysiska planeringen behövs därför inte. Det är således bl.a. genom miljöbalken och den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 6 som kraven enligt artikel 12 skatillgodoses. I den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen anges bl.a. foljande på sid. 28. Avståndetfrånproduktionsområdets gräns till närmastbelägna bostäder (öster om Industrigatan) är ca 100 m. Avståndetfrån svavelsyrafabriken (svaveldioxidlagret) till närmastbelägna bostäder är ca 300 m. Markanvändningen inom ettavstånd av ca m i norr, 800 m österut och ca m söderutjrånproduktionsområdet redovisas på ovan nämnd översiktskarta. Av kartanframgår områden medverksamheter, bostadsbebyggelse samtoffentliga byggnader såsom skolor etc. Den översiktskarta som nämns finns som bilaga C i ansökningshandlingarna. På sid. 15 i säkerhetsrapportens avsnitt 2.5 med rubriken "Områden som kan beröras aven allvarlig kemikalieolycka" framgår att inom det område ( upp till meter enligt ovan) som nämlast gränsartill Kemira och som i norr och österbegränsas avjärnvägenoch i söder av Råå bor ca 7 goo människor och arbetar ca människor. I de inlämnade kompletteringarna anges att ca personer uppskattasbo i området upp till ca meter. I avsnitt 7.7 på sid i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas plan- och omgivningsförhållanden. Bl.a. redovisas uppgifter om nya detaljplaner i närområdet och om pågående programarbete där det framgår attnybostadsbebyggelse, kontor, aktivitetslokaler, restauranger och utbildningslokaler m.id. planeras i Kemiras närområde. Pennanenta campingstugor kommer att medges vid Råå camping omedelbart söder om Kemiras område. Dessutom anges att ett planprogram har upprättats för att pröva möjligheten att bygga en ny småbåtshamn med plats for båtarvid Knähaken t också omedelbartsöder om Kemiras område. Den beskrivna bebyggelse- och planutveckling går således i motsatt riktning jämfört med intentionerna i artikel 12 i Seveso II-direktivet, vilket får anses som uppseendeväckande. Beträffande möjliga olycksscenarier i den söktaverksamheten så redovisas att olika scenarier med utsläpp av den giftiga kondenserade gasen svaveldioxid respektive utsläpp av oleum är de värsta, även om sannolikheten för dessa olycksscenarier redovisas som låg. Det framgår av handlingarna att oleum numerabaratas invidvissa speciella uppstartstillfållen och hanteras således inte löpande i verksamheten längre.

3 Myndighetenror -samhällsskydd och beredskap I sammanfattningen till den konsekvensanalys för svaveldioxid som bolaget kompletterat handlingarna medframgår bla. foljande. Den allvarligaste olyckan som/år störstkonsekvens ärettutsläpp av kondenserad svaveldioxid i vätske/asfrån enjämvägsvagn. Orsaken till olyckan kan vara atten vagn utsättsför mekaniskpåverkan av något vasst eller spetsigtföremål. Etthål uppstår i tankens vätske/as, där enjet medfinfördeladsvaveldioxidsprutar ut. Beräkningar medsimuleringsprogrammet nchems-plus" visar attris1cavståndet i vindriktningen kan uppgå till 700 m, där minsta koncentrationen är400ppm. Vid en koncentration på400ppm kan gasen orsaka toxiskt lungödem redan efter några få andetag, vilket medför en total utslagning av allt organisktliv på ett avstånd upp till 700 mfrån olycksplatsen. Skadorkan även uppkomma utanfördenna zon, men då med lägre skadeverkan. De största konsekvenserna kan uppkomma om en olycka inträffar sommartid mednordlig vind. Då kan ettgiftigtgasmoln driva in över Råå campingplats och drabba.attstort antal människorsom vistas inom området. Av sammanfattningeni säkerhetsrapportenpå sid. 5 framgår ~1.a. att "den största externa påverkanpå och utanför industriområdet är ett större utsläpp av svaveldioxid eller oleum där riskavståndet kan uppgå till mellan ro beroende på utsläppsstorlek och meterologiskaforhållanden". MSB konstaterar att möjligheterna att snabbt söka skydd inomhus för gäster och besökare vid Råå camping får anses som ytterst begränsade. Den söktaverksamhetens närhet till bostadsbebyggelse, övrig verksamhet och campingplatsen i Råå innebär enligt MSB:s uppfattning att miljöbalkens lokaliseringsprlncip enligt 2 kap. 6 inte uppfylls. Detta medför att frågan om hela eller delar avverksamheten alls kan accepteras på platsen blir aktuell. Det innebär också att frågan om vilka skyddsåtgärder somkan vidtas får avgörande betydelse for tillåtlighetsbedömningen av den nu söktaverksamheten. Lokaliseringsfrågan var aktuell även 1990 i samband med prövningen enligt miljöskyddslagen i dåvarande Koncessionsnämnden för miljöskydd (beslut 99/90). Flera remissinstanser ifrågasatte lokaliseringen, både pågrund av utsläpp av föroreningar och med tanke på risken för olyckor. Koncessionsnämnden fann dockattlokaliseringen kunde accepteras men att "vid fastställandet avvillkoren för tillståndetbör dock särskild hänsyn tas till anläggningarnas närhet till tätbebyggelse och övrig f6roreningsbelastning i området". Verksamheten har bedrivits på platsen under lång tid och harsom nämndes tidigare prövats och erhållit tillstånd enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Någon samlad integrerad miljö- och säkerhetsprövning (inklusive en fordjupad säkerhetsprövning) av svavelsyrafabriken eller Kemiras hela verksamhet enligt

4 Myndigheten rör samhällsskydd ochberedskap miljöbalken med en säkerhetsrapport som beslutsunderlag har dock aldrig ägt rum (se prop.1998/99=64 Säkrare kemikaliehantering, sid ). Säkerhetshöjande åtgärder - utredning avinbyggnadmedsprinkler I de inlämnade kompletteringarna har bolaget på sid. 3 redogjort för de utredningar om "fasta system för nedtvättning av svavelsyradimma samt beträffande uppställning avtranportbehållare ochjärnvägsvagnar inomhus" som bleven följd av ettyrkande från miljönämnden i Helsingborgs kommuni mål M med dom från Både miljönämnden och MSB hari det nu aktuella måletbegärt komplettering av ansökningshandlingarna med dessa utredningar då de tidigare inte genomförts såsomframgår avdomen i M I korta ordalag på en halv sida redovisas en utvärdering avtidigare försök från 1984 (redovisas som bilaga) avseende nedtvättning av svaveldioxid samt bla. följande angående inbyggnad. En överslagsberäkning har genomförtsfor en tät byggnadsom täcker en rimlig del av rangerområdet, medplattaoch uppsamlingsanordningför vätskejas samtskrubberfor atttvätta gasjas. Kostnaderna uppgår översiagsmässigt tillflera lo-tals miljoner kronor. Den redan låga risken, de höga kostnaderna och de praktiska aspekternajörjcn.ippade meden sådan inbyggnad} såväl teknisktsom hanteri.ngsmässigt, talar enligtbolagets bedömning emot denna åtgärd. MSB kan inte se att bolaget med denna "utredning" tagit frågan på något större allvar. Det saknas i dennafråga en seriös utredningsredovisning med en redogörelse för bl.a. byggnadstelmiska förutsättningar och närmare kostnader samt endiskussion om möjlig riskreduktion i förhållande till de olycksscenarier som identifierats och redovisats för uppställning och hantering avtranportbehållare och järnvägsvagnarutomhus. Säkerhetshöjande åtgärder - iörstärktinternberedskap kopplattill helaverksamheten För närvarande pågår tillståndsprövningar enligt miljöbalkenfor ettantal av Kemiras anläggningar i Helsingborg hos miljödomstolen. Det är svavelsyrafabriken (M ), saltsyrafabriken (M ), kalciumkloridfabriken (M ) och natriumperkarbonatfabriken CM 90-10). Det verkar därmed inte bli någon samlad bedömning och prövning av Kemiras hela verksamhet i Helsingborg i ett och samma mål som egentligen förutsattes i de tre domarna från miljööverdomstolen angående Kemirafrån CM , M och M ). I frågan om den interna beredskapen för olyckor:finns det dock all anledning att utgåfrån den samlade verksamheten. Om denna fråga bör.tas upp i alla domar eller enbarti den domen som meddelas i detta mål kan diskuteras.

5 Myndigheten rör samhällsskydd ochberedskap Genom beslut från länsstyrelsen i Skåne län från 2005 omfattas Kemiras verksamheti Helsingborg avbestämmelsernaför s.k. farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 lagen om skydd mot olyckor där bla. följande anges. Vid en anläggning där verksamheten innebärfaraför atten olycka skall orsaka allvarliga skadorpå människor eller miljön, äranläggningens ägare eller den som utövar verksamhetenpå anläggningen skyldig atti skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap medpersonal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärderför atthindra eller begränsa sådana skador. Bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen om skydd mot olyckor syftartill att den farliga verksamheten ska hålla ellerbekosta en kompletterande beredskap till den kommunala beredskapen för räddningsinsatser som i sig ska baseras på förekommande risker i kommunen. Den kompletterande beredskapen hos den farliga verksamheten är inledningsvis till för att hindra eller begränsa allvarliga skadori ett tidigt skede aven olycka. I den interna planen för räddningsinsatser påsid. 177 i säkerhetsrapporten framgår att Kemira har ett civilrättligt löpande treårsavtal med Helsingborgs brandförsvar och att Helsingborgs brandförsvar i avtalet åtagit sig rollen att verka som industribrandkår åt Kemira. Att Kemira och Helsingborgs brandfårsvar har ett ingående och bra samarbete är en nödvändig grund i beredskapen. MSB anser dock att Kemiras egen internafönnåga att hanterar allvarliga olyckor behöver höjas. Att enbartförlita sig på den kommunala räddnings1jänsten för sådana insatser påindustriområdet skulle i praktiken innebära att kommunen harresurser som hela tiden är avsatta för Kemira. Det kan uppstå situationeri kommunen där frågor om tillgång till resurser, prioriteringar, tidsaspekterm.m. gör att Kemiras tillgång till en egen intern beredskapsstyrka i ett tidigt skede kan vara avgörande för en olyckas förlopp och konsekvenser. Med tanke på identifierade och redovisade olycksscenarier i säkerhetsrapporten för de olika anläggningarna/fabrikerna inom Kemiras verksamhet i Helsingborg, behovet av ett tidigt ingripande och med beaktande avnärheten till bebyggelse, övriga externaverksamheter utanför och inom industriområdet samt campingplatsen i Råå är frågan angelägen. MSB anser att det är motiverat att Kemira har tillgång till egen personal som, utöver nonnala arbetsuppgifter i produktionen, har utbildning och fånnåga for att kunna fungera som en intern styrka för räddningsinsatser dygnet runt som komplement till kommunens räddningstjänst. Dimensioneringen bör enligt MSB:s uppfattning vara minsten person i ledande befattning med befogenhet att initiera, leda och samordna omedelbara räddningsinsatser och erforderlig räddningspersonal med utbildning för att kunna hantera förekommande olyckscenarier.

6 Myndigheten tör samhällsskydd ochberedskap YTrRANDE När det gäller den internastyrkans fönnåga anser MSB att, fönrtom att hantera olyckor med begränsad intern omfattning, styrkan ska hafonnåga att hindra eller begränsa en olycka för attundvikaallvarliga skador på miljön samt människori omgivningen och hos andra verksamhetsutövare inom industriområdet. Denna förmåga torde inkludera rök- och kemdykning. Enligt MSB:s uppfattning bör detaljerna i frågan om förstärkt internberedskap avgöras avtillsynsmyndigheten i samråd med kommunen i kommunens egenskap av tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB:s ställningstagandeochyrkande omvillkor Med stöd av det ovan framförda och med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 miljöbalken anser MSB att den del avden söktaverksamheten som avser tillverkning av flytande svaveldioxid inte är lämplig på platsen. Även om sannolikheten för de aktuella olycksscenariema är låg gör de potentielltförödandekonsekvensersomettsådantolyc1csscenario kan geupphovtill att platsen får anses som högst olämplig. MSB avstyrker därför den delen av ansökan och yrkar på att det sökta tillståndet törtillverkning av flytande svaveldioxid på denna plats ska avslås. MSB har inget att erinramot den sökta tillverkningen av svavelsyra och natriumbisulfit och yrkar på följande villkor (för verksamheten som helhet). Det skafinnas enberedskap med en intern räddningsstyrka dygnet runt, alla dagar underveckan kopplat till alla fabriker inom verksamhetsområdet. Den interna räddningsstyrkan ska vara bemannad, utbildad, övad och ha enförmåga attkunna hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljön till följd avde olycksscenarier somkan ge upphovtill en allvarlig kemikalieolycka. De nännare detaljer som behöver regleras angående den interna räddningsstyrkan såsom nivå på bemanning, utbildning, fönnåga, övningar m.m. anser MSB att miljödomstolen ska delegera till tillsynsmyndigheten att fatta beslut om i samråd med kommunen i kommunens egenskap av tillsynsmyndighet enligt lag~en om skydd mot olyckor. Övrigt Som svar på MSB:s fråga har bolaget i de inlämnade kompletteringarna redovisat att "Råå camping har informerats via informationsbroschyren på samma sätt som övriga verksamheter" och att Kemira "genomför ingen riktad information till campinggäster". MSB ifrågasätter hur det säkerställs att de tillfålliga gästernapåråå camping får den information som de behöver om allvarliga olyckor inom Kemiras område. Om bolaget menar att alla campinggäster får ett egetexemplar avinformationsbroschyren är detjuförvisso det bästa sättet att säkerställa infonna-

7 j' h t Myndighetentör samhällsskydd och beredskap tionsbehovet men MSB anser att det också bör uppföras flera informationstavlor på campingområdetmed motsvarande information som finns i informationsbroschyren. Då ansvaret for informationen till allmänheten ligger på kommunen bör bolaget ta upp frågan om utformning av och lämpliga platseratt placera infonnationstavlor på med kommunen. Beslut i detta ärende har fattats av myndighetsjuristper-olofwikström. I den slutliga handläggningen deltog även enhetschefingemar Malmström och Mikael Eriksson, föredragande. er-olof Wikström Mikael Eriksson Kopia för kännedom till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, Kungsgatan 13, 205 1SMalmö Länsstyrelsen i Skåne län, Samhällsbyggnadsavdelningen, Kungsgatan13,2051SMahnö Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg Helsingborgs stad, Miljö[örvaltningen, Helsingborg Helsingborgs stad, Kommunstyrelsens förvaltning, Brandforsvaret, Helsingborg 1

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

DOM 2012-10-24 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-24 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-24 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5638-11 Dok.Id 289490 KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bostadsrättsföreningen Pungpinan 7. Bostadsrättsföreningen Segelskutan 8. 9. 10. 11. 12.

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr P 5065-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr P 4148-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Kommittédirektiv En effektiv Sevesolagstiftning Dir. 2011:72 Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över regleringen av tillståndsgivning och tillsyn

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN BEGÄRAN OM KOMPLETTERING 1(1) 2012-06-26 500-11875-2012 STRÅLSÄKERHETS MYNDIGHETEN Vår referens Enheten for Samhällsskydd och Beredskap Gert Jacobsson 040/044-25 23 33 Strålskyddsmyndigheten!

Läs mer

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund Mål nr M 225-13 KLAGANDE 1. Härnösands kommun, Samhällsnämnden 871 45 Härnösand 2. Kramfors kommun, Miljö- och byggnämnden

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar Erica Nobel / Partner / Advokat Bakgrund Miljölagstiftningen utvecklas ständigt, främst genom praxis och ny EU-lagstiftning Olika lagstiftningar och myndigheter

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall 1(5) Jonas Georgsson 010-2248667 Jonas.Georgsson@lansstyrelsen.se Samuelssons Åkeri i Vretstorp AB Sågebol Åkerslund 733 69495 Vretstorp Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall Länsstyrelsens

Läs mer

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall 1(5) Jonas Georgsson Direkt: 010-224 86 67 jonas.georgsson@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Adam Pettersson Åkeri AB Box 242 73224 Arboga a.pettersson_akeri@telia.com För kännedom till: miljo.bygg@vmmf.se

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg BESLUT Diarienummer Sida 2014-12-12 562-42076-2014 1{2) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl 010-2245431 Baneservice Skandinavia AB Stilla Havet 1 41834 Göteborg Tillstånd

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-10-21 meddelad i Nacka strand Mål nr P 4477-16 KLAGANDE EJSelenkonsult AB Genetikvägen 11 B 756 51 Uppsala MOTPART Uppsala kommun 753 75 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol, naturgas

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Länsstyrelsens roll och tillsynsarbete Sara Edlund Fredholm Länsstyrelsen Skåne, Miljötillsynsenheten Sevesodagen 3 februari 2016 Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 8572-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-22 i mål M 3212-16, se bilaga A KLAGANDE I.M.J MOTPART 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

DOM 2013-04-17 Stockholm

DOM 2013-04-17 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 8734-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-01 i mål nr M 2067-12, se bilaga KLAGANDE S E MOTPARTER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2016-09-27 562-32056-2016 1(3) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO AB) Södra Hamngatan 6 45380 Lysekil Tillstånd

Läs mer

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall L,änsstyrelsen \. fl\ 11.,,,' o í\/j.,!''..i\, v. Jonas Georgsson Direkt: 010-224 86 67 j onas.georgsson@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 8131 1(5) 2014-10-09 Dnr: 562-5480-2014 Bastransport i Örebro AB Berglundavägen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-02-03 Stockholm Mål nr P 8219-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-12 i mål P 2148-16, se bilaga A KLAGANDE ML MOTPART Bygg-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 september 2012 Ö 3238-10 SÖKANDE 1. BA 2. KB 3. AB 4. HB 5. ÖB 6. SB 7. ID 8. SD 9. EF 10. LF 11. EG Dok.Id 68236 HÖGSTA DOMSTOLEN

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 2342-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-07 i mål nr P 905-16, se bilaga A KLAGANDE J N MOTPARTER 1.

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msbmyndigheten.se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr P 6430-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 739-16, se

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060307 2016-11-24 Stockholm Mål nr M 5221-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M 1094-16, se bilaga KLAGANDE SBIS

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Agroetanol AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

DOM 2012-06-08 Stockholm

DOM 2012-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2012-06-08 Stockholm Mål nr P 1606-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-25 i mål nr P 133-12, se bilaga A KLAGANDE S.K. MOTPARTER

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län.

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län. 1 (7) MILJÖENHETEN Jenny Sörensen Sarlin Telefon 010-224 93 39 Jenny.sorensen.sarlin@lansstyrelsen.se Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-02-18 Stockholm Mål nr M 5308-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-05-07 i mål nr M 1555-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (7) Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Ert datum 2011-12-21 Er referens UF211/75885/UD/FIM

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr P 11898-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-28 i mål nr P 4331-14, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet Om olyckan är framme så hanteras Farliga ämnen i din närhet Företag som hanterar kemikalier spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär också vissa risker. Du bor eller vistas i närheten av

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

DOM 2013-08-29 Stockholm

DOM 2013-08-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-08-29 Stockholm Mål nr P 433-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-18 i mål nr P 105-12, se bilaga

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2016-10-21 Stockholm Mål nr M 3601-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-30 i mål nr M 956-16, se

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-10-23 Stockholm Mål nr M 6999-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-02 i mål nr M 2030-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2016-12-08 Stockholm Mål nr M 5877-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2016-06-13 i mål nr M 2028-16, se bilaga A KLAGANDE Lantmännen

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

Riskhantering i ett MKBperspektiv

Riskhantering i ett MKBperspektiv Riskhantering i ett MKBperspektiv Nan Kjellberg Monika Walfisz Agenda Olycksrisker i miljölagstiftningen MKB-processen och riskhantering Samråd Miljökvalitetsnorm för vatten Olycksrisker i miljölagstiftningen

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Mål nr M 3834-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-02-12 Rättelse, 2015-02-16 Beslutat av: rådmannen Inge Karlström Med tillämpning av 33 ärendelagen rättas domen enligt följande.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer