Det ska vara lätt att göra rätt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ska vara lätt att göra rätt!"

Transkript

1 TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN

2 En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar sina sopor. Över 1,3 miljoner hushåll har idag insamling på hemmaplan, men få av dessa är villaägare. Att samordna kommunens hämtning av restavfall hos villor med att erbjuda fastighetsnära insamling kan leda till att fler förpackningar och tidningar får ett nytt liv. får allt fler invånare möjlighet att lämna sina tomma mjölkkartonger och schampoflaskor i nära anslutning till den egna bostaden. Initiativet till den utökade servicen tas vanligen av den som beslutar om avfallshanteringen och FTI stödjer den utbyggnad som pågår genom fastighetsägares och kommuners försorg. Den här guiden är för dig som har samma intresse som oss, att det ska vara enkelt att inrätta fastighetsnära insamling för förpackningar och tidningar. Källsortering ska vara enkelt och motiverande. Insamlingssystemet behöver därför ständigt förbättras, inte minst för att uppnå de högre ställda återvinningsmålen för förpackningar och tidningar som börjar gälla år En kontinuerlig utveckling pågår därför i nära samarbete mellan landets kommuner och oss på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, med årliga samråd, samverkansavtal och en regelbunden dialog. ÖKAD SERVICE Förutom att ha tillgång till ett stort antal återvinningsstationer som FTI har utplacerade i landets 290 kommuner, FASTIGHETSNÄRA INSAMLING VAD MENAS Fastighetsnära insamling innebär att de boende har tillgång till återvinning antingen i eller alldeles i närheten av fastigheten. För villaägare betyder det oftast återvinning på den egna tomten med hjälp av så kallade fyrfackskärl. Här är det kommunen som fattar beslut om hantering av avfallet samt väljer hur hämtningen ska gå till, i egen regi alternativt om man anlitar en eller flera entreprenörer. Anlitas en insamlingsentreprenör för förpackningar och tidningar som har ett samarbete med oss på FTI, garanterar vi att dessa återvinns på samma sätt som om de hade lämnats på en återvinningsstation. TYDLIGA MÅL FTI ska vid varje tillfälle uppnå och överträffa de mål för återvinning som staten slår fast. FTI ska sprida kunskap om och öka intresset för fastighetsnära insamling. FTI ska förenkla och underlätta för insamlingsentreprenörer, kommuner och fastighetsägare så att antalet hushåll med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, blir allt fler. FTI ska stimulera innovativa lösningar för fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling. 2 Det ska vara lätt att göra rätt! 2015

3 Vägen till mer återvinning Hur långt har din kommun kommit? Processkartan nedan ger dig en överblick över hur andra kommuner valt att arbeta för att inrätta fastighetsnära insamling. Ett arbete som kräver en hel del förberedelser, delaktighet och information för att skapa ett brett engagemang och ett bra beslutsunderlag. Exakt hur det kommer att gå till i din kommun är givetvis beroende av antal invånare och dess demografi liksom andra lokala skillnader och förutsättningar. INGEN FNI FÖRSTUDIE PROJEKTPLANERING INFORMATION MATERIALÅTERVINNG DRIFT AV FNI FNI-AVTAL LOGISTIK UPPHANDLINGAR SE VÅRT EXEMPEL NÄSTA SIDA INGEN FNI Kommunen har inte tagit formellt beslut ännu alternativt valt att avstå. FÖRSTUDIE Beslutsunderlag tas fram, med till exempel: - Omvärldsbevakning - Marknadsundersökning - Kostnadsberäkningar - Miljöaspekter - Pilotprojekt PROJEKTPLANERING Projektplan tas fram, med till exempel: - Mål - Organisation - Genomförande - Tidplan INFORMATION Kommunikationsplan tas fram, med till exempel: - Undersökningar - Uppföljningar - Aktiviteter UPPHANDLINGAR Av till exempel: - Fordon - Transporter - Kärl - Mellanlagring LOGISTIK Planering för till exempel: - Rutter - Dimensionering - Avlämning av insamlat material DRIFT Hantering av till exempel: - Löpande drift - Plockanalyser - Kvalitetskontroller MATERIALÅTERVINNING Till exempel: - Lämnas till FTI på överenskommen anläggning FTI kan vara behjälpliga och en samtalspartner i flera steg i processen. Vi kan bistå med nödvändig information och relevant input under till exempel förstudien, till logistikplanering och, inte minst, när det gäller materialåtervinningen. Om materialet lämnas på en anläggning som anvisats av oss på FTI, garanterar vi att förpackningarna och tidningarna återvinns på samma sätt som om de kom från en återvinningsstation. Det ska vara lätt att göra rätt!

4 En återvinningsresa - så här gjorde Jönköping De var tidigt ute i Jönköping. För snart tio år sedan beslutade fullmäktige att kommunens alla villahushåll skulle få tillgång till fastighetsnära insamling. Nu, ett antal år och en lång testperiod senare, är man snart framme vid målet. Här är deras återvinningsresa. Utredningen påbörjades 2005, kommunfullmäktige yrkade bifall året efter, men det dröjde nästan tre år innan man var redo att köra ingång den planerade pilottesten. Det skedde i ett område med villahushåll där hälften valde fastighetsnära insamling på försök. Även försöket under pilottestet drog ut på tiden vilket inte alls var tanken från början. Att vi valde att satsa på fastighetsnära insamling i villor var en logisk fortsättning på att vi i början av 2000-talet byggt en rötningsanläggning för omvandling av matavfall till biogas, säger Ulf Persson verksamhetschef för avfallshantering i Jönköping. Med utsortering av matavfall föll det sig naturligt att underlätta för villaägarna att även kunna sortera ut och återvinna bland annat förpackningar och tidningar. SKYNDA LÅNGSAMT Även när det gäller matavfall, var Jönköpings kommun pionjärer och som sådana fick man dras med ett antal barnsjukdomar. Detta i sin tur sköt fram startidpunkten för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. Men Ulf anser att en lite längre process inte 4 Det ska vara lätt att göra rätt! 2015

5 bara är av ondo, varken vad gäller förberedelser eller själva testperioden. Med vår erfarenhet i bagaget rekommenderar jag alla som står i startgroparna, att skynda långsamt, säger Ulf Persson. Då hinner man utvärdera, räta ut eventuella frågetecken, fånga upp sådant som man inte kunnat förutse samt, inte minst få gott om tid till att informera och förankra, både internt och hos villaägarna KRÄVS RESURSER Det kan vara en stor apparat, att dra igång fastighetsnära insamling i villahushåll. Det gäller att ta höjd för de resurser som krävs i form av både investeringar och organisation. Det kan uppstå ett antal hinder längs vägen, upphandlingar som kan bli knepigare än man trott, fördröjningar i leveranser, till exempel av de nya aggregaten till bilarna, rutter som behöver läggas om mer än en gång och en hel del annat, säger Ulf Persson. Men när väl allt rullar så finns många vinster att hämta, både för miljön i form av ökad materialåtervinning men också en ökad service för de boende. Bland testhushållen är det inte ett enda som tackat nej när försöket permanentades, en högre avfallstaxa till trots. Det har i sin tur lett till en hög anslutningsgrad när övriga områden rullats ut det senaste året. Mellan 70 och 80 procent har valt fastighetsnära insamling, säger Ulf Persson som räknar med att anslutningen kommer att öka ytterligare med tiden i takt med att intresset för återvinning och miljö ökar. Att förklara och informera är avgörande för att fastighetsnära insamling ska bli en framgång, avslutar Ulf Persson. NÅGRA TIPS FRÅN JÖNKÖPING Ta höjd för frågor och ifrågasättanden både internt och externt Avsätt resurser i en egen organisation. Oftast krävs både projektledare och projektadministratör, övriga kompetenser kan ropas av längs vägen Rulla gärna ut område för område så att ni får en ordentlig benchmark och kan optimera längs vägen Tänk på att det även krävs sådant som avställningsplatser och lagring vid byte av kärl Lägg mycket energi på kommunikation, både före, under och löpande Förankra internt och då inte bara hos de närmast berörda NÄTVERKANDE: DE CIRKA 30 KOMMUNER SOM IDAG HAR INFÖRT FASTIGHETSNÄRA INSAMLING HAR STARTAT ETT NÄTVERK FÖR ATT STÖTTA VAR- ANDRA. MAN TRÄFFAS DÅ OCH DÅ OCH HÅLLER VARANDRA UPPDATERADE VIA MEJL. I EN MINDRE SVENSK KOMMUN SOM INFÖRT FASTIGHETSNÄRA INSAMLING HAR MAN UNDER ETT ÅR UPPNÅTT FÖLJANDE: DE ÅTERVUNNA TIDNINGARNA MOTSVARAR 610 TRÄD DE ÅTERVUNNA PLASTFÖRPACKNINGARNA MOTSVARAR BRÄNSLE SOM KAN DRIVA EN MEDELSTOR PERSONBIL CA MIL ALTERNATIVT 110 RESOR TUR OCH RETUR MELLAN GÖTEBORG OCH STOCKHOLM. DE ÅTERVUNNA METALLFÖRPACKNING- ARNA MOTSVARAR ÅRSFÖRBRUKNINGEN AV HUSHÅLLSEL HOS FYRA GENOMSNITTLIGA VILLOR. DE ÅTERVUNNA GLASFLASKORNA MOTSVA- RADE ENERGI FÖR ATT KOKA KOPPAR KAFFE. Källa: Alingsås kommun Det ska vara lätt att göra rätt!

6 Information är a och o! En relevant och frekvent information till de boende är kanske det som är allra viktigast för att den fastighetsnära insamlingen ska bli framgångsrik. En kommunikationsplan bör tas fram så fort beslutet är taget. Involvera de berörda i ett tidigt skede, berätta om vad som är på gång, samla in synpunkter och önskemål. Bjud in en entreprenör till ett öppet möte och diskussion. Erfarenhet visar att miljöargumenten är avgörande för hushållens motivation. Lyft därför fram tydliga exempel som alla kan relatera till. Glöm inte att anpassa informationen till de boende med tanke på nyinflyttade och dem som saknar kunskap i svenska. KAN MAN FÅ HJÄLP MED INFORMATION OM ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR? JA, DET FINNS EN HEL DEL INFORMATION PÅ SOM KAN ANVÄNDAS FRITT. BLAND ANNAT TEXTER OM HUR INSAM- LING GÅR TILL, SORTERINGSGUIDER MED MERA. Nyckeln till miljövinst GLASFLASKOR OCH GLASBURKAR Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig i olika behållare. PLASTFÖRPACKNINGAR Alla plastförpackningar, hårda som mjuka sorteras tillsammans. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Papperspåsar, pappkartonger och wellpapplådor sorteras tillsammans. Vik ihop och platta till kartongerna. METALLFÖRPACKNINGAR Stål-, plåt- och aluminiumförpackningar sorteras tillsammans. Det är viktigt att avfall hålls sorterat. Sorteringen är själva grunden till att avfallet ska komma till nytta igen och igen. Allt avfall ska ha sina egna behållare och/eller platser. Bara för förpackningar och tidningar behövs minst sex olika behållare. TIDNINGAR Dags- och veckotidningar sorteras tillsammans med trycksaker, papper från hemmakontoret, pocketböcker och kollegieblock. 6 Det ska vara lätt att göra rätt! 2015

7 Svenskar allt duktigare på källsortering Nio av tio svenskar sorterar sina hushållssopor. Och vi blir allt duktigare på att lämna vår förpackningar till återvinningen. Dessutom är bilden av hur sorteringen fungerar i allmänhet ljus. Runt 90 procent är nöjda med hur systemet är uppbyggt. Bland dem som är negativt inställda är det framförallt servicen, och avståndet till närmsta insamlingsplats som drar ned betyget. Det visar en nyligen genomförd undersökning av svenskarnas inställning och agerande vad gäller källsortering och återvinning. ÖKAD SORTERING MED INSAMLING PÅ HEMMAPLAN En tredjedel av de tillfrågade skulle sortera mer om de fick tillgång till insamling på hemmaplan, i vissa fall mycket mer och det gäller både matavfall och förpackningar och tidningar. De senaste åren har allt fler hushåll fått möjlighet att sortera ut sitt matavfall vilket i sin tur öppnar upp möjligheter för utbyggnad av fastighetsnära insamling i framförallt villor. ÅTERVINNINGSSTATIONERNA - VAD HÄNDER MED DEM? Återvinningsstationerna kommer även framöver att finnas kvar och vara grunden i det nationella insamlingssystemet. Men tiderna förändras, kraven skärps om en ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Det ska vara lätt att göra rätt. Därför kommer andelen hushåll med fastighetsnära insamling att bli ännu fler de närmaste åren. Målet är att återvinningsstationer och fastighetsnära insamling ska komplettera varandra. Det ska vara lätt att göra rätt!

8 NYTTA MED FASTIGHETSNÄRA INSAMLING FÖR VILLAÄGARE Kommuner som infört fastighetsnära insamling av matavfall vittnar om synergieffekter med att också erbjuda insamling av förpackningar och tidningar. Införandet av separat insamling av källsorterat matavfall bland kommunens villaägare är med andra ord ett ypperligt tillfälle att ta ett helhetsgrepp om insamlingen. Med stor sannolikhet finns det skalfördelar att hämta genom att byta till så kallade fyrfackskärl på en gång i stället för att enbart satsa på utsorterat matavfall. En ökad materialåtervinning innehär att vi tär mindre på jordens resurser. Minskad energiåtgång, mindre belastning på miljö och klimat och inga sopberg är bara några av fördelarna med att inte låta naturens råvaror falla ur kretsloppet. Att värna miljön är en fråga som engagerar och en viktig del av det kommunala ansvaret. Det som, förutom att vara miljövänligt även kan göra vardagen lite enklare är det som engagerar mest. Därför kan införandet av fastighetsnära insamling vara en väg att stärka förtroendet. Återvinningsstationerna har länge haft huvudrollen i insamlingssystemet och de kommer fortsätta att vara en grundbult för gemene mans möjligheter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Men tiderna förändras och kraven skärps på en ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Och de som redan idag, via sin fastighetsägare eller kommun kan lämna sina tomma mjölkkartonger och schampoflaskor i nära anslutning till den egna bostaden, är mycket nöjda med den utökade servicen. FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN BOX STOCKHOLM BESÖKSADRESS: MAGNUS LADULÅSGATAN 63 A, 5 TR TEL: FAX: E-POST: INTERNET: TELEFON KUNDTJÄNST:

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar Litteraturstudie 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 11 1.1 Bakgrund och syfte... 11 1.2 Metod... 11 1.3

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning I din miljö En tidning att spara från Förvaltaren 2010 Förvaltaren är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 Elräkningen ingen överraskning Full koll i Storskogen Fantastiskt! Karin Jansson i Storskogen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2014. Segeltorps Hockey i Östnora. Foto: Anton Hedlund. Städa Strand

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2014. Segeltorps Hockey i Östnora. Foto: Anton Hedlund. Städa Strand STÄDA SVERIGE Städa Strand 2014 Segeltorps Hockey i Östnora. Foto: Anton Hedlund. Städa Strand Utbildningsmaterial till deltagande föreningar 2014 2 Städa Strand 2014 Tack för att ni vill vara med! För

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Kvartersnära återvinningscentraler RAPPORT U2013:18 ISSN 1103-4092 förord Ett sätt att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna är att inrätta kvartersnära, mindre enheter. Men det är oklart

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer