Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13"

Transkript

1 Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

2 Innehållsförteckning 1.Inledning Projektet...4 2:1 Definition av projektet...4 2:2 Syfte...4 2:3 Mål...4 2:4 Krav...4 2:5 Omfattning...5 2:6 Genomförande...5 2:7 Ansvarsfördelning...6 2:8 Riskanalys...7 2:9 Grovbudget...9 2:10 Kommunikationsplan :11 Tidsplan :12 Personas Genomförande :1 Genomförande av projektet :2 Gäster :3 Resväg och boende :4 Inbjudningar :5 Festplats :6 Kläder

3 1. Inledning Vi har fått i uppgift att pitcha ett bröllop för karaktärerna Petter och Esmeralda. Vi har tilldelats ett häfte med information om uppgiften. Här står allt om budget, tid, datum, önskemål och krav samt en beskrivning av personerna som vi ska anordna bröllopet för. Vi är fem personer som medverkar i projektgruppen: Emelie, Allen, Therese, Rebecka och Michael. Varje person i gruppen har sitt ansvarsområde som de ska presentera längre fram i projektet. Vi har delat in projektet i fem delprojekt som ska fixas till bröllopet. Var och en har till uppgift att följa budgeten för hela projektet. Vår kommunikation sker genom möten och genom Facebook. Varje vecka har vi även i uppgift att skriva en veckorapport som blir opponerade av två andra projektgrupper. För att underlätta kommunikationen mellan oss och dessa grupper har vi skapat en hemsida. Vi ser detta som en stor möjlighet till att lära oss att hålla i ett projekt, samarbeta och förstå dynamiken i en grupp, att lära oss kommunicera samt försöka sälja in oss på ett professionellt sätt. En uppgift som vi kommer att ha stor nytta till i våra framtida yrkesroller! 3

4 2.Projektet 2:1 Definition av projektarbetet Våra kunder är Esmerlda och Petter och de önskar sig ett naturnära bröllop den 20 september Vi har en budget på att förhålla oss till. Det kommer 80 gäster till bröllopet varav ett tjugotal från Argentina, lika många från Sverige och ett okänt antal från spridda delar av världen. Maten ska vara näringsodlat och ekologisk med tillhörande passande dryck. Det finns inte möjlighet att kontakta brudparet då de är på semester i Argentina, en envägskommunikation. Vår uppgift är att anordna hela bröllopet, från planering till utförande. 2:2 Syfte Syftet är att organisera och planera ett familjärt och naturnära bröllop med ett tillfredställt par, glada gäster och en nöjd företagsledning. 2:3 Målet Vårt mål är att lyckas med vår pitch, bli betygsatta, klara av att samarbeta med varandra och kommunicera på ett bra sätt, lära oss planera, kunna göra en budget med pengar över till vår företagsledning, samt få förståelse över hur man går till väga i ett projekt. Vi vill lyckas skapa ett naturnära, mångkulturellt och familjärt bröllop med omkring 100 gäster. Maten ska ligga i hög prioritering och ska i största möjliga mån vara närodlad och ekologisk. Petter och Esmeralda ska få sitt sagolika bröllop som de drömt samtidigt som vi ska hålla oss inom budget och få vinst över. En förhoppning vi har är att genomföra ett lyckat bröllop även för gästerna så att de vill anlita oss nästa gång de har en happening på gång. 2:4 Krav Eftersom Petter och Esmeralda är bortresta och vi inte har en tvåvägskommunikation är det lite klurigt att avgöra vilka önskemål som är önskemål och vilka av dem som är krav. Det vi utläser av uppgiften är att vi ska planera ett bröllop med 80 gäster som äger rum i närheten Söderåsens nationalpark. På bröllopet ska det serveras en tre rätters middag skapad av närodlade och ekologiska matvaror, med tillhörande lämplig dryck. Vi har en budget på kr som vi måste förhålla oss till. Hur vi ska prioritera dessa krav har vi diskuterat genom de personas vi har framställt (se nedan). Kraven från företagsledningen är att vi håller oss inom budget och genomför projektet med vinst. Ur företagsledningens aspekt är genomförandet med ett resultat av nöjda kunder inte lika högprioriterat som vinsten, dock är detta svårt att förutsätta eftersom vi inte vet företagets relation med Petter och Esmeralda. Inom teamet önskar vi att alla kommunicerar med varandra, är delaktiga och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till projektet så att vi lyckas hålla arbetet flytande och skapa ett bra resultat. 4

5 2:5 Omfattning Meningen är att vi ska skapa en pitch med så mycket kött på benen som möjligt. Vi ska alltså inte genomföra bröllopet i verkligheten. Vad vi däremot måste göra är att ta reda på fakta och undersöka hur man går tillväga när man skapar och ska genomföra ett projekt som detta. Eftersom vi inte har fått projektet tilldelat till oss måste vi det. Vi måste självklart göra en budget som vi känner ligger så nära verkligenheten som möjligt. Omfattningen och kraven måste på ett rimligtvis gå hand i hand för att projektet ska vara möjligt för oss att överhuvudtaget genomföra. Vad vi inom gruppen måste komma överens om är också hur mycket tid vi ska lägga på projektet. Vissa saker måste vi bortprioritera lite. Exempelvis är själva projektet för oss som studenter endast på fem högskolepoäng och redan där har vi en avgränsning att förhålla oss till (140 arbetstimmar på fyra månader, alltså åtta till nio timmar i veckan). 2:6 Genomförande Steg ett är att undersöka vad det finns för möjligheter att skapa ett bröllop för cirka 100 gäster, kring Petter och Esmeraldas önskemål så både dem, företagsledning och vi blir nöjda. För att konkretisera vad som krävs av oss, ska vi alltså göra följande: En projektplan, en budget, tidsplan, riskanalys, undersöka de juridiska svårigheterna, finna platser där bröllopet och festen kan äga rum, göra prisundersökningar på mat och dryck, boende, transport, och allt inom dekorationer. Vi behöver även undersöka vilka andra externa faktorer vi är beroende av, så som: personalkostnader, kläder och makeup, fotograf och underhållning. Av vårt moderföretag tillgodoses vi med behövande rekvisita. Vad vi också måste ta med i beräkningen är tillgången av hjälp från föreläsningar och lärare samt tillgången till varandra. Dessa undersökningar kommer att göras genom både olika former av personligkontakt till diverse företag samt sökningar på nätet. I vår tidsplan (se nedan) kan Ni se att vi delat upp i vilken ordning vi ska utföra våra undersökningar och kontakter. De flesta beslut är beroende av varandra, men en del av dem är primära för att vi ska kunna utveckla projektet framåt och måste därför prioriteras i startskedet av vår planering. Genom bland annat veckorapporter, kommunikation genom facebook och kontinuerliga möten gör vi så att arbetet går framåt och sätter standard för hur man ska bete sig inom gruppen. Vi har även skapat en ansvarsfördelning där varje område sköts av två personer, en a- ansvarig och en b-ansvarig. Denna åtgärd är främst till för att vi ska kunna opponera på varandra och ha varandra som ett bollplank, men även som en säkerhetsåtgärd då vi delar all information med varandra. 5

6 2:7 Ansvarfördelning Respektive gruppmedlems ansvarsområde redovisas här nedan. Inom varje delområde har vi valt en huvudansvarig och en assistent. Dessa personer är ansvariga för respektive delområde, men alla medlemmar i gruppen kommer att hjälpas åt inom samtliga delar så att vi kan utvecklas och lära oss att både samarbeta och delge oss av kontinuerlig information. Ansvarsfördelning Ansvarsområde Huvudansvar Assistent Inbjudningar, Art Director Allen Therese Dekoration och Vigsel Emelie Allen Underhållning Michael Rebecka Kommunikation, plats och lokal Rebecka Emelie Kläder och transport Therese Michael 6

7 2:8 Riskanalys!"#$$%&'( )'* )+,-.',-"+/ %$+-'4'(56789 :%0,'-/'0, )+,-/;"<' 6 A C'(>.#"D3">"'103>E0<'"><'0>,(%"3><31'0 8 F G$'">,-3>1+H3>,+1>&?>,3II3>,(;$$'J>,3II3>K< 6 F F A L";,('0>-30>+0('>0;"/3" !"E<&3"'(>.$+">,DE M CE..'$.%-0+01>3/>&$3(,NO3('"+01P"I Q F M B C'(>.$+">,("#I3/."%S F F T T C'-%"3K%0'"03>-%II'">+0(' M 6U V0.DE<0+013"03>0?">+0('>*"3I A 66 L$30'(>;">*#",'03(>*"?0>W"1'0K03 A 6F!"E<&3"'(,>X"30,&%"(>-%$$3&,3" A :$;<'"03>&3,,3">+0(' /303"03>30*3$$'" 6 F F 6M G'$.'";-03(>30(3$>1;,('" F F T 6Q 8 6U 6B Y;,(>,%I>'D>+0*%"I'"3(>%I>3$$'"1+ A @U F Y"E&&I'<$'I>-30>'D>0;"/3"3>E0<'">."#$$%&,<31'0 6 F F!"#$$%&'( )'* +(,-". /01'..2'3'4( 5-".6,(2.7(89 : A$%B=2,-1('" C8D6(12*#"1(#"126>('2%B=2*%$42 1$6&&'"2E$62*#"4F$.7G2 H0?2.7,7"26>>7>2E"#$$%&'( IJ I:7 ;62,#"2'>2E7B48& $2%B=21'"2<$$27K2062*?"24$7"('B4'>2*"?>2 M"21-4"72&?27K26>EL8.>6>,7">72 179($6,726>EL8.>72%B=2*#$L'"28&&2%927$$72*?K216>726>EL8.>6>,7"2 =7"27>$'K2179(27>(7$'(2,-1('"G INOJPO:JIP Q&&97>7"2179($6,72RF,"'1'>-"'"27K24%9972.7,'>26>>7>G2C92.'K726>('2-"29#L$6,(2E#"2.'2?(96>1(%>.'27>$->.72<.6,( S>,72*#"1'>7.'2,-1('"2%B=2.7,G 6>,'(2%"%$6,(2E"8.&7"G T%><>8'"$6,(2'U'"2107"2*"?>22 6>EL8.>6>,7">7G I:E IY ;629?1('207"728&&.7('"7.'2&?206$472RF,2062-"2E'"%'>.'2702%B=2 *#$L72.'"7127>4%91V.'"G W'2%07>G IXOJPO:JIP2179(2:JOJPO:JIP Z-"2,-1('">72%17"2E'"2062.'92E'"-K72%92'0'>(8'$$727$$'",6'"G2 /K2'>29'>F24%9&%>1'"7122 1%92-"2621(#"1(729#L$6,729?>2 7>&7117.2<$$27$$'"6,4'"G2 /K206247>21$-B472E"7>.'>2 6>>7>2.'>2,'"2*#"#.7>.'2 I[ 4%>1'40'>1'"G INOJPO:JIP W'>71(2I\OIJO:JIP I] W'2"'*GIJ /K20620'(27>(7$'(2,-1('"29'.2 1-4'"='(G INOJPO:JIP I7 W'"2'U'"24%B47">712<.67,"'2"'*'"'>1'"G2!-1(729#L$6,72407$6('(2&?297(2 &?2E%".'(^ S2L7>87"62:JIP IE _"%019747"297('> , W'2%07>G :JOIJO:JIP 7

8 8

9 2:9 Grovbudget Produkt: Kläder Bröllopsklänning, smoking, finkläder till alla barnen, smycken till bruden, brudbukett. Blommor Mat Ekologisk och närodlad mat Extern personal Till servering, uppriggning, mm. Fotograf Underhållning Dekoration Bordsdekorationer, dekorationer till loklen, mm. Musik Husband Mingel Tårta Vinst till företaget Dryck Transport Inbjudningar & Tackkort Buffert Totalt Beräknat pris: kr kr kr kr kr kr kr 5.000kr 5.500kr 3.000kr kr kr 3.500kr 3.000kr kr kr 9

10 2:10 Kommunikationsplan Intern kommunikation: Vår interna digitalakommunikation har vi främst via Facebook, då vi anser att det är mest lättåtkomligt för alla medlemmar i gruppen. På facebooksidan lägger vi upp alla filer och dokument vi skriver själv och de vi tycker är vettiga att dela från exempelvis andra grupper. Detta så att alla i gruppen alltid kan vara delaktiga och ha en sista åsikt innan någonting skickas in eller ett beslut tas. En risk när man använder ett skriftligt medium som exempelvis Facebook är att missförstånd kan ske på grund av fel ordval eller liknande. Ifall vi skulle behöva komma i kontakt angående något mer akut har vi delat telefonnummer med varandra. Mail använder vi för att skicka tyngre dokument. Vi har kontinuerliga möten varje vecka där diskuterar våra framtida uppgifter och planerar vår agenda. Om nödvändigt delar vi även in arbetsuppgifterna mellan oss. Extern kommunikation: Vi delar in den externa kommunikationen i två olika delar: kommunikationen med andra projektgrupper Kommunikationen till alla våra externa resurser. En extern resurs i detta fall kan vara bröllopsfotografen, cateringfirman eller ägarna till lokalen där vi tänkt ha bröllopsfesten. Kommunikationen med de andra projektgrupperna har skett via mail på it's learning. Detta har dock skapat en viss oklarhet då varken vi eller våra opponentgrupper vetat vem i respektive grupp som ska vara mottagare av veckorapporterna/opponeringarna. Vi har noterat detta problem och i början av vecka 41 skapat ett nytt system att kommunicera med opponentgrupper på. Vi har tillsammans i gruppen diskuterat många olika alternativ, tills vi beslutat att skapa en webbplats avsedd för veckorapporter och opponeringar. Webbplatsen heter Vi har pratat med de berörda grupperna och hoppas att alla kommer acceptera detta tillvägagångssätt. Skulle de vara någon grupp som misstycker med vårt nya sätt att kommunicera, så löser vi det genom att ha mailkontakt vi vår nya gruppmail. Vi har skapat ett nytt mailkonto för att underlätta för alla som vill nå oss. Mailadressen heter Via denna mailadress kan vi nu kommunicera med de opponentgrupper som möjligtvis inte vill använda sig utav vår hemsida, men vi kan även enkelt kommunicera med alla våra externa resurser. Genom att alla i gruppen har tillgång till samma mailadress kan vi alla ha kontakt med de externa resurserna utan att en specifik person blir låst till uppdraget. Och i det fallet då någon skulle insjukna eller inte kan närvara av olika anledningar, är det enkelt för alla att följa mailkonversationen. 10

11 2:11 Tidplan 11

12 2:12 Personas Petter och Esmeralda har bott tillsammans i 14 år varav åtta år i Sverige och innan dess i Argentina där de träffades. De bor i en ombyggd järnvägsstation i Röstånga i nordöstra Skåne, med sina fem söner, en vallhund vid namn Rex, några katter, ett dussin får och en handfull höns. Petter och Esmeralda har valt att bosätta sig i ett relativt litet samhälle ganska långt från en större stad men med närheten till naturen. Paret har en sparsam ekonomi men har precis ärvt pengar. De har valt att spendera en del av pengarna på långresa för familjen. Rastrerande del av pengarna har de valt att lägga på ett bröllop vid Söderåsens nationalpark, i närheten av deras hem. Detta innebär att paret är oanträffbara under planeringen av bröllopet och har lämnat sina önskemål och en summa pengar till vårt (och andras) förfogande. Esmeralda är en argentinsk keramiker som även driver en restaurang med närodlad och ekologisk mat. Restaurangen heter Stationen och verksamheten ligger i huset där familjen bor. Hon tycker om att spendera sin fritid i stallet. Esmeralda jobbar hemifrån och har tid att slänga ett extra öga år sina pojkar när hon än känner för det. Petter är ingenjör och träffade Esmeralda någonstans i Sydamerika då han jobbade för Skanska. Under sina lediga dagar tycker han om att ägna sig åt fågelskådning. Rafael är deras äldsta son. Han är välorganiserad och ansvarstagande, men också något av en ensamvarg. Anatomi och frimärke är något han intresseras av, vilket han kan spendera tid åt när han inte känner för att följa med familjen ut i skogen. Emanuel och Lucas är tvillingar. De har båda ett stort intresse för djur och är båda tävlingsinriktade, därav deras hobbyer inom juniorryttare och agility. Ser man dem i hemmet är de oskiljaktiga så deras olika intressen är stund då de är ifrån varandra. Felix har under sin korta uppväxt inte riktigt fått vara med och leka med sina äldre tvillingsyskon och fann sitt sällskap inom musiken. Han har utvecklat en riktigt fallenhet för fiol och kan spendera timmar åt att öva. Hector är inte så gammal och ganska många år yngre än sin närmsta bror. Med glimten i ögat målar han med fingerfärg, och det även utan papper. Och hans äventyrliga sida skrämmer hans föräldrar ibland då han försvinner ut i skogen och leker sina lekar i timmar. Utefter vår personas känner vi att denna familj värnar väldigt mycket om varandra och har ett naturligt nära band, samtidigt som dom har starka personligheter och trivs i sitt eget sällskap. Båda föräldrarna är naturkära och trivs i naturens tysta och förtrollande famn. Med tanke på deras respekt för naturen och Esmeraldas argentinska bakgrund, där det finns en stor kultur kring mat, är det inte svårt att förstå varför familjen föredrar ekologiskt och närproducerat. Om man ser till deras barn förstår man att föräldrarna uppmuntrar barnen till att göra vad de känner för, så länge de är aktiva och sköter sig. När man ser till barnens, och parets, olika intressen verkar de vara en ganska nyfiken familj som gärna provar nya saker. Med tanke på att Petter var villig att bo i Sydamerika och Esmeralda har varit villig att flytta ut i skogen i Sverige, kan man dra slutsatsen att de inte är rädda för att ta några risker. De känns som ett ganska äventyrligt par. Vi får bilden av att Petter är en glad, men tillbakadragen man omkring fyrtioårsåldern. Esmeralda är antagligen några år yngre än Petter och är en varm, kreativ människa med ett hett temperament. Hon är arbetsam och den som tar kommandot, och trots att hon verkar ha en bristande struktur i det mesta hon gör blir resultatet alltid positivt. 12

13 3. Genomförande av projektet Vi har inga fullständiga och bekräftade planer av hur genomförandet av bröllopsdagen kommer att se ut. Här kommer lite överseende tankar kring hur vi kan tänka oss att genomföra dagen, men är alltså i reservation för förändringar. 3:1 Gäster på bröllopet Brudparet har anmält 80 gäster för bröllopet men eftersom att vi inte vet om familjen är inräknad eller inte i den siffran så räknar vi med 100 personer. Detta är en säkerhetsåtgärd eftersom man aldrig vet om det tillkommer personer under dagen. Exempelvis brukar underhållningen vilja ha mat. 3:2 Resväg och boende för gästerna Många av gästerna kommer från Argentina och andra delar av världen och vi planerar inte att köpa flygbiljetter eller betala boende för deras. Vi planerar däremot att ta fram alla kostnader och bokningsalternativ för gästerna för att underlätta resvägen och övernattningen för dem. Skulle vår budget räcka till när vi har fått bekräftade offert kommer vi att se till att spendera dessa pengarna på gästernas övernattning. 3:3 Inbjudan I inbjudningarna ska vi ta fram boendeförslag, reseförslag samt önskningar om någon form av specialkost till bröllopsdagen. Osa dagen kommer att vara någon gång i mitten av april, då har vi en bra möjlighet att planera bröllopet efter antalet gäster och vilken typ av kost vi vill servera. Vi har räknat med att inbjudningarna kommer att kosta runt 100kr/st att skicka till Argentina och runt om till andra spridda delar av världen. Vi kommer att ha en backup och även skicka ut inbjudningarna genom e-post då vi vill säkerhetsställa att alla tillhandahåller dessa. Detta sker dock i ett senare skede. 3:4 Festplats Vi har funderat på flera olika platser och lösningar men inte fastställt någonting än. Vad vi föreställer oss är en vacker plats i nära anknytning till naturen. Dock vill vi inte att hela bröllopsfesten ska vara utomhus då det är september och trots önskan om en solig septemberdag är det för kallt att sitta utomhus under kvällen. 3:5 Kläder Inom budgeten för kläder har vi räknat in brudklänning, kläder till brudgummen och matchande fina kläder för barnen. Såklart planerar vi att beställa hem kläderna i god tid så att inga problem med storlekar uppstår på bröllopsdagen. 13

SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media

SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media SLUTRAPPORT Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media 4 december 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Avgränsningar inom uppgiften... 3 Avgränsningar

Läs mer

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ----

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ---- VÅRT BRÖLLOP & DEN: / / -- - ---- 12-18 MÅNADER INNAN: ATT FIXA Boka vigsel via kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten Skapa en budget för bröllopet Skapa en gästlista VIKTIGA BESLUT

Läs mer

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv.

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv. 12-18 MÅNADER INNAN BRÖLLOPSDAGEN: Arrangera ett möte för er och era föräldrar. Bestämma budget och hur utgifterna ska fördelas. Välja ungefärligt datum och tid för bröllopet. (Det faktiska datumet beror

Läs mer

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar:

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar: Mat & Dryck Mottagning med snittar och plockmat, sittande middag eller buffé? Välj er bröllopsmeny med omsorg, och satsa hellre på enkla, väl tillagade råvaror som uppskattas av de flesta, än avancerade

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 Fotograf Oskar Allerby Jag fotograferar människor och berättelser. Varje person har något unikt att berätta och jag försöker berätta historien. Jag älskar verkligen

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

Prislista Bröllop 2014

Prislista Bröllop 2014 Prislista Bröllop 2014 Hjärtat klappar i bröstet, i händerna finns en vacker bukett, kravatten rättas till, ett nervöst leende avfyras mot en vän, höga klackar mot kyrkans stengolv, klockorna som klämtar

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Vad är ett bevarat minne värt?

Vad är ett bevarat minne värt? Bröllop 2014 Vad är ett bevarat minne värt? Vad är den där absolut första kyssen som äkta makar värd? Det är svårt att svara på men det är inte svårt att komma överens om att det är en investering väl

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll

jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll bröllop 2015 jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll jag vill fånga, närhet, glädje och trygghet i stunden där och då mellan er

Läs mer

Bröllopsfotografering 2014

Bröllopsfotografering 2014 Bröllopsfotografering 2014 En investering En bröllopsfotografering är en investering som ökar i värde med åren. Ibland är det svårt att förutse vad man kommer att minnas mest ifrån sitt bröllop. När man

Läs mer

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER Välkomna till en unik och underbar upplevelse dagtid - ett drömbröllop på en magisk vingård

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop Checklista för aktiviteter 18 månader innan bröllopet Gör några bröllopspärmar för att papper och beslut som ni får och tar. Bestäm vilken dag ni vill att bröllopet ska gå av stapeln - ta fram några alternativa

Läs mer

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA!

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA! Vad betyder klädkoderna? Högtidsdräkt /Frack Frack, uniform eller folkdräkt för männen. Lång aftonklänning, galaklänning eller folkdräkt för damerna Mörk kostym Mörk kostym för männen Finare klänning,

Läs mer

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Prislista Bröllop Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna

Läs mer

Porträttpaketet Pris: 4.000:-

Porträttpaketet Pris: 4.000:- Fotografering Jag heter Emma och bor i Enköping tillsammans med min man. Jag är född i Gävle, uppväxt i Hudiksvall, och har även hunnit provat livet som östgöte. Jag är fotografen och illustratören som

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop från www.aladdinsuthyrning.se Sida 1 av 11 Vers 4.24.5 Gå igenom checklista. Markera de punkter ni vill ha med och lägg till de som saknas. Gör allt

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET Guld 2 - Ett Startklart Bröllopsalternativ På Direkten Mallorca har fantastiska stränder, och detta är en av de allra trevligaste! Anländ bara med ringarna, bröllopsstassen och gästerna

Läs mer

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2015 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Bröllopsbilder. ett minne för livet

Bröllopsbilder. ett minne för livet Bröllopsbilder ett minne för livet För mig är det viktigt att förmedla en känsla av er och den viktigaste dagen i ert liv. Min ambition är alltid hög jag vill fånga er lycka och kärlek på bild. Det finns

Läs mer

DIN BRÖLLOPSFEST. Välkommen på visning till oss så skall vi hjälpa er att göra er bröllopsdag oförglömlig för både er och era gäster.

DIN BRÖLLOPSFEST. Välkommen på visning till oss så skall vi hjälpa er att göra er bröllopsdag oförglömlig för både er och era gäster. DIN BRÖLLOPSFEST Ett minne för livet Vi på Vaxholms Kastell och Badholmen har en gedigen erfarenhet av bröllopsplanering. Vi arrangerar allt från det lilla enkla bröllopet till det mest storslagna och

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2014 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig Bröllopspaket 2013 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar i dagarna tre. Det är eran bröllopsdag

Läs mer

Bröllopspriser 2015-2016

Bröllopspriser 2015-2016 LOVE BY Emelie Ohlsson Bröllopspriser 2015-2016 Det finns fotografer som vet hur man tekniskt hanterar en kamera, sedan finns det fotografer som också är konstnärer som har en förmåga att fånga de där

Läs mer

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y cecilia engvall P H O T O G R A P H Y Bröllopspaket 2015 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar

Läs mer

Prisguide 2015. Foto: ME Photography

Prisguide 2015. Foto: ME Photography Prisguide 2015 Foto: ME Photography Låt oss förverkliga er dröm Vi vet att du har planerat och fantiserat om ditt bröllop och din speciella dag sedan barnsben. Vi vet även att du har en dröm om hur er

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Här möts gourm etmat, värm e och enkelh et.

Här möts gourm etmat, värm e och enkelh et. [GO DEEPER] EN GAFFEl KORT 2015 2 bröllopösterlen.se [GO DEEPER] 2015 Här möts gourm etmat, värm e och enkelh et. änk dig en mysig kvarterskrog på gågatan i en fiskestad. Värdinnan fullkomligt sprudlar

Läs mer

PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016

PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016 PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016 Jag förevigar er dag, så som ni minns den och vill minnas den. Endast tre saker finns kvar efter bröllopet: Kärleken, ringarna och bilderna. Ni har något alldeles

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

Thorskogs Slott. Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken.

Thorskogs Slott. Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken. Thorskogs Slott Att arrangera en bröllopsfest innebär många stora och små beslut, allt från inbjudningar till dukning. Med vår stora erfarenhet av bröllopsarrangemang kan vi erbjuda den avlastning och

Läs mer

Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in.

Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in. Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in. Prislista 2015 Champagne guld: Kollektionen champagne guld går i toner av guld. Gästerna får först ett save-the-day-kort som

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

PRISLISTA BRÖLLOP 2012

PRISLISTA BRÖLLOP 2012 PRISLISTA BRÖLLOP 2012 Välj det paket som passar era önskemål, eller så skapar vi ett just för Er! ALL ABOUT LOVE! All about Love är för er som vill ha hela dagen dokumenterad, från det att ni gör er i

Läs mer

PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER En mer idyllisk bröllopsplats än denna i en charmig

Läs mer

Bröllopsoffert 2015. - med resevation för ändringar - Fotograf Sandra Jensen

Bröllopsoffert 2015. - med resevation för ändringar - Fotograf Sandra Jensen Bröllopsoffert 2015 - med resevation för ändringar - Fotograf Sandra Jensen Fotografi med kärlek Jag älskar fotografering och jag älskar kärleken - Fotografi med kärlek. Jag älskar att fånga de äkta känslorna,

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten men med en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt till nordligare breddgrader. Med

Läs mer

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek All you need is love / 11 000 sek Ett litet paket som fångar stora stunder. Vi hinner med en avslappnad porträttfotografering efter/före vigseln, och ibland finns även tid kvar till familjeporträtt och

Läs mer

Det stora Bröllopspaketet

Det stora Bröllopspaketet Det stora Bröllopspaketet SPECIFIKATION AV PAKETENS INNEHÅLL 2016 Det stora bröllopspaketet 1655 kr/ person, pris beroende på säsong: Tillägg för minimidebitering: Vår minimigräns för arrangemang är 70

Läs mer

Priserna gäller från 080704 BRÖLLOPSFOTOGRAFERING

Priserna gäller från 080704 BRÖLLOPSFOTOGRAFERING BRÖLLOPSFOTOGRAFERING BRONS PAKET BröllopsPaket 4 600 kr PRISLISTA I Bronspaketet ingår porträttfotografering av brudparet och detaljbilder samt bilder för tackkort. Fotografering endast förmiddag. 10

Läs mer

Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn Affärsetikett Er möjlighet till fler lyckade affärer Vänder sig till Innehåll Er som vill öka kompetensen inom området och få en vassare relation till

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken.

Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken. Thorskogs Slott Att arrangera en bröllopsfest innebär många stora och små beslut, allt från inbjudningar till dukning. Med vår stora erfarenhet av bröllopsarrangemang, kan vi erbjuda den avlastning och

Läs mer

PRISLISTA 2014 WALLENBERG. Fotograf Malena

PRISLISTA 2014 WALLENBERG. Fotograf Malena ~ Att föreviga dina stunder tillsammans med nära och kära är betydelsefullt och härligt. Att en bild säger mer än tusen ord är sant och den får dig att minnas de viktiga och fina stunderna i livet, eller

Läs mer

Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder! Du skapar magi med kameran.

Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder! Du skapar magi med kameran. BRÖLLOP 2015 Emelie har en professionalism och känsla för fotokonsten som lever upp till allt man söker hos en fotograf. Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder Du skapar magi med kameran.

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Turturduva. Prislista 2015. Störst av allt är kärleken

Turturduva. Prislista 2015. Störst av allt är kärleken Turturduva Prislista 2015 Störst av allt är kärleken Ett bröllop är en stor händelse i livet. Efter månader av planering och förberedelser kan det kännas som om själva bröllopsdagen flyger förbi. Det är

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st.

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st. Bröllop Brudparsfotografering: Ca en timmes fotografering utomhus eller i en miljö som vi har kommit överens om. Utomhus hinner vi fota i lite olika miljöer, detaljbilder på bukett och ringar om ni vill

Läs mer

Nyhetsbrev Maj. Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang!

Nyhetsbrev Maj. Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang! Göteborg 150518 Nyhetsbrev Maj Vegahusen Hej! Nu är våren här! Än så länge med lite kyliga vindar men förhoppningsvis kommer solen kika fram vid våra utomhusarrangemang! Bifogat i detta nyhetsbrev till

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Investera i en av era största händelser i livet...

Investera i en av era största händelser i livet... Bröllop 2012/2013 Investera i en av era största händelser i livet... För mig är bröllopsfotografi någonting magiskt, när brudparen kontaktar mig så pirrar det till i magen som små fjärilar. Jag fullkomligt

Läs mer

Var med och sätt färg på Luleå!

Var med och sätt färg på Luleå! Volontärinformation RFSL RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Bröllop på Gotland 2015 Fotograf Ulrika Finnberg

Bröllop på Gotland 2015 Fotograf Ulrika Finnberg Bröllop på Gotland 2015 Fotograf Ulrika Finnberg Det man har kvar efter bröllopet är mannen, ringen och bilderna Ulrika Finnberg Myrstigen 36, Visby fotograf@ulrikafinnberg.com Mobil: 0733-185870 www.ulrikafinnberg.com

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Varje par har en unik kärlekshistoria att berätta -Hur börjar er?

Varje par har en unik kärlekshistoria att berätta -Hur börjar er? BRÖLLOP 2015 Tänk om ni vetat första gången ni möttes, att ni idag planerade för bröllop. Att detta möte var början på ert liv tillsammans. För några av er kanske det tog ett tag att förstå vad som hänt,

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

prislista porträtt 2014-2015

prislista porträtt 2014-2015 prislista porträtt 2014-2015 för mig är det viktigt att njuta av alla stunder i livet jag tycker att vardagen är den viktigaste stunden, det är då som den största delen av livet händer gå inte och vänta

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Abonnering & Julbord. Kontiki

Abonnering & Julbord. Kontiki Abonnering & Julbord Kontiki Abonnera Kontiki kostnadsfritt Precis i utkanten av Slottsskogen hittar ni våra unika lokaler som även går att abonnera för privata fester, företagsarrangemang, bröllop och

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

BRÖLLOPSOFFERT. Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel

BRÖLLOPSOFFERT. Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel BRÖLLOPSOFFERT B R Ö L L O P VÅ R E N / S O M M A R E N 2 0 1 3 Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel PRE-WEDDING KO N S U LTAT I O N O C H T E S T F OTO G R

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor

Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor Övningsuppgift v.43 - Copyrighting för sociala medier och webb Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor Facebookstatusar: 1. Hos oss på Stekoteket

Läs mer