Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13"

Transkript

1 Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

2 Innehållsförteckning 1.Inledning Projektet...4 2:1 Definition av projektet...4 2:2 Syfte...4 2:3 Mål...4 2:4 Krav...4 2:5 Omfattning...5 2:6 Genomförande...5 2:7 Ansvarsfördelning...6 2:8 Riskanalys...7 2:9 Grovbudget...9 2:10 Kommunikationsplan :11 Tidsplan :12 Personas Genomförande :1 Genomförande av projektet :2 Gäster :3 Resväg och boende :4 Inbjudningar :5 Festplats :6 Kläder

3 1. Inledning Vi har fått i uppgift att pitcha ett bröllop för karaktärerna Petter och Esmeralda. Vi har tilldelats ett häfte med information om uppgiften. Här står allt om budget, tid, datum, önskemål och krav samt en beskrivning av personerna som vi ska anordna bröllopet för. Vi är fem personer som medverkar i projektgruppen: Emelie, Allen, Therese, Rebecka och Michael. Varje person i gruppen har sitt ansvarsområde som de ska presentera längre fram i projektet. Vi har delat in projektet i fem delprojekt som ska fixas till bröllopet. Var och en har till uppgift att följa budgeten för hela projektet. Vår kommunikation sker genom möten och genom Facebook. Varje vecka har vi även i uppgift att skriva en veckorapport som blir opponerade av två andra projektgrupper. För att underlätta kommunikationen mellan oss och dessa grupper har vi skapat en hemsida. Vi ser detta som en stor möjlighet till att lära oss att hålla i ett projekt, samarbeta och förstå dynamiken i en grupp, att lära oss kommunicera samt försöka sälja in oss på ett professionellt sätt. En uppgift som vi kommer att ha stor nytta till i våra framtida yrkesroller! 3

4 2.Projektet 2:1 Definition av projektarbetet Våra kunder är Esmerlda och Petter och de önskar sig ett naturnära bröllop den 20 september Vi har en budget på att förhålla oss till. Det kommer 80 gäster till bröllopet varav ett tjugotal från Argentina, lika många från Sverige och ett okänt antal från spridda delar av världen. Maten ska vara näringsodlat och ekologisk med tillhörande passande dryck. Det finns inte möjlighet att kontakta brudparet då de är på semester i Argentina, en envägskommunikation. Vår uppgift är att anordna hela bröllopet, från planering till utförande. 2:2 Syfte Syftet är att organisera och planera ett familjärt och naturnära bröllop med ett tillfredställt par, glada gäster och en nöjd företagsledning. 2:3 Målet Vårt mål är att lyckas med vår pitch, bli betygsatta, klara av att samarbeta med varandra och kommunicera på ett bra sätt, lära oss planera, kunna göra en budget med pengar över till vår företagsledning, samt få förståelse över hur man går till väga i ett projekt. Vi vill lyckas skapa ett naturnära, mångkulturellt och familjärt bröllop med omkring 100 gäster. Maten ska ligga i hög prioritering och ska i största möjliga mån vara närodlad och ekologisk. Petter och Esmeralda ska få sitt sagolika bröllop som de drömt samtidigt som vi ska hålla oss inom budget och få vinst över. En förhoppning vi har är att genomföra ett lyckat bröllop även för gästerna så att de vill anlita oss nästa gång de har en happening på gång. 2:4 Krav Eftersom Petter och Esmeralda är bortresta och vi inte har en tvåvägskommunikation är det lite klurigt att avgöra vilka önskemål som är önskemål och vilka av dem som är krav. Det vi utläser av uppgiften är att vi ska planera ett bröllop med 80 gäster som äger rum i närheten Söderåsens nationalpark. På bröllopet ska det serveras en tre rätters middag skapad av närodlade och ekologiska matvaror, med tillhörande lämplig dryck. Vi har en budget på kr som vi måste förhålla oss till. Hur vi ska prioritera dessa krav har vi diskuterat genom de personas vi har framställt (se nedan). Kraven från företagsledningen är att vi håller oss inom budget och genomför projektet med vinst. Ur företagsledningens aspekt är genomförandet med ett resultat av nöjda kunder inte lika högprioriterat som vinsten, dock är detta svårt att förutsätta eftersom vi inte vet företagets relation med Petter och Esmeralda. Inom teamet önskar vi att alla kommunicerar med varandra, är delaktiga och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till projektet så att vi lyckas hålla arbetet flytande och skapa ett bra resultat. 4

5 2:5 Omfattning Meningen är att vi ska skapa en pitch med så mycket kött på benen som möjligt. Vi ska alltså inte genomföra bröllopet i verkligheten. Vad vi däremot måste göra är att ta reda på fakta och undersöka hur man går tillväga när man skapar och ska genomföra ett projekt som detta. Eftersom vi inte har fått projektet tilldelat till oss måste vi det. Vi måste självklart göra en budget som vi känner ligger så nära verkligenheten som möjligt. Omfattningen och kraven måste på ett rimligtvis gå hand i hand för att projektet ska vara möjligt för oss att överhuvudtaget genomföra. Vad vi inom gruppen måste komma överens om är också hur mycket tid vi ska lägga på projektet. Vissa saker måste vi bortprioritera lite. Exempelvis är själva projektet för oss som studenter endast på fem högskolepoäng och redan där har vi en avgränsning att förhålla oss till (140 arbetstimmar på fyra månader, alltså åtta till nio timmar i veckan). 2:6 Genomförande Steg ett är att undersöka vad det finns för möjligheter att skapa ett bröllop för cirka 100 gäster, kring Petter och Esmeraldas önskemål så både dem, företagsledning och vi blir nöjda. För att konkretisera vad som krävs av oss, ska vi alltså göra följande: En projektplan, en budget, tidsplan, riskanalys, undersöka de juridiska svårigheterna, finna platser där bröllopet och festen kan äga rum, göra prisundersökningar på mat och dryck, boende, transport, och allt inom dekorationer. Vi behöver även undersöka vilka andra externa faktorer vi är beroende av, så som: personalkostnader, kläder och makeup, fotograf och underhållning. Av vårt moderföretag tillgodoses vi med behövande rekvisita. Vad vi också måste ta med i beräkningen är tillgången av hjälp från föreläsningar och lärare samt tillgången till varandra. Dessa undersökningar kommer att göras genom både olika former av personligkontakt till diverse företag samt sökningar på nätet. I vår tidsplan (se nedan) kan Ni se att vi delat upp i vilken ordning vi ska utföra våra undersökningar och kontakter. De flesta beslut är beroende av varandra, men en del av dem är primära för att vi ska kunna utveckla projektet framåt och måste därför prioriteras i startskedet av vår planering. Genom bland annat veckorapporter, kommunikation genom facebook och kontinuerliga möten gör vi så att arbetet går framåt och sätter standard för hur man ska bete sig inom gruppen. Vi har även skapat en ansvarsfördelning där varje område sköts av två personer, en a- ansvarig och en b-ansvarig. Denna åtgärd är främst till för att vi ska kunna opponera på varandra och ha varandra som ett bollplank, men även som en säkerhetsåtgärd då vi delar all information med varandra. 5

6 2:7 Ansvarfördelning Respektive gruppmedlems ansvarsområde redovisas här nedan. Inom varje delområde har vi valt en huvudansvarig och en assistent. Dessa personer är ansvariga för respektive delområde, men alla medlemmar i gruppen kommer att hjälpas åt inom samtliga delar så att vi kan utvecklas och lära oss att både samarbeta och delge oss av kontinuerlig information. Ansvarsfördelning Ansvarsområde Huvudansvar Assistent Inbjudningar, Art Director Allen Therese Dekoration och Vigsel Emelie Allen Underhållning Michael Rebecka Kommunikation, plats och lokal Rebecka Emelie Kläder och transport Therese Michael 6

7 2:8 Riskanalys!"#$$%&'( )'* )+,-.',-"+/ %$+-'4'(56789 :%0,'-/'0, )+,-/;"<' 6 A C'(>.#"D3">"'103>E0<'"><'0>,(%"3><31'0 8 F G$'">,-3>1+H3>,+1>&?>,3II3>,(;$$'J>,3II3>K< 6 F F A L";,('0>-30>+0('>0;"/3" !"E<&3"'(>.$+">,DE M CE..'$.%-0+01>3/>&$3(,NO3('"+01P"I Q F M B C'(>.$+">,("#I3/."%S F F T T C'-%"3K%0'"03>-%II'">+0(' M 6U V0.DE<0+013"03>0?">+0('>*"3I A 66 L$30'(>;">*#",'03(>*"?0>W"1'0K03 A 6F!"E<&3"'(,>X"30,&%"(>-%$$3&,3" A :$;<'"03>&3,,3">+0(' /303"03>30*3$$'" 6 F F 6M G'$.'";-03(>30(3$>1;,('" F F T 6Q 8 6U 6B Y;,(>,%I>'D>+0*%"I'"3(>%I>3$$'"1+ A @U F Y"E&&I'<$'I>-30>'D>0;"/3"3>E0<'">."#$$%&,<31'0 6 F F!"#$$%&'( )'* +(,-". /01'..2'3'4( 5-".6,(2.7(89 : A$%B=2,-1('" C8D6(12*#"1(#"126>('2%B=2*%$42 1$6&&'"2E$62*#"4F$.7G2 H0?2.7,7"26>>7>2E"#$$%&'( IJ I:7 ;62,#"2'>2E7B48& $2%B=21'"2<$$27K2062*?"24$7"('B4'>2*"?>2 M"21-4"72&?27K26>EL8.>6>,7">72 179($6,726>EL8.>72%B=2*#$L'"28&&2%927$$72*?K216>726>EL8.>6>,7"2 =7"27>$'K2179(27>(7$'(2,-1('"G INOJPO:JIP Q&&97>7"2179($6,72RF,"'1'>-"'"27K24%9972.7,'>26>>7>G2C92.'K726>('2-"29#L$6,(2E#"2.'2?(96>1(%>.'27>$->.72<.6,( S>,72*#"1'>7.'2,-1('"2%B=2.7,G 6>,'(2%"%$6,(2E"8.&7"G T%><>8'"$6,(2'U'"2107"2*"?>22 6>EL8.>6>,7">7G I:E IY ;629?1('207"728&&.7('"7.'2&?206$472RF,2062-"2E'"%'>.'2702%B=2 *#$L72.'"7127>4%91V.'"G W'2%07>G IXOJPO:JIP2179(2:JOJPO:JIP Z-"2,-1('">72%17"2E'"2062.'92E'"-K72%92'0'>(8'$$727$$'",6'"G2 /K2'>29'>F24%9&%>1'"7122 1%92-"2621(#"1(729#L$6,729?>2 7>&7117.2<$$27$$'"6,4'"G2 /K206247>21$-B472E"7>.'>2 6>>7>2.'>2,'"2*#"#.7>.'2 I[ 4%>1'40'>1'"G INOJPO:JIP W'>71(2I\OIJO:JIP I] W'2"'*GIJ /K20620'(27>(7$'(2,-1('"29'.2 1-4'"='(G INOJPO:JIP I7 W'"2'U'"24%B47">712<.67,"'2"'*'"'>1'"G2!-1(729#L$6,72407$6('(2&?297(2 &?2E%".'(^ S2L7>87"62:JIP IE _"%019747"297('> , W'2%07>G :JOIJO:JIP 7

8 8

9 2:9 Grovbudget Produkt: Kläder Bröllopsklänning, smoking, finkläder till alla barnen, smycken till bruden, brudbukett. Blommor Mat Ekologisk och närodlad mat Extern personal Till servering, uppriggning, mm. Fotograf Underhållning Dekoration Bordsdekorationer, dekorationer till loklen, mm. Musik Husband Mingel Tårta Vinst till företaget Dryck Transport Inbjudningar & Tackkort Buffert Totalt Beräknat pris: kr kr kr kr kr kr kr 5.000kr 5.500kr 3.000kr kr kr 3.500kr 3.000kr kr kr 9

10 2:10 Kommunikationsplan Intern kommunikation: Vår interna digitalakommunikation har vi främst via Facebook, då vi anser att det är mest lättåtkomligt för alla medlemmar i gruppen. På facebooksidan lägger vi upp alla filer och dokument vi skriver själv och de vi tycker är vettiga att dela från exempelvis andra grupper. Detta så att alla i gruppen alltid kan vara delaktiga och ha en sista åsikt innan någonting skickas in eller ett beslut tas. En risk när man använder ett skriftligt medium som exempelvis Facebook är att missförstånd kan ske på grund av fel ordval eller liknande. Ifall vi skulle behöva komma i kontakt angående något mer akut har vi delat telefonnummer med varandra. Mail använder vi för att skicka tyngre dokument. Vi har kontinuerliga möten varje vecka där diskuterar våra framtida uppgifter och planerar vår agenda. Om nödvändigt delar vi även in arbetsuppgifterna mellan oss. Extern kommunikation: Vi delar in den externa kommunikationen i två olika delar: kommunikationen med andra projektgrupper Kommunikationen till alla våra externa resurser. En extern resurs i detta fall kan vara bröllopsfotografen, cateringfirman eller ägarna till lokalen där vi tänkt ha bröllopsfesten. Kommunikationen med de andra projektgrupperna har skett via mail på it's learning. Detta har dock skapat en viss oklarhet då varken vi eller våra opponentgrupper vetat vem i respektive grupp som ska vara mottagare av veckorapporterna/opponeringarna. Vi har noterat detta problem och i början av vecka 41 skapat ett nytt system att kommunicera med opponentgrupper på. Vi har tillsammans i gruppen diskuterat många olika alternativ, tills vi beslutat att skapa en webbplats avsedd för veckorapporter och opponeringar. Webbplatsen heter Vi har pratat med de berörda grupperna och hoppas att alla kommer acceptera detta tillvägagångssätt. Skulle de vara någon grupp som misstycker med vårt nya sätt att kommunicera, så löser vi det genom att ha mailkontakt vi vår nya gruppmail. Vi har skapat ett nytt mailkonto för att underlätta för alla som vill nå oss. Mailadressen heter Via denna mailadress kan vi nu kommunicera med de opponentgrupper som möjligtvis inte vill använda sig utav vår hemsida, men vi kan även enkelt kommunicera med alla våra externa resurser. Genom att alla i gruppen har tillgång till samma mailadress kan vi alla ha kontakt med de externa resurserna utan att en specifik person blir låst till uppdraget. Och i det fallet då någon skulle insjukna eller inte kan närvara av olika anledningar, är det enkelt för alla att följa mailkonversationen. 10

11 2:11 Tidplan 11

12 2:12 Personas Petter och Esmeralda har bott tillsammans i 14 år varav åtta år i Sverige och innan dess i Argentina där de träffades. De bor i en ombyggd järnvägsstation i Röstånga i nordöstra Skåne, med sina fem söner, en vallhund vid namn Rex, några katter, ett dussin får och en handfull höns. Petter och Esmeralda har valt att bosätta sig i ett relativt litet samhälle ganska långt från en större stad men med närheten till naturen. Paret har en sparsam ekonomi men har precis ärvt pengar. De har valt att spendera en del av pengarna på långresa för familjen. Rastrerande del av pengarna har de valt att lägga på ett bröllop vid Söderåsens nationalpark, i närheten av deras hem. Detta innebär att paret är oanträffbara under planeringen av bröllopet och har lämnat sina önskemål och en summa pengar till vårt (och andras) förfogande. Esmeralda är en argentinsk keramiker som även driver en restaurang med närodlad och ekologisk mat. Restaurangen heter Stationen och verksamheten ligger i huset där familjen bor. Hon tycker om att spendera sin fritid i stallet. Esmeralda jobbar hemifrån och har tid att slänga ett extra öga år sina pojkar när hon än känner för det. Petter är ingenjör och träffade Esmeralda någonstans i Sydamerika då han jobbade för Skanska. Under sina lediga dagar tycker han om att ägna sig åt fågelskådning. Rafael är deras äldsta son. Han är välorganiserad och ansvarstagande, men också något av en ensamvarg. Anatomi och frimärke är något han intresseras av, vilket han kan spendera tid åt när han inte känner för att följa med familjen ut i skogen. Emanuel och Lucas är tvillingar. De har båda ett stort intresse för djur och är båda tävlingsinriktade, därav deras hobbyer inom juniorryttare och agility. Ser man dem i hemmet är de oskiljaktiga så deras olika intressen är stund då de är ifrån varandra. Felix har under sin korta uppväxt inte riktigt fått vara med och leka med sina äldre tvillingsyskon och fann sitt sällskap inom musiken. Han har utvecklat en riktigt fallenhet för fiol och kan spendera timmar åt att öva. Hector är inte så gammal och ganska många år yngre än sin närmsta bror. Med glimten i ögat målar han med fingerfärg, och det även utan papper. Och hans äventyrliga sida skrämmer hans föräldrar ibland då han försvinner ut i skogen och leker sina lekar i timmar. Utefter vår personas känner vi att denna familj värnar väldigt mycket om varandra och har ett naturligt nära band, samtidigt som dom har starka personligheter och trivs i sitt eget sällskap. Båda föräldrarna är naturkära och trivs i naturens tysta och förtrollande famn. Med tanke på deras respekt för naturen och Esmeraldas argentinska bakgrund, där det finns en stor kultur kring mat, är det inte svårt att förstå varför familjen föredrar ekologiskt och närproducerat. Om man ser till deras barn förstår man att föräldrarna uppmuntrar barnen till att göra vad de känner för, så länge de är aktiva och sköter sig. När man ser till barnens, och parets, olika intressen verkar de vara en ganska nyfiken familj som gärna provar nya saker. Med tanke på att Petter var villig att bo i Sydamerika och Esmeralda har varit villig att flytta ut i skogen i Sverige, kan man dra slutsatsen att de inte är rädda för att ta några risker. De känns som ett ganska äventyrligt par. Vi får bilden av att Petter är en glad, men tillbakadragen man omkring fyrtioårsåldern. Esmeralda är antagligen några år yngre än Petter och är en varm, kreativ människa med ett hett temperament. Hon är arbetsam och den som tar kommandot, och trots att hon verkar ha en bristande struktur i det mesta hon gör blir resultatet alltid positivt. 12

13 3. Genomförande av projektet Vi har inga fullständiga och bekräftade planer av hur genomförandet av bröllopsdagen kommer att se ut. Här kommer lite överseende tankar kring hur vi kan tänka oss att genomföra dagen, men är alltså i reservation för förändringar. 3:1 Gäster på bröllopet Brudparet har anmält 80 gäster för bröllopet men eftersom att vi inte vet om familjen är inräknad eller inte i den siffran så räknar vi med 100 personer. Detta är en säkerhetsåtgärd eftersom man aldrig vet om det tillkommer personer under dagen. Exempelvis brukar underhållningen vilja ha mat. 3:2 Resväg och boende för gästerna Många av gästerna kommer från Argentina och andra delar av världen och vi planerar inte att köpa flygbiljetter eller betala boende för deras. Vi planerar däremot att ta fram alla kostnader och bokningsalternativ för gästerna för att underlätta resvägen och övernattningen för dem. Skulle vår budget räcka till när vi har fått bekräftade offert kommer vi att se till att spendera dessa pengarna på gästernas övernattning. 3:3 Inbjudan I inbjudningarna ska vi ta fram boendeförslag, reseförslag samt önskningar om någon form av specialkost till bröllopsdagen. Osa dagen kommer att vara någon gång i mitten av april, då har vi en bra möjlighet att planera bröllopet efter antalet gäster och vilken typ av kost vi vill servera. Vi har räknat med att inbjudningarna kommer att kosta runt 100kr/st att skicka till Argentina och runt om till andra spridda delar av världen. Vi kommer att ha en backup och även skicka ut inbjudningarna genom e-post då vi vill säkerhetsställa att alla tillhandahåller dessa. Detta sker dock i ett senare skede. 3:4 Festplats Vi har funderat på flera olika platser och lösningar men inte fastställt någonting än. Vad vi föreställer oss är en vacker plats i nära anknytning till naturen. Dock vill vi inte att hela bröllopsfesten ska vara utomhus då det är september och trots önskan om en solig septemberdag är det för kallt att sitta utomhus under kvällen. 3:5 Kläder Inom budgeten för kläder har vi räknat in brudklänning, kläder till brudgummen och matchande fina kläder för barnen. Såklart planerar vi att beställa hem kläderna i god tid så att inga problem med storlekar uppstår på bröllopsdagen. 13

SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media

SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media SLUTRAPPORT Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media 4 december 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Avgränsningar inom uppgiften... 3 Avgränsningar

Läs mer

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ----

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ---- VÅRT BRÖLLOP & DEN: / / -- - ---- 12-18 MÅNADER INNAN: ATT FIXA Boka vigsel via kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten Skapa en budget för bröllopet Skapa en gästlista VIKTIGA BESLUT

Läs mer

12 18 månader innan bröllopsdagen. Skapa en budget för bröllopet Boka vigsel i kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten

12 18 månader innan bröllopsdagen. Skapa en budget för bröllopet Boka vigsel i kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten 12 18 månader innan bröllopsdagen Skapa en budget för bröllopet Boka vigsel i kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten Tips: glöm inte bort städningen efter festen, anlita städfirma eller

Läs mer

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv.

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv. 12-18 MÅNADER INNAN BRÖLLOPSDAGEN: Arrangera ett möte för er och era föräldrar. Bestämma budget och hur utgifterna ska fördelas. Välja ungefärligt datum och tid för bröllopet. (Det faktiska datumet beror

Läs mer

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 Fotograf Oskar Allerby Jag fotograferar människor och berättelser. Varje person har något unikt att berätta och jag försöker berätta historien. Jag älskar verkligen

Läs mer

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller Prislista 2014 Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller den stora kärleken mellan ett par vid

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Prislista Bröllop 2014

Prislista Bröllop 2014 Prislista Bröllop 2014 Hjärtat klappar i bröstet, i händerna finns en vacker bukett, kravatten rättas till, ett nervöst leende avfyras mot en vän, höga klackar mot kyrkans stengolv, klockorna som klämtar

Läs mer

1SJTMJTUB #SÚMMPQTGPUPHSBGFSJOH

1SJTMJTUB #SÚMMPQTGPUPHSBGFSJOH 1SJTMJTUB #SÚMMPQTGPUPHSBGFSJOH Prislista Bröllopsfotografering 2016 priser inkl. moms Vi erbjuder våra kunder lite olika paket men givetvis kan ni kombinera ihop ert eget paket som ni önskar. Bokar ni

Läs mer

Vad är ett bevarat minne värt?

Vad är ett bevarat minne värt? Bröllop 2014 Vad är ett bevarat minne värt? Vad är den där absolut första kyssen som äkta makar värd? Det är svårt att svara på men det är inte svårt att komma överens om att det är en investering väl

Läs mer

Bröllopsfotograferingar

Bröllopsfotograferingar Bröllopsfotograferingar 2014 En investering! En bröllopsfotografering är en investering som ökar i värde med åren. Ibland är det svårt att förutse vad man kommer att minnas mest ifrån sitt bröllop. När

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Prislista 2013. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2013. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2013 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar:

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar: Mat & Dryck Mottagning med snittar och plockmat, sittande middag eller buffé? Välj er bröllopsmeny med omsorg, och satsa hellre på enkla, väl tillagade råvaror som uppskattas av de flesta, än avancerade

Läs mer

Bröllopsfotografering 2014

Bröllopsfotografering 2014 Bröllopsfotografering 2014 En investering En bröllopsfotografering är en investering som ökar i värde med åren. Ibland är det svårt att förutse vad man kommer att minnas mest ifrån sitt bröllop. När man

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller Prislista 2014 Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller den stora kärleken mellan ett par vid

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Prislista Bröllop Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2014 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER Välkomna till en unik och underbar upplevelse dagtid - ett drömbröllop på en magisk vingård

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

PRISER. heldag 12 timmar. stora halvdagen 8 timmar. lilla halvdagen 5 timmar. vigsel och porträtt 3 timmar

PRISER. heldag 12 timmar. stora halvdagen 8 timmar. lilla halvdagen 5 timmar. vigsel och porträtt 3 timmar 2 0 1 8 B R Ö L LO P S P R I S E R det är DAGS Är beslutet fattat, och ni håller på att planera en av de största dagarna i ert liv? Det är massor av bollar i luften och tretusen frågetecken. Och det känns

Läs mer

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2015 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

Det stora Bröllopspaketet

Det stora Bröllopspaketet Det stora Bröllopspaketet SPECIFIKATION AV PAKETENS INNEHÅLL 2016 Det stora bröllopspaketet 1655 kr/ person, pris beroende på säsong: Tillägg för minimidebitering: Vår minimigräns för arrangemang är 70

Läs mer

Rwandiska bröllopstraditioner LINGVA POETICA

Rwandiska bröllopstraditioner LINGVA POETICA Rwandiska bröllopstraditioner LINGVA POETICA går vidare även i Finland Rwandiska bröllopstraditioner går vidare även i Finland Rwandiska bröllopstraditioner går långt tillbaka i tiden även om det har skett

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Bröllopsfoto PRISLISTA 2011

Bröllopsfoto PRISLISTA 2011 Bröllopsfoto PRISLISTA 2011 PORTRÄTT 3995 kr VIGSEL 5995 kr Porträttfotografering under ca 1,5 timmar Fotografering under ca 3 sammanhängande timmar Porträttfotografering Vigsel och gratulationer Gruppbilder

Läs mer

Prislista Bröllop 2015

Prislista Bröllop 2015 Prislista Bröllop 2015 Info När gästerna gått hem, klänningen ser ut som dagen efter ett bröllop och ni småler över gårdagens minnen av kanske tokiga tal och vacker musik. Det är då man vill vara säker

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Porträttpaketet Pris: 4.000:-

Porträttpaketet Pris: 4.000:- Fotografering Jag heter Emma och bor i Enköping tillsammans med min man. Jag är född i Gävle, uppväxt i Hudiksvall, och har även hunnit provat livet som östgöte. Jag är fotografen och illustratören som

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder! Du skapar magi med kameran.

Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder! Du skapar magi med kameran. BRÖLLOP 2015 Emelie har en professionalism och känsla för fotokonsten som lever upp till allt man söker hos en fotograf. Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder Du skapar magi med kameran.

Läs mer

Bröllop. Prislista Mail: Web: photosbymattias.se Tel:

Bröllop. Prislista Mail: Web: photosbymattias.se Tel: Bröllop Prislista 2017 Mail: info@photosbymattias.se Web: photosbymattias.se Tel: 0735 31 04 74 Hej. Vad roligt att ni är intresserade av att boka mig som fotograf på ert bröllop. Mitt främsta mål är att

Läs mer

Namnuppgifter. Barndomen

Namnuppgifter. Barndomen Tilltalsnamn (eventuell smeknamn) Namnuppgifter Tidigare efternamn Barndomen Min födelseplats och boendeplatser under uppväxten Här kan det stå om platser jag bott på och vad det har betytt för mig och

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

PRISLISTA BRÖLLOP 2013

PRISLISTA BRÖLLOP 2013 PRISLISTA BRÖLLOP 2013 ER DAG Det här ögonblicket, det vi har väntat på så länge och som vi kommer minnas för resten av våra liv, det är NU. Emma & Ludvig, 21/5-2011 Mitt eget bröllop minns jag bäst genom

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Prisguide 2015. Foto: ME Photography

Prisguide 2015. Foto: ME Photography Prisguide 2015 Foto: ME Photography Låt oss förverkliga er dröm Vi vet att du har planerat och fantiserat om ditt bröllop och din speciella dag sedan barnsben. Vi vet även att du har en dröm om hur er

Läs mer

Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder! Du skapar magi med kameran.

Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder! Du skapar magi med kameran. BRÖLLOP 2016 Emelie har en professionalism och känsla för fotokonsten som lever upp till allt man söker hos en fotograf. Världens bästa fotograf som tar världens vackraste bilder Du skapar magi med kameran.

Läs mer

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop från www.aladdinsuthyrning.se Sida 1 av 11 Vers 4.24.5 Gå igenom checklista. Markera de punkter ni vill ha med och lägg till de som saknas. Gör allt

Läs mer

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig Bröllopspaket 2013 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar i dagarna tre. Det är eran bröllopsdag

Läs mer

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek All you need is love / 11 000 sek Ett litet paket som fångar stora stunder. Vi hinner med en avslappnad porträttfotografering efter/före vigseln, och ibland finns även tid kvar till familjeporträtt och

Läs mer

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Projektmetodik Andreas Lenshof Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektplanen Projektorganisationen Teamet Vad stärker teamet? Vad försvagar det?

Läs mer

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y cecilia engvall P H O T O G R A P H Y Bröllopspaket 2015 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar

Läs mer

Bröllopspriser 2015-2016

Bröllopspriser 2015-2016 LOVE BY Emelie Ohlsson Bröllopspriser 2015-2016 Det finns fotografer som vet hur man tekniskt hanterar en kamera, sedan finns det fotografer som också är konstnärer som har en förmåga att fånga de där

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

BRA ATT VETA SAKER VID FEST- BRÖLLOPSPLANERING

BRA ATT VETA SAKER VID FEST- BRÖLLOPSPLANERING BRA ATT VETA SAKER VID FEST- BRÖLLOPSPLANERING Lokaler Vi har flera lokaler att ha festligheter i. Utomhus i trädgården finns ytterligare platser som kan vara ett alternativ härliga sommardagar. Åsunden

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Priser Bröllopsfotografering 2012

Priser Bröllopsfotografering 2012 Priser Bröllopsfotografering 2012 Detta ingår i alla bröllopspaket: En unik pre shoot & konsultation inför bröllopsdagen Utvalda foton från pre shoot på CD lågupplöst för webben Porträttsession ca 1 2h

Läs mer

KÄRLEK THE BEST SHIT EVER INVENTED

KÄRLEK THE BEST SHIT EVER INVENTED KÄRLEK THE BEST SHIT EVER INVENTED DETTA INGÅR I SAMTLIGA PAKET: KONSULTATIONSMÖTE Jag vill höra allt om ert bröllop! Era tankar, känslor och egna idéer. Vi träffas i god tid innan bröllopet över en kopp

Läs mer

jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll

jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll bröllop 2015 jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll jag vill fånga, närhet, glädje och trygghet i stunden där och då mellan er

Läs mer

Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in.

Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in. Palmeblads Grafiska är återförsäljare för exklusiva bröllopskonceptet Bjud-in. Prislista 2015 Champagne guld: Kollektionen champagne guld går i toner av guld. Gästerna får först ett save-the-day-kort som

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Läsåret 2011/2012 Klöverträsk förskola Ansvarig rektor: 2:1 Normer och värden Kvalitetsredovisning 2011-2012 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för att

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

PRISLISTA 2014 WALLENBERG. Fotograf Malena

PRISLISTA 2014 WALLENBERG. Fotograf Malena ~ Att föreviga dina stunder tillsammans med nära och kära är betydelsefullt och härligt. Att en bild säger mer än tusen ord är sant och den får dig att minnas de viktiga och fina stunderna i livet, eller

Läs mer

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET Guld 2 - Ett Startklart Bröllopsalternativ På Direkten Mallorca har fantastiska stränder, och detta är en av de allra trevligaste! Anländ bara med ringarna, bröllopsstassen och gästerna

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn Affärsetikett Er möjlighet till fler lyckade affärer Vänder sig till Innehåll Er som vill öka kompetensen inom området och få en vassare relation till

Läs mer

Fotograferingar 2014

Fotograferingar 2014 Fotograferingar 2014 Barnfotografering Vi skapar vackra bilder på ditt eller dina barn. Fokus ligger på att skapa livfulla bilder där barnet står i centrum - i denna typ av fotografering är möjligheterna

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Fotograferingar 2014

Fotograferingar 2014 Fotograferingar 2014 Barnfotografering Vi skapar vackra bilder på ditt eller dina barn. Fokus ligger på att skapa livfulla bilder där barnet står i centrum - i denna typ av fotografering är möjligheterna

Läs mer

PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016

PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016 PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016 Jag förevigar er dag, så som ni minns den och vill minnas den. Endast tre saker finns kvar efter bröllopet: Kärleken, ringarna och bilderna. Ni har något alldeles

Läs mer

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA!

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA! Vad betyder klädkoderna? Högtidsdräkt /Frack Frack, uniform eller folkdräkt för männen. Lång aftonklänning, galaklänning eller folkdräkt för damerna Mörk kostym Mörk kostym för männen Finare klänning,

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

DIN BRÖLLOPSFEST. - e t t m i n n e f ö r l i v e t -

DIN BRÖLLOPSFEST. - e t t m i n n e f ö r l i v e t - DIN BRÖLLOPSFEST - e t t m i n n e f ö r l i v e t - Vi på Vaxholms Kastell och Badholmen har en gedigen erfarenhet av bröllopsplanering. Vi arrangerar allt från det lilla enkla bröllopet till det mest

Läs mer

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop från www.aladdinsuthyrning.se Sida 1 av 11 Vers A Planera ett ungefärligt datum Planera budget. Skriv ner hur mycket pengar ni kan och är villiga lägga

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar För vilka? Grupperna vänder sig till barn i åldern 7-12 år (uppdelat i 7-9 år och 10-12 år) och omfattar 10 träffar, en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 6-8 barn och två gruppledare. Under kursens

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Välkommen. Kortfattat. Solen går upp imorgon också! Sten & Jessica

Välkommen. Kortfattat. Solen går upp imorgon också! Sten & Jessica Välkommen Sitter du där med en inbjudan till vårt bröllop och inte har en aning om var Brunnby kyrka ligger, eller hur man hittar till Örestrand, eller om det är något annat som är oklart. Då har du kommit

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten men med en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt till nordligare breddgrader. Med

Läs mer

MARIELLA RIETSCHEL GINK

MARIELLA RIETSCHEL GINK MARIELLA RIETSCHEL GINK Sveriges bröllopsdrottning I USA är en bröllopskoordinator en nödvändighet för ett lyckat bröllop. Trenden har nu även nått Sverige. Vi har träffat landets mest bokade bröllopskoordinator,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Bröllopsgrafik. Mat & Dryck. Lokal. Koncept

Bröllopsgrafik. Mat & Dryck. Lokal. Koncept Bröllopsgrafik Lokal Mat & Dryck Koncept Inbjudningar, menyer, tackkort m.m. som förhöjer upplevelsen på din stora dag! Gör din bröllopsdag till något speciellt och ett minne för livet för dig och alla

Läs mer

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop Checklista för aktiviteter 18 månader innan bröllopet Gör några bröllopspärmar för att papper och beslut som ni får och tar. Bestäm vilken dag ni vill att bröllopet ska gå av stapeln - ta fram några alternativa

Läs mer

Bröllop på Wenngarn CHECKLISTA

Bröllop på Wenngarn CHECKLISTA Bröllop på Wenngarn Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Bröllopsfoto PRISLISTA 2010

Bröllopsfoto PRISLISTA 2010 Bröllopsfoto PRISLISTA 2010 Uppdaterad 2010-05-07 www.emellefoto.se Porträtt 1995 kr Konsultation. Porträttfotografering ca 2 timmar. 25 st unika 10x15 cm förstoringar. (digitalt efterbehandlade) Alla

Läs mer

wedding photography Price Guide 2012

wedding photography Price Guide 2012 wedding photography Price Guide 2012 Outside the Box - Personal - Modern - Romantic vem är jag? och varför håller jag på med bröllopsfoto egentligen? hej. Jag heter Mickael Tannus, och är bröllopsfotograf.

Läs mer

förverkliga drömmen vigsel på slottet middag fotografering frågor och bokning ekologi och njutning

förverkliga drömmen vigsel på slottet middag fotografering frågor och bokning ekologi och njutning bröllop förverkliga drömmen gunnebo slott byggdes i slutet av 1700-talet som sommarvilla för den välbärgade köpmansfamiljen hall. det har varit en plats för stora fester och bjudningar i över 200 år. sedan

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken om Liten

LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken om Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer