SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media 4 december 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Avgränsningar inom uppgiften... 3 Avgränsningar inom gruppen... 4 Syfte och mål... 4 Internt... 4 Externt... 4 Omfattning och strategi... 5 Tidsplan... 5 Organisation... 6 Arbetspaket... 6 Digital kommunikation... 7 Extern kommunikation... 7 Genomförande... 7 Arbetssätt... 7 Svårigheter... 8 Ekonomiska aspekter... 9 Juridiska aspekter Resultat Arbetet inom gruppen Erfarenheter och iakttagelser Utvärdering av pitchen Dokument och bilagor av 17

3 Inledning För tre månader sedan fick vi i uppgift att förbereda ett bröllop. Önskemålen var att vi skulle skapa ett bröllop för 80 personer, den 20:de September 2014, med mycket fokus på natur och ekologi. Paret önskade att få gifta sig i Söderåsens nationalpark och de ville gärna vigas av brudens far. Vi fick en budget på 250,000 kronor och under förberedelsernas gång hade vi nästan ingen kontakt med brudparet då de var på en resa i Sydamerika. Vi tillhandahöll däremot en beskrivning av paret och deras barn, och skulle utefter denna skapa det bröllop paret alltid önskat sig. Det var upp till oss att lösa detta på bästa möjliga sätt och lyckas sälja in oss på den slutliga pitchen för att bli anställda av brudparet och få genomföra detta bröllop. Bakgrund Avgränsningar inom uppgiften I uppgiften så fick vi en del avgränsningar. Vi fick en budget på 250,000 kronor, ett krav på att dem ville ha 80 gäster och dem ville gifta sig den 20 september Vi fick vägledning genom kundens önskemål. Dem ville gifta sig på Söderåsens nationalpark, ha ett naturnära bröllop samt ekologisk och närodlad mat och dryck. I våra personas fick vi fram information som exempelvis att paret var naturmänniskor. Detta skapade ytterligare avgränsningar då vi kunde utesluta ett pampigt bröllop och istället satsa på ett mer simpelt och jordnära. Vi anpassade bröllopslokalen och dekorationerna utefter vad vi trodde skulle passa dem. En annan avgränsning var att vi enbart arbetade kunde bruka envägskommunikation med brudparet. Detta ställde till med problem då vi fram till pitchen blev tvungna att ta göra antagande utifrån den information vi fått om brudparet. Vi hade inte möjlighet att kontrollera att exempelvis platsen passade dem, innan det var införsäljning. 3 av 17

4 Avgränsningar inom gruppen Eftersom alla gruppmedlemmar inte bor i Malmö skapades även där en avgränsning med att exempelvis ses länge på kvällarna eller på helger. Vid vissa tillfällen har tågen varit inställda vilket har medfört att alla inte kunnat närvara på de inbokade mötena. Medlemmarna har även varit lediga olika tider på dagen då alla har andra arbetsuppgifter utöver projektet Somliga arbetar även extra. Detta har avgränsat oss då det ibland vart svårt att hitta tider då alla kan ses. Redan i startskedet var vi tvungna att komma överens om från första början var hur mycket tid vi tänkt lägga på projektet. Vi var tvungna att avgränsa antalet timmar till detta arbete, då vi inte blivit tilldelade projektet. Vi räknade med att 8 timmar per vecka var rimligt för att åstadkomma en bra slutidé som är anpassad till kunden. Syfte och mål Internt Det interna målet med projektet var att skapa en slutprodukt som kunden ville arbeta vidare på. Ytterligare mål var även att bli betygsatta, kunna samarbeta på ett bra sätt, lära oss hur man inom en projektgrupp kommunicerar effektivt, lära oss hur man skapar en bra och hållbar budget, lära oss hur man planerar, samt få insikt i hur man arbetar med ett projekt. Extern Att skapa en naturnära, mångkulturellt och familjärt bröllop för upp till 100 gäster där närodlad och ekologisk mat ligger i hög prioritering, vilket vi ansåg var nyckeln till en nöjd kund. Vi ville även tillgodose kundens önskemål samt genomföra ett lyckat bröllop för gäster, brudpar samt för vårt företag. 4 av 17

5 Omfattning och strategi Utefter våra personas skapade vi en gemensam bild inom gruppen av att våra kunder inte ville ha ett flådigt bröllop, utan dem ville ha det mer jordnära och familjärt. Det medförde att vi började arbeta med det enkla och utveckla det uttrycket. Vi fokuserade på att förmedla känslor istället för materiella ting, vilket blev ett genomgående tema för vårt bröllop. Att fokusera på den känslomässiga infallsvinkeln gjorde så att vi kunde arbeta med en relativt låg budget då detta inte nödvändigtvis är något som kostar. Romantik och det icke konstlade låg i fokus under hela vår arbetsgång. Vi förbisåg kundens önskan inom vissa aspekter men försökte ändå koppla an till dessa och vi ville motivera dessa förändringar genom att härleda till deras önskemål. Ett exempel är lösningen med att föreslå två vigslar där den ena hölls i Söderåsens Nationalpark med en vigselförrättare och den andra i Vellinge med brudens far. Vid ett tillfälle fick vi ett meddelande vidarebefordrat från vår arbetsledning som sa att brudparet önskade en kortare redovisning kring valet av plats genom en film vi skulle göra och skicka in till dem (se bilaga 4). I denna film arbetade vi med att sälja in vår utvalda plats, som inte alls låg i samband med kundens önskemål geografiskt sätt, men som från önskemålens sida var det idealiska. Här föll det därför naturligt att förmedla känslorna som platsen speglar. Detta var även något vi fortsatte att arbeta med under vår pitch. Tidsplan När vi gjorde vår tidsplan så började vi med att ta hänsyn till de inlämningar vi hade under arbetets gång. Vi satte upp dessa deadlines och utgick ifrån dem när vi planerade in resten. Vi delade även upp vissa uppgifter, exempelvis som att göra hemsidan, till en specifik person i gruppen som ville göra detta. Genom att göra en tidsplan (se bilaga 1) fick vi struktur på arbetet från första början och vi har haft mycket hjälp av den under arbetets gång. Det har vart lätt att gå tillbaks och titta i den när det behövts. Vi har även haft ett rullande schema angående opponeringar och 5 av 17

6 veckorapporter (se bilaga 3) som skulle skicks in en gång i veckan. Detta har fungerat väldigt bra och alla har varit med på noterna. Genom att vi la upp en intern och en extern deadline har vi hela tiden strävat efter att bli klar innan det egentligen varit nödvändigt, och vi har även haft möjlighet att dra över vår egna, interna, deadlines om det behövts. Detta är dock ingenting vi behövt göra, vilket tyder på en välplanerad och rimlig tidsplan. Vi har även haft kontinuerliga möten, och eftersom vi har varit två som hjälpts åt inom varje arbetsområde är det lättare att hålla sig inom tidsramarna. Om någon kört fast, har vi försökt lösa detta tillsammans. Organisation Arbetspaket För att arbeta så strukturerat som möjligt så har vi valt att arbeta i olika arbetspaket. Dessa arbetspaket har definierat vilket specifikt ansvarsområde varje gruppmedlem har haft. Detta möjliggjorde en effektiv arbetsgång med en tydlig struktur gällande vem som ansvarade för vad. För att skapa en vidare bild av vart ansvarsområde valde vi även att tilldela vart arbetspaket ett a- och ett b-ansvar, detta skapade en trygg känsla då man alltid hade någon att vända sig till vid svårigheter. Den b-ansvarige hade även i uppgift att hålla ett öga på den a- ansvarige så att arbetet blev gjort inom de utsatta tiderna och på rätt sätt. 6 av 17

7 Digitalkommunikation Vi använde oss av ett forum på Facebook där vi främst delade alla väsentliga reflektioner, tankar och dokument som vi ville tillgängliggöra för alla medlemmar. Facebook ökade möjligheterna till att fatta beslut gemensamt då vi ibland inte satt tillsammans i gruppen och arbetade. Att arbeta med skriftlig kommunikation är dock alltid en svårighet och villfarelser uppstår lätt. Externkommunikation Den externa kommunikationen är en viktig del för att arbeta framåt med ett projekt och då vi i början upplevde svårigheter med just denna bit valde vi att skapa en hemsida samt ett gemensamt mailkonto där vi skapade ökade tillgängligheten för våra externa resurser. Dessa element blev vårt ansikte utåt och då alla gruppmedlemmar nyttjade dessa, fick vi på ett lättarbetat sätt all information samlad på samma bas. Val av plats och cateringfirma förenklades exempelvis genom detta då alla i gruppen kunde läsa vad respektive företag vi kontaktat svarade. Genomförande Arbetssätt Till en början diskuterade vi antagande och förväntningar för bröllopet. Det kändes viktigt att vi alla delade samma uppfattning om hur bröllopet ska gå till och fokuserade mot samma mål. Därför satt vi oss tillsammans och brainstormade över hur vi tänkte oss bröllopet, på så vis blev alla delaktiga. Då detta projekt överlag enbart innefattade envägskommunikation var vi tvungna att i grupp arbeta med att lyfta fram vilka önskemål och krav som var högprioriterade respektive låg prioriterade. Prioriteringarna kom vi fram till genom att tillsammans göra personas. Dessa krav agerade mall över hur vi skulle utforma vår idé. Vi valde att arbeta i arbetspaket och varje medlem fick i uppgift att undersöka respektive område. För att fatta rätt beslut arbetade vi tillsammans med att ta fram frågeställningar som 7 av 17

8 var och en sedan skulle besvara. Nedan finns exempel på frågeställningar vi arbetade med. Först när alla frågor var besvarade fattade vi våra beslut. Detta för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Här är ett urval av våra frågeställningar: Vart ska bröllopsfesten äga rum? Partytält eller lada? Ska vi nyttja en cateringfirma eller ska vi välja en plats med tillhörande restaurang? Vilket tema vill vi ha på bröllopet? Ska vi hyra eller köpa bröllopskläder? Vad behöver vi till vigseln? Vad finns det för rättigheter och lagar? Är det möjligt att paret vigs av brudens far? Inom varje område tog vi fram olika förslag och idéer till både utförande och pris. Med hjälp av de elva logiska stegen planerade vi sedan upp arbetet och analyserade våra uppgifter tillsammans. Vi fick fram tydligare mål och syfte och skapade en tidsplan. Följaktligen började vi skriva vår projektplan samt skapa en riskanalys. Riskanalysen gav oss större insikt i vilka delar man behövde utföra ett hårdare arbete med samt att det i många fall är nödvändigt att ta fram mer än ett alternativ. Någonstans under mitten av arbetet fick vi en önskan att skapa en film och skicka till brudparet. Filmen spelades in på Agneshill och under denna film arbetade vi framförallt med in försäljning av platsen. Vi la tyngd på att förtydliga för kunden att valet av platsen var framtaget utefter deras önskemål. Vi arbetade med att förmedla känslor. Svårigheter Vi hade lite problem att finna den plats vi ville hålla bröllopet på. Kunden önskade att få ha sitt bröllop i Söderåsens Nationalpark, som är en mycket vacker plats, samt att ha sin bröllopsfest i närheten av detta område. Dock så upplevde vi att det skulle uppstå svårigheter med detta, då det är en offentligplats som man inte kan boka, samt att det inte finns något tak eller liknande som kan skydda vid eventuellt dåligt väder. Vi fattade beslutet att röra oss utanför dessa geografiska önskemål men behålla samma känsla som denna plats förmedla. Vi fattade beslutet om att använda oss av familjegården Agneshill i Vellinge. När detta beslut var fastställt flöt resterande arbete på, så som catering, personal, transport och boende. 8 av 17

9 Förändringen av plats förde med sig att vi var tvungna att arbeta extra mycket med att motivera kunden till att Agneshill är en bättre lämpad plats, samt att platsen når upp till alla deras önskemål. Parets önskemål om att brudens far skulle viga dem uppfattade vi som en svårighet delvis för att vi inte fick någon information om vem brudens far var. Men med hjälp av de argentinska traditionerna löste vi önskemålet! Det visade sig att man I Argentina viger sig två gånger och vi bestämde oss därför för att först låt paret viga sig i Söderåsens Nationalpark med en vigselförrättare. På så vis gavs möjligheten att låta brudens far viga paret i en symbolisk vigsel framför familj och gäster den 20:e september. För att skapa ett mångkulturellt bröllop där alla vågar komma fram bestämde vi oss för att inte vidhålla några specifika traditioner från de olika kulturerna. Vi ville inte utesluta någon gäst. Projektgruppen har innefattat många starka individer vilket har lett till att det uppstått konflikter på vägen. Detta har i sin tur medfört att medlemmar upplevt att ens röst inte blivit hörd och olika missuppfattningar har uppstått. För att lösa dessa konflikter satte vi oss ner tillsammans med företagsledningen och lyfte alla frågetecken och oenigheter till ytan, vilket skapade en behagligare stämning inom gruppen. Oenigheterna på vägen har inte enbart medfört något negativt, många gånger har det istället resulterat i ett starkare beslut som är grundat utefter kundens önskemål. Ekonomiska aspekter När vi gjorde vår budget utgick vi från våra arbetspaket. Inom varje arbetspaket fann vi vilka aspekter vi skulle ta hänsyn till. Vi var noggranna redan från början med att lämna en stor buffert med tanke på att vi förstod att vi antagligen glömt någon utgift som vi kommer komma på under arbetets gång. För att inte behöva skära på annat då eller börja planera om så valde vi att hela tiden jobba med en buffert. Enda tills slutet har vi haft en buffert som vid pitchen slutade på ca 25,000 kronor. Dessa pengar bestämde vi oss för att inte utnyttja, utan låta dem ligga som extra ifall brudparet inte är nöjd med någon kategori och vill lägga ner mer pengar på det. 9 av 17

10 I samband med att vi skulle skriva en progressrapport så uppdaterade vi även budgeten. Vi diskuterade igenom och tog bort vissa kategorier samtidigt som vi ändra siffrorna något på de övriga (se bilaga 2). Nedan följer en beskrivning av hur vi resonerat kring vår budget inom varje kategori: Kläder Vi har en budget på 10,000 kronor. Vi valde att lägga den summan eftersom det är viktigt för bruden att hon ska vara bekväm i sin klänning och framförallt känna sig vacker. Här ingår det brudklänning, tärnklänningar, tillbehör till bruden, kostym till brudgummen, tillbehör till brudgummen och kläder till barnen. Summan är något rörlig eftersom att vi inte vet med säkerhet hur många brudtärnor de kommer att vara. Även här har vi nytta av bufferten. Blommor Vi har en budget på 10,000 kronor. Enligt vår analys vill brudparet ha in naturen på sitt bröllop. Därför har vi lagt mycket pengar på blommor. Leverantören vi valt har endast KRAV-märkta blommor vilket brudparet eftersträvar då dem framstår som riktiga naturälskare i personbeskrivningen. Mat, dryck, tårta och mingel Vi har en budget 75,000 kronor. Ett utav brudparets önskemål var att maten och drycken skulle vara ekologisk och näringsodlad. Därför valde vi att lägga en något högre budget på denna kategori så att vi kunde uppfylla detta önskemål och servera mat som är skonsam mot naturen och djuren. Inom budgeten ingår även tårta samt dryck och tilltugg till minglet. Serveringspersonal Vi har en budget på 7500 kronor. Vår serveringspersonal hyr vi från cateringfirman vi valde att samarbetar med, Maderiet, och de kostar 300 kronor i timmen. Vi använder oss av fyra personal under åtta timmar. Budgeten räcker enligt våra uträkningar. 10 av 17

11 Bar och dryckestillbehör Vi har en budget på 7000 kronor. Vi har tagit reda på en normal förbrukning och lagt till några extra flaskor av allt eftersom vår tanke är att baren ska vara öppen hela kvällen. Vi har även räknat ut hur mycket en rimlig mängd dryckestillbehör skulle kosta. Vår uträkning: Produkt Rött vin (box) Vitt vin (box) Gin Vodka Rom Öl Totalt 398 kronor 376 kronor 436 kronor 396 kronor 432 kronor 476 kronor Detta är vad vi anser är nödvändigt, och som vi ser har vi då väldigt mycket över till utblandning och extraflaskor. Fotograf Vi har en budget på 12,000 kronor. Genom research har vi tagit fram en bra fotograf som ligger på ett bra mellanpris. Han är med hela kvällen och i priset ingår alla bilder redigerade (om så önskas) på ett USB-minne. Budgeten är en direkt offert från fotografen. Underhållning Vi har en budget på 10,000 kronor. Inom denna budget har vi lagt trubadur, dj och ljudanläggning. Efter de offerter vi fått från trubadur och dj så räcker budgeten även till ljudanläggning och det som behövs för att komplettera musikernas egen utrustning. Dekorationer Vi har en budget på 6000 kronor. Inom kategorin dekorationer har vi ljus, dukning, lampor, dukar och allt annat som ger bröllopet rätt stämning. Vi vill anknyta till vårt tema som är hösten och köper dekorationer utefter det. Budgeten är något rörlig då detta är en kategori som både går att spara in och slösa på. 11 av 17

12 Transport för brudparet Vi har en budget på 6000 kronor. Här kan paret välja om dem vill göra entré med en veteranbil, limousin eller via häst och vagn. Vi har tagit fram olika alternativ till paret som finns bifogat i foldern dem fick med sig efter pitchen. Transport för gästerna Vi har en budget på 3500 kronor. Med transport menas busstransfer för gästerna till och från bröllopet. Utefter vad vi har hittat så räcker budgeten för att hyra en buss en heldag. Inbjudningar och tackkort Vi har en budget på 2000 kronor. Tanken är att vi köper in papper och betalar porto för breven som ska skickas utanför Sverige. Lokalhyra på Agneshill Vi har en budget på 17,000 kronor. Denna budget är inte rörlig eftersom det är ett fast pris för lokalen vi valt. Priset gäller för hela helgen. Solist Vi har en budget på 1000 kronor. Detta omfattar en solist som kommer att spel under vigseln (tillsammans med Felix om han vill det). Det finns även andra alternativ för musiker. Budgeten är något snäv men vi har hittat en solist till detta pris. Önskas någon annan spricker troligtvis denna budget, men det har vi råd med eftersom vi ha en bra buffert. Makeup Vi har en budget på 1000 kronor. I detta ingår en provsminkning, sminkning på den stora dagen, håruppsättning och manikyr. Makeupartisten är utbildad och har personliga band till en medlem i gruppen, och vi kunde därmed förhandla fram ett bra pris. Budgeten är inte rörlig då vi utgått från en offert direkt från leverantören. Svit Vi har en budget på 5000 kronor. Bröllopsnatten kommer att spenderas i en bröllopssvit. Budgeten räcker med marginal. Detta eftersom paret exempelvis ska kunna beställa frukost till rummet utan att budgeten spricker. Vinst till företaget Vi tänker oss att vinsten blir omkring 50,000 kronor. I denna vinst ingår även lönerna till oss. Eftersom företaget har flera projekt igång samtidigt som vi jobbar med, är det svårt att ange precis hur stor del av vinsten som går till lönen. Men om vi antar att varje 12 av 17

13 gruppmedlem lägger ner 140 timmar på ett projekt och får cirka 140 kronor timmen, kan man dela upp lönen mellan alla projekt och lönen för detta projekt blir totalt runt 20,000 kronor. Däremot blir allt lite missvisande eftersom vi inte vann pitchen. Då har fem personer lagt ner cirka 140 timmar och företaget ger oss lön för ett jobb vi inte fick. Man kan dock antaga att detta är något företaget räknar med i sina riskanalyser. Juridiska aspekter De juridiska aspekter vi stött på under arbetets gång är alla regler kring hindersprövning, alkoholtillstånd och om vi skulle räkna priserna med eller utan moms. Eftersom vi inte blivit anställda än så har vi inte lagt ner någon tid på att skriva ett avtal mellan kunden och oss, men detta är någonting som vi hela tiden haft i åtanke. Hindersprövningen är en del som kunden själv kommer behöva genomföra, men vi har informerat kunden om detta och tagit fram de material dem behöver för att kunna genomföra denna. Namnbyte är också något vi tänkte på och informerade om under pitchen. Eftersom att vi valde att ha bröllopet på Agneshill så innebär det att vi har festen för ett slutet sällskap då ingen restaurang finns på plats. Vi behöver då inte tänka på problem med alkoholtillstånd. Till en början visste vi inte om vi skulle räkna priserna med eller utan moms, men efter en handledning så kom vi underfund med att vi måste ange momsen i vår budget. Detta eftersom brudparet är privatpersoner. Momsen kan företaget dra av på budgeten i efterhand. Resultat Vi har tagit fram ett bröllop för över 80 gäster. Maten och drycken som vi planerar att servera är ekologisk och närodlad. Maten kommer från Maderiet, som är en restaurang och cateringfirma belägen i Malmö. Drycken till minglet och hela middagen kommer även den från Maderiet, medan resterande dryck kommer från annat håll. Eftersom bröllopet är i september har vi valt att hålla det i höstens anda. Löv som dekorerar 13 av 17

14 hela stället, massor med ljus och risbollar i taket. Vi hade en tanke om att plocka in naturen. Det kommer att vara två vigslar. Den första kommer att ske på Söderåsens nationalpark, detta eftersom brudparet önskade att få vara där. Här kommer det finnas en vigselförrättare som kommer att viga brudparet. Några dagar senare kommer det offentliga bröllopet med släkt och vänner att hållas. Här finns det då möjlighet för brudens far att viga, precis som de önskat. Vårt ledord är enkelt. Vi vill att bröllopsparet ska se det fina och unika med enkelheten. Vi vill få ordet enkelt att bli något unikt genom vårt bröllop. Plasten där bröllopet kommer att hållas är på Agneshill som ligger i Vellinge. I det gamla kostallet kommer festen att äga rum. Den offentliga vigseln kommer att vara på Agneshill ute i det gröna, men om det är regn finns det även möjlighet att ha det inomhus i en utav lokalerna vi har tillgång till. Brudparet har fått förslag på olika klänningar och kostymer. Det är alltså upp till dem att bestämma sig för vilken klänning och kostym de önskar använda sig av. Tärnklänningar och bröllopstillbehör finns också med i dessa beräkningar. Förslag på inbjudningskort, boende för gästerna, menykort och placeringsskyltar har lämnats till brudparet. Alla gäster talar inte svenska och därför har vi skapat inbjudningskorten och boendeförslagen på engelska. Fotografen kommer att vara på plats hela dagen för att dokumentera. En trubadur kommer att spela under kvällens gång och det ska spelas allt från disco till argentinskt folkmusik. Trubaduren är öppen för förslag och anpassar sig utefter brudparets önskemål. Vi har liksom med kläderna tagit fram förslag för hur brudparet kan göra entré till bröllopet. Dessa förslag fick brudparet ta del av i en folder. 14 av 17

15 Arbetet inom gruppen Arbetet inom gruppen har varit lite fram och tillbaka, då vi stundvis jobbat väldigt effektivt och stundvis rena motsatsen. Det ineffektiva arbetet berodde på att vi i mitten av arbetet valde att ta en liten paus från varandra och arbeta med att ta fram förslag för sina arbetspaket på eget håll. Det vi kände för tillfället var att vi inte tjänade på att sitta samlade för att göra detta, utan kunde arbeta de tider och dagar vi själva kände för istället. De bristande i detta moment var vår idé om att ha en b-ansvarig på respektive arbetspaket, då detta flyttades åt sidan och glömdes bort mitt i stressen kring allt. En nackdel med att vi jobbade på håll var också att alla hade olika bild om vart någonstans i arbetet vi låg, hur långt vi hade kommit, med tanke på att vi inte hade någon uppföljning under de två veckorna. Arbetet på håll medförde en del trista toner i gruppen då kommunikationen till största del fördes över facebook, där möjligheten för missförstånd är stor. All glädje tappades kring projektet och ingen gjorde mer än nödvändigt. Målet var inte längre att vinna pitchen, utan att bli klara med arbetet. Två sidor bildades i gruppen och intrigerna bara spred sig mer med tiden. För att lösa detta fick vi ta hjälp av en opartisk ledning som gav oss vägledning om hur vi skulle ta oss vidare i denna situation. Mötet medförde en del nödvändiga förändringar då arbetet flutit på bra efter det. Närvaron på gruppmötena har varit bra, då alla vart med i stort sett varje gång (mer detaljerad info kring närvaron i Bilaga 3). Sena ankomster har ibland skapat irritation eftersom detta medfört väntan för resterande gruppmedlemmar, men det har inte varit värre än så. Sena ankomster har inte vart ett återkommande problem för oss. Vi har tillsammans arbetat effektivt de dagar vi setts och vi har fått det vi behöver göra gjort. 15 av 17

16 Erfarenheter och iakttagelser Vi har arbetat i en grupp som i många fall varit oeniga och genom detta har vi iakttagit vikten i att ha ett gemensamt mål. Att arbeta efter olika mål medför alltid att det uppstår oenigheter och att projektet får ett mindre lyckat resultat. Alla mål man framställer bör man skriva ner på papper, då detta medför att man på ett enkelt sätt vid t.ex. eventuella konflikter kan gå tillbaka och kontrollera vilket ens egentliga mål varit. Under arbetets gång har vi tagit lärdom av att man inte alltid når det mest hållbara slutresultatet när man arbetar i en grupp som ständigt kommer överens. Ibland kan det vara bra med oenighet och frågesättningar. Detta medför att man måste analysera det framtagna materialet en gång extra. Att det finns olika lösningar för kommunikation är också något vi alla tagit erfarenhet av. All kommunikation fungerar inte lika bra för alla. Man får prova sig fram och fortsätta kommunicera på det sätt som fungerar bäst för just den gruppen. För oss passade det bäst med verbalkommunikation och inte genom skriftlig, så som genom Facebook. Fysiska möten blev därför en viktig del för gruppen. Inom varje grupp finns det olika personligheter och det är viktigt att man tar hänsyn till alls egenheter. Man får ta vara på varje persons starka sida och på så vis samarbeta fram till målet! Utvärdering av pitch Att genomföra en pitch innebär att man ska sälja in sig. Hur vi skulle göra detta på bästa sätt var vi lite osäkra på men efter att ha diskuterat vad vår idé handla om så kunde vi snabbt besluta att vi ville förmedla känslor. Känslan av det naturnära och familjära blev vårt genomgående tema och vi konstaterade att ordet enkelt var något som var beskrivande för detta. Att använda ordet enkelt kontinuerligt genom våra pitch fångar båda uppmärksamhet samt gör så att kunden kommer ihåg oss. 16 av 17

17 Efter att ha genomfört pitchen upplevde vi kunden var positivt inställ till våra idéer. De lyfte fram delar så som minnestavlan samt de två vigslarna och verkade glatt överraskade av dessa. Vi blev som grupp lite besvikna på den glesa feedbacken. Vi hade önskat att kunden haft mer frågor så att vi kunde lyfta fram och sälja in vår idé betydligt mer. Till nästa tillfälle bör vi som grupp arbeta mer med att involvera kunden under vår pitch så att man tar vara på möjligheten till tvåvägskommunikation. I detta fall blev pitchen snarare en envägskommunikation vilket medför att kunden antagligen inte kände sig lika delaktig i det framtagna förslaget. Dokument och bilagor Bilaga 1 Tidsplan Bilaga 2 Budget Bilaga 3 Loggbok Bilaga 4 Film till brudparet 17 av 17

Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13 Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2. Projektet...4 2:1 Definition av projektet...4 2:2 Syfte...4

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Morgondagens projektledning

Morgondagens projektledning Mälardalens högskola VT 2013 Akademin för Innovation, Design och Teknik Handledare på Volvo CE: Kristina Bergström Handledare på Mdh: Håkan Lindgren och Sven Arrelöv Examinator: Magnus Wiktorsson Morgondagens

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight Pernilla Assarsson Medieteknik Maj 2011 Förord & Tack Jag vill tacka alla inblandade till denna studie. Först vill jag rikta ett stort tack till First Flight som har hjälpt mig att kunna genomföra studien,

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter 509893-LLP-1-2010-1-SE-LEONARDO-LMP WP2: FORSKNING OM KOMPETENS FÖR ICKE RUTINMÄSSIGA UPPGIFTER

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Att ordna bröllop. Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop. Kim Rönning

Att ordna bröllop. Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop. Kim Rönning Att ordna bröllop Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop Kim Rönning Examensarbete Turism 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Turism Identifikationsnummer: 3060 Författare: Kim

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Sammanfattning Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Rapporten presenterar hur projektet Lilla JKPGsporten har skapats och dess frammarsch. Rapporten innehåller allt ifrån

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer