SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media 4 december 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Avgränsningar inom uppgiften... 3 Avgränsningar inom gruppen... 4 Syfte och mål... 4 Internt... 4 Externt... 4 Omfattning och strategi... 5 Tidsplan... 5 Organisation... 6 Arbetspaket... 6 Digital kommunikation... 7 Extern kommunikation... 7 Genomförande... 7 Arbetssätt... 7 Svårigheter... 8 Ekonomiska aspekter... 9 Juridiska aspekter Resultat Arbetet inom gruppen Erfarenheter och iakttagelser Utvärdering av pitchen Dokument och bilagor av 17

3 Inledning För tre månader sedan fick vi i uppgift att förbereda ett bröllop. Önskemålen var att vi skulle skapa ett bröllop för 80 personer, den 20:de September 2014, med mycket fokus på natur och ekologi. Paret önskade att få gifta sig i Söderåsens nationalpark och de ville gärna vigas av brudens far. Vi fick en budget på 250,000 kronor och under förberedelsernas gång hade vi nästan ingen kontakt med brudparet då de var på en resa i Sydamerika. Vi tillhandahöll däremot en beskrivning av paret och deras barn, och skulle utefter denna skapa det bröllop paret alltid önskat sig. Det var upp till oss att lösa detta på bästa möjliga sätt och lyckas sälja in oss på den slutliga pitchen för att bli anställda av brudparet och få genomföra detta bröllop. Bakgrund Avgränsningar inom uppgiften I uppgiften så fick vi en del avgränsningar. Vi fick en budget på 250,000 kronor, ett krav på att dem ville ha 80 gäster och dem ville gifta sig den 20 september Vi fick vägledning genom kundens önskemål. Dem ville gifta sig på Söderåsens nationalpark, ha ett naturnära bröllop samt ekologisk och närodlad mat och dryck. I våra personas fick vi fram information som exempelvis att paret var naturmänniskor. Detta skapade ytterligare avgränsningar då vi kunde utesluta ett pampigt bröllop och istället satsa på ett mer simpelt och jordnära. Vi anpassade bröllopslokalen och dekorationerna utefter vad vi trodde skulle passa dem. En annan avgränsning var att vi enbart arbetade kunde bruka envägskommunikation med brudparet. Detta ställde till med problem då vi fram till pitchen blev tvungna att ta göra antagande utifrån den information vi fått om brudparet. Vi hade inte möjlighet att kontrollera att exempelvis platsen passade dem, innan det var införsäljning. 3 av 17

4 Avgränsningar inom gruppen Eftersom alla gruppmedlemmar inte bor i Malmö skapades även där en avgränsning med att exempelvis ses länge på kvällarna eller på helger. Vid vissa tillfällen har tågen varit inställda vilket har medfört att alla inte kunnat närvara på de inbokade mötena. Medlemmarna har även varit lediga olika tider på dagen då alla har andra arbetsuppgifter utöver projektet Somliga arbetar även extra. Detta har avgränsat oss då det ibland vart svårt att hitta tider då alla kan ses. Redan i startskedet var vi tvungna att komma överens om från första början var hur mycket tid vi tänkt lägga på projektet. Vi var tvungna att avgränsa antalet timmar till detta arbete, då vi inte blivit tilldelade projektet. Vi räknade med att 8 timmar per vecka var rimligt för att åstadkomma en bra slutidé som är anpassad till kunden. Syfte och mål Internt Det interna målet med projektet var att skapa en slutprodukt som kunden ville arbeta vidare på. Ytterligare mål var även att bli betygsatta, kunna samarbeta på ett bra sätt, lära oss hur man inom en projektgrupp kommunicerar effektivt, lära oss hur man skapar en bra och hållbar budget, lära oss hur man planerar, samt få insikt i hur man arbetar med ett projekt. Extern Att skapa en naturnära, mångkulturellt och familjärt bröllop för upp till 100 gäster där närodlad och ekologisk mat ligger i hög prioritering, vilket vi ansåg var nyckeln till en nöjd kund. Vi ville även tillgodose kundens önskemål samt genomföra ett lyckat bröllop för gäster, brudpar samt för vårt företag. 4 av 17

5 Omfattning och strategi Utefter våra personas skapade vi en gemensam bild inom gruppen av att våra kunder inte ville ha ett flådigt bröllop, utan dem ville ha det mer jordnära och familjärt. Det medförde att vi började arbeta med det enkla och utveckla det uttrycket. Vi fokuserade på att förmedla känslor istället för materiella ting, vilket blev ett genomgående tema för vårt bröllop. Att fokusera på den känslomässiga infallsvinkeln gjorde så att vi kunde arbeta med en relativt låg budget då detta inte nödvändigtvis är något som kostar. Romantik och det icke konstlade låg i fokus under hela vår arbetsgång. Vi förbisåg kundens önskan inom vissa aspekter men försökte ändå koppla an till dessa och vi ville motivera dessa förändringar genom att härleda till deras önskemål. Ett exempel är lösningen med att föreslå två vigslar där den ena hölls i Söderåsens Nationalpark med en vigselförrättare och den andra i Vellinge med brudens far. Vid ett tillfälle fick vi ett meddelande vidarebefordrat från vår arbetsledning som sa att brudparet önskade en kortare redovisning kring valet av plats genom en film vi skulle göra och skicka in till dem (se bilaga 4). I denna film arbetade vi med att sälja in vår utvalda plats, som inte alls låg i samband med kundens önskemål geografiskt sätt, men som från önskemålens sida var det idealiska. Här föll det därför naturligt att förmedla känslorna som platsen speglar. Detta var även något vi fortsatte att arbeta med under vår pitch. Tidsplan När vi gjorde vår tidsplan så började vi med att ta hänsyn till de inlämningar vi hade under arbetets gång. Vi satte upp dessa deadlines och utgick ifrån dem när vi planerade in resten. Vi delade även upp vissa uppgifter, exempelvis som att göra hemsidan, till en specifik person i gruppen som ville göra detta. Genom att göra en tidsplan (se bilaga 1) fick vi struktur på arbetet från första början och vi har haft mycket hjälp av den under arbetets gång. Det har vart lätt att gå tillbaks och titta i den när det behövts. Vi har även haft ett rullande schema angående opponeringar och 5 av 17

6 veckorapporter (se bilaga 3) som skulle skicks in en gång i veckan. Detta har fungerat väldigt bra och alla har varit med på noterna. Genom att vi la upp en intern och en extern deadline har vi hela tiden strävat efter att bli klar innan det egentligen varit nödvändigt, och vi har även haft möjlighet att dra över vår egna, interna, deadlines om det behövts. Detta är dock ingenting vi behövt göra, vilket tyder på en välplanerad och rimlig tidsplan. Vi har även haft kontinuerliga möten, och eftersom vi har varit två som hjälpts åt inom varje arbetsområde är det lättare att hålla sig inom tidsramarna. Om någon kört fast, har vi försökt lösa detta tillsammans. Organisation Arbetspaket För att arbeta så strukturerat som möjligt så har vi valt att arbeta i olika arbetspaket. Dessa arbetspaket har definierat vilket specifikt ansvarsområde varje gruppmedlem har haft. Detta möjliggjorde en effektiv arbetsgång med en tydlig struktur gällande vem som ansvarade för vad. För att skapa en vidare bild av vart ansvarsområde valde vi även att tilldela vart arbetspaket ett a- och ett b-ansvar, detta skapade en trygg känsla då man alltid hade någon att vända sig till vid svårigheter. Den b-ansvarige hade även i uppgift att hålla ett öga på den a- ansvarige så att arbetet blev gjort inom de utsatta tiderna och på rätt sätt. 6 av 17

7 Digitalkommunikation Vi använde oss av ett forum på Facebook där vi främst delade alla väsentliga reflektioner, tankar och dokument som vi ville tillgängliggöra för alla medlemmar. Facebook ökade möjligheterna till att fatta beslut gemensamt då vi ibland inte satt tillsammans i gruppen och arbetade. Att arbeta med skriftlig kommunikation är dock alltid en svårighet och villfarelser uppstår lätt. Externkommunikation Den externa kommunikationen är en viktig del för att arbeta framåt med ett projekt och då vi i början upplevde svårigheter med just denna bit valde vi att skapa en hemsida samt ett gemensamt mailkonto där vi skapade ökade tillgängligheten för våra externa resurser. Dessa element blev vårt ansikte utåt och då alla gruppmedlemmar nyttjade dessa, fick vi på ett lättarbetat sätt all information samlad på samma bas. Val av plats och cateringfirma förenklades exempelvis genom detta då alla i gruppen kunde läsa vad respektive företag vi kontaktat svarade. Genomförande Arbetssätt Till en början diskuterade vi antagande och förväntningar för bröllopet. Det kändes viktigt att vi alla delade samma uppfattning om hur bröllopet ska gå till och fokuserade mot samma mål. Därför satt vi oss tillsammans och brainstormade över hur vi tänkte oss bröllopet, på så vis blev alla delaktiga. Då detta projekt överlag enbart innefattade envägskommunikation var vi tvungna att i grupp arbeta med att lyfta fram vilka önskemål och krav som var högprioriterade respektive låg prioriterade. Prioriteringarna kom vi fram till genom att tillsammans göra personas. Dessa krav agerade mall över hur vi skulle utforma vår idé. Vi valde att arbeta i arbetspaket och varje medlem fick i uppgift att undersöka respektive område. För att fatta rätt beslut arbetade vi tillsammans med att ta fram frågeställningar som 7 av 17

8 var och en sedan skulle besvara. Nedan finns exempel på frågeställningar vi arbetade med. Först när alla frågor var besvarade fattade vi våra beslut. Detta för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Här är ett urval av våra frågeställningar: Vart ska bröllopsfesten äga rum? Partytält eller lada? Ska vi nyttja en cateringfirma eller ska vi välja en plats med tillhörande restaurang? Vilket tema vill vi ha på bröllopet? Ska vi hyra eller köpa bröllopskläder? Vad behöver vi till vigseln? Vad finns det för rättigheter och lagar? Är det möjligt att paret vigs av brudens far? Inom varje område tog vi fram olika förslag och idéer till både utförande och pris. Med hjälp av de elva logiska stegen planerade vi sedan upp arbetet och analyserade våra uppgifter tillsammans. Vi fick fram tydligare mål och syfte och skapade en tidsplan. Följaktligen började vi skriva vår projektplan samt skapa en riskanalys. Riskanalysen gav oss större insikt i vilka delar man behövde utföra ett hårdare arbete med samt att det i många fall är nödvändigt att ta fram mer än ett alternativ. Någonstans under mitten av arbetet fick vi en önskan att skapa en film och skicka till brudparet. Filmen spelades in på Agneshill och under denna film arbetade vi framförallt med in försäljning av platsen. Vi la tyngd på att förtydliga för kunden att valet av platsen var framtaget utefter deras önskemål. Vi arbetade med att förmedla känslor. Svårigheter Vi hade lite problem att finna den plats vi ville hålla bröllopet på. Kunden önskade att få ha sitt bröllop i Söderåsens Nationalpark, som är en mycket vacker plats, samt att ha sin bröllopsfest i närheten av detta område. Dock så upplevde vi att det skulle uppstå svårigheter med detta, då det är en offentligplats som man inte kan boka, samt att det inte finns något tak eller liknande som kan skydda vid eventuellt dåligt väder. Vi fattade beslutet att röra oss utanför dessa geografiska önskemål men behålla samma känsla som denna plats förmedla. Vi fattade beslutet om att använda oss av familjegården Agneshill i Vellinge. När detta beslut var fastställt flöt resterande arbete på, så som catering, personal, transport och boende. 8 av 17

9 Förändringen av plats förde med sig att vi var tvungna att arbeta extra mycket med att motivera kunden till att Agneshill är en bättre lämpad plats, samt att platsen når upp till alla deras önskemål. Parets önskemål om att brudens far skulle viga dem uppfattade vi som en svårighet delvis för att vi inte fick någon information om vem brudens far var. Men med hjälp av de argentinska traditionerna löste vi önskemålet! Det visade sig att man I Argentina viger sig två gånger och vi bestämde oss därför för att först låt paret viga sig i Söderåsens Nationalpark med en vigselförrättare. På så vis gavs möjligheten att låta brudens far viga paret i en symbolisk vigsel framför familj och gäster den 20:e september. För att skapa ett mångkulturellt bröllop där alla vågar komma fram bestämde vi oss för att inte vidhålla några specifika traditioner från de olika kulturerna. Vi ville inte utesluta någon gäst. Projektgruppen har innefattat många starka individer vilket har lett till att det uppstått konflikter på vägen. Detta har i sin tur medfört att medlemmar upplevt att ens röst inte blivit hörd och olika missuppfattningar har uppstått. För att lösa dessa konflikter satte vi oss ner tillsammans med företagsledningen och lyfte alla frågetecken och oenigheter till ytan, vilket skapade en behagligare stämning inom gruppen. Oenigheterna på vägen har inte enbart medfört något negativt, många gånger har det istället resulterat i ett starkare beslut som är grundat utefter kundens önskemål. Ekonomiska aspekter När vi gjorde vår budget utgick vi från våra arbetspaket. Inom varje arbetspaket fann vi vilka aspekter vi skulle ta hänsyn till. Vi var noggranna redan från början med att lämna en stor buffert med tanke på att vi förstod att vi antagligen glömt någon utgift som vi kommer komma på under arbetets gång. För att inte behöva skära på annat då eller börja planera om så valde vi att hela tiden jobba med en buffert. Enda tills slutet har vi haft en buffert som vid pitchen slutade på ca 25,000 kronor. Dessa pengar bestämde vi oss för att inte utnyttja, utan låta dem ligga som extra ifall brudparet inte är nöjd med någon kategori och vill lägga ner mer pengar på det. 9 av 17

10 I samband med att vi skulle skriva en progressrapport så uppdaterade vi även budgeten. Vi diskuterade igenom och tog bort vissa kategorier samtidigt som vi ändra siffrorna något på de övriga (se bilaga 2). Nedan följer en beskrivning av hur vi resonerat kring vår budget inom varje kategori: Kläder Vi har en budget på 10,000 kronor. Vi valde att lägga den summan eftersom det är viktigt för bruden att hon ska vara bekväm i sin klänning och framförallt känna sig vacker. Här ingår det brudklänning, tärnklänningar, tillbehör till bruden, kostym till brudgummen, tillbehör till brudgummen och kläder till barnen. Summan är något rörlig eftersom att vi inte vet med säkerhet hur många brudtärnor de kommer att vara. Även här har vi nytta av bufferten. Blommor Vi har en budget på 10,000 kronor. Enligt vår analys vill brudparet ha in naturen på sitt bröllop. Därför har vi lagt mycket pengar på blommor. Leverantören vi valt har endast KRAV-märkta blommor vilket brudparet eftersträvar då dem framstår som riktiga naturälskare i personbeskrivningen. Mat, dryck, tårta och mingel Vi har en budget 75,000 kronor. Ett utav brudparets önskemål var att maten och drycken skulle vara ekologisk och näringsodlad. Därför valde vi att lägga en något högre budget på denna kategori så att vi kunde uppfylla detta önskemål och servera mat som är skonsam mot naturen och djuren. Inom budgeten ingår även tårta samt dryck och tilltugg till minglet. Serveringspersonal Vi har en budget på 7500 kronor. Vår serveringspersonal hyr vi från cateringfirman vi valde att samarbetar med, Maderiet, och de kostar 300 kronor i timmen. Vi använder oss av fyra personal under åtta timmar. Budgeten räcker enligt våra uträkningar. 10 av 17

11 Bar och dryckestillbehör Vi har en budget på 7000 kronor. Vi har tagit reda på en normal förbrukning och lagt till några extra flaskor av allt eftersom vår tanke är att baren ska vara öppen hela kvällen. Vi har även räknat ut hur mycket en rimlig mängd dryckestillbehör skulle kosta. Vår uträkning: Produkt Rött vin (box) Vitt vin (box) Gin Vodka Rom Öl Totalt 398 kronor 376 kronor 436 kronor 396 kronor 432 kronor 476 kronor Detta är vad vi anser är nödvändigt, och som vi ser har vi då väldigt mycket över till utblandning och extraflaskor. Fotograf Vi har en budget på 12,000 kronor. Genom research har vi tagit fram en bra fotograf som ligger på ett bra mellanpris. Han är med hela kvällen och i priset ingår alla bilder redigerade (om så önskas) på ett USB-minne. Budgeten är en direkt offert från fotografen. Underhållning Vi har en budget på 10,000 kronor. Inom denna budget har vi lagt trubadur, dj och ljudanläggning. Efter de offerter vi fått från trubadur och dj så räcker budgeten även till ljudanläggning och det som behövs för att komplettera musikernas egen utrustning. Dekorationer Vi har en budget på 6000 kronor. Inom kategorin dekorationer har vi ljus, dukning, lampor, dukar och allt annat som ger bröllopet rätt stämning. Vi vill anknyta till vårt tema som är hösten och köper dekorationer utefter det. Budgeten är något rörlig då detta är en kategori som både går att spara in och slösa på. 11 av 17

12 Transport för brudparet Vi har en budget på 6000 kronor. Här kan paret välja om dem vill göra entré med en veteranbil, limousin eller via häst och vagn. Vi har tagit fram olika alternativ till paret som finns bifogat i foldern dem fick med sig efter pitchen. Transport för gästerna Vi har en budget på 3500 kronor. Med transport menas busstransfer för gästerna till och från bröllopet. Utefter vad vi har hittat så räcker budgeten för att hyra en buss en heldag. Inbjudningar och tackkort Vi har en budget på 2000 kronor. Tanken är att vi köper in papper och betalar porto för breven som ska skickas utanför Sverige. Lokalhyra på Agneshill Vi har en budget på 17,000 kronor. Denna budget är inte rörlig eftersom det är ett fast pris för lokalen vi valt. Priset gäller för hela helgen. Solist Vi har en budget på 1000 kronor. Detta omfattar en solist som kommer att spel under vigseln (tillsammans med Felix om han vill det). Det finns även andra alternativ för musiker. Budgeten är något snäv men vi har hittat en solist till detta pris. Önskas någon annan spricker troligtvis denna budget, men det har vi råd med eftersom vi ha en bra buffert. Makeup Vi har en budget på 1000 kronor. I detta ingår en provsminkning, sminkning på den stora dagen, håruppsättning och manikyr. Makeupartisten är utbildad och har personliga band till en medlem i gruppen, och vi kunde därmed förhandla fram ett bra pris. Budgeten är inte rörlig då vi utgått från en offert direkt från leverantören. Svit Vi har en budget på 5000 kronor. Bröllopsnatten kommer att spenderas i en bröllopssvit. Budgeten räcker med marginal. Detta eftersom paret exempelvis ska kunna beställa frukost till rummet utan att budgeten spricker. Vinst till företaget Vi tänker oss att vinsten blir omkring 50,000 kronor. I denna vinst ingår även lönerna till oss. Eftersom företaget har flera projekt igång samtidigt som vi jobbar med, är det svårt att ange precis hur stor del av vinsten som går till lönen. Men om vi antar att varje 12 av 17

13 gruppmedlem lägger ner 140 timmar på ett projekt och får cirka 140 kronor timmen, kan man dela upp lönen mellan alla projekt och lönen för detta projekt blir totalt runt 20,000 kronor. Däremot blir allt lite missvisande eftersom vi inte vann pitchen. Då har fem personer lagt ner cirka 140 timmar och företaget ger oss lön för ett jobb vi inte fick. Man kan dock antaga att detta är något företaget räknar med i sina riskanalyser. Juridiska aspekter De juridiska aspekter vi stött på under arbetets gång är alla regler kring hindersprövning, alkoholtillstånd och om vi skulle räkna priserna med eller utan moms. Eftersom vi inte blivit anställda än så har vi inte lagt ner någon tid på att skriva ett avtal mellan kunden och oss, men detta är någonting som vi hela tiden haft i åtanke. Hindersprövningen är en del som kunden själv kommer behöva genomföra, men vi har informerat kunden om detta och tagit fram de material dem behöver för att kunna genomföra denna. Namnbyte är också något vi tänkte på och informerade om under pitchen. Eftersom att vi valde att ha bröllopet på Agneshill så innebär det att vi har festen för ett slutet sällskap då ingen restaurang finns på plats. Vi behöver då inte tänka på problem med alkoholtillstånd. Till en början visste vi inte om vi skulle räkna priserna med eller utan moms, men efter en handledning så kom vi underfund med att vi måste ange momsen i vår budget. Detta eftersom brudparet är privatpersoner. Momsen kan företaget dra av på budgeten i efterhand. Resultat Vi har tagit fram ett bröllop för över 80 gäster. Maten och drycken som vi planerar att servera är ekologisk och närodlad. Maten kommer från Maderiet, som är en restaurang och cateringfirma belägen i Malmö. Drycken till minglet och hela middagen kommer även den från Maderiet, medan resterande dryck kommer från annat håll. Eftersom bröllopet är i september har vi valt att hålla det i höstens anda. Löv som dekorerar 13 av 17

14 hela stället, massor med ljus och risbollar i taket. Vi hade en tanke om att plocka in naturen. Det kommer att vara två vigslar. Den första kommer att ske på Söderåsens nationalpark, detta eftersom brudparet önskade att få vara där. Här kommer det finnas en vigselförrättare som kommer att viga brudparet. Några dagar senare kommer det offentliga bröllopet med släkt och vänner att hållas. Här finns det då möjlighet för brudens far att viga, precis som de önskat. Vårt ledord är enkelt. Vi vill att bröllopsparet ska se det fina och unika med enkelheten. Vi vill få ordet enkelt att bli något unikt genom vårt bröllop. Plasten där bröllopet kommer att hållas är på Agneshill som ligger i Vellinge. I det gamla kostallet kommer festen att äga rum. Den offentliga vigseln kommer att vara på Agneshill ute i det gröna, men om det är regn finns det även möjlighet att ha det inomhus i en utav lokalerna vi har tillgång till. Brudparet har fått förslag på olika klänningar och kostymer. Det är alltså upp till dem att bestämma sig för vilken klänning och kostym de önskar använda sig av. Tärnklänningar och bröllopstillbehör finns också med i dessa beräkningar. Förslag på inbjudningskort, boende för gästerna, menykort och placeringsskyltar har lämnats till brudparet. Alla gäster talar inte svenska och därför har vi skapat inbjudningskorten och boendeförslagen på engelska. Fotografen kommer att vara på plats hela dagen för att dokumentera. En trubadur kommer att spela under kvällens gång och det ska spelas allt från disco till argentinskt folkmusik. Trubaduren är öppen för förslag och anpassar sig utefter brudparets önskemål. Vi har liksom med kläderna tagit fram förslag för hur brudparet kan göra entré till bröllopet. Dessa förslag fick brudparet ta del av i en folder. 14 av 17

15 Arbetet inom gruppen Arbetet inom gruppen har varit lite fram och tillbaka, då vi stundvis jobbat väldigt effektivt och stundvis rena motsatsen. Det ineffektiva arbetet berodde på att vi i mitten av arbetet valde att ta en liten paus från varandra och arbeta med att ta fram förslag för sina arbetspaket på eget håll. Det vi kände för tillfället var att vi inte tjänade på att sitta samlade för att göra detta, utan kunde arbeta de tider och dagar vi själva kände för istället. De bristande i detta moment var vår idé om att ha en b-ansvarig på respektive arbetspaket, då detta flyttades åt sidan och glömdes bort mitt i stressen kring allt. En nackdel med att vi jobbade på håll var också att alla hade olika bild om vart någonstans i arbetet vi låg, hur långt vi hade kommit, med tanke på att vi inte hade någon uppföljning under de två veckorna. Arbetet på håll medförde en del trista toner i gruppen då kommunikationen till största del fördes över facebook, där möjligheten för missförstånd är stor. All glädje tappades kring projektet och ingen gjorde mer än nödvändigt. Målet var inte längre att vinna pitchen, utan att bli klara med arbetet. Två sidor bildades i gruppen och intrigerna bara spred sig mer med tiden. För att lösa detta fick vi ta hjälp av en opartisk ledning som gav oss vägledning om hur vi skulle ta oss vidare i denna situation. Mötet medförde en del nödvändiga förändringar då arbetet flutit på bra efter det. Närvaron på gruppmötena har varit bra, då alla vart med i stort sett varje gång (mer detaljerad info kring närvaron i Bilaga 3). Sena ankomster har ibland skapat irritation eftersom detta medfört väntan för resterande gruppmedlemmar, men det har inte varit värre än så. Sena ankomster har inte vart ett återkommande problem för oss. Vi har tillsammans arbetat effektivt de dagar vi setts och vi har fått det vi behöver göra gjort. 15 av 17

16 Erfarenheter och iakttagelser Vi har arbetat i en grupp som i många fall varit oeniga och genom detta har vi iakttagit vikten i att ha ett gemensamt mål. Att arbeta efter olika mål medför alltid att det uppstår oenigheter och att projektet får ett mindre lyckat resultat. Alla mål man framställer bör man skriva ner på papper, då detta medför att man på ett enkelt sätt vid t.ex. eventuella konflikter kan gå tillbaka och kontrollera vilket ens egentliga mål varit. Under arbetets gång har vi tagit lärdom av att man inte alltid når det mest hållbara slutresultatet när man arbetar i en grupp som ständigt kommer överens. Ibland kan det vara bra med oenighet och frågesättningar. Detta medför att man måste analysera det framtagna materialet en gång extra. Att det finns olika lösningar för kommunikation är också något vi alla tagit erfarenhet av. All kommunikation fungerar inte lika bra för alla. Man får prova sig fram och fortsätta kommunicera på det sätt som fungerar bäst för just den gruppen. För oss passade det bäst med verbalkommunikation och inte genom skriftlig, så som genom Facebook. Fysiska möten blev därför en viktig del för gruppen. Inom varje grupp finns det olika personligheter och det är viktigt att man tar hänsyn till alls egenheter. Man får ta vara på varje persons starka sida och på så vis samarbeta fram till målet! Utvärdering av pitch Att genomföra en pitch innebär att man ska sälja in sig. Hur vi skulle göra detta på bästa sätt var vi lite osäkra på men efter att ha diskuterat vad vår idé handla om så kunde vi snabbt besluta att vi ville förmedla känslor. Känslan av det naturnära och familjära blev vårt genomgående tema och vi konstaterade att ordet enkelt var något som var beskrivande för detta. Att använda ordet enkelt kontinuerligt genom våra pitch fångar båda uppmärksamhet samt gör så att kunden kommer ihåg oss. 16 av 17

17 Efter att ha genomfört pitchen upplevde vi kunden var positivt inställ till våra idéer. De lyfte fram delar så som minnestavlan samt de två vigslarna och verkade glatt överraskade av dessa. Vi blev som grupp lite besvikna på den glesa feedbacken. Vi hade önskat att kunden haft mer frågor så att vi kunde lyfta fram och sälja in vår idé betydligt mer. Till nästa tillfälle bör vi som grupp arbeta mer med att involvera kunden under vår pitch så att man tar vara på möjligheten till tvåvägskommunikation. I detta fall blev pitchen snarare en envägskommunikation vilket medför att kunden antagligen inte kände sig lika delaktig i det framtagna förslaget. Dokument och bilagor Bilaga 1 Tidsplan Bilaga 2 Budget Bilaga 3 Loggbok Bilaga 4 Film till brudparet 17 av 17

Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13 Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2. Projektet...4 2:1 Definition av projektet...4 2:2 Syfte...4

Läs mer

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv.

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv. 12-18 MÅNADER INNAN BRÖLLOPSDAGEN: Arrangera ett möte för er och era föräldrar. Bestämma budget och hur utgifterna ska fördelas. Välja ungefärligt datum och tid för bröllopet. (Det faktiska datumet beror

Läs mer

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ----

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ---- VÅRT BRÖLLOP & DEN: / / -- - ---- 12-18 MÅNADER INNAN: ATT FIXA Boka vigsel via kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten Skapa en budget för bröllopet Skapa en gästlista VIKTIGA BESLUT

Läs mer

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA!

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA! Vad betyder klädkoderna? Högtidsdräkt /Frack Frack, uniform eller folkdräkt för männen. Lång aftonklänning, galaklänning eller folkdräkt för damerna Mörk kostym Mörk kostym för männen Finare klänning,

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Tips till dig som filmar

Tips till dig som filmar Tips till dig som filmar Att läsa för både bröllopsparet och utsedda filmare För att hjälpa fånga tillställningen på bästa möjliga sätt. Tips till dig som filmar 1 Introduktion: Tack för att du vill vara

Läs mer

Det stora Bröllopspaketet

Det stora Bröllopspaketet Det stora Bröllopspaketet SPECIFIKATION AV PAKETENS INNEHÅLL 2016 Det stora bröllopspaketet 1655 kr/ person, pris beroende på säsong: Tillägg för minimidebitering: Vår minimigräns för arrangemang är 70

Läs mer

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar:

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar: Mat & Dryck Mottagning med snittar och plockmat, sittande middag eller buffé? Välj er bröllopsmeny med omsorg, och satsa hellre på enkla, väl tillagade råvaror som uppskattas av de flesta, än avancerade

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Varje par har en unik kärlekshistoria att berätta -Hur börjar er?

Varje par har en unik kärlekshistoria att berätta -Hur börjar er? BRÖLLOP 2015 Tänk om ni vetat första gången ni möttes, att ni idag planerade för bröllop. Att detta möte var början på ert liv tillsammans. För några av er kanske det tog ett tag att förstå vad som hänt,

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer

Vad är ett bevarat minne värt?

Vad är ett bevarat minne värt? Bröllop 2014 Vad är ett bevarat minne värt? Vad är den där absolut första kyssen som äkta makar värd? Det är svårt att svara på men det är inte svårt att komma överens om att det är en investering väl

Läs mer

Bröllopsbilder. ett minne för livet

Bröllopsbilder. ett minne för livet Bröllopsbilder ett minne för livet För mig är det viktigt att förmedla en känsla av er och den viktigaste dagen i ert liv. Min ambition är alltid hög jag vill fånga er lycka och kärlek på bild. Det finns

Läs mer

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER Välkomna till en unik och underbar upplevelse dagtid - ett drömbröllop på en magisk vingård

Läs mer

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop Checklista för aktiviteter 18 månader innan bröllopet Gör några bröllopspärmar för att papper och beslut som ni får och tar. Bestäm vilken dag ni vill att bröllopet ska gå av stapeln - ta fram några alternativa

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET Guld 2 - Ett Startklart Bröllopsalternativ På Direkten Mallorca har fantastiska stränder, och detta är en av de allra trevligaste! Anländ bara med ringarna, bröllopsstassen och gästerna

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop från www.aladdinsuthyrning.se Sida 1 av 11 Vers 4.24.5 Gå igenom checklista. Markera de punkter ni vill ha med och lägg till de som saknas. Gör allt

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig Bröllopspaket 2013 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar i dagarna tre. Det är eran bröllopsdag

Läs mer

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y cecilia engvall P H O T O G R A P H Y Bröllopspaket 2015 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar

Läs mer

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Prislista Bröllop Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Thorskogs Slott. Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken.

Thorskogs Slott. Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken. Thorskogs Slott Att arrangera en bröllopsfest innebär många stora och små beslut, allt från inbjudningar till dukning. Med vår stora erfarenhet av bröllopsarrangemang kan vi erbjuda den avlastning och

Läs mer

Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken.

Välkommen att skapa ett minne för livet och kärleken. Thorskogs Slott Att arrangera en bröllopsfest innebär många stora och små beslut, allt från inbjudningar till dukning. Med vår stora erfarenhet av bröllopsarrangemang, kan vi erbjuda den avlastning och

Läs mer

DIN BRÖLLOPSFEST. Välkommen på visning till oss så skall vi hjälpa er att göra er bröllopsdag oförglömlig för både er och era gäster.

DIN BRÖLLOPSFEST. Välkommen på visning till oss så skall vi hjälpa er att göra er bröllopsdag oförglömlig för både er och era gäster. DIN BRÖLLOPSFEST Ett minne för livet Vi på Vaxholms Kastell och Badholmen har en gedigen erfarenhet av bröllopsplanering. Vi arrangerar allt från det lilla enkla bröllopet till det mest storslagna och

Läs mer

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st.

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st. Bröllop Brudparsfotografering: Ca en timmes fotografering utomhus eller i en miljö som vi har kommit överens om. Utomhus hinner vi fota i lite olika miljöer, detaljbilder på bukett och ringar om ni vill

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER En mer idyllisk bröllopsplats än denna i en charmig

Läs mer

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang.

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 Fotograf Oskar Allerby Jag fotograferar människor och berättelser. Varje person har något unikt att berätta och jag försöker berätta historien. Jag älskar verkligen

Läs mer

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna är ett bokningsbolag som specialiserar sig på julbord. Det unika med JulbordsMäklarna

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2014 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Porträttpaketet Pris: 4.000:-

Porträttpaketet Pris: 4.000:- Fotografering Jag heter Emma och bor i Enköping tillsammans med min man. Jag är född i Gävle, uppväxt i Hudiksvall, och har även hunnit provat livet som östgöte. Jag är fotografen och illustratören som

Läs mer

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek All you need is love / 11 000 sek Ett litet paket som fångar stora stunder. Vi hinner med en avslappnad porträttfotografering efter/före vigseln, och ibland finns även tid kvar till familjeporträtt och

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2015 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

BRÖLLOPSOFFERT. Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel

BRÖLLOPSOFFERT. Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel BRÖLLOPSOFFERT B R Ö L L O P VÅ R E N / S O M M A R E N 2 0 1 3 Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel PRE-WEDDING KO N S U LTAT I O N O C H T E S T F OTO G R

Läs mer

OFFERT. Meeting Room Vår referens: Elinor Degernäs Box 22105 112 42 Stockholm Org.nr: 556521-0308

OFFERT. Meeting Room Vår referens: Elinor Degernäs Box 22105 112 42 Stockholm Org.nr: 556521-0308 OFFERT Offert utfärdad: 2013-05-02 Offert giltig till: 2013-05-10 Meeting Room Vår referens: Elinor Degernäs Box 22105 112 42 Stockholm Org.nr: 556521-0308 Tfn: +46 70 652 06 02 E-post: bokning@meetingroom.se

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Prislista Bröllop 2011

Prislista Bröllop 2011 Prislista Bröllop 2011 PAKET PORTRÄTT 3000kr 2 timmar porträttfotografering på valfri plats eller i studio. I paketet ingår 5st högupplösta bilder. VIGSEL 5500kr Porträttfotografering på valfri plats eller

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

bröllopsfoto prislista www.malinward.com/brollop

bröllopsfoto prislista www.malinward.com/brollop bröllopsfoto prislista 2010 lovely weddingshoot ca 1 timmes fotografering innan bröllopet. 3695kr 5 lågupplösta bilder på cd-skiva för web (mitt namn måste alltid nämnas). 10st 10x15 3st 18x24 1st 20x30

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten men med en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt till nordligare breddgrader. Med

Läs mer

Bröllopsfotografering 2014

Bröllopsfotografering 2014 Bröllopsfotografering 2014 En investering En bröllopsfotografering är en investering som ökar i värde med åren. Ibland är det svårt att förutse vad man kommer att minnas mest ifrån sitt bröllop. När man

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Grupp C3 Sebastian Marklund Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz Handledare: Daniel Corin Stig Innehållsförteckning Intressenter...

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Prislista Bröllop 2014

Prislista Bröllop 2014 Prislista Bröllop 2014 Hjärtat klappar i bröstet, i händerna finns en vacker bukett, kravatten rättas till, ett nervöst leende avfyras mot en vän, höga klackar mot kyrkans stengolv, klockorna som klämtar

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll

jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll bröllop 2015 jag älskar detaljer, det är de som gör helheten ett spontant eller ett välplanerat bröllop det spelar ingen roll jag vill fånga, närhet, glädje och trygghet i stunden där och då mellan er

Läs mer

EVIGHET 12 TIMMAR. Den ultimata bröllopsdokumentationen! Bokningsmöte samt provfotografering innan bröllopet.

EVIGHET 12 TIMMAR. Den ultimata bröllopsdokumentationen! Bokningsmöte samt provfotografering innan bröllopet. 2010 PRIS BRÖLLOP EVIGHET 12 TIMMAR Den ultimata bröllopsdokumentationen! Lifestylefotografering under 12 sammanhängande timmar, välj när jag ska ansluta för att ni ska få ut det mesta av tiden. Webbalbum

Läs mer

DRYCKESQUIZ STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 08-30 86 88 031-708 06 88 040-30 66 88

DRYCKESQUIZ STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 08-30 86 88 031-708 06 88 040-30 66 88 DRYCKESQUIZ I ett unikt samarbete mellan Vinalliansen och Vingruppen i Norden arrangerar N-Events ett nytt och spännande koncept- Dryckesquiz! Underhållning på en ny nivå där dryckeskunskap integreras

Läs mer

PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016

PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016 PRISLISTA BRÖLLOPSFOTOGRAFERING 2015/2016 Jag förevigar er dag, så som ni minns den och vill minnas den. Endast tre saker finns kvar efter bröllopet: Kärleken, ringarna och bilderna. Ni har något alldeles

Läs mer

Mer bröllop för pengarna

Mer bröllop för pengarna Inspirera Privata Affärer-priset Sid 54 Så får du mer för pengarna Mer bröllop för pengarna Det kostar i snitt 54 000 kr att gifta sig, enligt en aktuell undersökning. Det är festen och ringarna som kostar

Läs mer