Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19"

Transkript

1 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, ÖREBRO Tel

2 2

3 INLEDNING... 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING... 6 FÖRE ÅTGÄRD... 7 UTFÖRDA ÅTGÄRDER FOTOPROTOKOLL

4 4

5 Inledning År 2009 och 2010 beviljades Linde Bergslags församling tillstånd från Länsstyrelsen att utföra utvändiga renoveringsarbeten på Ramsbergs kyrka (torndelen samt kyrkobyggnaden). För arbetena erhöll församlingen kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås stift. Arbetena påbörjades under sommaren och slutfördes under hösten Arbetet bestod av putsrenovering, fönsterrenovering, målning av lanterninen, förgyllningsarbeten, plåtarbeten samt nedmontering av skorsten. Arbetena har följts av antikvarisk medverkande från Örebro läns museum. Utgångspunkten för arbetena har varit den arbetsbeskrivning som lämnades i samband med tillståndsansökan till Länsstyrelsen, Lst Dnr Diskussioner har kontinuerligt först mellan berörda parter under arbetets gång. Vid slutbesiktningen var arbetet med att montera ner skorstenen kvar. Arbetena godkändes ur antikvarisk synvinkel. Administrativa uppgifter Diarienummer: Länsstyrelsens diarienummer: ; ; Entreprenörer: Hanssons Fasadputs AB, Risåns Måleri & Färgstation AB Bergslagens Plåt AB Byggledare: Lasse Thörnblom, bilt Antikvarisk medverkande: Charlott Torgén, Örebro läns museum Utförandeperiod: juni-september 2012 Besiktningar: ; ; ; Slutbesiktning: Registrerade bilder: OLM_2012_13_1-110; ; , Charlott Torgén OLM_2012_13_ , Leif Broms, Leva Måleri Och Dekor HB Bild: Ramsbergs kyrka efter åtgärder. OLM_2012_13_165 5

6 Översiktlig beskrivning Ramsbergs kyrka, belägen på en höjd i Ramsberg uppfördes Det är en stor gustaviansk vitputsad kyrka med brutet och skifferklätt tak orienterad i nordvästlig sydöstlig riktning. I anslutning till kyrkan finns prästgården samt en tidigare arrendatorsbostad som byggts om till samlingslokal. Bredvid prästgården ligger kyrkogården med ett gravkapell. Här finns flera stora gravhällar av gjutjärn från 1700-talet som berättar en del av bygdens historia inom järnhanteringen. Ett kapell av trä uppfördes på eget initiativ av bergsmännen i Ramsberg 1587 eller Befolkningen i bygden fick ända sedan medeltiden sin försörjning från bergshanteringen med tillhörande näringar vid gruvor, hyttor och bruk. Under 1500-talet anlades många stångjärnshammare i trakten och befolkningen ökade. Till kyrkorna i Lindesberg och Fellingsbro var det långt och befolkningen önskade en egen kyrka, varpå kapellet byggdes. Det ersattes knappt hundra år senare, 1673 av en timmerbyggnad vars grunder fortfarande är skönjbara på den övre delen av kyrkogården uppfördes den nuvarande kyrkan under ledning av rådmannen och byggmästaren Gunnar Westman från Skövde. Ursprungligen täcktes taket av spån men det ersattes 1921 av skiffer genomgick kyrkan en invändig renovering där väggarna försågs med tidstypiskt dekormåleri i gröna, blå, gula och grå nyanser. Under ledning av K. Martin Westerberg genomfördes en renovering 1937, då bland annat bänkinredningen ersattes. Samtidigt uppfördes vapenhuset vis sydvästra entrén. Under andra hälften av 1900-talet har kyrkan endast genomgått underhållsarbeten. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med halvrunt kor och sakristia under eget tak i sydöst och torn i nordväst. Taket består av ett brutet tak klätt med skiffer. De slätputsade fasaderna dekoreras av pilastrar försedda med egna lätt utsvängda takfall. Tornet har en svängd tornhuv med lanternin. Fönstren är målade i en svart kulör. Den järnbeslagna porten är troligtvis ursprunglig. Västra sidan av Ramsbergs kyrka. Före åtgärder. 6

7 Före åtgärd Puts Kyrkan avfärgades senast Den har en hydrauliskt puts avfärgad med en KC färg, enligt Lars Hansson. Grunden är putsad och ofärgad med en svag struktur i ytan. Grunden är omålad och har en struktur. Putsbortfall på tornet. På kyrkans puts fanns förhållandevis små skador i form av sprickbildningar, putsbortfall och flagande färg. På östra sidan av långhuset fanns en längre spricka som sträckte sig från fönsternischen och upp i takfoten. Vid ljudluckorna fanns något större putsskador på grund av att gångjärnen rostat och sprängt sönder murverket. Den putsade grunden var i gott skick med mycket lite skador. Sprickbildning från fönsternischen och upp till takfoten. För att försöka styra sprickbildningen har en rörelsefog sågats upp i takfoten. Gångjärnen vid ljudluckorna har orsakat skador i murverket genom att de rostat. 7

8 Takfot Takfoten på sakristian är av trä profilerad samt målad i en kulör lika putsen. Inga synliga skador fanns inför arbetena. På vapenhuset i väster utgörs takfoten av plåt målad i en kulör lika putsen. Den profilerade takfoten på sakristian är av trä. Takfoten på vapenhuset i väster är av plåt. Fönster Fönstren består övervägande av småspröjsade lufter. På sakristian är bågarna något mindre och av senare datum. I vapenhuset på västra sidan av kyrkan finns två runda fönster varav det ena var igensatt med isolering. Glaset i bågarna varierade mellan munblåst, antikglas och planglas. Kittet varierade, på flera ställen var det lagat med silikon. Det fanns några trasiga rutor och några med mindre sprickor. Bågarna var fastsatta i karmar/beslag av järn och inte lätta att plocka ur. De kom därför att åtgärdas på plats. Färgen på bågarna var svart och troligtvis en oljefärg. Den flagade kraftigt. En småspröjsad fönsterbåge med munblåst glas. Bågen sitter i en karm av järn. 8

9 Flera av fönsterbågarna har kittats med silikon. Fönster med solbänk av gjutjärn. Solbänkarna består av gjutjärn. Några har förlängts med plåtar som fästs under solbänken för att göra de längre. Troligtvis för att skydda putsen. På sidorna i fönsternischen, längst ner mot solbänken finns naturstensskivor. På flera ställen hade dessa lossat. Lampa Ovanför dörren in till sakristian finns en lampa av koppar och glas. Den svängda ovandelen av koppar hade vikts upp. Fästet som höll det på plats var trasigt. Lampan ovanför porten in till sakristian. Observera sockeln utformning. Häng- och stuprör Kyrkans hängrännor och stuprör består av koppar. På vissa ställen var de i behov av justering. Stuprören vid tornen är mycket långa. På västra sidan av tornet hade stupröret några frostbulor. 9

10 Portar och ljudluckor Porten i tornet samt ljudluckorna består av trä som sedan klätts med järnplåtar som falsats samman så att de bildat ett rutmönster. Porten i vapenhuset i väster är också plåtklädd, troligtvis från 1937 då vapenhuset tillkom. Porten i tornet. Plåten på porten låg an mot murverket och var mycket kraftigt rostangripen. Nederkanten på porten var också kraftigt rostangripen. Anslagslisten hade reparetats någon gång, den var försedd med senare tillkommen plåt. Porten i tornet var mycket kraftigt angripen av rost. Den är konstruerad så att den ligger an mot omgivande murverk och i nederkant mot trappavsatsen. Det gör att plåten utsätts för en stor del fukt. Målsättningen var att försöka spara den befintliga plåten men då den undersöktes visade det sig att den var mycket spröd. Den hade skiktat sig och gick bara sönder. Lanternin Lanterninen är av trä med svängt koppartak. Knutarna är försedda med klassicerande pelare. Pelare, listverk och fönsterbågar är vitmålade medan väggytans panel är bestruken med något svart. Fönstren är stickbågeformade och småspröjsade. Nedanför fönstren sitter det utvändigt en svartlackerad plåt monterad. Silikon hade dragits i ovankanten på plåten som extra tätning. Invändigt sitter en vitmålad skiva nedanför fönstren. På äldre bilder syns att fönstren tidigare 10

11 varit franska fönster. Vid varje fönster finns en liten avsats samt ett järnräcke med förgyllda kopparkulor. Färgen på fönsterbågarna flagade kraftigt. Lanterninen före åtgärder. I lanterninen finns de gamla stegarna kvar som använts då man tjärat den. Kors och kulor På lanterninens tak samt på långhuset ovanför koret finns två förgyllda kors, det på lanterninen har även en förgylld kula. På lanterninens järnräcke sitter även två förgyllda kopparkulor på vardera räcke. Såväl kors som kulor var i behov av omförgyllning. Korset på lanterninen före åtgärder. 11

12 Tornur I tornhuven finns på alla fyra sidor ett tornur. Skorsten På västra sidan av långhuset fanns en skorsten som tillkom i samband med att oljeeldning installerades i kyrkan på 1950-talet. Den användes inte men hade negativ inverkan på både vägg och tak. På putsen syntes tydligt var mustocken fanns inne i murverket genom fuktutslag. Vid skorstenen samlades snö vilket påverkade taket negativt. Eftersom skorstenen saknade funktion och påverkade bygganden negativt söktes tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort den. Västra sidan av kyrkan. I fasaden syns tydligt var murstocken går. Skorstenen. Utförda åtgärder Puts Putsen gjordes rent. Lös puts, håligheter och andra skador knackades bort och utlagades. På vissa ställen förstärktes murverket med nät som armering. På några ställen murades tegel in för att laga i murverket. Vid ljudluckorna i tornet, ut mot långhuset fanns något större skador i murverket. Detta på grund av att gångjärnen till luckorna rostat och sprängt sönder murverket. Gångjärn och andra dragjärn som kommit fram rostskyddsbehandlades innan de murades eller putsades över. 12

13 Putsen på västra fasaden på sakristian har lagats i och avfärgats en gång. För utstockning/lagning och ytputs användes ett hydrauliskt kalkbruk, Weber. Ytan gavs en struktur lika den befintliga. Avfärgning skedde med en kc-färg, Weber. Detta för att den befintliga färgen utgjordes av en kc-färg och för att den nya färgen skulle få så bra fäste som möjligt. Vid startmötet hade Hansons fasadputs tagit fram fyra olika alternativ till kulör. Samtliga var eniga om att ett av alternativen var bäst. Det innehöll gult, rött och svart. Närmaste NCS kod är S0603-Y06R. Färgen sprutades på och ströks sedan direkt ut med pensel. Samma resultat som om färgen först på med pensel uppnås enligt entreprenören. Det är bara ett sätt att få färgen på fasaden. Genom att färgen direkt stryks ut med pensel bearbetas den in i ytan precis som vanligt. Takfoten har lagats i, förstärkts med murnät och stockats ut. 13

14 En ventilationsöppning i grunden på vapenhuset på västra sidan, minskades ner och ett befintligt ventilationsgaller monterades. Eftersom den putsade grunden var i så gott skick och hade mycket lite skador tvättades den endast. På södra delen av långhuset samt på sakristian sågades ett smalt spår mellan den putsade fasaden och grunden. Detta för att förhindra fuktvandring. På den norra delen är grunden högre och där behövdes inte denna åtgärd. Arbetet med putsen och murverket pågår på torndelen. På östra sidan där det funnit en lång spricka från fönsternisch och upp i takfoten, sågades en rörelsefog upp i takfoten för att förhindra vidare sprickbildning. Rörelsen tas förhoppningsvis upp av fogen så sprickbildningen minskar. 14 Ramsbergs kyrka efter åtgärder.

15 Takfot Takfoten på sakristian och vapenhuset i väster skrapades rent från löst sittande färg och målades med linoljefärg, Ottossons, i kulören NCS S0603-Y06R. Fönster Fönsterbågarna skrapades rent. Färgen var i dåligt skick och flagade kraftigt. Karmarna av järn som fönstren var fästa i skrapades rent från löst sittande färg. Här fanns troligtvis även lite tjära med bland färglagren enligt entreprenören. Virket i bågarna visade sig vara i mycket gott skick. På två bågar på västra sidan av långhuset upptäcktes att plåtband spikats fast över två spröjsar. Troligtvis för att förstärka dem. Dessa lämnades kvar. På något ställe var en spröjs nästan av, den stiftades och limmades. Spröjsen har tidigare förstärkts med plåtband som spikats fast. Arbetet med att skrapa fönsterbågarna pågår. Löst sittande kitt togs bort. På flera ställen var kittet kompletterat med silikon. Det skrapades bort. Kittfalsen var på vissa ställen i princip obefintlig. Fönstren kittades / kompletterades med nytt linoljekitt. Det blev ett mer omfattande jobb än vad man trodde inför arbetena. Rutor med små sprickor lämnades. Var rutorna trasiga eller hade större sprickor ersattes de med nytt munblåst glas. Bågarna med karmar målades med svart linoljefärg, Ottossons. De rostskyddsbehandlades med Nordsjös rostskyddsgrund, Pansarol. Solbänkarna skrapades rena och ströks med dalbränd tjära. De lösa naturstensskivorna murades fast i nischen 15

16 Fönster och solbänkar efter åtgärder. Solbänken har vid något tillfälle och vid några fönster förlängts med plåtar. Lampa Den svängda ovandelen av koppar fick tillbaka sin form och fästes med ett nytt litet beslag. Häng- och stuprör Hängrännor och stuprör justerades. Trasiga stuprör lagades. Ett nytt beslag håller lampans plåt på plats. Portar och ljudluckor Plåten på porten i tornet var delvis mycket rostskadad. Främst på sidorna där plåten/porten ligger an mot omgivande murverk samt längst ner där en del vatten samlas. Plåten var delvis helt bortrostad. En tidigare lagning fanns längs ner på anslagslisten mellan dörrbladen. På en av ljudluckorna åt sydöst, mot långhuset, fanns också större rostangrepp. Här i skarvarna mellan plåtarna. Porten i tornet efter åtgärder. 16

17 Diskussioner fördes hur man skulle åtgärda detta, eller om plåten endast skulle strykas med roslagsmahogny, lika befintligt utförande. Plåten var dock så pass dålig att det beslutades att ersätta de skadade plåtarna med nya, så lika de befintliga som möjligt. De skadade plåtarna ersattes med ny 1mm järnplåt som gavs samma format som de befintliga. Att foga samman de befintliga plåtarna med de nya var inte möjligt då de befintliga var sköra. De nya plåtarna fogade samman med de gamla så gott det gick, men fästes huvudsakligen med spårskruv. Den nya plåten rostskyddsbehandlades med Nordsjös Pansarol. Portar och ljudluckor ströks sedan med dalbränd tjära. Porten har fått nya plåtar längst ner och några på sidorna. Resultatet blev förhållandevis bra men de nya plåtarna är mycket slätare än de befintliga. Önskvärt hade varit att de nya plåtarna hade haft en struktur mer lik de befintliga. Ljudluckan efter åtgärder. Tre plåtar på dörrbladet ersattes. Dropplisten är också senare tillkommen, men tillkom före dessa arbeten. Lanternin Lanterninen skrapades ren. Panelen var struken med tjära men av någon anledning flagade den och fäste dåligt i underlaget. Inför arbetena trodde man att delar av träet skulle vara skadat men det visade sig att träet var i förhållandevis gott skick. Lanterninen under arbetets gång. 17

18 Fönsterbågar och detaljer målades med vit linoljefärg, Ottossons. Panelen tjärades med dalbränd tjära. Vid slutbesiktningen var fönsterbågarna målade dagen innan varför det inte gick att komma ut på den lilla balkongen. Räcket på balkongen skrapades och grundades med rostskydds färg, Nordsjös Pansarol, och målades slutligen med svart linoljefärg, Ottossons. Kors och kulor Kors och kulor tvättades med rödsprit. Därefter lades en fransk guldgrund och slutligen förgylldes de med 23,75karats guld. Det gick åt 44 böcker guld à 25 blad, totalt 1100 blad. Arbetet med förgyllning pågår. Tornur Urtavlorna tvättades med målartvätt. Visarna målades med svart linoljefärg, Ottossons. Skorsten Tillstånd för att plocka ner skorstenen erhölls, lst dnr Vid slutbesiktningen var detta arbete ej påbörjat. Det utfördes dock strax därefter. Taket lagades i och täcktes med skiffer lika befintligt utförande. Kanalen i murstocken användes för att dra ledningar i till det brand- och inbrottslarm som installerades under hösten Skorstenen plockas ner. Övrigt Åskskyddsledarlinor som var fästa i fasaden omfästes med spetskramlor av stål eller förlades bakom stuprören. Nedledarlinor förlagda intill stuprören fästes med kopparbeslag i stuprören. 18

19 Fotoprotokoll Acc.nr. OLM_2012_13_1-173 Objekt: Ramsbergs kyrka Ort: Ramsberg Gata/kvarter/fastighet: Stad: Socken: Ramsbergs socken Kommun: Lindesbergs kommun Län: T År: 2012 Motiv: Utvändiga renoveringsarbeten på Ramsbergs kyrka 1: Södra delen av kyrkan före åtgärder. 2-3: Fönster i sydöst, på sakristian, före åtgärder. 4: Sockeln är oputsad samt har en något bearbetat yta. Socklen lämnades oputsad då den var i gott skick. 5: Tornet före åtgärder. 6: Den plåtklädda porten i tornet har delvis kraftiga rostskador. 7: Rostskadorna på porten kommer ifrån att den slår an mot portomfattningen/kramen där det samlas vatten. 8-10: Porten i tornet, före åtgärder. 11: Fönsterbågarna före åtgärder. 12: Kalkstensskiva i fönsternischen som lossnat. 13: Kyrkan före åtgärder : Västra entrén före åtgärder. På fasaden syns tydligt den inverkan skorstenen har på densamma : Skador på tak och hängränna på västra entrén. 18: Fönster vid västra entrén före åtgärder. Kittning/lagning har skett med silikon. 19: Sydvästra väggen på sakristian före åtgärder. 20: Fönster före åtgärder : Arbetet på västra sidan av kyrkan pågår : Arbetet med att skrapa fönsterbågarna pågår. Spröjsen är grunda och kittfalsen mycket smal eller nästintill obefintlig : Arbetet med putsen pågår. 35: Sprickor vid fönsternisch. 36: På östra sidan ovanför entrén finns en spricka som sträcker sig från fönstret ovanför porten och hela vägen upp till takfoten. I takfoten har sprickan sågats upp för att styra den, för att minska risken för större sprickbildning : Skiffertaket ses över. 39: Arbetet med putsen pågår. 40: Vapenhuset i väster under arbetets gång. 41: Putsen på nordöstra sidan av tornet, före åtgärder : Arbetet pågår. 44: Vissa fönsterbågar hade förstärkta spröjs med påspikade plåtband. 45: Arbetet med putsen på tornet pågår : De plåtklädda ljudluckorna i tornet var delvis rostangripna. 48: Skiffertaket och skorstenen. 49: Lagning av murverket vid ljudluckorna. 19

20 50: Lagning av skada i takfoten : Tornuret före åtgärder : Fönster under arbetets gång : Arbetet pågår : Den plåtklädda porten i tornet har delvis kraftiga rostskador. 61: Trappan har satt sig. 62: Tornet före åtgärder. 63: Fönstren i tornet före åtgärder. 64: Putsskador vid porten i tornet : Stupröret är mycket långt. Här finns vissa frostbulor : Fönstren före åtgärder. 70: Västra entrén före åtgärder. På fasaden syns tydligt den inverkan skorstenen har på densamma. 71: Skorstenen : Tornet med lanternin före åtgärder : Takfoten vid västra entrén, före åtgärder. 76: Fönster, före åtgärder. 77: Lampa vid sakristian, före åtgärd. 78: Takfot på sakristia, före åtgärd. 79: Fönster på sakristia, före åtgärd. 80: Tornet före åtgärder. 81: Skorstenen. 82: Skiffertaket. 83: Järnkramlor i tornet som rostat och orsakat putsskador. 84: Skada i murverket vid ljudluckorna. 85: Järnplåten på ljudluckorna har rostskador : Skador i putsen lagas. 89: Ljudluckor. 90: Järnplåten på ljudluckorna har spikats fast. 91: Renskrapad fönsterbåge. 92: Västra sidan på sakristian har putsats och avfärgats. 93: Arbetet på tornet pågår. 94: Staketet på en av lanterninens små balkonger. 95: Partiet nedanför fönstren på lanterninen har klätts med plåt : Partierna av trä på lanterninen har skrapats rena. 99: Mot söder. 100: Mot väster. 101: Mot söder. 102: Mot sydöst. 103: Mot norr. 104: Mot nordväst. 105: Fönsterbåge i lanterninen, före åtgärder. 106: Ljudluckorna har försetts med delvis nya påtar. 107: Fönsterbåge, efter åtgärder. 108: Porten i tornet har nedtill försetts med nya plåtar. Efter åtgärder : Putsskador inne i vapenhuset : Korsen före förgyllning. 114: Korset på lanterninen. 115: Förgyllning pågår. 116: Kula på lanterninens räcke, före förgyllning. 20

21 118: Korsen. 119: Stegar som tidigare använts för att tjära lanterninen : I varje hörn uppe i lanterninen finns en liten hylla. Kanske att sitta på? I ett av hörnen står även en bräda med en påspikad ljushållare. 122: I lanterninen finns mycket klotter : Lampan ovanför ingången till sakristian. Efter åtgärder. Lampan har fått ett nytt beslag för att hålla locket på plats : Fönstren under arbetets gång. Några spröjsar var försedda med plåtband som förstärkning. 130: Putsen i takfoten lagas i. 131: Ljudluckorna i tornet. Ett galler har fästs mellan luckorna för att förhindra att fåglar kommer in i tornet : Räcket med förgyllda kulor, utanför lanterninens fönster. Före åtgärder : Fönstren i lanterninen. Före åtgärder : Bräda med ljushållare. 139: Lanterninen har skrapats ren från löst sittande färg. 140: Fönster efter åtgärd. 141: Porten i tornet efter att den försetts med delvis ny plåt samt tjärats. 142: Fönster efter åtgärd. 143: Porten i tornet efter att den försetts med delvis ny plåt samt tjärats. 144: Västra fasaden, vid tornet, efter åtgärder. 145: Fuktskador vid porten inne i vapenhuset. 146: Porten i tornet har fått några nya plåtar : Fuktskador vid porten inne i vapenhuset. 150: Räcke vid ljudluckorna. Efter åtgärder. 151: Lanterninen efter åtgärder. 152: Korset över koret. Efter åtgärder. 153: Lanterninen efter åtgärder. 154: Räcket med förgyllda kulor, utanför lanterninens fönster. Efter åtgärder. 156: Entrén åt väster efter åtgärder : Västra sidan och sakristian efter åtgärder. 161: En solbänk förlängd med plåtar : Östra sidan efter åtgärder. 164: Porten i tornet efter åtgärder. 165: Östra sidan efter åtgärder. 166: Fönsternisch efter åtgärder. 167: I takfoten på östra sidan har ett spår sågats upp. Detta för att styra sprickbildningen. 168: Lanterninen och klockan efter åtgärder : Tornet efter åtgärder. 171: Stuprören har fått nya fästen. 172: Fönster i sakristian efter åtgärder. 173: Skorstenen monteras ned. Foto: 1-110; ; : Charlott Torgén, Örebro läns museum : Leif Broms, Leva Måleri Och Dekor HB Övrigt: Diarienr

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Lindesberg, Lindesbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13 Fellingsbro kyrka Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Renovering av putsade ytor Charlott Torgén Rapport 2013:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Klockstapeln vid Ljusnarsbergs kyrka

Klockstapeln vid Ljusnarsbergs kyrka Klockstapeln vid Ljusnarsbergs kyrka Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Tjärstrykning 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:6 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Lerbäcks kyrka. Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län

Lerbäcks kyrka. Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka 2015 Anneli Borg Rapport 2015:06 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21 Glanshammars kyrka Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014 Anneli Borg Rapport 2014:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Birgittakyrkan i Olshammar

Birgittakyrkan i Olshammar Birgittakyrkan i Olshammar Hammars socken, Askersunds kommun, Närke. Utvändig restaurering 2012 Anneli Borg Rapport 2012:22 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Ljusnarsbergs kyrka. Utvändig målning av Ljusnarsbergs kyrka. Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Louise Anshelm Rapport 2014:01. Bild 1.

Ljusnarsbergs kyrka. Utvändig målning av Ljusnarsbergs kyrka. Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Louise Anshelm Rapport 2014:01. Bild 1. Ljusnarsbergs kyrka Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Utvändig målning av Ljusnarsbergs kyrka Bild 1. Louise Anshelm Rapport 2014:01 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

Degerfors kyrka. Renovering av blyinfattade fönster. Örebro läns museum Rapport 2008:17. Charlott Torgén. Degerfors socken och kommun, Värmland

Degerfors kyrka. Renovering av blyinfattade fönster. Örebro läns museum Rapport 2008:17. Charlott Torgén. Degerfors socken och kommun, Värmland Degerfors kyrka Degerfors socken och kommun, Värmland Renovering av blyinfattade fönster Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:17 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg Futten, Pershyttan Futten C6, Gamla Pershyttan 3:70, Nora kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2010-8 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 Översiktlig

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Utvändig renovering av Vikers kyrka

Utvändig renovering av Vikers kyrka Utvändig renovering av Vikers kyrka Vikers socken, Nora kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Guldsmedshyttans kyrka

Guldsmedshyttans kyrka Guldsmedshyttans kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Ommålning av plåttak 2012 Anneli Borg Rapport 2012:10 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Invändig renovering 2013 Anneli Borg Rapport 2013:15 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Ramundeboda

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

ÖDEBY KYRKA. Utvändig renovering av Ödeby kyrka. Ödeby socken, Örebro kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

ÖDEBY KYRKA. Utvändig renovering av Ödeby kyrka. Ödeby socken, Örebro kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 ÖDEBY KYRKA Ödeby socken, Örebro kommun, Närke Utvändig renovering av Ödeby kyrka Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:8 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Uthuslänga längs Väderkvarnsgatan,

Uthuslänga längs Väderkvarnsgatan, Uthuslänga längs Väderkvarnsgatan, Kv Uttern 2-4 Askersunds stad, Askersunds kommun, Närke Takarbeten 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:18 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

F d Tingshuset, Kopparberg

F d Tingshuset, Kopparberg F d Tingshuset, Kopparberg Kyrkvreten 4, Kopparberg, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Omläggning av spån på fasader 2010 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:20 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning Hunnestads kyrka Renovering av fönster och fasadlagning Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun 2016:25 Hunnestads läge i Halland

Läs mer

2015:217 ANTIKVARISK MEDVERKAN NORRA VI KYRKA MÅLNING AV KYRKTAK NORRA VI KYRKA NORRA VI SOCKEN YDRE KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:217 ANTIKVARISK MEDVERKAN NORRA VI KYRKA MÅLNING AV KYRKTAK NORRA VI KYRKA NORRA VI SOCKEN YDRE KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:217 ANTIKVARISK MEDVERKAN NORRA VI KYRKA MÅLNING AV KYRKTAK NORRA VI KYRKA NORRA VI SOCKEN YDRE KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Norra

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kärda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:62 Anders Franzén Kärda kyrka

Läs mer

Lindesbergs kyrka. Installation av central klimatstyrning Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland. Anneli Borg Rapport 2013:08

Lindesbergs kyrka. Installation av central klimatstyrning Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland. Anneli Borg Rapport 2013:08 Lindesbergs kyrka Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland Installation av central klimatstyrning 2013 Anneli Borg Rapport 2013:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift UTVÄNDIG MÅLNING 2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka under borttagning av färg på tornet. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 2011-09-13,

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

byggnadsvård Trosa lands kyrka Antikvarisk kontroll Fasadarbeten 2007 Trosa Landskyrka 1:1, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Trosa lands kyrka Antikvarisk kontroll Fasadarbeten 2007 Trosa Landskyrka 1:1, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län byggnadsvård Trosa lands kyrka Trosa Landskyrka 1:1, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Fasadarbeten 2007 Eva Wockatz Trosa lands kyrka Trosa Lands kyrka 1:1,

Läs mer

Ladugården vid Hammarby herrgård

Ladugården vid Hammarby herrgård Ladugården vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora kommun och socken, Västmanland Restaurering av ladugården, etapp 3, 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:15 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel Lillkyrka kyrka Installation av ny styr- och övervakningsanläggning för klimatförbättrande åtgärder i Lillkyrka kyrka, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke, 2013. Anneli Borg Rapport 2014:11 Engelbrektsgatan

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:35 Björskogs kyrka Renovering av fönster 2009 Antikvarisk rapport Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Anna Güthlein Boel Melin Helén Sjökvist Björskogs

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Utvändig renovering 2012 Anneli Borg Rapport 2012:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning Ramundeboda

Läs mer

Vedevågs kyrka. Installation av central klimatstyrning 2013. Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland. Anneli Borg Rapport 2013:10

Vedevågs kyrka. Installation av central klimatstyrning 2013. Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland. Anneli Borg Rapport 2013:10 Vedevågs kyrka Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland Installation av central klimatstyrning 2013 Anneli Borg Rapport 2013:10 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 Inledning

Läs mer

Roslags-Kulla kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:51

Roslags-Kulla kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:51 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster och spåntak, Roslags- Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2010:51 2 Roslags-Kulla kyrka

Läs mer

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland.

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:56 Norrby kyrka Utvändig renovering av kyrktorn Antikvarisk kontroll Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland Anna Güthlein Norrby kyrka Utvändig renovering

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck Tuna kyrka Tuna socken Uppsala kommun Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild: Tuna kyrka med nylagt plåttak, september 2009, DIG008299.

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:12 Görvälns slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Restaurering av trapp och stiglucka vid Sköllersta kyrka

Restaurering av trapp och stiglucka vid Sköllersta kyrka Restaurering av trapp och stiglucka vid Sköllersta kyrka Sköllersta, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke 2014-2015 Charlott Torgén Rapport 2015:03 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten. Bälaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten. Bälaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Bälaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten Bälaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:22 Robin Gullbrandsson

Läs mer

Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län.

Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Tjärning av tak, fönsterrenovering samt slamfärgning Bild 1. Hjulsjö kyrka före ommålning, nordöst. Louise Anshelm

Läs mer

Stationsbyggnaden vid Skäret

Stationsbyggnaden vid Skäret Stationsbyggnaden vid Skäret Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Renovering 2007-2008 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:6 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning... 3 Administrativa

Läs mer

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund byggnadsvård Vansö kyrkogård Vansö kyrka, Vansö kyrkby 4:1, Vansö socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund Dag Forssblad

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor

Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Bälaryds kyrkogård Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Bälaryds socken i Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:28

Läs mer

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Rapport 2012:218 Antikvarisk medverkan Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Renovering av golv i Svennevads kyrka

Renovering av golv i Svennevads kyrka Renovering av golv i Svennevads kyrka Svennevads socken, Hallsberg kommun, Närke 2007 Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:35 Inledning Översiktlig beskrivning Svennevads kyrka tilldelades 2007

Läs mer

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun Rasbokils kyrka Rasbokils socken Uppsala kommun Renovering av fasad och tak samt invändig restaurering och konservering. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2008-2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild:

Läs mer

Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård

Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. Brädfodring samt lagning av grund 2011-2012 Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2012:09 Engelbrektsgatan

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell

Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Svenarums kyrka Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Svenarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:33

Läs mer