Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19"

Transkript

1 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, ÖREBRO Tel

2 2

3 INLEDNING... 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING... 6 FÖRE ÅTGÄRD... 7 UTFÖRDA ÅTGÄRDER FOTOPROTOKOLL

4 4

5 Inledning År 2009 och 2010 beviljades Linde Bergslags församling tillstånd från Länsstyrelsen att utföra utvändiga renoveringsarbeten på Ramsbergs kyrka (torndelen samt kyrkobyggnaden). För arbetena erhöll församlingen kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås stift. Arbetena påbörjades under sommaren och slutfördes under hösten Arbetet bestod av putsrenovering, fönsterrenovering, målning av lanterninen, förgyllningsarbeten, plåtarbeten samt nedmontering av skorsten. Arbetena har följts av antikvarisk medverkande från Örebro läns museum. Utgångspunkten för arbetena har varit den arbetsbeskrivning som lämnades i samband med tillståndsansökan till Länsstyrelsen, Lst Dnr Diskussioner har kontinuerligt först mellan berörda parter under arbetets gång. Vid slutbesiktningen var arbetet med att montera ner skorstenen kvar. Arbetena godkändes ur antikvarisk synvinkel. Administrativa uppgifter Diarienummer: Länsstyrelsens diarienummer: ; ; Entreprenörer: Hanssons Fasadputs AB, Risåns Måleri & Färgstation AB Bergslagens Plåt AB Byggledare: Lasse Thörnblom, bilt Antikvarisk medverkande: Charlott Torgén, Örebro läns museum Utförandeperiod: juni-september 2012 Besiktningar: ; ; ; Slutbesiktning: Registrerade bilder: OLM_2012_13_1-110; ; , Charlott Torgén OLM_2012_13_ , Leif Broms, Leva Måleri Och Dekor HB Bild: Ramsbergs kyrka efter åtgärder. OLM_2012_13_165 5

6 Översiktlig beskrivning Ramsbergs kyrka, belägen på en höjd i Ramsberg uppfördes Det är en stor gustaviansk vitputsad kyrka med brutet och skifferklätt tak orienterad i nordvästlig sydöstlig riktning. I anslutning till kyrkan finns prästgården samt en tidigare arrendatorsbostad som byggts om till samlingslokal. Bredvid prästgården ligger kyrkogården med ett gravkapell. Här finns flera stora gravhällar av gjutjärn från 1700-talet som berättar en del av bygdens historia inom järnhanteringen. Ett kapell av trä uppfördes på eget initiativ av bergsmännen i Ramsberg 1587 eller Befolkningen i bygden fick ända sedan medeltiden sin försörjning från bergshanteringen med tillhörande näringar vid gruvor, hyttor och bruk. Under 1500-talet anlades många stångjärnshammare i trakten och befolkningen ökade. Till kyrkorna i Lindesberg och Fellingsbro var det långt och befolkningen önskade en egen kyrka, varpå kapellet byggdes. Det ersattes knappt hundra år senare, 1673 av en timmerbyggnad vars grunder fortfarande är skönjbara på den övre delen av kyrkogården uppfördes den nuvarande kyrkan under ledning av rådmannen och byggmästaren Gunnar Westman från Skövde. Ursprungligen täcktes taket av spån men det ersattes 1921 av skiffer genomgick kyrkan en invändig renovering där väggarna försågs med tidstypiskt dekormåleri i gröna, blå, gula och grå nyanser. Under ledning av K. Martin Westerberg genomfördes en renovering 1937, då bland annat bänkinredningen ersattes. Samtidigt uppfördes vapenhuset vis sydvästra entrén. Under andra hälften av 1900-talet har kyrkan endast genomgått underhållsarbeten. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med halvrunt kor och sakristia under eget tak i sydöst och torn i nordväst. Taket består av ett brutet tak klätt med skiffer. De slätputsade fasaderna dekoreras av pilastrar försedda med egna lätt utsvängda takfall. Tornet har en svängd tornhuv med lanternin. Fönstren är målade i en svart kulör. Den järnbeslagna porten är troligtvis ursprunglig. Västra sidan av Ramsbergs kyrka. Före åtgärder. 6

7 Före åtgärd Puts Kyrkan avfärgades senast Den har en hydrauliskt puts avfärgad med en KC färg, enligt Lars Hansson. Grunden är putsad och ofärgad med en svag struktur i ytan. Grunden är omålad och har en struktur. Putsbortfall på tornet. På kyrkans puts fanns förhållandevis små skador i form av sprickbildningar, putsbortfall och flagande färg. På östra sidan av långhuset fanns en längre spricka som sträckte sig från fönsternischen och upp i takfoten. Vid ljudluckorna fanns något större putsskador på grund av att gångjärnen rostat och sprängt sönder murverket. Den putsade grunden var i gott skick med mycket lite skador. Sprickbildning från fönsternischen och upp till takfoten. För att försöka styra sprickbildningen har en rörelsefog sågats upp i takfoten. Gångjärnen vid ljudluckorna har orsakat skador i murverket genom att de rostat. 7

8 Takfot Takfoten på sakristian är av trä profilerad samt målad i en kulör lika putsen. Inga synliga skador fanns inför arbetena. På vapenhuset i väster utgörs takfoten av plåt målad i en kulör lika putsen. Den profilerade takfoten på sakristian är av trä. Takfoten på vapenhuset i väster är av plåt. Fönster Fönstren består övervägande av småspröjsade lufter. På sakristian är bågarna något mindre och av senare datum. I vapenhuset på västra sidan av kyrkan finns två runda fönster varav det ena var igensatt med isolering. Glaset i bågarna varierade mellan munblåst, antikglas och planglas. Kittet varierade, på flera ställen var det lagat med silikon. Det fanns några trasiga rutor och några med mindre sprickor. Bågarna var fastsatta i karmar/beslag av järn och inte lätta att plocka ur. De kom därför att åtgärdas på plats. Färgen på bågarna var svart och troligtvis en oljefärg. Den flagade kraftigt. En småspröjsad fönsterbåge med munblåst glas. Bågen sitter i en karm av järn. 8

9 Flera av fönsterbågarna har kittats med silikon. Fönster med solbänk av gjutjärn. Solbänkarna består av gjutjärn. Några har förlängts med plåtar som fästs under solbänken för att göra de längre. Troligtvis för att skydda putsen. På sidorna i fönsternischen, längst ner mot solbänken finns naturstensskivor. På flera ställen hade dessa lossat. Lampa Ovanför dörren in till sakristian finns en lampa av koppar och glas. Den svängda ovandelen av koppar hade vikts upp. Fästet som höll det på plats var trasigt. Lampan ovanför porten in till sakristian. Observera sockeln utformning. Häng- och stuprör Kyrkans hängrännor och stuprör består av koppar. På vissa ställen var de i behov av justering. Stuprören vid tornen är mycket långa. På västra sidan av tornet hade stupröret några frostbulor. 9

10 Portar och ljudluckor Porten i tornet samt ljudluckorna består av trä som sedan klätts med järnplåtar som falsats samman så att de bildat ett rutmönster. Porten i vapenhuset i väster är också plåtklädd, troligtvis från 1937 då vapenhuset tillkom. Porten i tornet. Plåten på porten låg an mot murverket och var mycket kraftigt rostangripen. Nederkanten på porten var också kraftigt rostangripen. Anslagslisten hade reparetats någon gång, den var försedd med senare tillkommen plåt. Porten i tornet var mycket kraftigt angripen av rost. Den är konstruerad så att den ligger an mot omgivande murverk och i nederkant mot trappavsatsen. Det gör att plåten utsätts för en stor del fukt. Målsättningen var att försöka spara den befintliga plåten men då den undersöktes visade det sig att den var mycket spröd. Den hade skiktat sig och gick bara sönder. Lanternin Lanterninen är av trä med svängt koppartak. Knutarna är försedda med klassicerande pelare. Pelare, listverk och fönsterbågar är vitmålade medan väggytans panel är bestruken med något svart. Fönstren är stickbågeformade och småspröjsade. Nedanför fönstren sitter det utvändigt en svartlackerad plåt monterad. Silikon hade dragits i ovankanten på plåten som extra tätning. Invändigt sitter en vitmålad skiva nedanför fönstren. På äldre bilder syns att fönstren tidigare 10

11 varit franska fönster. Vid varje fönster finns en liten avsats samt ett järnräcke med förgyllda kopparkulor. Färgen på fönsterbågarna flagade kraftigt. Lanterninen före åtgärder. I lanterninen finns de gamla stegarna kvar som använts då man tjärat den. Kors och kulor På lanterninens tak samt på långhuset ovanför koret finns två förgyllda kors, det på lanterninen har även en förgylld kula. På lanterninens järnräcke sitter även två förgyllda kopparkulor på vardera räcke. Såväl kors som kulor var i behov av omförgyllning. Korset på lanterninen före åtgärder. 11

12 Tornur I tornhuven finns på alla fyra sidor ett tornur. Skorsten På västra sidan av långhuset fanns en skorsten som tillkom i samband med att oljeeldning installerades i kyrkan på 1950-talet. Den användes inte men hade negativ inverkan på både vägg och tak. På putsen syntes tydligt var mustocken fanns inne i murverket genom fuktutslag. Vid skorstenen samlades snö vilket påverkade taket negativt. Eftersom skorstenen saknade funktion och påverkade bygganden negativt söktes tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort den. Västra sidan av kyrkan. I fasaden syns tydligt var murstocken går. Skorstenen. Utförda åtgärder Puts Putsen gjordes rent. Lös puts, håligheter och andra skador knackades bort och utlagades. På vissa ställen förstärktes murverket med nät som armering. På några ställen murades tegel in för att laga i murverket. Vid ljudluckorna i tornet, ut mot långhuset fanns något större skador i murverket. Detta på grund av att gångjärnen till luckorna rostat och sprängt sönder murverket. Gångjärn och andra dragjärn som kommit fram rostskyddsbehandlades innan de murades eller putsades över. 12

13 Putsen på västra fasaden på sakristian har lagats i och avfärgats en gång. För utstockning/lagning och ytputs användes ett hydrauliskt kalkbruk, Weber. Ytan gavs en struktur lika den befintliga. Avfärgning skedde med en kc-färg, Weber. Detta för att den befintliga färgen utgjordes av en kc-färg och för att den nya färgen skulle få så bra fäste som möjligt. Vid startmötet hade Hansons fasadputs tagit fram fyra olika alternativ till kulör. Samtliga var eniga om att ett av alternativen var bäst. Det innehöll gult, rött och svart. Närmaste NCS kod är S0603-Y06R. Färgen sprutades på och ströks sedan direkt ut med pensel. Samma resultat som om färgen först på med pensel uppnås enligt entreprenören. Det är bara ett sätt att få färgen på fasaden. Genom att färgen direkt stryks ut med pensel bearbetas den in i ytan precis som vanligt. Takfoten har lagats i, förstärkts med murnät och stockats ut. 13

14 En ventilationsöppning i grunden på vapenhuset på västra sidan, minskades ner och ett befintligt ventilationsgaller monterades. Eftersom den putsade grunden var i så gott skick och hade mycket lite skador tvättades den endast. På södra delen av långhuset samt på sakristian sågades ett smalt spår mellan den putsade fasaden och grunden. Detta för att förhindra fuktvandring. På den norra delen är grunden högre och där behövdes inte denna åtgärd. Arbetet med putsen och murverket pågår på torndelen. På östra sidan där det funnit en lång spricka från fönsternisch och upp i takfoten, sågades en rörelsefog upp i takfoten för att förhindra vidare sprickbildning. Rörelsen tas förhoppningsvis upp av fogen så sprickbildningen minskar. 14 Ramsbergs kyrka efter åtgärder.

15 Takfot Takfoten på sakristian och vapenhuset i väster skrapades rent från löst sittande färg och målades med linoljefärg, Ottossons, i kulören NCS S0603-Y06R. Fönster Fönsterbågarna skrapades rent. Färgen var i dåligt skick och flagade kraftigt. Karmarna av järn som fönstren var fästa i skrapades rent från löst sittande färg. Här fanns troligtvis även lite tjära med bland färglagren enligt entreprenören. Virket i bågarna visade sig vara i mycket gott skick. På två bågar på västra sidan av långhuset upptäcktes att plåtband spikats fast över två spröjsar. Troligtvis för att förstärka dem. Dessa lämnades kvar. På något ställe var en spröjs nästan av, den stiftades och limmades. Spröjsen har tidigare förstärkts med plåtband som spikats fast. Arbetet med att skrapa fönsterbågarna pågår. Löst sittande kitt togs bort. På flera ställen var kittet kompletterat med silikon. Det skrapades bort. Kittfalsen var på vissa ställen i princip obefintlig. Fönstren kittades / kompletterades med nytt linoljekitt. Det blev ett mer omfattande jobb än vad man trodde inför arbetena. Rutor med små sprickor lämnades. Var rutorna trasiga eller hade större sprickor ersattes de med nytt munblåst glas. Bågarna med karmar målades med svart linoljefärg, Ottossons. De rostskyddsbehandlades med Nordsjös rostskyddsgrund, Pansarol. Solbänkarna skrapades rena och ströks med dalbränd tjära. De lösa naturstensskivorna murades fast i nischen 15

16 Fönster och solbänkar efter åtgärder. Solbänken har vid något tillfälle och vid några fönster förlängts med plåtar. Lampa Den svängda ovandelen av koppar fick tillbaka sin form och fästes med ett nytt litet beslag. Häng- och stuprör Hängrännor och stuprör justerades. Trasiga stuprör lagades. Ett nytt beslag håller lampans plåt på plats. Portar och ljudluckor Plåten på porten i tornet var delvis mycket rostskadad. Främst på sidorna där plåten/porten ligger an mot omgivande murverk samt längst ner där en del vatten samlas. Plåten var delvis helt bortrostad. En tidigare lagning fanns längs ner på anslagslisten mellan dörrbladen. På en av ljudluckorna åt sydöst, mot långhuset, fanns också större rostangrepp. Här i skarvarna mellan plåtarna. Porten i tornet efter åtgärder. 16

17 Diskussioner fördes hur man skulle åtgärda detta, eller om plåten endast skulle strykas med roslagsmahogny, lika befintligt utförande. Plåten var dock så pass dålig att det beslutades att ersätta de skadade plåtarna med nya, så lika de befintliga som möjligt. De skadade plåtarna ersattes med ny 1mm järnplåt som gavs samma format som de befintliga. Att foga samman de befintliga plåtarna med de nya var inte möjligt då de befintliga var sköra. De nya plåtarna fogade samman med de gamla så gott det gick, men fästes huvudsakligen med spårskruv. Den nya plåten rostskyddsbehandlades med Nordsjös Pansarol. Portar och ljudluckor ströks sedan med dalbränd tjära. Porten har fått nya plåtar längst ner och några på sidorna. Resultatet blev förhållandevis bra men de nya plåtarna är mycket slätare än de befintliga. Önskvärt hade varit att de nya plåtarna hade haft en struktur mer lik de befintliga. Ljudluckan efter åtgärder. Tre plåtar på dörrbladet ersattes. Dropplisten är också senare tillkommen, men tillkom före dessa arbeten. Lanternin Lanterninen skrapades ren. Panelen var struken med tjära men av någon anledning flagade den och fäste dåligt i underlaget. Inför arbetena trodde man att delar av träet skulle vara skadat men det visade sig att träet var i förhållandevis gott skick. Lanterninen under arbetets gång. 17

18 Fönsterbågar och detaljer målades med vit linoljefärg, Ottossons. Panelen tjärades med dalbränd tjära. Vid slutbesiktningen var fönsterbågarna målade dagen innan varför det inte gick att komma ut på den lilla balkongen. Räcket på balkongen skrapades och grundades med rostskydds färg, Nordsjös Pansarol, och målades slutligen med svart linoljefärg, Ottossons. Kors och kulor Kors och kulor tvättades med rödsprit. Därefter lades en fransk guldgrund och slutligen förgylldes de med 23,75karats guld. Det gick åt 44 böcker guld à 25 blad, totalt 1100 blad. Arbetet med förgyllning pågår. Tornur Urtavlorna tvättades med målartvätt. Visarna målades med svart linoljefärg, Ottossons. Skorsten Tillstånd för att plocka ner skorstenen erhölls, lst dnr Vid slutbesiktningen var detta arbete ej påbörjat. Det utfördes dock strax därefter. Taket lagades i och täcktes med skiffer lika befintligt utförande. Kanalen i murstocken användes för att dra ledningar i till det brand- och inbrottslarm som installerades under hösten Skorstenen plockas ner. Övrigt Åskskyddsledarlinor som var fästa i fasaden omfästes med spetskramlor av stål eller förlades bakom stuprören. Nedledarlinor förlagda intill stuprören fästes med kopparbeslag i stuprören. 18

19 Fotoprotokoll Acc.nr. OLM_2012_13_1-173 Objekt: Ramsbergs kyrka Ort: Ramsberg Gata/kvarter/fastighet: Stad: Socken: Ramsbergs socken Kommun: Lindesbergs kommun Län: T År: 2012 Motiv: Utvändiga renoveringsarbeten på Ramsbergs kyrka 1: Södra delen av kyrkan före åtgärder. 2-3: Fönster i sydöst, på sakristian, före åtgärder. 4: Sockeln är oputsad samt har en något bearbetat yta. Socklen lämnades oputsad då den var i gott skick. 5: Tornet före åtgärder. 6: Den plåtklädda porten i tornet har delvis kraftiga rostskador. 7: Rostskadorna på porten kommer ifrån att den slår an mot portomfattningen/kramen där det samlas vatten. 8-10: Porten i tornet, före åtgärder. 11: Fönsterbågarna före åtgärder. 12: Kalkstensskiva i fönsternischen som lossnat. 13: Kyrkan före åtgärder : Västra entrén före åtgärder. På fasaden syns tydligt den inverkan skorstenen har på densamma : Skador på tak och hängränna på västra entrén. 18: Fönster vid västra entrén före åtgärder. Kittning/lagning har skett med silikon. 19: Sydvästra väggen på sakristian före åtgärder. 20: Fönster före åtgärder : Arbetet på västra sidan av kyrkan pågår : Arbetet med att skrapa fönsterbågarna pågår. Spröjsen är grunda och kittfalsen mycket smal eller nästintill obefintlig : Arbetet med putsen pågår. 35: Sprickor vid fönsternisch. 36: På östra sidan ovanför entrén finns en spricka som sträcker sig från fönstret ovanför porten och hela vägen upp till takfoten. I takfoten har sprickan sågats upp för att styra den, för att minska risken för större sprickbildning : Skiffertaket ses över. 39: Arbetet med putsen pågår. 40: Vapenhuset i väster under arbetets gång. 41: Putsen på nordöstra sidan av tornet, före åtgärder : Arbetet pågår. 44: Vissa fönsterbågar hade förstärkta spröjs med påspikade plåtband. 45: Arbetet med putsen på tornet pågår : De plåtklädda ljudluckorna i tornet var delvis rostangripna. 48: Skiffertaket och skorstenen. 49: Lagning av murverket vid ljudluckorna. 19

20 50: Lagning av skada i takfoten : Tornuret före åtgärder : Fönster under arbetets gång : Arbetet pågår : Den plåtklädda porten i tornet har delvis kraftiga rostskador. 61: Trappan har satt sig. 62: Tornet före åtgärder. 63: Fönstren i tornet före åtgärder. 64: Putsskador vid porten i tornet : Stupröret är mycket långt. Här finns vissa frostbulor : Fönstren före åtgärder. 70: Västra entrén före åtgärder. På fasaden syns tydligt den inverkan skorstenen har på densamma. 71: Skorstenen : Tornet med lanternin före åtgärder : Takfoten vid västra entrén, före åtgärder. 76: Fönster, före åtgärder. 77: Lampa vid sakristian, före åtgärd. 78: Takfot på sakristia, före åtgärd. 79: Fönster på sakristia, före åtgärd. 80: Tornet före åtgärder. 81: Skorstenen. 82: Skiffertaket. 83: Järnkramlor i tornet som rostat och orsakat putsskador. 84: Skada i murverket vid ljudluckorna. 85: Järnplåten på ljudluckorna har rostskador : Skador i putsen lagas. 89: Ljudluckor. 90: Järnplåten på ljudluckorna har spikats fast. 91: Renskrapad fönsterbåge. 92: Västra sidan på sakristian har putsats och avfärgats. 93: Arbetet på tornet pågår. 94: Staketet på en av lanterninens små balkonger. 95: Partiet nedanför fönstren på lanterninen har klätts med plåt : Partierna av trä på lanterninen har skrapats rena. 99: Mot söder. 100: Mot väster. 101: Mot söder. 102: Mot sydöst. 103: Mot norr. 104: Mot nordväst. 105: Fönsterbåge i lanterninen, före åtgärder. 106: Ljudluckorna har försetts med delvis nya påtar. 107: Fönsterbåge, efter åtgärder. 108: Porten i tornet har nedtill försetts med nya plåtar. Efter åtgärder : Putsskador inne i vapenhuset : Korsen före förgyllning. 114: Korset på lanterninen. 115: Förgyllning pågår. 116: Kula på lanterninens räcke, före förgyllning. 20

21 118: Korsen. 119: Stegar som tidigare använts för att tjära lanterninen : I varje hörn uppe i lanterninen finns en liten hylla. Kanske att sitta på? I ett av hörnen står även en bräda med en påspikad ljushållare. 122: I lanterninen finns mycket klotter : Lampan ovanför ingången till sakristian. Efter åtgärder. Lampan har fått ett nytt beslag för att hålla locket på plats : Fönstren under arbetets gång. Några spröjsar var försedda med plåtband som förstärkning. 130: Putsen i takfoten lagas i. 131: Ljudluckorna i tornet. Ett galler har fästs mellan luckorna för att förhindra att fåglar kommer in i tornet : Räcket med förgyllda kulor, utanför lanterninens fönster. Före åtgärder : Fönstren i lanterninen. Före åtgärder : Bräda med ljushållare. 139: Lanterninen har skrapats ren från löst sittande färg. 140: Fönster efter åtgärd. 141: Porten i tornet efter att den försetts med delvis ny plåt samt tjärats. 142: Fönster efter åtgärd. 143: Porten i tornet efter att den försetts med delvis ny plåt samt tjärats. 144: Västra fasaden, vid tornet, efter åtgärder. 145: Fuktskador vid porten inne i vapenhuset. 146: Porten i tornet har fått några nya plåtar : Fuktskador vid porten inne i vapenhuset. 150: Räcke vid ljudluckorna. Efter åtgärder. 151: Lanterninen efter åtgärder. 152: Korset över koret. Efter åtgärder. 153: Lanterninen efter åtgärder. 154: Räcket med förgyllda kulor, utanför lanterninens fönster. Efter åtgärder. 156: Entrén åt väster efter åtgärder : Västra sidan och sakristian efter åtgärder. 161: En solbänk förlängd med plåtar : Östra sidan efter åtgärder. 164: Porten i tornet efter åtgärder. 165: Östra sidan efter åtgärder. 166: Fönsternisch efter åtgärder. 167: I takfoten på östra sidan har ett spår sågats upp. Detta för att styra sprickbildningen. 168: Lanterninen och klockan efter åtgärder : Tornet efter åtgärder. 171: Stuprören har fått nya fästen. 172: Fönster i sakristian efter åtgärder. 173: Skorstenen monteras ned. Foto: 1-110; ; : Charlott Torgén, Örebro läns museum : Leif Broms, Leva Måleri Och Dekor HB Övrigt: Diarienr

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005 Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 09 Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund Kulturhistorisk dokumentation 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Kulturen, Lund 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Korsbäcks Gård,

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A Förundersökning och projekteringshandling Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar Ett stockholmskt kulturarv att förvalta borgarhus och kåkar AB Stadsholmen maj 2002 1 Programmet har tagits fram inom AB Stadsholmen av Christina Lillieborg i samarbete med arkitekt SAR Laila Reppen. Omslag:

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer