Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19"

Transkript

1 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, ÖREBRO Tel

2 2

3 INLEDNING... 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING... 6 FÖRE ÅTGÄRD... 7 UTFÖRDA ÅTGÄRDER FOTOPROTOKOLL

4 4

5 Inledning År 2009 och 2010 beviljades Linde Bergslags församling tillstånd från Länsstyrelsen att utföra utvändiga renoveringsarbeten på Ramsbergs kyrka (torndelen samt kyrkobyggnaden). För arbetena erhöll församlingen kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås stift. Arbetena påbörjades under sommaren och slutfördes under hösten Arbetet bestod av putsrenovering, fönsterrenovering, målning av lanterninen, förgyllningsarbeten, plåtarbeten samt nedmontering av skorsten. Arbetena har följts av antikvarisk medverkande från Örebro läns museum. Utgångspunkten för arbetena har varit den arbetsbeskrivning som lämnades i samband med tillståndsansökan till Länsstyrelsen, Lst Dnr Diskussioner har kontinuerligt först mellan berörda parter under arbetets gång. Vid slutbesiktningen var arbetet med att montera ner skorstenen kvar. Arbetena godkändes ur antikvarisk synvinkel. Administrativa uppgifter Diarienummer: Länsstyrelsens diarienummer: ; ; Entreprenörer: Hanssons Fasadputs AB, Risåns Måleri & Färgstation AB Bergslagens Plåt AB Byggledare: Lasse Thörnblom, bilt Antikvarisk medverkande: Charlott Torgén, Örebro läns museum Utförandeperiod: juni-september 2012 Besiktningar: ; ; ; Slutbesiktning: Registrerade bilder: OLM_2012_13_1-110; ; , Charlott Torgén OLM_2012_13_ , Leif Broms, Leva Måleri Och Dekor HB Bild: Ramsbergs kyrka efter åtgärder. OLM_2012_13_165 5

6 Översiktlig beskrivning Ramsbergs kyrka, belägen på en höjd i Ramsberg uppfördes Det är en stor gustaviansk vitputsad kyrka med brutet och skifferklätt tak orienterad i nordvästlig sydöstlig riktning. I anslutning till kyrkan finns prästgården samt en tidigare arrendatorsbostad som byggts om till samlingslokal. Bredvid prästgården ligger kyrkogården med ett gravkapell. Här finns flera stora gravhällar av gjutjärn från 1700-talet som berättar en del av bygdens historia inom järnhanteringen. Ett kapell av trä uppfördes på eget initiativ av bergsmännen i Ramsberg 1587 eller Befolkningen i bygden fick ända sedan medeltiden sin försörjning från bergshanteringen med tillhörande näringar vid gruvor, hyttor och bruk. Under 1500-talet anlades många stångjärnshammare i trakten och befolkningen ökade. Till kyrkorna i Lindesberg och Fellingsbro var det långt och befolkningen önskade en egen kyrka, varpå kapellet byggdes. Det ersattes knappt hundra år senare, 1673 av en timmerbyggnad vars grunder fortfarande är skönjbara på den övre delen av kyrkogården uppfördes den nuvarande kyrkan under ledning av rådmannen och byggmästaren Gunnar Westman från Skövde. Ursprungligen täcktes taket av spån men det ersattes 1921 av skiffer genomgick kyrkan en invändig renovering där väggarna försågs med tidstypiskt dekormåleri i gröna, blå, gula och grå nyanser. Under ledning av K. Martin Westerberg genomfördes en renovering 1937, då bland annat bänkinredningen ersattes. Samtidigt uppfördes vapenhuset vis sydvästra entrén. Under andra hälften av 1900-talet har kyrkan endast genomgått underhållsarbeten. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med halvrunt kor och sakristia under eget tak i sydöst och torn i nordväst. Taket består av ett brutet tak klätt med skiffer. De slätputsade fasaderna dekoreras av pilastrar försedda med egna lätt utsvängda takfall. Tornet har en svängd tornhuv med lanternin. Fönstren är målade i en svart kulör. Den järnbeslagna porten är troligtvis ursprunglig. Västra sidan av Ramsbergs kyrka. Före åtgärder. 6

7 Före åtgärd Puts Kyrkan avfärgades senast Den har en hydrauliskt puts avfärgad med en KC färg, enligt Lars Hansson. Grunden är putsad och ofärgad med en svag struktur i ytan. Grunden är omålad och har en struktur. Putsbortfall på tornet. På kyrkans puts fanns förhållandevis små skador i form av sprickbildningar, putsbortfall och flagande färg. På östra sidan av långhuset fanns en längre spricka som sträckte sig från fönsternischen och upp i takfoten. Vid ljudluckorna fanns något större putsskador på grund av att gångjärnen rostat och sprängt sönder murverket. Den putsade grunden var i gott skick med mycket lite skador. Sprickbildning från fönsternischen och upp till takfoten. För att försöka styra sprickbildningen har en rörelsefog sågats upp i takfoten. Gångjärnen vid ljudluckorna har orsakat skador i murverket genom att de rostat. 7

8 Takfot Takfoten på sakristian är av trä profilerad samt målad i en kulör lika putsen. Inga synliga skador fanns inför arbetena. På vapenhuset i väster utgörs takfoten av plåt målad i en kulör lika putsen. Den profilerade takfoten på sakristian är av trä. Takfoten på vapenhuset i väster är av plåt. Fönster Fönstren består övervägande av småspröjsade lufter. På sakristian är bågarna något mindre och av senare datum. I vapenhuset på västra sidan av kyrkan finns två runda fönster varav det ena var igensatt med isolering. Glaset i bågarna varierade mellan munblåst, antikglas och planglas. Kittet varierade, på flera ställen var det lagat med silikon. Det fanns några trasiga rutor och några med mindre sprickor. Bågarna var fastsatta i karmar/beslag av järn och inte lätta att plocka ur. De kom därför att åtgärdas på plats. Färgen på bågarna var svart och troligtvis en oljefärg. Den flagade kraftigt. En småspröjsad fönsterbåge med munblåst glas. Bågen sitter i en karm av järn. 8

9 Flera av fönsterbågarna har kittats med silikon. Fönster med solbänk av gjutjärn. Solbänkarna består av gjutjärn. Några har förlängts med plåtar som fästs under solbänken för att göra de längre. Troligtvis för att skydda putsen. På sidorna i fönsternischen, längst ner mot solbänken finns naturstensskivor. På flera ställen hade dessa lossat. Lampa Ovanför dörren in till sakristian finns en lampa av koppar och glas. Den svängda ovandelen av koppar hade vikts upp. Fästet som höll det på plats var trasigt. Lampan ovanför porten in till sakristian. Observera sockeln utformning. Häng- och stuprör Kyrkans hängrännor och stuprör består av koppar. På vissa ställen var de i behov av justering. Stuprören vid tornen är mycket långa. På västra sidan av tornet hade stupröret några frostbulor. 9

10 Portar och ljudluckor Porten i tornet samt ljudluckorna består av trä som sedan klätts med järnplåtar som falsats samman så att de bildat ett rutmönster. Porten i vapenhuset i väster är också plåtklädd, troligtvis från 1937 då vapenhuset tillkom. Porten i tornet. Plåten på porten låg an mot murverket och var mycket kraftigt rostangripen. Nederkanten på porten var också kraftigt rostangripen. Anslagslisten hade reparetats någon gång, den var försedd med senare tillkommen plåt. Porten i tornet var mycket kraftigt angripen av rost. Den är konstruerad så att den ligger an mot omgivande murverk och i nederkant mot trappavsatsen. Det gör att plåten utsätts för en stor del fukt. Målsättningen var att försöka spara den befintliga plåten men då den undersöktes visade det sig att den var mycket spröd. Den hade skiktat sig och gick bara sönder. Lanternin Lanterninen är av trä med svängt koppartak. Knutarna är försedda med klassicerande pelare. Pelare, listverk och fönsterbågar är vitmålade medan väggytans panel är bestruken med något svart. Fönstren är stickbågeformade och småspröjsade. Nedanför fönstren sitter det utvändigt en svartlackerad plåt monterad. Silikon hade dragits i ovankanten på plåten som extra tätning. Invändigt sitter en vitmålad skiva nedanför fönstren. På äldre bilder syns att fönstren tidigare 10

11 varit franska fönster. Vid varje fönster finns en liten avsats samt ett järnräcke med förgyllda kopparkulor. Färgen på fönsterbågarna flagade kraftigt. Lanterninen före åtgärder. I lanterninen finns de gamla stegarna kvar som använts då man tjärat den. Kors och kulor På lanterninens tak samt på långhuset ovanför koret finns två förgyllda kors, det på lanterninen har även en förgylld kula. På lanterninens järnräcke sitter även två förgyllda kopparkulor på vardera räcke. Såväl kors som kulor var i behov av omförgyllning. Korset på lanterninen före åtgärder. 11

12 Tornur I tornhuven finns på alla fyra sidor ett tornur. Skorsten På västra sidan av långhuset fanns en skorsten som tillkom i samband med att oljeeldning installerades i kyrkan på 1950-talet. Den användes inte men hade negativ inverkan på både vägg och tak. På putsen syntes tydligt var mustocken fanns inne i murverket genom fuktutslag. Vid skorstenen samlades snö vilket påverkade taket negativt. Eftersom skorstenen saknade funktion och påverkade bygganden negativt söktes tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort den. Västra sidan av kyrkan. I fasaden syns tydligt var murstocken går. Skorstenen. Utförda åtgärder Puts Putsen gjordes rent. Lös puts, håligheter och andra skador knackades bort och utlagades. På vissa ställen förstärktes murverket med nät som armering. På några ställen murades tegel in för att laga i murverket. Vid ljudluckorna i tornet, ut mot långhuset fanns något större skador i murverket. Detta på grund av att gångjärnen till luckorna rostat och sprängt sönder murverket. Gångjärn och andra dragjärn som kommit fram rostskyddsbehandlades innan de murades eller putsades över. 12

13 Putsen på västra fasaden på sakristian har lagats i och avfärgats en gång. För utstockning/lagning och ytputs användes ett hydrauliskt kalkbruk, Weber. Ytan gavs en struktur lika den befintliga. Avfärgning skedde med en kc-färg, Weber. Detta för att den befintliga färgen utgjordes av en kc-färg och för att den nya färgen skulle få så bra fäste som möjligt. Vid startmötet hade Hansons fasadputs tagit fram fyra olika alternativ till kulör. Samtliga var eniga om att ett av alternativen var bäst. Det innehöll gult, rött och svart. Närmaste NCS kod är S0603-Y06R. Färgen sprutades på och ströks sedan direkt ut med pensel. Samma resultat som om färgen först på med pensel uppnås enligt entreprenören. Det är bara ett sätt att få färgen på fasaden. Genom att färgen direkt stryks ut med pensel bearbetas den in i ytan precis som vanligt. Takfoten har lagats i, förstärkts med murnät och stockats ut. 13

14 En ventilationsöppning i grunden på vapenhuset på västra sidan, minskades ner och ett befintligt ventilationsgaller monterades. Eftersom den putsade grunden var i så gott skick och hade mycket lite skador tvättades den endast. På södra delen av långhuset samt på sakristian sågades ett smalt spår mellan den putsade fasaden och grunden. Detta för att förhindra fuktvandring. På den norra delen är grunden högre och där behövdes inte denna åtgärd. Arbetet med putsen och murverket pågår på torndelen. På östra sidan där det funnit en lång spricka från fönsternisch och upp i takfoten, sågades en rörelsefog upp i takfoten för att förhindra vidare sprickbildning. Rörelsen tas förhoppningsvis upp av fogen så sprickbildningen minskar. 14 Ramsbergs kyrka efter åtgärder.

15 Takfot Takfoten på sakristian och vapenhuset i väster skrapades rent från löst sittande färg och målades med linoljefärg, Ottossons, i kulören NCS S0603-Y06R. Fönster Fönsterbågarna skrapades rent. Färgen var i dåligt skick och flagade kraftigt. Karmarna av järn som fönstren var fästa i skrapades rent från löst sittande färg. Här fanns troligtvis även lite tjära med bland färglagren enligt entreprenören. Virket i bågarna visade sig vara i mycket gott skick. På två bågar på västra sidan av långhuset upptäcktes att plåtband spikats fast över två spröjsar. Troligtvis för att förstärka dem. Dessa lämnades kvar. På något ställe var en spröjs nästan av, den stiftades och limmades. Spröjsen har tidigare förstärkts med plåtband som spikats fast. Arbetet med att skrapa fönsterbågarna pågår. Löst sittande kitt togs bort. På flera ställen var kittet kompletterat med silikon. Det skrapades bort. Kittfalsen var på vissa ställen i princip obefintlig. Fönstren kittades / kompletterades med nytt linoljekitt. Det blev ett mer omfattande jobb än vad man trodde inför arbetena. Rutor med små sprickor lämnades. Var rutorna trasiga eller hade större sprickor ersattes de med nytt munblåst glas. Bågarna med karmar målades med svart linoljefärg, Ottossons. De rostskyddsbehandlades med Nordsjös rostskyddsgrund, Pansarol. Solbänkarna skrapades rena och ströks med dalbränd tjära. De lösa naturstensskivorna murades fast i nischen 15

16 Fönster och solbänkar efter åtgärder. Solbänken har vid något tillfälle och vid några fönster förlängts med plåtar. Lampa Den svängda ovandelen av koppar fick tillbaka sin form och fästes med ett nytt litet beslag. Häng- och stuprör Hängrännor och stuprör justerades. Trasiga stuprör lagades. Ett nytt beslag håller lampans plåt på plats. Portar och ljudluckor Plåten på porten i tornet var delvis mycket rostskadad. Främst på sidorna där plåten/porten ligger an mot omgivande murverk samt längst ner där en del vatten samlas. Plåten var delvis helt bortrostad. En tidigare lagning fanns längs ner på anslagslisten mellan dörrbladen. På en av ljudluckorna åt sydöst, mot långhuset, fanns också större rostangrepp. Här i skarvarna mellan plåtarna. Porten i tornet efter åtgärder. 16

17 Diskussioner fördes hur man skulle åtgärda detta, eller om plåten endast skulle strykas med roslagsmahogny, lika befintligt utförande. Plåten var dock så pass dålig att det beslutades att ersätta de skadade plåtarna med nya, så lika de befintliga som möjligt. De skadade plåtarna ersattes med ny 1mm järnplåt som gavs samma format som de befintliga. Att foga samman de befintliga plåtarna med de nya var inte möjligt då de befintliga var sköra. De nya plåtarna fogade samman med de gamla så gott det gick, men fästes huvudsakligen med spårskruv. Den nya plåten rostskyddsbehandlades med Nordsjös Pansarol. Portar och ljudluckor ströks sedan med dalbränd tjära. Porten har fått nya plåtar längst ner och några på sidorna. Resultatet blev förhållandevis bra men de nya plåtarna är mycket slätare än de befintliga. Önskvärt hade varit att de nya plåtarna hade haft en struktur mer lik de befintliga. Ljudluckan efter åtgärder. Tre plåtar på dörrbladet ersattes. Dropplisten är också senare tillkommen, men tillkom före dessa arbeten. Lanternin Lanterninen skrapades ren. Panelen var struken med tjära men av någon anledning flagade den och fäste dåligt i underlaget. Inför arbetena trodde man att delar av träet skulle vara skadat men det visade sig att träet var i förhållandevis gott skick. Lanterninen under arbetets gång. 17

18 Fönsterbågar och detaljer målades med vit linoljefärg, Ottossons. Panelen tjärades med dalbränd tjära. Vid slutbesiktningen var fönsterbågarna målade dagen innan varför det inte gick att komma ut på den lilla balkongen. Räcket på balkongen skrapades och grundades med rostskydds färg, Nordsjös Pansarol, och målades slutligen med svart linoljefärg, Ottossons. Kors och kulor Kors och kulor tvättades med rödsprit. Därefter lades en fransk guldgrund och slutligen förgylldes de med 23,75karats guld. Det gick åt 44 böcker guld à 25 blad, totalt 1100 blad. Arbetet med förgyllning pågår. Tornur Urtavlorna tvättades med målartvätt. Visarna målades med svart linoljefärg, Ottossons. Skorsten Tillstånd för att plocka ner skorstenen erhölls, lst dnr Vid slutbesiktningen var detta arbete ej påbörjat. Det utfördes dock strax därefter. Taket lagades i och täcktes med skiffer lika befintligt utförande. Kanalen i murstocken användes för att dra ledningar i till det brand- och inbrottslarm som installerades under hösten Skorstenen plockas ner. Övrigt Åskskyddsledarlinor som var fästa i fasaden omfästes med spetskramlor av stål eller förlades bakom stuprören. Nedledarlinor förlagda intill stuprören fästes med kopparbeslag i stuprören. 18

19 Fotoprotokoll Acc.nr. OLM_2012_13_1-173 Objekt: Ramsbergs kyrka Ort: Ramsberg Gata/kvarter/fastighet: Stad: Socken: Ramsbergs socken Kommun: Lindesbergs kommun Län: T År: 2012 Motiv: Utvändiga renoveringsarbeten på Ramsbergs kyrka 1: Södra delen av kyrkan före åtgärder. 2-3: Fönster i sydöst, på sakristian, före åtgärder. 4: Sockeln är oputsad samt har en något bearbetat yta. Socklen lämnades oputsad då den var i gott skick. 5: Tornet före åtgärder. 6: Den plåtklädda porten i tornet har delvis kraftiga rostskador. 7: Rostskadorna på porten kommer ifrån att den slår an mot portomfattningen/kramen där det samlas vatten. 8-10: Porten i tornet, före åtgärder. 11: Fönsterbågarna före åtgärder. 12: Kalkstensskiva i fönsternischen som lossnat. 13: Kyrkan före åtgärder : Västra entrén före åtgärder. På fasaden syns tydligt den inverkan skorstenen har på densamma : Skador på tak och hängränna på västra entrén. 18: Fönster vid västra entrén före åtgärder. Kittning/lagning har skett med silikon. 19: Sydvästra väggen på sakristian före åtgärder. 20: Fönster före åtgärder : Arbetet på västra sidan av kyrkan pågår : Arbetet med att skrapa fönsterbågarna pågår. Spröjsen är grunda och kittfalsen mycket smal eller nästintill obefintlig : Arbetet med putsen pågår. 35: Sprickor vid fönsternisch. 36: På östra sidan ovanför entrén finns en spricka som sträcker sig från fönstret ovanför porten och hela vägen upp till takfoten. I takfoten har sprickan sågats upp för att styra den, för att minska risken för större sprickbildning : Skiffertaket ses över. 39: Arbetet med putsen pågår. 40: Vapenhuset i väster under arbetets gång. 41: Putsen på nordöstra sidan av tornet, före åtgärder : Arbetet pågår. 44: Vissa fönsterbågar hade förstärkta spröjs med påspikade plåtband. 45: Arbetet med putsen på tornet pågår : De plåtklädda ljudluckorna i tornet var delvis rostangripna. 48: Skiffertaket och skorstenen. 49: Lagning av murverket vid ljudluckorna. 19

20 50: Lagning av skada i takfoten : Tornuret före åtgärder : Fönster under arbetets gång : Arbetet pågår : Den plåtklädda porten i tornet har delvis kraftiga rostskador. 61: Trappan har satt sig. 62: Tornet före åtgärder. 63: Fönstren i tornet före åtgärder. 64: Putsskador vid porten i tornet : Stupröret är mycket långt. Här finns vissa frostbulor : Fönstren före åtgärder. 70: Västra entrén före åtgärder. På fasaden syns tydligt den inverkan skorstenen har på densamma. 71: Skorstenen : Tornet med lanternin före åtgärder : Takfoten vid västra entrén, före åtgärder. 76: Fönster, före åtgärder. 77: Lampa vid sakristian, före åtgärd. 78: Takfot på sakristia, före åtgärd. 79: Fönster på sakristia, före åtgärd. 80: Tornet före åtgärder. 81: Skorstenen. 82: Skiffertaket. 83: Järnkramlor i tornet som rostat och orsakat putsskador. 84: Skada i murverket vid ljudluckorna. 85: Järnplåten på ljudluckorna har rostskador : Skador i putsen lagas. 89: Ljudluckor. 90: Järnplåten på ljudluckorna har spikats fast. 91: Renskrapad fönsterbåge. 92: Västra sidan på sakristian har putsats och avfärgats. 93: Arbetet på tornet pågår. 94: Staketet på en av lanterninens små balkonger. 95: Partiet nedanför fönstren på lanterninen har klätts med plåt : Partierna av trä på lanterninen har skrapats rena. 99: Mot söder. 100: Mot väster. 101: Mot söder. 102: Mot sydöst. 103: Mot norr. 104: Mot nordväst. 105: Fönsterbåge i lanterninen, före åtgärder. 106: Ljudluckorna har försetts med delvis nya påtar. 107: Fönsterbåge, efter åtgärder. 108: Porten i tornet har nedtill försetts med nya plåtar. Efter åtgärder : Putsskador inne i vapenhuset : Korsen före förgyllning. 114: Korset på lanterninen. 115: Förgyllning pågår. 116: Kula på lanterninens räcke, före förgyllning. 20

21 118: Korsen. 119: Stegar som tidigare använts för att tjära lanterninen : I varje hörn uppe i lanterninen finns en liten hylla. Kanske att sitta på? I ett av hörnen står även en bräda med en påspikad ljushållare. 122: I lanterninen finns mycket klotter : Lampan ovanför ingången till sakristian. Efter åtgärder. Lampan har fått ett nytt beslag för att hålla locket på plats : Fönstren under arbetets gång. Några spröjsar var försedda med plåtband som förstärkning. 130: Putsen i takfoten lagas i. 131: Ljudluckorna i tornet. Ett galler har fästs mellan luckorna för att förhindra att fåglar kommer in i tornet : Räcket med förgyllda kulor, utanför lanterninens fönster. Före åtgärder : Fönstren i lanterninen. Före åtgärder : Bräda med ljushållare. 139: Lanterninen har skrapats ren från löst sittande färg. 140: Fönster efter åtgärd. 141: Porten i tornet efter att den försetts med delvis ny plåt samt tjärats. 142: Fönster efter åtgärd. 143: Porten i tornet efter att den försetts med delvis ny plåt samt tjärats. 144: Västra fasaden, vid tornet, efter åtgärder. 145: Fuktskador vid porten inne i vapenhuset. 146: Porten i tornet har fått några nya plåtar : Fuktskador vid porten inne i vapenhuset. 150: Räcke vid ljudluckorna. Efter åtgärder. 151: Lanterninen efter åtgärder. 152: Korset över koret. Efter åtgärder. 153: Lanterninen efter åtgärder. 154: Räcket med förgyllda kulor, utanför lanterninens fönster. Efter åtgärder. 156: Entrén åt väster efter åtgärder : Västra sidan och sakristian efter åtgärder. 161: En solbänk förlängd med plåtar : Östra sidan efter åtgärder. 164: Porten i tornet efter åtgärder. 165: Östra sidan efter åtgärder. 166: Fönsternisch efter åtgärder. 167: I takfoten på östra sidan har ett spår sågats upp. Detta för att styra sprickbildningen. 168: Lanterninen och klockan efter åtgärder : Tornet efter åtgärder. 171: Stuprören har fått nya fästen. 172: Fönster i sakristian efter åtgärder. 173: Skorstenen monteras ned. Foto: 1-110; ; : Charlott Torgén, Örebro läns museum : Leif Broms, Leva Måleri Och Dekor HB Övrigt: Diarienr

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13 Fellingsbro kyrka Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Renovering av putsade ytor Charlott Torgén Rapport 2013:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Degerfors kyrka. Renovering av blyinfattade fönster. Örebro läns museum Rapport 2008:17. Charlott Torgén. Degerfors socken och kommun, Värmland

Degerfors kyrka. Renovering av blyinfattade fönster. Örebro läns museum Rapport 2008:17. Charlott Torgén. Degerfors socken och kommun, Värmland Degerfors kyrka Degerfors socken och kommun, Värmland Renovering av blyinfattade fönster Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:17 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Utvändig renovering 2012 Anneli Borg Rapport 2012:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning Ramundeboda

Läs mer

Ladugården vid Hammarby herrgård

Ladugården vid Hammarby herrgård Ladugården vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora kommun och socken, Västmanland Restaurering av ladugården, etapp 3, 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:15 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län.

Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Tjärning av tak, fönsterrenovering samt slamfärgning Bild 1. Hjulsjö kyrka före ommålning, nordöst. Louise Anshelm

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland.

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:58 Virsbo kyrka Renovering av fönster, fasadpanel och mark Antikvarisk rapport Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Virsbo kyrka

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Ladugården vid Hammarby herrgård

Ladugården vid Hammarby herrgård Ladugården vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora kommun och socken, Västmanland Restaurering av ladugården, etapp 2, 2008 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:16 INLEDNING... 3 Översiktlig

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Mjölnarbostaden Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:2 Översiktlig

Läs mer

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland.

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Rapport 2013:11 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Bellberg Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län byggnadsvård Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Eva Wockatz Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Ekshärads socken, Hagfors kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:37 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6264-2009 med stöd

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Olaus Petri kyrka. Renovering av tornfasader, antikvarisk kontroll 2009. Örebro läns museum Rapport 2010:17. Anna Rodin

Olaus Petri kyrka. Renovering av tornfasader, antikvarisk kontroll 2009. Örebro läns museum Rapport 2010:17. Anna Rodin Olaus Petri kyrka Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke Renovering av tornfasader, antikvarisk kontroll 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:17 Innehållsförteckning Inledning 3 Administrativa

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län.

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:76 Skerike kyrka Fasadrestaurering Antikvarisk kontroll Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län Boel Melin Skerike kyrka Fasadrestaurering

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

Skultuna kyrka-fasadrenovering

Skultuna kyrka-fasadrenovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:48 Skultuna kyrka-fasadrenovering Antikvarisk rapport Skultuna by 3:1 Skultuna socken Västmanland Boel Melin Skultuna kyrka -fasadrenovering Antikvarisk rapport

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Stora Gården, Kopparberg

Stora Gården, Kopparberg Stora Gården, Kopparberg Stora Gården 1, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Byte av takmaterial på huvudbyggnaden 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:13 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Ljusterö kyrka. Hedvig Bellberg. Rapport 2013:3

Ljusterö kyrka. Hedvig Bellberg. Rapport 2013:3 Rapport 2013:3 Ljusterö kyrka Antikvarisk medverkan vid fönsterrestaurering i Ljusterö kyrka, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Ljusterö kyrka Antikvarisk medverkan vid fönsterrestaurering

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering. Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering. Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:3 Margaretha Engstedt

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

Hus med historia. Örebro län. Charlott Torgén Rapport 2012:11. Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.

Hus med historia. Örebro län. Charlott Torgén Rapport 2012:11. Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm. Hus med historia Örebro län 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:11 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING... 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 6 ASKERS HEMBYGDSGÅRD,

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift Kållerstads kyrka Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:7 Anders

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Rapport 2012:204 Antikvarisk dokumentationsrapport In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Stora Åby socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Humanitetens Hus Renovering i samband med byte av verksamhet Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002 Carola Lund

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster. Ökna socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster. Ökna socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift Ökna kyrka Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster Ökna socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:52 Britt-Marie

Läs mer

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Reparation av granitfasader på Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:63 Tomas Brandt

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning av Bringetofta kyrka

Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning av Bringetofta kyrka Bringetofta kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning av Bringetofta kyrka Bringetofta socken i Nässjö kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:21

Läs mer

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Etapp 2, reparation av grund, timmerarbeten samt dräneringsarbeten, 2007 Antikvarisk rapport Anneli Borg Rapport 2007:32 Inledning Svepartorp

Läs mer

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Malsta kyrka Antikvarisk kontroll i Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2005:3 Fönsterrenovering och invändig

Läs mer

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Rapport 2011:52 Albin Uller Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medvrekan i samband med restaurering av blyfönster Voxtorps socken i Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medvrekan i samband med restaurering av blyfönster Voxtorps socken i Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk medvrekan i samband med restaurering av blyfönster Voxtorps socken i Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:06 Margareta

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

Viksängskyrkan i Västerås

Viksängskyrkan i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:21 Viksängskyrkan i Västerås Omläggning av tak Antikvarisk kontroll Västerås Viksängskyrkan 1 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT

BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:07 BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Bergsjö kyrka Bergsjö socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2009-2010 Daniel Olsson BERGSJÖ

Läs mer

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:216. Antikvarisk medverkan

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:216. Antikvarisk medverkan Rapport 2012:216 Antikvarisk medverkan Kulturreservatet Öna Öna 1:3 och 1:5 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

byggnadsvård Öja kyrka Antikvarisk medverkan Takarbeten 2008 Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Eva Wockatz

byggnadsvård Öja kyrka Antikvarisk medverkan Takarbeten 2008 Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Eva Wockatz byggnadsvård Öja kyrka Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Takarbeten 2008 Eva Wockatz Öja kyrka Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands

Läs mer