Utvärdering av huseldningsveckan 2012 vecka 48

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av huseldningsveckan 2012 vecka 48"

Transkript

1 Utvärdering av huseldningsveckan 2012 vecka 48 Erfarenheter och lärdomar om materiel, utrustning och metoder Anders Nordlund & Niklas Ekberg Operativa avdelningen Räddningstjänsten Halmstad den 20/

2 Innehåll 1. Bakgrund Syfte Mål Sammanfattning av dagarnas upplägg Övningsdelar Befälsövning Konstruktionsbrand Rökdykning Ren miljö Utrustning Rökskydd Motorsåg Värmekamera Dimspik Dimspiksborr och borrmaskin Ventilation med PPV-fläkt Aerodynamisk ventilation Strålrör och slang Radio och kommunikation One-Seven Fireexpress X-fog Skärsläckaren Tillbud och olycksfall Dokumentation och specialistkunskap Mat och fika Mediahantering och information Tekniskt stöd, verkstaden Värdefulla erfarenheter Behov av mer övning Behov av ny utrustning Slutsats

3 1. Bakgrund Ödehusen på fastigheten Vrangelsro 1:1 har eldats ner av räddningstjänsten i övningssyfte. Sammanlagt har ca 50 medarbetare deltagit under övningsveckan. Vi övar för att utveckla vår förmåga att hantera kriser och olyckor. Genom ett kvalitativt utvärderingsarbete ökar möjligheten att identifiera och dessutom tillvarata de lärdomar som dras vid övningar. Det är viktigt att se utvärderingen som en självklar del av en övning. En väl genomförd utvärdering ger bättre förutsättningar för den övade organisationen att utvecklas, därför är denna utvärdering gjord. Utvärderingen är gjord av övningsledningen själva. Därför berör den inte särskilt omfattande hur övningen genomfördes, mer än det som framkommit till oss. Övrigt underlag för utvärderingen har dokumenterats vid varje dags slut, med deltagarna, under den genomgång som då hölls. En stor del av erfarenheterna vid användning av utrustning och metoder är egna tolkningar från oss. Stor hjälp till detta har Lars Ågerstrand, brandman Värnamo bidragit med. 2. Syfte Ta vara på det fina tillfället vi har att med dessa hus skapa realistiska övningsförhållanden som efterliknar verkligheten så mycket som möjligt, för alla kategorier. 3. Mål Att rökdykare ska känna sig säkra i hanteringen av strålröret vid rumsbränder och därmed kunna skapa säker och kontrollerade situationer vid rökdykning. Moment som stärktes var brandgaskylning och ytkylning för att kunna göra en säker inträngning fram till ett brandrum. Andra momentet som tränades var hantering av konstruktionsbränder. Två av dagarna var externa parter inbjudna. Detta för att vi skulle kunna prova och känna på deras släcksystem, One-seven och X-fog. Insatsledare och brandingenjörer fick möjlighet att bygga upp en skadeplatsorganisation för att kunna hantera konstruktionsbränder på ett bra sätt vid verkliga situationer. Att läsa byggnaden och göra bedömningar samt redovisa dessa var moment som ingick. Även hanteringen med ren miljö gavs tillfälle att praktisera. Därför kommer de rutinerna vi provade kring detta redovisas. 4. Sammanfattning av dagarnas upplägg Samtliga dagar var upplagda på ungefär samma sätt. Samling på morgonen på BAS, där alla förutsättningar redovisades. En ritning på objektet visades samt hur fordonsuppställning och slangsystem skulle göras. Detta justerades något från första dagen då det blev något förvirrat på platsen när inte alla visste vad som skulle göras. När allt var klart på platsen samlades alla för att tillsammans med frukost få en säkerhetsgenomgång. Den uttalades av mången vara bra, då alla på plats fick samma information och oklarheter kring säkerheten togs bort. När alla sedan gått igenom objektet startade första momentet med 3

4 strålförarteknik ute i det fria, för alla som skulle vara med inne. De två första dagarna gjordes inte detta. Detta medförde att många var ovana att hantera strålröret när väl brandgaskylning och ytkylning övades inne i brandrummet. När samtliga inne hade fått känna på strålröret och slå ner branden varsin gång backade alla ut och vi lät påbörja insatser utifrån. Två rökdykare och en rökdykledare övade angrepp in till brandrum genom att på instruktörs kommando jobba sig in med att kyla brandgaser och säkra reträttväg med ytkylning. Väl framme vid brandrummet slogs branden ner och sedan gick de ut igen. Mängden sådana övningar blev olika alla dagar efter förhållande. Några dagar gjordes underventilerade angrepp medan andra även provade offensiva brandgasventileringar med dimspiksattack innan inträngning. Sista gången släppte vi branden något längre och sista släckningen skulle bli fullständig inför nästa moment. Konstruktionsbrand blev nu det moment deltagarna skulle få praktisera. Branden skulle helt släckas och platsen skulle kunna lämnas utan risk för att branden skulle starta igen. Detta moment uppfattade vi som mycket bra. Mer verklighetstroget än så här kan det inte bli. Denna insats fick aktuellt befäl helt styra över. Själv bygga upp en organisation och använda de metoder som fanns lämpliga. Hur mycket denna övning gav på befälssidan var otroligt varierande. Flera befäl tog tillfället och gjorde något riktigt bra av övningsdagen, vilket resulterade i att gruppen fick ut mycket av övningen. Efter att konstruktionsbranden var avklarad tändes det åter igen upp (inte under måndagen och onsdagen). Nu fick deltagarna åter igen chansen att göra inträngningsövningar med rökdykning. Detta kunde göras tills vi kände att dagen höll på att ta slut, då vi släppte branden helt och huset fick brinna ner. När samtliga kommit hem och duschat återsamlades vi för att gå igenom dagen. Detta för att ta fram alla erfarenheter från dagen. Det gav bland annat underlag till denna utvärdering. 5. Övningsdelar Dagarnas delar kommer nedan beskrivas vad de i stort bestod av. Under tisdagen och fredagen deltog även externt inbjudna för förevisning och test av deras system. 5.1 Befälsövning Vår planering med fördelning av insatsledare och brandingenjörer jämnt över veckan, gjordes för att erbjuda dessa en meningsfull övningsdag. Samtidigt förväntade vi oss att deras kunskap och erfarenhet skulle bidra till att gruppen fick del av den. Vi ville även ge den insatsledande personen möjlighet att få praktisera en verklighetstrogen insats mot konstruktionsbränder. Befälet själv fick styra över organisationsuppbyggnad, personalplanering, resurshantering, matfrågan, taktik- och metodval. Under onsdagens 4

5 övning deltog ingen av de inplanerade insatsledarna pga. seminariet Hanson & Möhring. Detta gjorde att styrkeledarbefattning fick denna uppgift istället, vilket fungerade mycket bra. En av dagarna blev det inte en bra befälsövning. Detta tror vi beror på att vi inte tillräckligt tydligt talade om vad vi förväntade oss av personen, som mer blev en åskådare. 5.2 Konstruktionsbrand Detta är ett av de viktigaste övningsmoment vi ville att samtliga skulle få mer kunskap och övning kring. Allmänt bygger konstruktionsbränder på att insatspersonalen är duktig på att hantera utrustning. Det är även viktigt att metoderna för hur vi ska hantera konstruktionsbränder är kända av alla inblandade. Mycket från veckan visar att det är viktigt med ett insatsbefäl som är aktiv med resursplanering så att vi har personal som står klar när insatsen går in i detta skede. Optimalt är nog att man ser det som en ny insats med ny fräsch personal. En bra uppbyggd organisation kan vara insatsbefäl som har ett helhetsgrepp och fördelar ut till sina sektorchefer vad som ska uppnås. Det visade sig värdefullt att ha en styrkeledare till uppgiftsledning, som klart och tydligt klargör hur uppgiften ska genomföras, då de oftast är mer insatta i metoder och materiel än högre befälskategorier. En följd av att de i allra högsta grad hanterar utrustningen tillsammans med sitt arbetslag under övningar. Allmänt när vi ska hantera konstruktionsbränder måste alla vara införstådda hur det ska genomföras. Ingen konstruktionsbrand ska öppnas upp innan temperaturen går neråt, ingen konstruktionsbrand ska krypa ifrån oss pga. att en öppnad konstruktion tillför syre och ventilerar branden ifrån oss. Bilden visar en typisk bild över hur vi bör angripa en konstruktionsbrand. En person med värmekamera som pekar med laserpunkten, var brandmannen med andningsskydd ska göra borrhålen till dimspiken. 5

6 5.2.1 Rökdykning En mycket bra lärdom från dagarna är organisationen för rökdykning. Det finns ibland en mental låsning kring vad som är rökdykning och vad som är invändigt arbete. Rökdykning och således rökdykare är en skyddsnivå som regleras i afs:en. Om det inte behövs skyddsnivå rökdykning kan arbetsledare sätta en egen lämplig nivå, som kan vara lägre, likvärdig eller högre än vad afs:en kräver, för just inträning i tät brandrök=rökdykning. Den mentala låsningen gör att invändigt arbete låses till att nästan alltid innefatta rökdykning som skyddsnivå. Vi bör arbeta med att starta och avsluta rökdykning efter behov under insatsen. Resurser kan då frigöras som kan jobba effektivare än i en ganska trög och resurskrävande organisation som rökdykning. Det går inte att komma från att rökdykning kräver fem personer som oftast gör en persons arbete i slutändan. Lars Insatsbefälet har beslutat att det inte längre är rökdykning. Två brandmän med skyddsmask 90 jobbar här med konstruktionsbränder mycket effektivare utan tryckluftsapparat. Ågerstrand uttrycker att det finns mycket att vinna på att istället för att tänka rökdykare, använda sig av yttrycket brandman med andningsskydd. Ibland själv, ibland i ett par, ibland i ett par med backup, ibland i skyddsnivå rökdykning och ibland i högre skyddsnivåer med skyddsgrupper, nödlägesgrupper mm. Våra politiker och ledning uttrycker tydligt att FIP, Första-Insats-Person, är en beredskapslösning som vi kommer satsa på i framtiden. Detta och vårt koncept med bemanning på två personer i insatszon N170 talar för att vi borde öva mer på andra arbetsmetoder såsom en attack utifrån på olika sätt (stråle genom fönster, dimspik, skärsläckare etc.) som sedan följs upp med en övertrycksventilering och eventuell inträngning. En insats som då inte bör vara rökdykning alls. Låsningen kring skyddsnivån rökdykning anser jag att vi i många fall kan brytas upp på plats, för att använda resurserna mer effektivt vid t ex en livräddningssituation. Resa en stege, ventilera, hjälpa folk ut vid evakuering, sjukvårdsinsatser, mm är akuta åtgärder som en omfördelning av resurser på plats kan bidra positivt till. 5.3 Ren miljö Detta område är som vi alla vet högaktuellt. Många är vi som känner att det kommande arbetet inom detta projekt är mycket viktigt för vår framtid. Vi försökte tänka ren miljö under våra förberedelser inför denna vecka. Vårt mål var att vi skulle prova på en del nya saker och samtidigt få möjlighet att komma på nya metoder. Vi tror att ordning och reda på en olycksplats är a och o. Kan vi få en struktur över kontaminerad utrustning är det också 6

7 lättare för servicefunktionen att hantera det på bästa möjliga sätt. Har vi samtidigt tydlig uppmärkning ute på plats över ren utrustning och kontaminerad utrustning, undviker vi att detta blandas. Ett sätt som provades under övningsdagarna var att ha skyltar över de olika kategorierna av utrustning. Just dessa dagar hade vi i princip allt upp skyltat för att testa. På en verklig insats är det inte aktuellt att med alla dessa skyltar, men vi tror att följande kan vara bra att märka upp: Fyllda flaskpaket Tomma flaskpaket Använda rökskydd Övrig kontaminerad utrustning, såsom slang, strålrör, radioapparater, lampor mm. För att kunna göra en grovsanering av en rökdykare efter insats, monterades en tryckluftsslang i släckbilens fack 4. Med den blåstes hela rökdykaren av. Vi kan nu konstatera att detta är en lätt och smidig åtgärd för att få bort mycket av den grova smutsen på huva, runt mask och rökskyddet. Om det yttre på rökdykaren är blött har avblåsningen dock en mycket begränsande effekt. Vi hade även anordnat en plats för personlig hygien med varmvatten på dunk, tvål, handsprit och torkpapper. Detta kan istället anordnas i fack 4 och 5 på lämpligt sätt. Det blir då naturligt att rökdykare först går till avblåsningen fack 4, tar av sig huva och mask för att sedan tvätta sig med varmt vatten och tvål från fack 5. Vi vet nu att om brandpumpen har varit igång kommer vi ha färdigproducerat varmvatten på tryckuttagen när det gäller högtryckspumparna på 1010 och 1110 i alla fall. Om inte pumpen varit igång tar det ca 2-5 minuter att få färdigt varmvatten. Under de tre sista dagarna hade vi tillgång till andningsskydd av typen halvmask från Sundströms. De provades framför allt av befäl men även några brandmän kände på masken. Det man kan säga om den är att det är ett betydligt bekvämare alternativ jämfört med helmasken, skyddsmask 90 som vi använder idag. Denna immar lätt igen och man har ett väldigt begränsat synfält. Det krävs en utredning vilken typ av filter vi ska använda och till vilka ändamål masken är lämplig för. Konstaden för ett filter är dock relativt låg och kan användas flera gånger. Ett arbetslag uttryckte vikten av att vi i projektet tar ett helhetgrepp för att lösa frågan på bästa sätt. Allt från hantering av utrustningen på plats tills den kommer in på station. Särskild tvättmaskin för larmställ där inte stationskläder tvättas. Flera har känt att stationskläderna luktar rök efter att de tvättats i stora maskinen. Bra arbetsbänkar för att sanera kontaminerad utrustning behövs. Det är inte hållbart att sitta på huk i tvätthallen och gnugga rent t ex rökdykarlampor, och rökskydd. Vi kan även konstatera att trots att kontaminerade larmställ hanteras enligt ny rutin med ombyte ute på plats och sluten förvaring i tvättsäckar, luktar det ändå rök från det. En lösning vi provade under tre dagar var att förvara de förslutna tvättsäckarna i en vanlig soptunna med lock, tills de skulle in i 7 Halvmask SR 100 från Sundströms

8 tvättmaskinen. Med denna åtgärd märkte vi en stor förbättring. Reservlarmställ hade inför övningsveckan tagits hem till samtliga deltagare. Detta var en bra lösning både för ren miljö, att det inte slet onödigt på ordinarie larmställ, samt att personalen som skulle tjänstgöra på kvällen hade sina personliga larmställ orörda på sin plats. Samtliga använde de nya textilskydden över flaskpaketen. En lätt åtgärd för att bespara slitage och slitsam sanering av flaskorna. Skydden var bara att slänga i tvättmaskinen och var sedan torra till nästkommande dags övning. De bör dock inte tvättas i tvättmaskin där stationskläder tvättas. 6. Utrustning Under dagarna användes väldigt mycket utrustning. Detta satte hela verksamheten på prov då det krävdes mycket underhåll och återställning. Nedan redovisar vi varje utrustning för sig hur det har hanterats, om det behövs mer övning och om utrustningen behöver förbättras, kompletteras eller ifrågasättas. 6.1 Rökskydd Under de två första dagarna användes enbart s.k. QSR. Under dessa två dagar kände instruktörerna starkt obehag till följd av vad vi tror är brandrökpåverkan. Illamående, huvudvärk, aptitlöshet, torrhet och röksmak i munnen. En av oss har även vid vissa andetag känt av brandrök. För att prova använde vi resterande dagar de äldre rökskydden typ Spiromatic, med en annan innermask som vi upplever passar bättre. Dessa dagar upplever vi inte något av de tidigare symptomen. Avvikelserapport skrivs separat. Just hantering av rökskydd har under hela veckan varit en belastning för organisationen. Särskilt under måndagen och tisdagen blev det mycket jobb i rökskyddet, då vi samtidigt hade en pågående brand i Åled. Allting löste sig tack vare duktiga medarbetare i rökskyddsverkstaden. Vårt största försörjningsbekymmer inom rökskydd verkar vara antalet tillgängliga flaskpaket. Det har påtalats från rökskyddspersonal att fler reservflaskor och ett annat system på hyllan för andningsapparater kan förbättra den problematiken som känns igen från andra belastningstillfällen. Under någon av dagarna blev remställ och masker så dåligt tvättade att det rann sot och smutsigt vatten när de tvättades om. Detta upplevde en av rökskyddspersonalen när han jobbade med att montera rökskydden. De som planerar för åtgärder i samband med ren miljö projektet bör behandla det här. 6.2 Motorsåg Vid momentet konstruktionsbränder använde samtliga gruppen sig av motorsåg. Detta visar sig vara det överlägset bästa för att öppna golv, väggar och tak vid dessa bränder. Någon grupp provade först att jobba med alternativet cirkelsåg. Argumentet var att det tar för långt tid att klä en motorsågsförare med all skyddsutrustning. Efter att ha jobbat ca 30 minuter med cirkelsågen som hela tiden ville nypa fast och i några fall kasta, valde man att ändå klä en man. Vi valde även då att ta en tid på hur lång tid från order till att han var helt klädd och klar. Sågen startades efter ca 6 minuter. En tid som lätt arbetades igen vid det fortsatta 8

9 arbetet. Vi upplevde alla att motorsågen var otroligt effektiv i de material som det sågades i, golv av träplank och väggar av rå spont och skiva. Erfarenhet visar dock att det är noga hur man sågar. Det gäller att tänka till och inte gå i material som den inte är avsedd för, t ex tegelpannor, ståltråd och vinkeljärn. Dessa material gjorde att två kedjor förstördes under dessa dagar. En annan lärdom är att när en kedja upplevs bli dålig, ska man avsluta sågningen snarast för att få en ny kedja monterad. Om detta görs slipper man slita hårt under sågningen samt att det går att slipa om kedjan senare. Fortsätter man däremot sågningen finns det stor risk för att kedjan går varm och förstörs, till följd att den får kasseras. Då en ny kedja är väldigt kostsam är detta något man noga ska överväga. Det kan Brandman med rätt skyddsutrustning, motorsåg är en effektiv metod. även vid liknande insatser vara mycket värt att ha två sågar tillgängligt för att direkt kunna välja bort en dålig kedja och få den servad på plats, i form av ny fräsch kedja. Detta görs då samtidigt som man kan fortsätta arbetet med sågningen med den andra sågen utan avbrott. Under en dag användes sågen i en extra rökig miljö. Detta gjorde att sågen fick syrebrist och stannade. Värt att veta är att villkoret för att få använda motorkedjesåg inomhus är att vi har god sikt för att undvika skador på varandra. Dessutom ska andningsskydd användas om inte lokalen är välventilerad. Under dagarna användes sågen både med och utan sågdjupsbegräsning. Denna kan i flera fall anses vara till nytta för att undvika att såga onödigt djupt. 6.3 Värmekamera Värmekameran visar sig ännu en gång vara ett otroligt viktigt verktyg när vi jobbar med bekämpning av konstruktionsbränder. De som var aktiva med värmekameran kunde göra insatser på rätt ställe. Detta gör att vattenskador bli betydligt mindre. En noggrann kontroll med värmekamera och gemensam bild över var arbetet ska sättas in bidrar till att konstruktionsbränderna bekämpas snabbare och inte blir lika resurs och energikrävande. De som övade uttryckte flera gånger att de skulle behöva fler värmekameror för att kunna göra ett effektivare arbete. Under dagarna fick vi även möjlighet att testa en lånad kamera från MSB. Den visar sig vara otroligt värdefull och ger ett helt annat synintryck. Otroligt lätt att jobba med och visar tydligt var konstruktionsbränderna är. Till denna arbetsmetod finner vi inte vår rökdykarkamera som rätt verktyg, rätt typ av kamera till rätt uppgift. 6.4 Dimspik Detta visar sig vara ett mycket bra verktyg vid konstruktionsbränder i bjälklag och regelverk. Genom att borra hål på de ställen man kommit fram till är det smidigt att sticka ner 9

10 begränsningsdimspiken och kyla i några få sekunder, för att sedan gå vidare till nästa borrhål. Det visar sig att det är viktigt med en aktiv dimspiksinsats. Det går inte att sätta in dimspiken, öppna ventilen för att sedan låta den vara. Med 75 l/min resulterar detta så klart i att vattnet inte gör någon nytta, samt stora vattenskador. Kylning i 2-5 sekunder visar sig vara fullt tillräckligt i dessa lägen. Det vi inte kylt då kommer inte heller kylas än hur länge vi håller på. Dimspiksinsats vid konstruktionsbränder i golvbjälklag och regelverk visar sig fungera bra om man rekar med värmekamera, borrar med bra avstånd och är aktiv. Det vi gör är att vi köper oss tid och kan stoppa en pågående dold brandspridning. Det krävs i alla fall att man sedan frilägger och öppnar upp för att kunna lämpa ut och säkerställa att temperaturhöjningen avstannat. Under dagarna gjorde vi även dimspikssläckningar in i brandrum utifrån, innan rökdykare med frånluft i brandrummet och fläkt i ryggen gjorde angrepp. Detta är en metod som vi så långt som möjligt ska eftersträva att använda oss av. Metoden ger oss en säkrare och bättre miljö att jobba i. Förfarandet kan vara följande vid denna typ av insats: 1. Angör attackdimspik utifrån t ex i fönsterkarm, rakt in i brandrummet, gärna vinklat snett uppåt. Påbörja kylning och kör sekunder beroende på bl a hur stort rummet är. 2. Ordna frånluft, helst i brandrummet. 3. Starta PPV-fläkt och kör den i 5-10 sekunder. När man ser att det blir bra sikt kan man gå med luften in. Samtidigt kyl eventuella brandgaser, ytkyl. 4. Väl framme vid brandrummet, släckning genom kylning av alla pyrolyserande ytor. Detta är en teoretisk förklaring över hur det kan gå till. Givetvis måste flera andra aspekter vägas in och beaktas som t ex: Vindpåverkan, möjlighet till frånluft, stängda innerdörrar mm. Det är även viktigt med en samordning och tydliga order från den som leder insatsen. Denna insats kan så klart även göras med skärsläckare, fire express eller motsvarande. 6.5 Dimspiksborr och borrmaskin Används för att dimspik ska kunna appliceras in i konstruktion. Att vi har ett välslipat dimspiksborr och en kraftfull borrmaskin är högst avgörande om det ska vara framgångsrikt att använda dimspik som metod. Här skulle man kunna kolla på alternativa material i borren som klarar av att gå i spik. Dimspiksborr som passar direkt i TE-chuck är att föredra för att slippa snabbchuck. Under övningsdagarna fick vi möjligheten att prova två maskiner från Hilti. De var helt nya med fräscha batteriet och var enligt användarna kraftfulla och enkla att använda. Vi finner ett stort behov att hitta ett fungerande system för hantering av batterier bland våra handmaskiner. Ett system där vi på samtliga bilar väljer ett märke som är helt kompatibelt är så klart att föredra. Det gör att vi på insats med flera resurser har samma typ av batteriet till samtliga våra maskiner. Kan vi även använda oss av samma fabrikat i daglig verksamhet som verkstad, kan vi få cirkulation på batterierna. Vårt tidigare bekymmer har varit att batterierna på bilarna står på laddning hela tiden utan att användas. Detta gör att de tappar kapacitet och kan vara helt 10

11 slut när vi tar de till en skarp räddningsinsats. Detta är inte längre ett bekymmer enligt de som säljer maskinerna. Värnamo räddningstjänst använder sig av metoden att ha just samma fabrikat på operativa maskiner som de i driften. På fordonen finns inga laddare för att undvika sönderladdning, men alla batterier cirkulerar enligt ett schema för att användas i driften och därmed motioneras och laddas. 6.6 Ventilation med PPV-fläkt Fläkten vi använder oss av i Halmstad för övertrycksventilering är av typen Swefan 24. Den har en flödeskapacitet på 8,6 m³/sek. Erfarenheter från veckan visar att det trots detta bara behövs lite vind i motsatt riktning för att övertrycksventilationen inte ska bli lyckad. Därför är det viktigt att tänka till innan man beslutar sig för denna metod om man inte vill drabbas av oförväntat resultat. Målet är ofta att man vill skapa ett inlopp där angreppsvägen är. Ordnar vi frånluft mot vindriktningen kan detta istället resultera att rökdykarna får göra sitt angrepp i ett utlopp med högre värmebelastning och risker. I vissa fall är det inte möjligt att göra på något annat sätt, det viktiga är att vi är medvetna och beredda på händelseförloppet. Det kan även vara ett bra alternativ att jobba med konceptet antiventilering där tillfälle ges, dvs stryp syretillförseln till den underventilerade branden så mycket som det går och skapa helst även en sauna inne i lokalen, genom att få in vatten som övergår till gasfas. Då köper vi tid och när temperaturen går ner och vi bunkrat upp resurser samt skapat en Generellt placerades fläkten för långt ifrån den öppning vi ville trycksätta. Luftkonen ska helst hamna inom öppningen, oftast är ett avstånd på 0,5-1m lagom för en vanlig dörr. plan för att både ventilera korrekt och få vatten på ytorna kör vi igång. D.v.s. börja om möjligt och lämpligt insatsen som antiventilerad och gå över till att taktiskt angripa branden efter att vi både har resurser och en plan för angreppet. Gäller framför allt källare, vindar, dolda utrymmen och konstruktionsbränder där vi inte förväntar oss personer att rädda. Om personer finns att rädda, överväg en aggressiv, offensiv ventilering av byggnaden där fokus är kontroll på branden (5 sekunder vatten på branden och stäng dörren) så fort som möjligt. Efter branden är dämpad, ventilera resterande lokaler, avsluta rökdykningen så fort som möjligt och leta igenom byggnaden effektivare med samtlig personal med andningsskydd. Tänk gärna att strypa fläkten så fort som lokalerna är ventilerade för att inte förvärra troliga konstruktionsbränder. Metoderna kräver så klart att alla arbetslag får utbildning och övning för att det ska fungera bra. 11

12 En återkommande följdpåverkan om vi använder ppv-fläkten på icke avsett sätt är att den tar skada. PPV står som bekant för Positiv Pressure Ventilation. Alltså ska den användas som en tryckande fläkt. I de fall den används som sugande fläkt kommer varm skitig rök att passera genom fläkten. Detta resulterar i att den kommer att bli belagd av tjära och annat som röken innehåller. En fläkt som utsatts för detta kommer att kräva en omfattande service med bl. a. kilrembyte och nedplockning för sanering. I vissa fall kan det dock bli aktuellt att utsätta fläkten för detta om man tror att resultatet är så pass bra att det motiverar kostnaden för återställningen. Enligt vår bedömning finns det oftast bättre alternativ än att använda fläkten på detta sätt. Under veckan blev en fläkt påverkad av rök i den omfattningen att den fick genomgå en service. Den hade då använts som tryckande fläkt, men då den stod precis i dörröppningen och vriden, resulterade det i att turbulens skapades och rök inifrån huset sögs med den friska luften genom fläkten. En service av fläkten tar ca 5 timmar att genomföra. Mer om övertrycksventilation finns på Aerodynamisk ventilation Vi fick under en dag erfarenheten att s.k. aerodynamisk ventilation kan vara oerhört effektiv. Istället för att jobba mot vinden med fläkt vändes ventilationsriktningen och gjordes mkt framgångsrikt av vindens egen kraft, aerodynamiskt. 6.7 Strålrör och slang Ett av våra viktigaste verktyg anser vi är dimstrålrören. När vi befinner oss i en situation där vi ska göra angrepp i en underventilerad miljö, kanske för att rädda liv eller stora ekonomiska värden, är det otroligt viktigt att strålröret är av högsta kvalitet. Med det menar vi att strålröret är pålitligt i sitt grundutförande, men även att vi som personal kan hantera det. Underhållet ska ligga på topp. Vi förutsätter att vår operativa personal tar våra underhållsrutiner på allvar, som är följande: Varje dagpass kontrollera strålrör och funktion. Ställ in önskat flödesläge, rengör och smörj upp om minsta behov finns. På funktionskontroll strålrör, ta vara på tillfället och öva strålförarteknik ute på gården under några minuter, inte bara konstatera att strålröret fungerar. På söndagsöversynen, rengör och smörj upp strålrör enligt de anvisningar som finns. Om brister på utrustningen finns, åtgärda själv eller gör en felanmälan till verkstaden. Om detta görs tror vi att bättre förutsättningar finns för att göra en insats av hög kvalitet och på ett säkert sätt. Vi kan efter övningsveckan konstatera att vi har många duktiga dimstrålförare som vet precis hur de ska manövrera detta verktyg. Samtidigt kan vi även konstatera att många behöver öva mer. Det kan för en del vara svårt att hitta rätt strålbild samtidigt som val av flödesläge och allmän hantering kan bli bättre. 12

13 Rökdykare som avancerar sig fram mot brandrummet. Kylning av brandgaser är här en viktig åtgärd för att undanröja riskerna med att det heta brandgaslagret antänder. Med detta handgrepp är det svårt att reglera konvinkeln effektivt. De röda linjerna visar vad optimal konvinkel brandgaskylning hade varit. Även här används dimstrålröret med en helt sluten stråle under högt tryck. Vad är målet med åtgärden? Vi kan konstatera att det mesta av vattnet inte kommer göra någon nytta mot brandförloppet. Generellt så var strålbilden för gaskylning för smal i förhållande till hur långt brandmännen ville få vattnet, dvs. mestadels av vattnet hamnade på ytorna. I de flesta fall är ytorna en bit från branden inte speciellt varma, även om röken kan vara varm. Så behovet av ytkylning en bit från branden är oftast inte stort. Vi tror att det är ett stort egenansvar att upprätthålla detta grundläggande kompetenskrav. Är inte individen själv intresserad och vill, är det svårt för en lagförman att serva med utbildning och övning för att säkerställa det. Under dagarna fick vi ett allvarligt slangbrott på en grovslang som small av helt vid en koppling, resulterade inte i några skador. Mindre läckage på några smalslangar förekom. Detta bör anses som bra då samma slang användes under hela veckan. Efter att grovslangshaveriet hände uppdagades det att slangarna under en tid har provtryckts på för lågt tryck. Detta är nu åtgärdat så att samtliga som arbetar i slangverkstaden vet hur provtryckning ska genomföras. 6.8 Radio och kommunikation Detta är en ständigt återkommande punkt vid alla insatsutvärderingar. Det upplevs ofta som att det är svårt att bygga upp en fungerande kommunikationsplan. Vi tror absolut att det har blivit bättre de senaste åren. Just hur kommunikation kan byggas upp på skadeplats har vi inte berört denna vecka. Kommunikationsmedel som använts är vår s k rökdykar- och skadeplatsradio. Först kan vi konstatera att de relativt nya radioapparaterna fungerar bra och har inte visat på nämnvärda brister i batteritid. Dessa fem dagar av intensiv radioanvändning har bevisat det. Det vi däremot vill påtala är att det åter igen visar sig hur undermålig resten av länken är. En väl fungerande radio hjälper 13 Här ett exempel på öronmikrofon för rökdykning, från Connectron AB.

14 inte särskilt mycket i de arbetssituationer vi befinner oss i. Det är i flera lägen som vi upplever att personal som är insatta i övningen inte hör oss. Flera under veckan har även själva uttryckt att det är väldigt svårt att uppfatta vad som sägs på radion. Vi måste sätta oss in i vår verklighet med störande omgivningsljud och stressade situationer där vi kan vara andfådda. Gammal utrustning som savox med öppen högtalare kan inte vara det mest optimala, det bör finnas annat på marknaden idag. Vi anser att det nu är hög tid att detta prioriteras upp ordentligt och vi slutar utsätta vår personal för de risker bristfällig kommunikationsutrustning medför, innan vi råkar ut för en allvarlig olycka. Det var till och med deltagare som frustrerande uttryckte att de överväger att vägra fortsätta med rökdykning om inte ny bättre utrustning köps in. Förslag från oss är att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp som tar fram vilken ny kompatibel utrustning som finns på marknaden och kostnaden för detta. Exempel på ny utrustning kan vara personligt gjutna öronsnäckor samt ny lösning för rökdykarmask. 6.9 One-Seven Vi fick några veckor innan övningen bokat upp Nordic Fire & Resque som marknadsför systemet One-seven. Daniel Haldorsson som skulle komma under tisdagen fick förhinder och istället skötte Stefan Andreasson förevisningen av systemet. One-seven är ett s.k. Compressed Air Foam System, CAFS. Släcksystemet består av vattentank, skumtank, brandpump, skuminjektor och kompressor. Släckmedlet består alltså av vatten, skum och luftbubblor. Systemet har en lång kastlängd vilket gör att man kan göra ett första angrepp från relativt långt håll. En vanlig bild när man pratar om CAFS är att visar en sekvens där det pågår en fullt utvecklad rumsbrand på andra våningen i en villa. Genom att brandman från marken utanför sprutar in släckmedlet i rummet och försöker träffa så stora delar av ytan som möjligt, leder det till en kraftig temperatursänkning och branden släcks till stora delar. Sedan kan en insats med PPV-fläkt ta bort den täta brandröken och brandmännen går in och gör en sista släckning inifrån med andningsskydd på. Under denna dag var tre brandmän från Oskarström inbjudna för att testa One-Seven. De gjorde följande moment: 1. Fullt utvecklad rumsbrand, dörren till brandrummet öppnades och brandgaserna vandrade ut via köket, hallen till entrén. Rökdykarinsats via entrén med One-seven 14

15 påbörjades genom att sluten stråle från några meter sprutades in i köket, när trycket och därmed kastlängden sedan sjönk startade inträngningen med uppgift att lägga CAF på så stora ytor som möjligt och därmed avstanna all fortsatt pyrolys. För att uppnå detta ska man vara väldigt aktiv med strålrör och systematiskt måla in alla ytor. Detta uppnåddes bra och branden blev släckt. Det som återstod var eftersläckning och behov av lämpning från rummet. Vid genomgång efter insatsen kan man se att skum hänger kvar på väggar och tak. På en del ytor har dock skummet ätits upp av värmen genom förångning. Systemet har en mycket bra ytkylande effekt. 2. Släckning av rumsbrand utifrån testades även. Detta gjordes dock i ett skede när branden i huset skulle släppas helt. Planen var att göra ett angrepp utifrån och sedan med offensiv ventilation göra sista släckningen inifrån. Tyvärr gick inte detta att genomföra pga. missbedömning. 3. Skyddande av fasadbeklädning genom att lägga torrskum på ytorna. Detta är ett moment som testades på icke brandpåverkad fasad. Det som kan konstateras är att det relativt lätt går att täcka t ex en hel gavel med torrskum. Så länge man ser att det ligger ett lager skum på, kan pyrolysering inte ske på den ytan. Innan släckning påbörjas, fullt utvecklad rumsbrand, lågor har antänt klädsel på gavelspets CAF läggs på fasaden som ett skyddande lager som förhindrar att det antänder igen. I detta moment sprutas CAF in i rummet från säkert avstånd, målet att träffa så mycket ytor som möjligt. Rumsbranden är nu nersläckt, brandmannen har gått fram till fönstret för att komma åt de sista bränderna. 15

16 Tyvärr blev denna dag inte den bästa pga. flera omständigheter. Vi kommer försöka få hit ett CAF-system vid ett annat tillfälle. Fördjupad information kring One-Seven finns på nätverket under G:\RT-RÄ-Operativverksamhet\Operativa adv\caf Fireexpress Fireexpress är ett släcksystem Halmstad har på FIP-fordon , Volkswagen transporter Pickup. Släcksystemet består av en liten vattentank på 130 liter, högtryckspump, slangvinda och en lans med kombimunstycke. Munstyckstrycket är ca 20 bar och ger en mycket fin vattendimma med droppstorlekar på 7-100µm. Kan även ställas om för sluten stråle och därmed längre kastlängd. Under fredagen fick vår FIP Sylve Andersson, chans att prova systemet fullt ut mot brand i byggnad. Tre olika scenarier testades för att se vilka begränsningar systemet har. 1. Föreldning av brandrum 10m² och stor produktion av pyrolysgaser. Dörren till brandrummet öppnades helt och de heta gaserna vandrade ut genom kök och hall till entrén mot det fria. Lansföraren gjorde sedan ett angrepp när det var fullt utvecklad brand i brandrummet och gaserna som vandrade ut började spontanantända. Under sin väg in utfördes kylning hela tiden med mycket aktiva rörelser snett upp i brandgaslagret. Spontanantändningen avtog men sikten bibehölls, upplevde instruktören som låg inne i köket. Väl framme vid dörren till brandrummet gjordes en även nu aktiv brandgaskylning under ca 10 sekunder. Branden slogs ner helt till initialbranden och dörren stängdes, därefter avbröts insatsen. Vi blev båda överraskade över förmågan systemet hade. 2. Föreldning av brandrummet och en släckning genom fönster utifrån under ca 20 sekunder gjordes. Därefter gjordes en offensiv ventilationsinsats via entrén, av två brandmän med andningsskydd slang och dimstrålrör. Släcksystemet visar att det är fullt möjligt att slå ner en rumsbrand med dessa förutsättningar, utifrån via ett fönster. 3. Föreldning av brandrummet och en släckning likt punkt 1. Denna gång var släckvattnet uppblandat med tillsatsmedlet x-fog. Det är svårt att avgöra om släckningen var effektivare, vi kan däremot ana att det inte lika lätt ville återantända. Vi var flera som tyckte att släcksystemet fireexpress var effektivare än vad vi tidigare trodde. Försöken var inte alls vetenskapliga utan bygger helt på vår egen uppfattning från synintryck. Fördjupad information kring Fireexpress finns på 16

17 Lans till Fireexpress Bilderna visar hur munstycket hanterar vattnet i de olika lägena X-fog Detta är ett tillsatsmedel som inblandas i släckvatten i ett ordinarie släcksystem. Kan användas i vilket släcksystemet som helst i princip, lågtryck, förhöjt lågtryck, högtryck eller CCS. Fredrik Carlstein förevisade x-fog för alla under fredagens övning. Han arbetar på Ringhals AB och har tillsammans med X-fire som lanserar produkten varit med och testat fram olika lösningar för produkten. X-fog påstås ha effekt på att förhindra återantändning på brännbart material. Vi fick se ett försök där han eldade på två stickor, varav den ena var behandlad med X-fog, som inte gick att antända till självuppehållande låga. Produkten innehåller inga flourtensider och anges vara icke skadlig mot miljön. Vi upplevde att användningen av X-fog i rumsbranden gjorde att återantändningen blev mindre. Släckmedlet användes även för att kyla ytterfasad där lågor från rumsbranden slog ut. På det området x- fog var applicerat skedde ingen pyrolysering, vilket det gjorde på annan yta i anslutning där x-fog inte var applicerad. En klar och tydlig bild som visar att produkten kan göra skillnad. Särskilt i ett släcksystem där vi har en begränsad mängd vatten. Kostnaden för produkten ligger på ca 100: -/ liter vilket vi i sig anser som högt. Om vi ser på det fakta att inga övriga investeringar behöver göras och att inblandningen endast är 1%, så blir totalkostaden i förhållande till nyttan mycket låg Skärsläckaren Vi har under denna vecka valt att inte använda oss av skärsläckaren. Det är ett medvetet val för att främja de andra grundläggande alternativen vi har till förfogande. Vi har i Halmstad de senaste åren jobbat hårt med skärsläckaren och blivit duktiga på den som verktyg vid 17

18 bränder. Den är helt klart ett mycket bra verktyg även vid konstruktionsbränder. Den ska då enligt användare med erfarenhet användas med många korta sekvenser för att undvika att man skjuter rakt igenom en vägg eller ner i en grund. Det går även bra att vinkla lansen för att inte vinkelrätt gå in i en konstruktion. Att öppna golvet på ett ställe för att därefter sticka in lasten i fackverket är även det oftast framgångsrikt. 7. Tillbud och olycksfall Under veckan var vi förskonade från allvarliga olycksfall. Vi har noterat tre saker som är värt att ta upp: 1. Tidigare nämnt är att instruktörerna fick symptom på rökpåverkan, särskild avvikelserapport skrivs för detta. 2. Fallande dörr i huvudet på rökdykare. En brandman meddelade att en dörr fallit och träffat honom över rygg och nacke. Det var en lös dörr som instruktör ställt åt sidan. Placeringen var uppenbarligen inte bra då detta kunde hända. Instruktör påtalade tillbudet för arbetsledaren och uppmanade denne att skriva en tillbudrapport. 3. Belastat system. Under tisdagen genomfördes planerad övning trots att det under natten pågått en brand i Åled. Insatsen pågick även under morgonen när vi anländer. Vår åtgärd var då att tillsammans med operativ chef kontakta Hill för att få en lägesbild. Efter samtal med räddningsledaren på plats, dialog med hill och inventering av rökskydd gjordes en bedömning och det beslutades att genomföra övningen enligt planerat. Efter genomgång inför hela övningsgänget kom det dock en kontraorder att övningen inte alls kunde genomföras enligt plan. Beslutet gjorde att planeringen och genomförandet fick göras om och på ett annat sätt. Övningen kunde dock genomföras, men på ett sämre sätt och försenat. Några av deltagarna blev negativt påverkade av förändringen och uttalade att de var missnöjda över detta. Det har hörts andra kritiska röster över att övningen genomfördes. Att ställa in var aldrig ett alternativ från övningsledningens sida pga. flera faktorer. Övningen planerad sedan lång tid tillbaka med helt friställt personal och resurser. Mycket externa inplanerade att delta under dagen bl a flera media inbokade, anländande från Oskarström 3st, Värnamo 2 st, Ringhals 3 st, Skövde 1. Punkt 3 har det inte gjorts någon särskild avvikelserapport för. 8. Dokumentation och specialistkunskap Lars Ågerstrand har deltagit under de första fyra dagarna. Han har tillfört otroligt mycket till genomförandet. Han har med sin kunskap bidragit med tips och idéer för att få det så bra som möjligt. Även det han uppmärksammat kring hur deltagarna agerar och hanterat olika situationer har han kunnat uppmärksamma oss på. Lars har även dokumenterat mycket med filmning och fotografering med både vanlig kamera och IR. En del av materialet kommer han 18

19 använda som utbildningsmaterial. Viss dokumentation kommer vi få ta del av, vilken kommer finnas på extern hårddisk som tillhör utb./övningsavdelning. 9. Mat och fika Frukost, lunch och eftermiddagsfika har förvaltningen bjudit på under veckan. 10. Mediahantering och information Då det misstänktes att eldningen skulle få stort massmedialt intresse vidtogs flera åtgärder inför övningsveckan. En av stadskontorets kommunikatörer, ombads hjälpa oss för att få information på hemsidan Halmstad.se. Den texten samt den som sändes ut varje morgon på Radio Hallands trafik och service, granskades av henne. De har varit mycket tillmötesgående och till stor hjälp. Utbildnings-och planeringschef Pär Stensson blev kontaktperson för media. Han bokade även in media under tisdagen för intervju. Övningsledare Niklas Ekbergs telefonnummer fanns även som hänvisning i vår reception. Han utförde även intervjuer Hallandposten var en av många media. under dagarna som visades i tv. 11. Tekniskt stöd, verkstaden Tack vare Krister Jönsson, har vi blivit servade med allt vi önskat. All logistik, med bl a materiel, mat och skjuts har sköts på ett bra sätt. Det är aldrig jobbigt att be honom om hjälp. Tack! 12. Värdefulla erfarenheter 1. Överväg att vid konstruktionsbränder tidigt klä en motorsågsförare som jobbar med att såga upp efter beställning 2. Kontrollera noga vilka material som ska sågas i innan sågning om möjlighet finns 3. Byt kedja tidigt för effektivare sågning och möjlighet till omslipning 4. Aktiv dimspiksinsats med korta sekvenser i många borrhål, vid konstruktionsbränder 5. Se över antal flaskpaket och förvaringen av gripbara andningsapparater på hyllan 6. Använd alla de situationer som finns för att öva med och underhålla strålrören 7. Sektorchefer med kunskap om utrustning och metod, som leder de uppgifterna 8. Tänk brandman med andningsskydd när omständigheterna tillåter detta, istället för rökdykare. Omvärdera behovet av rökdykarorganisation fortlöpande 9. Tillgänglig information angående huseldningen är av stor vikt som visar på öppenhet och vilja att tillgodose behovet av fakta till allmänheten 19

20 13. Behov av mer övning 1. Motorsåg, teori hur vi ska såga i byggnadsdelar, vilka material som helt ska undvikas 2. Påklädnadsövning av egen skyddsutrustning inför användning av motorsåg 3. Ventilationsövningar med PPV-fläkt 4. Hantering av dimstrålrör, strålförarteknik. Kanske ett årligen återkommande kompetensprov, teoretisk och praktiskt 5. Personal bör ta del av denna utvärdering, samt få en genomgång av det filmmaterial som finns. Det kan vi lära oss mycket av. 14. Behov av ny utrustning 1. Värmekamera 2. Batteridrivna handmaskiner 3. Flaskpaket 4. Tvättmaskin för rökskydd 5. Tvättmaskin för larmställ 6. Ny kommunikationsutrustning, t ex personligt gjutna öronsnäckor 15. Slutsats Vi övningsledare och tillika utvärderare lämnar nu detta projekt. Det har varit en stimulerande och utvecklande arbetsuppgift. Att planera en hel vecka med eldningar är inte lätt och som vi upplevt det krävande. Det har varit många kontakter att ta och mycket att tänka på. Vi tror det är noga att allting är väl dokumenterat över vilka åtgärder som är vidtagna och vilka kontakter som tagits. Hela planeringsdokumentet ligger i dataträdet och heter Ödehusen Vrangelsro. Även övnings PM som hör till, finns med namn övningspm Vrangelsro. Erfarenheter från veckan har lärt oss att det är av största vikt att starta dagen med vilka förväntningar vi har av deltagarna. Att de är medvetna om vad vi vill med dagen är oerhört viktigt. De två första dagarna var vi otydliga kring det. Vi trodde att noggrann planering räckte för att göra dagarna bra. Viktigast av allt är att deltagarna är medvetna över att, om de är på hugget och vill göra det till en bra dag, finns det också större förutsättningar för att det blir så. Ett passivt gäng som inte tar eget ansvar kommer inte få ut lika mycket av dagen. Vi vill tacka alla som hjälp till med förberedelser, under övningsdagarna samt alla deltagarna. Även till de externa aktörerna som varit med uttrycker vi vårt stora tack. 20

Om Effektiva insatser

Om Effektiva insatser Effektiva insatser Om Effektiva insatser Effektiva insatser är ett utbildningskoncept för Räddningstjänsten Storgöteborgs operativa personal. Utbildningen omfattar föreläsningar, förevisningar, diskussionsuppgifter,

Läs mer

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Bergslagens Räddningstjänst. Rökdykarinstruktion. Johan Eriksson/ Gunnar Svensson/ Joakim Svärd/ Roger Liderfors Rev. 2008-02-20

Bergslagens Räddningstjänst. Rökdykarinstruktion. Johan Eriksson/ Gunnar Svensson/ Joakim Svärd/ Roger Liderfors Rev. 2008-02-20 Bergslagens Räddningstjänst Rökdykarinstruktion Johan Eriksson/ Gunnar Svensson/ Joakim Svärd/ Roger Liderfors Rev. 2008-02-20 1 Förord Denna instruktion syftar till att uppnå största möjliga säkerhet

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga,

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga, Anledning till undersökningen: Brand i skola Persberg Olycksutredning Datum 2012-05-30 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 139/12-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i restaurang Jönköpings kommun 2010-09-04, SOS-Alarms ärendenummer 16.1059758.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup Meddelande Upprättad: 2014-10-25 /ST/FM Granskad: 2014-09-26/FM Brandorsaksutredning Olyckstyp: Brand i byggnad Olycksplats:, Smygehamn, Trelleborgs kommun

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i lägenhet i Västerås 2009-12-14

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i lägenhet i Västerås 2009-12-14 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Sekretessprövas innan utlämning UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2010-0110 Handläggare

Läs mer

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 Objektsadress:, Nacka Objektstyp: Villa Startutrymme: Tvättstuga Startföremål: Värmepump Brandorsak: Troligtvis överhettning

Läs mer

Copyright. Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration

Copyright. Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

ÖVERTRYCKSVENTILATION

ÖVERTRYCKSVENTILATION ÖVERTRYCKSVENTILATION TEKNIK OCH METODER Erfarenheter från amerikanska räddningstjänster. Sammanställd av DAN RACZYKOWSKI President of Unifire Powerblowers INC Spokane, Washington, U.S.A. Anpassad till

Läs mer

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF Förord Behovet av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser mot bränder inomhus är stort inom svensk och internationell räddningstjänst. Riskerna förenade med traditionella insatsmetoder,

Läs mer

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa:

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa: VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00 Grupp Lisa: Hannu Haanpää 52 09 19 hannu.haanpaa@pm-luft.se Lisa Svedin 76 03 02 lsn98018@student.mdh.se

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Datum: 2011-09-26 10-07 (v 39 och 40) Plats: Swedish Rescue Training Centre i Skövde (Hasslum) Kursen vänder sig till personal inom kommunernas organisation

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014 mässbilaga Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Skövde 7 8 maj Swedish Rescue Training Centre www.srtc.se/teknikdagar Välkommen! t e k n i k dag a r 2014 är en praktiskt

Läs mer

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF Förord Behovet av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser mot bränder inomhus är stort inom svensk och internationell räddningstjänst. Riskerna förenade med traditionella insatsmetoder,

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Intern utbildning. Hur skall vi förändra attityden till intern utbildning?

Intern utbildning. Hur skall vi förändra attityden till intern utbildning? Intern utbildning Vid träff i Kramfors 2007-05-23 deltog Hampe Wiklund, Lars Hanson och Björn Mattson. Det var livliga och givande diskussioner, och vi konstaterade att det var väldigt olika övningsverksamhet

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Det finns en del detaljer på larmställen som är bra att känna till för att använda det optimalt och få förståelse för konstruktionen

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - BRAND

OLYCKSUTREDNING - BRAND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Datum UTREDNINGSRAPPORT 2010-06-10 Handläggare OLYCKSUTREDNING - BRAND TT Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dnr 2010/323-MBR-197

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2011-09-19 Diarienr: E1179 OLYCKSUNDERSÖKNING Takbrand Drottninggatan, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 3053767 Eget larmnr: 201100871 Larmtid:

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010. Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.5876 Er beteckning MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Vad gjorde vi efter Lindex-branden?

Vad gjorde vi efter Lindex-branden? Vad gjorde vi efter Lindex-branden? Sandra Danielsson Det startar en brand Brandlarmet aktiveras kl 13.13.01 Första enhet larmas kl 13.13.51 och ser rökpelare från vagnhallen. 3-5 min efter brandlarmet

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner Brandstationer Agenda Storstockholms brandförsvar, SSBF Olika rumsfunktioner Den nya brandstationen Öppen brandstation Förbättrad inomhusmiljö minska sjukdomsbild Mångfald och jämställdhet Flexibilitet

Läs mer

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål 65 NSC.2111 Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål Montering ytterdörr till lägenhet med dörrsmyg av stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Solcellsanläggningar - Vad är problemet?

Solcellsanläggningar - Vad är problemet? Solcellsanläggningar - Vad är problemet? Systemutformning Hög spänning < 900 V Ljus = Ström Kablar genom byggnader Inga säkringar Ingen strömbrytare Svåra att se från marken Säkra för installatörer och

Läs mer

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21 Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende

Läs mer

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD För alla ytor utomhus Upptäck fördelarna med Tak & Stenvård Effektivt för alla ytor utomhus Alger, påväxt och lav dör omgående Neutraliserar näringsämnen vilket

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer