Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarinspektionens avgörande"

Transkript

1 Beslutet i webbversion 1 (17) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, kundkännedom - skärpta åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, objektsbeskrivning och medhjälpare. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder utan att först ha ingått ett uppdragsavtal. Beslutet innehåller även en bedömning av om mäklaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna i fem olika förmedlingsuppdrag. I samband med detta har det prövats om mäklaren fullgjort sin dokumentationsskyldighet av de vidtagna åtgärderna för kundkännedom. Mäklarens uppgifter om gemensamhetsanläggningar i objektsbeskrivningarna har också granskats. I beslutet ingår slutligen en bedömning av om mäklaren har åsidosatt sin omsorgplikt genom att överlämna centrala delar av förmedlingsuppdraget till en medhjälpare. Vid påföljdsbedömningen har hänsyn tagits till den långa handläggningstiden av ärendet. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en erinran. Ärendet Fastighetsmäklarinspektionen beslutade den 29 januari 2014 att granska fastighetsmäklaren NNs verksamhet. Anledningen till beslutet var att NN presenterades som ansvarig mäklare för samtliga objekt som marknadsfördes av ett mäklarföretag i X som leds av en person som inte är en registrerad fastighetsmäklare. NN är folkbokförd i Y kommun och de marknadsförda POSTADRESS TELEFON EPOST Fastighetsmäklarinspektionen Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBPLATS Fleminggatan

2 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 2 (17) sex objekten fanns i andra delar av landet. Inspektionen har begärt in handlingar om de sex förmedlingsuppdragen för granskning. NN har förelagts att till Fastighetsmäklarinspektionen ge in uppdragsavtalen, objektsbeskrivningarna, marknadsföringsmaterialet och dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom i de granskade förmedlingsuppdragen. NN har yttrat sig i ärendet och gett in kopior av de begärda handlingarna. Han har även lämnat in kopior av fem avtal om övertagande av mäklaruppdrag, en bekräftelse om uppsägning, yttranden från fastighetsmäklaren MM och fullmakter. Fastighetsmäklarinspektionen har skrivit ut annonser om de granskade förmedlingsobjekten från mäklarföretagets hemsida. Handlingarna Fastighetsmäklarinspektionen har noterat följande vid genomgången av handlingarna i ärendet. Uppdragsavtalens övertagande Uppdragsavtalet avseende fastigheten A är underskrivet av NN och uppdragsgivaren. Uppdragsavtalen för förmedlingarna av fastigheterna B, C, D och E samt av bostadsrätten F är underskrivna av fastighetsmäklaren MM. I samtliga dessa förmedlingsuppdrag, förutom avseende fastigheten D, finns det avtal om övertagande av mäklaruppdragen som är underskrivna av NN och respektive uppdragsgivare. Avtalen är utformade som brev till respektive uppdragsgivare med ett utrymme för uppdragsgivaren att skriva under. Av dessa avtal framgår det att uppdragsgivarna godkänner att NN övertar ansvaret för förmedlingarna från MM på samma villkor som i det ursprungliga uppdragsavtalet. Fastigheten A

3 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 3 (17) Uppdragsavtalet Det framgår av uppdragsavtalet att säljaren är ett handelsbolag. Det är underskrivet av NN och en företrädare för uppdragsgivaren den 16 januari Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom I dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom framgår det att NN har kontrollerat identiteten på två firmatecknare hos uppdragsgivaren den 16 januari I dokumentationen under rubriken Registreringsbevis, finns följande antecknat för hand. Kontroll PRV 16/ [signatur] Det registreringsbevis som har använts vid identitetskontrollen är utskrivet den 28 januari Av registreringsbeviset framgår det att de två firmatecknarna har rätt att teckna firman var för sig. På kopian av registreringsbeviset finns följande antecknat för hand. Kontrollerat OK ingen ändring / [signatur] Det finns en anteckning om att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i denna affär har bedömts som låg. Fastigheten B Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet är underskrivet av fastighetsmäklaren MM och säljarna den 8 respektive 22 juli Avtalet om övertagandet av mäklaruppdraget är daterat den 16 januari Det är underskrivet av uppdragsgivarna och NN. Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom I dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom framgår det att uppdragsgivarnas identiteter har kontrollerats. Det finns ingen anteckning om när identitetskontrollerna har genomförts.

4 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 4 (17) Objektsbeskrivningen I objektsbeskrivningen finns bland annat följande antecknat. Servitut etc Andel i samfällighet/ga: Stallgården GA:1 Fastigheten C Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet är underskrivet av fastighetsmäklaren MM och säljaren den 15 juli Avtalet om övertagandet av mäklaruppdraget är daterat den 16 januari Det är underskrivet av uppdragsgivaren och NN. Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom I dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom framgår det att uppdragsgivarnas identiteter har kontrollerats. Det finns ingen anteckning om när identitetskontrollerna har genomförts. I dokumentationen finns följande anteckning. Har pratat med uppdragsgivaren om försäljningen och fastigheten. Det finns även en anteckning om att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i denna affär har bedömts som låg. Objektsbeskrivningen I objektsbeskrivningen finns bland annat följande antecknat. Servitut etc Andel i samfällighet/ga: Gopa GA:2 Fastigheten D Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet är underskrivet av fastighetsmäklaren MM och uppdragsgivaren den 3 maj 2012.

5 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 5 (17) Den skriftliga bekräftelsen om uppsägning Av en skriftlig bekräftelse adresserad till uppdragsgivaren framgår det att uppdragsavtalet upphörde den 29 januari Bekräftelsen är undertecknad av fastighetsmäklaren MM genom PP, som är den oregistrerade ägaren av mäklarföretaget. Utskriften av marknadsföringen på internet Av marknadsföringen framgår det att NN är ansvarig mäklare för förmedlingen. Utskriften är gjord den 10 februari Fastigheten E Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet är underskrivet av fastighetsmäklaren MM och säljaren den 7 oktober Avtalet om övertagandet av mäklaruppdraget är daterat den 16 januari Det är underskrivet av uppdragsgivaren och NN. Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom I dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom framgår det att uppdragsgivarnas identiteter har kontrollerats den 7 oktober NN har antecknat följande för hand. Har haft telefonsamtal med [uppdragsgivarens namn] och gått igenom försäljningen. Har träffat [uppdragsgivarens namn]. Det finns en anteckning om att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i denna affär har bedömts som låg. Bostadsrätten F Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet är underskrivet av fastighetsmäklaren MM och säljaren den

6 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 6 (17) 8 april Avtalet om övertagandet av mäklaruppdraget är daterat den 16 januari Det är underskrivet av uppdragsgivaren och NN. Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom I dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom framgår det att uppdragsgivarnas identiteter har kontrollerats. Kontrollen är signerad med MM:s initialer. Det finns ingen anteckning om när identitetskontrollerna har genomförts. NN har antecknat följande för hand. Har pratat med uppdragsgivaren. Det finns en anteckning om att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i denna affär har bedömts som låg. Yttrandena från fastighetsmäklaren MM NN har gett in yttranden från den tidigare registrerade fastighetsmäklaren MM. I yttrandena har MM redogjort för vilka förmedlingsåtgärder som hon har vidtagit i respektive förmedlingsuppdrag. MM har bland annat redogjort för de arbetsuppgifter som ägaren PP i egenskap av oregistrerad medhjälpare har haft i de olika uppdragen. PP har arbetat som assistent och följt de riktlinjer för mäklarassistenter som är utgivna av en branschorganisation för mäklare. PP har bland annat svarat i telefon, gett enklare information, bokat och hållit i visningar, beställt energibesiktningar, svarat på enklare frågor om förmedlingsobjekten och inhämtat uppgifter om objekten från banker samt kommuner. MM har även uppgett att uppdragsgivarna har vetat om att PP endast arbetat som assistent. Fastighetsmäklarens yttrande NN har bland annat uppgett följande. Övertagandet av förmedlingsuppdragen Vid årsskiftet 2013/2014 tog han över ansvaret för samtliga förmedlingsuppdrag från den då registrerade fastighetsmäklaren MM. MM

7 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 7 (17) hade varit sjukskriven under en längre tid och skulle fortsätta att vara det på obestämd tid. Ägaren till mäklarföretaget, PP, ville därför att han skulle ta över ansvaret för MM:s förmedlingsuppdrag till dess att hon kunde återgå i tjänst. PP har även agerat som medhjälpare i förmedlingsuppdragen. Han gick igenom MM:s uppdragsavtal och ansåg inte att det var nödvändigt att upprätta nya uppdragsavtal. Han kontaktade i stället uppdragsgivarna per telefon för att höra om de godkände att han tog över ansvaret för förmedlingarna. Därefter undertecknade han övertagandena av uppdragsavtalen och skickade ett meddelande uppdragsgivarna. Meddelandet bekräftade att en överlåtelse av uppdragsavtalen hade skett. Uppdragsgivarna fick ett extra exemplar av meddelandet att underteckna och återsända till honom. I slutet av februari 2014 hade han ännu inte träffat alla uppdragsgivare, utan endast haft kontakt med vissa av dem per telefon. Även om hans verksamhet i PP:s mäklarföretag i huvudsak grundar sig på uppdrag i andra delar av landet än där han bor och arbetar i normala fall, anser han att pendlingsavståndet är överkomligt. Han finns på plats i den mån hans engagemang kräver det, till exempel vid intag, visningar och tillträden. Åtgärderna för att uppnå kundkännedom I samband med att han pratade med uppdragsgivarna per telefon ställde han de frågor som var nödvändiga för att fylla i formulären om åtgärder för att uppnå kundkännedom. Han har endast träffat en av uppdragsgivarna personligen. Det skedde på mäklarföretagets kontor den 24 februari Utöver detta har han endast kontaktat uppdragsgivarna per telefon och brevledes. Vid telefonsamtalen med uppdragsgivarna har han tagit reda på deras personliga förhållanden och syftet med försäljningarna. Han har kontrollerat uppdragsgivarnas identiteter med hjälp av de handlingar som fanns i akterna när han tog över förmedlingsuppdragen. Han har även bett PP att inhämta nya kopior av identitetshandlingarna. Han är medveten om att kopiorna av identitetshandlingarna inte är vidimerade. Han anser emellertid att detta inte har någon betydelse eftersom han inte har gjort några nya regelrätta nyantag. Fastighetsmäklaren MM och PP har träffat uppdragsgivarna i de olika

8 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 8 (17) förmedlingsuppdragen. Han har inte haft någon anledning att tvivla på det arbete som MM och PP hade genomfört innan han tog över förmedlingsuppdragen. Hans övertagande av förmedlingsuppdragen ska därför inte jämföras med vanliga intag av nya objekt. Fastigheten A Åtgärderna för att uppnå kundkännedom Registreringsbeviset för handelsbolaget är den senaste utgåvan och har kontrollerats med Bolagsverket. Detta har noterats för hand på registreringsbeviset. Ett nytt registreringsbevis kommer att beställas inför en eventuell kontraktsskrivning. PP har haft bolagsmännen som kunder sedan länge. Fastigheten B Objektsbeskrivningen GA:1 i objektsbeskrivningen avser vägar och grönområden som förvaltas av en vägförening. Han kommer att ta fram information om gemensamhetsanläggningen och överlämna den i samband med visningen av fastigheten. Åtgärderna för att uppnå kundkännedom Han har haft telefonkontakt med uppdragsgivarna. PP har inhämtat nya kopior av uppdragsgivarnas identitetshandling. Det var MM som gjorde identitetskontrollerna. Hans notering i dokumentationen är därför odaterad. Fastigheten C Objektsbeskrivningen GA:2 i objektsbeskrivningen är en vägförening. Han kommer att ta fram information om gemensamhetsanläggningen och överlämna den i samband med visningen av fastigheten.

9 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 9 (17) Åtgärderna för att uppnå kundkännedom Intaget gjordes av PP och MM, som även utförde identitetskontrollen av uppdragsgivaren. Hans notering i dokumentationen är därför odaterad. Kundkännedom har uppnåtts genom PP, som är en gammal bekant med uppdragsgivaren. Fastigheten D Fastigheten D har marknadsförts felaktigt på internet eftersom den inte var ute till försäljning. Förmedlingsuppdraget upphörde den 29 januari Fastigheten E NN har bland annat uppgett att id-kontrollerna är uppdaterade, något som jag förankrat med uppdragsgivarna per telefon och som [PP] ombesörjde och vidimerade åt mig. En av uppdragsgivarna har han träffat personligen. Bostadsrätten F Uppdragsgivarna är sedan länge bekanta med PP och mäklarföretaget. Han har pratat med den av uppdragsgivarna som har hand om försäljningen. MM har upprättat alla handlingar i förmedlingen. Det är därför han inte har noterat något datum för åtgärderna. Fastighetsmäklarinspektionens bedömning Uppdragsavtalen Av 9 första stycket fastighetsmäklarlagen (2011:666) framgår det att uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna. Fastighetsmäklaren får inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta gäller dock inte överenskommelser om ändring av egendomens pris och andra villkor för överlåtelsen eller upplåtelsen. I det tredje stycket i samma anges att om mäklaren har sagt upp uppdragsavtalet muntligen, ska mäklaren snarast också skriftligen underrätta

10 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 10 (17) uppdragsgivaren om uppsägningen. Om uppdragsgivaren har sagt upp avtalet, ska mäklaren snarast skriftligen bekräfta uppsägningen. NN har ingått samtliga granskade förmedlingsuppdrag den 16 januari Detta framgår av de skriftliga avtal om övertagande av förmedlingsuppdragen som respektive uppdragsgivare har skrivit under. NN har inte gett in någon dokumentation som visar att han har tagit över förmedlingsuppdraget avseende fastigheten D. Trots detta har fastigheten marknadsförts på mäklarföretagets hemsida med NN som ansvarig mäklare åtminstone fram till den 10 februari NN har alltså marknadsfört fastigheten D trots att han inte har haft något skriftligt uppdragsavtal. Fastighetsmäklarinspektionen anser att detta strider mot god fastighetsmäklarsed. Förseelsen är varningsgrundande. Kundkännedom Att inte följa lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) strider mot god fastighetsmäklarsed. Det riskbaserade förhållningssättet I enlighet med 2 kap. 1 penningtvättslagen, jämfört med 1 kap. 2 8 samma lag, ska en fastighetsmäklare med fullständig registrering vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Av propositionen 2008/09:70 framgår det bland annat följande på s Av första stycket framgår att omfattningen av de åtgärder för att uppnå kundkännedom som vidtas ska anpassas efter risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att återspegla detta har paragrafen placerats först i kapitlet. En bedömning av risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism krävs alltså alltid. Utgångspunkten för denna

11 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 11 (17) bedömning är bl.a. typen av kund, affärsförbindelse, produkt och transaktion. Av samma proposition s. 70 framkommer bland annat följande. Om man tillämpar principen på ett fall där en kund vill etablera en affärsförbindelse med en verksamhetsutövare ska således, i ett första steg, en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism göras för att kunna avgöra vilken grad av kundkännedom som behövs; grundläggande åtgärder eller skärpta åtgärder. Därefter fordras en bedömning av hur omfattande de aktuella åtgärderna ska vara och, såvitt avser skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, även vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas på grundval av den aktuella risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det riskbaserade förhållningssättet kräver en kontinuerlig bedömning av riskerna genom hela förmedlingsuppdraget i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. NN har benämnt risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som låg i samtliga aktuella förmedlingsuppdrag. Utgångspunkten vid bedömningen bör vara att risken är normal och en lägre riskbedömning måste motiveras. Det är viktigt att riskbedömningen i det enskilda förmedlingsuppdraget blir korrekt, eftersom den avgör omfattningen av de åtgärder som fastighetsmäklaren behöver vidta. En felaktig riskbedömning kan innebära att fastighetsmäklaren inte vidtar tillräckliga åtgärder, vilket medför att kundkännedom inte uppnås. Som framgår senare i detta beslut finns det en lagstadgad presumtion för att distanskunder ska anses ha en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De grundläggande åtgärderna för att uppnå kundkännedom Det följer av 2 kap. 2, 3, 9 och 11 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) att en fastighetsmäklare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom vid etableringen av en affärsförbindelse och vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande euro eller mer. Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses

12 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 12 (17) 1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt, 2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet och 3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art. En fastighetsmäklare får inte ingå ett uppdragsavtal eller medverka vid en fastighetsöverlåtelse om kundkännedom inte har uppnåtts. Det innebär bland annat följande. Mäklaren ska ha slutfört kontrollerna av uppdragsgivarens och den verkliga huvudmannens identitet innan uppdragsavtalet undertecknas. Mäklaren ska ha slutfört kontrollerna av köparens och den verkliga huvudmannens identitet innan parterna undertecknar köpekontraktet. De skärpta åtgärderna för att uppnå kundkännedom Det följer av 2 kap. 6-8 penningtvättslagen att när risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög ska fastighetsmäklaren, utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom, vidta mer omfattande åtgärder. Vid denna bedömning ska särskild uppmärksamhet riktas mot risker som kan uppstå när det gäller produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta anonymitet. Detsamma gäller nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik. Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas bland annat när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans. Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom Det följer av 2 kap. 13 penningtvättslagen och 17 penningtvättsföreskrifterna att en fastighetsmäklare ska dokumentera de vidtagna åtgärderna för att uppnå kundkännedom. Av dokumentationen ska det framgå vilket datum respektive åtgärd har vidtagits. De identitetshandlingar m.m. som har använts för att kontrollera identiteten ska kopieras. Handlingarna och uppgifterna ska bevaras på ett säkert sätt i minst fem år från det att affärsförbindelsen upphörde eller annars från det att åtgärderna utfördes. Fastigheten A

13 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 13 (17) När NN övertog ansvaret för förmedlingsuppdraget har han inlett en affärsförbindelse med uppdragsgivaren, som i det här fallet var ett handelsbolag. Han har därmed fått ett eget ansvar för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivaren, oavsett vilka åtgärder som den tidigare fastighetsmäklaren MM eller den oregistrerade medhjälparen PP har vidtagit. Om kunden är en juridisk person ska fastighetsmäklaren kontrollera dess registreringsbevis. Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader vid kontrollen. Företrädarens identitet ska kontrolleras i enlighet med bestämmelserna för fysiska personer (6 penningtvättsföreskrifterna). Det registreringsbevis som NN använt för att kontrollera identiteten på handelsbolaget har vid tidpunkten för kontrollen varit betydligt äldre än tre månader. Dessutom har han haft en skyldighet att kontrollera identiteten på bolagets företrädare. Eftersom företrädarna har befunnit sig på distans, har de skärpta åtgärderna för kundkännedom varit tillämpliga. Det innebär att NN, utöver de grundläggande åtgärderna, har haft en skyldighet att inhämta uppgifter om kundens adress och vidimerade kopior av företrädarnas identitetshandlingar (11 penningtvättsföreskrifterna). De kopior som NN har gett in saknar vidimeringar. Fastighetsmäklarinspektionen anser att NN har inlett en affärsförbindelse med uppdragsgivaren utan att först ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom om denne. Förseelsen är varningsgrundande. Att den oregistrerade medhjälparen PP har haft uppdragsgivaren som kund i sin verksamhet sedan tidigare förändrar inte bedömningen. Fastigheterna B, C, E och bostadsrätten F När NN övertog ansvaret för förmedlingsuppdragen har han inlett affärsförbindelser med uppdragsgivarna, som i de här fallen har varit fysiska personer. Han har därmed fått ett eget ansvar för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna, oavsett vilka åtgärder som den tidigare fastighetsmäklaren MM eller den oregistrerade medhjälparen PP har vidtagit. NN har uppgett att han inte har träffat någon av uppdragsgivarna innan han blev ansvarig mäklare för förmedlingsuppdragen. Han har alltså ingått samtliga förmedlingsuppdrag med uppdragsgivarna på distans. Detta innebär att bestämmelserna om skärpta åtgärder för kundkännedom har varit

14 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 14 (17) tillämpliga. Han har därmed varit skyldig att kontrollera identiteten på uppdragsgivarna genom att inhämta vidimerade kopior av deras identitetshandlingar. De kopior av identitetshandlingar som NN har gett in saknar samtliga vidimeringar. Fastighetsmäklarinspektionen anser att de övriga vidtagna åtgärderna för att uppnå kundkännedom som NN har redogjort för, inte kan ersätta åtgärden att inhämta vidimerade kopior av identitetshandlingarna. NN har uppgett att han endast har träffat en av uppdragsgivarna personligen vid ett möte som ägde rum den 24 februari På ett annat ställe i sitt yttrande har han uppgett att det var uppdragsgivaren i förmedlingsuppdraget E som han har träffat personligen. Oavsett om NN har utfört en korrekt identitetskontroll av uppdragsgivaren vid mötet den 24 februari 2014 har det varit för sent, eftersom detta uppdragsavtal ingicks den 16 januari Kopiorna av identitetshandlingarna saknar noteringar om tidpunkten för när kopiorna inhämtades och kontrollerna utfördes av NN. Inte heller den övriga dokumentationen om åtgärderna för att uppnå kundkännedom innehåller några noteringar om när NN utförde åtgärderna. När det gäller fastigheten E finns det en notering om att en identitetskontroll gjordes den 7 oktober Vid denna tidpunkt var det MM som var ansvarig mäklare för förmedlingsuppdraget och kontrollen är signerad med MM:s initialer. Fastighetsmäklarinspektionen utgår därför från att noteringen avser tidpunkten för MM:s identitetskontroll. Sammanfattningsvis finner Fastighetsmäklarinspektionen att NN har ingått förmedlingsuppdragen beträffande fastigheterna B, C och E samt bostadsrätten F utan att först ha vidtagit skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna. Dessutom har dokumentationen av de åtgärder som har vidtagits varit bristfällig. Bristfällig dokumentation om kundkännedom i ett förmedlingsuppdrag leder normalt till en erinran. I detta fall ingår dokumentationsbristerna som en del av motiveringen av de allvarligare förseelserna att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna i respektive förmedlingsuppdrag. Sammantaget är detta varningsgrundande. Objektsbeskrivningarna Om förmedlingen avser en fastighet ska objektsbeskrivningen enligt 18

15 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 15 (17) andra stycket fastighetsmäklarlagen innehålla uppgifter om gemensamhetsanläggningar. Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2010/11:15 s. 31) framgår bland annat följande. Med andelar i en gemensamhetsanläggning följer inte endast rättigheter för fastighetsägaren utan det kan även följa förpliktelser. En rätt till väg kan t.ex. medföra en skyldighet att bistå med underhåll. Spekulanter på en fastighet har alltså i allmänhet ett intresse av att få kännedom om gemensamhetsanläggningar. Objektsbeskrivningarna i förmedlingsuppdragen avseende fastigheterna B och C innehåller uppgifter om gemensamhetsanläggningar. NN har angett dem med förkortningen GA:1 respektive GA:2. Fastighetsmäklarinspektionen anser att dessa uppgifter inte uppfyller kravet på att objektsbeskrivningarna ska innehålla uppgifter om gemensamhetsanläggningar, eftersom alla tilltänkta köpare inte kan förutsättas förstå att GA står för gemensamhetsanläggning. Det NN har uppgett om att han ska överlämna fullständig information i samband med visningarna leder inte till någon annan bedömning, eftersom uppgifter om gemensamhetsanläggningar är obligatoriska i objektsbeskrivningar. NN har därmed inte uppfyllt kravet om att informera om gemensamhetsanläggningar i objektsbeskrivningarna avseende fastigheterna B och C. Var och en av förseelserna ger grund för en erinran. Medhjälparen Av 8 fastighetsmäklarlagen (2011:666) framgår att en fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. I förarbetena till 1995 års fastighetsmäklarlag framgår att det endast är arbetsuppgifter som inte är centrala för förmedlingsuppdraget som kan överlämnas till en oregistrerad medhjälpare (prop. 1994/95:14 s. 43 ff.). Tillkomsten av 2011 års fastighetsmäklarlag har inte medfört någon förändring i den delen. Av förarbetena framgår även följande (samma prop. s. 45).

16 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 16 (17) Till de moment vid fullgörandet av uppdragsavtalet som med iakttagande av god fastighetsmäklarsed inte bör kunna överlåtas till en oregistrerad medhjälpare hör vidare mäklarens medverkan när köpare och säljare avhandlar prisfrågan och andra överlåtelsevillkor. Detsamma gäller den grundliga genomgång av hela överlåtelseavtalet som bör ske innan parterna undertecknar handlingen. En fastighetsmäklare ansvarar personligen för sitt förmedlingsuppdrag. Av utredningen i ärendet framgår det att NN har varit ansvarig fastighetsmäklare för förmedlingsuppdragen avseende fastigheterna A, B, C och E samt bostadsrätten F. Han har därigenom haft det fulla ansvaret för hur uppdragen har genomförts, även i de delar som överlåtits till den oregistrerade medhjälparen PP. Eftersom NN är folkbokförd långt ifrån de objekt som han har haft i uppdrag att förmedla finns det anledning att ifrågasätta om han har haft möjlighet att vidta alla de centrala delar av förmedlingsuppdragen som kräver en registrerad fastighetsmäklare. Mot bakgrund av de uppgifter som NN har lämnat om PP:s medverkan i uppdragen kan det dock inte otvetydigt fastställas att NN skulle ha överlämnat delar av sitt uppdrag till PP i en sådan omfattning som står i strid mot god fastighetsmäklarsed. Övrigt Det som i övrigt har kommit fram i ärendet leder inte till någon åtgärd av Fastighetsmäklarinspektionen. Påföljden Vid påföljdsbedömningen har Fastighetsmäklarinspektionen tagit hänsyn till den långa handläggningstiden av ärendet. Ärendet initierades den 29 januari 2014 och har tagit nästan två år och fem månader att handlägga. En oskäligt lång handläggningstid kan innebära att den granskade mäklaren befrias helt från påföljd, alternativt meddelas en mildare påföljd. Denna princip bygger på artikel 6 första punkten i Europakonventionen, enligt vilken var och en ska ha rätt till bland annat en domstolsprövning inom skälig tid vid prövningen av civila rättigheter och skyldigheter. Den långa handläggningstiden beror inte på omständigheter hänförliga till NN. Eftersom två år och fem månader kan ses som en oskäligt lång handläggningstid anser Fastighetsmäklarinspektionen att NN ska meddelas

17 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 17 (17) en erinran, trots antalet varningsgrunder som inspektionen har funnit vid granskningen. NN meddelas därför en erinran för att han har vidtagit marknadsföringsåtgärder utan att först ha ingått ett skriftligt uppdragsavtal, för att han har inlett fem affärsförbindelser utan att först ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna och dokumentera de vidtagna åtgärderna samt för att informationen om gemensamhetsanläggningar i två objektsbeskrivningar har varit bristfällig.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och uppdragsavtal. Prövning av fastighetsmäklarens åtgärder för att uppnå kundkännedom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att vidta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, besiktningsklausul, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, överlåtelsehandlingar, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och journal.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, omsorgsplikt, uppdragsavtal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om driftskostnaderna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, kundkännedom - dokumentation och bevarande och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att vidta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och återgångsvillkor. Prövning av fastighetsmäklarens underlåtenhet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till att parterna träffade de

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning och kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om den av fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens har lämnat en korrekt uppgift i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och journal. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av en besiktningsklausul, liksom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om distansavtal, uppdragsavtal, journal, återgångsvillkor, överlåtelsehandlingar, kundkännedom - grundläggande

Läs mer

Översikt Vitec Säljstöd 7.2a... 2 Kundkännedom uppdragsgivare och köpare penningtvätt... 2

Översikt Vitec Säljstöd 7.2a... 2 Kundkännedom uppdragsgivare och köpare penningtvätt... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt Vitec Säljstöd 7.2a... 2 Kundkännedom uppdragsgivare och köpare penningtvätt... 2 Riskbedömning... 3 Affärsförbindelser på distans... 3 Verklig huvudman... 4 Affärsförbindelsens

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om en fastighetsmäklares köp och försäljningar av bostadsrätter under perioden

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om tillträde och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit i sin omsorgsplikt genom att medverka

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren vid marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, dokumentation, kundkännedom - grundläggande åtgärder, journal, objektsbeskrivning och sidoverksamhet.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och rapporteringskrav enligt penningtvättslagstiftningen. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har tillhandahållit spekulanterna en objektsbeskrivning

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (26) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, kundkännedom - skärpta åtgärder, information om köparens undersökningsplikt, anbudsförteckning,

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om närståendeförmedling och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit i sin roll som opartisk

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av vissa förmedlingsobjekt

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av fastighetsmäklarens upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet, omsorgsplikt och opartiskhet. Prövning av om fastighetsmäklarens utförande av ett värderingsuppdrag

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera förmedlingsuppdraget

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besvarande av föreläggande och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av det förhållandet att fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (19) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, ombud, objektsbeskrivning, boendekostnadskalkyl, anbudsförteckning, journal, information om

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har återbetalat handpenningen till köparen i strid

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av uppgifterna om gemensamhetsanläggningarna

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, omsorgsplikt, objektsbeskrivning, anbudsförteckning, information om köparens undersökningsplikt

Läs mer

Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism YTTRANDE 1(9) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet och god fastighetsmäklarsed. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att kontrollera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om en fastighetsmäklares förvärv och försäljning av en fastighet har utgjort

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om deposition. Prövning av om fastighetsmäklaren har betalat ut deponerad handpenning i enlighet med parternas

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 U Remiss 1(2) Fastiqhetsmäklarjnspekt,onen 2012 12-18 Dnr S ~, 3o2 Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åt gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om närståendeförmedling och överlåtelsehandlingar. Prövning av om det överensstämmer med kravet på fastighetsmäklarens

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, objektsbeskrivning, anbudsförteckning, journal och redbarhet och lämplighet. Prövning av

Läs mer

Beslut i Disciplinnämnden januari - april 2013

Beslut i Disciplinnämnden januari - april 2013 Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 6 maj 2013 Beslut i Disciplinnämnden januari - april 2013 Detta nyhetsbrev innehåller kortfattad information om de beslut om påföljd som fattats på Disciplinnämndens

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM 1 RISKBEDÖMNNING ENLIGT LAGEN (2009:62) OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Jag har genomfört en analys och bedömning av min verksamhet i syfte att klargöra vilka risker som finns

Läs mer

Anmälarna har bland annat uppgivit följande.

Anmälarna har bland annat uppgivit följande. Beslut 1 (7) Fastighetsmäklare: Henrik Tågmark Molkom 403 660 60 Molkom Saken: Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400); fråga om mäklares omsorgsplikt, handlingsplikt och identitetskontroll m.m.

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om opartiskhet, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, dokumentation och medhjälpare. Prövning av om den fastighetsmäklare

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

Årsbok 2013 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2013 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Detta gäller dock inte för den som är advokat och inte heller för fastighetsmäklare

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde Författningsförslag 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag innehåller bestämmelser om yrkesmässig fastighetsförmedling

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 januari 2016 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB Box 742 251 07 Helsingborg MOTPART Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om att

Läs mer

Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens verksamhet enligt penningtvättslagen

Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens verksamhet enligt penningtvättslagen Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens verksamhet enligt penningtvättslagen 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Ett riskbaserat förhållningssätt och övergripande riskbedömning...3 3. Riskbaserade

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om ombud och förtroende för mäklaren. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppträtt som ombud för säljaren gentemot

Läs mer

Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare (I och II).

Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare (I och II). HFD 2016 ref. 2 Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare (I och II). 20 och 29 första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer