Bostadsrättsföreningen SNICKARBACKEN. Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen SNICKARBACKEN. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen SNICKARBACKEN Sidensvansvägen 63, Sollentuna Årsredovisning 28

2 Org nr Arsredovisning Bosta dsrättsfören in gen Snickarbacken Styrelsen får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 2g. Förva ltn i ngsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till åndamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslågenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränining. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registreiades Föreningens ekonomiska plan registrerades 19g och nuvarande stadgar registrerades hos Bolaäsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvårvats enliqt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Siöstuqan 39 Fastighetens totalyta är 67 6 kvm och är fullvärdeförsåkrad genom Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmnin g år fjårrvårme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes ' och består av 4 flerbostadshus i 3 till 7 våningar, kvartersgård, kallgarage och cykelbodar. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lågenhetsyta och 3 i 56 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 28 lägenheter med bostadsrätt samt 2 rokaler med hvresrått. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter. 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 25 / I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet yta (kvm) Löptid Förskola Solarium Mobilstationer sid 1 (14) T,o.m Tills vidare Tills vidare UI/L

3 Org nr 7148G1 196 I fastigheten finns åven nedanstående gemensamhetslokaler, Gemensamhetslokaler Kommentar samlingslokal med pentry i kvartersgården Kan hyras för 25-5 krltillfälle Styrketrån ingsrum i kvartersgården Tilltråde ges genom kontrakt Bastu i kvartersgården Tillträde ges genom kontrakt Bastu och solarium (Sidensvansvågen 85) Tillträde ges genom kontrakt Separat snickarbod Tillträde ges genom kontrakt Syrum igrowvättstugan Tilltråde ges genom kontrakt Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en 25-ärig underhållsplan som upprättades år 22 och sträcker sig fram till227. Uppdatering sker vartannat år och nästa uppdatering sker 21, Förvaltning Följande uppdrag har utförts av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum: - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning Följande har skötts i egen regi: - Teknisk förvaltning - Finansiell förvaltning - Administrativ förvaltni n g Större ingångna avtal Fastighetsskötsel Hus Driftia AB Fastighetsskötsel Gård MK Trädgård AB Städning Vega Städservice AB Tvättstugor service Entema AB Hissar service Kone Hissar AB TV ComHem AB Bredband-ochtelefonabonnemang BredbandsbolagetAB Föreningen har Bredband 1 mbit / 1 mbit- uppkoppling via Bredbandsbolaget. S\rrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Göran Engman Ordförande Jan Sjöstrand Vice ordförande Ulf Redtzer Sekreterare Sven-Eric Arenbalk Ledamot Hans-Anders Sjöstedt Ledamot Björn Lindblom Suppleant Gunilla Bornemann Suppleant Suppleant Lars Äström Vid kommande ordinarie föreningsståmma löper mandatperioden ut för följande personer: Göran Engman, Hans-Anders Sjöstedt, Sven-Eric Arenbalk, Björn Lindblom, Gunilla Bornemann och Lars Äström. Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Bodil Nordin Linnea Wetterberg Gun Ulvegård Ordinarie Extern, Aukt revisor anställd hos Grant Thornton Ordinarie lntern Suppleant Intern sid 2 (14) Fpg w

4 ",,'Il';:ä:-1t; Valberedning Valberedning, utsedd för att föreslå styrelseledamöter, revisorer och fritidskommitt6 vid 2g-års ordinarie föreningsstämma, år Rune Jogeman, sammankallande, samt Agneta Eriksson, Lars Lieberg och Björn Huldberg. Ordinarie föreningsstämma 28 Ordinarie föreningsståmma hölls den j 7 april. Närvarande var 'l 1 medlemmar inkl. 1 7 medlemmar genom fullmakter och 14 st närvarande bisittare. Y:flttg: _håndelser under räkenskapsåret inkr utförda reparations- och unoernailsarbeten Informationsmöten Ett informationsmöte för alla medlemmar genomfördes den 2 november, Närvarande var g medlemmar och styrelsen informerade om bl a föreningens ekonomi, utredningen om styrelsens syn på förvaltningen av.föreningens egendom, investeringen i vårmecentraler inkl frekvänsstyrning av vårt iläktsystem, larm och styrsystem. Ett andra informationsmöte genomfördes den 2 5 november för nyinflyttade medlemmar. Inför tio nya medlemmar informerade styrelsen bl a om föreningens verksamhåt, ekonomi, styrelsearbetet, föreningens regelverk och f ritidskommitt6n. Läqenh etsöverlåtelser Antal lägenhetsöverlåtelser har under året uppgått till 38 st. Det genomsnittliga överlåtelsepriset låg inom intervalfet krkvm kr till kr/kvm. överlåtelseavgift belalas av köpären och panisättningsavgift av pantsättaren. Antal andrahandsuthyrningar som godkånts av styrelsen var l2 st. Inqånqna avtal Avtalen med sbc, comhem, Bredbandsbolaget och förskolan har omförhandlats. Ett nytt awal med Flodafors Fastighetsaktiebolag avseende fastighetsskötsel har tecknats. omplacering av lån och förhandlingar om nya räntesatser med iwedbank har genomförts. Reparations- och underhållsarbeten Ett antal vattenskador har under året drabbat föreningens byggnader och stora resurser har lagts ner för att kartlägga orsakerna och fastställa förebyggande åtgärdei.-- En mycket omfattande. upprustning av våra tekniska system har utförts under året till en totalkostnad av 2,2 mkr ' Den skulle enligt underhållsplanen ha delats upp på flera år men av rationalitetsskäl har aroetet koncentrerats till 28. Genom denna reinvestering kan vi bättre tillvarata den värme som produceras,u värmepumparna, få ett effektiviserat flåktsystem och moderniserat larm- och styrsystemet. sammantaget kommer detta att leda till lägre vårme- och underhållskostnader i framtiden. Upprustningen har omfattat: 1' Utbyte av gamla vårmevåxlare i våra två fjärrvärmecentraler. Det medför att vi kan bättre tillvarata den värme som produceras av våra frånluftsvärmepumpar. 2. Komplettering av vårt flåktsystem med s,k. frekvensstyrning. Det innebär att vamalet på våra flåktar anpassas till rådande utetemperatur. Det medför också att vi kan begrånsa luftomsättningen, vilket sånker värmekostnaderna. 3. Modernisering av vårt larmsystem. I fastigheterna finns en antal olika funktioner som övervakas av lårmsystemet, t ex. flåktfunktionerna och hisslarmen. Med det nya larmsystemet kan vi optimera funktionerna för båsta mojliga användning. Med denna upprustning kan alla funktioner övervakas och styras via internet. Utöver ovanstående har följande underhållsarbeten utföru: * Rensning av huvudstammar och avlopp i kök, bad och tvåttstuqor. " Montering och fastsåttning av lossade ventilationsgaller på fasåderna. " Justering av plattläggning framför soprummen för att uppfylla nya krav avseende sophämtning. * Mindre asfalteringsarbeten, målning av farthinder och byte av lock pa papperskorgar. * Målning av några cykelbodar. förskolans förråd mm. * Förbättrad ventilation i förskolans kök. e^t \/{/ sid 3 (14) p f L,fu.,

5 Brf 5nickarbacken Org nr Fritidskommitt6n Fritidskommitt6n har hållit möten i mars, september och november där varje verksamhetsansvarig rapporterat om sin verksamhet. Samlingslokalen har varit uthyrd för olika ändamå. Festkommittön har arrangerat en lyckad pubkväll. Seniorgymnastiken fortsätter. Trädgårdsgruppen har gallrat träd nedanför B- och C-husen och planterat växter under våren, sommaren och hösten. Ståddagen i april hade goo uppslutning. Cykelbodarna har rensats på ca 7 cyklar varav 45 såldes till föreningens medlemmar för '1 krat. Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi blir allt bättre. Sedan 24 har vi haft oförändrade årsavgifter och från 25 har föreningen redovisat ett positivt resultat. Resultatet för 28 är efter avskrivningar och finansnetto kronor. Resultatet skulle ha varit ca 9 tkr båttre om vi inte genomfört den tekniska upprustningen med byte avvärmeväxlare etc. i sin helhet under 28. I underhållsplanen var den planerade reinvesteringen fördelad mellan Ett tidigareläggande av hela investeringen var ekonomiskt motiverad och innebär framtida besparingar inom områdena värme och underhåli. En fortsatt hög amorteringstakt och sänkta råntor på föreningens lån med rörlig ränta innebår sänkta räntekostnader under 2 9. I budget 29 har styrelsen beslutat om en sånkning av årsavgiften med 5 % fr o m den 1 juli. Nyckeltal Årsavgift krlkvm bostadsrättsyta [ån krlkvm Elkostnad krlkvm bostadsyta Värmekostnad krl kvm bostadsyta Vattenkostnad krlkvm bostadsyta Utfall och budget 29 (kr) Utfall25 Utfall26 utfall27 Utfall28 Budget 29 Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Fastighetsdrift Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övr förvaltningskostnader Arvoden Finansiellt netto Summa kostnader ' Resultat före avskrivning Avskrivning byggnad Avskrivn in g inventarier Extraordinära intåkter RESULTAT sid 4 (14) U oo() / w?s "g ull

6 Org nr 7148-t 196 Låneskuldens utveckling under 2-tafet oo5 3,3 299,A 297,5 277,9 259, , ,5 245, Dispositionsförslag för räkenskapsåret 2g Försla g till vinstdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel Ärets resultat bala nserad vinst före reserverin g/ia nspråkta ga nde reservering till fond för ynre underhåll enligt stadgarna Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att till fon.d för yttre underhåll reserveras, utöver stadgar att i ny räkning överföres Beträffande foreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkning och balansräkning med noter' " sid 5 (14) ref th-

7 Org nr RESULTATRÄKNING 1 JANUARI.3l DECEMBER RöRELSENS INTÄKTER Ärsavgifter och hyror Not 1 Övrioa rörelseintåkter RöRELSENS KoSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar t otj 'l 87 RÖRELSERESUTTAT RE5ULTAT FRÄN HNANSIELIA POSTER Rånteintäkter Not 3 Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIETLA POSTER EXTRAORDINÄNE POSruR NOt 4 Extraordinära intäkter ÄRrrs RESULTAT n U sid 6 (14) wf otu-

8 Org nr i 96 BALANSRIiKNIN6 2& flttcängar ANLÄGGNINGsNLLGANGAR MATERIETLA ANUIGGNINCSTITLGANGAR Byggnader och mark Not FINANSIELLA ANLIiGGNINGSTILLGANGAR Insats SBC Anslutningslån fjårrvårme övriga långfristiga fordringar 5UMMA ANUIGGNINGSTIILGÄNGAR OM SÄTTNING STILLGANGAR Not 6 Not KORTFRISTIGA FORDRTNGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intåkter Not 8 to 5ö I tt KORTFRISTIGA PTACERINGAR Kortfristiga placerin gar Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank 58C klientmedel i 5HB I UMMA OMSÄTTNINGSNIGÅNGAR SUMMA TIIIGÅNGAR rW sid 7 (14) w

9 Org nr BAtANsRÄKNING E6ET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKUTDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not 1 Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Ansamlad förlust Ärets resultat U SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR övriga fonder Not länerruslca SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKUTDER Kortfrist. del av skulder t. kreditinstitut Leverantörssku lder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förutbetalda avgifter och hyror Not 13 Not ot/ tlo SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUTDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Not Inga In9 sid I (14) w{w

10 Org nr 7148_t 195 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anqes. Redovisnin gsprinciper Ärsredovisningen har upprättats enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. samma redovisnings- och vårderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnåmndens allmänna råd (BFNAR 23:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anlå99ningstill9ångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvårdetich beråknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillåmpas. AVSKRIVNINGAR Byggnader 28 '15 år 27 r)uar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Lkvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lågsta av anskaffningsvärdet och det verkliga Not 1 Änsavsrrren och HyRoR Ärsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENs KoSTNADER Fastighetskostnader Fasti ghetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård entrepr Fastighetsskötsel gård beställ Snörojning Städning entreprenad Städning enligt bestållning MattvätvHyrmattor Sotning Hissbesiktning Myndighetstillsyn Bevakning Störningsjour och larm Garage ServiceaWal Hiss Ventilation Förbrukningsmateriel olt 39? i J ZOt U q Äoc 4 75?1A tav --1?gns t)c n z5 ljo c 1lq ö boy n -- 1"'?46-:' \/fl ll / Qvv sid s W

11 Brf 5nickarbacken Org nr Reparationer Fasti ghet förbåttringar Lokaler Förskola Gemensamma utrymmen Tvåttstuga Portar Lås Installationer WS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Hiss Huskropp utvändigt baro Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Skadegörelse övrigt n I utt Nl nu fo fjl n U 3t t5t 22 9 nv 5?5 659 I Periodiskt underhåll Byggnad Lokaler Förskola Tvättstuga Portar tl- W5 Värmeanläggning Ventilation Huskropp utvändigt Konsult t ot) f, tö5 U Taxebundna kostnader EI Vårme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Returpapper n I ozuytt Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband '19 38 s I \ Fasti ghetsskatukommunal avgift /S2 86 sid 1 (14) WfW

12 Org nr övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation Tele ln kasserin g avgift/hyr a Revisionsarvode extern revisor Fören ingskostnader Styrelseomkostnader 5tåmma Studieverksamhet Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Anstållda och perconalkostnader Föreningen har inte haft någon anstålld ry tö) tt4t4 5t tol J Z)U n 1/h qq 17q toz Följande ersäftningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner och arvoden Kostnadsersättningar och naturaförmåner Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER i l 8.t6 561 I Not 3 övrica INTÄKTER och uknande RESULTATPOSTER Inlåningsräntor Ränteintäkter fjärrvärmelån Ränteintåkter Certifikat Rånteintäkter Fond Rånteintåkter obligationer Skatteränta Dröjsmålsränta avgifter och hyror Äterföring nedskrivning korta placeringar U 999 o ttu Not 4 EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinåra intåkter, vinst vid försäljning mark ,/) wv sid 11 (14) wfd/l

13 Brf 5nickarbacken Org nr '196 Not 5 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffn ingsvärden Vid årets början Försåljning Utgående anskaffningsvärde t otvö Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Ärets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Ackumulerad uppskrivning mark Vid årets början Ärets uppskrivning Utgående redovisat restvärde på uppskrivet belopp 21 t 21 1 n Ackumulerad nedskrivning enligt rekonstruktion Vid årets början Ärets nedskrivning Utgående nedskrivning Planenligt reswärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med /t Taxeringsvärde Taxeringsvårde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not 6 ANStUTNINGs[ÅN Vid årets början Ärets amortering Vid årets slut Not 7 FORDRAN MEDLEMMAR INSATSÖKNING Insatsökning enligt stämmobeslut Inbetalda insatser under 24 lnbetalda insatser under 25 Amortering medlemslån under 26 Amortering medlemslån under 27 Amortering medlemslån under 28 Osåker fordran medlem insatsöknino zzt I l sid 12 (14) "eg

14 Not 8 FöRUTBETAI.DA KOSTNADER Bredband Kabel-tv Försäkring Bevakning ServiceaWal Mattvått tt n Brf 5nickarbacken Org nr t96 Not 9 KORTFRISTIGA PIACERINGAR Holmen Cert Penningmarknadsfond Lux 5v Likvid MEGA Fabege Cert Volvofinans Cert Notl EGET KAPITAL Eundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yftre underhåll enligt not 1 1 Summa bundet eget kapital Nominellt värde 5 Belopp vid året utgång Bokfört värde o o o 1s7827.,=, j gst ssz Föråndring under året Verkligt vårde 28-'t Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Bokfört värde Belopp vid årets ingång qlz s8 _7 4ss 7 78s Fritt eget kapitat Balanserad vinst Ansamlad förlust Ärets resultat Summa fritt eget kapital r s8 2 1 'l Summa eget kapital r Not 11 FOND FöR YTIRE UNDERHAIL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt ståmmobeslut lanspråktagande enligt ståmmobeslut Vid årets slut A Not'12 övriga fonder Vid årets början lanspråktagande Vid årets slut U --- soötoö----, W, sid 13 (14) FeF bl

15 Not 13 SKULDER TItt KREDITINSTITUT Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Swedbank Hypotek AB Summa skulder till kreditinstitut Räntesats ,68 Yo 3,68 Vo 3,45 Yo Belopp 28-t Belopp /i Org nr 7148-l 1 96 Villkorsändringsdag Rörlig rånta Rörlig ränta Rörlig 3 mån Kortfristig del av skulder till kreditinstitut U Not 14 UPPLUPNA KO5TNADER Uppl kostnad El Uppl kostnad Sophämtning Uppl kostnad Extern revisor Upplupna räntekostnader Reoaration hiss Vårmeanlåggning zoot 'I SoLLENTUN,A den 2 / J 2oe a.r* Göran Engfin Ordförande / :* Sven-Eric Arenbalk Ledamot tup{e&ffilr/4 Hans-,Anders Sjöstedt Ledamot Vår revisionsberättelse har låmnats den ffiö 2ooe Extern rev&ot sid 14 (14) s{w

16 REVISIONSBERÄTTELSE Till fiireningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Snickarbacken Org. nr 714t-I196 Vi har granskat årsredovisningen och bokloringen samt styrelsens ftirvaltning i Bostadsrättsftireningen Snickarbacken ftir år 28. Det tir styrelsen som har ansvaret fiii rtikenskapshandlinlarna och ftirvalftingen Jch 9. ui arsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vån äru* itr art uttala oss om årsredovisningen och ft)rvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utftirts, i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat och genomftirt revisionen fiir att med hög men inte absolut säkerhet ftirsakra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter' En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftlr -belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingar också att pröva redovisninlsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nä de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informätionen i åisredovisningen. Säm underlag ftr vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgiirder och florhållandin i fiireningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot iir ersiittningsskyldig möt ftreningen. Vi har även granstat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostädsrättslagen, årsredovisningslagei eller ftireninglns stadgar. vi anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalaiden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rätfvisande bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i-svåige. Förvaltningsberättelsen ar forenlig äed årsredovisningens öwiga delar. vi tillstyrker att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen och balaasräkningen fiir fiireningen, disponerar vinsten enligt ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och leviljar styrelsens -ledamöter ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret. Auktoriserad revisor Frånföreningen

17 I ntäktsfördelning 28 Ränta och utdelning Hyror 2o/o 9o/o Ärsavgifter Intäkter per kvadratmeter Hyror Ränta och utdelning 639 kr 16 kr Ärsavgifter Övriga intåkter öt3 Kl 6kr Kostnadsfördel n ing 28 Reparationer 13o/o Kapitalkostnader 45% Taxebundna kostnader 15% Fastighetsskatt 2% i i I I i Avskrivningar Övrig drift 16% I L* 9Yo Kostnader per kvadratmeter Reparationer Fastighetsskatt Avskrivningar 15 kr 'I 5 kr 67 kr Taxebundna kostnader Övrig drift Kapitalkostnader IZI KI 128 kr 358 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 24 e43 kvm bostäder och kvm lokaler

18 Om snickarbacken Snickarbacken är en bostadsrättsförening i Sollentuna. Byggnationen omfattar 28 lägenheter och består till övervägande del av lägenheter i lamellhus och också av ett punkthus. Lägenheterna är utrustade med en terrass eller en balkong eller har en uteplats på marken. Snickarbacken ligger i Sjöbergsområdet på höjderna nordost om Edsviken. Från flertalet av lägenheterna har man en enastående utsikt över vattnet. Mellan Snickarbacken och Edsviken ligger ett skogsområde för den som tycker om att promenera eller för att rasta hunden. Gillar man bad på sommaren finns Edsvikens badstrand på gångavstånd och Rösjön också. I området finns en förskola samt en samlingslokal. Det finns även möjligheter till styrketräning samt bastu/solarium. Närmaste mataffär är Vi i Sjöbergs centrum på drygt 5 min gångavstånd. Adress: BRF Snickarbacken, Sidensvansvägen 63, Sollentuna Tel: Hemsida:

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 KOTTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KOTTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KOTTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LÖJVIK 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LÖJVIK 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LÖJVIK 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

, Brf Svea Artilleri 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Minören 2 i Vaxholm

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Minören 2 i Vaxholm ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Minören 2 i Vaxholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Minören 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer