Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen"

Transkript

1 Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad

2 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt SoL för insatser till äldre och funktionshindrade Bakgrund Syfte Mål Dokumentation vid handläggning av ärende Bakgrund Syfte Mål Metod Handläggning av ärende Ansökan Utredning Kommunicering Bedömning Beslut Verkställande av beslut Överklagan Planering Uppföljning Omprövning Förenklad biståndshandläggning Bakgrund Syfte Metod Rehabilitering i ordinärt boende i samarbete med hemtjänstpersonal Bakgrund Syfte Metod Insatser för skälig levnadsnivå Bakgrund Syfte Insatser Personlig omvårdnad Dusch/personlig hygien Toalettbesök/vila Trygghetsinsatser Trygghetslarm Måltider Socialaktivering/samvaro Återkommande korttidsvistelse...20

3 Vård- och omsorgsförvaltningen 3 (28) 6.4 Stöd till anhörig Stöd till anhöriga genom återkommande korttidsvistelse för make/maka Tillfällig avlastning för anhörig på dagtid Avlösning i hemmet Dagverksamhet för personer med demenssjukdom och avlastning för anhöriga Kontaktperson Bakgrund Mål Metod Ledsagning Bakgrund Mål Metod Serviceinsatser Insatser Tvätt/klädvård Städning Inköp Övrig service Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen Boendestöd för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Målgrupp Metod Dagverksamhet för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Mål Metod God man/förvaltare...28

4 Vård- och omsorgsförvaltningen 4 (28) 1 Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt SoL för insatser till äldre och funktionshindrade 1.1 Bakgrund För att våra kommuninvånare ska kunna få en likvärdig behovsbedömning oavsett vem som bedömer insatsen togs beslut om införandet av vägledande bestämmelser i vårdoch omsorgsnämnden, februari Enligt den nationella värdegrunden skall socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den ska vara vägledande i äldreomsorgens verksamheter och därmed för personalens bemötande och agerande. Inom vår verksamhet, vård och omsorg om äldre och funktionshindrade ska värdegrunden vara utgångspunkten och en vägledning i det dagliga arbetet med våra brukare. Vägledande bestämmelser ska fungera som ett stöd för biståndsbedömarna, framför allt för nyanställda inom kommunens socialtjänst, vid bedömning och utförande av insatser för äldre och funktionshindrade. Funktionshindret kan vara socialt, fysiskt eller psykiskt. Det är socialtjänstlagen, vård och omsorgsnämndens vägledande bestämmelser och den enskildes behov som styr insatsen och dess omfattning så att den enskilde uppnår en skälig levnadsnivå. Den enskilde eller legal företrädare ansöker om den insats han/hon önskar, men det är inte önskemålet som avgör utan det är behoven som styr biståndet. Alla biståndsbeslut ska tidsbegränsas samt hålla hög rättssäkerhet och kvalité. Vägledande bestämmelser innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad. Det är alltså inte möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att kommunen inte tillhandahåller den specifika tjänsten. Varje ansökan ska utredas och varje beslut ska vara baserat på den enskildes individuella behov. Biståndsbedömarna har ett samlat ansvar för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen inom avdelningen för vård och omsorg. Vilket innebär att man har kollegial granskning av ärenden. Skälig levnadsnivå I socialtjänstlagen är inte innehållet i insatsen preciserat då begreppet livsföring i övrigt omfattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp, service, vård och omsorg. Behoven kan tillgodoses med olika insatser, som varierar utifrån individuella förhållanden. Vad som omfattas av livsföring i övrigt är alla behov som en människa kan ha (förutom försörjningsstöd). Behoven varierar från person till person. Den enskilde ska genom insatsen uppnå en skälig levnadsnivå. Ofta råder samstämmighet mellan vård- och omsorgsnämnden och enskild om lämplig insats. Det finns ingen obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster vilket innebär att kommunen när likvärdiga insatser finns att tillgå, ges möjlighet att välja det minst kostnadskrävande alternativet. Socialtjänstlagen, SoL, är en målinriktad ramlag. Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler för handläggning Kvalitet Insatsernas kvalité, SoL 11 kap., kan sammanfattas i det följande: Varje insats ska utföras av flexibel och motiverad vård- och omsorgspersonal som tydligt vet sitt uppdrag och har respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Insatsen är biståndsbedömd och tidsbegränsad.

5 Vård- och omsorgsförvaltningen 5 (28) Insatsen präglas av individuell utformning där den enskildes egna resurser tillvaratas, vilket ska framgå av genomförandeplanen. Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen, SoL. Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 1 kap. 1, den s.k. portalparagrafen. De grundläggande värderingar och principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Vård- och omsorgsnämndens vägledande bestämmelser baseras på aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, rättspraxis samt lokala mål och ambitioner. Rätten till bistånd Förutsättningar för rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL). Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Det är först när han eller hon inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt som rätten till bistånd inträder. Vid prövning av biståndet för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden. Rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. SoL. Föräldraansvar Enligt 6 kap.1 och 2 Föräldrabalken (FB) har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavaren ansvarar bl.a. för att barnet får dessa behov tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Gemensamt hushåll För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap bör kunna beaktas att man normalt ger varandra viss praktisk hjälp inom en familj när det gäller serviceinsatser. Mer omfattande omvårdnadsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen för vad man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap eller sammanboende eller när det finns hemmavarande barn. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning beaktas normalt inte. Vistelsebegreppet Kommunen har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det stöd och hjälp han/hon behöver (2 kap. 2 SoL). Omfattning av biståndet beror på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vistelsetidens längd och typen av problem. Kommunens yttersta ansvar tar inte över eller minskar det ansvar som andra huvudmän har. Undantag från vistelsekommunens ansvar regleras i 2 kap, 3 (flyttning till ny kommun) och i 16 kap. 2 SoL (placeringskommuns samt folkbokföringskommuns ansvar). Anmälan/rapportering till vård och omsorgsförvaltningen, kommunens revisorer och socialstyrelsen Den 1 juli 2006 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (16 kap. 6 f h ) angående rapportering av icke verkställda beslut. Syftet med rapporteringen är att ytterligare stärka den enskildes rättssäkerhet. Vård och omsorgsnämnden ska till socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska tidpunkt för beslutet anges och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

6 Vård- och omsorgsförvaltningen 6 (28) Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt, efter det att verkställigheten avbrutits. Kopplat till bestämmelserna om rapporteringsskyldighet finns bestämmelser om sanktionsavgifter som kan utdömas om en kommun inte inom skälig tid tillhandahåller beviljat bistånd. Vård och omsorgschefen ansvarar för att rapportera enligt fastställd rutin. 1.2 Syfte Syfte med vägledande bestämmelser: Ge information och en beskrivning av de insatser och tjänsteutbud som vård- och omsorgsförvaltningens om äldre och funktionshindrade erbjuder. Vad boende i Forshaga kommun kan förväntas få för insatser i allmänhet av äldreomsorgen i kommunen. Vara en vägledning för handläggarna genom att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas en viss insats och i vilken omfattning biståndet vanligen beviljas. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och rättssäkerhet för den enskilde. 1.3 Mål En övergripande målsättning är att insatserna ska anpassas efter den enskildes och närståendes behov och förutsättningar samt syfta till att den enskilde kan behålla sina egna resurser så länge som möjligt. Alla beslut som fattas i ett ärende ska vara fokuserade på individens behov och vara individuellt behovsprövade. Kvarboende innebär att den som vill ska kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av hemtjänst och/eller kompletterande insatser. Stödet till dem som vårdar en närstående är en av dessa insatser. Målet för äldre och funktionshindrade är bl a att kunna känna trygghet och värdighet. I vår kommun ska äldre och personer med funktionshinder känna att de blir individuellt behandlade och att de själva kan påverka sin situation för att skapa en god livskvalitet. Genom hemtjänst ska individen ges möjligheten att bo kvar i den egna bostaden. Insatserna ska kunna ges dygnet runt. När behovet av vård och omsorg är så stort att det är svårt att ge god vård och omsorg i den enskildes bostad ska hon/han erbjudas särskilt boende. Närståendes insatser ska underlättas och stödjas.

7 Vård- och omsorgsförvaltningen 7 (28) 2 Dokumentation vid handläggning av ärende 2.1 Bakgrund 7 Förvaltningslagen Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttrande från andra myndigheter om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra. 11 kap. 1 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har framkommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som framkommit vid utredningen och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 11 kap. 5 socialtjänstlagen Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stöd insatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 11 kap. 6 socialtjänstlagen Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. 11 kap. 8 socialtjänstlagen I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen 14 första stycket om parts rätt att meddela sig muntligen, 16 och 17 om parts rätt att få del av uppgifter, 20 om motivering av beslut 21 om underrättelse av beslut, 26 om rättelse av skrivfel och liknande. Bestämmelserna i 16 och 17 förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap 5 (SoL) andra stycket eller 7 (SoL) tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst. 2.2 Syfte Dokumentationen har flera syften; Att stärka rättsäkerhet. Brister i dokumentationen kan medföra att beslut fattas på ett otillräckligt eller felaktigt underlag. Dokumentationen är också nödvändig för internkontroll och statlig tillsyn, liksom vid ev överprövning.

8 Vård- och omsorgsförvaltningen 8 (28) Att vara ett arbetsinstrument för den individuella planeringen av ärendet, för genomförandet och för uppföljning av verställighet. Dokumentationen under genomförandet av en insats behövs också för att personalen ska kunna visa att arbetet har utförts, på vilket sätt och med vilket resultat för den enskilde. För uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Som underlag för statistik och forskning inom socialtjänstområdet. 2.3 Mål Dokumentationen ska följa hela processen från handläggning till verkställighet och uppföljning av ärende. 2.4 Metod Vid all handläggning och dokumentation av ärenden arbetar vi utifrån gällande lagar och föreskrifter. All dokumentation skall ske i för verksamheten aktuellt datasystem.

9 Vård- och omsorgsförvaltningen 9 (28) 3 Handläggning av ärende 3.1 Ansökan 7 Förvaltningslagen Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttrande från andra myndigheter om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra. 11 kap. 1 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har framkommit till förvaltningens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av förvaltningen. Vad som framkommit vid utredningen och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 2 kap. 3 socialtjänstlagen En person som önskar att flytta till en annan kommun, men till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En sådan ansökan skall behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. Det förhållandet att sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av sådan ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan. 4 kap. 1 socialtjänstlagen Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av vård och omsorgsnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövning av behovet av bistånd för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vägledande bestämmelser vid ansökan En ansökan kan inkomma muntligt eller skriftligt.. Anmälan om behov kan initieras av närstående personal inom vård och omsorg, sjukhus/vårdcentral eller övriga. Vid anmälan av akut karaktär gällande omvårdnadsbehov lämnas besked om tid samma dag ( risk för att den enskilde lider skada ex måltider, ta sig ur säng, klädsel, korttidsplats p g a social svikt). Ansökningar gällande behov av omvårdnad av icke akut karaktär lämnas besked om tid inom sju dagar. Vid serviceinsatser lämnas besked inom 14 dagar.

10 Vård- och omsorgsförvaltningen 10 (28) 3.2 Utredning 11 kap. 1 socialtjänstlagen Vård och omsorg skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som framkommit vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. 5 kap. 10 socialtjänstlagen Vård och omsorg ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder Vägledande bestämmelser vid utredning: Biståndsbedömaren ansvarar för bokning av hembesök/vårdplanering och planering med samtliga berörda parter. Uppgifter i utredningen som ligger till grund för bedömning och beslut bör i första hand inhämtas från den sökande själv. Inhämtande av uppgifter, som är relevanta för utredningen kan ske från t ex närstående, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjukhus eller hemtjänstpersonal. Sökandes samtycke skall finnas för kontakter utanför den egna myndigheten. Utredning och bedömning ska vara så grundlig att hjälpbehovet kan bedömas av annan än handläggaren. Utredningen ska ges den omfattning att den kan leda till ett sakligt och korrekt beslut. 3.3 Kommunicering 17 Förvaltningslagen Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan så har skett om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga, om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet eller om avgörandet inte kan uppskjutas. Vägledande bestämmelser: För kommunicering används där för avsedd blankett (se bilaga för kommunicering). Denna blankett och kopia på utredningen skickas till den sökande. Synpunkter från sökande skall vara inkommet inom 14 dagar från utskick. Om den sökande anför rättelse av felaktigheter eller annan uppgift önskas ska detta föras in i ärendet som bilaga. Bedömning görs efter kommunicering.

11 Vård- och omsorgsförvaltningen 11 (28) 3.4 Bedömning 3 kap. 5 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 4 kap. 1 socialtjänstlagen Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden i sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 5 kap. 4 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap. 5 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 5 kap. 7 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Vägledande bestämmelser vid bedömning: Biståndsbedömaren gör en bedömning av den sökandes samlade behov utifrån fysiska, psykiska och sociala behov. Bedömningen ska grundas i gällande lagstiftning, socialstyrelsens föreskrifter och vård- och omsorgs vägledande bestämmelser. Bedömningen bör innehålla resonemang om alternativa lösningar. Mål Målet för insatserna ska beskrivas i bedömningen. 3.5 Beslut 20 Förvaltningslagen Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis - om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen - om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen.

12 Vård- och omsorgsförvaltningen 12 (28) 21 Förvaltningslagen En sökande klagade eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt. Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det. Han skall då också underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 eller som har antecknats enligt särskilda bestämmelser. Myndigheten avgör om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt om parten begär det. 22 Förvaltningslagen Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. 23 Förvaltningslagen Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 29 Förvaltningslagen En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla. 4 kap. 1 socialtjänstlagen Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd från vård och omsorgsförvaltningen för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövning av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i SoL 8 kap. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Ett beslut skall vara lättförståeligt och tydligt för att den enskilde ska kunna förstå vilken hjälp som är beslutad. Vägledande bestämmelser vid beslut/underrättelse Beslut tas i enlighet med gällande lagstiftning och omsorgsnämndens riktlinjer. Beslut ska vara tidsbegränsat med undantag för beslut om särskilt boende. Beslut skall utvisa vilket bistånd den enskilde erhållit samt biståndets omfattning. Beslutet skall innehålla det lagrum utifrån vilket beslutet fattats. Beslutet om insatsen avlösning i hemmet anges i faktisk tid. Den sökande underrättas vid helt bifall om beslutet via ett beslutsmeddelande. Beslutsmeddelandet ska ge besked om vilka insatser den sökande beviljats insatsernas omfattning utifrån vilket lagrum beslutet fattats samt tidsbegränsning av beslutet. Vid helt eller delvis avslag underrättas den sökande genom att hela utredningen med beslut skickas tillsammans med Hur man överklagar beslut.

13 Vård- och omsorgsförvaltningen 13 (28) Dokumentera hur, när och av vem underrättelsen skett. Handläggaren kan vid behov vara behjälplig med att skriva ned överklagandet. Biståndsbedömaren har ansvar för att dokumentera och meddela hemtjänstpersonal om beviljad insats avslutas på brukarens egen begäran. 3.6 Verkställande av beslut Beslutet ska vara tydligt för att det ska kunna verkställas på ett bra sätt. Uppgifter som behövs för att insatsen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt bör lämnas. Till verkställigheten, planerarna, skickas en insatsplan. 3.7 Överklagan 22 Förvaltningslagen Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. 22 a Förvaltningslagen Beslutet överklagas hon allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 23 Förvaltningslagen Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ges in till myndigheten som har meddelat beslutet. Den skall ha inkommit in dit inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. 24 Förvaltningslagen Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har inkommit i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent skall myndigheten avvisa den. 25 Förvaltningslagen Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. 16 kap. 3 socialtjänstlagen Vård och omsorgsförvaltningen beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om - ansökan enligt 2 kap. 3 - bistånd enligt 4 kap. 1 Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. Vägledande bestämmelser Besvärshänvisning, som finns i verksamhetssystemet, skickas alltid med. Den sökande informeras om vad som gäller avseende överklagan. Biståndsbedömare ska vara den sökande behjälplig med att upprätta skrivelsen om denne så önskar.

14 Vård- och omsorgsförvaltningen 14 (28) Datum för när sökande underrättas om beslutet och hur underrättelsen sker dokumenteras Handläggaren ansvarar för att ärendet med samtliga handlingar tillsammans med eget yttrande vidarebefordras till Förvaltningsrätten. I de fall Vård och omsorgsförvaltningen vill överklaga avseende ett domslut ska besvären lämnas in till berörd förvaltningsdomstol snarast och senast inom tre veckor från doms/besluts datum. Vid ansökan om inhibition av förvaltningsdomstolens beslut ska handläggas skyndsamt. 3.8 Planering 3 kap. 5 socialtjänstlagen Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, och med organisationer och föreningar. Vägledande bestämmelser vid planering Den enskilde ska informeras av biståndsbedömare om att denne tillsammans med kontaktman på utförande enhet kommer att planera hur beslutade insatser ska genomföras i en genomförandeplan. Då nya insatser måste sättas in under samma dag och fullständig beställningsrapport enligt ovan inte hinner bli skriven så tas telefonkontakt med hemtjänstgruppen och preliminär beställningsrapport skickas. Så snart utredningen är skriven ska beställningsrapporten skickas. Datum för uppföljning planeras in. Bevakning av det tidsbegränsade beslutet planeras in i verksamhetssystemet. Vid nytt ärende eller förändring av insatser skickar biståndsbedömare en anmälan till avgiftshandläggaren. 3.9 Uppföljning 3 kap. 3 socialtjänstlagen Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Vägledande bestämmelser vid uppföljning; Uppföljning och utvärdering av verkställda beslut skall ske kontinuerligt vid teamoch ärendegenomgångsträffar. Uppföljning skall ske via kontakt med vårdtagaren genom telefon och/eller hembesök samt eventuellt kontakter med brukarens närstående. Uppföljningen dokumenteras i verksamhetssystemet. Om uppföljningen leder till ny ansökan så öppnas ny utredning. Behov av uppföljning bedöms under utredningen och planeras därefter. Bevakning finns i verksamhetssystemet så att kontakt tas med brukare innan beslutet upphör för att höra om vårdtagaren vill göra en ny ansökan om fortsatt bistånd.

15 Vård- och omsorgsförvaltningen 15 (28) 3.10 Omprövning 27 Förvaltningslagen Finner myndigheten att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. Omprövning sker när uppgifter framkommit som tyder på att felaktigt beslut fattats på grund av otillräckliga och felaktiga grunder.

16 Vård- och omsorgsförvaltningen 16 (28) 4 Förenklad biståndshandläggning 4.1 Bakgrund 4 kap. 1 SoL Förenklad biståndshandläggning gäller serviceinsatserna städ, tvätt, inköp och övrig service dvs. så kallade serviceinsatser. Insatsernas omfattning följer kommunens vägledande bestämmelser för insatserna. Om den enskilde erhåller ytterligare insatser eller har behov av tätare insatser från hemtjänsten så upphör beslutet enligt förenklad biståndshandläggning. Personer som omfattas av förenklad biståndshandläggning är ensamboende personer 75 år och äldre. 4.2 Syfte Syftet med förenklad biståndshandläggning är att den enskilde ska kunna söka serviceinsatser på ett förenklat sätt och därigenom få en mer tillgänglig äldreomsorg. Den enskilde får stor möjlighet att själv vara med och utforma hur insatser skall utföras. Förenklad biståndshandläggning är ett komplement till ordinarie biståndshandläggning. 4.3 Metod Ansökan görs på blankett för förenklad biståndshandläggning. Hembesök kan göras för hjälp att fylla i ansökan. Blankett skall finnas tillgänglig dels hos biståndsbedömare dels på hemsidan. Beslut fattas och skrivs på ansökningsblanketten och skickas till den enskilde. Beslutet tidsbegränsas till ett år och ny kontakt tas av biståndsbedömaren för eventuellt ny ansökan. Tid som kan köpas är maximalt 1 timme per vecka. Timmen kan sparas och tas ut med 2 timmar var 14:e dag i stället. Brukaren planerar tillsammans med kontaktpersonen hur tjänsten ska användas. Avgift enligt gällande taxa.

17 Vård- och omsorgsförvaltningen 17 (28) 5 Rehabilitering i ordinärt boende i samarbete med hemtjänstpersonal 5.1 Bakgrund 4 kap. 1 SoL Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Behov av rehabilitering bedöms av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i hemrehabiliteringsteamet. Insatserna utgår från beviljad insats av biståndsbedömare. 5.2 Syfte Hemtjänstpersonalen ska arbeta enligt ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär att individen får använda och därmed bibehålla sina funktioner i sin dagliga aktivitet. 5.3 Metod Rehabiliteringen utförs i samarbete med hemtjänstpersonal och rehabiliteringsteamet. Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för uppföljning och avslut. Nytt biståndsbeslut som omfattar någon form av rehabilitering skall alltid med underlag från arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Hjälpmedel i ordinärt boende bedöms och föreskrivs av arbetsterapeut och sjukgymnast.

18 Vård- och omsorgsförvaltningen 18 (28) 6 Insatser för skälig levnadsnivå 6.1 Bakgrund Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och för att det ska kunna vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Insatserna ska vara rehabiliterande och kompenserande så att det stärker den enskildes egna resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna ges till personer som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Skälig levnadsnivå räknas som normalbehov och avvikelser därifrån skall dokumenteras tydligt. Omvårdnad och service i ordinärt boende är indelade utifrån olika insatser där varje insats har preciserade moment som kan ingå i insatsen. En insats kan beviljas helt eller delvis utifrån behov. Normalbehovet anges nedan för varje insats men en individuell bedömning sker vid varje enskilt fall. Frekvensen av beviljad insats är individuell och skall ges för att uppnå skälig levnadsnivå. Vid ändring i insatsen ansvarar kontaktpersonal för ändring i genomförandeplanen och kontaktar biståndsbedömaren. Dubbelbemanning skall alltid bedömas av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast utifrån individens behov. Enhetschefen informeras så snart behovet finns och är den som fattar beslutet. Behov av hemtjänstinsatser anses föreligga om den enskilde: Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp helt eller delvis i den dagliga livsföringen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Behovet av hemtjänstinsatser anses inte föreligga om den enskilde: Själv kan utföra insatsen eller har annan person i hushållet som frivilligt utför insatserna åt honom/henne. Genom alternativa insatser kan få behovet tillgodosett eller genom hjälpmedel kan kompensera nedsatt funktionsförmåga så att behovet blir tillgodosett. 6.2 Syfte Syftet med insatserna är att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och för att möjliga att bo kvar i det egna hemmet. 6.3 Insatser Personlig omvårdnad 4 kap. 1 SoL Skälig levnadsnivå innebär att individen behöver stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Individens behov är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller aktiv hjälp. Tid hos brukaren anges efter planering och beräknas av kontaktpersonal och planerare. När och hur insatsen ska utföras planeras tillsammans med brukaren och dennes kontaktperson. Insatsen skall dokumenteras i genomförandeplanen.

19 Vård- och omsorgsförvaltningen 19 (28) Dusch/personlig hygien 4 kap. 1 SoL Skälig levnadsnivå innebär att få hjälp med att sköta sin hygien genom att duscha (alt. helavtvättning) en gång per vecka. Borsta tänderna varje dag. Renbädda sängen var 14:e dag samt vid behov. I förekommande fall, tömma toaletthink varje dag. Insatserna kan variera utifrån den enskildes behov ex. vid inkontinens. Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller aktiv hjälp Toalettbesök/vila 3 kap. 6 SoL4 kap. 1 SoL Skälig levnadsnivå innebär att få stöd och hjälp med toalettbesök och vila vid behov. Personens individuella behov är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment som ska ingå. I vila ingår följande moment; förflyttning i och ur/till och från säng/stol (kan även ingå i annan daglig insats). Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller aktiv hjälp Trygghetsinsatser 3 kap. 6 SoL 4 kap. 1 SoL Skälig levnadsnivå innebär att individen känner sig trygg och säker i det ordinära boendet. Vid tillsyn är personen i behov av ökad trygghet och säkerhet. Individens behov är avgörande hur ofta insatsen ges. I tillsyn ingår ett kort besök för att se att personen mår bra (t ex förebyggande mot oro eller för personer som inte kan använda trygghetslarm). I insatsen ingår inte aktiv hjälp. Om aktiv hjälp behövs under hembesöket skall brukaren beviljas den insats som preciserar den aktiva hjälp som personalen utför under hembesöket. Personer med tillsynsbesök ska som regel inte ha trygghetslarm. Telefonsamtal 1-2 gånger/dag om individen inte kan använda trygghetslarm. Distriktsköterska kan bestämma om tillfälligt tillsynsbesök under helgdagar. Det skall då rapporteras nästkommande vardag till biståndsbedömaren via meddelande i aktuellt verksamhetssystemet. Besöket skall följas upp och eventuellt görs en ny bedömning av biståndsbedömaren närmaste vardag Trygghetslarm 3 kap. 6 SoL 4 kap. 1 SoL Skälig levnadsnivå för insatsen innebär att känna trygghet och säkerhet i det egna boendet och en möjlighet till kvarboende i det egna hemmet och ge stöd till närstående. Insatsen kan ges till personer som på grund av fysiskt, psykiskt och/eller en social funktionsnedsättning, känner så stor otrygghet att det påverkar det dagliga livet och/eller har fallrisk. Personen behöver komma i kontakt med personal med kort varsel. För att kunna ha ett trygghetslarm måste den enskilde ha insikt och förståelse för när, hur och på vilket sätt man använder trygghetslarmet.

20 Vård- och omsorgsförvaltningen 20 (28) Måltider 3 kap. 6 SoL 4 kap. 1 SoL Frukost/mellanmål/kvällsmat Skälig levnadsnivå innebär att individen ska kunna inta sin måltid i sitt ordinära boende. Insatsen innebär att den sökande behöver/får stöd och hjälp vid måltider. Tid hos brukaren anges efter planeringen och beräknas av kontaktpersonal och planeraren. Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller aktiv hjälp. Lunch Insatsen för att uppnå skälig levnadsnivå kan bestå av att: Lunchen levereras som matdistribution. Matdistribution beviljas den person som har specialkost, specialkost är fettreducerande- gluten- komjölks- eller proteinfri kost. Disk utförs en gång/dag Personen behöver stöd och hjälp i samband med huvudmåltid Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller aktiv hjälp. Hjälp under måltid Skälig levnadsnivå innebär att få stöd och hjälp att kunna inta måltiden. Tid hos brukaren anges efter planeringen och beräknas av kontaktpersonal och planeraren. Momenten i insatsen kan utföras som muntlig instruktion, handräckning och/eller aktiv hjälp under måltiden Socialaktivering/samvaro 3 kap. 6 SoL, 4 kap. 1 SoL Skälig levnadsnivå innebär att individen har social samvaro med andra människor. Insatsen kan beviljas om individen är i behov av stöd och hjälp från annan person, för att bryta sin isolering. Insatsen kan ske i form av social aktivering inom- alternativt utomhus. Möjligheten om annan person kan tillgodose behovet ska alltid undersökas. I första hand ska närstående, god man eller personer från frivilligverksamhet tillfrågas. Beslut kan gälla generellt eller för enstaka tillfälle. Den enskilde står för eventuella merkostnader för hemtjänstpersonalen. Som exempelvis att köpa entrébiljetter eller att betala för medresenär vid färdtjänstresa Återkommande korttidsvistelse 4 1 kap SoL En regelbundet återkommande insats där personen i ordinärt boende vistas på någon av kommunens korttidsplatser under en begränsad tid. Insatsen innebär vid normalbehov en vecka i taget. Insatsen ska göra det möjligt att kunna bo kvar hemma. Behov anses föreligga om personen behöver upprätthålla sin ADL-förmåg eller behöver regelbunden tillsyn, omvårdnad eller medicinska insatser över dygnet

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN I MUNKFORS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN I MUNKFORS KOMMUN Socialförvaltning 2013-03-12 21 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN I MUNKFORS KOMMUN 1 Riktlinjer del 1- inledning 4 1. Inledning 4 1.1 Skälig levnadsnivå 4 1.2 Kvalitets begrepp 4

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN RIKTAT TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I TÄBY KOMMUN

RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN RIKTAT TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I TÄBY KOMMUN 2010-01-21 Dnr 10/2010-76 RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN RIKTAT TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I TÄBY KOMMUN Antagna av Socialnämnden 2007-05-23 (dnr SON 68/2007-74)

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer