Kv Borgmästaren 10, fd Posthuset Sundsvalls stenstad. Antikvarisk utredning av fönsterbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv Borgmästaren 10, fd Posthuset Sundsvalls stenstad. Antikvarisk utredning av fönsterbyte 2014 03 25"

Transkript

1 Kv Borgmästaren 10, fd Posthuset Sundsvalls stenstad Antikvarisk utredning av fönsterbyte ADRESS Fagerdalsgatan 9, Sundsvall Alt.adress Kungsklippan 12, Stockholm TELEFON

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Gällande föreskrifter och förutsättningar... 4 Byggnadsminnesförklaringen av kv Borgmästaren Riksintresset Sundsvall, (Y8)... 4 Gällande bestämmelser i detaljplan för kvarteret Kassören... 4 Historik... 5 Beskrivning... 6 Fönster... 6 Värdebärare i fastigheten Aktuell föreslagen åtgärd Besök på plats Skador på beslag Byggregler avseende fönster Erfarenheter Statens fastighetverk Övrigt Antikvariska förslag till åtgärder Åtgärder för befintliga fönster: Källor

3 Inledning ADL Creativa AB har på uppdrag av Diös Fastigheter, Henrik von Essen, Sundsvall, genomfört en antikvarisk utredning/förundersökning av ett eventuellt fönsterbyte om drygt 300 st perspektivfönster, sk Sundsvallsfönster, i fd posthuset i Sundsvall. Utredningsarbetet har genomförts under mars månad Fönsterbytet motiveras utifrån olägenheter som kallras, drag samt oljud (buller), avsaknad av reservdelar som handtag och gångjärn. Dessutom förväntas en energibesparing. Utredningsarbetet är påkallat av länsstyrelsen då fastigheten utgör byggnadsminne. Det innebär att länsstyrelsen prövar åtgärder som rör de delar av fastigheten som preciserats i skyddsföreskrifter. I detta fall är exteriören i sin helhet skyddad och vid ändring krävs tillstånd av länsstyrelsen. Denna prövning sker mot Kulturminneslagen. Fortfarande gäller även Plan- och Bygglagen där bygglov prövar ändringarna. Enligt PBL skall ändring av byggnad alltid utföras varsamt. Detta gäller vid såväl utvändig som invändig ändring och oberoende av om bygglov eller bygganmälan krävs eller inte. Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. En antikvarisk förundersökning är en fristående utredning som ska tydliggöra byggnadens eller del av byggnads kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare. Utredningen kompletterar detta med kommentarer kring specifik åtgärd. Enligt PBL får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas. (Kap 8 13) Enligt följande paragraf ska byggnadsverket underhållas så att de särskilda värdena bevaras. (Kap 8 14) och ändring av byggnad ska alltid utföras varsamt med hänsyn till dess karaktärsdrag (Kap8 17). Detta gäller vid såväl utvändig som invändig ändring. 3

4 Gällande föreskrifter och förutsättningar Byggnadsminnesförklaringen av kv Borgmästaren 10 Fastigheten är statligt byggnadsminne sedan , men överfört till enskild ägo genom länsstyrelsebeslut Detta enligt lagen om Kulturminnen (KML) 1988:950. Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt interiört huvudentrén och posthallen. Följaktligen krävs tillstånd av länsstyrelsen vid exteriöra förändringar. KML 3Kap14 stipulerar att Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag (2000:265). Riksintresset Sundsvall, (Y8) Hela kvarteret Borgmästaren ligger inom riksintresseområdet Sundsvall där stenstan utgör huvudparten. Motivering: Stadsmiljö och centrum i en industriregion. Unikt uttryck för sågverksindustrins expansion och det sena 1800-talets burgna stadsbyggande med storstadsmässiga ambitioner samt parallellt härmed utbyggd arbetar- och hantverkarförort. Uttryck för riksintresset: Stadskärnans rutnätsplan som i grunden härstammar från 1600-talet och de förändringar och utvidgningar som genomfördes vid 1800-talets slut. Stenstadsbebyggelsen som tillkom under en kort period efter den förödande branden Hamn- och järnvägsmiljöer. Stenhammaren med träbebyggelse, karaktäristiska uthus och trädgårdar. Gällande bestämmelser i detaljplan för kvarteret Kassören Utsnitt ur plankarta S För kvarteret Borgmästaren gäller ännu 1889 års plan som reglerades av Kungl. Majt. 31 maj Den avsåg bl.a. hela östra staden (det vi i dagligt tal kallar Stenstan). Det kungliga brevet anger inte, 4

5 utöver reglering av gatubredder och avsteg från byggnadsstadgan för rikets städer, särskilt mycket om specifika regler för kv Borgmästaren annat än att i denna stadsdel endast må uppföras hus af sten med brandbotten samt trappor af sten eller jern; och att, då under boningshus anbringas källare, de samma muras af sten och göras hvälfda. Detaljplanbestämmelser saknas i övrigt i sin helhet. Historik I oktober 1952 fick byggnadsstyrelsen tillstånd att uppföra ett nytt posthus i Sundsvall efter ritningar av arkitekten Lars Erik Lallerstedt. Entreprenör blev Byggnads AB Hallström & Nisses. Posthuset i Sundsvall stod klart 1955 och togs i bruk den 24 mars. Lallerstedt hade tillträtt som Postverkets chefsarkitekt i slutet av 1940-talet och ritade många av verkets posthus under och 50-talet bland dem Karlskrona, Östersund, Borås, Kalmar, Skellefteå, Eskilstuna, Landskrona, Luleå och Västerås. De nya posthusen lokaliserades centralt i kommersiella lägen och byggdes alla efter samma mönster; postkontoret i regel i bottenvåningen och brevbärarexpeditionen samt postens administrativa lokaler på första våningen. Resterande våningsplan hyrdes ut som kontorslokaler. Under fr a de sista 25 åren av seklet omstruktureras Postverket i flera omgångar mot mer tydlig affärsinriktning gjordes en stor renovering av hela fastigheten och en påbyggnad med en våning av den låga delen mot Thulegatan genomfördes bildades Posten AB, postmarknaden avreglerades och brevmonopolet upphörde. Postens fastigheter lades i ett separat bolag, Postfastigheter AB. Foto från nordöst. Länken mellan dessa två höga volymer byggde om i slutet av 1980-talet. 5

6 Beskrivning Posthuset uppfördes med två höga volymer, en femvåningar hög huvudbyggnad mot Köpmangatan och en fyra våningar hög vinkelställd byggnad mot Thulegatan-Norra järnvägsgatan. Volymerna bands ihop med en indragen länk i en våning med överljus för själva posthallen. Numera är den låga länken påbyggd med en våning och tillbyggd ut mot Thulegatan. De stora kontorsbyggnaderna utfördes med betongstomme och utvändig röd murtegelyta. Mot Köpmangatan är muren indelad i kvadrater. Inom varje ruta sitter ett enluftsfönster i brunmålad furu med kopparbleck under. Murningen är utförd som munkförband runt om, dvs två långsidor och en kortsida, med sten av äldre dimension där stenen är plattare än idag och samtidigt längre. De platta taken skjuter ut med takfoten i betong över fasadkanten på ett markant sätt med vinkel snett uppåt. Betongen är perforerad med fasetter vars botten är blåmålad. I väster är både byggnaden mot Köpmangatan och Norra järnvägsgatan utförd med en slätputsad fasaddel. Fönster I fd posthuset sitter över tre hundra perspektivfönster med stora, rena glasytor utan spröjs, en majoritet i format 1,5x1,5 m (247 st). Här finns även några andra format som 1,20mx1,20m, exvis mot Norra Järnvägsgatan, och 1,75mx2,05m mot Köpmangatan, samt ett par fönsterdörrar. De fönster som monterades är sk Sundsvallsfönster med vridfunktion, kopplade bågar med totalt ca 115 mm tjocklek, samtliga i furu (möjligtvis även i ek, uppgiften har inte verifierats) med exteriört bemålade träytor i brunt, interiört i vitt. De tillverkades från 1941 i ett SCA ägt bolag i det då nedlagda Kubikenborgs sågverk under namnet Sundsvalls Perspektivfönster AB i Sundsvall. Tillverkningen upphörde under 1960-talet. Foto t.v. Fönster på norra fasaden med brun målning Foto t.h. Fönster på östra fasaden där även droppbleck av koppar syns över tegelfasaden. Foton som visar den pålagda isolerglasrutan med list på inre bågen. 6

7 Utmärkande för vridfönstret 1 är, att bågen är förbunden med karmen medelst pivågångjärn utefter en horisontal eller vertikal axel. Vid öppnandet vrider sig bågen kring denna axel, så att ena hälften går utåt och den andra hälften inåt i förhållande till karmen. Om vridningsaxeln är symmetriskt belägen, medger ett sådant upphängningssätt användning av ganska stora bågar utan att risk för att nedhängning föreligger. Skiss i Bygghandboken, Vridfönster användes med ökad frekvens under 1950-talet speciellt där man önskade en stor odelad glasyta, t. ex. i bostadsrum, främst för att tillvarata en vacker utsikt. I skolor och kontorslokaler fick vridfönstret också stor användning, skälet här var främst stort behov av god dagsljusbelysning. Flertalet vridfönster blev hängda ut efter den horisontala symmetriaxeln och försedda med stängningsbeslag som medger att fönstret kan kvarhållas i ett vädringsläge, där endast en liten springa upptill och nedtill frilägges. Vridfönstrets detaljutformning är ganska komplicerad, på grund av att den ena halvan av bågen är inåtgående och den andra utåtgående. Falsutformning m. m. vid båge och karm, tätning etc. måste således göras olika på ömse sidor av vridningsaxeln, och själva övergången blir därför ur många synpunkter en svag punkt. Gångjärnen utgör fönstrets svaga del avseende både transmissions-, konvektion- och termisk ledningsförmåga. Av samma orsaker uppstår i de bågdelar, där pivåbeslaget är fästat, spänningar av olika slag, som vid tillverkning av såväl karm som båge innebar en mycket kraftig utformning (tjocklek) och av högvärdigt material. Speciellt stängningsbeslaget måste fungera utomordentligt väl och är, liksom en stor del av övriga beslag, ganska komplicerat, vilket vid dold förläggning av beslagen bidrar till att ytterligare öka karm- och bågdimensionerna. De beslag som uppfattades som aningen komplicerade utvecklades speciellt för Sundsvallsfönstret och blev patenterade. Vid reservdelssökningar kan patentregistreringen beskriva tydligt hur de är utformade. Mot bakgrund av beskrivningen ansågs fönstret därför jämförelsevis bli extra dyrt att tillverka. Det innebär att vi idag kan förstå att var en produkt, som under 1950-talet uppfattades som exklusivare och användes i den epokens prestigeprojekt. Hit räknades skolor och ex. vis posthus, som var del av folkhemmets utbyggnad efter kriget och ett statligt finansierat initiativ. 1 Beskrivningen hämtad ur: Bygg Handbok för hus, väg och vattenbyggnad, Band III. Tidskriten Byggmästarens förlag, Stockholm sid

8 Antikvarisk förundersökning Foton av okänd person, som visar Sundsvallsfönster och hur de kopplade bågarna, genom att vridas ett halvt varv, kan lossas för rengöring. Notera att vridhandtagets knopp i bakelit är svart. Källa: Sundsvallsminnen, Norrlandsbilds arkiv. Fyra foton från fönsterfabriken i Kubikenborg. 8

9 Foto t.v. Vridfönstret i öppet läge. Fönster mot norr, Köpmangatan. Foto t.h. Detalj av öppet fönster där spanjolettfunktionen kan ses som ett spår i karmen Foto t.v. Gångjärnsbeslag i slutet läge på platta sidan Foto t.h. Gångjärnsbeslag i slutet läge på kantsida(den som man ser vid monterat fönster) Foto t.v. Gångjärnsbeslag där båda halvorna ligger i öppet tillstånd Foto t.h. Vridhandtag med vit bakelitknopp 9

10 Värdebärare i fastigheten Fd posthuset i Sundsvall var ett statligt prestigeprojekt när det uppfördes i mitten av 1950-talet. Både arkitektoniskt och konstnärligt i frontlinjen för sin tid, påkostat och modernt. Den symmetriska fönsterplaceringen är en stor och viktig del av exteriörens arkitektoniska uttryck. Dess kvalitéer har renderat byggnaderna byggnadsminnesstatus. Värdebärande detaljer exteriört är: Exteriörens helhet med mönstermurad rödtegelfasad och de symmetriskt placerade fönstren, vars stora hål i murverket skapar en konstruktivt dekorativ betoning på muren samt sockelmotivets marmorskivor mot Köpmangatan Huvudfasadens konstverk i mosaik De ursprungliga entréernas smäckra stål/glaspartier Sundsvallsfönsternas kvadratiska format, dess speciella konstruktion med vridfunktion i högkvalitativt trä med panoramaglas Fönsterplåt av koppar med medeveten enkel utformning Takfotens dekorativa utsmyckning i betong Foto över gården från sydväst 2007 då ännu viss postverksamhet fanns kvar. 10

11 Aktuell föreslagen åtgärd Diös fastigheter avser att byta ut drygt 300 st fönster. Detta motiveras utifrån olägenheter som kallras, drag samt oljud (buller), avsaknad av reservdelar som handtag och gångjärn. Dessutom förväntas därigenom en energibesparing. En utredning är genomförd av energikonsulten FVB 2, genom Jonas Sjölund, Sundsvall, daterad Det är en Energibesparingskalkyl, som enbart utrett frågorna kring en ev. besparing vid fönsterbyte. Fastighetens sammanlagda uppmätta fönsterarea uppgår till 716,8 m2. De befintliga fönstren uppskattas ha ett u-värde på 2,0 W/m2. U-värdet på nya fönster sattes i beräkningarna till 1,2 W/m2. Beräkningarna visar att ett eventuellt fönsterbyte motsvarar en energibesparing på 730 kr/mwh. Vid ett energipris på innebär detta i sin tur att det finns en ekonomisk besparingspotential motsvarande kr/år. Besök på plats 1) Ett besök till hyresgästen Sweco, som sitter i lokaler 4 tr upp mot söder och öster, genomfördes Dessa lokaler helrenoverades för ca 4 år sedan. Problem med fönster har mest med starkt solljus och för stor värmeinstrålning att göra eftersom de stora glasytorna tillåter mycket insläpp av dagsljus. Dubbla avskärmningar finns insida/utsida mot söder. Flera av de inre gardinerna är obrukbara. Detta har mindre med själva fönstren att göra, snarare med solavskärmningsgardinernas konstruktion. Tröghet att öppna fönstren noteras. Och flera bytta vridhandtag. Dessutom kan de uppfatta buller från järnvägen som störande. 2) Tillsamman med Diös fastighetsskötare Daniel Viklund gjordes en inspektion av ett urval fönster Huvudsakligen i trapphus och i PEAB:s kontorslokaler plan 1 trappa upp mot Köpmangatan och Norra Järnvägsgatan. De hyresgäster vi frågade hade inga problem med fönstren över huvud taget, trots att de satt nära Köpmangatans trafik. Vi prövade att öppna flera fönster. Jag konstaterar att ingen återkommande skötsel/underhåll ingår för dessa fönster. Många års avgaspartiklar, damm och smuts har lagt sig i gångjärn och spanjolettbeslag. Det förklarar till stora delar varför fönstren kärvar vid öppnande och stängande. Svårigheterna har medfört att vridhandtagen i vissa fönster gått sönder och ersatts med modernare varianter med likartad funktion. Av samma anledning tycks även draghandtagen(de små metallbeslag som sitter monterade i nederkant innerbåge) spricka och sprängas då kraften blir för stark vid öppning/stängning. Tätningslister finns monterade på karmens utsida, dvs där bågen möter karm utifrån samt båges övre insida. Ursprungligen gick en textil tätningslist genom gångjärnsbeslaget, vilket saknas idag. De befintliga fönstren som avsynats är samtliga ytskiktsmässigt i mycket god kondition. Störst väderpåverkan finns på södra sidan där listverk i begränsad omfattning torkat och spruckit

12 Skador på beslag Draghandtagens kåpor med logon för Sundsvallsfönster går sönder. I bilden syns även del av en trälist som håller fast den extra isolerglasrutan. Foto t.v. Vridhandtagen går sönder och ersatts med nya standardmodeller. Foto t.h. Svårt att se på den här bilden, men listverken på utsidan torkar och släpper från ramen. Byggregler avseende fönster Enligt Boverkets byggregler, BBR, stipuleras värmegenomgångskoefficient U för nybyggda lokaler till 0, 60 W/m3 (BBR 9:3). Motsvarande värde på U vid ombyggnad =1,2 W/m3 (BBR 9:92). I BBR 9:9 anges krav på energihushållning vid ändring av byggnader. BBR 9:91 Allmänt. Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv el-användning. Regler om ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22 Men här står också: Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara. (BFS 2011:26). I BBR 9:92 Klimatskärm finns ett särskilt avsnitt om fönster: Fönstren är ofta av stor betydelse för hur byggnaden upplevs och dess kulturvärden. Skäl för avsteg från kravet på högsta U-värde kan vara om fönstren tillverkats speciellt för att tillgodose byggnadens estetiska värden eller kulturvärden. Ursprungliga fönster bör endast bytas om de kan ersättas av fönster som med avseende på material, proportioner, indelning och profilering är väl anpassade till 12

13 husets karaktär. Fönster kan också ha så betydande kulturvärden att de inte bör bytas om det inte finns synnerliga skäl. Istället bör andra åtgärder vidtas för att öka värmemotståndet. Erfarenheter Statens fastighetverk Statens fastighetverk har genomfört en stor undersökning Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde, daterad Inom projektet har 17 olika åtgärder genomförts med syfte att minska värmeläckage och flera fall även för att ge solskydd. Utgångspunkten har varit att de kulturhistoriska värdena inte får minska nämnvärt och att alla bågar och glas av kulturhistoriskt värde bevaras. Utvärdering har skett ur sex olika perspektiv; energi, miljö, komfort, antikvariska bedömningar, hantverk och ekonomi. Utvärdering av energianvändning, miljöpåverkan och ekonomi baseras på uppskattningar och beräkningar. Inga egna mätningar har genomförts. Den antikvariska bedömningen har utgått från hur de kulturhistoriska värdena i glas, snickerier och fönstret som helhet har påverkats, både utifrån och inifrån sett. Hantverket har utvärderats utifrån kvalitén på snickeriarbeten, måleri och montering. Resultatet presenteras i rapporten, som även innehåller vissa fördjupningar i form av bilagor inom områdena inomhusklimat, kylbehov, solavskärmning och beläggningar på glas. Nu ska sägas att de sju fönster i två statliga byggnadsminnen på Skeppsholmen i Stockholm, som ingått i projektet, är av äldre datum och med annan utformning än de i fd posthuset. Det är dock relevant eftersom detta arbete genomförst nyligen och på byggnader med motsvarande skyddsvärd status. Kontentan av undersökningen är att det är en svår balansgång att åtgärda fönster ur energisynpunkt och att samtidigt värna de kulturhistoriska värdena. Med de antikvariska aspekterna som utgångspunkt har projektet visat att vissa åtgärder är acceptabla medan de flesta inte kan utföras utan att de kulturhistoriska värdena förändras alltför mycket. Det finns många antikvariska exempel på att utbyte av fönster inte är den mest ekonomiska vägen att gå då det gäller värmeisolering. Det gäller även för energisexperter som räknar på just fönsterbyten och andra åtgärder för energibesparingar. Övrigt Vid samtal med utredaren Jonas Sjölund, energikonsulten FVB, tog jag del av deras skattning av U- värdet på 2,0 som verkar rimlig. Hans syn på saken är att de befintliga fönstren, genom tidigare genomförd renovering med extra isolerglas, håller god standard och att besparingen genom ett byte inte är ekonomiskt motiverad. Däremot att se över tätning och drevning för att få fullgott tätningsskydd. Ett flertal av de antikvarier och arkitekter jag lyssnat med i SPBA, Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier, är av samma uppfattning utifrån erfarenheter i deras yrkesverksamhet. 13

14 Antikvariska förslag till åtgärder Mitt förslag är att Diös avstår från fönsterbyte. Det finns flera anledningar till detta. 1) Originalfönstren (de som avsynats) befinner sig i ett mycket gott skick, med få skador. 2) En förändring genom fönsterbyte bidrar till att kulturhistoriska värden försvinner för alltid. 3) Men en av de avgörande utgår ifrån den konsult, som faktiskt analyserat energibesparingen, Jonas Sjölund, som själv utgår ifrån att det inte är ekonomiskt försvarbart. Enligt energibesparingskalkylen i FVB:s utredning är besparingspotentialen ca kr/år. Ett byte av 304 fönster kostar ca 2,5 miljoner kronor enligt Diös egen kalkyl. Det är beräknat på aluminiumfönster. Det tar omkring 50 år att tjäna igen den kostnaden. Eftersom fönstren som idag sitter här bör ersättas av likvärdiga fönster(vilket inte denna kostnadsuppskattning bygger på) drar kostnaderna iväg betydligt mer. Det är inte ekonomiskt försvarbart att byta dem. 4) Ytterligare en anledning utgörs av att de påstådda klagomålen från hyresgäster inte är vanligen förekommande och kan hänföras till andra orsaker än dåliga fönster, ex. vis mekanisk ventilation som skapar drag eller för hög innetemperatur i söderläge, vilka går att avhjälpa med kompletterande insatser. Hyresgästers klagomål varierar dessutom över årstiderna och från person till person, och torde vara en frekvent fråga för ett fastighetsbolag som hyr ut lokaler, och därför bemötas utifrån återkommande rutiner i förvaltningen. Åtgärder för befintliga fönster: 1) Inventering av samtliga fönster för att få en samlad bild av skador eller fel som bör åtgärdas. 2) Ordentlig tätning genom översyn av befintlig tätningslist, i synnerhet vid gångjärnen 3) Bakom listerna mellan vägg och karm finns även drevning som bör ses över. 4) Dessutom upplever jag att ingen normalt underhåll eller skötsel av fönstren förekommer. Därför bör rengöring och oljning av beslagen nog genomföras omgående. Ett upprepat underhåll bör därefter ske vart 3-5 år. Det måste praktiken utvisa. 5) Den besvärligaste frågan rör nog komplettering av trasiga gångjärn(som inte utgörs av något stort antal ännu, men blir det på sikt). Dessa finns inte kvar på marknaden. Nytillverkning kostar pengar och här kan kanske ett ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen hjälpa i processen. Källor FVB Sverige AB: Fönsterbyte Borgmästaren 10. En energibesparingskalkyl. Jonas Sjölund, Sundsvall, daterad Länsstyrelsen Västernorrland. Byggnadsminnesföklaring av kv Borgmästaren 10. Statens fastighetverk: Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde, daterad Dnr /11 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret. Planfrågor. Sundsvallsminnen, portal för Sundsvalls historia på webben, Sverige Praktiserande Byggnadsantikvarier, SPBA, rundfrågning bland medlemmarna. 14

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Information från styrelsen om fönsterrenovering/fönsterbyte i HSB 37

Information från styrelsen om fönsterrenovering/fönsterbyte i HSB 37 2010-12-06 Information från styrelsen om fönsterrenovering/fönsterbyte i HSB 37 Enligt vår förenings underhållsplan borde fastighetens fönster målas om nu. Somliga fönster har rapporterats vara i dåligt

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Ditt fönster in i framtiden...

Ditt fönster in i framtiden... Ditt fönster in i framtiden... Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren. Med fönstren får huset sin känsla och själ. Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför. Och

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX Minimerat underhåll och ökad komfort Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Sapa Fönster 1074 SX Extraisolerat fönster med lågt U-värde uppfyller

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Fönster Produktblad 2013

Fönster Produktblad 2013 Fönster Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER 1 INNEHÅLL FÖRSTA STEGET... 3 PROBLEM... 4 FÖNSTERTYPER... 5 VAD HAR JAG FÖR FÖNSTERTYP?... 5 VÄRMEISOLERING... 5 ÅTGÄRDER... 6 1+1 GLAS... 6 BYTE AV HELA FÖNSTERBÅGEN...

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje innehåll Fasta fönster FK/AFK... 4 trä och trä/aluminium Vridfönster VF/AVF... 5 trä och trä/aluminium sidohängda fönster sf/asf...

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Den vackraste utsikten!

Den vackraste utsikten! Den vackraste utsikten! WIRUS fönster en översikt Teknik Säkerhet Energibesparing Fönster Tillbehör WIRUS fönster.teknik, form och färg. WIRUS fönster WIRUS fönster uppfyller höga krav redan i grundutförandet.

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren www.helsingedorren.se 2015 Välkommen till Helsingedörren! Vi är ett företag från Hälsingland som startades 2006. Hos oss står du som kund alltid i centrum, vi

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

Fönster. Produktblad 2015

Fönster. Produktblad 2015 Fönster Produktblad 2015 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! Prislistan gäller fr o m 3 februari 2014 Outline i Sverige AB, 2014 Outlines produkter tillverkas efter vår standard avseende

Läs mer

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster HOGSTAD Fönster Den enkla lösningen HOGSTAD Fönster En smartare lösning, enkelt, snabbt och lönsamt När det är dags! Till slut går det inte längre att blunda för slitna fönster, där färg flagnar och trä

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN önster I Råd och riktlinjer berättas det om de olika byggnadsdelar som är utmärkande för modernismens sammanhållna bebyggelsemiljöer. Genom en skildring

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5 Kalender 2015 Funderar du på att renovera? Sätt dig in i hur ditt hus fungerar; var försiktig med att blanda nya och gamla konstruktioner. Nya och gamla material och tekniker fungerar på olika sätt. Lita

Läs mer

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster Windoor fönsterrenovering Tidlösa fönster Vi gör ditt gamla fönster som nytt Windoor har de smarta och lönsamma alternativen till att måla eller byta fönster. Våra olika renoveringssystem gör det enkelt

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Brf Boken i Järfälla. Informationsmöte om fönsterbyte 2015. Tid: 18.00 20.00 Datum: 20 november, 2014 Viksjöskolans Teater

Brf Boken i Järfälla. Informationsmöte om fönsterbyte 2015. Tid: 18.00 20.00 Datum: 20 november, 2014 Viksjöskolans Teater Brf Boken i Järfälla Informationsmöte om fönsterbyte 2015 Tid: 18.00 20.00 Datum: 20 november, 2014 Plats: Viksjöskolans Teater Agenda Introduktion och tidplan Syfte med bytet och ekonomi Varför ingen

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren.

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren. Inifrån sett Fördelar: Passar perfekt för fönster som ska vara öppningsbara med bredd över 130 cm. Max bredd för den typen av fönster bör inte överstiga 225 cm. Fönster som öppnas inåt brukar man ha på

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Fönster och fönsterdörrar 300 kr 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Inget är så betydelsefullt för ditt hus som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

CHECKLISTA Projektering

CHECKLISTA Projektering CHECKLISTA Projektering Aktiviteter: Typ av fönster Förtydligande: Vridfönster, sidohängt, fönsterdörr eller fast karm Inåtgående eller utåtgående Aluminiumbeklädnad eller ej Storlek fönster/hål Fönsterstorlekar

Läs mer

Nyhet! Dubbelt upp i ny design. Elit Vision Elit Retro. elitfonster.se

Nyhet! Dubbelt upp i ny design. Elit Vision Elit Retro. elitfonster.se nde 0 Nyhet! Dubbelt upp i ny design elitfonster.se Två stilmedvetna val Ditt val av fönster spelar stor roll för hela upplevelsen hemma hos dig. Ljuset, ljudet och känslan. I Elitfönsters nya design range

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

DOM 2015-09-30 Stockholm

DOM 2015-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-09-30 Stockholm Mål nr P 5081-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-19 i mål nr P 7176-14, se

Läs mer

Arkadien 5, Linköping

Arkadien 5, Linköping Arkadien 5, Linköping Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

fönster lyftgliddörrar ytterdörrar

fönster lyftgliddörrar ytterdörrar made in sweden fönster lyftgliddörrar ytterdörrar snyggt, smart och energieffektivt. när du väljer era. Allt fler ansluter sig till skaran som inser vikten av minskad energiförbrukning. Och i takt med

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade Prislista Fönster och altandörrar Samtliga priser är rekommenderade ca-priser. Moms ingår med 25%. Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2013 och tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar

Läs mer

SORTIMENT YTTERDÖRRAR BYGGDEKOR

SORTIMENT YTTERDÖRRAR BYGGDEKOR BYGGDEKOR SORTIMENT YTTERDÖRRAR Malmö: Lilla Uppåkra Byväg 123, 245 95 Staffanstorp Byggdekors Ytterdörrar Ytterdörren speglar i många fall hela husets karaktär. Vårt sortiment innehåller flera olika modeller

Läs mer