Innehåll. Året i korthet Vår organisation Mål i sikte Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta..."

Transkript

1 Årsredovisning 1

2 Innehåll Året i korthet Vår organisation Mål i sikte Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap Ekonomi Styrelse...34 Röster om oss...35 Logotypen är uppbyggd av tre figurer, egentligen stiliserade bokstäver: G, Å och V. Det är mjuka former från naturen med blad från Gästriklands landskapsblomma liljekonvaljen. En människa kan ses i bokstaven Å avfallshantering handlar alltid om den enskilda människans insatser. De tre returpilarna finns där, men inte övertydligt. Bumerangens former inget försvinner, allt kommer tillbaka symboliserar kretsloppet. Symbolen bildar en positiv enhet som utstrålar hopp och energi.

3 ÅRET I KORTHET Thomas har ordet Vi står väl rustade att möta framtiden. Thomas Nylund, förbundsdirektör. Bakåtblick med framåtsyftning År 2012 var Gästrike återvinnares elfte verksamhetsår. Ett år som i stor utsträckning präglats av aktiviteter som syftar till att vi ska stå väl rustade att möta framtiden. Året innan, 2011, firade vi 10-årsjubileum och unnade oss att blicka tillbaka på en rad av år med hög kundnöjdhet, god måluppfyllelse och en stabil ekonomi. Även 2012 kan nu infogas i den raden. Så vill vi också att det ska se ut i fortsättningen. Inte bara närmast påföljande verksamhetsår utan också i ett långsiktigt framtidsperspektiv. Rustning för framtiden Flera stora tunga utvecklingsaktiviteter drogs på allvar igång under Aktiviteter syftande till att säkerställa och skapa en bra plattform för framtidens utmaningar. Vi startade bygget för att utöka och förbättra den kapacitetsmässigt hårt ansträngda återvinningscentralen på Sörby Urfjäll i Gävle. Vi drev planering för en ny återvinningscentral i Älvkarleby och genomförde en del förbättringsåtgärder på våra mindre återvinningscentraler. Vi började förberedelserna för att under kommande år kunna ta över insamlingen av hushållsavfall i egen regi i hela vårt geografiska område. Vi har utvecklat och lanserat nya tjänster EL:IN för insamling av smått elavfall och tjänsten Farligt avfall för företag. Vi har inom ramen för det så kallade PUFF-projektet (Process Utveckling För Framtiden) steg för steg börjat införa nya IT-stöd delar av det integrerade verksamhetssystem som till fullo tas i drift Vi har genomfört en omfattande kompetensutveckling kring delegering och arbetsledning. 3

4 ÅRET I KORTHET Vi har sett över, förnyat och moderniserat vår webb och vår grafiska profil. Mer av detta kommer att förverkligas och synas under Kundnöjdhet och ekonomi Samtidigt som vi bedrivit ett omfattande framåtsyftande arbete inom vår organisation har vi ändå kunnat bibehålla en fortsatt hög kundnöjdhet och god uppfyllelse i alla våra årliga operativa mål och genomfört alla väsentliga aktiviteter vi föresatte oss i verksamhetsplanen för Ekonomin är balanserad. Trots stora utvecklingssatsningar och en expanderande verksamhet ligger taxan på hushållssidan på samma nivå som den var Inför 2013 sker inte heller någon höjning. hållbart med växande avfallsmängder som läggs på deponier. Under året har vi tagit emot ett antal studiebesök. Främst från Kina men besökare har även kommit från Latinamerika. Här finns en stor potential för utveckling av svensk kunskapsoch tjänsteexport. En export där vi från kommunal sida kan spela en betydande roll och bidra också till en regional näringslivsutveckling på hemmaplan. Mot det hållbara samhället En viktig händelse under 2012 var också den så kallade avfallsutredningen som presenterade sitt betänkande Mot det hållbara samhället (SOU 2012:56). Utredningen föreslår bland annat att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska övergå till kommunerna. Ett förslag som vi från kommunal sida välkomnar. I utredningen finns dock även andra förslag på förändringar som vi är mer tveksamma till. Vi ser nu med spänning fram mot vad det slutligen landar i. Klart är att vi kommer att ställas inför förändringar och utmaningar. Just precis vad vi under 2012 börjat rusta oss inför. Allt som allt 2012 var ett bra år och också ett avstamp mot en god och spännande framtid! Thomas Nylund förbundsdirektör Samverkan och samhällsnytta År 2012 kan också rubriceras som ett år som gått i samverkans tecken. Inte minst har vi haft ett mycket nära samarbete och utbyte med våra systerorganisationer Gävle Energi AB och Gästrike Vatten AB, bland annat i fråga om IT-stöd och olika kompetenser av gemensamt intresse. Allt med det yttersta syftet att kunna ge våra medborgare och kunder bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Internationellt perspektiv Sverige intar en världsledande position inom avfallshantering och återvinning. Med en återvinningsgrad på 99 % riktas omvärldens blickar mot Sverige då man i land efter land börjar inse att det inte är miljömässigt 4

5 Året i korthet Miljöpedagogerna har utbildat invånare. Vi har gjort klart den första etappen av utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle (95 %) av regionens hushåll sorterade ut sitt matavfall till kompostering. Över besökare på återvinningscentralerna! personer besökte den rullande miljöstationen för farligt avfall. ÅRET I KORTHET Vi pratade med kunder via vår kundservice på Vi löste kundärenden och skickade fakturor. Vi har infört sex nya IT-system. 365 företag har avtal att lämna grovavfall på återvinningscentralen. Tvättbilen har gjort rent drygt kärl. Våra chaufförer tömde kärl och containrar under året. Vi har gjort över 300 kundbesök hos företag. Vi genererade 125 artiklar och inslag i media. Vi ha arbetat fram ett koncept för miljöutbildningar för företag och sålt de första. Gästrike återvinnare satsar stort på att sprida kunskap och medvetenhet bland annat genom att besöka skolor och synas i media. 5

6 VÅR ORGANISATION För en värld som räcker längre Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bildat 2001 av våra fem medlemskommuner, Gävle, Ockelbo, Hofors, Sandviken och Älvkarleby. Vårt uppdrag är stort vi ska bidra till en värld som räcker längre. Vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och vi ska göra det genom att fokusera på avfall. Vi är ansvariga för regionens avfallshantering och vi arbetar enligt EUs avfallshierarki. Det innebär att vårt högsta mål är att minska avfallet. På vägen dit strävar vi efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. För att nå våra mål behöver vi arbeta tillsammans med regionens invånare, verksamheter och företag. Tillsammans behöver vi göra små och stora insatser i vardagen som bidrar i rätt riktning. För det går att göra skillnad. Ökad kunskap och medvetenhet är nyckeln till framgång. Hållbar utveckling måste förenas med såväl kundnytta som affärsnytta. Vi på Gästrike återvinnare satsar stort på att sprida kunskap, vägleda och utbilda för att ge tips och verktyg till miljöriktiga handlingar. Därför löper verksamheten från att samla in hushållssopor i egen regi, driva 13 återvinningscentraler och erbjuda företagskunder effektiva avfallslösningar, till att jobba tillsammans med skola och högskola, utbilda företag och att aktivt arbeta för miljöriktiga beteenden. Vi tömmer även enskilda avlopp och behandlar avfall via upphandlade entreprenörer. Vi ser många möjligheter för alla invånare att, både på jobbet Gästrike återvinnare finansieras av taxor och avgifter. Det går alltså inga skattemedel till verksamheten. Vi har inget ekooch i hemmet, bidra till en värld som räcker längre. Vår drivkraft är att göra det så enkelt som möjligt att göra de valen. Ett innovativt konstprojekt kopplat till ny teknik var årets aktivitet under avfallsveckan. Verksamheten finansieras av avgifter nomiskt vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. Vår vinst är istället nytta för kunderna, miljön och samhället. Prisexempel 2012 Villaägare med 190 liters kärl och kärl för centralkompost: kr per år. Samma avgiftsnivå som 2007! 6

7 Om Gästrike återvinnare Kommunalförbundet leds av förbundsfullmäktige med 20 ledamöter och 20 ersättare (fyra + fyra från varje medlemskommun). Fullmäktige har haft två ordinarie och ett extrainkallat möte under Mellan fullmäktiges möten styrs verksamheten av förbundsstyrelsen som består av fem ledamöter och fem ersättare (en + en från varje medlemskommun). Styrelsen har haft tio styrelsemöten och två dagar för verksamhetsplanering med Gästrike återvinnares ledningsgrupp. Vi omsätter 165 miljoner kronor per år och har 91 medarbetare. Fem kommuner med drygt invånare samarbetar genom Gästrike återvinnare. VÅR ORGANISATION Kundmöten Återvinningscentraler Kundservice Drift Marknad Utveckling Kommunikation Ekonomi Förbundsdirektör Förbundsstyrelsen Organisationen har tydligt fokus på kunden. Förbundsfullmäktige Våra fem perspektiv Kundnytta Samhällsnytta Miljönytta Gästrike återvinnares fem perspektiv speglar kärnan i vårt arbetssätt. Genom att fokusera på det goda medarbetarskapet och ledarskapet ökar vi förmågan att se helheten i våra arbetsflöden och processer. Det ger goda förutsättningar att vara till nytta för våra kunder, miljön och samhället. Tillsammans bildar perspektiven en helhet där alla delar är lika betydelsefulla för verksamheten. Medarbetarskap Ledarskap Processorientering 7

8 MÅL I SIKTE Mål och måluppfyllelse Övergripande inriktningsmål Vi har en miljöriktig verksamhet och skapar goda förutsättningar för alla att agera utifrån avfallstrappan. Mål År 2012 ska minst 95 % av människorna kunna beskriva hur de på rätt sätt lämnar farligt avfall från hushållet. År 2012 sorterar hushåll, restauranger, storkök och butiker ut minst 64 % av matavfallet så att det kan komposteras eller rötas. År 2012 sorterar hushållen ut minst 70 % av alla tidningar och förpackningar och lämnar till återvinning. Andelen människor som uppger att de medvetet väljer att konsumera på ett sådant sätt att de ger upphov till mindre avfall ska öka. Vi är lyhörda för kundernas behov, ger god service och förbättrar ständigt verksamheten. Nöjd-kund-index ska vara minst 84 %. Vi har en helhetssyn, samverkar med andra och prioriterar samhällsnyttiga lösningar för kunderna och miljön. Minst 90 % av invånarna ska veta varför det är bra för miljön att återanvända och återvinna. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans med betryggande resultat som innebär: - resultatmarginal på minst 0,9% av omsättningen - soliditet som inte understiger 30% - skuldsättningsgrad som inte överstiger 1,5 gånger. Processorientering Miljönytta Medarbetarskap Ledarskap Ledare och medarbetare bidrar till engagemang och öppet arbetsklimat baserat på respekt och skapar en trivsam arbetsplats. Minst 90 % av medarbetarna på Gästrike återvinnare upplever att de utövar ett gott medarbetarskap. Minst 80 % av medarbetarna upplever att de har ledare som utövar ett gott ledarskap. Vi skapar god kvalitet och effektivitet genom att arbeta processorienterat. Kundnytta Samhällsnytta Alla Gästrike återvinnares processer är kartlagda på lämplig nivå

9 Resultat och kommentarer 97 % 65 % 65 % Våra mål Alla målområden utgår från inriktningsmål som ringar in vad Gästrike återvinnares fem perspektiv syftar till att uppnå. Målen för verksamheten går också i linje med den nya avfallsplanen som gäller I tabellen bredvid ser du ett urval att våra 35 mätbara verksamhetsmål. MÅL I SIKTE 64 % (från 69 % 2011) 90 % Resultatet är en sammanvägning av hur enkelt våra kunder tycker det är att lämna sitt avfall, hur nöjda de är med den service de får, om de upplever att sopavgiften är prisvärd samt hur snabb och enkel vår handläggning är. Vår vision Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Det är de konkreta sakerna vi tillsammans gör i vardagen både kunder och medarbetare på Gästrike återvinnare som gör skillnad. Tillsammans kan vi värna om miljön och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, en värld som räcker längre. 100 % Resultatmarginal: 1,5 % Soliditet: 51,0 % Skuldsättningsgrad: 1,0 ggr 91% 66% Arbetet med våra processer har varit nedprioriterat under

10 Miljönytta Vårt eget miljöarbete Fordonspark med omtanke om miljön Gästrike återvinnare strävar efter att ha en fordonspark som ger så liten påverkan på miljön som möjligt. Vårt val för nya sopbilar är därför diesel och den senaste miljöklassningen. En ny baktömmande bil är en Dual-fuel som innebär att den kan köras på både biogas och diesel. Tjänstebilarna som används i en bilpool för organisationen körs med biogas. Detsamma gäller fastighetsskötarens nya bil som också använder biogas som drivmedel. Köpt begagnade kontorsmöbler Vi har köpt begagnade kontorsmöbler till tolv kontorsplatser för att täcka såväl nuvarande som kommande behov. Då ingår bord, stolar, bokhyllor, hurtsar och bordslampor. Kostnaderna uppskattas till halva priset för nyinköp och genom att köpa begagnat har Gästrike återvinnare sparat ca kronor. Utöver den minskade kostnaden har vi gjort en miljövinst eftersom möblerna får ett längre liv. Samkuvertering av fakturor sparar miljö och pengar Till dem som har flera fakturor samtidigt har vi börjat skicka alla fakturor i samma kuvert. På ett år innebär det att brev inte längre behöver skickas och att vi sparar kr. Det är bra för både miljön och för plånboken. Effektiv sortering i kontor och kök För att få alla medarbetare att sortera stort som smått både på kontoret och i lunchrummet har vi under året förbättrat möjligheterna. Det är viktigt att det är lätt att göra rätt, säger Ulrika Svensson som arbetar med att ge andra företag råd om hur de kan öka sin sortering. Under året har Gästrike återvinnare skaffat nya sorteringsmöbler för kontoret. Vi har tagit bort sopkorgarna i alla kontorsrum. Nu får alla ta sitt skräp till en gemensam sorteringsmöbel i korridoren. Där finns även full sortering av förpackningar av metall, plast och papper. Kontorspapper och well finns också i närheten, fortsätter Ulrika Svensson. En likadan sorteringsmöbel finns även i lunchrummet. Tidigare fanns de brännbara soporna bredvid tunnan för matavfall men det lockade till sig förpackningar som borde ha lagts till återvinning. Nu är det lika lätt att sortera rätt som det är att lägga fel. Sedan vi införde den nya sorteringen har mängden återvinning ökat och de brännbara soporna har minskat. Precis vad vi ville uppnå, konstaterar Ulrika nöjt. 10

11 Miljönytta Nya tjänster För att underlätta företagens sortering, förvaring och dokumentation av farligt avfall har vi arbetat fram lösningar som möter kraven på miljösäker hantering. Vi erbjuder skåp i olika storlekar och en box där företagen kan sortera och lagra sitt farliga avfall. Tydliga dekaler för kategorisering av avfallet ingår. För att möta lagkrav följer en pärm för dokumentation av det farliga avfallet med de olika skåpen och boxarna. Pärmen ger struktur och underlättar miljöriktig hantering. Vi möter företagens olika behov för förvaring av det farliga avfallet. EL:IN växer Återvinningsskåpet EL:IN har under 2012 gjort det enklare för människor att lämna in sitt elavfall till miljöriktig behandling. Hittills har 27 matbutiker i regionen köpt in skåpet. Nu kan man lämna gamla batterier, lampor och smått elavfall när man handlar mat. Målet är att öka tillgängligheten för människor att bli av med sitt elavfall, berättar Ulrika Svensson, miljökoordinator. Det fortsätter komma beställningar från butiker på EL:IN. Många andra kommuner har visat intresse för projektet. Kinna kommun köpte rättigheterna och Habo och Söderhamn har lagt in det i sin budget för Under introduktionsåret 2012 har invånarna lämnat drygt 1,3 ton i EL:IN. Miljöutbildning för företag Många företag och verksamheter har idag krav på sig att höja miljökompetensen hos medarbetarna. Gästrike återvinnare skräddarsyr nu miljöutbildningar för företag. Utbildningen lockar utifrån flera olika aspekter: Krav på att höja miljökompetensen. Kravet kan komma från miljöledningssystem. Vill profilera sig som ett miljöföretag. En förutsättning är att alla medarbetare har kunskap och motivation. Vill spara pengar. Miljö och ekonomi följs ofta åt. Man sparar in kostnader genom att sortera rätt och arbeta energieffektivt. De som beställt och deltagit på utbildningarna har varit väldigt nöjda och det ser positivt ut inför 2013 med flera intresserade företag. 11

12 Miljönytta Från studiebesök till business Det finns en stor potential för utveckling av svensk kunskaps- och tjänsteexport. En export där vi från kommunal sida kan spela en betydande roll och bidra också till en regional näringslivsutveckling på hemmaplan. Hittills kan vi dock se att det alltför ofta stannar vid just bara studiebesök. Det blir inga affärer. Detta vill både Tillväxtverket, Vinnova, Exportrådet och vår egen branschorga- nisation Avfall Sverige ändra på. Exportfrämjande insatser stöds nu på olika sätt. Inom Avfall Sverige har en särskild arbetsgrupp bildats med syfte att stimulera export av svenskt avfallskunnande i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Till ordförande för den arbetsgruppen har Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund utsetts. Miljöambassadörer från andra länder höjer kunskapen Sedan september 2012 medverkar Gästrike återvinnare tillsammans med Gävle kommun, Gävle Energi AB och Gästrike Vatten AB i ett Sida-finansierat SKL International projekt i Serbien. Det handlar bland annat om att etablera kommunal samverkan för att utveckla serbisk avfallshantering inför kommande inträde i EU. I oktober 2012 deltog vår förbundsdirektör i en svensk delegation som besökte Buenos Aires i Argentina och Montevideo i Uruguay. I båda dessa länder finns stort intresse av att ta del av svensk kompetens för att utveckla avfallshanteringen. Frågorna ges hög prioritet. I Buenos Aires deltog svenskarna i en stor avfallskongress. I Montevideo togs delegationen emot av Uruguays utrikesminister. Regional utveckling Under 2012 har Gästrike återvinnare medverkat i ett regionalt samverkansprojekt med inriktningen att bilda ett särskilt bolag för export av svenskt kunnande inom avfalls- och energiområdet. Medverkande och intressenter i projektet Infra Service Management är i tillägg till oss, Gävle Energi AB, Sandviken Energi AB, Greencon AB, Midroc AB, Mellansvenska Handelskammaren, Green Business Region Dalarna Gävleborg och Högskolan i Gävle. Gästrike återvinnare har stor potential för utveckling av svensk kunskaps- och tjänsteexport. 12

13 Miljönytta ASWR art space waste race Under årets Europa minskar avfallet samarbetade vi med Future Position X och Länsmuseet. Vi gav sju konstnärer en utmaning att samla in material på återvinningscentralerna och skapa konst. Till varje konstverk skapades tänkvärda historier om föremålens resa genom tiden och miljöpåverkan. Det visualiserades genom QR-koder till digitala kartbilder och fakta till varje föremål. Vid utställningen på Länsmuseet fick besökarna rösta på bästa konstverk och möjlighet att reflektera över materialets ekohistoria och att vi alla påverkar miljön genom våra val. Aktiviteten är nominerad till European Waste Reduction Award! Konstnärerna samlade ihop material och bakgrundshistorier till sina konstverk på återvinningscentraler. Miljöanpassad asfalt i Sandviken Både kundnytta och miljönytta var i fokus när Gästrike återvinnare beslutade att förbättra återvinningscentralen i Sandviken med miljöanpassad asfalt. När vi konsumerar kan vi alltid fråga efter och välja det som är tillverkade mer miljövänligt. Det håller ofta ner mängden avfall i produktionen. Åtgärderna i Sandviken är en del av Gästrike återvinnares långsiktiga plan för att höja nivån på regionens återvinningscentraler. Stora ytor av grus dammar och skapar dålig arbetsmiljö för både kunder och personal. Det finns även en risk att stenar fastnar under containrar och sedan lossnar under transporten. Även fast vi bygger ut återvinningscentralen i Gävle är det viktigt att vi ser och svarar på behov på de andra centralerna också, säger Peter Tham, enhetschef återvinningscentralerna. Gästrike återvinnare lägger miljöanpassad asfalt både i Sandviken och i Gävle. Den miljöanpassade asfalten är lika tålig som vanlig asfalt. Vid produktionen av miljöanpassad asfalt minskar utsläppen av CO 2 med upp till 30% jämfört med traditionell asfalt. 13

14 Miljönytta Lämna gips till återvinning Sandvikenbor som ska rusta och riva väggar hemma kan nu lätta sitt miljösamvete genom att lämna gammalt gips till återvinning. På återvinningscentralen i Sandviken finns en ny container där man kan slänga gips. Gamla gipsväggar blir nya gipsskivor. Vinsten för miljön är att vi slipper bryta råvara i naturen för att göra nytt gips. Istället använder vi den gips som redan finns i omlopp i samhället. Nu när det tekniskt går att återvinna gips ska de som renoverar få möjlighet att göra det miljömässigt bra, säger David Säll, arbetsledare på återvinningscentralen. Om allt fungerar bra så blir det gipsåtervinning på fler orter. Event för återbruk i Hofors och Ockelbo Under årets Framtidsvecka samarbetade vi med hjälporganisationer i Ockelbo och Hofors. De stod på återvinningscentralerna och tog emot saker till sina verksamheter. Vi bjöd på ekologiskt fika och berättade om vinsterna med att återanvända saker. Gävle kommuns miljöstrategiska program Gävle kommun har tagit fram ett förslag för hur man ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Gästrike återvinnare har deltagit i tre olika temagrupper: Konsumtion och avfall, Mark byggande och boendemiljö samt Transporter. Det är ett ambitiöst samarbete som ska ta fram mål och strategier för Gävle kommuns miljöarbete. Målen i avfallsplanen för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby ligger till grund för en stor del av målen som temagruppen Konsumtion och avfall har föreslagit. 14

15 Samhällsnytta Studentanalys av arbetsmiljön I början av april tog vi emot två studenter från Miljöteknikutbildningen vid Högskolan i Gävle. Under tio veckor analyserade de vårt arbetsmiljöarbete i förhållande till ledningssystemet för arbetsmiljö. Resultatet pekar ut förbättringar som organisationen kan åta sig. Elevens val i Älvkarleby Under hösten genomförde miljöpedagogen Lena Öman ett Elevens val-tema på Bodaskolan i Skutskär. Elever i årskurs 1-6 fick se hur maskar påverkas av sopor på fel ställe vad som händer när sopor slängs ute i naturen. Yttrande över Avfallsutredningens remiss Regeringens avfallsutredning som presenterades under hösten föreslår flera genomgripande förändringar av ansvaret för insamling av olika avfallslag. Förslaget skickades ut på remiss under hösten och Gästrike återvinnare var en av de som lämnade in ett yttrande på förslaget. Kommunalt ansvar för tidningar och förpackningar? En av de viktigaste förändringarna som föreslås är att ett kommunalt ansvar för insamling av hushållens tidningar och förpackningar införs. Det innebär att vi skulle få större möjligheter att hitta lokala lösningar på insamlingen av tidningar och förpackningar och att det skulle vara möjligt att kunna hitta mer tillgängliga sätt för exempelvis villakunder att kunna lämna sitt avfall. Vi tror att vi skulle kunna bidra till att mer avfall samlas in till återvinning, säger Mirja Törnquist på utvecklingsenheten. Det föreslås också att alla verksamheter ska ansvara för allt sitt avfall och det så kallade med hushållsavfall jämförligt avfall ska avregleras. Verksamheter ansvarar själva? Det förslås att endast avfall från bostäder skulle vara ett kommunalt ansvar. Förslaget skulle få flera konsekvenser för både oss och våra kunder. Exempelvis skulle det kunna innebära att mindre verksamheter ute i glesbygden kan få fördyrande kostnader för sin avfallshantering om marknaden inte visar sig vara intresserad av att hämta dessa sopor. Det innebär också att Gästrike återvinnare riskerar att tappa inkomster om många verksamheter upphör att anlita oss. Nya regler för hushållens grovsopor? Det förelås också att hushållen skulle kunna anlita vissa godkända entreprenörer för att hämta grovavfall hos hushållen. Detta förslag tror vi skulle kunna leda till oklarheter om vem som verkligen ska ansvara för hushållens avfall, och att det endast avfall som är värt pengar blir intressant för marknaden att hämta, medan kostsamt avfall lämnas. Orsaken till förslaget var att vissa kommuner inte erbjuder hämtning av grovavfall, men det är en tjänst som vi erbjuder. 15

16 Samhällsnytta Hållbar integration Gästrike återvinnare har skapat en samarbetsmodell för ett kunskapsnätverk. Det handlar om nyanlända invandrarsvenska vuxna som möter samhällsaktörer för att lära av varandra om miljö. Många aktörer i samhället vill gärna vara med och underlätta integration men känner att det blir ett allt för stort arbete. Vår förhoppning är att många olika grupper, med den här modellen, kan samlas kring miljö och integration, säger Lena Öman, miljöpedagog på Gästrike återvinnare. Intresset är stort både bland regionens företag och offentliga aktörer. Genom arbetssättet kan organisationer genomföra en gedigen kunskapshöjning men hålla den egna insatsen på en nivå som passar den egna organisationen.? Sköna gröna Sätra Vi bjöds in av Gavlegårdarna för att delta i projektet Sköna gröna Sätra där stadsdelen ska genomgå en omfattande förnyelse där höga miljöambitioner har satts, bland annat med avseende på avfallshantering. Under 2012 har första delen i detta projekt påbörjats vilket avser Sicksackvägen 34 som byggs om till ett 70+ boende. Vi har bifogat underlag till upphandlingen av byggentreprenaden med principförslag på lösningar för avfallshantering, med fokus på användarvänlighet och hög tillgänglighet för de boende. Målet är att föra in delvis nya idéer för att uppnå en hög grad av källsortering och bidra till en hög miljöprofil i projektet. 16

17 Samhällsnytta Sorteringsmöjlighet i Kvarnparken Gästrike återvinnare har tillsammans med Tekniska kontoret tagit fram sorteringsskåp för brännbart, matavfall, förpackningar och tidningar. Det började med ett medborgarförslag till Gävle kommun om att få möjligheten att sortera ut förpackningar och tidningar till återvinning i centrala Gävle. Skåpet har tagits fram med en egen profil för kommunen. Faller försöket väl ut och sorteringsgraden är godkänd så kommer eventuellt fler skåp att dyka upp på ytterligare platser i centrala Gävle. Belysning av plattskärmar Samarbete inom regionen För oss är det viktigt att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Ett viktigt steg är att samarbeta med partners av olika slag för att säkerställa kompetens på lång sikt. Inom våra medlemskommuner finns mycket sådan kompetens att hämta. Genom ett regionalt samarbete där vi lär av varandra, utvecklas tillsammans och även delar kompetenser blir alla inblandade mer kostnadseffektiva. De verkliga vinnarna blir våra kunder eftersom de får mer för pengarna. Sedan ett drygt år tillbaka pågår ett sådant samarbete tillsammans med Gävle Energi. Arbetet har sin utgångspunkt i den likartade affärssystemlösning där ITdriften till stor del kan samköras. För att få det att fungera är även Gävle kommuns IT-avdelning med och bidrar till att lösningen är möjlig. På sikt får vi lättare att gemensamt utveckla våra verksamheter och vi kan dra nytta av våra gemensamma verktyg och dela utvecklingskostnader. Förutsättningar för att genomföra förbättringar är likartade vilket innebär att vi kan växla ut en stor verksamhetsnytta. Idén presenterade Chalmers Industriteknik på en workshop hos Gästrike återvinnare. Resultatet blev att företaget Två Punkt Ett gör belysning av uttjänta plattskärmar. Företaget håller till på Sörby Urfjäll i Gästrike återvinnares lokaler. Belysningsarmaturerna kan användas i kontor och andra miljöer där man vill dra nytta av den känsla av dagsljus som de ger. Det är en stor miljönytta både genom att återbruka skärmarna och genom att belysningen är mycket energisnål. Produkter tillverkade på ett hållbart sätt är framtiden. Tänk om vi kunde få till en återvinningens Silicon Valley här i Gävle! säger Thomas Nylund. 17

18 Kundnytta Ny återvinningscentral i Gävle Behovet av en större mottagningskapacitet på återvinningscentralen i Gävle har stått klart sedan några år tillbaka. Den nuvarande centralen byggdes med tanken att kunna ta emot ca 250 besökare per dag, men det stadiet är sedan länge passerat. Idag ligger snittet på 600 besökare och vi har ibland toppar på över besök. Eftersom Gästrike återvinnare inte lyckades finna en lämplig lokalisering i den norra delen av staden, övergick vi till att planera för en utbyggnad av den befintliga återvinningscentralen på Sörby Urfjäll. Planeringsprocessen var lång med en gedigen förankring bland medarbetarna, i synnerhet de på återvinningscentralen, innan bygget drogs igång i juni. Planeringsarbetet var viktigt. Det tog visserligen lång tid och var krävande för många inblandade, men nu skördar vi frukterna av det. Hittills har inga större misstag gjorts, säger Peter Tham, chef för återvinningscentralerna. Eftersom återvinningscentralen måste vara öppen under hela ombyggnadsperioden sker bygget i två etapper. Den första avslutades den sista december Ett nytt fint hus för inlämning av el- och farligt avfall står färdigt på ytan strax efter infarten. Betongfickor för avlämning av vissa svårhanterliga avfallsslag står färdiga och det finns nu bättre ytor för avlämning för kyl/frys och vitvaror. Dessutom har hela rangerplanen asfalterats vilket gör arbetsförhållanden betydligt bättre för de chaufförer som rangerar containrar. Under det kommande årets första fyra månader kommer Gästrike återvinnare att ha en provisorisk återvinningscentral på ytorna kring den nya miljöstationen medan rampen byggs om. Hela bygget beräknas vara klart i juni När allt är färdigt kommer vi att ha en toppmodern återvinningscentral med mycket bättre hantering av farligt avfall och en mottagningskapacitet på mer än det dubbla jämfört med idag, säger Peter. Utökad pilot för riset i trädgården Under 2011 erbjöd Gästrike återvinnare invånarna i ett pilotområde i Gävle kommun att teckna abonnemang för hämtning trädgårdsavfall. Försöket blev lyckat och under 2012 har området för pilotförsöket förlängts. Den som har abonnemang lägger sitt trädgårdsavfall i ett särskilt kärl som vi tömmer varannan vecka. Abonnemanget är perfekt för dem som tycker det är krångligt att göra sig av med ris, ogräs och löv från trädgården, berättar Bengt Jonsved på driftenheten. För den som inte har så stora mängder avfall är storsäck ett annat alternativ för att bli av med riset i trädgården. 18

19 Kundnytta Kunderna tycker vi är prisvärda Varje år gör Gästrike återvinnare kundundersökningar för att följa upp den verksamhet vi bedriver. Årets kundundersökning visar bland annat att ca 76 % av våra kunder tycker att Gästrike återvinnare är prisvärda. Det är en ökning med drygt 25 % från året innan. Kundernas tio i topp Kundönskemål 1 Större återvinningscentral på Sörby Urfjäll 2 Öppettider på återvinningscentralerna - öppet flera dagar i veckan, helgöppet, öppet under storhelger, kvällsöppet. 3 Återvinning av tidningar och förpackningar kunderna vill ha närmare till stationerna, tätare tömningar och bättre städning. 4 Information informera nysvenskar mer, mer information i skolorna, mer utskick, mer sorteringsinformation, visa hur systemet ser ut, var tar det insamlade vägen. 5 Möjlighet att få hämtning av grovsopor vid bostäder. 6 Enklare att lämna sitt elavfall och batterier. 7 Jordförsäljning - mer jordförsäljning, gratis jord, fler mobila jordförsäljningsdagar, hemkörning av jord. 8 Flexibla intervaller och flexibla säsonger på sophämtningen. 9 Hämtning av tidningar och förpackningar vid bostäder. 10 Viktbaserad sopavgift. Åtgärd En utbyggnad har påbörjats och blir klar under våren Ett projekt där vi ser över och förbättrar öppettiderna pågår. Vi har framfört dessa önskemål till Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna. Vi har inte möjlighet att påverka på annat sätt då vi i nuläget inte råder över detta insamlingssystem. Gästrike återvinnare arbetar systematiskt med information och kommunikation på flera olika sätt. Våra miljöpedagoger utbildar skolelever och håller utbildningar för företag, bostadsrättsföreningar och vuxengrupper. Samtidigt arbetar vi med att tillhandahålla information och kommunicera med våra invånare även genom digitala och tryckta kanaler. Möjligheten att få grovsopor hämtade hemma mot avgift finns. Under 2012 införde vi återvinningsskåpet EL:IN för smått elavfall. Skåpet placeras ut i matbutiker för att göra det enklare att lämna elavfall till en miljöriktig behandling. Under 2012 togs beslutet att sluta med jordförsäljning till privatkunder. Ett starkt vägande skäl är att bidra med större miljönytta genom att återföra näringsämnen i kretsloppet till traktens lantbrukare. Det finns möjligheter till flexibilitet, till exempel kan man ha hämtning av sina brännbara hushållssopor var fjärde vecka eller var tredje månad. Men vi behöver bli bättre på att informera om det. Vi kommer att utreda detta, men avvaktar regeringens avfallsutredning. Vi har inte viktbaserade avgifter, men volymbaserade på så sätt att det kostar mindre att ha mindre kärl eller hämtning mer sällan. Det ska löna sig att sortera. 19

20 Kundnytta Vi tvättar allt fler kärl åt kunderna Efterfrågan för kärltvätt har varit stor under året. Båda bilarna för kärltvätt har varit ute på jobb så gott som konstant under hela säsongen, berättar Catarina Ehn som arbetar med kundservice mot företag och bostadsrättsföreningar. Gästrike återvinnare har också köpt in en stationär kärltvätt som gör det möjligt att tvätta kärl kontinuerligt under hela året. Tidigare har det periodvis funnits stora lager med otvättade kärl. Fortsätter leta plats för ny central i Älvkarleby Under året har arbetet med att hitta en bra lokalisering för en ny återvinningscentral i Älvkarleby kommun fortsatt. Den tidigare så lovande platsen vid Västanåvägen, där vi också påbörjade ett detaljplanearbete visade sig vara placerad ovanpå en potentiell vattentäkt. Därför har vi valt att avbryta det påbörjade detaljplanearbetet. Vi har återgått till det ursprungliga förslaget att placera den nya återvinningscentralen vid södra industriområdet i Skutskär. Där behöver bullerfrågor och trafiksäkerhetsfrågor ses över innan ett nytt förslag blir aktuellt. Förhoppningen är att vi under 2013 kan besluta om var den nya centralen ska byggas. Barnens dag i Sandviken Under barnens dag i samband med Sandvikens 150-årsjubileum deltog vi med en sopsorteringsövning. Det var populärt och väldigt många barn deltog. Några lyckliga vann biobiljetter för sin insats. Företag återvinner 365 företag har avtal att lämna sorterat verksamhetsavfall på återvinningscentralen. De skräddarsydda avtalen baseras på varje företags behov och avfallsmängder. Ny visuell identitet Hur vi kommunicerar visuellt är en del av vårt varumärke. Därför har vi under året tagit fram en varumärkesstrategi och en ny visuell identitet. Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bild- och illustrationsmanér. Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att göra vår verksamhet mer känd, säkra kvalitet och vi får ett konsekvent utseende över tid. 20

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer