Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar"

Transkript

1 Uppföljning Komma i kontakt med berörda ungdomar Samverkan Dokumentera Skaffa information om sysselsättning Koll Flexibilitet Erbjuda individuella Insatser Registrera information Bemötande Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

2 Innehåll Begreppsdefinition... 3 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar... 4 Bakgrund - lagstiftning... 4 Syfte... 4 Mål för Partille kommun Organisation och ansvarsfördelning... 5 Portens arbete... 6 Samverkan... 6 Förstärkt samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsförvaltningen... 6 Förstärkt Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen... 6 Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret... 7 Kartläggning av aktuella ungdomar... 7 Rutiner för kontakt med ungdom... 7 Steg 1 Att komma i kontakt med ungdom... 8 Steg 2 Kartläggning av behov... 8 Steg 3 Insatser... 9 Steg 4 Uppföljning/utvärdering och revidering av Insatser och handlingsplan Registrering och dokumentation Registerföring Dokumentation på individnivå Utvärdering Politisk förankring Utvärdering av handlingsplan Utvärdering av operativt arbete Kontaktuppgifter Partille kommun Bilagor Samtalsblankett Kommunalt aktivitetsansvar Samtycke Kommunalt aktivitetsansvar Individuell handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Användbara länkar och it-stöd KAA/Porten Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 2 (18)

3 Begreppsdefinition Porten Den verksamhet i Partille som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret/dua 1 KAA- Kommunens aktivitetsansvar KAA- ungdom. Ungdom som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Insats- De aktiviteter som kommunen erbjuder i egen regi eller i samverkan med annan aktör för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. 1 Delegationen för unga till arbete Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 3 (18)

4 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar I denna plan beskrivs hur Partille kommun ska fullfölja uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år under höstterminen 2016 och vårterminen Bakgrund - lagstiftning Skollagen 2 fastställer följande skyldigheter för kommunen: Kommunen ska: 1. Föra ett register över de ungdomar som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 1. Löpande under året hålla sig informerad om hur de berörda ungdomarna är sysselsatta. 2. Erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella Insatser. Insatserna ska i första hand syfta till att motivera dem att påbörja eller återuppta en utbildning. 3. Dokumentera sina insatser. Syfte Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig påbörjat eller som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i utbildning och i förlängningen hamna i arbetslöshet 3. Den kommunala handlingsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras för att en ungdom så snabbt som möjligt ska få det stöd hen behöver för att kunna komma vidare i livet. Mål för Partille kommun Att kartlägga och registrera 100 procent av de Partilleungdomar som befinner sig i målgruppen det kommunala aktivitetssansvaret. - Att komma i kontakt med 95 procent av KAA-ungdomarna och erbjuda dem utan långsiktig sysselsättning insatser med syfte att återgå till eller närma sig studier alternativt arbetsmarknad. Detta mål är även inskrivet i den överenskommelse 4 som tecknats mellan kommun och Arbetsförmedling gällande DUA kap. 9 Skollagen 3 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan Ett förtydligat ansvar för stat och kommun, s Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 4 (18)

5 Organisation och ansvarsfördelning Avdelningschef på Utbildningsförvaltningen ansvarar för organisationen av det kommunala aktivitetsansvaret i Partille kommun. Arbetet leds av rektor för Introduktionsprogrammen på Partille gymnasium. Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen och Introduktionsprogrammen har huvudansvar för att genomföra kartläggning och uppföljning av ungdomar. De har även i uppgift att föra register över ungdomarna, dokumentera insatser och rapportera till SCB enligt Skollagen 5 och Förordningen 6 om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Studie- och yrkesvägledarna ingår i ett tvärprofessionellt ungdomsteam tillsammans med en jobbcoach från Arbetsmarknadsenheten, en personal från kommunens fältverksamhet och ungdomshandläggare från Arbetsförmedlingen. Teamet har även tillgång till en socialsekreterare från barn och unga myndighet. Teamet går under verksamhetsnamnet Porten som etablerades redan under Avdelningschef AC Enhetschef/rektor KAA, IM Rektor KAA/IM Ansvariga för kartläggning, uppföljning, dokumentation och rapportering. SYV KAA/Vux SYV KAA/IM Operativt ungdomsteam Fältare SAF Jobbcoach AME Handläggare AF Socialsekreterare SAF 5 29 kap. 9 Skollagen 6 10 Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 5 (18)

6 Portens arbete Portens uppgift är att samverka för att erbjuda ungdomar bästa möjliga insatser utifrån respektive förvaltning/myndighet. Teamet träffas en gång i månaden för att diskutera redan aktuella och gemensamma ärenden, där även nytillkomna KAA-ungdomar hanteras. En eftermiddag i veckan arbetar Portens team direkt mot ungdomar med drop inverksamhet och förbokade möten. Vid dessa tillfällen kartläggs ungdomarnas behov enligt samtalsmall (bilaga 1). Därefter upprättas individuella handlingsplaner (bilaga 2) och ungdomarna slussas vidare till lämplig insats. Insatserna kan erbjudas/utföras av medlemmar ur Porten eller av annan personal/aktör. Samverkan Utöver det arbete som sker i Porten har Partille kommun särskilt arbetat för att underlätta samverkan gällande ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret mellan olika enheter, förvaltningar och myndigheter. Förstärkt samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsförvaltningen När en socialsekreterare på enheten för Barn och Unga, Ekonomiskt bistånd eller Familjerätten inom Social- och arbetsförvaltningen har ett aktuellt ärende, där ungdomen är mellan år och vad socialsekreteraren erfarit varken är i studier eller i arbete, skall hen upplysa de aktivitetsansvariga studie- och yrkesvägledarna om att ungdomen är uppföljd och erbjuds insatser alternativt inte är uppföljd/erbjuds insatser. Detta är en förutsättning för att register- och dokumentationsskyldigheten skollagen 7 ska kunna fullföljas. Samtidigt innebär denna reella och förvaltningsövergripande samverkan att risken för oprofessionellt dubbelarbete minimeras och att en KAA-ungdom snabbare kan kartläggas och erbjudas insatser. Förstärkt Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen Inom DUA har kommunen skrivit en lokal överenskommelse 8 med Arbetsförmedlingen för att stärka samverkan och insatser för ungdomar år som saknar fullständig gymnasieutbildning eller är arbetslösa kap. 9 Skollagen 8 Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 6 (18)

7 Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret Kartläggning av aktuella ungdomar Kartläggningen utgår från det regionala web-stödet för KAA elevinformation.se 9. Systemet hämtar varje dygn information från IT-stödet GRUUS Göteborgsregionens Ungdomsuppföljningssystem där samtliga ungdomar inom regionen registreras utifrån olika händelsetyper som visar huruvida en ungdom befinner sig i studier eller inte respektive har fullständig gymnasieutbildning eller inte. Beroende på händelsetyp kan det finnas en oklarhet om ungdomen tillhör aktivitetsansvaret eller inte. I dessa fall gäller följande rutiner: Vid studieavbrott eller skolbyte kan det bli aktuellt att först kontakta den externa administratör som har registrerat händelsetypen i GRUUS, alternativt studie- och yrkesvägledare eller rektor för att förvissa sig om att det rör sig om en korrekt registrering och/eller om det föreligger en plan för ungdomen. Vid avbrott på den lokala gymnasieskolan Partille gymnasium skall en dialog med aktivitetsansvariga redan ha skett före utskrivningen. För nyinflyttade ungdomar till kommunen/göteborgsregionen är steg ett att kontakta aktivitetsansvariga i avlämnande kommun som kan svara på eleven är föremål för KAA eller inte. Om det visar sig att eleven har examen eller är studerande på skola och läser motsvarande nationellt program utanför göteborgsregionen avslutas de i systemet. Nyanlända ungdomar som får svenskt personnummer blir också aktuella för aktivitetsansvaret. Gällande dessa ungdomar samverkar studie- och yrkesvägledarna med kommunens interkulturella centrum 10 samt med Social och arbetsförvaltningen. Ungdomar som saknar händelsetyp/känd sysselsättning jämförs med kommunens elevregistreringssystem Extens. Elever som går kvar i grundskola eller i gymnasiesärskola avslutas i systemet. Rutiner för kontakt med ungdom När en ungdom visar sig tillhöra målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret påbörjas en process för att komma i kontakt med ungdomen, utreda dess behov och därefter erbjuda lämpliga individuella Insatser. Rutinerna följer enligt nedan i turordning till dess att ungdomen är nådd och aktuell för nästa steg. Rutinerna är skrivna utifrån att ungdomen är över 18 år. Om en ungdom är omyndig kontaktas istället vårdnadshavare Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 7 (18)

8 Steg 1 Att komma i kontakt med ungdom Vad Hur? När Ansvarig Telefonsamtal Ungdomar som har ett känt telefonnummer kontaktas via telefon. Ej svar röstmeddelande lämnas. Inom en vecka från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Studie- och yrkesvägledare Sms Till de ungdomar som ej svarat i telefon skickas sms med kontaktförfrågan. Inom en vecka från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Studie- och yrkesvägledare Brev 1 Kontakt med Porten Sociala medier Brev 2 Uppsökande personlig kontakt Brev 3 Hembesök Orosanmälan till Socialtjänsten Ett första brev med information och kontaktförfrågan skickas. Ny ungdom lyfts i Portens team för att undersöka om etablerad kontakt redan finns och om det föreligger behov av ytterligare insatser. Meddelande med information och kontaktförfrågan skickas via sociala medier. Nytt brev skickas med erbjudande om kontakt. Fältare försöker nå ungdom personligen. Brev gällande planerat hembesök skickas. Fältare och studie- och yrkesvägledare gör hembesök hos ungdom som ej har nåtts på annat sätt. Om ungdom ej är hemma lämnas information i brevlådan. Rektor gör en orosanmälan Inom två veckor efter registrering i elevinformation.se Senast vid Portens månadsmöte. Inom en månad från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Inom en månad från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Inom sex veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Efter åtta veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Efter tio veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se. Vid misstanke om att en ungdom far illa. Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Studie-och yrkesvägledare Fältare och studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare och Fältare Studie- och yrkesvägledare och Fältare. Rektor för det Kommunala aktivitetsansvaret Steg 2 Kartläggning av behov När ungdomen har nåtts och visat sig tillhöra målgruppen för aktivitetsansvaret påbörjas en kartläggning av den unges behov. Vad Hur När Ansvarig Kartläggningssamtal-telefon När ungdomen har nåtts på eller bokat möte telefon eller personligen. Ungdom avböjer stöd /är i sysselsättning. Kartläggningssamtal enligt samtalsmall (bilaga 1) kartläggning av behov samt erbjudande om insatser. Samtycke skrivs (bilaga 2). Om ungdom avböjer stöd och/eller har sysselsättning registreras detta i Efter kartläggningssamtal. Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 8 (18)

9 Samtal 2 - Upprättande av Individuell handlingsplan elevinformation.se med påminnelse om att ta ny kontakt efter tre månader. Fördjupad individuell kartläggning av behov som avslutas med upprättande av individuell handlingsplan (bilaga 3). Inom två veckor efter första samtal om det vid kartläggningssamtalet visar sig att den unge är i behov av insatser inom KAA. Insats påbörjas Utifrån handlingsplan. Efter upprättande av handlingsplan. Studie- och yrkesvägledare samt vid behov annan lämplig personal från Porten. Studie- och yrkesvägledare. Steg 3 Insatser Hemkommunen har enligt skollagen 11 inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella Insatser. Dessa ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I dagsläget erbjuder Partille kommun följande: Studie- och yrkesvägledning Samtal med studie- och yrkesvägledare enskilt eller i grupp. Samtalen kan exempelvis syfta till att motivera, vidga perspektiv eller hitta nya utbildningsalternativ. Praktik eller arbetsträning via kommunens arbetsmarknadsenhet. Praktik kan innebära en möjlighet att få prova på ett yrkesområde, leda till arbetserfarenhet, referenser och motivera till fortsatt sysselsättning. Arbetsträning kan vara en möjlighet för individen att återgå till rutiner, social samvaro, aktivering och genom detta främja individens hälsa. Coachning/ Stöd i att söka arbete. Via arbetsmarknadsenheten erbjuds även individuell coachning, stöd i att skriva cv, intervjuträning, tillgång till rekryteringsträffar med mera. Studiebesök på skolor och arbetsplatser. Insatser i samverkan Stöttning i kontakt med arbetsförmedling, socialtjänst, interkulturellt centrum, skola eller annan verksamhet exempelvis samordningsförbundet Balder 12 eller ungdomsmottagning. Om inte ovan uppfyller ungdomens behov arbetar Porten aktivt för att erbjuda andra/nya insatser. 11 Skollagen 2010: kap, Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 9 (18)

10 Steg 4 Uppföljning/utvärdering och revidering av Insatser och handlingsplan Lämplig representant ur Porten ansvarar för genomförandet av insatsen. Studie- och yrkesvägledarna följer upp och utvärderar insatsen utifrån den individuella handlingsplanen och bär huvudansvar för att dokumentation. Vad Hur När Ansvarig Genomförande Insatsen genomförs enligt Enligt handlingsplan Ansvarig för Insats individuell handlingsplan. Avstämning Insatsen Ansvarig för Insats och ungdom Kontinuerligt Ansvarig för Insats stämmer av och anpassar Insatsen regelbundet Uppföljning av Insatser och handlingsplan Revidering Studie- och yrkesvägledare följer upp Insatser utifrån handlingsplan med ansvarig personal och/eller ungdom. Insatser revideras vid behov. Handlingsplanen uppdateras. Minst var tredje månad. Studie- och yrkesvägledare Registrering och dokumentation Studie- och yrkesvägledarna utför arbetet kring dokumentation och registerföring. Registerföring Kommunen för ett register över aktuella KAA-ungdomar enligt förordning 13 om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar via ITstödet elevinformation.se. Uppgifterna rapporteras halvårsvis till skolverket via Statistiska centralbyråns undersökning gällande kommunernas aktivitetsansvar 14. Uppgifterna innehåller framför allt information om berörda ungdomar, deras sysselsättning, och vilka Insatser de har tagit del av under perioden. Dokumentation på individnivå De insatser som kommunen erbjuder inom aktivitetsansvaret ska enligt skollagen dokumenteras. Dokumentationen ska utgå från ungdomens mål och vara ett stöd för ungdomen och kommen att komma överens om lämpliga Insatser. Dokumentationens innehåll ska utgå från Skolverkets föreskrifter 15 om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Partille kommun använder sig av en individuell handlingsplan (Bilaga 3) Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Skolverkets föreskrifter Dokumentationen om insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 10 (18)

11 Utvärdering Politisk förankring Det kommunala aktivitetsansvaret ska vara en stående rapporteringspunkt på Utbildningsnämndens agenda samt på Utbildningsförvaltningen ledningsforum. Utvärdering av handlingsplan Utvärdering av handlingsplanen genomförs i juni 2017 och eventuell revidering av denna ska vara klar i augusti Utvärdering av operativt arbete I anslutning till att handlingsplanen utvärderas ska resultaten från samtalsblanketterna och ungdomarnas individuella handlingsplaner sammanställas och analyseras. Blanketternas innehåll och funktion ses över och uppdateras. I analysen fokuseras särskilt på frågan vad som hade kunnat få en ungdom att fullfölja sin gymnasieutbildning för att kommunen ska kunna utveckla sitt förebyggande arbete. Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 11 (18)

12 Kontaktuppgifter Partille kommun 2016 Avdelningschef: Lena Almqvist Rektor KAA/IM Sofie Andrésen Studie- och yrkesvägledare KAA/vux Christine Olausson Studie- och yrkesvägledare KAA/IM Andrea Toth Jobbcoach AME Maria Skattner Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 12 (18)

13 Bilaga 1 Samtalsblankett Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn, efternamn Personnummer Adress Postnr, ort Telefonnummer E-post Vårdnadshavare (om du är under 18 år) Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer Har du examen från gymnasiet? Ja, högskoleförberedande examen Ja, yrkesexamen Vilket program gick du?... Nej, jag har studiebevis Nej, jag har gjort avbrott Nej, jag har gymnasieintyg Skulle du vilja berätta lite om anledningen till att du inte längre går i skolan? Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

14 Vad tror du hade krävts för att du skulle stanna kvar? Vad gör du idag? Arbetar Arbetssökande Annan utbildning... Annat... Har du några tankar/önskemål om framtiden? Kan du tänka dig att börja studera igen? Vad tror du att du behöver för att nå dit? Datum Samtal utfört av: Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 14 (18)

15 Bilaga 2 Samtycke Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn: Personnummer: Startdatum KAA: Vårdnadshavare/kontaktperson: Efternamn: Mobilnummer: Slutdatum KAA: Telefonnummer: Jag samtycker till att sekretessen hävs för att personal som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret i Partille kommun ska kunna samverka kring mina behov att de utbyter relevant information om mig för att jag på bästa sätt ska kunna uppnå mina mål Samtycket gäller kontakt med: Annan personal inom det kommunala aktivitetsansvaret Skola Arbetsförmedling Socialtjänst Förälder eller annan familjemedlem: Vårdkontakt Annan: Underskrift ungdom: Ort och datum: Underskrift vårdnadshavare Ort och datum Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

16 Bilaga 3 Individuell handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn: Personnummer: Efternamn: Mobilnummer: E-post: KAA-orsak Startdatum KAA: Vårdnadshavare/kontaktperson: Handlingsplan upprättad av: Avlämnande skola: Slutdatum KAA: Telefonnummer: Datum: Övergripande mål med insatser inom aktivitetsansvaret: (ex. återgång till studier, arbete, hälsofrämjande, motiverande etc.): Erbjuden insats men vill inte/kan inte delta på grund av: Datum för uppföljning och utvärdering av handlingsplan:... De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och enligt Personuppgiftslagen (PUL). Besöksadress: Kulturum, Gamla Kronvägen 56 E-post: Telefon:

17 Insats 1: Beskrivning av insats: Syfte:... Ansvarig för insats från KAA... Ev. ansvarig samverkanspart:... Startdatum:... Datum för uppföljning:... Slutdatum:... Orsak till avslut:... Resultat: Insats 2: Beskrivning av insats: Syfte:... Ansvarig för insats från KAA... Ev. ansvarig samverkanspart:... Startdatum:... Datum för uppföljning:... Slutdatum:... Orsak till avslut:... Resultat: Signatur ungdom: Datum: Signatur vårdnadshavare: Datum: De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och enligt Personuppgiftslagen (PUL).

18 Bilaga 4 Användbara länkar och it-stöd KAA/Porten GRUUS Regionalt stöd för kartläggning av ungdomar i gymnasieåldern. Elevinformation Registreringssystem för dokumentation av ungdomar och insatser inom KAA. Partille kommun Information om aktivitetsansvaret i Partille samt webbaserat formulär för ungdomar. Indra System för gymnasieantagning i göteborgsregionen SCB Statlig insamling av uppgifter om KAA-ungdomar. Alvis It-stöd för vuxenutbildning. Skolverket pubext%2ftrycksak%2frecord%3fk%3d3573 Information och allmänna råd om det kommunala aktivitetsansvaret. Extens Kommunalt elevunderlagssystem. Besöksadress: Kulturum, Gamla Kronvägen 56 E-post: Telefon:

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret

Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret Ny rutin för rapportering inom det kommunala aktivitetsansvaret Falun Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Sweden info@fbregionen.se Tel +46 243 24 80 40 www.fbregionen.se Utbildning är

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år...

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år... Kommunernas aktivitetsansvar 2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...6 Enkätundersökningen...8 Organisation och ansvarsfördelning...9 Kontakten med unga... 11 Individuella åtgärder.... 13 Samverkan...

Läs mer

Granskning av det kommunala informationsansvaret

Granskning av det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Christina Widerstrand Certifierad kommunal revisor december 2013 Granskning av det kommunala informationsansvaret Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Kommunens aktivitetsansvar. utanför gymnasieskolan. Oskarshamns kommun

Kommunens aktivitetsansvar. utanför gymnasieskolan. Oskarshamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan Kristina Hermansson Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förklaring till variabler

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förklaring till variabler 2015-11-27 Instruktioner Allmänt om insamlingen Insamlingen avser de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar enligt 29 kap. 9 Skollagen (2010:800). Insamlingens undersökningsperiod avser

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt Bakgrund EU 2020 strategin Smart och hållbar tillväxt för alla. Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till under tio procent och minst 40 procent av den yngre generationen (30 34-åringar)

Läs mer

ELIN Gymnasienätverket ELEVINFORMATIONSSYSTEM FÖR GÖTEBORGSREGIONENS MEDLEMSKOMMUNER OCH FRISTÅENDE SKOLOR.

ELIN Gymnasienätverket ELEVINFORMATIONSSYSTEM FÖR GÖTEBORGSREGIONENS MEDLEMSKOMMUNER OCH FRISTÅENDE SKOLOR. 170331 Gymnasienätverket ELIN REGIONALT ELEVINFORMATIONSSYSTEM FÖR GÖTEBORGSREGIONENS MEDLEMSKOMMUNER OCH FRISTÅENDE SKOLOR GYMNASIESAMVERKAN INOM GR Regleras i samverkansavtal tillsammans med etiska regler

Läs mer

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förändringar andra halvåret 2016

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förändringar andra halvåret 2016 2016-11-07 Instruktioner Skolverket har i november 2016 reviderat instruktionerna för insamlingen av kommunernas aktivitetsansvar. Det har inte skett några ändringar i insamlingsvariabler och svarsalternativ.

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

2. Principer för samarbete enligt överenskommelsen

2. Principer för samarbete enligt överenskommelsen Sida 1 (6) 2016-08-26 Delegationen för unga till arbete, lokal överenskommelse om rutiner 26 augusti 2016 Arbetsförmedlingen Globen, Skärholmen och Unga F Stadsdelarna Skarpnäck, EÅV, Farsta, Skärholmen,

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Sektor Barn och Utbildning Gymnasiet och kommunala aktivitetsansvaret 2016 Leif Lagergren Skolchef Sofia Jonsson Samordnare KVALITETSREDOVISNING SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN

Läs mer

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte, revisionsfråga...4 2.3.

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Thomson Giggi Håkansson Katarina Datum 2017-04-10 Diarienummer UBN-2017-1681 Utbildningsnämnden Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller

Läs mer

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen.

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen En drogfri skola om nolltolerans mot droger i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning www.goteborg.se/utbildning Gymnasieskola och gymnasiesärskola Elev och vårdnadshavare

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

GR med berörda nätverk och grupper har möjlighet att ge sina synpunkter och förslag på materialet nedan.

GR med berörda nätverk och grupper har möjlighet att ge sina synpunkter och förslag på materialet nedan. 1 (5) Synpunkter på förslag om nationell insamling för aktivietsansvaret GR medverkar tillsammans med 6 kommuner i en referensgrupp för statistikinsamlingen för aktivitetsansvaret. Ett förslag har skrivits

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012.

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTREDNINGS-OCH UTVECKLINGSSTABE N SID 1 (6) 2012-08-15 BILAGA 1 Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. De lokala

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

GRUUS Enkät om effekter av arbetet

GRUUS Enkät om effekter av arbetet GRUUS Enkät om effekter av arbetet På mötet den 13 mars med de kommunansvariga för GRUUS kom mötet överens om att det kan vara till stor hjälp om tre grundläggande frågor besvaras av varje kommun ang.

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Självinskrivningsdokument

Självinskrivningsdokument Självinskrivningsdokument Hej För att förenkla och förbättra kvaliteten på de uppgifter som vi dokumenterar om dig ber vi dig att förbereda ditt möte hos oss genom att så gott det går fylla i de uppgifter

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer