Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar"

Transkript

1 Uppföljning Komma i kontakt med berörda ungdomar Samverkan Dokumentera Skaffa information om sysselsättning Koll Flexibilitet Erbjuda individuella Insatser Registrera information Bemötande Handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

2 Innehåll Begreppsdefinition... 3 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar... 4 Bakgrund - lagstiftning... 4 Syfte... 4 Mål för Partille kommun Organisation och ansvarsfördelning... 5 Portens arbete... 6 Samverkan... 6 Förstärkt samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsförvaltningen... 6 Förstärkt Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen... 6 Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret... 7 Kartläggning av aktuella ungdomar... 7 Rutiner för kontakt med ungdom... 7 Steg 1 Att komma i kontakt med ungdom... 8 Steg 2 Kartläggning av behov... 8 Steg 3 Insatser... 9 Steg 4 Uppföljning/utvärdering och revidering av Insatser och handlingsplan Registrering och dokumentation Registerföring Dokumentation på individnivå Utvärdering Politisk förankring Utvärdering av handlingsplan Utvärdering av operativt arbete Kontaktuppgifter Partille kommun Bilagor Samtalsblankett Kommunalt aktivitetsansvar Samtycke Kommunalt aktivitetsansvar Individuell handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Användbara länkar och it-stöd KAA/Porten Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 2 (18)

3 Begreppsdefinition Porten Den verksamhet i Partille som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret/dua 1 KAA- Kommunens aktivitetsansvar KAA- ungdom. Ungdom som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Insats- De aktiviteter som kommunen erbjuder i egen regi eller i samverkan med annan aktör för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. 1 Delegationen för unga till arbete Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 3 (18)

4 Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar I denna plan beskrivs hur Partille kommun ska fullfölja uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år under höstterminen 2016 och vårterminen Bakgrund - lagstiftning Skollagen 2 fastställer följande skyldigheter för kommunen: Kommunen ska: 1. Föra ett register över de ungdomar som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 1. Löpande under året hålla sig informerad om hur de berörda ungdomarna är sysselsatta. 2. Erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella Insatser. Insatserna ska i första hand syfta till att motivera dem att påbörja eller återuppta en utbildning. 3. Dokumentera sina insatser. Syfte Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig påbörjat eller som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i utbildning och i förlängningen hamna i arbetslöshet 3. Den kommunala handlingsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras för att en ungdom så snabbt som möjligt ska få det stöd hen behöver för att kunna komma vidare i livet. Mål för Partille kommun Att kartlägga och registrera 100 procent av de Partilleungdomar som befinner sig i målgruppen det kommunala aktivitetssansvaret. - Att komma i kontakt med 95 procent av KAA-ungdomarna och erbjuda dem utan långsiktig sysselsättning insatser med syfte att återgå till eller närma sig studier alternativt arbetsmarknad. Detta mål är även inskrivet i den överenskommelse 4 som tecknats mellan kommun och Arbetsförmedling gällande DUA kap. 9 Skollagen 3 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan Ett förtydligat ansvar för stat och kommun, s https://www.dua.se/aktor/partille Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 4 (18)

5 Organisation och ansvarsfördelning Avdelningschef på Utbildningsförvaltningen ansvarar för organisationen av det kommunala aktivitetsansvaret i Partille kommun. Arbetet leds av rektor för Introduktionsprogrammen på Partille gymnasium. Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen och Introduktionsprogrammen har huvudansvar för att genomföra kartläggning och uppföljning av ungdomar. De har även i uppgift att föra register över ungdomarna, dokumentera insatser och rapportera till SCB enligt Skollagen 5 och Förordningen 6 om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Studie- och yrkesvägledarna ingår i ett tvärprofessionellt ungdomsteam tillsammans med en jobbcoach från Arbetsmarknadsenheten, en personal från kommunens fältverksamhet och ungdomshandläggare från Arbetsförmedlingen. Teamet har även tillgång till en socialsekreterare från barn och unga myndighet. Teamet går under verksamhetsnamnet Porten som etablerades redan under Avdelningschef AC Enhetschef/rektor KAA, IM Rektor KAA/IM Ansvariga för kartläggning, uppföljning, dokumentation och rapportering. SYV KAA/Vux SYV KAA/IM Operativt ungdomsteam Fältare SAF Jobbcoach AME Handläggare AF Socialsekreterare SAF 5 29 kap. 9 Skollagen 6 10 Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 5 (18)

6 Portens arbete Portens uppgift är att samverka för att erbjuda ungdomar bästa möjliga insatser utifrån respektive förvaltning/myndighet. Teamet träffas en gång i månaden för att diskutera redan aktuella och gemensamma ärenden, där även nytillkomna KAA-ungdomar hanteras. En eftermiddag i veckan arbetar Portens team direkt mot ungdomar med drop inverksamhet och förbokade möten. Vid dessa tillfällen kartläggs ungdomarnas behov enligt samtalsmall (bilaga 1). Därefter upprättas individuella handlingsplaner (bilaga 2) och ungdomarna slussas vidare till lämplig insats. Insatserna kan erbjudas/utföras av medlemmar ur Porten eller av annan personal/aktör. Samverkan Utöver det arbete som sker i Porten har Partille kommun särskilt arbetat för att underlätta samverkan gällande ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret mellan olika enheter, förvaltningar och myndigheter. Förstärkt samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsförvaltningen När en socialsekreterare på enheten för Barn och Unga, Ekonomiskt bistånd eller Familjerätten inom Social- och arbetsförvaltningen har ett aktuellt ärende, där ungdomen är mellan år och vad socialsekreteraren erfarit varken är i studier eller i arbete, skall hen upplysa de aktivitetsansvariga studie- och yrkesvägledarna om att ungdomen är uppföljd och erbjuds insatser alternativt inte är uppföljd/erbjuds insatser. Detta är en förutsättning för att register- och dokumentationsskyldigheten skollagen 7 ska kunna fullföljas. Samtidigt innebär denna reella och förvaltningsövergripande samverkan att risken för oprofessionellt dubbelarbete minimeras och att en KAA-ungdom snabbare kan kartläggas och erbjudas insatser. Förstärkt Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen Inom DUA har kommunen skrivit en lokal överenskommelse 8 med Arbetsförmedlingen för att stärka samverkan och insatser för ungdomar år som saknar fullständig gymnasieutbildning eller är arbetslösa kap. 9 Skollagen 8 https://www.dua.se/aktor/partille Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 6 (18)

7 Rutiner för kontakt med ungdomar inom aktivitetsansvaret Kartläggning av aktuella ungdomar Kartläggningen utgår från det regionala web-stödet för KAA elevinformation.se 9. Systemet hämtar varje dygn information från IT-stödet GRUUS Göteborgsregionens Ungdomsuppföljningssystem där samtliga ungdomar inom regionen registreras utifrån olika händelsetyper som visar huruvida en ungdom befinner sig i studier eller inte respektive har fullständig gymnasieutbildning eller inte. Beroende på händelsetyp kan det finnas en oklarhet om ungdomen tillhör aktivitetsansvaret eller inte. I dessa fall gäller följande rutiner: Vid studieavbrott eller skolbyte kan det bli aktuellt att först kontakta den externa administratör som har registrerat händelsetypen i GRUUS, alternativt studie- och yrkesvägledare eller rektor för att förvissa sig om att det rör sig om en korrekt registrering och/eller om det föreligger en plan för ungdomen. Vid avbrott på den lokala gymnasieskolan Partille gymnasium skall en dialog med aktivitetsansvariga redan ha skett före utskrivningen. För nyinflyttade ungdomar till kommunen/göteborgsregionen är steg ett att kontakta aktivitetsansvariga i avlämnande kommun som kan svara på eleven är föremål för KAA eller inte. Om det visar sig att eleven har examen eller är studerande på skola och läser motsvarande nationellt program utanför göteborgsregionen avslutas de i systemet. Nyanlända ungdomar som får svenskt personnummer blir också aktuella för aktivitetsansvaret. Gällande dessa ungdomar samverkar studie- och yrkesvägledarna med kommunens interkulturella centrum 10 samt med Social och arbetsförvaltningen. Ungdomar som saknar händelsetyp/känd sysselsättning jämförs med kommunens elevregistreringssystem Extens. Elever som går kvar i grundskola eller i gymnasiesärskola avslutas i systemet. Rutiner för kontakt med ungdom När en ungdom visar sig tillhöra målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret påbörjas en process för att komma i kontakt med ungdomen, utreda dess behov och därefter erbjuda lämpliga individuella Insatser. Rutinerna följer enligt nedan i turordning till dess att ungdomen är nådd och aktuell för nästa steg. Rutinerna är skrivna utifrån att ungdomen är över 18 år. Om en ungdom är omyndig kontaktas istället vårdnadshavare. 9 https://elevinformation.se 10 Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 7 (18)

8 Steg 1 Att komma i kontakt med ungdom Vad Hur? När Ansvarig Telefonsamtal Ungdomar som har ett känt telefonnummer kontaktas via telefon. Ej svar röstmeddelande lämnas. Inom en vecka från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Studie- och yrkesvägledare Sms Till de ungdomar som ej svarat i telefon skickas sms med kontaktförfrågan. Inom en vecka från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Studie- och yrkesvägledare Brev 1 Kontakt med Porten Sociala medier Brev 2 Uppsökande personlig kontakt Brev 3 Hembesök Orosanmälan till Socialtjänsten Ett första brev med information och kontaktförfrågan skickas. Ny ungdom lyfts i Portens team för att undersöka om etablerad kontakt redan finns och om det föreligger behov av ytterligare insatser. Meddelande med information och kontaktförfrågan skickas via sociala medier. Nytt brev skickas med erbjudande om kontakt. Fältare försöker nå ungdom personligen. Brev gällande planerat hembesök skickas. Fältare och studie- och yrkesvägledare gör hembesök hos ungdom som ej har nåtts på annat sätt. Om ungdom ej är hemma lämnas information i brevlådan. Rektor gör en orosanmälan Inom två veckor efter registrering i elevinformation.se Senast vid Portens månadsmöte. Inom en månad från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Inom en månad från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Inom sex veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Efter åtta veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se Efter tio veckor från att ungdomen registrerats i elevinformation.se. Vid misstanke om att en ungdom far illa. Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Studie-och yrkesvägledare Fältare och studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare och Fältare Studie- och yrkesvägledare och Fältare. Rektor för det Kommunala aktivitetsansvaret Steg 2 Kartläggning av behov När ungdomen har nåtts och visat sig tillhöra målgruppen för aktivitetsansvaret påbörjas en kartläggning av den unges behov. Vad Hur När Ansvarig Kartläggningssamtal-telefon När ungdomen har nåtts på eller bokat möte telefon eller personligen. Ungdom avböjer stöd /är i sysselsättning. Kartläggningssamtal enligt samtalsmall (bilaga 1) kartläggning av behov samt erbjudande om insatser. Samtycke skrivs (bilaga 2). Om ungdom avböjer stöd och/eller har sysselsättning registreras detta i Efter kartläggningssamtal. Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 8 (18)

9 Samtal 2 - Upprättande av Individuell handlingsplan elevinformation.se med påminnelse om att ta ny kontakt efter tre månader. Fördjupad individuell kartläggning av behov som avslutas med upprättande av individuell handlingsplan (bilaga 3). Inom två veckor efter första samtal om det vid kartläggningssamtalet visar sig att den unge är i behov av insatser inom KAA. Insats påbörjas Utifrån handlingsplan. Efter upprättande av handlingsplan. Studie- och yrkesvägledare samt vid behov annan lämplig personal från Porten. Studie- och yrkesvägledare. Steg 3 Insatser Hemkommunen har enligt skollagen 11 inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella Insatser. Dessa ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I dagsläget erbjuder Partille kommun följande: Studie- och yrkesvägledning Samtal med studie- och yrkesvägledare enskilt eller i grupp. Samtalen kan exempelvis syfta till att motivera, vidga perspektiv eller hitta nya utbildningsalternativ. Praktik eller arbetsträning via kommunens arbetsmarknadsenhet. Praktik kan innebära en möjlighet att få prova på ett yrkesområde, leda till arbetserfarenhet, referenser och motivera till fortsatt sysselsättning. Arbetsträning kan vara en möjlighet för individen att återgå till rutiner, social samvaro, aktivering och genom detta främja individens hälsa. Coachning/ Stöd i att söka arbete. Via arbetsmarknadsenheten erbjuds även individuell coachning, stöd i att skriva cv, intervjuträning, tillgång till rekryteringsträffar med mera. Studiebesök på skolor och arbetsplatser. Insatser i samverkan Stöttning i kontakt med arbetsförmedling, socialtjänst, interkulturellt centrum, skola eller annan verksamhet exempelvis samordningsförbundet Balder 12 eller ungdomsmottagning. Om inte ovan uppfyller ungdomens behov arbetar Porten aktivt för att erbjuda andra/nya insatser. 11 Skollagen 2010: kap, Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 9 (18)

10 Steg 4 Uppföljning/utvärdering och revidering av Insatser och handlingsplan Lämplig representant ur Porten ansvarar för genomförandet av insatsen. Studie- och yrkesvägledarna följer upp och utvärderar insatsen utifrån den individuella handlingsplanen och bär huvudansvar för att dokumentation. Vad Hur När Ansvarig Genomförande Insatsen genomförs enligt Enligt handlingsplan Ansvarig för Insats individuell handlingsplan. Avstämning Insatsen Ansvarig för Insats och ungdom Kontinuerligt Ansvarig för Insats stämmer av och anpassar Insatsen regelbundet Uppföljning av Insatser och handlingsplan Revidering Studie- och yrkesvägledare följer upp Insatser utifrån handlingsplan med ansvarig personal och/eller ungdom. Insatser revideras vid behov. Handlingsplanen uppdateras. Minst var tredje månad. Studie- och yrkesvägledare Registrering och dokumentation Studie- och yrkesvägledarna utför arbetet kring dokumentation och registerföring. Registerföring Kommunen för ett register över aktuella KAA-ungdomar enligt förordning 13 om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar via ITstödet elevinformation.se. Uppgifterna rapporteras halvårsvis till skolverket via Statistiska centralbyråns undersökning gällande kommunernas aktivitetsansvar 14. Uppgifterna innehåller framför allt information om berörda ungdomar, deras sysselsättning, och vilka Insatser de har tagit del av under perioden. Dokumentation på individnivå De insatser som kommunen erbjuder inom aktivitetsansvaret ska enligt skollagen dokumenteras. Dokumentationen ska utgå från ungdomens mål och vara ett stöd för ungdomen och kommen att komma överens om lämpliga Insatser. Dokumentationens innehåll ska utgå från Skolverkets föreskrifter 15 om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Partille kommun använder sig av en individuell handlingsplan (Bilaga 3) Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Skolverkets föreskrifter Dokumentationen om insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 10 (18)

11 Utvärdering Politisk förankring Det kommunala aktivitetsansvaret ska vara en stående rapporteringspunkt på Utbildningsnämndens agenda samt på Utbildningsförvaltningen ledningsforum. Utvärdering av handlingsplan Utvärdering av handlingsplanen genomförs i juni 2017 och eventuell revidering av denna ska vara klar i augusti Utvärdering av operativt arbete I anslutning till att handlingsplanen utvärderas ska resultaten från samtalsblanketterna och ungdomarnas individuella handlingsplaner sammanställas och analyseras. Blanketternas innehåll och funktion ses över och uppdateras. I analysen fokuseras särskilt på frågan vad som hade kunnat få en ungdom att fullfölja sin gymnasieutbildning för att kommunen ska kunna utveckla sitt förebyggande arbete. Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 11 (18)

12 Kontaktuppgifter Partille kommun 2016 Avdelningschef: Lena Almqvist Rektor KAA/IM Sofie Andrésen Studie- och yrkesvägledare KAA/vux Christine Olausson Studie- och yrkesvägledare KAA/IM Andrea Toth Jobbcoach AME Maria Skattner Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 12 (18)

13 Bilaga 1 Samtalsblankett Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn, efternamn Personnummer Adress Postnr, ort Telefonnummer E-post Vårdnadshavare (om du är under 18 år) Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer Har du examen från gymnasiet? Ja, högskoleförberedande examen Ja, yrkesexamen Vilket program gick du?... Nej, jag har studiebevis Nej, jag har gjort avbrott Nej, jag har gymnasieintyg Skulle du vilja berätta lite om anledningen till att du inte längre går i skolan? Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

14 Vad tror du hade krävts för att du skulle stanna kvar? Vad gör du idag? Arbetar Arbetssökande Annan utbildning... Annat... Har du några tankar/önskemål om framtiden? Kan du tänka dig att börja studera igen? Vad tror du att du behöver för att nå dit? Datum Samtal utfört av: Partille kommun, Utbildningsförvaltningen 14 (18)

15 Bilaga 2 Samtycke Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn: Personnummer: Startdatum KAA: Vårdnadshavare/kontaktperson: Efternamn: Mobilnummer: Slutdatum KAA: Telefonnummer: Jag samtycker till att sekretessen hävs för att personal som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret i Partille kommun ska kunna samverka kring mina behov att de utbyter relevant information om mig för att jag på bästa sätt ska kunna uppnå mina mål Samtycket gäller kontakt med: Annan personal inom det kommunala aktivitetsansvaret Skola Arbetsförmedling Socialtjänst Förälder eller annan familjemedlem: Vårdkontakt Annan: Underskrift ungdom: Ort och datum: Underskrift vårdnadshavare Ort och datum Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats: Facebook:

16 Bilaga 3 Individuell handlingsplan Kommunalt aktivitetsansvar Förnamn: Personnummer: Efternamn: Mobilnummer: E-post: KAA-orsak Startdatum KAA: Vårdnadshavare/kontaktperson: Handlingsplan upprättad av: Avlämnande skola: Slutdatum KAA: Telefonnummer: Datum: Övergripande mål med insatser inom aktivitetsansvaret: (ex. återgång till studier, arbete, hälsofrämjande, motiverande etc.): Erbjuden insats men vill inte/kan inte delta på grund av: Datum för uppföljning och utvärdering av handlingsplan:... De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och enligt Personuppgiftslagen (PUL). Besöksadress: Kulturum, Gamla Kronvägen 56 E-post: Telefon:

17 Insats 1: Beskrivning av insats: Syfte:... Ansvarig för insats från KAA... Ev. ansvarig samverkanspart:... Startdatum:... Datum för uppföljning:... Slutdatum:... Orsak till avslut:... Resultat: Insats 2: Beskrivning av insats: Syfte:... Ansvarig för insats från KAA... Ev. ansvarig samverkanspart:... Startdatum:... Datum för uppföljning:... Slutdatum:... Orsak till avslut:... Resultat: Signatur ungdom: Datum: Signatur vårdnadshavare: Datum: De uppgifter du lämnar noterar vi i vårt register för KAA i enlighet med Svensk författningssamling/förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar och enligt Personuppgiftslagen (PUL).

18 Bilaga 4 Användbara länkar och it-stöd KAA/Porten GRUUS Regionalt stöd för kartläggning av ungdomar i gymnasieåldern. Elevinformation Registreringssystem för dokumentation av ungdomar och insatser inom KAA. Partille kommun Information om aktivitetsansvaret i Partille samt webbaserat formulär för ungdomar. Indra System för gymnasieantagning i göteborgsregionen SCB Statlig insamling av uppgifter om KAA-ungdomar. Alvis It-stöd för vuxenutbildning. Skolverket pubext%2ftrycksak%2frecord%3fk%3d3573 Information och allmänna råd om det kommunala aktivitetsansvaret. Extens Kommunalt elevunderlagssystem. Besöksadress: Kulturum, Gamla Kronvägen 56 E-post: Telefon:

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förklaring till variabler

Instruktioner. Allmänt om insamlingen. Förklaring till variabler 2015-11-27 Instruktioner Allmänt om insamlingen Insamlingen avser de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar enligt 29 kap. 9 Skollagen (2010:800). Insamlingens undersökningsperiod avser

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Självinskrivningsdokument

Självinskrivningsdokument Självinskrivningsdokument Hej För att förenkla och förbättra kvaliteten på de uppgifter som vi dokumenterar om dig ber vi dig att förbereda ditt möte hos oss genom att så gott det går fylla i de uppgifter

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012.

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTREDNINGS-OCH UTVECKLINGSSTABE N SID 1 (6) 2012-08-15 BILAGA 1 Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. De lokala

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 2 kap 5, 7 och 26 kap 4 samt i barn- och utbildningsnämndens regler för etablering av fristående förskolor.

Läs mer

GR med berörda nätverk och grupper har möjlighet att ge sina synpunkter och förslag på materialet nedan.

GR med berörda nätverk och grupper har möjlighet att ge sina synpunkter och förslag på materialet nedan. 1 (5) Synpunkter på förslag om nationell insamling för aktivietsansvaret GR medverkar tillsammans med 6 kommuner i en referensgrupp för statistikinsamlingen för aktivitetsansvaret. Ett förslag har skrivits

Läs mer

GRUUS Enkät om effekter av arbetet

GRUUS Enkät om effekter av arbetet GRUUS Enkät om effekter av arbetet På mötet den 13 mars med de kommunansvariga för GRUUS kom mötet överens om att det kan vara till stor hjälp om tre grundläggande frågor besvaras av varje kommun ang.

Läs mer

Ansökan till AMA En Väg In

Ansökan till AMA En Väg In Ansökan till AMA En Väg In Ansökan fylls i av den person som vill delta och de aktörer som ansöker tillsammans med hen. Tillsammans skapar vi vägar till arbete Innan du fyller i ansökan bör du ha tagit

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 5 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning...

Läs mer

Ansökan Plattform Norrköping

Ansökan Plattform Norrköping 1(8) Samordningsförbundet Östra Östergötland Ansökan Plattform Norrköping Jag ansöker om att få delta i Plattform Norrköping Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer/Ort Telefon/Mobil Mail Hur

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Ansökan Plattform Norrköping

Ansökan Plattform Norrköping 1(9) Ansökan Plattform Norrköping Jag ansöker om att få delta i Plattform Norrköping Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer/Ort Telefon/Mobil Mail Hur når vi dig? Telefonsamtal SMS Mail Brev

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lägesrapport Vägval ungdom 2015

Lägesrapport Vägval ungdom 2015 Tjänsteutlåtande Projektledare 2016-01-27 Azarina Bäckström 08-590 971 19 Dnr: Azarina.Backstrom@upplandsvasby.se KS/2014:306 20921 Lägesrapport Vägval ungdom 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-10-12 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år

Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år Täby kommun Oktober 2007 Charlotte Gränefjord *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Plan för upprättande av åtgärdsprogram för år 1-9 i Sala Kommun

Plan för upprättande av åtgärdsprogram för år 1-9 i Sala Kommun Plan för upprättande av åtgärdsprogram för år 1-9 i Sala Kommun Innehållsförteckning Inledning.sid. 3 Åtgärdsprogram ett verktyg i skolans vardag..sid. 4 IUP och åtgärdsprogram...sid. 5 Sekretess och förvaring.sid.

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Saknätverk i #jagmed 1/13

Saknätverk i #jagmed 1/13 Saknätverk i #jagmed 1/13 2/13 Innehåll Inledning... 3 Information om saknätverken... 4 Elevstöd/individuellt stöd... 5 Kommunernas aktivitetsansvar... 6 Vägledning/SYV... 7 Övergångar... 8 Inkludering

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar

Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar Dokumentation är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Det är även en rättssäkerhetsfråga

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

UNGA UTANFÖR GREPPA MÖJLIGHETERNA Årsrapport 2012 om det kommunala uppföljningsansvaret

UNGA UTANFÖR GREPPA MÖJLIGHETERNA Årsrapport 2012 om det kommunala uppföljningsansvaret 3 Innehåll Inledning... 6 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 8 Beskrivning av uppdraget... 8 Beskrivning av målgruppen... 9 Mål för arbetet... 9 Arbetssätt, aktiviteter och metoder... 9 Resultat december

Läs mer

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 1 av 10 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 3 B Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 2 av 10 1. Inledning

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer