SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget"

Transkript

1 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: BALLAST TANK INHIBITOR 9933 Produktkod: (Plastic 25L) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och ej rekommenderad användning Användning av ämnet eller preparatet: behandling av ballastvatten 1.3 Detaljer om säkerhetsdatabladets leverantör Leverantörsnamn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverantörsadress: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefonnummer: Telephone: Fax: huvudkontoret: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Andra leverantörer se sektion 16 För förfrågningar kontakta kundetjänst Kontaktperson: Product HSE Manager Telefonnummer: Nödtelefonnummer ***ANVÄNDS ENDAST VID OLYCKSFALL*** Internationella 24 timmar akut NCEC: American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) American Chemistry Council 24hrs Grekland: Giftinformationcentralen, Norge: Giftinformationcentralen, Sverige: Giftinformationcentralen China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: ***ANVÄNDS ENDAST VID OLYCKSFALL*** American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) American Chemistry Council 24hrs China NRCC 24hrs emergency telephone number: Grekland: Giftinformationcentralen, Internationella 24 timmar akut NCEC: Norge: Giftinformationcentralen, Sverige: Giftinformationcentralen Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: SECTION 2 Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Datasheet Number r v

2 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 2 Farliga egenskaper (...) Rådets direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat Se gällande Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) Symboler: C, N Frätande (R34) Giftigt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53) Förordning 1272/2008/EEC om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och preparat Signalord: Fara Symboler: GHS05, GHS09, GHS07 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 Skadligt vid förtäring (H302). Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon (H314). Kan orsaka irritation i luftvägarna (H335). Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H411). 2.2 Märkningsuppgifter Faroangivelse Skadligt vid förtäring (H302). Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon (H314). Kan orsaka irritation i luftvägarna (H335). Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H411). Signalord: Fara Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 innehåller: phosphoric acid... %, orthophosphoric acid... % zinc chloride 2Phosphonobutane1,2,4tricarboxylic Acid Försiktighetsprincipen Fraser Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård (P101). Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd (P280). VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P301+P310). Skölj munnen (P330). Framkalla INTE kräkning (P331). VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha (P303+P361+P353). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P310). Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall (P501) Datasheet Number r v

3 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 2 Farliga egenskaper (...) 2.3 Andra faror Gäller inte Inte en PBT enligt REACH Annex XIII Lukt: karakteristisk lukt Utseende: färglöst till gult, blandbart med vatten SECTION 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar 3.1 Blandningar phosphoric acid... %, orthophosphoric acid... % Koncentration: 1030% CAS nummer: EC nummer: Symboler: C GHS05 Risk: R34 H314, H290 Kategorier: Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1 zinc chloride Concentration: 1030% CAS Number: EC Number: Symbols: C, N GHS05, GHS09, GHS07 R/H Phrases: R22, R34, R50/53 H302, H314. H335, H410 Categories: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic Chronic 1 2Phosphonobutane1,2,4tricarbox ylic Acid Concentration: 1030% CAS Number: EC Number: Symbols: Xi, GHS07 R/H Phrases: R36 H319 Categories: Eye Irrit. 2 SECTION 4 Första hjälpen 4.1 Beskrivning av första hjälpenåtgärder VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen (P304+P341). VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen (P304+P340). Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning (P301+P330+P331). Ge patienten rikligt med vatten att dricka Tvinga aldrig en medvetslös människa att kräkas eller inta vätska Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Datasheet Number r v

4 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 4 Första hjälpen (...) Sök läkarvård omedelbart 4.2 De viktigaste symptomen och effekter, både akuta och fördröjda Kan orsaka skada på ögon Berörda områden kan drabbas av hudblåsor Intag av större mängder kan orsaka skada på slemhinnor Intag av större mängder kan orsaka skada på magsäckens invändiga beklädnad 4.3 Indikation att omedelbar läkarhjälp och specialbehandling krävs Behandla symptomatiskt SECTION 5 Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckningsmedel Icke brandfarligt. I händelse av brand använd släckningsmedel lämpliga för rådande förhållanden 5.2 Särskilda faror som uppkommer från ämnet eller blandningen Brandröken är giftig. Vidta åtgärder för att skydda personalen från exponering. Brandröken är frätande. Vidta åtgärder för att skydda personalen från exponering. 5.3 Råd för brandmän Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken (P371+P380+P375). Använd kemisk skyddsdräkt samt andningsapparat med övertryck SECTION 6 Årgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödfallsrutiner Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd för positivt tryck. Använd kemisk skyddsdräkt Använd neoprengummi eller nitrilgumm handskar 6.2 Mljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till miljön (P273). Spola inte ut spillt material i allmänna vattensystem 6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt (P381). Absorbera spill i jord eller sand Placera i förslutbar behållare Tillslut behållarna och märk dem Flytta förorenat material till säker plats för senare slutligt omhändertagande Ventilera området och rengör spillområdet efter det att allt material har bortförts 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se Avsnitt 13 SECTION 7 Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej (P261). Undvik kontakt med alkalier (starka baser) Undvik kontakt med metaller Flaskor med ögonvatten skall finnas tillgängliga Se Avsnitt Förhållande för säker förvaring, vilket inkluderar eventuell inkompabilitet Datasheet Number r v

5 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 7 Hantering och lagring (...) Behållaren ska vara väl tillsluten (P233). Förvaras svalt. Skyddas från solljus (P235+P410). Undvik kontakt med alkalier (starka baser) 7.3 Specifik slutanvändning Endast för professionella användare SECTION 8 Exponeringskontroll/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar phosphoric acid... %, orthophosphoric acid... % WEL (långvarig) 1 mg/m3 WEL (kortvarig) 2 mg/m3 zinc chloride WEL (långvarig) 1 mg/m3 WEL (kortvarig) 2 mg/m3 8.2 Begränsning av exponeringen Tillförsäkra tillräcklig ventilation 8.3 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation (P285). Wear suitable respiratory protection. Gas cartridge (acid gases). Använd lämpliga skyddskläder, inkl ögon/ansiktsskydd och handskar (neoprengummi eller nitrilgummi rekommenderas) Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. SECTION 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper Lukt: karakteristisk lukt Utseende: färglöst till gult, blandbart med vatten ph 12 Kokpunkt 100 C Täthet 1,32 1,38 g/cm3 vid 20 C 9.2 Annan information Ingen information tillgänglig SECTION 10 Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Denna artikel bedöms vara stabil i normala förhållanden 10.2 Risk för farliga reaktioner Ingen information tillgänglig 10.3 Oförenliga material Inkompatibelt med alkalier (starka baser) Datasheet Number r v

6 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 10 Stabilitet och reaktivitet (...) Undvik kontakt med metaller 10.4 Villkor att undvika Får inte komma i kontakt med frost 10.5 Risk för upplösning Oxides of phosphorous and phosphorous acid mist SECTION 11 Toxikologisk information 11.1 Information om toxikologiska effekter LD50 (oralt, råtta) (Phosphoric acid) 2600 mg/kg LD50 (oralt, råtta) (Zink Chloride) mg/kg LD50 (oralt, råtta) (2Phosphonobutane1,2,4tricarboxylic Acid) >6500 mg/kg 11.2 Kontakt med ögonen Kan orsaka skada på ögon 11.3 Kontakt med huden Kan orsaka hudblåsor 11.4 Förtäring Anses ej vara ett aktuellt exponeringssätt. Kan orsaka skada på magsäckens invändiga beklädnad Kraftig exponering kan leda till störningar i mag/tarmkanal 11.5 Inandning Kraftig exponering kan leda till andningssvårigheter SECTION 12 Ekologisk information 12.1 Giftighet LC50 (fisk) (2Phosphonobutane1,2,4tricarboxylic Acid) 5300 mg/l (96 tim) LC50 (fisk) (Phosphoric acid) 33,25 mg/l (96 tim) LC50 (fisk) (Zink Chloride) 1,169 mg/l (96 tim) This product contain an acidic component which may cause a low phvalue. Effect depends on waterquality and the organisms tolerance due to phvalue Produkten innehåller komponeneter som är klassade som farliga för miljön av EU Persistens och nedbrytbarhet Komponenter i produkten är biologiskt nerbrytbara Bioackumuleringsförmåga Gäller inte 12.4 Rörlighet i jord blandbart med vatten 12.5 Resultat av PBT och vpvbutvärderingar Inte en PBT enligt REACH Annex XIII 12.6 Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig SECTION 13 Avfallshantering 13.1 Metoder för avfallshantering Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall (P501) 13.2 Klassning Datasheet Number r v

7 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 13 Avfallshantering (...) EU avfallsklass: SECTION 14 Transportinformation 14.1 UN UN nr: UN3264 Leveransnamn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zink Chloride, phosphoric acid mixture) Riskklass: 8 Förpackningsgrupp: III 14.2 Miljöfaror Produkten innehåller komponeneter som är klassade som farliga för miljön av EU. Marin förorening 14.3 Speciella försiktighetsåtgärder för användare Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt 14.4 Transport i bulk enligt bilaga II i MARPOL 73/78 och IBCkod Gäller inte 14.5 Landsväg/järnväg (ADR/RID) ADR UN nr: UN3264 Leveransnamn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zink Chloride, phosphoric acid mixture) ADR Riskklass: 8 Övrig risk enl. ADR: n/a ADR Förpackningsgrupp: III ADRflampunkt: n/a 14.6 Sjö (IMDG) IMDG UN nr: UN3264 Leveransnamn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zink Chloride, phosphoric acid mixture) IMDG Riskklass: 8 Övrig risk enl. IMDG: n/a IMDG Förpackningsgrupp: III IMDG EmS: FA, SB IMDGflampunkt: n/a 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN nr: UN3264 Leveransnamn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zink Chloride, phosphoric acid mixture) ICAO Förpackningsgrupp: III ICAO Riskklass: 8 Övrig risk enl. ICAO: n/a ICAOflampunkt: n/a 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Datasheet Number r v

8 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 14 Transportinformation (...) IDnr: UN3264 DOT Proper Shipping Name: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zink Chloride, phosphoric acid mixture) DOTetiketter: Rapporterbar kvantitet (lbs): n/a Riskmaterial: Zink Chloride, phosphoric acid Riskklass: 8 Övrig risk enl. DOT: n/a DOT Flashpoint: n/a SECTION 15 Gällande föreskrifter 15.1 Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med artikel 31 och bilaga II i REACH och direktiv 453/2010/EU. Rådets direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat Se Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) Förordning 1272/2008/EEC om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och preparat Norwegian Productregistration no: Bedömning av kemisk säkerhet None SECTION 16 Annan information Fraskoder har inte ingått i texten i de fall då de använts på annat ställe i det här säkerhetsbladet: H290: Kan vara korrosivt för metaller. H302: Skadligt vid förtäring. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. R22: Farligt vid förtäring. R34: Frätande. R36: Irriterar ögonen. R50/53: Mycket giftigt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. De uppgifter som lämnas här bygger på nuvarande kunskap och erfarenhet. Detta varuinformationsblad beskriver produkten vad avser säkerhetskraven men utgör inte någon garanti vad avser produktens egenskaper. De uppgifter som lämnas här gäller endast när produkten används för avsett ändamål. Produkten säljs inte som lämplig för andra användningar sådan användning kan orsaka risker som inte nämns på detta blad. Använd inte för andra ändamål utan att rådgöra med tillverkaren. De uppgifter om produkten som lämnas på detta varuinformationsblad har sammanställts utifrån kunskap om de enskilda beståndsdelarna. The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Datasheet Number r v

9 BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SECTION 16 Annan information (...) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number r v

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SCALECLEAN EX Produktkod: 719070 (25 ltr) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer