VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: Användning av ämnet eller preparatet: Smoke detector (12 canister) Produktkod: Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel (+47) Leverantörsnamn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverantörsadress: Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefonnummer: Fax: Kontaktperson: Patrick Rijsdijk, Product HSE Manager,Tel.: Telefon i nödfall: **ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Farliga egenskaper - Lukt: Luktar kolväte - Utseende: färglöst - Kontakt med ögonen: Kraftig exponering kan leda till irritation - Kontakt med huden: Berörda områden kan drabbas av köldskador, Långvarig hudkontakt resulterar i avfettning av huden, vilket leder till retning, och i vissa fall, dermatit - Inandning: Kraftig exponering kan leda till yrsel, förvirring, huvudvärk eller omtöckning - Förtäring: Anses ej vara ett aktuellt exponeringssätt., Kan orsaka skada på matspjälkningsapparaten 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar Kemisk beteckning Koncentration CAS nummer EC nummer Risk* Symboler 1,1,1,2 tetrafluoroethane (HFC 134A) > Blended Oxy-hydrocarbons R11 F *Se Avsnitt 16 4 Första hjälpen Kontakt med huden - Efter hudkontakt, tvätta omedelbart i rikligt med tvål och vatten (S28) Kontakt med ögonen - Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten i minst 15 minuter - Skölj ögonen noggrant med ögonlocken lyfta 1

2 4 Första hjälpen (...) Förtäring Inandning - Vid andningssvårigheter, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas. - Ge konstgjord andning endast om patientens andning har upphört - Håll patienten varm och i viloläge Allmänt 5 Brandbekämpningsåtgärder - Giftiga och retande ångor kan bildas - I händelse av brand använd vattenspray eller -dimma, alkoholbeständigt skum, torr kemikalie eller kolsyra (S43) - Brandröken är giftig. Vidta åtgärder för att skydda personalen från exponering. - Brandröken är irriterande. Vidta åtgärder för att skydda personalen från exponering. 6 Årgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder - Undvik inandning av røk som uppstår vid brand eller explosion (S41) Uppröjningsaktioner - Ventilera området 7 Hantering och lagring Hantering - Flaskor med ögonvatten skall finnas tillgängliga - Andas inte in rökgaser (S23) Lagring - Förvaras på sval, torr och välventilerad plats - Tryckbehållare: Skyddas från solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 C 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd Exponeringsgränser - Ingen gränsvärde för exponering har fastställts för detta ämne Begränsning av exponeringen - Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen - Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. - Använd gummihandskar Handskar 2

3 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper - Lukt: Luktar kolväte - Utseende: färglöst - Kokpunkt C - Ångtryck 5.4 Bar vid 25 C - Ångtäthet (luft = 1) Delvis vattenlöslig 10 Stabilitet och reaktivitet - Denna artikel bedöms vara stabil i normala förhållanden - Får inte komma i kontakt med öppen eld, glödande eller varma ytor, Undvik kontakt med alkalimetaller, Undvik kontakt med alkaliska jordmetaller - Unvik kontakt med magnesium samt med över 2% legeringar., Inkompatibelt med alkaliska jordmetaller, Inkompatibelt med alkalimetaller - Sönderdelningsprodukter kan inkludera giftiga och retande ångor 11 Toxikologisk information Inandning - Kraftig exponering kan leda till yrsel, förvirring, huvudvärk eller omtöckning - Lätt irriterande för andningsapparaten Kontakt med huden - Kraftig exponering kan leda till rodnad och irritation Kontakt med ögonen - Orsakar rodnad och irritation Förtäring - Inga uppgifter finns tillgängliga men måste anses vara skadlig 12 Ekologisk information Rörlighet - Delvis vattenlöslig. - Detta ämne är flyktigt Persistens och nedbrytbarhet - Ingen information tillgänglig Bioackumuleringsförmåga - Ingen information tillgänglig 13 Avfallshantering Klassning - Detta material och/eller dess behållare skall tas om hand problemavfall Avfallshantering - Behållaren får inte perforeras eller brännas ens efter användning - Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter 14 Transportinformation 3

4 14 Transportinformation (...) Ej brandfarlig trycksatt gas. Kod vid akutfall UN Landsväg/järnväg (ADR/RID) ADR UN nr: UN1950 ADR Riskklass: 2.2 ADR Förpackningsgrupp: - Övrig risk enl. ADR: - ADR-RID-etiketter: 2.2 ADR-flampunkt: - Sjö (IMDG) IMDG UN nr: UN1950 IMDG Riskklass: 2.2 IMDG Förpackningsgrupp: - IMDG EmS: F,D - S,U Övrig risk enl. IMDG: - IMDG-etiketter: 2.2 IMDG-flampunkt: - Luft (ICAO/IATA) ICAO UN nr: UN1950 ICAO Riskklass: 2.2 ICAO Förpackningsgrupp: - Övrig risk enl. ICAO: - ICAO-etiketter: 2.2 ICAO-flampunkt: - DOT / CFR (US Department of Transportation) DOT Proper Shipping Name: Riskmaterial: 1,1,1,2 tetrafluoroethane (HCF 134A) Riskklass: 2.2 ID-nr: UN1950 Rapporterbar kvantitet (lbs): - Övrig risk enl. DOT : - DOT-etiketter: 2.2 DOT Flashpoint: - 15 Gällande föreskrifter Klassning och märkning Risk - Ej riskfyllt enligt gällande Direktivet om Varuinformationsblad (2001/58/EG) - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden (R36/37/38) Säkerhet - Förvaras oåtkomligt för barn (S2) - Förvaras svalt (S3) - Förvaras på väl ventilerad plats (S9) - Andas inte in spray/dimmor (S23) - Undvik inandning av røk som uppstår vid brand eller explosion (S41) - Sörj för god ventilation (S51) 4

5 16 Annan information Text för R- och S-fraser som används i detta säkerhetsdatablad:- R11: Mycket brandfarligt. This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH... De uppgifter som lämnas här bygger på nuvarande kunskap och erfarenhet. Detta varuinformationsblad beskriver produkten vad avser säkerhetskraven men utgör inte någon garanti vad avser produktens egenskaper. De uppgifter som lämnas här gäller endast när produkten används för avsett ändamål. Produkten säljs inte som lämplig för andra användningar - sådan användning kan orsaka risker som inte nämns på detta blad. Använd inte för andra ändamål utan att rådgöra med tillverkaren. De uppgifter om produkten som lämnas på detta varuinformationsblad har sammanställts utifrån kunskap om de enskilda beståndsdelarna. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 2001/59/EG Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i direktiv 91/155/EEG 5

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: 540088 3. 0. 2 Användning av ämnet eller preparatet: reagent Produktkod: 607828 + 540088 (0.1 liter)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 767113-r 1. 0. 0 Produktkod: 767113 (25 liter) Part of:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 555623-2R 1. 0. 0 Produktkod: 555623 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SCALECLEAN EX Produktkod: 719070 (25 ltr) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: TANKLEEN TAR Produktkod: 764428 (25L) 764430 (210L) 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: BALLAST TANK INHIBITOR 9933 Produktkod: 777013 (Plastic 25L)

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010 EASYCLEAN LIQUID HAND SOAP SÅKERHETSDATABLAD Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

VARUINFORMATIONSBLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget VARUINFORMATIONSBLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Datablad nummer: 777938 - Produktnamn: CHLORINE HR TABLETS - Produktkod: 777938 1.2 Relevant identifierad

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Produktnamn: SUPERSHINE BLUE - Produktkod: 3900848xx 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Motor Protect Aerosol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Metal Free Paste

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SOFT LOCK Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning RIGID SEAL Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006 Art.31 Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Marker Pen Röd Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-27 Ersätter blad utfärdat AVSNITT 1:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 02/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 16006 Internt Nr. 11651 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID

SÄKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Cleaning Product ELECTROLUBE.

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning High Temperature Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare Omarbetad 24/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11942 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett

SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett Omarbetad 05/02/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Smörjfett AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Smörjfett Produktnr. 4106-400 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer