SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget"

Transkript

1 SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: TANKLEEN TAR Produktkod: (25L) (210L) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och ej rekommenderad användning Industrial cleaning, solventbased heavy duty. 1.3 Detaljer om säkerhetsdatabladets leverantör Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Kontaktperson: Product HSE Manager, Tel.: Nödtelefonnummer ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Se gällande Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) Symboler: Xi, N Irriterar huden (R38) Risk för allvarliga ögonskador (R41) Giftigt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53) Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 Symboler: GHS05, GHS09 Signalord: Fara Eye Dam. 1 Datasheet Number v

2 SECTION 2 Farliga egenskaper (...) Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic Etikettinformation GHS: fish and tree GHS: corrosive Signalord: Fara innehåller: Dichlorotoluene (mixed isomers) Fatty alcohol ethoxylate Hazard Fraser Orsakar allvarliga ögonskador (H318). Irriterar huden (H315). Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H411). Försiktighetsprincipen Fraser Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd (P280). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P311). Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall (P501) 2.3 Andra faror Utseende: vätska, klart, gult Lukt: karakteristisk lukt Förtäring: Orsakar irritation, Orsakar diarré, Orsakar illamående/uppkastningar Inandning: Kraftig exponering kan leda till yrsel, förvirring, huvudvärk eller omtöckning Inte en PBT enligt REACH Annex XIII SECTION 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar 3.1 Blandningar Dichlorotoluene (mixed isomers) Koncentration: 60100% CAS nummer: EC nummer: Risk: R38, R51/53 H315, H411 Symboler: Xi, N, GHS07, GHS09 Kategorier: Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2 Fatty alcohol ethoxylate Koncentration: 1030% CAS nummer: EC nummer: Gäller inte Risk: R41 H318, H302 Symboler: Xi, GHS05, GHS07 Kategorier: Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 SECTION 4 Första hjälpen 4.1 Beskrivning av första hjälpenåtgärder VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Datasheet Number v

3 SECTION 4 Första hjälpen (...) Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten i minst 15 minuter Sök omedelbart läkarhjälp (P315). VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha (P303+P361+P353). Kontaminerad klädsel måste tvättas innan den används igen Sök läkarvård om retningen kvarstår VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen (P304+P341). Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning (P301+P330+P331). Sök läkarhjälp (P313). Ge patienten rikligt med vatten att dricka 4.2 De viktigaste symptomen och effekter, både akuta och fördröjda Kan orsaka skada på ögon Berörda områden kan drabbas av rodnad och irritation 4.3 Indikation att omedelbar läkarhjälp och specialbehandling krävs Ingen information tillgänglig SECTION 5 Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckningsmedel I händelse av brand använd vatten, alkoholbeständigt skum eller torrt medel (P370+P378) I händelse av brand använd skum, kolsyra eller torrt medel (P370+P378) 5.2 Särskilda faror som uppkommer från ämnet eller blandningen I händelse av brand andas inte in ångorna Kan avge hälsofarliga och giftiga ångor vid brand Koloxider kan bildas Halogenföreningar kan bildas 5.3 Råd för brandmän Använd kemisk skyddsdräkt samt andningsapparat med övertryck SECTION 6 Årgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödfallsrutiner Använd skyddskläder enligt Avsnitt Mljöskyddsåtgärder Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag Undvik utsläpp till miljön (P273). 6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring Stäng av alla antändningskällor Begränsa läckande vätska i jord eller sand och flytta den till ett säkert ställe när den är i fast form Placera i lämplig behållare Flytta förorenat material till säker plats för senare slutligt omhändertagande 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se Avsnitt 13 Datasheet Number v

4 SECTION 7 Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej (P261). Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna (P262). 7.2 Förhållande för säker förvaring, vilket inkluderar eventuell inkompabilitet Undvik kontakt med gummi Undvik kontakt med plast Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten (P403+P233). Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare (P402+P404). Skyddas från solljus (P410). 7.3 Specifik slutanvändning Kontakta leverantören för ytterligare upplysningar SECTION 8 Exponeringskontroll/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Dichlorotoluene (mixed isomers) TLV (TWA) 150 mg/m3 (REF. EU 8.2 Begränsning av exponeringen Tillförsäkra tillräcklig ventilation Det skall om möjligt finnas utrustning som kan begränsa halterna i luften om dessa överstiger exponeringsgränserna 8.3 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd kan behövas vid onormala förhållanden med stor luftförorening Wear suitable respiratory protection. Gas cartridge (acid gases). Använd neoprengummi eller nitrilgumm handskar Använd gummihandskar Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. Använd ansiktsmask som ger ansiktet fullständigt skydd Använd skyddsglasögon som ger ögonen fullständigt skydd Gloves Goggles Suit Respirator Visor SECTION 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper Utseende: vätska, klart, gult Lukt: karakteristisk lukt Löslighet i vatten: delvis lösligt i vatten Densitet: Täthet 1.18 g/cm3 vid 20 C Flampunkt >65 C (CC) Självantändningspunkt >500 C 9.2 Annan information Ingen information tillgänglig Datasheet Number v

5 SECTION 10 Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål 10.2 Kemisk stabilitet Anses stabilt under normala förhållanden 10.3 Risk för farliga reaktioner Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål 10.4 Villkor att undvika Förvaras borta från värme och antändningskällor 10.5 Oförenliga material Inget 10.6 Risk för upplösning Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända SECTION 11 Toxikologisk information 11.1 Information om toxikologiska effekter LD50 (oralt, råtta) (Dichlorotoluene) >2000 mg/kg LD50 (oralt, råtta) (Fatty alcohol ethoxylate) >2000 mg/kg 11.2 Kontakt med ögonen Orsakar rodnad och irritation Kan orsaka skada på ögon 11.3 Kontakt med huden Orsakar rodnad och irritation Långvarig hudkontakt resulterar i avfettning av huden, vilket leder till retning, och i vissa fall, dermatit 11.4 Förtäring Orsakar illamående/uppkastningar Orsakar diarré 11.5 Inandning Kraftig exponering kan leda till irritation Orsakar yrsel, förvirring, huvudvärk eller omtöckning SECTION 12 Ekologisk information 12.1 Giftighet LC50 (fisk) (Dichlorotoluene) 3.1 mg/l (96 tim) LC50 (fisk) (Fatty alcohol ethoxylate) 110 mg/l (96 tim) Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Inte lätt biologiskt nedbrytbart 12.3 Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga 12.4 Rörlighet i jord Delvis vattenlöslig Resultat av PBT och vpvbutvärderingar Inte en PBT enligt REACH Annex XIII Datasheet Number v

6 SECTION 12 Ekologisk information (...) 12.6 Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig SECTION 13 Avfallshantering 13.1 Metoder för avfallshantering Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall (P501) 13.2 Klassning EU avfallsklass: SECTION 14 Transportinformation 14.1 UN Dangerous Substance Marine Pollutant UN nr: UN3082 Leveransnamn: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dichlorotoluene, mixed isomers) Riskklass: 9 Förpackningsgrupp: III 14.2 Miljöfaror Marin förorening ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 14.3 Speciella försiktighetsåtgärder för användare Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt 14.4 Transport i bulk enligt bilaga II i MARPOL 73/78 och IBCkod Gäller inte 14.5 Landsväg/järnväg (ADR/RID) ADR UN nr: UN3082 Leveransnamn: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dichlorotoluene, mixed isomers) ADR Riskklass: 9 ADR Förpackningsgrupp: III 14.6 Sjö (IMDG) IMDG UN nr: UN3082 Leveransnamn: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dichlorotoluene, mixed isomers) IMDG Riskklass: 9 IMDG Förpackningsgrupp: III IMDG EmS: FA, SV 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN nr: UN3082 Leveransnamn: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dichlorotoluene, mixed isomers) ICAO Riskklass: 9 ICAO Förpackningsgrupp: III Datasheet Number v

7 SECTION 14 Transportinformation (...) 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) IDnr: UN3082 DOT Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dichlorotoluene, mixed isomers) DOTetiketter: 9 Rapporterbar kvantitet (lbs): Gäller inte SECTION 15 Gällande föreskrifter 15.1 Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Se Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/ /2010 Information om sammansättning i enlighet med Europaparlamentet och Europeiska rådet i EGförordning 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt och rengöringsmedel: Halogenated hydrocarbons >30 % Nonionic surfactants 1530 % Anionic surfactants 515 % 15.2 Bedömning av kemisk säkerhet None SECTION 16 Annan information Fraskoder har inte ingått i texten i de fall då de använts på annat ställe i det här säkerhetsbladet: H302: Skadligt vid förtäring. H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. R38: Irriterar huden. R41: Risk för allvarliga ögonskador. R51/53: Giftigt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. De uppgifter om produkten som lämnas på detta varuinformationsblad har sammanställts utifrån kunskap om de enskilda beståndsdelarna. De uppgifter som lämnas här gäller endast när produkten används för avsett ändamål. Produkten säljs inte som lämplig för andra användningar sådan användning kan orsaka risker som inte nämns på detta blad. Använd inte för andra ändamål utan att rådgöra med tillverkaren. De uppgifter som lämnas här bygger på nuvarande kunskap och erfarenhet. Detta varuinformationsblad beskriver produkten vad avser säkerhetskraven men utgör inte någon garanti vad avser produktens egenskaper. Datasheet Number v

8 SECTION 16 Annan information (...) The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number v