VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: Användning av ämnet eller preparatet: reagent Produktkod: (0.1 liter) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien 20 - N-1324 Lysaker, Norway Leverantörsnamn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverantörsadress: Willem Barentszstraat A B Rotterdam Telefonnummer: Fax: Kontaktperson: Patrick Rijsdijk, Corporate Product HSE Manager, Tel.: Telefonnummer: Telefon i nödfall: **ONLY TO CALL IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Farliga egenskaper - Lukt: Luktar lösningsmedel - Utseende: vätska, skärt, delvis lösligt i vatten - Kontakt med ögonen: Orsakar irritation - Kontakt med huden: Irriterar huden (R38) - Inandning: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning (R48/20), Kraftig exponering kan leda till bedövning, Orsakar yrsel, förvirring, huvudvärk eller omtöckning - Förtäring: Farlig: kan ge lungskador vid förtäring (R65), Kan orsaka illamående/uppkastningar, Kan orsaka störningar i mag/tarmkanal, Kan orsaka yrsel, förvirring, huvudvärk eller omtöckning - Mölig risk för fosterskador (R63) Mycket brandfarligt 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar Hälsoskadlig Kemisk beteckning Koncentration CAS nummer EC nummer Risk* Symboler Toluen , 38, 48/20, 63, 65, 67 F, Xn Ethanol F *Se Avsnitt 16 4 Första hjälpen 1

2 4 Första hjälpen (...) Kontakt med huden - Avlägsna kontaminerade kläder - Tvätta det påverkade området i riktligt med tvål och vatten - Kontaminerad klädsel måste tvättas innan den används igen - Sök läkarvård om retningen kvarstår Kontakt med ögonen - Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten i minst 15 minuter - Skölj ögonen noggrant med ögonlocken lyfta - Sök läkarvård om retningen kvarstår Förtäring - Framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart - Ge patienten vatten eller mjölk att dricka - Sök läkarvård omedelbart - Inhämta råd från läkare Inandning - Flytta patienten till frisk luft - Håll patienten varm och i viloläge, halvsittande. Lossa kläderna - Inhämta råd från läkare Allmänt - Vid olycksfall eller vid illamående sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt) (S45) 5 Brandbekämpningsåtgärder - Nedre explosionsgräns 1.4 % (i luft), Övre explosionsgräns 7.0 % (i luft), Flampunkt 4.4 C (CC) - Sönderdelningsprodukter kan inkludera koloxider - I händelse av brand använd vattenspray eller -dimma, alkoholbeständigt skum, torr kemikalie eller kolsyra (S43) - Ångorna är tyngre än luft och kan röra sig över stora avstånd till en tändnings- eller övertändningskälla - Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning 6 Årgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder - Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8 Mljöskyddsåtgärder - Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag Omedelbara åtgärder - Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening (S57) Uppröjningsaktioner - Sug upp spillet i inert material och skyffla upp - Ventilera området och rengör spillområdet efter det att allt material har bortförts - I trånga utrymmen, avloppsledningar etc. kan ångorna samlas ihop och bilda explosiva blandningar med luft - Ångorna är tyngre än luft och kan röra sig över stora avstånd till en tändnings- eller övertändningskälla Särskilda försiktighetsåtgärder - Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8 - Ångorna är tyngre än luft och kan röra sig över stora avstånd till en tändnings- eller övertändningskälla - Använd lämpligt andningsskydd 2

3 7 Hantering och lagring Hantering - Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8 - Undvik kontakt med huden och ögonen (S24/25) - Flaskor med ögonvatten skall finnas tillgängliga Lagring - Håll behållaren tättsluten på sval, välventilerad plats (S3/7/9) - Hålls åtskilt från öppen låga, heta ytor och övriga antändningskällor. 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd Begränsning av exponeringen - Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen - Använd plast eller gummihandskar - Använd skyddsglasögon som ger ögonen fullständigt skydd Handskar Korgglasögon Ingen öppen eld Rökning förbjuden 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper - Lukt: Luktar lösningsmedel - Utseende: vätska, skärt, delvis lösligt i vatten - ph - ej tillämpligt - Kokpunkt 180 C vid 760 mm Hg - Ångtryck 19 mm Hg - Ångtäthet (luft = 1) Fryspunk ej känd - Smältpunkt -14 C vid 760 mm Hg - Delvis vattenlöslig - Specifik vikt (vatten = 1) Nedre explosionsgräns 1.4 % (i luft), Övre explosionsgräns 7.0 % (i luft), Flampunkt 4.4 C (CC) - Delningskoefficient : n-oktanol/vatten Viskositet 1.44 mpa.s vid 20 C 10 Stabilitet och reaktivitet - Denna artikel bedöms vara stabil i normala förhållanden - Undvik överhettning, Får inte komma i kontakt med öppen eld, glödande eller varma ytor 11 Toxikologisk information Uppgifter som rör inverkan på hälsan - LD50 (oralt, råtta) >2000 mg/kg Inandning - Inandning av ångor från lösningsmedel kan ge upphov till illamående, huvudvärk och yrsel Kontakt med huden - Långvarig hudkontakt resulterar i avfettning av huden, vilket leder till retning, och i vissa fall, dermatit 3

4 11 Toxikologisk information (...) Kontakt med ögonen - Kan orsaka rodnad och irritation Förtäring - Intag av större mängder kan orsaka illamående/uppkastningar - Kan orsaka störningar i mag/tarmkanal - Andningsrisk - Farlig: kan ge lungskador vid förtäring (R65) Cancerogenicitet - Inga bevis på cancerogena effekter 12 Ekologisk information Ekoxicitet - Låg giftighetsnivå för fiskar Rörlighet - Delvis vattenlöslig. Persistens och nedbrytbarhet - BOD 5 / ThOD (20 ºC): Bioackumuleringsförmåga - Kolvetelösningar kan ackumuleras i kroppen. Andra skadliga effekter - Inga förväntade miljöproblem vid riktig hantering av produkten. 13 Avfallshantering Klassning - EU avfallsklass: Avfallshantering - Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe - Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter 14 Transportinformation Brandfarlig vätska Leveransnamn: Flammable Liquid, n.o.s. (Toluene, ethanol, mixture) Kod vid akutfall UN Landsväg/järnväg (ADR/RID) Leveransnamn: Flammable Liquid, n.o.s. (Toluene, ethanol, mixture) ADR UN nr: UN1993 ADR Riskklass: 3 ADR Förpackningsgrupp: II Övrig risk enl. ADR: - ADR-RID-etiketter: 3 ADR-flampunkt: 4.4 4

5 14 Transportinformation (...) Sjö (IMDG) Leveransnamn: Flammable Liquid, n.o.s. (Toluene, ethanol, mixture) IMDG UN nr: UN1993 IMDG Riskklass: 3 IMDG Förpackningsgrupp: II IMDG EmS: F-E, S-E Övrig risk enl. IMDG: - IMDG-etiketter: 3 IMDG-flampunkt: 4.4 Luft (ICAO/IATA) Leveransnamn: Flammable Liquid, n.o.s. (Toluene, ethanol, mixture) ICAO UN nr: UN1993 ICAO Riskklass: 3 ICAO Förpackningsgrupp: II Övrig risk enl. ICAO: - ICAO-etiketter: 3 ICAO-flampunkt: 4.4 DOT / CFR (US Department of Transportation) DOT Proper Shipping Name: Flammable Liquid, n.o.s. (Toluene, ethanol, mixture) Riskmaterial: Toluene, ethanol Riskklass: 3 ID-nr: UN1993 Rapporterbar kvantitet (lbs): - Övrig risk enl. DOT : - DOT-etiketter: DOT Flashpoint: 40F 3 15 Gällande föreskrifter Risk Mycket brandfarligt Hälsoskadlig - Mycket brandfarligt (R11) - Irriterar huden (R38) - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning (R48/20) - Mölig risk för fosterskador (R63) - Farlig: kan ge lungskador vid förtäring (R65) - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad (R67) Säkerhet - Förvaras oåtkomligt för barn (S2) - Förvaras väl tillsluten (S7) - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden (S16) - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar (S36/37) - Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa upp denna förpackning eller etiketten (S62) 16 Annan information Text för R- och S-fraser som används i detta säkerhetsdatablad:- R11: Mycket brandfarligt; R38: Irriterar huden; R48/20: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning; R63: Mölig risk för fosterskador; R65: Farlig: kan ge lungskador vid förtäring; R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. De uppgifter om produkten som lämnas på detta varuinformationsblad har sammanställts utifrån kunskap om de enskilda beståndsdelarna. 5

6 16 Annan information (...) De uppgifter som lämnas här bygger på nuvarande kunskap och erfarenhet. Detta varuinformationsblad beskriver produkten vad avser säkerhetskraven men utgör inte någon garanti vad avser produktens egenskaper. De uppgifter som lämnas här gäller endast när produkten används för avsett ändamål. Produkten säljs inte som lämplig för andra användningar - sådan användning kan orsaka risker som inte nämns på detta blad. Använd inte för andra ändamål utan att rådgöra med tillverkaren. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om farliga beredningar (88/379/EEG) Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om Varuinformationsblad (2001/58/EG) 6

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 767113-r 1. 0. 0 Produktkod: 767113 (25 liter) Part of:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: TANKLEEN TAR Produktkod: 764428 (25L) 764430 (210L) 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 555623-2R 1. 0. 0 Produktkod: 555623 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SCALECLEAN EX Produktkod: 719070 (25 ltr) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: BALLAST TANK INHIBITOR 9933 Produktkod: 777013 (Plastic 25L)

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010 EASYCLEAN LIQUID HAND SOAP SÅKERHETSDATABLAD Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Produktnamn: SUPERSHINE BLUE - Produktkod: 3900848xx 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer