VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: Användning av ämnet eller preparatet: Water treatment Produktkod: (25Ltr Plastic) Field 1: Wilhelmsen Ships Service AS Field 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) Leverantörsnamn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverantörsadress: Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefonnummer: Fax: Kontaktperson: Patrick Rijsdijk, Product HSE Manager,Tel.: Telefon i nödfall: **ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Farliga egenskaper Frätande - Lukt: Aminlukt - Utseende: vätska - Kontakt med ögonen: Kan orsaka skada på ögon, Ångor eller aerosoler kan orsaka retning i ögon, näsa och andningsorgan - Kontakt med huden: Långvarig hud- eller ögonkontakt kan orsaka kemiska brännskador - Inandning: Kan orsaka kraftig irritation - Förtäring: Intag av större mängder kan orsaka skada på slemhinnor Klassificering av ämnet eller blandningen Risk - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - Farligt vid hudkontakt och förtäring (R21/22) - Frätande (R34) Säkerhet - Undvik kontakt med huden och ögonen (S24/25) - Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare (S26) - Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och ögon- eller ansiktsskydd (S36/37/39) - Vid olycksfall eller vid illamående sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt) (S45) 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar Kemisk beteckning Koncentration CAS nummer EC nummer Risk* Symboler Cyclohexylamine R10,21/22,34 C 1

2 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar (...) Morpholine R10, 20/21/22, 34 C *Se Avsnitt 16 4 Första hjälpen Kontakt med huden - Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med tvål och vatten (S27/28) - Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom Kontakt med ögonen - Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten i minst 15 minuter - Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom Förtäring - Skölj ur munnen med vatten (får inte sväljas) - Framkalla inte kräkning - Sök läkarvård omedelbart Inandning - Flytta patienten till frisk luft - Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår 5 Brandbekämpningsåtgärder - Självantändningspunkt - okänd - Kan bilda explosiva blandningar med luft - Flampunkt 57 C (CC) - Kväve- och koloxider kan bildas, Sönderdelningsprodukter kan inkludera giftiga ångor - I händelse av brand använd vattenspray eller -dimma, alkoholbeständigt skum, torr kemikalie eller kolsyra (S43) 6 Årgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödfallsrutiner - Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8 - Kan bilda explosiva blandningar av damm och luft - Undvik kontakt med brännbart material - Använd gnistfria handverktyg Metoder och material för inneslutning och rengöring - Ventilera området och rengör spillområdet efter det att allt material har bortförts - Absorbera spill i jord eller sand 7 Hantering och lagring Försiktighetsåtgärder för säker hantering - Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. - Undvik kontakt med huden och ögonen (S24/25) - Flaskor med ögonvatten skall finnas tillgängliga - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. - Rökning förbjuden. - Andningsskydd kan behövas vid onormala förhållanden med stor luftförorening Förhållande för säker förvaring, vilket inkluderar eventuell inkompabilitet - Håll behållaren tättsluten på sval, välventilerad plats (S3/7/9) - Hålls borta från oxiderande ämnen (S14) 8 Exponeringskontroll/personligt skydd 2

3 8 Exponeringskontroll/personligt skydd (...) Kontrollparametrar - Cyclohexylamine WEL (kortvarig) 41 mg/m3 - Morpholine WEL (kortvarig) 72 mg/m3 WEL (långvarig) 109 mg/m3 Begränsning av exponeringen - Det skall om möjligt finnas utrustning som kan begränsa halterna i luften om dessa överstiger exponeringsgränserna Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen - Vid höga koncentrationer av luftburna partiklar, använd lämpligt andningsskydd för positivt tryck. - Använd lämpliga skyddskläder, inkl ögon-/ansiktsskydd och handskar (nitril rekommenderas) - Använd lämpligahandskar, stövlar och förkläde Handskar Dräkt Andningsskydd Ingen öppen eld 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper - Lukt: Aminlukt - Utseende: vätska - Täthet g/cm3 vid 20 C - Flampunkt 57 C (CC) - Självantändningspunkt - okänd - Kan bilda explosiva blandningar med luft 10 Stabilitet och reaktivitet - Denna artikel bedöms vara stabil i normala förhållanden - Förvaras borta från värme och antändningskällor, Får inte komma i kontakt med statisk elektricitet, Undvik kontakt med oxiderande ämnen - Sönderdelningsprodukter kan inkludera kväve- och koloxider, Se Avsnitt 5 11 Toxikologisk information Information om toxikologiska effekter - LD50 (oralt, råtta) (Morpholine) 1910 mg/kg - LD50 (oralt, råtta) ( 156 mg/kg Inandning - Kan orsaka skada på lungor Kontakt med huden - Långvarig hud- eller ögonkontakt kan orsaka kemiska brännskador Kontakt med ögonen - Långvarig hud- eller ögonkontakt kan orsaka kemiska brännskador Förtäring - Intag av större mängder kan orsaka skada på slemhinnor Cancerogenicitet - Inga bevis på cancerogena effekter 12 Ekologisk information Ekoxicitet - LC50 (fisk) (Morpholine) mg/l (96 tim) 3

4 12 Ekologisk information (...) - LC50 (fisk) ( 50 mg/l (96 tim) - Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine - Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine - Produkten innehåller icke komponeneter som är klassade som farliga för miljön av EU. Persistens och nedbrytbarhet - Komponenter i produkten är biologiskt nerbrytbara. 13 Avfallshantering Metoder för avfallshantering - Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter - Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe Klassning - EU avfallsklass: Transportinformation Frätande Brandfarlig vätska UN UN nr: UN2734 Riskklass: 8+3 Förpackningsgrupp: II Landsväg/järnväg (ADR/RID) ADR UN nr: UN2734 ADR Riskklass: 8 ADR Förpackningsgrupp: II Övrig risk enl. ADR: 3 ADR-flampunkt: 57C Sjö (IMDG) IMDG UN nr: UN2734 IMDG Riskklass: 8 IMDG Förpackningsgrupp: II IMDG EmS: F-E, S-C Övrig risk enl. IMDG: 3 IMDG-flampunkt: 57C Luft (ICAO/IATA) ICAO UN nr: UN2734 ICAO Riskklass: 8 ICAO Förpackningsgrupp: II Övrig risk enl. ICAO: 3 ICAO-flampunkt: 57C 4

5 14 Transportinformation (...) DOT / CFR (US Department of Transportation) DOT Proper Shipping Name: Riskmaterial: Morpholine, Cyclohexylamine Riskklass: 8 ID-nr: UN2734 Rapporterbar kvantitet (lbs): Övrig risk enl. DOT : 3 DOT Flashpoint: 57C 15 Gällande föreskrifter Klassning och märkning - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. 16 Annan information Text för R- och S-fraser som används i detta säkerhetsdatablad:- R10: Brandfarligt; R20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring; R21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring; R34: Frätande. De uppgifter som lämnas här bygger på nuvarande kunskap och erfarenhet. Detta varuinformationsblad beskriver produkten vad avser säkerhetskraven men utgör inte någon garanti vad avser produktens egenskaper. De uppgifter som lämnas här gäller endast när produkten används för avsett ändamål. Produkten säljs inte som lämplig för andra användningar - sådan användning kan orsaka risker som inte nämns på detta blad. Använd inte för andra ändamål utan att rådgöra med tillverkaren. De uppgifter om produkten som lämnas på detta varuinformationsblad har sammanställts utifrån kunskap om de enskilda beståndsdelarna. 5

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: 540088 3. 0. 2 Användning av ämnet eller preparatet: reagent Produktkod: 607828 + 540088 (0.1 liter)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 767566r 2. 0. 1 Produktkod: 767566 (25L Steel cans) Head Office:: Wilhelmsen

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: 740837 2. 0. 1 Användning av ämnet eller preparatet: Smoke detector (12 canister) Produktkod: 740837

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 767113-r 1. 0. 0 Produktkod: 767113 (25 liter) Part of:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SCALECLEAN EX Produktkod: 719070 (25 ltr) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: TANKLEEN TAR Produktkod: 764428 (25L) 764430 (210L) 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: BALLAST TANK INHIBITOR 9933 Produktkod: 777013 (Plastic 25L)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 555623-2R 1. 0. 0 Produktkod: 555623 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010 EASYCLEAN LIQUID HAND SOAP SÅKERHETSDATABLAD Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

VARUINFORMATIONSBLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget VARUINFORMATIONSBLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Datablad nummer: 777938 - Produktnamn: CHLORINE HR TABLETS - Produktkod: 777938 1.2 Relevant identifierad

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SCALE REMOVER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Metal Free Paste

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SOFT LOCK Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning RIGID SEAL Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-27 Ersätter blad utfärdat AVSNITT 1:

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Marker Pen Röd Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning High Temperature Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Produktnamn: SUPERSHINE BLUE - Produktkod: 3900848xx 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Motor Protect Aerosol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Extra Lock Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning HEAVY DUTY DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850

Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006 Art.31 Produktnamn : LOCKOIL Utfärdande datum : 04.11.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS000711_8_20111104 Bearbetning av : AB17850 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Super Adhesive Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03

Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbetäckning Handelsnamn: Isopropanol (IPA) Synonymer: Isopropanol, 2-propanol, Isopropylalkohol CAS-nummer: 67-63-0 Index-nummer: 603-117-00-0

Läs mer