VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: R Produktkod: Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address:: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel: (+47) Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och ej rekommenderad användning Reagent 1.3 Detaljer om säkerhetsdatabladets leverantör Leverantörsnamn: Leverantörsadress: For quotations contact your local Customer Services Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefonnummer: Fax: Kontaktperson:, Product HSE Manager, Tel.: Nödtelefonnummer -ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT- NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations - Eye Dam Etikettinformation - Signalord: Fara - Symboler: Xi, GHS05 Datum för senaste ändring 27/08/2012 1

2 2 Farliga egenskaper (...) Hazard Fraser - Orsakar allvarliga ögonskador. Försiktighetsprincipen Fraser Risk - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. - Risk för allvarliga ögonskador (R41) Säkerhet - Undvik kontakt med huden (S24) - Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare (S26) - Använd ögon - eller ansiktssykdd (S39) - Detta material och dess behållare skall tas om hand som fårligt avfall (S60) 2.3 Andra faror - Lukt: Luktfritt - Utseende: Tabletter, vitt, lösligt i vatten - Kontakt med huden: Kraftig exponering kan leda till irritation - Förtäring: Anses ej vara ett aktuellt exponeringssätt., Intag av större mängder kan orsaka störningar i mag/tarmkanal 3 Sammansättning/uppgifter on beständsdelar 3.1 Blandningar Kemisk beteckning Koncentration CAS nummer EC nummer Risk* Symboler Sodium bisulfate 50-60% R41, H318 Xi, GHS05 *Se Avsnitt 16 4 Första hjälpen 4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder - Inandning inträffar troligtvis inte - VID INANDNING: Vid andningssvårigheter, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas. - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. - Ge patienten rikligt med vatten att dricka - Tvinga aldrig en medvetslös människa att kräkas eller inta vätska - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. - Skölj ögonen noggrant med ögonlocken lyfta - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. - - Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Datum för senaste ändring 27/08/2012 2

3 4 Första hjälpen (...) 4.2 De viktigaste symptomen och effekter, både akuta och fördröjda - Kan orsaka hosta - Intag av större mängder kan orsaka skada på slemhinnor - Kan orsaka svårighet att andas - Intag av större mängder kan orsaka störningar i mag/tarmkanal - Intag av större mängder kan orsaka ataxi 4.3 Indikation att omedelbar läkarhjälp och specialbehandling krävs n/a 5 Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckningsmedel - Icke brandfarligt. I händelse av brand använd släckningsmedel lämpliga för rådande förhållanden 5.2 Särskilda faror som uppkommer från ämnet eller blandningen - Brandröken är giftig - Se Avsnitt Råd för brandmän - Hindra om möjligt att släckningsvattnet kommer in i avloppssystemet 6 Årgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödfallsrutiner - Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt - Använd skyddskläder enligt Avsnitt Mljöskyddsåtgärder - Undvik utsläpp till miljön. 6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring - Borsta eller skyffla upp spill och flytta det till ett säkert ställe 6.4 Hänvisning till andra avsnitt - Se Avsnitt 5 and 10 7 Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering - Tillämpa lämpliga rutiner för hantering av kemikalier - Flaskor med ögonvatten skall finnas tillgängliga 7.2 Förhållande för säker förvaring, vilket inkluderar eventuell inkompabilitet - Förvaras på sval, torr och välventilerad plats 7.3 Specifik slutanvändning 8 Exponeringskontroll/personligt skydd Datum för senaste ändring 27/08/2012 3

4 8 Exponeringskontroll/personligt skydd (...) 8.1 Kontrollparametrar - Sodium bisulfate För denna produkt finns inga rekommenderade eller fastställda kontroller 8.2 Begränsning av exponeringen - Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen - Använd plast eller gummihandskar - Bär glasögon som ger fullständigt skydd av ögonen vid hantering av detta ämne, t.ex. vid provtagning Korgglasögon Handskar 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper - Lukt: Luktfritt - Utseende: Tabletter, vitt, lösligt i vatten - ph <2 vid koncentration av 1 % 9.2 Annan information - Inget 10 Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet - Denna artikel bedöms vara stabil i normala förhållanden 10.2 Kemisk stabilitet - Anses stabilt under normala förhållanden 10.3 Risk för farliga reaktioner - Reagerar med vatten och frigör väte - Reagerar med vatten och frigör sura och giftiga gaser 10.4 Villkor att undvika - Undvik överhettning 10.5 Oförenliga material - Inkompatibelt med oxiderande ämnen - Inkompatibelt med alkoholer - Inkompatibelt med syra - Undvik kontakt med metaller 10.6 Risk för upplösning - Sönderdelningsprodukter kan inkludera svaveloxider Datum för senaste ändring 27/08/2012 4

5 11 Toxikologisk information 11.1 Information om toxikologiska effekter - Inga experimentella data tillgängliga Inandning - Gäller inte Kontakt med huden - Kraftig exponering kan leda till kraftig irritation Kontakt med ögonen - Orsakar kraftig irritation Förtäring - Intag av större mängder kan orsaka störningar i mag/tarmkanal Cancerogenicitet - Inga bevis på cancerogena effekter Kan framkalla grava fosterskador - Inga bevis på reproduktiva effekter Mutagenicitet - Inga bevis på mutageniska effekter 12 Ekologisk information 12.1 Giftighet - Produkten innehåller icke komponeneter som är klassade som farliga för miljön av EU Persistens och nedbrytbarhet - Bryts ned genom hydrolys 12.3 Bioackumuleringsförmåga - Bioackumulationen är obetydlig 12.4 Rörlighet i jord - Dispergerande 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-utvärderingar 12.6 Andra skadliga effekter - Enligt tillgängliga uppgifter är ämnet inte skadligt för miljön 13 Avfallshantering 13.1 Metoder för avfallshantering - Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall - Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter Klassning - EU avfallsklass: Datum för senaste ändring 27/08/2012 5

6 14 Transportinformation 14.1 UN-nummer 14.2 Leveransnamn 14.3 Faroklass(er) för transport 14.4 Packningsgrupp 14.5 Miljöfaror - Enligt tillgängliga uppgifter är ämnet inte skadligt för miljön 14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare - Ej klassificerat som riskfyllt för transport 14.7 Transport i bulk enligt bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-kod - Gäller inte Annan information 15 Gällande föreskrifter 15.1 Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen - Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. - Detta ämne omfattas av Gefahrliche Stoffe Verordnung med ändringar - Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG) - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations Bedömning av kemisk säkerhet None 16 Annan information Text för R- och S-fraser som används i detta säkerhetsdatablad:- H318: Orsakar allvarliga ögonskador.; R41: Risk för allvarliga ögonskador. De uppgifter som lämnas här bygger på nuvarande kunskap och erfarenhet. Detta varuinformationsblad beskriver produkten vad avser säkerhetskraven men utgör inte någon garanti vad avser produktens egenskaper. De uppgifter som lämnas här gäller endast när produkten används för avsett ändamål. Produkten säljs inte som lämplig för andra användningar - sådan användning kan orsaka risker som inte nämns på detta blad. Använd inte för andra ändamål utan att rådgöra med tillverkaren. De uppgifter om produkten som lämnas på detta varuinformationsblad har sammanställts utifrån kunskap om de enskilda beståndsdelarna. The most up-to-date version of this MSDS can be found on Datum för senaste ändring 27/08/2012 6

7 16 Annan information (...) Wilhelmsen Ships Service Level 1, 39 Park Street South Melbourn, Vic 3205 Australian Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) WMS AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Datum för senaste ändring 27/08/2012 7

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD . VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Datablad nummer: 767113-r 1. 0. 0 Produktkod: 767113 (25 liter) Part of:: Wilhelmsen Ships Service

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SCALECLEAN EX Produktkod: 719070 (25 ltr) 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010

SÅKERHETSDATABLAD. Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-453/2010 EASYCLEAN LIQUID HAND SOAP SÅKERHETSDATABLAD Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: TANKLEEN TAR Produktkod: 764428 (25L) 764430 (210L) 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget BALLAST TANK INHIBITOR 9933 SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: BALLAST TANK INHIBITOR 9933 Produktkod: 777013 (Plastic 25L)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sprängaren

SÄKERHETSDATABLAD Sprängaren Sprängaren Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Sprängaren SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF Omarbetad April 2013 Revision 3 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 413474,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Foam Original

SÄKERHETSDATABLAD Deb Foam Original Omarbetad 27/06/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PUR625, 2825 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SÄKERHETSDATABLAD Deb Clear Foam Wash Omarbetad 26/07/2013 Ersätter datum 30/05/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF, CLR1L,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 222-XXXX KEMI (Reg.nr): 505252-7 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning FOCUS ULTRA Produktregistreringsnummer: 338613-3 Växtskyddsmedel registreringsnrummer: 3987

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer