Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige"

Transkript

1 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005

2 2 AFA är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA:s skaderegister.

3 Vi försäkrar, förvaltar och förebygger AFA är benämningen på tre försäkringsbolag, AFA Trygghetsförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Livförsäkring. Försäkringarna lämnar ersättning vid arbetsskada, nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom, dödsfall samt arbetsbrist. Vart och ett av bolagen är den största försäkringsgivaren i Sverige på sitt område. AFA-bolagen ägs av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och i fråga om AFA Trygghetsförsäkring också av PTK. På uppdrag av parterna på kommun- och landstingsområdet administrerar vi kompletterande sjuk- och arbetsskadeförsäkringar för alla anställda inom kommuner och landsting. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Vårt uppdrag är att försäkra, förvalta och förebygga. Vi försäkrar den svenska arbetsmarknaden i enlighet med överenskommelser mellan parterna. Vi förvaltar det kapital som betalas in i form av premier. Avkastningen gör det möjligt för oss att hålla premierna stabila över tiden. Vi förvaltar även den kunskap som vi får in genom anmälningarna om arbetsskador och sjukdomar. Det är denna information som denna rapport bygger på. Vi förebygger ohälsa genom att stödja forskning, föra ut kunskap om förebyggande åtgärder samt stödja organisationer i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Genom att bearbeta alla skadeanmälningar har vi skapat en unik kunskapsbank som vi på olika sätt ställer till förfogande för arbetsmarknadens parter och forskare. Denna rapport ger bara en liten inblick i det material vi förfogar över. Årets rapport visar att de allvarliga arbetsskadorna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det ska inte tolkas som ett misslyckande. Skadefrekvensen på svensk arbetsmarknad är vid en internationell jämförelse låg. Det är mot den bakgrunden inte realistiskt att varje år förvänta sig påtagliga positiva förändringar i skadestatistiken. På den svenska arbetsmarknaden pågår ett målmedvetet och uthålligt arbete för att undanröja skadligheter i arbetsmiljön. Den skadeinformation AFA kan tillhandahålla används aktivt av ansvariga på såväl bransch- som företagsnivå för att identifiera de allvarligaste skadeorsakerna och mest riskutsatta grupperna. När det gäller långtidssjukskrivningar och aktivitets- eller sjukersättningar (tidigare förtidspension) kan vi avläsa fortsatt höga men dessbättre minskande tal. De vanligaste diagnoserna är liksom tidigare år besvär i rörelse- och stödjeorganen samt olika mentala besvär. I slutet av rapporten finns ett avsnitt med slutsatser och förslag till prioriterade insatser för att minska ohälsan. Liksom förra året finns där också artiklar om arbetsplatser och lokala AFA-projekt som arbetar för att sänka sjukfrånvaron och minska arbetsskadorna. De goda exemplen kan förhoppningsvis stimulera till efterföljd. Ett tecken på den höga ambitionsnivån när det gäller arbetsmiljöfrågor är en ny nationell arbetsmiljöportal Arbetsmiljöupplysningen (www.arbetsmiljoupplysningen.se). Bakom portalen står ett trettiotal organisationer inom arbetsmiljöområdet. På arbetsmiljöupplysningen är det lätt att hitta information. Där kan man också ta del av ny forskning och låta sig inspireras av andra. AFA står som värd för portalen. Årsrapporten för 2005 är, liksom tidigare rapporter, ett användbart underlag för att göra riktade skadeförebyggande insatser mot olika skadeproblem eller inom särskilt utsatta yrkesgrupper eller arbetsmiljöer. Torgny Wännström Verkställande direktör, AFA 3

4 4 Mikael Forsblom, Elin Klaesson, Tore J Larsson, Michel Normark, April 2005.

5 Innehåll Avtalsförsäkringar en extra trygghet i livet Begrepp Beräkning av risker Arbetsskador Arbetsskador mellan 1994 och Allvarliga arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Sjukfrånvaro Sjukfall mellan 1994 och Långvarig sjukfrånvaro Allvarlighetstal Slutsatser Prioriteringar Förebyggande insatser Arbetsmiljö i vardagen Bilagor Bilaga 1. Arbetsolycksfall som har medfört dödsfall Bilaga 2. Arbetssjukdomar som har medfört dödsfall mellan 1994 och Bilaga 3. Egna företagares arbetsskador och sjukfall Referenser

6 6 Foto: Maria Steén / Pressens Bild

7 Avtalsförsäkringar en extra trygghet i livet AFA:s huvuduppgift är att administrera försäkringar och andra tjänster, som bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AFA försäkrar vid arbetsskada (TFA, TFA-KL), sjukdom (AGS, AGS-KL), dödsfall (TGL) och arbetsbrist (AGB). AFA:s försäkringar ger ett försäkringsskydd utöver de lagstadgade, allmänna försäkringarna. Totalt omfattas cirka tre miljoner människor av minst en av försäkringarna. Eftersom en avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i kollektivavtal, blir alla anställda inom organisationer och företag som har tecknat sådant avtal automatiskt försäkrade. Arbetsskadeförsäkringen TFA och TFA-KL (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) administreras av AFA Trygghetsförsäkring. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, landsting/regioner, svenska kyrkan med flera. TFA omfattar samtliga anställda inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. AFA har också i uppdrag att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA). AFA har därför information om i stort sett alla arbetsskador som drabbar den sysselsatta arbetskraften i Sverige. Sjukförsäkringen AGS och AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkring) omfattar också stora delar av den sysselsatta arbetskraften. AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen men inte statligt anställda och tjänstemän inom det privata avtalsområdet. När det gäller det kommunala och landstingskommunala avtalsområdet omfattas samtliga anställda av AGS-KL. databaserad, ger AFA en unik roll i egenskap av datakälla och skapar prioriteringsunderlag för systematiskt skadeförebyggande verksamhet i svenskt arbetsliv (Larsson 1990, Bråfelt & Larsson 1993, Wännström & Larsson 1996). Syftet med rapporten En del av AFA:s uppdrag när det gäller att förebygga ohälsa är att föra ut kunskap om var allvarliga arbetsskador och långvarig sjukdom inträffar i svenskt arbetsliv. Den kunskapen förvärvar vi genom information i de anmälningar av arbetsskador och sjukdomar som kommer in till oss. Informationen, som lagras i AFA:s skaderegister, ökar möjligheten att identifiera yrkesgrupper, arbetsuppgifter, aktiviteter och maskiner som är särskilt förknippade med allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro. Utgångspunkten är att skadeförebyggande insatser bör koncentreras på de områden i arbetslivet som resulterar i många skador och/eller sjukfall per sysselsatta och som ger upphov till de allvarligaste konsekvenserna. De två avsnitten Slutsatser och Prioriteringar fungerar som underlag till AFA:s ägare och uppdragsgivare om var det är mest meningsfullt och effektivt att sätta in skadeförebyggande åtgärder. Läs mer om oss och vår verksamhet Mer information om AFA:s verksamhet finns på På kan du även läsa mer om AFA:s arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting. Besök också gärna Arbetsmiljöupplysningen. Det är en ny nationell portal som samlar information om arbetsmiljöfrågor som AFA tillsammans med en rad medaktörer lanserade i mars Vi vet varför människor är sjuka AFA:s skadereglering har samlat in detaljerade uppgifter om risker i arbetet sedan Informationen, som är 7

8 Begrepp I rapporten används ett antal (ibland interna) begrepp. Nedan följer en förklaring av de vanligaste. Arbetsskada Arbetsolycksfall, arbetssjukdom och färdolycksfall. Arbetsolycksfall Olycksfall som inträffar i arbetet. Allvarliga arbetsolycksfall Arbetsolycksfall som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar (eller motsvarande läkningstid utan sjukskrivning) och/eller medicinsk invaliditet. Arbetssjukdom Sjukdom som uppkommit eller försämrats till följd av arbetet eller arbetsförhållandena. Diagnos för arbetssjukdom Diagnos sätts efter läkarintyg/läkarutlåtande eller motsvarande. Diagnos för sjukfrånvaro Den diagnos som framgår av läkarintyget. Till och med januari 2004 kodades diagnoser med utgångspunkt från klassificeringsstandarden ICD-9 (Socialstyrelsen 1987). Därefter kodas diagnoser enligt ICD-10 (Socialstyrelsen 1997). Eftersläpning Sjukfallen redovisas för de år de inträffar oavsett vilket år anmälan om sjukfallet kommer in till AFA. Detta innebär att det finns en fördröjning innan ett skade-, visande eller insjuknandeår kan anses vara färdiganmält/-reglerat. Eftersläpningen är störst vid allvarliga arbetsolycksfall (främst invalidiserande olycksfall), arbetssjukdomar och sjukfall som medför aktivitets- eller sjukersättning. Färdolycksfall Olycksfall som inträffar vid färd till eller från arbetet. Insjuknandeår Det år personen insjuknar/sjukfallet påbörjas. Långa sjukfall/långvarig sjukfrånvaro Sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukskrivning och/eller aktivitets-/sjukersättning. Medicinsk invaliditet Försäkringsmedicinskt mått som anges i procent (%). Det är ett mått på den bestående kroppsliga funktionsnedsättningen till följd av en skada. Den medicinska invaliditetsgraden avgörs först då skadan har nått ett stationärt tillstånd och inga förändringar är att vänta. Fram till dess gör skaderegleraren en preliminär uppskattning av skadans svårighetsgrad. Risk Antal fall per tusen sysselsatta. Antal fall kan till exempel vara antal allvarliga arbetsolycksfall eller antal långa sjukfall. Risken beräknas oftast per år. Skadeår/visandeår Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdagen med anledning av skadan. 8

9 Beräkning av risker I avsnitten om arbetsskador och sjukfrånvaro beräknas risker för olika yrkesgrupper. Med risk avses här hur många fall, till exempel antal allvarliga arbetsolycksfall eller antal långa sjukfall, som inträffar per sysselsatta i respektive yrkesgrupp. Sysselsättningen i Sverige Uppgifter om antal sysselsatta har hämtats från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar, AKU. AKU ger information om antalet förvärvsarbetande inom olika yrkesoch avtalsområden och uppgifterna inhämtas i första hand genom telefonintervjuer. Eftersom AKU är en urvalsundersökning kan olika felkällor förekomma, till exempel urvalsfel (endast ett urval undersöks), bortfallsfel (svar saknas helt eller delvis från vissa personer i urvalet) eller mätfel (frågor och svar har missuppfattats). Två standarder för kodning En annan felkälla kan vara att AFA inte kodar yrkestillhörighet enligt samma standard som Statistiska Centralbyrån. AFA kodar enligt Nordisk Yrkesklassificering 1983 (NYK 83 1 ) och Statistiska Centralbyrån enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96 2 ). Skillnaden mellan standarderna är främst att den senare inte bara tar hänsyn till vilken typ av arbete som utförs av en person, utan också vilka kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Alla yrken är alltså inte helt jämförbara mellan de olika standarderna. Vi använder en anpassad standard För att kunna beräkna risker för olika yrkesgrupper har den standard som AFA använder och den standard som används i AKU anpassats till varandra. Detta innebär vissa begränsningar vid beräkning av risker. Det gäller till exempel yrkesgruppen metallarbete i rapporten. Om vi hade kunnat använda samma yrkesstandard för både antal fall och antal sysselsatta i beräkningarna så hade denna yrkesgrupp kunnat delats upp i flera, mindre grupper. 1 NYK 83 är en svensk modifiering av Internationella arbetsbyråns (ILO) standard ISCO (International Standard Classification of Occupations). 2 SSYK 96 är en svensk anpassning av ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations 1988) samt EU:s motsvarighet ISCO-88 (COM). 9

10 10 ARBETSSKADOR Foto: Susanne Björkman / Folio

11 Arbetsskador Avsnittet om arbetsskador består av tre delar: Arbetsskador mellan 1994 och 2003 Här ges en överblick över arbetsskadornas 3 utveckling mellan 1994 och Allvarliga arbetsolycksfall Här är underlaget de arbetsolycksfall som leder till de allvarligaste konsekvenserna, det vill säga de olycksfall i arbetet som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar eller någon form av medicinsk invaliditet. Här jämförs risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall för olika yrkesgrupper. Avsnittet tar också upp vilka händelser som ligger bakom flest allvarliga olycksfall och vilka yrkesgrupper som är värst drabbade. De arbetsolycksfall som har medfört dödsfall redovisas i bilaga 1. Arbetssjukdomar I avsnittet om arbetssjukdomar redovisas de olika yrkesgruppernas risk att drabbas av arbetssjukdom samt vilka diagnoser som är vanligast förekommande. De arbetssjukdomar som har medfört dödsfall redovisas i bilaga 2. 3 De arbetsskador som drabbat egna företagare redovisas i bilaga 3. ARBETSSKADOR 11

12 Arbetsskador mellan 1994 och 2003 Försäkringarna TFA och TFA-KL omfattar samtliga anställda inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK, kooperationen respektive anställda i kommuner, landsting/regioner, svenska kyrkan med flera. Även statligt anställda ingår genom det statliga personskadeavtalet (PSA). Det betyder att AFA:s trygghetsförsäkring omfattar i stort sett hela arbetsmarknaden. Antal arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall Av tabell 1 framgår hur många arbetsolycksfall, arbetssjukdomar samt färdolycksfall som inträffade mellan åren 1994 och 2003 och som hittills (december 2004) har anmälts till och godkänts av AFA. Siffrorna för 2002 och 2003 kommer förmodligen, i och med att fler anmälningar för de åren kommer in, att hamna i nivå med åren innan. Detta gäller framför allt arbetssjukdomarna. Antalet sysselsatta i Sverige ökade under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, vilket till stor del förklarar varför antalet arbetsskador ökade under denna period. Hur allvarligt blir ett arbetsolycksfall? Tabell 2 visar arbetsolycksfallens allvarlighet. I gruppen sjuk mer än 30 dagar ingår de skador som har medfört mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid utan sjukskrivning. Bland de skador som har medfört medicinsk invaliditet ingår både skador som har fått ersättning för medicinsk invaliditet och skador som preliminärt bedöms vara så allvarliga att de kommer att medföra medicinsk invaliditet i framtiden. Antalet arbetsolycksfall som faktiskt medför ersättning för medicinsk invaliditet förväntas bli högre än vad som framkommer i tabell 2. Det kan bland annat bero på att skaderegleraren först i efterhand justerar skadans allvarlighetsgrad och att en del skador med tiden visar sig vara bestående, och då anmäls retroaktivt av den skadade. Hur allvarlig blir en arbetssjukdom? Tabell 3 visar arbetssjukdomarnas allvarlighet. För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från TFA eller TFA-KL måste den vara godkänd från försäkringskassan eller finnas i den så kallade ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också kvarstå i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Eftersom det tar relativt lång tid innan en arbetssjukdom blir godkänd är siffrorna för de senaste åren i tabell 3 fortfarande kraftigt underskattade. 12 ARBETSSKADOR

13 Tabell 1 Antal godkända arbetsskador Uppgifterna för samtliga år i tabellen är avlästa i december Skadeår/visandeår Ersättningsorsak Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Färdolycksfall Totalt Tabell 2 Antal godkända arbetsolycksfall Uppgifterna för samtliga år i tabellen är avlästa i december Skadeår Preliminär allvarlighet Sjuk mindre än 31 dagar Sjuk mer än 30 dagar Medicinsk invaliditet 1 15% Medicinsk invaliditet 16 30% Medicinsk invaliditet % Dödsfall Totalt Tabell 3 Antal godkända arbetssjukdomar Uppgifterna för samtliga år i tabellen är avlästa i december Visandeår Preliminär allvarlighet Ej medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet 1 15% Medicinsk invaliditet 16 30% Medicinsk invaliditet % Dödsfall Totalt Inkluderar förolyckade i samband med Estonias förlisning. ARBETSSKADOR 13

14 Allvarliga arbetsolycksfall I följande tabeller visas hur många personer per sysselsatta som drabbas av allvarliga arbetsolycksfall, och hur många av dessa olycksfall som är invalidiserande. Poliser och träindustriarbetare värst drabbade Av tabell 4 framgår att yrkesgrupper inom civilt bevakningsoch skyddsarbete (poliser, tullbevakningspersonal, kriminalvårdare, väktare och brandpersonal) och träindustriarbetare löper högst risk att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Flest antal allvarliga arbetsolycksfall drabbar metallarbetare, nästan 17 procent av alla allvarliga arbetsolycksfall är kopplade till den yrkesgruppen. 5 Här ingår bland annat personer inom träbearbetningsarbete, sågverksarbete och skiktträ- och träfiberarbete. 6 Här ingår bland annat gjuteriarbetare, smeder, fin- och verkstadsmekaniker, svetsare, maskin- och motorreparatörer, gasskärare, maskinmontörer och ihopsättare, tunnplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer, grovplåtslagare och lackerare. 7 Här ingår bland annat personer verksamma inom glas- och keramiskt arbete, kemi- och gummiarbete, lackerare och driftsmaskinister. 8 Här ingår bland annat sjukgymnaster, arbetsterapeuter, veterinärer, farmacevter och dietister. 14 ARBETSSKADOR

15 Tabell 4 Arbetsolycksfall 2003 som har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet. Uppgifterna är avlästa i december Yrkesgrupp Antal fall Risk (antal fall/1 000 sysselsatta) Poliser, tullbevakningspersonal ,1 Träindustriarbete ,7 Kriminalvårdare 70 14,6 Brandpersonal 80 9,6 Väktare, ordningsvakter 115 7,5 Yrkesförare 656 6,9 Metallarbete ,9 Isolerings- och VVS-montörer 106 6,8 Betong-, bygg- och anläggningsarbete 403 6,7 Militärt arbete (endast anställda) 68 6,6 Pappers- och pappersmassearbetare 90 6,6 Livsmedelsarbete 203 6,3 Byggnadsträarbetare 272 6,0 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 29 5,9 Golvläggare 14 5,4 Murare 31 4,3 Byggnadsmålare 63 4,3 Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 180 3,9 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl ,3 Godshanterings- och lagerarbete 305 3,2 Städare och fönsterputsare 225 2,8 Grafiskt arbete 54 2,8 Tidningsdistribution, postiljoner och brevbärare 98 2,8 Övrigt industriellt arbete ,5 Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 563 2,2 Försäljare inom detaljhandel 404 2,2 Elektriskt arbete 171 2,1 Textil-, skinn- och läderindustriarbete 27 1,9 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare 317 1,8 Hotell-, restaurang- och storköksarbete 190 1,7 Förskolelärare och fritidspedagoger 132 1,6 Barnskötare m.fl ,4 Lärare 297 1,2 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete ,0 Sjuksköterskor, barnmorskor m.fl. 98 1,0 Tandvårdsarbete 20 1,0 Läkare 17 0,6 Övriga yrkesgrupper ,7 Totalt ,4 ARBETSSKADOR 15

16 Utvecklingen över tid Konstant risk mellan 1997 och 2003 Den genomsnittliga risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall var relativt oförändrad mellan 1997 (2,7) och 2002 (2,6). År 2003 var risken nere i 2,4. Om detta är början på en avtagande trend eller inte vet vi först om ett par år. Även den inbördes ordningen mellan yrkesgrupperna är relativt oförändrad över tiden. De yrkesgrupper som uppvisar de högsta risktalen 2003 (poliser, träindustriarbete och kriminalvårdare) gör det även åren innan. Yrkesgrupper med ökad risk Bland de yrkesgrupper som har de högsta riskerna syns poliser, träindustriarbetare och kriminalvårdare. En yrkesgrupp som har lägre risk men där man kan konstatera en stor ökning är pappers- och pappersmassearbetare. Kriminalvårdare är den yrkesgrupp som står för den enskilt största ökningen. Man bör dock tänka på att denna grupp är relativt liten och hade totalt 40 fall 1997 och 70 fall 2003 (tabell 6). Yrkesgrupper med minskad risk De yrkesgrupper som står för de kraftigaste minskningarna mellan 1997 och 2003 är gruvarbete, bergsarbetare och stenhuggare, försäljare inom detaljhandeln samt jordbruks-, skogs- och trädgårdsarbete. En grupp där risken minskar kraftigt mellan 2002 och 2003 är väktare och ordningsvakter. Svårt att analysera små yrkesgrupper När det gäller yrkesgrupper med få antal sysselsatta eller få fall bör man vara försiktig när man gör jämförelser mellan åren. Detta syns tydligt i till exempel tabell ARBETSSKADOR

17 Tabell 5 Årlig risk (antal fall/1 000 sysselsatta) att råka ut för arbetsolycksfall som leder till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet. Uppgifterna är avlästa i december ett år efter respektive skadeår. Skadeår Yrkesgrupp Poliser, tullbevakningspersonal 13,9 17,2 17,1 15,1 35,2 9 17,6 18,1 Träindustriarbete 12,9 10,4 12,4 11,5 14,0 14,8 14,7 Kriminalvårdare 7,4 11,0 11,3 10,2 10,0 15,2 14,6 Brandpersonal 11,4 13,4 9,6 9,3 12,5 9,5 9,6 Väktare, ordningsvakter 9,7 10,8 8,3 10,2 10,1 11,4 7,5 Yrkesförare 8,9 9,0 8,3 7,4 7,9 8,1 6,9 Metallarbete 6,6 6,4 6,5 7,1 7,9 7,7 6,9 Isolerings- och VVS-montörer 6,9 5,8 5,8 6,0 7,0 6,6 6,8 Betong-, bygg- och anläggningsarbete 6,8 7,7 7,2 6,5 7,3 7,2 6,7 Militärt arbete (endast anställda) 6,4 6,4 6,5 7,4 8,9 8,5 6,6 Pappers- och pappersmassearbetare 5,1 4,0 5,3 6,0 5,5 6,2 6,6 Livsmedelsarbete 6,7 7,1 6,6 6,7 7,3 6,9 6,3 Byggnadsträarbetare 7,5 7,0 8,0 7,5 6,6 6,7 6,0 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 12,0 9,8 10,0 9,5 12,5 11,5 5,9 Golvläggare 3,0 7,5 6,1 7,9 2,8 4,3 5,4 Murare 4,4 8,1 5,8 6,6 6,7 6,0 4,3 Byggnadsmålare 4,7 5,1 3,7 4,8 5,5 5,8 4,3 Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 5,3 4,7 5,1 4,6 4,5 4,2 3,9 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl. 3,6 3,4 3,6 3,6 3,9 3,6 3,3 Godshanterings- och lagerarbete 3,3 3,3 3,1 3,6 3,6 3,8 3,2 Städare och fönsterputsare 2,4 2,2 2,3 2,4 2,4 2,7 2,8 Grafiskt arbete 1,7 2,5 2,2 2,5 2,6 2,5 2,8 Tidningsdistribution, postiljoner och brevbärare 2,8 3,8 3,0 2,7 4,2 4,0 2,8 Övrigt industriellt arbete 3,9 3,7 3,0 2,9 2,7 2,7 2,5 Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 2,9 2,7 2,7 2,5 2,9 2,4 2,2 Försäljare inom detaljhandel 3,4 3,8 3,0 2,5 2,4 2,3 2,2 Elektriskt arbete 2,4 2,3 2,4 2,7 2,8 2,8 2,1 Textil-, skinn- och läderindustriarbete 1,6 1,6 1,2 2,5 1,7 2,0 1,9 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare 1,8 2,1 2,0 2,4 2,3 1,9 1,8 Hotell-, restaurang- och storköksarbete 2,2 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 Förskolelärare och fritidspedagoger 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,7 1,6 Barnskötare m.fl. 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4 Lärare 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 1,3 1,1 0,9 1,1 0,8 1,7 1,0 Sjuksköterskor, barnmorskor m.fl. 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 Tandvårdsarbete 1,0 1,2 0,8 1,6 1,5 1,1 1,0 Läkare 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 Övriga yrkesgrupper 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 Totalt 2,7 2,7 2,6 2,6 2,9 9 2,6 2, poliser skadades i samband med EU-toppmötet i Göteborg. ARBETSSKADOR 17

18 Tabell 6 visar motsvarande tidsserie som tabell 5, men antal fall istället för risk. År 2003 inträffade färre fall än åren innan. Siffror för ytterligare år behövs för att kunna uttala sig om huruvida antalet allvarliga arbetsolycksfall faktiskt minskar eller inte. Många fall bland metallarbetare Här framkommer återigen att gruppen metallarbetare drabbas av ett stort antal olycksfall. Grupper med få antal fall per år är gruv- och bergsarbete, stenhuggare, murare, golvläggare, textil-, skinn- och läderindustriarbete, övrigt hälso- och sjukvårdsarbete, tandvårdsarbetare samt läkare. På grund dessa gruppers ringa storlek bör man här vara extra försiktig när man gör jämförelser mellan de olika åren (tabell 5 och tabell 6). 18 ARBETSSKADOR

19 Tabell 6 Antal arbetsolycksfall per år som har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet. Uppgifterna är avlästa i december ett år efter respektive skadeår. Skadeår Yrkesgrupp Poliser, tullbevakningspersonal Träindustriarbete Kriminalvårdare Brandpersonal Väktare, ordningsvakter Yrkesförare Metallarbete Isolerings- och VVS-montörer Betong-, bygg- och anläggningsarbete Militärt arbete (endast anställda) Pappers- och pappersmassearbetare Livsmedelsarbete Byggnadsträarbetare Gruv- och bergarbete, stenhuggare Golvläggare Murare Byggnadsmålare Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl Godshanterings- och lagerarbete Städare och fönsterputsare Grafiskt arbete Tidningsdistribution, postiljoner och brevbärare Övrigt industriellt arbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Försäljare inom detaljhandel Elektriskt arbete Textil-, skinn- och läderindustriarbete Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare Hotell-, restaurang- och storköksarbete Förskolelärare och fritidspedagoger Barnskötare m.fl Lärare Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor, barnmorskor m.fl Tandvårdsarbete Läkare Övriga yrkesgrupper Totalt poliser skadades i samband med EU-toppmötet i Göteborg. ARBETSSKADOR 19

20 Invalidiserande arbetsolycksfall Tabell 7 visar risken att drabbas av ett arbetsolycksfall som medför, eller bedöms medföra, medicinsk invaliditet. Den genomsnittliga risken för alla yrkesgrupper år 2003 är 0,5. Eftersom det kan dröja flera år innan det är möjligt att bedöma den medicinska invaliditet som kvarstår efter ett olycksfall är risktalen för 2003 underskattade. Industriyrkena dominerar Eftersom enbart olycksfall som medför invaliditet är inkluderade i beräkningarna har yrkesgrupper inom industrin de allra högsta riskerna (jämför med tabell 4). Personer inom civilt bevaknings- och skyddsarbete (poliser, väktare, brandmän med flera), som löper hög risk att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall, har dock betydligt lägre risk för invalidiserande olycksfall. Detta kan bero på att fysiska och psykiska skador beroende på hot eller våld inte i lika hög grad medför medicinsk invaliditet som andra exponeringar. Träindustrin värst drabbad Personer som arbetar inom träindustrin löper högst risk att drabbas av invalidiserande olycksfall i arbetet. Andra industrigrupper (metall-, livsmedels- och pappersarbetare) har också höga risker när det gäller invalidiserande olycksfall, liksom personer som sysslar med byggnadsarbete. 20 ARBETSSKADOR

21 Tabell 7 Arbetsolycksfall 2003 som har lett till medicinsk invaliditet, preliminära siffror. Uppgifterna är avlästa i december Yrkesgrupp Antal fall Risk (antal/1 000 sysselsatta) Träindustriarbete 122 5,2 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 12 2,4 Pappers- och pappersmassearbetare 31 2,3 Metallarbete 461 2,1 Isolerings- och VVS-montörer 32 2,0 Brandpersonal 16 1,9 Livsmedelsarbete 61 1,9 Byggnadsträarbetare 83 1,8 Betong-, bygg- och anläggningsarbete 100 1,7 Poliser, tullbevakningspersonal 24 1,3 Murare 9 1,3 Golvläggare 3 1,2 Yrkesförare 101 1,1 Militärt arbete (endast anställda) 11 1,1 Kriminalvårdare 5 1,0 Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 47 1,0 Väktare, ordningsvakter 15 1,0 Grafiskt arbete 17 0,9 Övrigt industriellt arbete 78 0,9 Godshanterings- och lagerarbete 77 0,8 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl. 54 0,8 Byggnadsmålare 10 0,7 Elektriskt arbete 45 0,5 Tidningsdistribution, postiljoner och brevbärare 15 0,4 Textil-, skinn och läderindustriarbete 5 0,4 Städare och fönsterputsare 28 0,4 Försäljare inom detaljhandel 64 0,3 Förskolelärare och fritidspedagoger 25 0,3 Barnskötare m.fl. 25 0,3 Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 75 0,3 Lärare 67 0,3 Hotell-, restaurang- och storköksarbete 31 0,3 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 7 0,2 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare 40 0,2 Tandvårdsarbete 4 0,2 Sjuksköterskor, barnmorskor m.fl. 19 0,2 Läkare 3 0,1 Övriga yrkesgrupper 225 0,2 Totalt ,5 ARBETSSKADOR 21

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Fallolyckor FÖRSÄKRING

Fallolyckor FÖRSÄKRING Fallolyckor FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Allvarliga fallolyckor 2008-2012...5 Kvinnor som ramlar inne och ute...6 Exempel på händelseförlopp...6 Män som ramlar inne

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2010 Förord VD AFA Försäkring arbetar långsiktigt för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro genom arbetsmarknadens parters stöd till forskning,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Försäkringarna

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA 1 Innehåll Du får hjälp om du råkar ut för en arbetsskada 3 Vilka försäkringar har du? 4 Vad är en arbetsskada? 5 Olycksfall i arbetet 6 Färdolycksfall 8 Arbetssjukdom

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Kort om AFA Försäkring

Kort om AFA Försäkring Kort om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar försäkringar som är bestämda i kollektivavtal. Stöd vid sjukdom, dödsfall och arbetsskada. Omfattar fler än tre miljoner människor varav 1.1 miljoner

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Tredje kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 24 november 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal 48 SJUKDOM Enligt tidigare regler kunde man få två tredjedels förtidspension. Om du har sjukersättning som bygger på ett beslut enligt dessa regler, behåller du den nivån på sjukersättningen till dess

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer