Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING"

Transkript

1 Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

2 Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall relaterat till antalet sysselsatta...8 Cancerdiagnoser i olika yrkesgrupper...8 Bröstcancer hos kvinnor i olika yrkes- och åldersgrupper...13 Cancer i matsmältningsorganen hos män i olika yrkes- och åldersgrupper...14 Vad beror skillnaderna mellan yrkesgrupperna på?...15 Referenser...15

3 Sammanfattning och slutsatser I rapporten studeras totalt långvariga sjukfall till följd av cancerdiagnos registrerade hos AFA Försäkring under åren För 2013 och 2014 redovisas preliminära uppgifter. Kvinnor i AFA Försäkrings försäkringskollektiv är oftare än män långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos. Skillnaderna mellan könen beror på skillnader i insjuknandeålder för de könsspecifika cancerdiagnoserna. Kvinnor får cancerdiagnoser före pensionsåldern i högre utsträckning än män. Den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjukskrivna kvinnor är bröstcancer. Den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjukskrivna män är cancer i matsmältningsorganen. Antal cancerfall per sysselsatta och år är stabilt över perioden Under perioden var i genomsnitt 1,6 kvinnor per sysselsatta årligen långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos. Motsvarande siffra för män var fall per sysselsatta per år. Det finns skillnader i risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av en cancerdiagnos mellan yrkesgrupper. Skillnaderna är dock inte särskilt stora. Bland kvinnor är yrkesgrupperna med högst antal långvarigt sjukskrivna per sysselsatta med en cancerdiagnos livsmedelsarbete, tandvårdsarbete och övrigt industriellt arbete. Bland män är yrkesgrupperna med högst antal långvarigt sjukskrivna per sysselsatta med en cancerdiagnos övrigt industriellt arbete, livsmedelsarbete och undersköterskor. Möjliga förklaringar till skillnader mellan yrkesgrupper kan vara skillnader i yrkesspecifika exponeringar, skillnader i livsstil mellan yrkesgrupper och att samma diagnos kan orsaka olika långa sjukskrivningsperioder beroende på yrke. Eftersom risken att få cancer ökar kraftigt med ålder är de beräknade riskerna i rapporten ålderstandardiserade. 3

4 Bakgrund Antalet cancerfall i Sverige ökar enligt Socialstyrelsens statistik från Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer antalet cancerfall att fortsätta att öka globalt. En av förklaringarna till det är ökad medellivslängd och bättre diagnosmetoder. De cancerformer som ökar är främst hudcancer och lungcancer bland kvinnor. Även bröstcancer och prostatacancer har ökat under de senaste 20 åren. En cancerdiagnos innebär i många fall en längre sjukskrivning och ibland rehabiliteringsåtgärder. Om rapporten Denna rapport behandlar sjukskrivning vid cancerdiagnoser. Total långa sjukfall under perioden har studerats, det innebär cirka fall per år. Vi har studerat ersatta långa sjukfall på grund av en cancerdiagnos i AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen bygger på sjukfall registrerade AFA Försäkrings sjukförsäkring, avtalsgruppförsäkring, AGS och AGS KL. Försäkringen omfattar sammanlagt cirka 2,7 miljoner sysselsatta inom kommun/landstingssektorn och arbetare i privat sektor. Statligt anställda och privatanställda tjänstemän omfattas inte av försäkringen. AFA Försäkring använder samma diagnoskodsystem som Socialstyrelsen och Försäkringskassan, ICD 10. Som cancerdiagnoser räknas diagnoskapitlet C00-D48 som betecknas som Tumörer. Med ett långt sjukfall menar vi en sjukskrivning som har pågått i minst tre månader eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning, kallad månadsersättning hos AFA Försäkring. Genom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS och AGS-KL) omfattas arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO, kooperationen, anställda i kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan och Pactaföretag. Pacta är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och landstingsnära verksamheter. Försäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. I rapporten är antalet sjukfall per sysselsatta beräknat. Till beräkningarna har sysselsättningsstatistik från Statistiska Centralbyråns yrkesregister använts. Yrkesregistret innehåller information om den arbetande befolkningens yrkestillhörighet. Statistiken omfattar alla över 16 år som ansetts ha varit förvärvsarbetande i november månad under referensåret och som är folkbokförda i Sverige den 31/12 referensåret. Yrkesinformationen gäller det yrke individen ansetts ha haft i november referensåret. Den ålder som redovisas gäller uppnådd ålder vid årets slut. Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i minst en timme per vecka i november månad. Eftersom yrkestillhörighet vid insjuknandetillfället inte nödvändigtvis överensstämmer med yrkestillhörigheten som en individ har haft i november månad innebär det att våra beräkningar av risktal innehåller felkällor. 4

5 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos Långt ifrån alla som drabbas av en cancersjukdom finns i statistiken över sjukskrivningar. Cirka 65 procent av de som får cancer är 65 år eller äldre, majoriteten av de som drabbas är alltså inte i yrkesverksam ålder och aktuella för sjukpenning. Enligt Cancerregistret diagnosticerades cancerfall 2012, varav var i åldern år. (Socialstyrelsen, 2013) Samma år registrerades nya långa sjukfall och * korta sjukfall med en cancerdiagnos i åldern år i AFA Försäkrings databas. * Korta sjukfall avser sjukfall som pågått i mindre än 3 månader. AFA Försäkring ersätter korta sjukfall i AGS, men ej i AGS KL. Denna studie redovisar de hos AFA Försäkring registrerade sjukfallen med minst 3 månaders sjukskrivning och med någon form av cancerdiagnos för åren De korta sjukfallen, med sjukfrånvaro kortare än 3 månader, oavsett diagnos, har inte inkluderats i analysen. Differensen mellan antal diagnosticerade cancerfall och antalet sjukskrivna i AFA Försäkrings material beror både på att försäkringarna inte täcker hela arbetsmarknaden och på att många får cancerdiagnoser efter pensionen. Dessutom kräver cancerdiagnoser olika behandling och därför även olika sjukskrivningslängder. För den ökande cancertypen malignt melanom är det i många fall exempelvis endast nödvändigt med kirurgi som leder till en kortare sjukskrivning. Slutsatser om sjukdomsrisk och diagnospanorama i arbetslivet bör dras med hänsyn tagen till dessa begränsningar i materialets representativitet. Cancerdiagnoser med långa sjukskrivningar, I diagrammet nedan visas hur cancerdiagnosernas andel av de totala diagnoserna har utvecklats från 2007 till 2014 fördelat på kön. (Statistiken för 2013 och 2014 är preliminär). Andelen cancerdiagnoser är något högre för kvinnor än för män. Medianåldern för insjuknande är lägre för kvinnor än för män, det beror på att insjuknandeåldern är lägre för cancertyperna bröstcancer och gynekologisk cancer. Den vanligaste cancerformen bland män i befolkningen är prostatacancer och den vanligaste formen bland kvinnor i hela befolkningen är bröstcancer. Hälften av de insjuknande i prostatacancer får diagnos efter 70 års ålder, vilket förklarar varför de flesta fallen inte återfinns bland AFA Försäkrings försäkrade. Bröstcancer bland kvinnor, har en något lägre medianålder vid insjuknande, drygt 60 år (Socialstyrelsen Cancerfonden, 2013). Prostata- och bröstcancer utgör cirka 30 procent av männens respektive kvinnornas diagnoser i hela befolkningen. (Socialstyrelsen, 2013). 5

6 Antalet sjukskrivna med en cancerdiagnos är relativt stabilt över tiden. Under 2009 var antalet långa sjukfall hos AFA Försäkring det lägsta antalet som uppmätts under hela 2000-talet. Det berodde delvis på grund av att det var lågkonjunktur och på att sysselsättningen hade minskat. Under 2008 infördes även nya regler i sjukförsäkringen som bidrog starkt till att antalet långa sjukfall minskade. Den relativa andelen cancerdiagnoser i försäkringen ökade i samband med detta. Under samma period minskade andelen psykiska diagnoser. Det ska tolkas som att andelen cancerdiagnoser ökade i förhållande till psykiska diagnoser i den arbetande befolkningen inte som att antalet cancerdiagnoser ökade. Diagram 1 Långa sjukfall med en cancerdiagnos, procentuell andel av alla diagnoser AGS+AGS KL 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% Kvinnor Män Total I diagram 2, 3 och 4 visas cancerdiagnoser fördelade på typ av cancersjukdom för båda könen, och för män och kvinnor separat. Av diagram 2 framgår att bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen som leder till en långvarig sjukskrivning bland AFA Försäkrings försäkrade, 27 procent av de sjukskrivna har diagnosen. De tre vanligaste diagnoserna bröstcancer, cancer i matsmältningsorganen och cancer i lymfatisk vävnad utgör mer än hälften av alla diagnoser vid långvarig sjukskrivning. För män är den enskilt vanligaste diagnosen maligna tumörer i matsmältningsorganen som utgör 23 procent av alla diagnoser tätt följt av maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad som utgör 21 procent av alla diagnoser. Den vanligaste cancerformen bland män, prostatacancer återfinns i gruppen maligna tumörer i manliga könsorganen och kommer först på tredje plats när det gäller diagnoser vid långvarig sjukskrivning bland män. Efter bröstcancer (maligna tumörer i bröstkörtel) som utgör 40 procent av kvinnornas diagnoser är maligna tumörer i matsmältningsorganen den näst vanligaste diagnosen för kvinnor, därefter kommer maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen. Bröstcancer är också den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor enligt Socialstyrelsen, skivepitelcancer samt övrig hudcancer är inte lika vanlig bland långa sjukskrivningar. Hudcancer (inklusive malignt melanom) utgör 1,5 procent av kvinnors cancerdiagnoser vid långa sjuskrivningar. Skillnader mellan rangordningen av diagnoser mellan sjukskrivna och antalet diagnosticerade cancerfall beror på att olika cancerformer, dels kräver olika behandlingslängd, men också på grund av att insjuknandeåldern skiljer mellan cancertyper. Vi kan inte se några förändringar i cancerdiagnosernas andel över tid (under den studerande perioden). 6

7 Diagram 2 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Båda könen Övriga tumörsjukdomar 31% 27% Maligna tumörer manliga könsorganen Maligna tumörer andningsorganen Maligna tumörer kvinnliga könsorganen 4% 15% Maligna tumörer i lymfatisk blodbildande vävnad 6% 7% 9% Maligna tumörer matsmältningsorganen Maligna tumörer bröstkörtel Diagram 3 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Män Övriga tumörsjukdomar 21% 23% Benigna tumörer Maligna tumörer läpp, munhåla och svalg 5% 5% 15% Maligna tumörer andningsorganen Maligna av osäker eller okänd natur 8% Maligna tumörer manliga könsorganen 9% 13% Maligna tumörer i lymfatisk blodbindande vävnad Maligna tumörer i matsmältningsorganen Diagram 4 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Kvinnor Övriga tumörsjukdomar 15% Maligna tumörer andningsorganen 5% 5% 40% Tumörer av osäker och okänd natur Benigna tumörer 6% Maligna tumörer i lymfatisk blodbildande vävnad 6% Maligna tumörer kvinnliga könsorganen 11% 12% Maligna tumörer matsmältningsorganen Maligna tumörer bröstkörtel 7

8 Antal sjukfall relaterat till antalet sysselsatta Risken, (antal fall per sysselsatta) att drabbas av en långvarig sjukskrivning på grund av en cancerdiagnos är stabil över tiden. Beräkningar för 2013 finns ej på grund av att sysselsättningsstatistik för 2013 inte är färdigställt. Eftersom det är vanligare att kvinnor får cancerdiagnoser före pensionen än män är kvinnor risk är högre än mäns risk. Av alla långvariga sjukfall med en cancerdiagnos i AFA Försäkrings skadedatabas är två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. I Socialstyrelsens statistik över samtliga cancerfall i Sverige råder motsatt förhållande, antalet cancerfall bland män är något högre än antalet bland kvinnor i förhållande till hela befolkningen. Diagram 5 Risk, antal långa sjukfall med en cancerdiagnos per sysselsatta fördelat på kön (Statistiken är avläst 31 dec året efter insjuknandeåret) 1,80 1,60 1,40 1,20 1, ,40 0 0,00 1,59 1,56 1,60 1,61 1,59 1, Kvinnor Män Cancerdiagnoser i olika yrkesgrupper I detta avsnitt beräknas relativ risk i förhållande till antalet sysselsatta i olika yrkesgrupper. Eftersom risken att drabbas av cancer är betydligt högre i äldre åldersgrupper är det viktigt att ta hänsyn till det när man jämför antalet cancerfall mellan yrkesgrupper. Därför har vi beräknat risker med hänsyn till åldersfördelningen i yrkesgruppen, så kallad ålderstandardisering. Det betyder att antalet cancerfall i respektive yrkesgrupp är beräknade som om åldersfördelningen i yrkesgruppen var densamme som genomsnittet för alla yrkesgrupper. Följden blir att för en yrkesgrupp där de sysselsatta är yngre än genomsnittet, som exempelvis inom hotelloch restaurang, blir den ålderstandardiserade risken högre än den faktiskt beräknade risken. Eftersom risken att få cancer i lägre åldrar är högre för kvinnor redovisas också riskerna per kön. För att få ett så bra underlag som möjligt har ålderstandardiserade risker beräknats som ett genomsnitt för

9 Endast yrkesgrupper där det finns i genomsnitt minst 10 långa sjukfall per år på grund av en cancerdiagnos per år redovisas. Det innebär att risker inte har beräknats för mindre yrkesgrupper. I diagram 6 visas risk, det vill säga antalet faktiska cancerfall per sysselsatta, för varje yrkesgrupp och en ålderstandardiserad risk för varje yrkesgrupp för kvinnor. Diagram 6 Risk, antal fall per sysselsatta och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos. Kvinnor Alla yrken Godshanterings- och lagerarbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Barnskötare m fl Försäljare inom detaljhandel Lärare Hotell-, restaurang- och storköksarbete Jordbruks-, skogsbruks- och Fastighetsskötare, expeditionsvakter, Förskolelärare och fritidspedagoger Sjuksköterskor, barnmorskor och Textil-, skinn och läderindustriarbete Metallarbete Yrkesförare Läkare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och Städare och fönsterputsare Övrigt hälso-,sjukvårds-,vård- och Övrigt industriellt arbete Tandvårdsarbete Livsmedelsarbete 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Antal fall per 1000 sysselsatta Åldersstandardiserad risk Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas Det finns skillnader i risken att drabbas av en långvarig sjukskrivning mellan yrkesgrupper. Bland kvinnor har yrkesgruppen livsmedelsarbete en ålderstandardiserad risk som är 2,7 fall per sysselsatta, gruppen tandvårdsarbetes risk är 2,6 och övrigt industriellt arbete har en risk som är 2,5. Genomsnittet för kvinnor är 1,6 fall per sysselsatta och år. Om man ser till alla diagnoser har kvinnor i gruppen övrigt industriellt arbete högst ålderstandardiserad risk att bli långvarigt sjukskrivna överhuvudtaget. Livsmedelsarbete kommer på 3:e, och tandvårdsarbete på 13:e plats. (AFA Försäkring, 2014) 9

10 I tabell 1 visas den ålderstandardiserade risken för varje yrkesgrupp samt antalet faktiska långa sjukfall per yrkesgrupp. De grupper som har den högsta risken relativt små yrkesgrupper med ett hundratal fall under sexårsperioden. Yrkesgruppen undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare. har flest antal sjukfall, stycken och står för 14 procent av alla sjukfall under perioden har en högre ålderstandardiserad risk än genomsnittet, 2,1. Tabell 1 Ålderstandardiserad risk och antal långa sjukfall med cancerdiagnos fördelat på yrkesgrupp samt andelen sjukfall i procent av totalen. Kvinnor Kvinnor Åldersstandardiserad risk Antal fall Andel fall, procent av totalen Livsmedelsarbete 2, % Tandvårdsarbete 2, % Övrigt industriellt arbete 2, % Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 2, % Städare och fönsterputsare 2, % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansjukvårdare 2, % Läkare 2, % Yrkesförare 1,9 82 1% Metallarbete 1, % Textil-, skinn- och läderindustriarbete 1,8 63 % Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska assistenter 1, % Förskolelärare och fritidspedagoger 1, % Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl. 1,6 71 1% Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 1,6 75 1% Hotell-, restaurang- och storköksarbete 1, % Lärare 1, % Försäljare inom detaljhandel 1, % Barnskötare m fl. 1, % Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 1, % Godshanterings- och lagerarbete 74 1% Alla yrken 1, % Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 10

11 I diagram 7 och tabell 2 finns motsvarande uppgifter om risker och yrkesgrupper för män. Den genomsnittliga risken för män () är lägre än för kvinnor. Den yrkesgrupp som har högst ålderstandardiserad risk är övrigt industriellt arbete i vilken risken är 1,6 fall per sysselsatta. Därefter kommer grupperna livsmedelsarbete och undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare vilkas risk är 1,4. Den yrkesgrupp som har haft flest antal fall under perioden , stycken, är metallarbete, vilket utgör 18 procent av alla sjukfall under perioden och risken i gruppen är nära genomsnittet, 1,0. Gruppen övrigt industriellt arbete har högst ålderstandardiserad risk att bli långvarigt sjukskriven om man ser till alla diagnoser bland män. Diagram 7 Risk, antal fall per sysselsatta och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos. Män Alla yrken Försäljare inom detaljhandel Elektriskt arbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Lärare Godshanterings- och lagerarbete Isolerings och VVS-montörer Jordbruks-, skogsbruks- och Hotell-, restaurang- och storköksarbete Läkare Träindustriarbete Yrkesförare Byggnadsträarbetare Betong- bygg- o anläggningsarbete Pappers- och pappersmassearbetare Grafiskt arbete Fastighetsskötare, expeditionsvakter, Metallarbete Byggnadsmålare Städare och fönsterputsare Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträden Livsmedelsarbete Övrigt industriellt arbete 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Antal fall per 1000 sysselsatta Ålderstandardiserad risk Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 11

12 Tabell 2 Ålderstandardiserad risk och antal långa sjukfall med cancerdiagnos fördelat på yrkesgrupp samt andelen sjukfall i procent av totalen. Män Män Ålderstandardiserad risk Antal fall Andel fall, procent av totalen Övrigt industriellt arbete 1, % Livsmedelsarbete 1, % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare 1,4 72 1% Städare och fönsterputsare 1,1 79 1% Byggnadsmålare 1,1 89 1% Metallarbete 1, % Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl. 1, % Grafiskt arbete 1,0 66 1% Pappers- och pappersmassearbetare 1,0 84 1% Betong- bygg- och anläggningsarbete 1, % Byggnadsträarbetare 1, % Yrkesförare 1, % Träindustriarbete 1, % Läkare 99 2% Hotell-, restaurang- och storköksarbete 83 1% Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 173 3% Isolerings- och VVS-montörer 85 1% Godshanterings- och lagerarbete 231 4% Lärare 288 4% Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 195 3% Elektriskt arbete 187 3% Försäljare inom detaljhandel 136 2% Alla yrken % Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 12

13 Bröstcancer hos kvinnor i olika yrkes- och åldersgrupper Vi har studerat den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjuka kvinnor bröstcancer och den vanligaste cancerdiagnosen bland män cancer i matsmältningsorganen och tagit fram risker för olika åldersgrupper inom olika yrken samt den ålderstandardiserade risken. Under perioden har kvinnor per sysselsatta varit sjukskrivna långvarigt på grund av bröstcancer. I gruppen tandvårdsarbete är den ålderstandardiserade risken högst, 1,1 fall per sysselsatta och år. Inom yrkesgrupperna övrigt industriellt arbete och övrigt hälso- och sjukvårdsarbete (till exempel, dietister, receptarier, arbetsterapeuter och personer som arbetar inom djursjukvård) har kvinnor i åldersgruppen år flest fall per sysselsatta och år, 2,4 fall per sysselsatta och år Diagram 8 Risk, antal fall per sysselsatta fördelad på åldersgrupper och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av bröstcancer fördelat på yrkesgrupp. Kvinnor Alla yrken Tandvårdsarbete Undersköterskor, Läkare Övrigt hälso-,sjukvårds-,vård- Övrigt industriellt arbete Sjuksköterskor, barnmorskor Förskolelärare och Städare och fönsterputsare Lärare Barnskötare m fl Metallarbete Socialt arbete, vård- och Hotell-, restaurang- och Försäljare inom detaljhandel 1,3 1,1 1,1 1,7 1,3 1,5 1,7 1,3 0,7 1,0 1,6 1,5 1,4 1,0 1,2 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,3 0,7 1,5 1,2 0,4 1,1 1,0 1,0 1,2 0,4 1,2 0,4 1,1 1,0 0,4 2,1 2,4 2,4 Ålderstandard ,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 13

14 Cancer i matsmältningsorganen hos män i olika yrkes- och åldersgrupper Den vanligaste cancerdiagnosen bland män som är långvarigt sjukskrivna är cancer i matsmältningsorganen. Antalet fall är i genomsnitt per år. Inom yrkesgruppen övrigt industriellt arbete är den ålderstandardiserade risken att drabbas 0,4 fall per sysselsatta I samma yrkesgrupp har åldersgruppen år haft 1,3 fall per sysselsatta och år. Diagram 9 Risk, antal fall per sysselsatta fördelad på åldersgrupper och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av cancer i matsmältningsorganen fördelat på yrkesgrupper. Män Alla yrken 0,1 0,3 0,7 Övrigt industriellt arbete 0,1 0,3 0,4 1,3 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl 0,1 0,3 0,3 Ålderstandard Metallarbete Yrkesförare 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0, Betong- bygg- o anläggningsarbete 0,7 Lärare 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 14

15 Vad beror skillnaderna mellan yrkesgrupperna på? Den här rapporten kan inte besvara några frågor om varför cancersjukdomar utvecklas. Skillnader i risk mellan yrkesgrupper kan bero på köns- och åldersammansättning. Vi har tagit hänsyn till det genom att redovisa ålderstandardiserade risker per kön. Vi kan identifiera ytterligare tre möjliga förklaringar till varför risken att få cancer kan skilja sig mellan yrkesgrupper. Skillnader i exponering för cancerrisker mellan olika yrkesgrupper Skillnader i livsstil mellan olika yrkesgrupper. Yrkestillhörighet kan tänkas påverka sjukskrivningens längd. En cancerpatient med ett tyngre kroppsarbete kan antas behöva vara sjukskriven under en längre period än en cancerpatient med ett kontorsarbete. I vilken utsträckning dessa faktorer påverkar risken att drabbas av en långvarig sjukfrånvaro på grund av en cancerdiagnos kräver betydligt mer och utförligare studier än denna rapport. Referenser AFA Försäkring. (2014). Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Stockholm: AFA Försäkring. Socialstyrelsen. (2013). Cancerincidens i Sverige Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Cancerfonden. (2013). Cancer i siffror Stockholm: Socialstyrelsen. 15

16 Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor POSTADRESS AFA Försäkring Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER VX FAX INTERNET F

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005 2 AFA är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA:s skaderegister. Vi försäkrar, förvaltar och förebygger

Läs mer

Fallolyckor FÖRSÄKRING

Fallolyckor FÖRSÄKRING Fallolyckor FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Allvarliga fallolyckor 2008-2012...5 Kvinnor som ramlar inne och ute...6 Exempel på händelseförlopp...6 Män som ramlar inne

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2013 Nya diagnosticerade cancerfall år 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2013 Nya

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen PROMEMORIA 1(14) Datum Diarienummer 2015-02-26 2014-133 Niklas Österlund Enheten för sjukförmåner 08-58 00 15 52 Niklas.osterlund@inspsf.se Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Cancer i Sydöstra Sverige

Cancer i Sydöstra Sverige FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 Beställningsadress Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset 581

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Enkät för cancerberörda pa1enter och närstående A7 leva med eller nära cancersjukdom NMC- rapporten 2014

Enkät för cancerberörda pa1enter och närstående A7 leva med eller nära cancersjukdom NMC- rapporten 2014 Enkät för cancerberörda pa1enter och närstående A7 leva med eller nära cancersjukdom NMC- rapporten 2014 Bakgrund Denna webbaserade enkät genomfördes mellan oktober- december 2013. Enkäten riktade sig

Läs mer

Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011

Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011 Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011 Bakgrund Strömbackaskolan i Piteå stod färdig 1973. Den består av fem byggnader, förutom huvudbyggnaden

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

låt inte ekonomin bli ett problem om du blir sjuk

låt inte ekonomin bli ett problem om du blir sjuk ACE cancerförsäkring låt inte ekonomin bli ett problem om du blir sjuk Enkelt att ansöka! Skicka in ansökan eller ring oss på 0771-48 48 00 När jag fick min diagnos rasade allt. Men tack vare försäkringen

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Cancerfondsrapporten. Politik. Statistik. Cancervård. Immunterapi. Prevention. Forskning

Cancerfondsrapporten. Politik. Statistik. Cancervård. Immunterapi. Prevention. Forskning 2014 Cancerfondsrapporten Statistik Politik Immunterapi Cancervård Prevention Forskning OM CANCERFONDEN Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer