Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING"

Transkript

1 Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

2 Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall relaterat till antalet sysselsatta...8 Cancerdiagnoser i olika yrkesgrupper...8 Bröstcancer hos kvinnor i olika yrkes- och åldersgrupper...13 Cancer i matsmältningsorganen hos män i olika yrkes- och åldersgrupper...14 Vad beror skillnaderna mellan yrkesgrupperna på?...15 Referenser...15

3 Sammanfattning och slutsatser I rapporten studeras totalt långvariga sjukfall till följd av cancerdiagnos registrerade hos AFA Försäkring under åren För 2013 och 2014 redovisas preliminära uppgifter. Kvinnor i AFA Försäkrings försäkringskollektiv är oftare än män långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos. Skillnaderna mellan könen beror på skillnader i insjuknandeålder för de könsspecifika cancerdiagnoserna. Kvinnor får cancerdiagnoser före pensionsåldern i högre utsträckning än män. Den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjukskrivna kvinnor är bröstcancer. Den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjukskrivna män är cancer i matsmältningsorganen. Antal cancerfall per sysselsatta och år är stabilt över perioden Under perioden var i genomsnitt 1,6 kvinnor per sysselsatta årligen långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos. Motsvarande siffra för män var fall per sysselsatta per år. Det finns skillnader i risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av en cancerdiagnos mellan yrkesgrupper. Skillnaderna är dock inte särskilt stora. Bland kvinnor är yrkesgrupperna med högst antal långvarigt sjukskrivna per sysselsatta med en cancerdiagnos livsmedelsarbete, tandvårdsarbete och övrigt industriellt arbete. Bland män är yrkesgrupperna med högst antal långvarigt sjukskrivna per sysselsatta med en cancerdiagnos övrigt industriellt arbete, livsmedelsarbete och undersköterskor. Möjliga förklaringar till skillnader mellan yrkesgrupper kan vara skillnader i yrkesspecifika exponeringar, skillnader i livsstil mellan yrkesgrupper och att samma diagnos kan orsaka olika långa sjukskrivningsperioder beroende på yrke. Eftersom risken att få cancer ökar kraftigt med ålder är de beräknade riskerna i rapporten ålderstandardiserade. 3

4 Bakgrund Antalet cancerfall i Sverige ökar enligt Socialstyrelsens statistik från Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer antalet cancerfall att fortsätta att öka globalt. En av förklaringarna till det är ökad medellivslängd och bättre diagnosmetoder. De cancerformer som ökar är främst hudcancer och lungcancer bland kvinnor. Även bröstcancer och prostatacancer har ökat under de senaste 20 åren. En cancerdiagnos innebär i många fall en längre sjukskrivning och ibland rehabiliteringsåtgärder. Om rapporten Denna rapport behandlar sjukskrivning vid cancerdiagnoser. Total långa sjukfall under perioden har studerats, det innebär cirka fall per år. Vi har studerat ersatta långa sjukfall på grund av en cancerdiagnos i AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen bygger på sjukfall registrerade AFA Försäkrings sjukförsäkring, avtalsgruppförsäkring, AGS och AGS KL. Försäkringen omfattar sammanlagt cirka 2,7 miljoner sysselsatta inom kommun/landstingssektorn och arbetare i privat sektor. Statligt anställda och privatanställda tjänstemän omfattas inte av försäkringen. AFA Försäkring använder samma diagnoskodsystem som Socialstyrelsen och Försäkringskassan, ICD 10. Som cancerdiagnoser räknas diagnoskapitlet C00-D48 som betecknas som Tumörer. Med ett långt sjukfall menar vi en sjukskrivning som har pågått i minst tre månader eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning, kallad månadsersättning hos AFA Försäkring. Genom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS och AGS-KL) omfattas arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO, kooperationen, anställda i kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan och Pactaföretag. Pacta är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och landstingsnära verksamheter. Försäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. I rapporten är antalet sjukfall per sysselsatta beräknat. Till beräkningarna har sysselsättningsstatistik från Statistiska Centralbyråns yrkesregister använts. Yrkesregistret innehåller information om den arbetande befolkningens yrkestillhörighet. Statistiken omfattar alla över 16 år som ansetts ha varit förvärvsarbetande i november månad under referensåret och som är folkbokförda i Sverige den 31/12 referensåret. Yrkesinformationen gäller det yrke individen ansetts ha haft i november referensåret. Den ålder som redovisas gäller uppnådd ålder vid årets slut. Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i minst en timme per vecka i november månad. Eftersom yrkestillhörighet vid insjuknandetillfället inte nödvändigtvis överensstämmer med yrkestillhörigheten som en individ har haft i november månad innebär det att våra beräkningar av risktal innehåller felkällor. 4

5 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos Långt ifrån alla som drabbas av en cancersjukdom finns i statistiken över sjukskrivningar. Cirka 65 procent av de som får cancer är 65 år eller äldre, majoriteten av de som drabbas är alltså inte i yrkesverksam ålder och aktuella för sjukpenning. Enligt Cancerregistret diagnosticerades cancerfall 2012, varav var i åldern år. (Socialstyrelsen, 2013) Samma år registrerades nya långa sjukfall och * korta sjukfall med en cancerdiagnos i åldern år i AFA Försäkrings databas. * Korta sjukfall avser sjukfall som pågått i mindre än 3 månader. AFA Försäkring ersätter korta sjukfall i AGS, men ej i AGS KL. Denna studie redovisar de hos AFA Försäkring registrerade sjukfallen med minst 3 månaders sjukskrivning och med någon form av cancerdiagnos för åren De korta sjukfallen, med sjukfrånvaro kortare än 3 månader, oavsett diagnos, har inte inkluderats i analysen. Differensen mellan antal diagnosticerade cancerfall och antalet sjukskrivna i AFA Försäkrings material beror både på att försäkringarna inte täcker hela arbetsmarknaden och på att många får cancerdiagnoser efter pensionen. Dessutom kräver cancerdiagnoser olika behandling och därför även olika sjukskrivningslängder. För den ökande cancertypen malignt melanom är det i många fall exempelvis endast nödvändigt med kirurgi som leder till en kortare sjukskrivning. Slutsatser om sjukdomsrisk och diagnospanorama i arbetslivet bör dras med hänsyn tagen till dessa begränsningar i materialets representativitet. Cancerdiagnoser med långa sjukskrivningar, I diagrammet nedan visas hur cancerdiagnosernas andel av de totala diagnoserna har utvecklats från 2007 till 2014 fördelat på kön. (Statistiken för 2013 och 2014 är preliminär). Andelen cancerdiagnoser är något högre för kvinnor än för män. Medianåldern för insjuknande är lägre för kvinnor än för män, det beror på att insjuknandeåldern är lägre för cancertyperna bröstcancer och gynekologisk cancer. Den vanligaste cancerformen bland män i befolkningen är prostatacancer och den vanligaste formen bland kvinnor i hela befolkningen är bröstcancer. Hälften av de insjuknande i prostatacancer får diagnos efter 70 års ålder, vilket förklarar varför de flesta fallen inte återfinns bland AFA Försäkrings försäkrade. Bröstcancer bland kvinnor, har en något lägre medianålder vid insjuknande, drygt 60 år (Socialstyrelsen Cancerfonden, 2013). Prostata- och bröstcancer utgör cirka 30 procent av männens respektive kvinnornas diagnoser i hela befolkningen. (Socialstyrelsen, 2013). 5

6 Antalet sjukskrivna med en cancerdiagnos är relativt stabilt över tiden. Under 2009 var antalet långa sjukfall hos AFA Försäkring det lägsta antalet som uppmätts under hela 2000-talet. Det berodde delvis på grund av att det var lågkonjunktur och på att sysselsättningen hade minskat. Under 2008 infördes även nya regler i sjukförsäkringen som bidrog starkt till att antalet långa sjukfall minskade. Den relativa andelen cancerdiagnoser i försäkringen ökade i samband med detta. Under samma period minskade andelen psykiska diagnoser. Det ska tolkas som att andelen cancerdiagnoser ökade i förhållande till psykiska diagnoser i den arbetande befolkningen inte som att antalet cancerdiagnoser ökade. Diagram 1 Långa sjukfall med en cancerdiagnos, procentuell andel av alla diagnoser AGS+AGS KL 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% Kvinnor Män Total I diagram 2, 3 och 4 visas cancerdiagnoser fördelade på typ av cancersjukdom för båda könen, och för män och kvinnor separat. Av diagram 2 framgår att bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen som leder till en långvarig sjukskrivning bland AFA Försäkrings försäkrade, 27 procent av de sjukskrivna har diagnosen. De tre vanligaste diagnoserna bröstcancer, cancer i matsmältningsorganen och cancer i lymfatisk vävnad utgör mer än hälften av alla diagnoser vid långvarig sjukskrivning. För män är den enskilt vanligaste diagnosen maligna tumörer i matsmältningsorganen som utgör 23 procent av alla diagnoser tätt följt av maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad som utgör 21 procent av alla diagnoser. Den vanligaste cancerformen bland män, prostatacancer återfinns i gruppen maligna tumörer i manliga könsorganen och kommer först på tredje plats när det gäller diagnoser vid långvarig sjukskrivning bland män. Efter bröstcancer (maligna tumörer i bröstkörtel) som utgör 40 procent av kvinnornas diagnoser är maligna tumörer i matsmältningsorganen den näst vanligaste diagnosen för kvinnor, därefter kommer maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen. Bröstcancer är också den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor enligt Socialstyrelsen, skivepitelcancer samt övrig hudcancer är inte lika vanlig bland långa sjukskrivningar. Hudcancer (inklusive malignt melanom) utgör 1,5 procent av kvinnors cancerdiagnoser vid långa sjuskrivningar. Skillnader mellan rangordningen av diagnoser mellan sjukskrivna och antalet diagnosticerade cancerfall beror på att olika cancerformer, dels kräver olika behandlingslängd, men också på grund av att insjuknandeåldern skiljer mellan cancertyper. Vi kan inte se några förändringar i cancerdiagnosernas andel över tid (under den studerande perioden). 6

7 Diagram 2 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Båda könen Övriga tumörsjukdomar 31% 27% Maligna tumörer manliga könsorganen Maligna tumörer andningsorganen Maligna tumörer kvinnliga könsorganen 4% 15% Maligna tumörer i lymfatisk blodbildande vävnad 6% 7% 9% Maligna tumörer matsmältningsorganen Maligna tumörer bröstkörtel Diagram 3 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Män Övriga tumörsjukdomar 21% 23% Benigna tumörer Maligna tumörer läpp, munhåla och svalg 5% 5% 15% Maligna tumörer andningsorganen Maligna av osäker eller okänd natur 8% Maligna tumörer manliga könsorganen 9% 13% Maligna tumörer i lymfatisk blodbindande vävnad Maligna tumörer i matsmältningsorganen Diagram 4 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Kvinnor Övriga tumörsjukdomar 15% Maligna tumörer andningsorganen 5% 5% 40% Tumörer av osäker och okänd natur Benigna tumörer 6% Maligna tumörer i lymfatisk blodbildande vävnad 6% Maligna tumörer kvinnliga könsorganen 11% 12% Maligna tumörer matsmältningsorganen Maligna tumörer bröstkörtel 7

8 Antal sjukfall relaterat till antalet sysselsatta Risken, (antal fall per sysselsatta) att drabbas av en långvarig sjukskrivning på grund av en cancerdiagnos är stabil över tiden. Beräkningar för 2013 finns ej på grund av att sysselsättningsstatistik för 2013 inte är färdigställt. Eftersom det är vanligare att kvinnor får cancerdiagnoser före pensionen än män är kvinnor risk är högre än mäns risk. Av alla långvariga sjukfall med en cancerdiagnos i AFA Försäkrings skadedatabas är två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. I Socialstyrelsens statistik över samtliga cancerfall i Sverige råder motsatt förhållande, antalet cancerfall bland män är något högre än antalet bland kvinnor i förhållande till hela befolkningen. Diagram 5 Risk, antal långa sjukfall med en cancerdiagnos per sysselsatta fördelat på kön (Statistiken är avläst 31 dec året efter insjuknandeåret) 1,80 1,60 1,40 1,20 1, ,40 0 0,00 1,59 1,56 1,60 1,61 1,59 1, Kvinnor Män Cancerdiagnoser i olika yrkesgrupper I detta avsnitt beräknas relativ risk i förhållande till antalet sysselsatta i olika yrkesgrupper. Eftersom risken att drabbas av cancer är betydligt högre i äldre åldersgrupper är det viktigt att ta hänsyn till det när man jämför antalet cancerfall mellan yrkesgrupper. Därför har vi beräknat risker med hänsyn till åldersfördelningen i yrkesgruppen, så kallad ålderstandardisering. Det betyder att antalet cancerfall i respektive yrkesgrupp är beräknade som om åldersfördelningen i yrkesgruppen var densamme som genomsnittet för alla yrkesgrupper. Följden blir att för en yrkesgrupp där de sysselsatta är yngre än genomsnittet, som exempelvis inom hotelloch restaurang, blir den ålderstandardiserade risken högre än den faktiskt beräknade risken. Eftersom risken att få cancer i lägre åldrar är högre för kvinnor redovisas också riskerna per kön. För att få ett så bra underlag som möjligt har ålderstandardiserade risker beräknats som ett genomsnitt för

9 Endast yrkesgrupper där det finns i genomsnitt minst 10 långa sjukfall per år på grund av en cancerdiagnos per år redovisas. Det innebär att risker inte har beräknats för mindre yrkesgrupper. I diagram 6 visas risk, det vill säga antalet faktiska cancerfall per sysselsatta, för varje yrkesgrupp och en ålderstandardiserad risk för varje yrkesgrupp för kvinnor. Diagram 6 Risk, antal fall per sysselsatta och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos. Kvinnor Alla yrken Godshanterings- och lagerarbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Barnskötare m fl Försäljare inom detaljhandel Lärare Hotell-, restaurang- och storköksarbete Jordbruks-, skogsbruks- och Fastighetsskötare, expeditionsvakter, Förskolelärare och fritidspedagoger Sjuksköterskor, barnmorskor och Textil-, skinn och läderindustriarbete Metallarbete Yrkesförare Läkare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och Städare och fönsterputsare Övrigt hälso-,sjukvårds-,vård- och Övrigt industriellt arbete Tandvårdsarbete Livsmedelsarbete 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Antal fall per 1000 sysselsatta Åldersstandardiserad risk Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas Det finns skillnader i risken att drabbas av en långvarig sjukskrivning mellan yrkesgrupper. Bland kvinnor har yrkesgruppen livsmedelsarbete en ålderstandardiserad risk som är 2,7 fall per sysselsatta, gruppen tandvårdsarbetes risk är 2,6 och övrigt industriellt arbete har en risk som är 2,5. Genomsnittet för kvinnor är 1,6 fall per sysselsatta och år. Om man ser till alla diagnoser har kvinnor i gruppen övrigt industriellt arbete högst ålderstandardiserad risk att bli långvarigt sjukskrivna överhuvudtaget. Livsmedelsarbete kommer på 3:e, och tandvårdsarbete på 13:e plats. (AFA Försäkring, 2014) 9

10 I tabell 1 visas den ålderstandardiserade risken för varje yrkesgrupp samt antalet faktiska långa sjukfall per yrkesgrupp. De grupper som har den högsta risken relativt små yrkesgrupper med ett hundratal fall under sexårsperioden. Yrkesgruppen undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare. har flest antal sjukfall, stycken och står för 14 procent av alla sjukfall under perioden har en högre ålderstandardiserad risk än genomsnittet, 2,1. Tabell 1 Ålderstandardiserad risk och antal långa sjukfall med cancerdiagnos fördelat på yrkesgrupp samt andelen sjukfall i procent av totalen. Kvinnor Kvinnor Åldersstandardiserad risk Antal fall Andel fall, procent av totalen Livsmedelsarbete 2, % Tandvårdsarbete 2, % Övrigt industriellt arbete 2, % Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 2, % Städare och fönsterputsare 2, % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansjukvårdare 2, % Läkare 2, % Yrkesförare 1,9 82 1% Metallarbete 1, % Textil-, skinn- och läderindustriarbete 1,8 63 % Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska assistenter 1, % Förskolelärare och fritidspedagoger 1, % Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl. 1,6 71 1% Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 1,6 75 1% Hotell-, restaurang- och storköksarbete 1, % Lärare 1, % Försäljare inom detaljhandel 1, % Barnskötare m fl. 1, % Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 1, % Godshanterings- och lagerarbete 74 1% Alla yrken 1, % Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 10

11 I diagram 7 och tabell 2 finns motsvarande uppgifter om risker och yrkesgrupper för män. Den genomsnittliga risken för män () är lägre än för kvinnor. Den yrkesgrupp som har högst ålderstandardiserad risk är övrigt industriellt arbete i vilken risken är 1,6 fall per sysselsatta. Därefter kommer grupperna livsmedelsarbete och undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare vilkas risk är 1,4. Den yrkesgrupp som har haft flest antal fall under perioden , stycken, är metallarbete, vilket utgör 18 procent av alla sjukfall under perioden och risken i gruppen är nära genomsnittet, 1,0. Gruppen övrigt industriellt arbete har högst ålderstandardiserad risk att bli långvarigt sjukskriven om man ser till alla diagnoser bland män. Diagram 7 Risk, antal fall per sysselsatta och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos. Män Alla yrken Försäljare inom detaljhandel Elektriskt arbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Lärare Godshanterings- och lagerarbete Isolerings och VVS-montörer Jordbruks-, skogsbruks- och Hotell-, restaurang- och storköksarbete Läkare Träindustriarbete Yrkesförare Byggnadsträarbetare Betong- bygg- o anläggningsarbete Pappers- och pappersmassearbetare Grafiskt arbete Fastighetsskötare, expeditionsvakter, Metallarbete Byggnadsmålare Städare och fönsterputsare Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträden Livsmedelsarbete Övrigt industriellt arbete 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Antal fall per 1000 sysselsatta Ålderstandardiserad risk Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 11

12 Tabell 2 Ålderstandardiserad risk och antal långa sjukfall med cancerdiagnos fördelat på yrkesgrupp samt andelen sjukfall i procent av totalen. Män Män Ålderstandardiserad risk Antal fall Andel fall, procent av totalen Övrigt industriellt arbete 1, % Livsmedelsarbete 1, % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare 1,4 72 1% Städare och fönsterputsare 1,1 79 1% Byggnadsmålare 1,1 89 1% Metallarbete 1, % Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl. 1, % Grafiskt arbete 1,0 66 1% Pappers- och pappersmassearbetare 1,0 84 1% Betong- bygg- och anläggningsarbete 1, % Byggnadsträarbetare 1, % Yrkesförare 1, % Träindustriarbete 1, % Läkare 99 2% Hotell-, restaurang- och storköksarbete 83 1% Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 173 3% Isolerings- och VVS-montörer 85 1% Godshanterings- och lagerarbete 231 4% Lärare 288 4% Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 195 3% Elektriskt arbete 187 3% Försäljare inom detaljhandel 136 2% Alla yrken % Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 12

13 Bröstcancer hos kvinnor i olika yrkes- och åldersgrupper Vi har studerat den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjuka kvinnor bröstcancer och den vanligaste cancerdiagnosen bland män cancer i matsmältningsorganen och tagit fram risker för olika åldersgrupper inom olika yrken samt den ålderstandardiserade risken. Under perioden har kvinnor per sysselsatta varit sjukskrivna långvarigt på grund av bröstcancer. I gruppen tandvårdsarbete är den ålderstandardiserade risken högst, 1,1 fall per sysselsatta och år. Inom yrkesgrupperna övrigt industriellt arbete och övrigt hälso- och sjukvårdsarbete (till exempel, dietister, receptarier, arbetsterapeuter och personer som arbetar inom djursjukvård) har kvinnor i åldersgruppen år flest fall per sysselsatta och år, 2,4 fall per sysselsatta och år Diagram 8 Risk, antal fall per sysselsatta fördelad på åldersgrupper och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av bröstcancer fördelat på yrkesgrupp. Kvinnor Alla yrken Tandvårdsarbete Undersköterskor, Läkare Övrigt hälso-,sjukvårds-,vård- Övrigt industriellt arbete Sjuksköterskor, barnmorskor Förskolelärare och Städare och fönsterputsare Lärare Barnskötare m fl Metallarbete Socialt arbete, vård- och Hotell-, restaurang- och Försäljare inom detaljhandel 1,3 1,1 1,1 1,7 1,3 1,5 1,7 1,3 0,7 1,0 1,6 1,5 1,4 1,0 1,2 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,3 0,7 1,5 1,2 0,4 1,1 1,0 1,0 1,2 0,4 1,2 0,4 1,1 1,0 0,4 2,1 2,4 2,4 Ålderstandard ,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 13

14 Cancer i matsmältningsorganen hos män i olika yrkes- och åldersgrupper Den vanligaste cancerdiagnosen bland män som är långvarigt sjukskrivna är cancer i matsmältningsorganen. Antalet fall är i genomsnitt per år. Inom yrkesgruppen övrigt industriellt arbete är den ålderstandardiserade risken att drabbas 0,4 fall per sysselsatta I samma yrkesgrupp har åldersgruppen år haft 1,3 fall per sysselsatta och år. Diagram 9 Risk, antal fall per sysselsatta fördelad på åldersgrupper och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av cancer i matsmältningsorganen fördelat på yrkesgrupper. Män Alla yrken 0,1 0,3 0,7 Övrigt industriellt arbete 0,1 0,3 0,4 1,3 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl 0,1 0,3 0,3 Ålderstandard Metallarbete Yrkesförare 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0, Betong- bygg- o anläggningsarbete 0,7 Lärare 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 14

15 Vad beror skillnaderna mellan yrkesgrupperna på? Den här rapporten kan inte besvara några frågor om varför cancersjukdomar utvecklas. Skillnader i risk mellan yrkesgrupper kan bero på köns- och åldersammansättning. Vi har tagit hänsyn till det genom att redovisa ålderstandardiserade risker per kön. Vi kan identifiera ytterligare tre möjliga förklaringar till varför risken att få cancer kan skilja sig mellan yrkesgrupper. Skillnader i exponering för cancerrisker mellan olika yrkesgrupper Skillnader i livsstil mellan olika yrkesgrupper. Yrkestillhörighet kan tänkas påverka sjukskrivningens längd. En cancerpatient med ett tyngre kroppsarbete kan antas behöva vara sjukskriven under en längre period än en cancerpatient med ett kontorsarbete. I vilken utsträckning dessa faktorer påverkar risken att drabbas av en långvarig sjukfrånvaro på grund av en cancerdiagnos kräver betydligt mer och utförligare studier än denna rapport. Referenser AFA Försäkring. (2014). Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Stockholm: AFA Försäkring. Socialstyrelsen. (2013). Cancerincidens i Sverige Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Cancerfonden. (2013). Cancer i siffror Stockholm: Socialstyrelsen. 15

16 Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor POSTADRESS AFA Försäkring Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER VX FAX INTERNET F

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005 2 AFA är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA:s skaderegister. Vi försäkrar, förvaltar och förebygger

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall

Läs mer

Sjukfrånvaro efter 65 års ålder

Sjukfrånvaro efter 65 års ålder Sjukfrånvaro efter 65 års ålder UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Sjukfrånvaro efter 65 års ålder Parlamentariska

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Vad påverkar sjukskrivningarna? Registerstudie av hur sjukpenningkostnaderna utvecklats 1993 2001

Vad påverkar sjukskrivningarna? Registerstudie av hur sjukpenningkostnaderna utvecklats 1993 2001 Vad påverkar sjukskrivningarna? Registerstudie av hur sjukpenningkostnaderna utvecklats 1993 2001 Demografiska rapporter 2004:2 Statistiska centralbyrån 2004 Demographic reports 2004:2 What affects sick

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Sjukersättning och yrke

Sjukersättning och yrke Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige AB Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Om övergång från arbete till pension

Om övergång från arbete till pension Temarapport 2011:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: ionärer Om övergång från arbete till pension Befolkning och välfärd Temarapport 2011:2 Tema: ionärer Om övergång från arbete till pension

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer