Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING"

Transkript

1 Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

2 Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall relaterat till antalet sysselsatta...8 Cancerdiagnoser i olika yrkesgrupper...8 Bröstcancer hos kvinnor i olika yrkes- och åldersgrupper...13 Cancer i matsmältningsorganen hos män i olika yrkes- och åldersgrupper...14 Vad beror skillnaderna mellan yrkesgrupperna på?...15 Referenser...15

3 Sammanfattning och slutsatser I rapporten studeras totalt långvariga sjukfall till följd av cancerdiagnos registrerade hos AFA Försäkring under åren För 2013 och 2014 redovisas preliminära uppgifter. Kvinnor i AFA Försäkrings försäkringskollektiv är oftare än män långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos. Skillnaderna mellan könen beror på skillnader i insjuknandeålder för de könsspecifika cancerdiagnoserna. Kvinnor får cancerdiagnoser före pensionsåldern i högre utsträckning än män. Den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjukskrivna kvinnor är bröstcancer. Den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjukskrivna män är cancer i matsmältningsorganen. Antal cancerfall per sysselsatta och år är stabilt över perioden Under perioden var i genomsnitt 1,6 kvinnor per sysselsatta årligen långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos. Motsvarande siffra för män var fall per sysselsatta per år. Det finns skillnader i risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av en cancerdiagnos mellan yrkesgrupper. Skillnaderna är dock inte särskilt stora. Bland kvinnor är yrkesgrupperna med högst antal långvarigt sjukskrivna per sysselsatta med en cancerdiagnos livsmedelsarbete, tandvårdsarbete och övrigt industriellt arbete. Bland män är yrkesgrupperna med högst antal långvarigt sjukskrivna per sysselsatta med en cancerdiagnos övrigt industriellt arbete, livsmedelsarbete och undersköterskor. Möjliga förklaringar till skillnader mellan yrkesgrupper kan vara skillnader i yrkesspecifika exponeringar, skillnader i livsstil mellan yrkesgrupper och att samma diagnos kan orsaka olika långa sjukskrivningsperioder beroende på yrke. Eftersom risken att få cancer ökar kraftigt med ålder är de beräknade riskerna i rapporten ålderstandardiserade. 3

4 Bakgrund Antalet cancerfall i Sverige ökar enligt Socialstyrelsens statistik från Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer antalet cancerfall att fortsätta att öka globalt. En av förklaringarna till det är ökad medellivslängd och bättre diagnosmetoder. De cancerformer som ökar är främst hudcancer och lungcancer bland kvinnor. Även bröstcancer och prostatacancer har ökat under de senaste 20 åren. En cancerdiagnos innebär i många fall en längre sjukskrivning och ibland rehabiliteringsåtgärder. Om rapporten Denna rapport behandlar sjukskrivning vid cancerdiagnoser. Total långa sjukfall under perioden har studerats, det innebär cirka fall per år. Vi har studerat ersatta långa sjukfall på grund av en cancerdiagnos i AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen bygger på sjukfall registrerade AFA Försäkrings sjukförsäkring, avtalsgruppförsäkring, AGS och AGS KL. Försäkringen omfattar sammanlagt cirka 2,7 miljoner sysselsatta inom kommun/landstingssektorn och arbetare i privat sektor. Statligt anställda och privatanställda tjänstemän omfattas inte av försäkringen. AFA Försäkring använder samma diagnoskodsystem som Socialstyrelsen och Försäkringskassan, ICD 10. Som cancerdiagnoser räknas diagnoskapitlet C00-D48 som betecknas som Tumörer. Med ett långt sjukfall menar vi en sjukskrivning som har pågått i minst tre månader eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning, kallad månadsersättning hos AFA Försäkring. Genom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS och AGS-KL) omfattas arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO, kooperationen, anställda i kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan och Pactaföretag. Pacta är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och landstingsnära verksamheter. Försäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. I rapporten är antalet sjukfall per sysselsatta beräknat. Till beräkningarna har sysselsättningsstatistik från Statistiska Centralbyråns yrkesregister använts. Yrkesregistret innehåller information om den arbetande befolkningens yrkestillhörighet. Statistiken omfattar alla över 16 år som ansetts ha varit förvärvsarbetande i november månad under referensåret och som är folkbokförda i Sverige den 31/12 referensåret. Yrkesinformationen gäller det yrke individen ansetts ha haft i november referensåret. Den ålder som redovisas gäller uppnådd ålder vid årets slut. Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i minst en timme per vecka i november månad. Eftersom yrkestillhörighet vid insjuknandetillfället inte nödvändigtvis överensstämmer med yrkestillhörigheten som en individ har haft i november månad innebär det att våra beräkningar av risktal innehåller felkällor. 4

5 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos Långt ifrån alla som drabbas av en cancersjukdom finns i statistiken över sjukskrivningar. Cirka 65 procent av de som får cancer är 65 år eller äldre, majoriteten av de som drabbas är alltså inte i yrkesverksam ålder och aktuella för sjukpenning. Enligt Cancerregistret diagnosticerades cancerfall 2012, varav var i åldern år. (Socialstyrelsen, 2013) Samma år registrerades nya långa sjukfall och * korta sjukfall med en cancerdiagnos i åldern år i AFA Försäkrings databas. * Korta sjukfall avser sjukfall som pågått i mindre än 3 månader. AFA Försäkring ersätter korta sjukfall i AGS, men ej i AGS KL. Denna studie redovisar de hos AFA Försäkring registrerade sjukfallen med minst 3 månaders sjukskrivning och med någon form av cancerdiagnos för åren De korta sjukfallen, med sjukfrånvaro kortare än 3 månader, oavsett diagnos, har inte inkluderats i analysen. Differensen mellan antal diagnosticerade cancerfall och antalet sjukskrivna i AFA Försäkrings material beror både på att försäkringarna inte täcker hela arbetsmarknaden och på att många får cancerdiagnoser efter pensionen. Dessutom kräver cancerdiagnoser olika behandling och därför även olika sjukskrivningslängder. För den ökande cancertypen malignt melanom är det i många fall exempelvis endast nödvändigt med kirurgi som leder till en kortare sjukskrivning. Slutsatser om sjukdomsrisk och diagnospanorama i arbetslivet bör dras med hänsyn tagen till dessa begränsningar i materialets representativitet. Cancerdiagnoser med långa sjukskrivningar, I diagrammet nedan visas hur cancerdiagnosernas andel av de totala diagnoserna har utvecklats från 2007 till 2014 fördelat på kön. (Statistiken för 2013 och 2014 är preliminär). Andelen cancerdiagnoser är något högre för kvinnor än för män. Medianåldern för insjuknande är lägre för kvinnor än för män, det beror på att insjuknandeåldern är lägre för cancertyperna bröstcancer och gynekologisk cancer. Den vanligaste cancerformen bland män i befolkningen är prostatacancer och den vanligaste formen bland kvinnor i hela befolkningen är bröstcancer. Hälften av de insjuknande i prostatacancer får diagnos efter 70 års ålder, vilket förklarar varför de flesta fallen inte återfinns bland AFA Försäkrings försäkrade. Bröstcancer bland kvinnor, har en något lägre medianålder vid insjuknande, drygt 60 år (Socialstyrelsen Cancerfonden, 2013). Prostata- och bröstcancer utgör cirka 30 procent av männens respektive kvinnornas diagnoser i hela befolkningen. (Socialstyrelsen, 2013). 5

6 Antalet sjukskrivna med en cancerdiagnos är relativt stabilt över tiden. Under 2009 var antalet långa sjukfall hos AFA Försäkring det lägsta antalet som uppmätts under hela 2000-talet. Det berodde delvis på grund av att det var lågkonjunktur och på att sysselsättningen hade minskat. Under 2008 infördes även nya regler i sjukförsäkringen som bidrog starkt till att antalet långa sjukfall minskade. Den relativa andelen cancerdiagnoser i försäkringen ökade i samband med detta. Under samma period minskade andelen psykiska diagnoser. Det ska tolkas som att andelen cancerdiagnoser ökade i förhållande till psykiska diagnoser i den arbetande befolkningen inte som att antalet cancerdiagnoser ökade. Diagram 1 Långa sjukfall med en cancerdiagnos, procentuell andel av alla diagnoser AGS+AGS KL 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% Kvinnor Män Total I diagram 2, 3 och 4 visas cancerdiagnoser fördelade på typ av cancersjukdom för båda könen, och för män och kvinnor separat. Av diagram 2 framgår att bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen som leder till en långvarig sjukskrivning bland AFA Försäkrings försäkrade, 27 procent av de sjukskrivna har diagnosen. De tre vanligaste diagnoserna bröstcancer, cancer i matsmältningsorganen och cancer i lymfatisk vävnad utgör mer än hälften av alla diagnoser vid långvarig sjukskrivning. För män är den enskilt vanligaste diagnosen maligna tumörer i matsmältningsorganen som utgör 23 procent av alla diagnoser tätt följt av maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad som utgör 21 procent av alla diagnoser. Den vanligaste cancerformen bland män, prostatacancer återfinns i gruppen maligna tumörer i manliga könsorganen och kommer först på tredje plats när det gäller diagnoser vid långvarig sjukskrivning bland män. Efter bröstcancer (maligna tumörer i bröstkörtel) som utgör 40 procent av kvinnornas diagnoser är maligna tumörer i matsmältningsorganen den näst vanligaste diagnosen för kvinnor, därefter kommer maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen. Bröstcancer är också den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor enligt Socialstyrelsen, skivepitelcancer samt övrig hudcancer är inte lika vanlig bland långa sjukskrivningar. Hudcancer (inklusive malignt melanom) utgör 1,5 procent av kvinnors cancerdiagnoser vid långa sjuskrivningar. Skillnader mellan rangordningen av diagnoser mellan sjukskrivna och antalet diagnosticerade cancerfall beror på att olika cancerformer, dels kräver olika behandlingslängd, men också på grund av att insjuknandeåldern skiljer mellan cancertyper. Vi kan inte se några förändringar i cancerdiagnosernas andel över tid (under den studerande perioden). 6

7 Diagram 2 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Båda könen Övriga tumörsjukdomar 31% 27% Maligna tumörer manliga könsorganen Maligna tumörer andningsorganen Maligna tumörer kvinnliga könsorganen 4% 15% Maligna tumörer i lymfatisk blodbildande vävnad 6% 7% 9% Maligna tumörer matsmältningsorganen Maligna tumörer bröstkörtel Diagram 3 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Män Övriga tumörsjukdomar 21% 23% Benigna tumörer Maligna tumörer läpp, munhåla och svalg 5% 5% 15% Maligna tumörer andningsorganen Maligna av osäker eller okänd natur 8% Maligna tumörer manliga könsorganen 9% 13% Maligna tumörer i lymfatisk blodbindande vävnad Maligna tumörer i matsmältningsorganen Diagram 4 Långa sjukfall med cancerdiagnos fördelade på typ av cancersjukdom. Kvinnor Övriga tumörsjukdomar 15% Maligna tumörer andningsorganen 5% 5% 40% Tumörer av osäker och okänd natur Benigna tumörer 6% Maligna tumörer i lymfatisk blodbildande vävnad 6% Maligna tumörer kvinnliga könsorganen 11% 12% Maligna tumörer matsmältningsorganen Maligna tumörer bröstkörtel 7

8 Antal sjukfall relaterat till antalet sysselsatta Risken, (antal fall per sysselsatta) att drabbas av en långvarig sjukskrivning på grund av en cancerdiagnos är stabil över tiden. Beräkningar för 2013 finns ej på grund av att sysselsättningsstatistik för 2013 inte är färdigställt. Eftersom det är vanligare att kvinnor får cancerdiagnoser före pensionen än män är kvinnor risk är högre än mäns risk. Av alla långvariga sjukfall med en cancerdiagnos i AFA Försäkrings skadedatabas är två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. I Socialstyrelsens statistik över samtliga cancerfall i Sverige råder motsatt förhållande, antalet cancerfall bland män är något högre än antalet bland kvinnor i förhållande till hela befolkningen. Diagram 5 Risk, antal långa sjukfall med en cancerdiagnos per sysselsatta fördelat på kön (Statistiken är avläst 31 dec året efter insjuknandeåret) 1,80 1,60 1,40 1,20 1, ,40 0 0,00 1,59 1,56 1,60 1,61 1,59 1, Kvinnor Män Cancerdiagnoser i olika yrkesgrupper I detta avsnitt beräknas relativ risk i förhållande till antalet sysselsatta i olika yrkesgrupper. Eftersom risken att drabbas av cancer är betydligt högre i äldre åldersgrupper är det viktigt att ta hänsyn till det när man jämför antalet cancerfall mellan yrkesgrupper. Därför har vi beräknat risker med hänsyn till åldersfördelningen i yrkesgruppen, så kallad ålderstandardisering. Det betyder att antalet cancerfall i respektive yrkesgrupp är beräknade som om åldersfördelningen i yrkesgruppen var densamme som genomsnittet för alla yrkesgrupper. Följden blir att för en yrkesgrupp där de sysselsatta är yngre än genomsnittet, som exempelvis inom hotelloch restaurang, blir den ålderstandardiserade risken högre än den faktiskt beräknade risken. Eftersom risken att få cancer i lägre åldrar är högre för kvinnor redovisas också riskerna per kön. För att få ett så bra underlag som möjligt har ålderstandardiserade risker beräknats som ett genomsnitt för

9 Endast yrkesgrupper där det finns i genomsnitt minst 10 långa sjukfall per år på grund av en cancerdiagnos per år redovisas. Det innebär att risker inte har beräknats för mindre yrkesgrupper. I diagram 6 visas risk, det vill säga antalet faktiska cancerfall per sysselsatta, för varje yrkesgrupp och en ålderstandardiserad risk för varje yrkesgrupp för kvinnor. Diagram 6 Risk, antal fall per sysselsatta och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos. Kvinnor Alla yrken Godshanterings- och lagerarbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Barnskötare m fl Försäljare inom detaljhandel Lärare Hotell-, restaurang- och storköksarbete Jordbruks-, skogsbruks- och Fastighetsskötare, expeditionsvakter, Förskolelärare och fritidspedagoger Sjuksköterskor, barnmorskor och Textil-, skinn och läderindustriarbete Metallarbete Yrkesförare Läkare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och Städare och fönsterputsare Övrigt hälso-,sjukvårds-,vård- och Övrigt industriellt arbete Tandvårdsarbete Livsmedelsarbete 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Antal fall per 1000 sysselsatta Åldersstandardiserad risk Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas Det finns skillnader i risken att drabbas av en långvarig sjukskrivning mellan yrkesgrupper. Bland kvinnor har yrkesgruppen livsmedelsarbete en ålderstandardiserad risk som är 2,7 fall per sysselsatta, gruppen tandvårdsarbetes risk är 2,6 och övrigt industriellt arbete har en risk som är 2,5. Genomsnittet för kvinnor är 1,6 fall per sysselsatta och år. Om man ser till alla diagnoser har kvinnor i gruppen övrigt industriellt arbete högst ålderstandardiserad risk att bli långvarigt sjukskrivna överhuvudtaget. Livsmedelsarbete kommer på 3:e, och tandvårdsarbete på 13:e plats. (AFA Försäkring, 2014) 9

10 I tabell 1 visas den ålderstandardiserade risken för varje yrkesgrupp samt antalet faktiska långa sjukfall per yrkesgrupp. De grupper som har den högsta risken relativt små yrkesgrupper med ett hundratal fall under sexårsperioden. Yrkesgruppen undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare. har flest antal sjukfall, stycken och står för 14 procent av alla sjukfall under perioden har en högre ålderstandardiserad risk än genomsnittet, 2,1. Tabell 1 Ålderstandardiserad risk och antal långa sjukfall med cancerdiagnos fördelat på yrkesgrupp samt andelen sjukfall i procent av totalen. Kvinnor Kvinnor Åldersstandardiserad risk Antal fall Andel fall, procent av totalen Livsmedelsarbete 2, % Tandvårdsarbete 2, % Övrigt industriellt arbete 2, % Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 2, % Städare och fönsterputsare 2, % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansjukvårdare 2, % Läkare 2, % Yrkesförare 1,9 82 1% Metallarbete 1, % Textil-, skinn- och läderindustriarbete 1,8 63 % Sjuksköterskor, barnmorskor och medicinstekniska assistenter 1, % Förskolelärare och fritidspedagoger 1, % Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl. 1,6 71 1% Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 1,6 75 1% Hotell-, restaurang- och storköksarbete 1, % Lärare 1, % Försäljare inom detaljhandel 1, % Barnskötare m fl. 1, % Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 1, % Godshanterings- och lagerarbete 74 1% Alla yrken 1, % Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 10

11 I diagram 7 och tabell 2 finns motsvarande uppgifter om risker och yrkesgrupper för män. Den genomsnittliga risken för män () är lägre än för kvinnor. Den yrkesgrupp som har högst ålderstandardiserad risk är övrigt industriellt arbete i vilken risken är 1,6 fall per sysselsatta. Därefter kommer grupperna livsmedelsarbete och undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare vilkas risk är 1,4. Den yrkesgrupp som har haft flest antal fall under perioden , stycken, är metallarbete, vilket utgör 18 procent av alla sjukfall under perioden och risken i gruppen är nära genomsnittet, 1,0. Gruppen övrigt industriellt arbete har högst ålderstandardiserad risk att bli långvarigt sjukskriven om man ser till alla diagnoser bland män. Diagram 7 Risk, antal fall per sysselsatta och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av en cancerdiagnos. Män Alla yrken Försäljare inom detaljhandel Elektriskt arbete Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete Lärare Godshanterings- och lagerarbete Isolerings och VVS-montörer Jordbruks-, skogsbruks- och Hotell-, restaurang- och storköksarbete Läkare Träindustriarbete Yrkesförare Byggnadsträarbetare Betong- bygg- o anläggningsarbete Pappers- och pappersmassearbetare Grafiskt arbete Fastighetsskötare, expeditionsvakter, Metallarbete Byggnadsmålare Städare och fönsterputsare Undersköterskor, sjukvårdsvårdbiträden Livsmedelsarbete Övrigt industriellt arbete 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Antal fall per 1000 sysselsatta Ålderstandardiserad risk Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 11

12 Tabell 2 Ålderstandardiserad risk och antal långa sjukfall med cancerdiagnos fördelat på yrkesgrupp samt andelen sjukfall i procent av totalen. Män Män Ålderstandardiserad risk Antal fall Andel fall, procent av totalen Övrigt industriellt arbete 1, % Livsmedelsarbete 1, % Undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare 1,4 72 1% Städare och fönsterputsare 1,1 79 1% Byggnadsmålare 1,1 89 1% Metallarbete 1, % Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl. 1, % Grafiskt arbete 1,0 66 1% Pappers- och pappersmassearbetare 1,0 84 1% Betong- bygg- och anläggningsarbete 1, % Byggnadsträarbetare 1, % Yrkesförare 1, % Träindustriarbete 1, % Läkare 99 2% Hotell-, restaurang- och storköksarbete 83 1% Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete 173 3% Isolerings- och VVS-montörer 85 1% Godshanterings- och lagerarbete 231 4% Lärare 288 4% Socialt arbete, vård- och omsorgsarbete 195 3% Elektriskt arbete 187 3% Försäljare inom detaljhandel 136 2% Alla yrken % Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 12

13 Bröstcancer hos kvinnor i olika yrkes- och åldersgrupper Vi har studerat den vanligaste cancerdiagnosen bland långvarigt sjuka kvinnor bröstcancer och den vanligaste cancerdiagnosen bland män cancer i matsmältningsorganen och tagit fram risker för olika åldersgrupper inom olika yrken samt den ålderstandardiserade risken. Under perioden har kvinnor per sysselsatta varit sjukskrivna långvarigt på grund av bröstcancer. I gruppen tandvårdsarbete är den ålderstandardiserade risken högst, 1,1 fall per sysselsatta och år. Inom yrkesgrupperna övrigt industriellt arbete och övrigt hälso- och sjukvårdsarbete (till exempel, dietister, receptarier, arbetsterapeuter och personer som arbetar inom djursjukvård) har kvinnor i åldersgruppen år flest fall per sysselsatta och år, 2,4 fall per sysselsatta och år Diagram 8 Risk, antal fall per sysselsatta fördelad på åldersgrupper och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av bröstcancer fördelat på yrkesgrupp. Kvinnor Alla yrken Tandvårdsarbete Undersköterskor, Läkare Övrigt hälso-,sjukvårds-,vård- Övrigt industriellt arbete Sjuksköterskor, barnmorskor Förskolelärare och Städare och fönsterputsare Lärare Barnskötare m fl Metallarbete Socialt arbete, vård- och Hotell-, restaurang- och Försäljare inom detaljhandel 1,3 1,1 1,1 1,7 1,3 1,5 1,7 1,3 0,7 1,0 1,6 1,5 1,4 1,0 1,2 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,3 0,7 1,5 1,2 0,4 1,1 1,0 1,0 1,2 0,4 1,2 0,4 1,1 1,0 0,4 2,1 2,4 2,4 Ålderstandard ,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 13

14 Cancer i matsmältningsorganen hos män i olika yrkes- och åldersgrupper Den vanligaste cancerdiagnosen bland män som är långvarigt sjukskrivna är cancer i matsmältningsorganen. Antalet fall är i genomsnitt per år. Inom yrkesgruppen övrigt industriellt arbete är den ålderstandardiserade risken att drabbas 0,4 fall per sysselsatta I samma yrkesgrupp har åldersgruppen år haft 1,3 fall per sysselsatta och år. Diagram 9 Risk, antal fall per sysselsatta fördelad på åldersgrupper och ålderstandardiserad risk per sysselsatta att drabbas av långvarig sjukskrivning till följd av cancer i matsmältningsorganen fördelat på yrkesgrupper. Män Alla yrken 0,1 0,3 0,7 Övrigt industriellt arbete 0,1 0,3 0,4 1,3 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m fl 0,1 0,3 0,3 Ålderstandard Metallarbete Yrkesförare 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0, Betong- bygg- o anläggningsarbete 0,7 Lärare 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 1,0 1,2 1,4 Endast yrkesgrupper med minst 10 fall per år redovisas 14

15 Vad beror skillnaderna mellan yrkesgrupperna på? Den här rapporten kan inte besvara några frågor om varför cancersjukdomar utvecklas. Skillnader i risk mellan yrkesgrupper kan bero på köns- och åldersammansättning. Vi har tagit hänsyn till det genom att redovisa ålderstandardiserade risker per kön. Vi kan identifiera ytterligare tre möjliga förklaringar till varför risken att få cancer kan skilja sig mellan yrkesgrupper. Skillnader i exponering för cancerrisker mellan olika yrkesgrupper Skillnader i livsstil mellan olika yrkesgrupper. Yrkestillhörighet kan tänkas påverka sjukskrivningens längd. En cancerpatient med ett tyngre kroppsarbete kan antas behöva vara sjukskriven under en längre period än en cancerpatient med ett kontorsarbete. I vilken utsträckning dessa faktorer påverkar risken att drabbas av en långvarig sjukfrånvaro på grund av en cancerdiagnos kräver betydligt mer och utförligare studier än denna rapport. Referenser AFA Försäkring. (2014). Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Stockholm: AFA Försäkring. Socialstyrelsen. (2013). Cancerincidens i Sverige Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Cancerfonden. (2013). Cancer i siffror Stockholm: Socialstyrelsen. 15

16 Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor POSTADRESS AFA Försäkring Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER VX FAX INTERNET F

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Sjukfrånvaro under ett arbetsliv. November 2016

Sjukfrånvaro under ett arbetsliv. November 2016 Sjukfrånvaro under ett arbetsliv November 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016 Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen December 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Arbetsskadeförsäkringen omfattar:

Arbetsskadeförsäkringen omfattar: Arbetssjukdomar Arbetsskadeförsäkringen omfattar: Svenskt Näringsliv/LO/ PTK Kommuner och Landsting Staten Arbetsskador TFA TFA-KL PSA Arbetsskador Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Färdolycksfall Arbetssjukdom

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING

Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Välkommen till seminariet. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Andreas Ek, AFA Försäkring

Välkommen till seminariet. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Andreas Ek, AFA Försäkring Välkommen till seminariet Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Andreas Ek, AFA Försäkring #afaseminarier #afastatistik Bakgrund 2008 genomfördes ett flertal regeländringar i sjukförsäkringen Rehabiliteringskedjan

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Statistik och rapporter https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/ Sjukförsäkringen (AGS-KL) Omfattar alla anställda inom

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015 Förord AFA Försäkring bidrar till trygghet för de 4,4 miljoner människor som berörs av en eller flera av de kollektivavtalade försäkringarna. En

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005 2 AFA är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA:s skaderegister. Vi försäkrar, förvaltar och förebygger

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader

Läs mer

Fallolyckor FÖRSÄKRING

Fallolyckor FÖRSÄKRING Fallolyckor FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Allvarliga fallolyckor 2008-2012...5 Kvinnor som ramlar inne och ute...6 Exempel på händelseförlopp...6 Män som ramlar inne

Läs mer

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt Ungas arbetsskador Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader mellan

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2006 2 AFA Försäkring är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA Försäkrings skaderegister. Förord VD AFA Försäkring är

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt

Läs mer

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukförsäkringen : Svenskt Näringsliv/LO Kommuner och Landsting Sjukfrånvaro AGS (endast arbetare) AGS-KL Långvarig sjukfrånvaro Sjukskrivning mer än 90 dagar

Läs mer

Arbetssjukdomar. April 2016 FÖRSÄKRING

Arbetssjukdomar. April 2016 FÖRSÄKRING Arbetssjukdomar April 2016 FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna. De ger trygghet och ekonomiskt

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Samverkan för ett säkrare och friskare arbetsliv

Samverkan för ett säkrare och friskare arbetsliv Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2004 Samverkan för ett säkrare och friskare arbetsliv AFA, som är arbetsmarknadens försäkringsbolag, förvaltar försäkringar som grundas på

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 2 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2007 Förord VD AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen, AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

2007:6. Långtidssjukskrivna. demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259

2007:6. Långtidssjukskrivna. demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259 2007:6 Långtidssjukskrivna demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Studien är en jämförelse av de långvarigt sjukskrivna

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall utomhus...9 Fall inomhus...10

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare. Maj 2017

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare. Maj 2017 Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare Maj 2017 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13 Mag- och tarmförbundet Tarmcancerrapporten 2012/13 1 Om undersökningen Ämne: Svenska folkets kunskap om cancer Projektnummer: 1526341 Uppdragsgivare: Mag- och tarmförbundet Tid för fältarbete: 19-22 november

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Psykiatriska diagnoser Korta analyser 2017:1 Försäkringskassan Avdelningen för analys och prognos Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 Statistik Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. De cancerformer som ökar mest är malignt melanom och övrig hudcancer. Samtidigt finns det

Läs mer

Sysselsättning, hälsa och dödlighet

Sysselsättning, hälsa och dödlighet 22, hälsa och dödlighet Figurerna på följande sidor visar andelen överlevande, andelen med god hälsa och andelen sysselsatta män och kvinnor födda 1930, 1945 och 1955. Som tidigare nämnts beräknas förväntat

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Cancerlarmet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Momentets syfte Hur kan man värdera vilken stöd som finns för uppmärksammade cancerrisker? Hur kan man analysera om det finns en ökad sjukdomrisk

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2013 Nya diagnosticerade cancerfall år 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2013 Nya

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

RAPPORT OM Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005 2009 FÖRSÄKRING

RAPPORT OM Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005 2009 FÖRSÄKRING RAPPORT OM Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005 2009 FÖRSÄKRING Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010 Roche AB Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom Bröstcancer och övriga cancerformer Juni 1 Bakgrund och syfte Roche har tillsammans med BRO genomfört en undersökning bland personer som har

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2000 och 2001 REDOVISAR 2002:3.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2000 och 2001 REDOVISAR 2002:3. REDOVISAR 2002:3 Långtidssjukskrivna diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete En jämförelse mellan 2000 och 2001 Enheten för analys 2002-06-14 Upplysningar: Ulrik Lidwall 08-786 97 26 ulrik.lidwall@rfv.sfa.se

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt:

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: Läkares sjukskrivning av kvinnor och män Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: ola.leijon@inspsf.se www.inspsf.se Fokus i studien är läkarintyget Bild 2 och den sjukskrivningstid som läkaren

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2012

Cancerincidens i Sverige 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2012 Nya diagnosticerade cancerfall år 2012 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2012 Nya

Läs mer

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11 REDOVISAR 2000:11 Långtidssjukskrivna bakgrund, diagnos och återgång i arbete Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 Utredningsenheten 2000-12-12 Upplysningar: Eva Olkiewicz tel 08-786 93 01

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Besvär i rörelseapparaten FÖRSÄKRING

Besvär i rörelseapparaten FÖRSÄKRING Besvär i rörelseapparaten FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Skillnaden mellan arbetssjukdom och sjukskrivning... 5 Diagnoser i muskler och skelett...6

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer