Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden"

Transkript

1 Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version Jan Andersson 2007/1071/ Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Anna Karlsson Uppdragstagare SMHI Norrköping Uppdragsgivare Kristianstads kommun Kristianstad Distribution C4 Teknik, Kristianstads kommun, Michael Dahlman Kontaktperson Anna Karlsson Kontaktperson Michael Dahlman Klassificering (x) Allmän () Affärssekretess Nyckelord Framtida vattenstånd, IPCC, RCO, Kungsholmsfort, Åhus Övrigt Resultaten i denna rapport får inte säljas eller överlåtas till tredje part av kund

2 Sammanfattning Klimateffekter kan på sikt medföra en allmän höjning av havsytans nivå. Forskningsresultat från IPCC och SMHI visar att för Åhuskusten kan medelvattenytan år 2100 komma att ligga mellan cm över dagens nivå, relativt RH70. Den övre medelvattenytehöjningen, 77 cm, är det så kallade high case för Östersjön. I framtiden kan vi också få räkna med att höga vattenstånd återkommer oftare än idag, bl.a. pg av ökad stormfrekvens. Resultaten visar att för IPCC:s high case kan hundraårsvattenståndet för Åhuskusten komma att ligga på 2 ± 0.15 m relativt RH70. Med andra ord kan vi statistiskt sett inom de närmaste hundra åren få havsnivåer på 2 m över dagens medelvattenyta. Bakgrund Denna rapport har tagits fram av SMHI åt Kristianstads kommun för att utgöra underlag för kustplanering. Rapporten beskriver framtida vattenstånd vid Åhuskusten jämfört med dagens situation. Allmänt Klimateffekter kan på sikt medföra en allmän höjning av havsytans nivå. Utvärdering av simuleringar och analyser inom detta område görs bland annat av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ett organ upprättat av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN. Nationella analyser för detaljerade förhållanden i svenska vatten görs av SMHI:s Rossby Centre. Beräkningarna baseras på de bästa möjliga antaganden som kan göras i dagsläget men innehåller ändå ett visst mått av osäkerhet eftersom vi inte vet hur utsläppssituationen ser ut i framtiden. Efterhand som mätserierna av klimatdata blir längre kommer precisionen i beräkningarna att höjas. IPCC När man betraktar hela omfånget av globala modeller och olika utsläppsscenarier (dvs. antaganden om hur mycket utsläppet av bl.a. växthusgaser kommer att öka i framtiden), så visar de på en ökning av den globala medelvattennivån med mellan 9 till 88 centimeter för perioden från 1990 till 2100 enligt IPCCs rapport från 2001 (TAR third assessment report). Resultaten inkluderar osäkerheter i förändringar av landis, permafrost och sedimenttransport. Det ingår också ett bidrag för ice dynamic uncertainty för Grönland. I IPCC:s rapport från 2007 (AR4 assessment report 4) grundas resultaten om framtida vattenståndsnivåer på de senaste framstegen inom klimatmodellering. Jämfört med TAR innehåller rapporten från 2007 mer avancerade resultat med troligaste värden och ett uppskattat osäkerhetsintervall. Den nya uppskattningen av osäkerhetsintervallet, cm, grundar sig bl.a. på ett större antal förbättrade klimatmodeller och förbättrad information om osäkerheter i drivningen av SMHI Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden 1

3 modellerna. Jämfört med TAR, som redovisar min och max, omfattar osäkerhetsintervallet här 5 till 95-percentilen av modellomfånget. Det presenterade osäkerhetsintervallet är ett globalt medelvärde men här har man inte med bidraget för ice dynamic uncertainty. Skulle detta tas med kan scenarierna för de högre nivåerna komma att ligga ytterligare m högre. AR4 visar att medelvattenytan i Nordsjön kan ligga upp mot 0.2 m över det globala medelvärdet. Även i TAR konstaterade man att olika modeller ger mer eller mindre högre värden för Nordsjön men det finns ingen sammanvägning av resultaten. Regional modellering Rossby Centre har använt två utsläppsscenarier (A2 och B2) i kombination med två globala modeller (ECHAM4 & HadAM3H) för att simulera framtida regionala förändringar av vattenståndsnivåer i Östersjön. Den modell som SMHI använt för Östersjön kallas RCO. En referenssimulering av vattenståndet för ca 100 år bakåt i tiden ( ) kombinerat med skillnader från simulerade klimatologiska månadsmedeländringar för perioden ger fyra scenarier som beskriver hur vattenståndsnivåerna förändras om ca 100 år. Scenario E-A2 ger högst värden och representerar här high case scenario. Resultaten från referenssimuleringen med RCO-modellen har jämförts med mätdata längs Sveriges kust. Modellen fångar väl variation och nivåer för egentliga Östersjön och norrut. Längs Sveriges sydligaste kuststräckor underskattas dock höga havsnivåer pga. modellens utformning. Åhuskusten/Kungsholmsfort Allmänt För att få en bra bild över framtida extrema vattenståndsnivåer i Östersjön kombinerar vi resultaten från IPCC med beräkningar från Rossby Centre på SMHI. Dessutom behöver man ta hänsyn till den absoluta landhöjning som sker pga. isostatisk rörelse. Storleken på den absoluta landhöjningen varierar längs Sveriges kust. Ovanstående faktorer är alltså de bestämmande bidragen till framtida ändringar i medelvattennivån och extrema vattenstånd i Östersjöområdet. Vi har valt att använda data för Kungsholmsfort utanför Karlskrona för att beskriva framtida extremvattenstånd vid Åhuskusten av två anledningar; RCO-modellens resultat för Åhuskusten är osäkra pga. modelltekniska orsaker och från Kungsholmsfort finns en över 100 år lång mätserie att jämföra simulerade data med. Därmed är det möjligt att bättre uppskatta hur höga framtida extremer kan bli. För att få en uppfattning om hur väl Kungsholmsfort representerar Åhuskusten har en enkel jämförelse gjorts mellan data från Simrishamn och Kungsholmsfort för samma period. Denna jämförelse visar att höga vattenstånd förekommer ungefär samtidigt i Simrishamn som vid Kungsholmsfort och att nivåerna är av samma storlek. Däremot verkar variationen vara större i Simrishamn då låga vattenstånd tycks vara lägre här än vid Kungsholmsfort. SMHI Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden 2

4 Landhöjning pågår fortfarande i området. I dagsläget höjs dock medelvattenytan snabbare än landet höjs och därför har vi en skenbar landsänkning i Skåne. Den absoluta landhöjningen i Kungsholmsfort är ca 14 cm/100 år. Längs Åhuskusten finns inga framräknade uppgifter men möjligtvis kan den vara hälften så stor som i Kungsholmsfort. Resultat Rossby Centres simuleringar visar att det regionala vattenståndsklimatet förändras i framtiden. Förändrat klimat med bl.a. högre stormfrekvens gör att höga vattenstånd jämfört med medelvattenytan förekommer oftare om 100 år jämfört med idag. I framtiden får man alltså räkna med att höga vattenstånd återkommer oftare än idag. I Figur 1 visas täthetsfunktionen för referenssimuleringen jämfört med scenario E-A2 som beskriver denna förändring. Data är normalfördelade. Kungsholmsfort 0.02 E-A2 Ref Täthet cm relativt RH70 Figur 1. Täthetsfunktionerna för referenskörningen och scenario E-A2 för Kungsholmsfort. Scenariot beskriver en ökad förekomst av högre värden men variationen är i stort sett densamma. Högvatten blir alltså vanligare i framtiden enligt scenario E-A2. I Figur 2 visas sannolikheten för att en viss högvattennivå skall överskridas. Alla värden är relaterade till RH70 och 2006 års medelvattenyta. I figuren visas sannolikheten för att en viss havsvattenivå skall överskridas i dagsläget (svart linje) i förhållande till hur det kan bli om ca100 år. De olika scenarierna beskrivs i Tabell 1. Vi har tagit hänsyn till landhöjning och att Nordsjöns medelvattenyta kan ligga upp mot 0.2 m över IPCC:s globala nivåer. I Tabell 2 visas osäkerhetsintervallet för medelvattenytan vid Åhuskusten om ca 100 år (2100). I Tabell 3 visas återkomstnivåer beräknade för dagens situation och för ett high case år Observera att noggrannheten på beräkningarna, på grund av osäkerheter i data, ligger på decimetern när. Jämförelse mellan referenssimuleringen för Kungsholmsfort och observerade data visar att modellen underskattar årliga högvattenstånd för referensperioden med upp SMHI Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden 3

5 till 20 cm. För EA2-scenariet för Östersjön har vi därför lagt på 20 cm på alla högvatten innan analysen av framtida högvattenstånd gjorts i Figur 2 och Tabell 3. Årshögsta havsnivåer Kungsholmsfort obs obs & low case obs & high case EA2 & high case Sannolikhet cm relativt RH70 Figur 2. Sannolikhet för att årets högsta vattenstånd når över en viss nivå för olika scenarier år 2100 jämfört med observerade data, se Tabell 1 för scenarier. Nivåer relativt RH70 samt medelvatten Tabell 1. Beskrivning av de fall som visas i Figur 1. Värden i cm relativt RH70 och Mw Fall Obs Obs & low case Obs & high case EA2 & high case Beskrivning Årsmax baserat på observerade data från Kungsholmsfort perioden Observerade årsmax adderat till low case sceanriet (18 cm + 20 cm för Nordsjön) för höjning av medelvattenytan från IPCC 2007samt korrigerat för landhöjning Observerade årsmax adderat till high case scenariet (59 cm + 20 cm för Nordsjön) för höjning av medelvattenytan från IPCC 2007 samt korrigerat för landhöjning Rossby Centres high case för Östersjön adderat till high case scenariet (59 cm + 20 cm för Nordsjön) för höjning av medelvattenytan från IPCC 2007 samt korrigerat för landhöjning SMHI Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden 4

6 Tabell 2. Osäkerhetsintervall för medelvattenytan om ca 100 år relativt mv-ytan 2006 och RH70 uppskattat för Åhuskusten baserat på data från Kungsholmsfort. Medelvattenytan kan alltså komma att ligga mellan cm över dagens nivå beroende på vilket klimatscenarie som beaktas. Fall Mv-yta nivå (cm) Obs & low case 30 EA2 & high case 77 Tabell 3. Beräknade återkomstnivåer 1 för Kungsholmsfort samt uppskattade för Åhus. Relaterat till medelvattenytan 2006 och RH70. Kursiverade siffror anger 95%-igt konfidensintervall för det framräknade återkomstvärdet. 2 år 10 år 50 år 100 år Dagsläget Kungsholmsfort (obs ) Framtiden Kungsholmsfort (EA2 & high case) Framtiden Åhus (EA2 & high case) En nivå som statistiskt sett överskrids med en viss frekvens. En havsnivå som har en återkomsttid på 100 år inträffar statistiskt sett vart hundrade år. SMHI Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden 5

Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge

Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge Rapport Nr. 2007-53 Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge Signild Nerheim Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Signild Nerheim Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Havsvattenstånd runt Gotland - nu och i framtiden

Havsvattenstånd runt Gotland - nu och i framtiden Nr. 2008-71 Rapport Havsvattenstånd runt Gotland - nu och i framtiden Signild Nerheim 2 Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Signild Nerheim Gotlands kommun 2008-71 Granskare: Granskningsdatum:

Läs mer

Havsvattenståndsberäkningar Vaxholms kommun

Havsvattenståndsberäkningar Vaxholms kommun Rapport Nr. 2009-53 Havsvattenståndsberäkningar Vaxholms kommun Amund E. B. Lindberg, Sofia Åström och Hans Björn Pärmbild. Bilden föreställer 2 Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Amund E.

Läs mer

Översvämningskartering Lidingö kommun

Översvämningskartering Lidingö kommun Rapport Nr. 2009-48 Översvämningskartering Lidingö kommun Amund E. B. Lindberg, Hanna Gustavsson, Sofia Åström och Hans Björn Pärmbild. Bilden föreställer 2 Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr:

Läs mer

BILAGA B.8. 02.15.4 SMHI - Dimensio nerande havsnivåer Luleå hamn. Malmporten Luleå

BILAGA B.8. 02.15.4 SMHI - Dimensio nerande havsnivåer Luleå hamn. Malmporten Luleå BILAGA B.8 02.15.4 SMHI - Dimensio nerande havsnivåer Luleå hamn Malmporten Luleå Dokumentitel: 02.15.4 SMHI, Dimensionerande havsnivåer Luleå hamn Dokumentdatum: 2014-09-16 Version: 1 Organisation: Upprättad

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige?

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Anna Edman, SMHI Mätningar Modeller Scenarier IPCC SMHI Rossby Centre Globalt regionalt lokalt Mölndal 13 december 2006 Foto Nils Sjödin, SMHI Gudrun den 8 januari

Läs mer

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg Helsingborgs kommun PM Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Helsingborg Klimat Projekt nr: 12801584 Projektledare: Erik Mårtensson

Läs mer

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstadsslätten är en gammal havsvik med stora ytor av lågt belägna områden. Genom

Läs mer

Hur ser det förändrade klimatet ut? Extremare väder?

Hur ser det förändrade klimatet ut? Extremare väder? Hur ser det förändrade klimatet ut? Extremare väder? Lars Bärring SMHI Rossby Centre Upplägg: Sveriges klimat de förändringar vi ser redan nu Klimatmodeller vad är det helt kort? Framtida förändringar

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

Klimatscenarier och klimatprognoser. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI

Klimatscenarier och klimatprognoser. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Klimatscenarier och klimatprognoser Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Översikt Vad är klimat? Hur skiljer sig klimatmodeller från vädermodeller? Vad är klimatscenarier? Vad är klimatprognoser? Definition

Läs mer

Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet. Västmanlands län. Sammanställt

Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet. Västmanlands län. Sammanställt Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet Västmanlands län Sammanställt 2010-12-07 Data för länet Observationsdata Dagliga observationsdata från SMHIs väderstationer har interpolerats

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning Sten Bergström

Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning Sten Bergström Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning 2014 Sten Bergström IPCC 2014 Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande halter av växthusgaser i

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Årsmedelvärde av temperaturändring jämfört med perioden 1951-1980, samt fem-års löpande medelvärde.

Läs mer

Erik Engström. Global uppvärmning och framtidens klimat i Lomma

Erik Engström. Global uppvärmning och framtidens klimat i Lomma Erik Engström Global uppvärmning och framtidens klimat i Lomma Är den globala uppvärmningen över nu? Foto: Erik Engström 2 Nej, globalt sett fortsätter uppvärmningen! Avvikelse i globala medelyttemperaturen

Läs mer

Simulering av möjliga klimatförändringar

Simulering av möjliga klimatförändringar Simulering av möjliga klimatförändringar Torben Königk, Rossby Centre/SMHI Bakgrund, observationer IPCC AR4, globala scenarier Regionala scenarier IPCC AR5 Bakgrund Observationer visar en tydlig uppvärmning

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Klimatsimuleringar. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI

Klimatsimuleringar. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Klimatsimuleringar Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Översikt Vad är klimat? Hur skiljer sig klimatmodeller från vädermodeller? Hav- och havsis processer Vad är klimatscenarier? Vad är klimatprognoser?

Läs mer

Data, fakta och scenarier vad händer med klimatet? 21 oktober 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Data, fakta och scenarier vad händer med klimatet? 21 oktober 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI Data, fakta och scenarier vad händer med klimatet? 21 oktober 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning ett regeringsuppdrag

Läs mer

Klimatscenarier för analys av klimatpåverkan

Klimatscenarier för analys av klimatpåverkan Rossby Centre dagen 2010-10-21 Klimatscenarier för analys av klimatpåverkan Lars Bärring SMHI, Rossby Centre Innehållsförteckning: Allmän introduktion, klimatscenarier Upplösning hur detaljerade kan vi

Läs mer

Framtida klimat i Stockholms län

Framtida klimat i Stockholms län Framtida klimat i Stockholms län Temaseminarium Hälsa 4 maj 2011 Foto: Sten Bergström, SMHI Regional klimatsammanställning Stockholms län SMHI, februari 2011 KÄNSLIGA KLIMATFAKTORER SMITTSPRIDNING medeltemperatur

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Åttonde varmaste oktober globalt sedan 1880 http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20101118_globalstats.html

Läs mer

Långvarig torka kontra extrem nederbörd

Långvarig torka kontra extrem nederbörd Halmstad 2011-05-03 Carin Nilsson Långvarig torka kontra extrem nederbörd Hur ser klimatet ut i ett 30 års perspektiv i Sydvästra Sverige? Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga

Läs mer

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg. Att beräkna framtidens klimat

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg. Att beräkna framtidens klimat Elin Sjökvist och Gustav Strandberg Att beräkna framtidens klimat Koldioxidkoncentration Idag 400 ppm Tusentals år sedan Temperaturökningen fram till idag Källa: NOAA Vad är ett klimatscenario? Koncentrationsscenario

Läs mer

Norrköpings Resecentrum Klimatanalys havsnivåer. 1 Bakgrund. 2 Underlag. 3 Tidsperspektiv. 4 Kommunens planeringsnivå

Norrköpings Resecentrum Klimatanalys havsnivåer. 1 Bakgrund. 2 Underlag. 3 Tidsperspektiv. 4 Kommunens planeringsnivå Uppdragsnr: 10191512 1 (6) PM Norrköpings Resecentrum Klimatanalys havsnivåer 1 Bakgrund Norrköpings kommun arbetar med planeringen för ett nytt resecentrum i samband med utbyggnaden av Ostlänken. WSP

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Introduktion Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Översvämning Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar

Läs mer

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Norconsult AB Box

Läs mer

Dimensionerande nederbörd igår, idag och imorgon Jonas German, SMHI

Dimensionerande nederbörd igår, idag och imorgon Jonas German, SMHI Dimensionerande nederbörd igår, idag och imorgon Jonas German, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Hydraulisk dimensionering, enligt Vägverket och Svenskt Vatten 2 Beräkning av dimensionerande flöden För större

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ Örestads golfbana under översvämningarna i juli 2007 SWECO Environment AB Södra Regionen Vatten- och miljösystem Fredrik Wettemark

Läs mer

Tidsserier och vattenkraftoptimering presentation 2015-10-22

Tidsserier och vattenkraftoptimering presentation 2015-10-22 Tidsserier och vattenkraftoptimering presentation 2015-10-22 Mikael Sundby Varför behöver vi långa tidsserier? Vi behöver långtidsprognoser på tillrinning både för prisprognosticering och optimering av

Läs mer

2010-05-06 CARIN NILSSON. Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI

2010-05-06 CARIN NILSSON. Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI 2010-05-06 CARIN NILSSON Klimatförändringar i Västerbottens län Klimatunderlag och data från SMHI Vulkanutbrott Eyjafjallajökul Vulkanerna släpper ut varje år runt 130 miljoner ton koldioxid. Jämfört med

Läs mer

David Hirdman. Senaste nytt om klimatet

David Hirdman. Senaste nytt om klimatet David Hirdman Senaste nytt om klimatet Länsstyrelsedagarna i Umeå, 25 april 2012 Sveriges klimat nu och i framtiden Nya klimatindikatorer RCP den nya generationens klimatscenarier. 2 Sveriges klimat -

Läs mer

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken Författare: Uppdragsgivare: Sture Lindahl Valdemarsviks kommun/envipro Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Cecilia Ambjörn 2003-08-27 2003/603/204 1.0-5 Rapport Värdering av vattenomsättningen i

Läs mer

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Kontakt: Charlotta Källerfelt & Caroline Valen Klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Nyhetsbrev. Projekt SEAREG avslutas. Slutseminarium för den svenska delen. Konferens I DET HÄR NUMRET

Nyhetsbrev. Projekt SEAREG avslutas. Slutseminarium för den svenska delen. Konferens I DET HÄR NUMRET Nyhetsbrev Årgång 2, Nummer 1 mars 2005 Projekt SEAREG avslutas Ett avslutande projektmöte hölls i Tallin 3-5 mars 2005 med ca 30 deltagare från 8 europeiska länder. Det INTERREG IIIB-finansierade projektet

Läs mer

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Foto: Timo Schmidt/flickr.com Människans utsläpp påverkar klimatet Temperaturen på jorden stiger det pågår en global uppvärmning som med

Läs mer

Klimatscenariokartor. För den som vill fördjupa sig mer finns en rapport att läsa: Climate indices for vulnerability assessments (RMK 111).

Klimatscenariokartor. För den som vill fördjupa sig mer finns en rapport att läsa: Climate indices for vulnerability assessments (RMK 111). Klimatscenariokartor Klimatfrågan är mycket komplex och berör både klimatsystemets och samhällets framtida utveckling. Dessa är intimt sammankopplade genom människans påverkan på klimatet och genom samhällets

Läs mer

Vattenflöden kring Helgeandsholmen

Vattenflöden kring Helgeandsholmen Nr. 2008-9 Rapport Vattenflöden kring Helgeandsholmen Sten Bergström, Signild Nerheim Pärmbild. Bilden föreställer 2 Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Sten Bergström Stockholms Stadsbyggnadskontor

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

Framtidsklimat i Kalmar län

Framtidsklimat i Kalmar län KLIMATOLOGI Nr 26, 2015 Framtidsklimat i Kalmar län enligt RCP-scenarier Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,

Läs mer

Flood Watch Kristianstad Prognossystem för översvämningar längs nedre Helge å. Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun

Flood Watch Kristianstad Prognossystem för översvämningar längs nedre Helge å. Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun Flood Watch Kristianstad Prognossystem för översvämningar längs nedre Helge å Michael Dahlman C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstad är beläget långt nedströms och intill Helge å, Skånes största å

Läs mer

Havsnivåer i Kalmar län

Havsnivåer i Kalmar län Signild Nerheim och Johan Södling RAPPORT NR 66 Havsnivåer i Kalmar län Pärmbild. Bilden föreställer Färjestaden på Öland. Foto: Sten Bergström, SMHI RAPPORT NR 2014-66 Författare: Uppdragsgivare: S. Nerheim,

Läs mer

Hanna Gustavsson, Björn Stensen och Lennart Wern. Rapport Nr 2011-20 Regional klimatsammanställning Norrbottens län

Hanna Gustavsson, Björn Stensen och Lennart Wern. Rapport Nr 2011-20 Regional klimatsammanställning Norrbottens län Hanna Gustavsson, Björn Stensen och Lennart Wern Rapport Nr 2011-20 Regional klimatsammanställning Norrbottens län Omslagsbild: Storforsen, Piteälven i oktober 2010. Foto Sten Bergström. Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Bilaga 1 till. Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå. www.kristianstad.se/op

Bilaga 1 till. Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå. www.kristianstad.se/op Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida höjd havsnivå översvämning - högt grundvatten - erosion www.kristianstad.se/op Bilaga 1 till Program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda

Läs mer

Framtidsklimat i Östergötlands län

Framtidsklimat i Östergötlands län KLIMATOLOGI Nr 23, 2015 Framtidsklimat i Östergötlands län enligt RCP-scenarier Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra

Läs mer

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven i ett framtida klimat

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven i ett framtida klimat Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 51 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2011-10-27 Sten Lindell 2010/2086/204 1.1 Beräknad naturlig vattenföring i

Läs mer

Yttrande över remiss Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län

Yttrande över remiss Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län Länsstyrelsen Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Datum: 2013-06-25 Ersätter tidigare version, daterad 2013-06-18 Vår referens: 2013/685/10.1 Er referens: 451-3430-2013 Yttrande över remiss Rekommendationer

Läs mer

Sofia Åström, Signild Nerheim, Maria Andersson. RAPPORT NR 2011-45 Uppdaterad klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands Län

Sofia Åström, Signild Nerheim, Maria Andersson. RAPPORT NR 2011-45 Uppdaterad klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands Län Sofia Åström, Signild Nerheim, Maria Andersson RAPPORT NR 2011-45 Uppdaterad klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands Län Pärmbild. Bilden föreställer 2 RAPPORT NR 2011-45 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Rapport Nr 2010-78 Regional klimatsammanställning Stockholms län.

Rapport Nr 2010-78 Regional klimatsammanställning Stockholms län. Björn Stensen, Johan Andréasson, Sten Bergström, Joel Dahné, Dan Eklund, Jonas German, Hanna Gustavsson, Kristoffer Hallberg, Sandra Martinsson, Signild Nerheim och Lennart Wern Rapport Nr 2010-78 Regional

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Klimatanalys Borgholm

Klimatanalys Borgholm PM Klimatanalys Borgholm LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Jordarts och klimatanalys Borgholm Projektledare: Christin Eriksson Kvalitetsansvarig: Cecilia Wennberg Handläggare:

Läs mer

Extrema väder v ett ökande problem? Markku.Rummukainen@smhi.se Rossby Centre Om Extrema väder v ett ökande problem Har vädret blivit mer extremt? Har samhället blivit mer utsatt? Vad väntar vi oss se mer

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun.

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun. PM Uppdrag Planeringsnivåer längs Göta Älv och Kvillebäcken Kund Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad PM nr 1320001782-05-025_1_Planeringsnivåer_längs Göta_Älv_och_Kvillebäcken Datum 2015-02-27 Till

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsutredningen

Klimat- och sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen (M 2005:03) Utredare: Bengt Holgersson Direktiv - översikt Kartlägga samhällets sårbarhet för extrema väderhändelser och successiva klimat-förändringar kort, medellång,

Läs mer

Vad händer med väder och klimat i Sverige?

Vad händer med väder och klimat i Sverige? Vad händer med väder och klimat i Sverige? Vad händer med väder och klimat i Sverige? SMHI förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat Vi bedriver tillämpad forskning inom de olika

Läs mer

Klimatanpassning - i ett föränderligt klimat

Klimatanpassning - i ett föränderligt klimat David Hirdman Klimatanpassning - i ett föränderligt klimat med fokus på krishantering Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what you get (Robert A. Heinlein,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2013-05-22 David Saveros Sidan 1 av 2 Planarkitekt +46 08-579 214 83 Dnr 2013/0209 KS-3 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Svar på remiss från länsstyrelsen

Läs mer

Vilka halter och nedfall av luftföroreningar kan vi förvänta oss i framtiden?

Vilka halter och nedfall av luftföroreningar kan vi förvänta oss i framtiden? Vilka halter och nedfall av luftföroreningar kan vi förvänta oss i framtiden? Deposition av kväve- och svavelföreningar och lufthalter av partiklar (PM2.5) och ozon i bakgrundsluft samt hur påverkan på

Läs mer

Sandra Andersson Avdelningen för Information och Statistik. Sveriges klimat, igår och idag

Sandra Andersson Avdelningen för Information och Statistik. Sveriges klimat, igår och idag Sandra Andersson Avdelningen för Information och Statistik Sveriges klimat, igår och idag Varför förändras klimatet nu? FRÅN IPCC (2013) OCH CLIMATE RESEARCH UNIT, UNIV. OF EAST ANGLIA Från En varmare

Läs mer

Framtida vattennivåer i Helsingborg

Framtida vattennivåer i Helsingborg Signild Nerheim och Thomas Hammarklint RAPPORT NR 2010-55 Framtida vattennivåer i Helsingborg Pärmbild. Bilden föreställer SMHI:s pegel i Viken norr om Helsingborg. 2 RAPPORT NR 2010-55 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Regional klimatsammanställning Stockholms län Del 3: Mälaren och projekt Slussen

Regional klimatsammanställning Stockholms län Del 3: Mälaren och projekt Slussen Regional klimatsammanställning Stockholms län Del 3: Mälaren och projekt Slussen Björn Stensen, Johan Andréasson, Sten Bergström, Joel Dahné, Dan Eklund, Jonas German, Hanna Gustavsson, Kristoffer Hallberg,

Läs mer

Klimatet och våra utomhusanläggningar

Klimatet och våra utomhusanläggningar Klimatet och våra utomhusanläggningar Katarina Losjö Hydrolog SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut ) Tryck & Svets 2012 Luftens volym Havens volym Volymen av allt land över havets nivå

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? 1 Anpassning till framtidens klimat FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Framtida havsnivåer i Stockholms län Framtida havsnivåer i Stockholms län 2 Nynäshamn 25 500 invånare 357 km 2 60 km kust +

Läs mer

FN:s klimatpanel IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change

FN:s klimatpanel IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change FN:s klimatpanel IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change Marianne Lilliesköld Svensk Focal Point för IPCC 2013-10-14 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Naturvårdsverkets

Läs mer

De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser

De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser Väderhändelser i Sverige senaste 18mån Raset i Ånn Översvämningar i söder Skredet i Munkedal Extremvarm höst-06 10-11 månader/12 varmare än normalt,

Läs mer

Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Hav möter Land I ett förändrat klimat, men var? Erik Engström Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what

Läs mer

Illustration av kommande klimatförändringar i Lycksele kommun. - delrapport inom projektet Clim-ATIC

Illustration av kommande klimatförändringar i Lycksele kommun. - delrapport inom projektet Clim-ATIC Kerstin Abbing Illustration av kommande klimatförändringar i Lycksele kommun - delrapport inom projektet Clim-ATIC Kerstin Abbing Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet 2009-02-23

Läs mer

Norra Hamnen i Helsingborg dagen efter stormen 2011-11-27 en händelse att lära sig av. 2012-01-31 Lars-Erik Widarsson

Norra Hamnen i Helsingborg dagen efter stormen 2011-11-27 en händelse att lära sig av. 2012-01-31 Lars-Erik Widarsson 2012-01-31 Lars-Erik Widarsson Landskrona - havsnivåhöjning och ökad nederbörd p.g.a. klimatförändringen utredningsbehov, kunskapsunderlag och strategiförslag - inför planarbete och bygglovsgivning Norra

Läs mer

Havsnivåer i Stockholm : En sammanställning

Havsnivåer i Stockholm : En sammanställning Signild Nerheim RAPPORT NR 2011-62 Havsnivåer i Stockholm 2011-2110: En sammanställning Nr. 2011-62 SMHI - Havsnivåer i Stockholm 2011-2110: En sammanställning 1 Pärmbild. Gamla stan en solig septemberdag

Läs mer

HYDROIMPACTS 2.0 Föroreningstransporten i den omättade markzonen. Magnus Persson. Magnus Persson, Lund University, Sweden

HYDROIMPACTS 2.0 Föroreningstransporten i den omättade markzonen. Magnus Persson. Magnus Persson, Lund University, Sweden HYDROIMPACTS 2.0 Föroreningstransporten i den omättade markzonen Magnus Persson Bakgrund Föroreningstransport i den omättade markzonen är ett potentiellt hot mot både yt- och grundvattentäckter. Nederbördsvolymer

Läs mer

Framtidsklimat i Skånes län

Framtidsklimat i Skånes län KLIMATOLOGI Nr 29, 2015 Framtidsklimat i Skånes län enligt RCP-scenarier Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén,

Läs mer

Miljöförvaltningen Klimatanpassnings-PM 1/2015 Miljöanalysenheten. Sida 1 (22) 2015-08-25. Magnus Sannebro Tel: 508 28 184

Miljöförvaltningen Klimatanpassnings-PM 1/2015 Miljöanalysenheten. Sida 1 (22) 2015-08-25. Magnus Sannebro Tel: 508 28 184 Miljöförvaltningen Klimatanpassnings-PM 1/2015 Miljöanalysenheten Sida 1 (22) 2015-08-25 Magnus Sannebro Tel: 508 28 184 FN:s klimatpanel IPCC har publicerat sin slutrapport Climate Change 2014 IPCC s

Läs mer

Niclas Hjerdt. Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland?

Niclas Hjerdt. Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland? Niclas Hjerdt Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland? Vattenbalansen på Gotland Ungefär hälften av nederbörden avdunstar. Ungefär häften av nederbörden bildar avrinning (inklusive grundvattenbildning)

Läs mer

IPCCs femte utvärderingsrapport. Klimatförändringarnas fysikaliska bas

IPCCs femte utvärderingsrapport. Klimatförändringarnas fysikaliska bas IPCCs femte utvärderingsrapport Delrapport 1 Klimatförändringarnas fysikaliska bas Innehåll Observerade förändringar Förändringar i atmosfären Strålningsdrivning Förändringar i haven Förändringar i snö-

Läs mer

Erik Engström. Klimatförändring i undervisningen

Erik Engström. Klimatförändring i undervisningen Erik Engström Klimatförändring i undervisningen Linköping 20 september 2013 Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what you get (Robert A. Heinlein, 1973, Time

Läs mer

Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker

Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker KLIMATOLOGI Nr 38, 2015 Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker Gunn Persson, Linda Nylén, Steve Berggreen-Clausen, Peter Berg, David Rayner och Elin Sjökvist Pärmbilden föreställer

Läs mer

Kommunicera klimatförändring och klimatanpassning i undervisningen

Kommunicera klimatförändring och klimatanpassning i undervisningen David Hirdman Kommunicera klimatförändring och klimatanpassning i undervisningen Norrköping 19 november 2 Länsstyrelsen Västra Götaland 2014 11 19 - Norrköping Småröd december 2006 Vad säger IPCCrapporterna?

Läs mer

Klimat- Modellering och Beräkningar. Marco Kupiainen. KTH, 3 oktober 2013. Rossby Centre, SMHI. Matematiska institutionen, Linköpings Universitet

Klimat- Modellering och Beräkningar. Marco Kupiainen. KTH, 3 oktober 2013. Rossby Centre, SMHI. Matematiska institutionen, Linköpings Universitet Klimat- Modellering och Beräkningar Marco Kupiainen Rossby Centre, SMHI Matematiska institutionen, Linköpings Universitet KTH, 3 oktober 2013 Introduktion/bakgrund IPCCs slutsatser Skillnad på väder och

Läs mer

2012:11. Framtida högvatten. Scenarier för havsnivå och översvämningsområden. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län

2012:11. Framtida högvatten. Scenarier för havsnivå och översvämningsområden. www.lansstyrelsen.se/blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län 2012:11 Framtida högvatten Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2012:11 Rapportnamn: Framtida

Läs mer

REMISS. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Sammanfattning. Faktablad 2013:xx

REMISS. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Sammanfattning. Faktablad 2013:xx Faktablad 2013:xx Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län Vid planläggning ska be byggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

Läs mer

Översvämningsbedömning av del av fastighet Almekärr 3:48

Översvämningsbedömning av del av fastighet Almekärr 3:48 Översvämningsbedömning av del av fastighet Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar

Läs mer

Analys av översvämningsrisker i Karlstad

Analys av översvämningsrisker i Karlstad Rapport Nr. 46 Analys av översvämningsrisker i Karlstad Sten Bergström, Jonas German Pärmbild. Bilden föreställer inre hamnen i Karlstad den 25/4 2007. Foto: Sten Bergström, SMHI Rapport Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Framtidsklimat i Gotlands län

Framtidsklimat i Gotlands län KLIMATOLOGI Nr 31, 2015 Framtidsklimat i Gotlands län enligt RCP-scenarier Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson,

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00332 SAKEN Vetenskapens värld, SVT2, 2013-02-14, inslag om forskarfusk och klimatförändringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser

Läs mer

Gävleborgs län. Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys naturolyckor

Gävleborgs län. Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys naturolyckor Gävleborgs län Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys naturolyckor Foto framsida: Rolf Berg, Ljusdals kommun. GÄVLEBORGS LÄN Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Läs mer

Klimatanpassning -från forskning till tillämpning Sten Bergström

Klimatanpassning -från forskning till tillämpning Sten Bergström Klimatanpassning -från forskning till tillämpning Sten Bergström Aktuella klimatanpassningsfall med gemensam problematik Stockholm Fysisk planering Hammarby Sjöstad, Stockholm Kalmar Färjestaden Västerås

Läs mer

Havsvattenstånd vid svenska kusten

Havsvattenstånd vid svenska kusten Mareografen (den gula byggnaden) på Landsort där SMHI utförde mätningar av havsvattenstånd under åren 1886 till 2006. Stationen har ersatts av en ny station några kilometer norrut. Havsvattenstånd vid

Läs mer

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-24 Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Pärmbild. Bilden visar beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalt för partiklar PM10 för i scenario 2030. Gul färg

Läs mer

2008-10-03. Avrapportering KRÖS. Utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun

2008-10-03. Avrapportering KRÖS. Utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun 2008-10-03 Avrapportering KRÖS Utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun Förord Denna rapport har arbetats fram på uppdrag av Kommunstyrelsen i Tyresö

Läs mer

Klimat och hydrologi

Klimat och hydrologi Klimat och hydrologi Karlstad 1916 Earth's Radiation Balance. Image Source: NASA. 2012-11-28 2 1 http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ CO2 development Tvågradersmålet 2 CO2-utsläpp 1990-2010 2012-11-28

Läs mer

Prioriterade utredningsområden. När-Sudret Exploateringstryck i dag. Övriga utpekade utredningsområden

Prioriterade utredningsområden. När-Sudret Exploateringstryck i dag. Övriga utpekade utredningsområden Kustzonen 6 Kustzonens utredningsområden Gotland har 77 mil kust. Kusten är en stark bärare av Varumärket Gotland och utgör en viktig resurs både för välbefinnandet hos gotlänningar, den gotländska floran

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Klimatförändringar i Västmanlands län. Förväntade konsekvenser och möjligheter fram till år 2100 2010:18

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Klimatförändringar i Västmanlands län. Förväntade konsekvenser och möjligheter fram till år 2100 2010:18 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Klimatförändringar i Västmanlands län Förväntade konsekvenser och möjligheter fram till år 2100 2010:18 Titel: Klimatförändringar i Västmanlands län, Förväntade konsekvenser och

Läs mer

Vindstudie för planerad bebyggelse vid Danvikshem

Vindstudie för planerad bebyggelse vid Danvikshem Rapport Nr. 62 Vindstudie för planerad bebyggelse vid Danvikshem David Segersson Pärmbild. Bilden föreställer strömningen kring planerad bebyggelse i Danvikshem vid sydvästliga vindar. Rapport Författare:

Läs mer