Juridisk vägledning för it-användningen vid SU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridisk vägledning för it-användningen vid SU"

Transkript

1 Stockholms universitet Juridisk vägledning för it-användningen vid SU Förord Stockholms universitet en öppen myndighet Förvaltningslagen vår juridiska plattform Allmänt E-post Elektronisk skräppost (spam) Offentlighetsprincipen ska prägla verksamheten Allmänna handlingar Sekretess Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter Sekretess för att förebygga och beivra brott Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet m.m Utlämnande av allmänna handlingar Bevarande och gallring av allmänna handlingar En god offentlighetsstruktur Information om offentlighetsprincipen Personuppgiftslagen skyddar den personliga integriteten Inledning Personuppgiftslagens tillämpningsområde Tillåten personuppgiftsbehandling Information till de registrerade Säkerheten vid behandlingen Rättelse och ansvar Anmälnings- och förteckningsskyldighet Ensamrätter upphovsrätt till myndighetens och andras verk Allmänt Upphovsrätt och allmänna handlingar SU på webben ansvar m.m Inledning BBS-lagen Etablering i sociala medier och användning av molntjänster m.m Sociala medier Molntjänster Mer information Författningar m.m Litteratur m.m Förord Vägledningen utgör en introduktion till den juridik som omgärdar användningen av informations- och kommunikationsteknik vid Stockholms universitet (SU). Avsikten är att komplettera gällande regelverk med förklaringstexter och praktiska exempel. Detta innebär att vägledningen inte tar upp alla de rättsregler 1

2 som kan komma att bli tillämpliga t.ex. när studenter och andra begär att få ut uppgifter ur våra informationssystem. Vägledningen innehåller inte heller några nya bindande föreskrifter eller riktlinjer som ska styra verksamheten. Vägledningen belyser däremot vilka rättsområden och överväganden som medarbetarna har anledning att särskilt observera. Det dagliga arbetet vid institutionerna kommer att ge upphov till frågor som förutsätter ytterligare studier och konsultationer. Ett särskilt avsnitt innehåller därför tips för vidareläsning (Avsnitt 7, Mer information). Vägledningen är utarbetad av Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid juridiska institutionen, på uppdrag av IT-avdelningen. 1. Stockholms universitet en öppen myndighet Stockholms universitet utgör en del av den offentliga förvaltningen. Det faktum att SU är en förvaltningsmyndighet och inte en näringslivsorganisation ställer särskilda krav på hur vi hanterar e-post och elektroniska dokument, behandlar personuppgifter i dataregister och på webben m.m. Genom att universitetsmiljön kännetecknas av utspridda campusområden med stora mängder studenter, gästforskare, andra besökare liksom personal förstås, skiljer den sig en hel del från myndigheter som har inpasseringskontroller med legitimering av besökare och mer snävt avgränsade arbetsuppgifter. Universitetet kan beskrivas som en kombination av en akademi och en jämförelsevis öppen myndighet. Detta har sin bakgrund i att det övergripande uppdraget omfattar såväl utbildning och forskning som kontakter med det omgivande samhället både nationellt och internationellt. Dessa verksamhetsmässiga förutsättningar präglar inte minst vårt mångfasetterade sätt att använda it som kommunikationsform där givetvis internet spelar en central roll. Den juridik som präglar en myndighets verksamhet är vanligen inte medieberoende utan den allmänna lagstiftningen gäller också när vi utvecklar och inför it-baserade arbetsrutiner av skilda slag. I den moderna e-förvaltningen, som SU alltså utgör en del av, är det viktigt att inta ett proaktivt förhållningssätt genom att tidigt uppmärksamma aktuella rättsfrågor. Det är nämligen ofta både tidskrävande, kostsamt och besvärligt att i efterhand anpassa t.ex. det sätt på vilket personuppgifter behandlas digitalt till bestämmelser i olika lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Att tänka på: Stockholm universitet är en förvaltningsmyndighet som styrs av offentligrättsliga regelverk. Den juridik som omgärdar en myndighets verksamhet är tillämplig också vid utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (it). Genom att vara juridiskt proaktiv, dvs. uppmärksamma juridiska aspekter tidigt, skapas förutsättningar för effektiva och enkla it-baserade arbetsrutiner. 2

3 2. Förvaltningslagen vår juridiska plattform 2.1 Allmänt Rättssäkerhet utgör ett fundament för den offentliga förvaltningens verksamhet. Det innebär att enskilda ska kunna förutse vilka principer som ligger till grund för en myndighets beslutsfattande, att lika ärenden behandlas lika och att det finns en omfattande rätt till insyn m.m. Krav på rättssäkerhet kommer bl.a. till uttryck i förvaltningslagen (1986:223, FL) som gäller för myndigheternas ärendehandläggning och till viss del även för annan myndighetsverksamhet. Det går alltså en juridisk skiljelinje mellan ärendehandläggning i form av att t.ex. bevilja en student dispens för att hon eller han inte uppfyller förkunskapskraven till en viss kurs och s.k. faktiskt handlande, t.ex. när en lärare håller en föreläsning. Om det finns bestämmelser i annan lag eller förordning som avviker från förvaltningslagen har dessa företräde. Lagstiftaren har endast i begränsad utsträckning it-anpassat bestämmelserna i förvaltningslagen men lagen ska ändå tillämpas i digitala myndighetsmiljöer. Detta innebär att it-användningen vid SU måste uppfylla förvaltningslagens krav på service, enskildas rätt att få del av uppgifter, bestämmelserna om beslutsmotivering, underrättelse om beslut, omprövning av beslut m.m. 2.2 E-post Förvaltningslagen reglerar bl.a. när handlingar ska anses inkomna till en myndighet vilket bl.a. har betydelse för bedömningen av om olika tidsfrister är uppfyllda. Lagen föreskriver uttryckligen att myndigheter ska se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt (5 2 st. förvaltningslagen). I mer konkreta termer innebär denna skyldighet följande: - Servicebestämmelsen tar sikte på just e-post och anger t.ex. inte någon skyldighet för SU att öppna upp för annan digital kommunikation. I den utsträckning medarbetare får sms eller mms som rör arbetet måste dessa meddelanden emellertid tas om hand, t.ex. genom en tjänsteanteckning (15 förvaltningslagen). Detta gäller oavsett om meddelandet kommer till en tjänstemobil eller en privat mobil. - Kravet på att kunna kommunicera externt via e-post avser myndigheten som helhet. Det finns med andra ord ingen skyldighet för SU att förse alla anställda med individuella e-postadresser enligt modellen Juridiskt sett går det alltså alldeles utmärkt att bygga upp den elektroniska meddelandehanteringen kring funktionsadresser, t.ex. eller - Förvaltningslagen kräver inte att myndigheter ska kunna ta del av filer i alla de olika format som kan följa med ett enskilt e-postmeddelande som bilaga. Enskilda bör dock upplysas om eventuellt oläsbara bilagor och vilket/vilka format som SU kan hantera. - Den som kontaktar en myndighet via e-post kan inte utgå från att exklusivt få kommunicera med en viss person vid SU utan får räkna med att meddelandet kan komma att vidarebefordras till någon annan anställd. - Bara för att SU har tagit emot ett e-postmeddelande innebär inte detta att en avsändare också har rätt att få svar elektroniskt. Bestämmelser om sekretess 3

4 kan t.ex. förutsätta svar via traditionell pappersbaserad postgång. I möjligaste mån ska dock den enskildas intresse av att också få svar elektroniskt beaktas. Legala krav i kombination med den ökande användningen av e-post som kommunikationsform i samhället i stort gör det angeläget att utforma arbetsrutiner för hantering av e-post. Utgångspunkten är att e-post rent juridiskt är att jämställa med konventionella brev i form av pappersdokument som inkommer till och sänds iväg från myndigheten. 2.3 Elektronisk skräppost (spam) Elektronisk skräppost (spam) utgör ett särskilt problem främst med tanke på belastningen på kommunikationskanalen i sig, förvaltningslagens principiella krav på att myndigheter ska kunna ta emot e-post oavsett avsändare och risken för att riktiga meddelanden s.a.s. stoppas på vägen genom att de fastnar i programvara som används för att motverka spam. Den rättsliga utgångspunkten är att det är avsändaren som bär risken för att t.ex. ett e-postmeddelande med felstavad adressat inte kommer fram. En myndighet har samtidigt inte rätt att på teknisk väg t.ex. stänga ute e- post från vissa avsändaradresser. Av Statskontorets juridiska vägledning kring myndigheternas spamhantering framgår dock att det med hänvisning till allmänna krav på skydds- och kontrollåtgärder i akuta situationer kan vara befogat att tillfälligt avvisa e-post från en viss server. 2 Till bilden hör vidare att all e-post som inte undantagsvis avvisas ska tas om hand som till myndigheten inkomna handlingar. För att arbetsbelastningen förknippad med hantering av spam inte ska bli fullständigt orimlig finns det således ett behov av att utnyttja sorteringsprogram som anger vilka meddelanden som förmodligen utgör skräppost. Med stöd i Statskontorets vägledning finns det vidare visst utrymme för automatiserad radering av skräppost som med hjälp av tillförlitliga sorteringsprogram bedömts som handling av tillfällig eller ringa betydelse (se Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:6 ändrad genom 1997:6). Förstöring av e-post är emellertid formellt sett att betrakta som gallring vilket principiellt sett förutsätter att någon vid myndigheten konstaterat att dess förstörelse inte åsidosätter allmänhetens insynsrätt liksom att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning Att tänka på: Förvaltningslagens bestämmelser gäller för it-användningen vid SU. SU måste se till att det går att det via e-post kommunicera till och från myndigheten. Skilj mellan avvisning av elektronisk skräppost (spam) och hantering av icke avvisad spam. 3. Offentlighetsprincipen ska prägla verksamheten 3.1 Allmänna handlingar Offentlighetsprincipen manifesterar den öppenhet som utgör ett av den svenska förvaltningens särdrag. Den s.k. handlingsoffentligheten har rötter bakåt i tiden till 2 Statskontorets rapport 2005:5, Myndigheternas spamhantering. 4

5 1700-talet. I takt med myndigheternas digitalisering har tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet it-anpassats. Det övergripande syftet har varit att insynsrätten inte ska naggas i kanten till följd av övergången från pappersbaserad till elektronisk dokumenthantering. Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Lagstiftaren har valt att i digitala miljöer beteckna handlingar som upptagningar för automatiserad behandling (2 kap. 3 TF). Genom att detta uttryck principiellt sett omfattar varje meningsfull uppgiftskonstellation kan det elektroniska handlingsbegreppet sägas ha en mer vidsträckt innebörd än vad som gäller för traditionella pappersdokument. En handling i TF:s mening behöver inte ha någon anknytning till myndighetens verksamhet utan avgörande är vad som är meningsfullt för den som begär att få ut uppgifterna. För att det ska vara fråga om en allmän handling måste den vara förvarad hos myndigheten. Här gör TF återigen en skillnad mellan pappershandlingar och upptagningar genom att istället för att knyta an till fysisk förvaring låta tillgänglighet vara bestämmande för vad som utgör en inkommen elektronisk handling. Det spelar med andra ord ingen roll om en upptagning är fysiskt lagrad hos SU utan det avgörande är om den är tillgänglig med tekniskt hjälpmedel som universitetet utnyttjar. Avgränsningen till myndighetens egna tekniska hjälpmedel har tillkommit för att undvika situationen att enskilda begär att få bearbeta myndigheters uppgifter med egen programvara och datorutrustning eftersom detta skulle innebära alltför stora säkerhetsrisker. Bedömningen av om en elektronisk handling är att anse som förvarad hos en myndighet är även beroende av om det rör sig om en s.k. färdig elektronisk handling eller en uppgiftssammanställning. En myndighet är nämligen bara skyldig att göra en sammanställning av uppgifter ur allmän handling om detta kan ske med rutinbetonade åtgärder, dvs. med en begränsad arbetsinsats och utan nämnvärda kostnader eller andra komplikationer för myndigheten. I praktiken är det inte lätt att dra en skarp gräns mellan färdiga elektroniska handlingar och uppgiftssammanställningar. Typexempel på färdiga elektroniska handlingar är enskilda e-postmeddelanden, elektroniska kursbeskrivningar och rapporter. Om någon i stället begär att få uppgifter om antagna studenters nationalitet på olika magisterutbildningar vid en viss fakultet rör det sig i stället om en sammanställning. Konsekvensen av att låta rutinbetonade åtgärder utgöra parametern för myndigheters skyldigheter att göra uppgiftssammanställningar blir givetvis att ju mer kraftfulla tekniska plattformar SU utnyttjar desto mer information kan bli föremål för offentlighet. Å ena sidan är denna vidsträckta insynsrätt helt i linje med principen om den öppna förvaltningen. Å andra sidan kan det med hänsyn till inte minst studenters rätt till integritetsskydd finnas anledning till eftertanke innan informationssystem utvecklas som banar vägen för sammanställningar av personuppgifter. Ytterligare kriterier för att det ska vara fråga om en allmän handling är att handlingen antingen är inkommen (2 kap. 6 TF) till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 7 TF). Tillgängligheten är avgörande också för när en elektronisk handling ska anses inkommen till en myndighet (se ovan). Det finns emellertid inga särregler för när en elektronisk handling anses upprättad. En handling är upprättad när den fått sin slutliga utformning, när den har expedierats, eller när det ärende till vilket den hör är avslutat. Om en handling inte hör till 5

6 något visst ärende anses den upprättad när den har justerats eller färdigställts på annat sätt. Vissa typer av handlingar blir aldrig allmänna (2 kap. 11 TF). Hit hör handlingar som ingår i myndighetens bibliotek, t.ex. kommersiellt anskaffade dvd-skivor som är bärare av informationsprodukter av olika slag. Ytterligare exempel på handlingar som inte är allmänna är personliga meddelanden, t.ex. privat e-post eller sådana meddelanden som ställts till en tjänsteman i dess egenskap som fackligt förtroendevald. Minnesanteckningar som hör till ett visst ärende blir bara allmän handling om de tillför sakuppgifter till ärendet i fråga, expedieras, dvs. skickas iväg från SU eller omhändertas för arkivering. På liknande sätt blir s.k. mellanprodukter i form av utkast till beslut, tidiga versioner av en rapport etc. allmän handling först efter expediering eller omhändertagande för arkivering. I digitala miljöer är det inte alltid lätt att fastställa olika handlingars rättsliga status. Arbetsmaterial i form av mötesanteckningar som efter granskning av t.ex. prefekt eller enhetschef distribueras internt via e-post eller läggs ut på intranätet blir på så vis färdigställda och upprättade. Medarbetarna måste också känna till att e-post från studenter utgör inkomna handlingar och att en lärares svar via e-post genererar hos institutionen upprättade handlingar. Det är med andra ord viktigt med internutbildning och tydliga arbetsrutiner. 3.2 Sekretess Även om villkoren för att det ska vara fråga om en allmän handling är uppfyllda är det, som redan framkommit, inte självklart att handlingen är offentlig och ska lämnas ut. Uppgifterna i den allmänna handlingen kan nämligen vara hemliga enligt vad som framgår av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Till skillnad från många andra länders lagstiftning innebär inte förekomsten av viss sekretess att handlingen i sin helhet är hemlig utan den är föremål för utlämnande i sina offentliga beståndsdelar. Frågan om sekretess ska prövas vid varje utlämnandetillfälle med utgångspunkt i en tillämplig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Man kan alltså inte hänvisa till sekretess i största allmänhet som ett skäl till att inte lämna ut en allmän handling. Det är också så att sekretessbestämmelserna i sig är utformade med olika s.k. skaderekvisit som antingen presumerar att en skadebedömning ska leda till ett utlämnade eller tvärtom att uppgifterna är sekretesskyddade Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter Det är vanligt att allmänna handlingar i universitetets olika informationssystem innehåller personuppgifter. Om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204, PUL) gäller sekretess för personuppgiften enligt 21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessbestämmelsen avser den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske efter ett eventuellt utlämnande från SU. Bestämmelsen är vidare utformad med sikte på att uppgifterna om möjligt ska lämnas ut, dvs. offentlighet är huvudregel. Det ska vidare vara någon särskild omständighet som gör att det finns anledning att befara att den som begär ut handlingen inte kommer att efterleva bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det kan röra sig om att någon begär att få 6

7 en sammanställning av en stor mängd personuppgifter som sammantaget blir känsliga vid en fortsatt automatiserad behandling. Om det är nödvändigt för att kunna utföra skadebedömningen har myndigheten till skillnad mot vad som annars gäller rätt att fråga vem det är som begär att få del av uppgifterna samt syftet med begäran. I detta sammanhang kan nämnas att rättspraxis under de senaste åren har utvecklats i riktning mot offentlighet när det gäller massuttag av personuppgifter för direktreklamändamål. Observera att personuppgiftslagen inte är tillämplig på personuppgiftsbehandlingar av rent privat natur. Inte heller behandlingar som sker uteslutande för journalistiska ändamål omfattas av PUL Sekretess för att förebygga och beivra brott Sekretess gäller enligt 18 kap 8 offentlighets- och sekretesslagen för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser bl.a. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information (p. 3) och behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling (p. 4). I syfte att förebygga och beivra brott finns det alltså stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att hemlighålla uppgifter om informationssäkerhet. Bestämmelsen kan bl.a. utnyttjas för att inte lämna ut uppgifter som rör kryptering vid utnyttjande av telekommunikation. Av samma övergripande sekretesshänsyn kan det även bli aktuellt att sekretessbelägga såväl behörighetskoder och behörighetsnycklar som dess administration. I praktiken handlar det om att i vissa situationer förhindra åtkomst till uppgifter i informationssystem som annars skulle vara att betrakta som offentliga (allmänna handlingar) och därigenom förhindra förvanskning, förstörelse m.m. Regleringen är utformad med ett s.k. rakt skaderekvisit vilket innebär en strävan efter offentlighet (utlämnande av uppgifter) ska prägla myndighetens sekretessprövning Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet m.m. Av 23 kap. 5 2 st. offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess gäller inom universitet- och högskoleområdet för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Regleringen är utformad med ett rakt skaderekvisit, dvs. presumtion för offentlighet. Av förarbetena framgår att regeringen anser att sekretessintresset är lika starkt för uppgifter om en förföljd students identitet på ett universitet eller högskola som inom skolväsendet i övrigt och där sekretess gällt sedan än längre tid tillbaka. Enligt regeringens mening bör avvägningen mellan insynsintresset och sekretessintresset på universitets- och högskoleområdet och inom vuxenutbildningen i övrigt utfalla på samma sätt som på skolområdet. Sekretesskyddet för studenters identitet m.m. aktualiserar frågor om hanteringen av denna slags personuppgifter i Ladok-systemet. Förordningen 7

8 (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor föreskriver nämligen att varje students identitet ska anges med hjälp av namn och personnummer i studieregistret. Om ett svenskt personnummer saknas, anges ett för denna student vid högskolan unikt nummer (2 kap 5 ). Studentavdelningen har i ett prefektutskick lämnat information om rutiner för studenter med skyddade personuppgifter. 3 Dessa går i stora drag ut på att skyddsvärda studenters verkliga identitet döljs i Ladok för vanliga systemanvändare. Dessa personer får i stället en alias -identitet och endast ansvariga vid Studentavdelningen har tillgång till de verkliga uppgifterna. Mer information om utfärdande av studieintyg, examen, externa förfrågningar och sekretess för denna kategori av studenter lämnas av Studentavdelningen och i vissa fall av Ladok-gruppen. 3.3 Utlämnande av allmänna handlingar Den som begär att få del av en allmän handling har som huvudregel rätt att vara anonym och inte heller tala om syftet med sin framställan (2 kap.14 3 st. TF). Om det är nödvändigt för att en myndighet ska kunna göra en sekretessprövning har tjänstemän, som framkommit ovan, dock rätt att fråga efter såväl identitet som vad uppgifterna ska användas till. Observera att sådan efterforskning förutsätter att det verkligen finns en tillämplig sekretessbestämmelse. Frågan om utlämnande prövas normalt av den som förvarar handlingen vid den institution eller motsvarande till vilken framställningen görs. Vid mer komplicerade bedömningar blir det en fråga för prefekten eller någon annan på chefsnivå som vid avslag har att upplysa sökanden om rätten att få ett formellt (skriftligt) beslut av myndigheten, vilket är en förutsättning för överklagande. I praktiken innebär detta att slutligt beslut fattas av företrädare för universitetsledningen som då har att lämna besked om hur beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol (6 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen). Tryckfrihetsförordningen föreskriver två olika sätt för utlämnande av allmänna handlingar. Antingen kan det ske genom att låta den enskilde genast eller så snart det är möjligt gratis ta del av handlingen på universitetet eller att mot fastställd avgift skyndsamt få en utskrift (2 kap TF). För närvarande föreligger ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Myndigheten kan dock som ett uttryck för service välja utlämnande genom exempelvis e-post. Om den allmänna handlingen innehåller personuppgifter måste dock den behandling som själva utlämnandet innebär vara tillåten enligt personuppgiftslagen. Allmänna bestämmelser om sekretess och säkerhet måste också beaktas. En begäran att ta del av allmänna handlingar måste alltså hanteras mycket snabbt men ändå inte ske på bekostnad av den bedömning av handlingens rättsliga status som är nödvändig för att t.ex. undvika oriktigt utlämnande av hemliga uppgifter. Även om bl.a. journalister kan vara angelägna om att genast få läsa dagens post eller få del av någon medarbetares inkorg i e-postsystemet är det alltid myndigheten som först ska avgöra vad som är offentligt , Dnr SU

9 3.4 Bevarande och gallring av allmänna handlingar Enligt 3 arkivlagen (1990:782) bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingar som hör till myndighetens verksamhet samt de minnesanteckningar och mellanprodukter som tas om hand för arkivering (se ovan). Huvudprincipen är således att allmänna handlingar ska bevaras så att inte rätten till insyn blir alltför begränsad i tiden. En grundläggande förutsättning för insyn är vidare att handlingar registreras eller hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in till SU eller upprättats hos myndigheten. Handlingar som uppenbarligen är av ringa betydelse för verksamheten, som t.ex. spam, behöver dock varken registreras eller hållas särskilt ordnade (se vidare 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen). Diarieföring är med andra ord inte en förutsättning för allmänna handlingars offentlighet. Den viktiga skiljelinjen går istället mellan handlingar som omfattas av sekretess och som ska registreras å ena sidan och andra handlingar som kan ordnas med beaktande av rätten till insyn å andra sidan. I praktiken har detta alternativ till registrering av enskilda handlingar kommit att prägla dagens e- förvaltning, inte minst när det gäller inkommande e-post. I princip är det även den enda praktiskt genomförbara lösningen också för många studieadministrativa system som innehåller scheman, kursbeskrivningar, kursvärderingar, diskussionsforum m.m. Med tanke på hur mycket dokument av skilda slag som användning av informations- och kommunikationsteknik ger upphov till är det nödvändigt att gallra allmänna handlingar och rensa bort annat material. Rent faktiskt utgör gallring ett inslag i den dagliga verksamheten vid SU på så vis att uppgifter i allmänna handlingar förstörs genom överföring till annan databärare, förlust av möjliga informationssammanställningar, sökmöjligheter samt förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet (äkthet). Gallring förutsätter stöd i författning och myndighetsbeslut. Detta innebär att Stockholms universitet bl.a. har beslutat att tillämpa en föreskrift från Riksarkivet om gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (se ovan om spam) En god offentlighetsstruktur Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om vikten av att bidra till och upprätthålla en s.k. god offentlighetsstruktur i de system man arbetar med (4 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen.). I digitala miljöer handlar det också om att uppmärksamma offentlighetslagstiftningen i ett tidigt skede av systemutveckling så att det verkligen går att konstatera när handlingar blir inkomna och upprättade, vilka uppgiftssammanställningar som vanligen går att åstadkomma med rutinbetonade åtgärder, vilka handlingar som typiskt inte är allmänna etc. Det är också angeläget att ha beredskap för sekretessprövningar och att kunna tillgodose allmänhetens villkorade rätt att själv använda myndighetens tekniska hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar. En särskild fråga rör förekomsten av privat e-post i våra meddelandesystem. Utgångspunkten är att man som anställd inte har någon rätt att utnyttja arbetsgivarens utrustning för privata ändamål. Det är arbetsgivaren som leder och 4 Se Beslut om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet , SU Dnr

10 fördelar arbetet och som bestämmer vilken utrustning som ska användas och hur. Denna arbetsledningsrätt ska utövas inom ramen för lag och god sed. Vissa myndigheter har bl.a. av säkerhetsskäl uttryckligen förbjudit all privat användning av sina datornät. Ett sådant strikt synsätt på medarbetarnas itanvändning är dock inte helt okomplicerat. Man kan t.ex. inte utesluta att någon utan den anställdes förskyllan sänder privata meddelanden till en officiell myndighetsadress. Inte minst mot bakgrund av att SU är en öppen myndighet där kontakter med det omgivande samhället utgör en central del av uppdraget accepterar därför myndigheten förekomsten av privata e-postmeddelanden i rimlig utsträckning och under förutsättning att gällande regelverk efterlevs. 3.6 Information om offentlighetsprincipen Även om offentlighetsprincipen är grundlagsreglerad kan man inte utgå från att alla som har kontakt med Stockholms universitet är införstådda med vad bestämmelserna om handlingsoffentlighet innebär. Detta gäller särskilt våra utländska studenter och gästforskare från andra länder. Det finns därför anledning att i samband med kursstarter och liknande informera om att t.ex. e-post som sänds till en lärare blir en till SU inkommen handling och att meddelanden som utväxlas i diskussionsforum kan bli föremål för offentlighet. Att tänka på: Den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen går inte att avtala bort genom överenskommelser om att t.ex. vissa insamlade uppgifter uteslutande kommer att hanteras inom universitetet. Det är viktigt att utforma arbetsrutiner för hantering av inkommande e- post vid medarbetarnas frånvaro. En enskild student får t.ex. inte missa att bli antagen till en kurs på grund av att någon som är sjuk vid institutionen inte har ordnat så att en kollega tar hand om e-posten. Studenter utgör från myndigheten fristående rättssubjekt. Detta innebär att e-post från studenter till medarbetare vid SU blir inkomna handlingar samtidigt som e-post som skickas till studenter från myndigheten blir att betrakta som upprättade handlingar. Studenters användning av exempelvis SU:s e-postkonto för att sända meddelanden sinsemellan och till det omgivande samhället gör dock inte att det uppstår allmänna handlingar. Vid utformning av studieadministrativa system liksom användning av digitala samverkansplattformar är det särskilt angeläget att uppmärksamma kravet på en god offentlighetsstruktur. Det finns ett direkt samband mellan informationssystemens kapacitet att bearbeta uppgifter och bedömningen av vad som ska anses utgöra s.k. rutinbetonade åtgärder, och därmed ligga till grund för enskildas insynsrätt när det gäller uppgiftssammanställningar. Allmänna handlingar ska som huvudregel bevaras och gallring förutsätter särskilt gallringsbeslut. Stäm vid behov av med ansvariga vilka gallringsbeslut som Stockholms universitet har fattat. Handlingsoffentlighet är en av flera insynsrätter som SU måste ha beredskap för. Enligt 16 förvaltningslagen har en sökande, klagande eller annan part rätt att ta del av det som har tillförts ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild, dvs. partsinsyn. Personuppgiftslagens 10

Juridiken och tekniken den 30-31 januari 2014 Växjö

Juridiken och tekniken den 30-31 januari 2014 Växjö Juridiken och tekniken den 30-31 januari 2014 Växjö Cecilia Magnusson Sjöberg Professor i rättsinformatik Stockholms universitet Innehåll 1. Förvaltningsutvecklingen 2. Offentlighet och sekretess 3. Arkivering

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Handbok i ärendehandläggning

Handbok i ärendehandläggning Juni 2012 Handbok i ärendehandläggning guide och beslutsmallar Handbok i ärendehandläggning 3 Innehållsförteckning Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet... 5 1. Ärendehandläggning... 7 1.1

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Vägledning för återanvändning av information

Vägledning för återanvändning av information Vägledning för återanvändning av information 7 Innehåll 1 Inledning... 11 1.1 Syfte med vägledningen och förväntade effekter... 11 1.2 Avgränsningar... 12 1.3 Målgrupper... 12 1.4 Översikt av innehåll...

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19 Samsetrapport 2002:1 1 Infratjänster för 24-timmarsmyndigheterna En vägledning från SAMSET 2002-11-19 2 Samsetrapport 2002:1 Riksskatteverket 1 MISSIV Johan Bålman 2002-11-19 9576-02/100 08-764 8092 Statskontoret

Läs mer

Kristina Svahn Starrsjö (Justitiedepartementet)

Kristina Svahn Starrsjö (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Säkerhetskopiors rättsliga status Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2009 Tobias Billström Kristina Svahn Starrsjö (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Sociala medier och handlingsoffentligheten

Sociala medier och handlingsoffentligheten 2010-04-28 Avdelningen för juridik Pernilla Krusberg Staffan Wikell Sociala medier och handlingsoffentligheten I avvaktan på E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sociala medier

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning 11 Registerutdrag 11.1 Inledning Rätten för den registrerade att på begäran få ett s.k. registerutdrag med de uppgifter om honom eller henne som en personuppgiftsansvarig behandlar har funnits under lång

Läs mer

INTERNET SOM ETT VERKTYG I DET SOCIALA ARBETET MED KLIENTER I STOCKHOLMS STAD

INTERNET SOM ETT VERKTYG I DET SOCIALA ARBETET MED KLIENTER I STOCKHOLMS STAD SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR INTERNET SOM ETT VERKTYG I DET SOCIALA ARBETET MED KLIENTER I STOCKHOLMS STAD RAPPORT FRÅN EN JURIDISK OCH TEKNISK UTREDNING Socialförvaltningen

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer