regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige"

Transkript

1 plan policy regel regler för personuppgiftshantering program regel riktlinje rutin strategi taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Kanslichef Revideras: Fyra år från fastställelsedatum Följas upp: Årligen

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personuppgiftslagens allmänna bestämmelser Definitioner... 3 Personuppgifter... 3 Behandling av personuppgifter... 3 Personuppgiftsansvarig... 3 Personuppgiftsombud... 3 Personuppgiftsbiträde... 4 Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen Undantag från hanteringsreglerna... 4 Förhållande till offentlighet, tryck- och yttrandefriheten... 4 Grundläggande krav på behandling av personuppgifter... 5 Laglighet och god sed... 5 Ändamål... 5 Relevans... 5 Aktualitet korrigering och gallring... 5 Förutsättningar för att få behandla personuppgifter... 6 Samtycke... 6 Avtal och rättslig skyldighet... 6 Vitala intressen och allmänt intresse... 6 I samband med myndighetsutövning... 7 Intresseavvägning... 7 När är behandling av personuppgifter inte tillåten? Samtycke återkallas... 7 Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter... 7 Behandling av känsliga personuppgifter i undantagsfall... 7 Uppgifter om lagöverträdelser... 8 Behandling av personnummer... 8 Personuppgifter på internet... 8 Rutiner för publicering... 8 Publicering utan samtycke... 8 Publicering av känsliga personuppgifter... 8 Publicering av harmlösa personuppgifter... 8 Uppgifter om förtroendevalda och anställda... 9 Fotografier... 9 Skolan... 9 Diarier, kallelser och protokoll... 9 Utlämnande av information Information som ska lämnas efter ansökan - registerutdrag... 9 Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt...10 Rättsliga konsekvenser Skadestånd böter fängelse (10)

3 Inledning Personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft den 24 oktober Lagen innehåller hanteringsregler som föreskriver när personuppgifter får samlas in, hur de insamlade personuppgifterna ska behandlas, hur de registrerade ska informeras, när uppgifterna ska utplånas mm. För socialnämnden gäller även speciallagstiftning som förser socialtjänsten med strängare reglering. Socialtjänstens personuppgiftshantering innefattas inte av detta regeldokument. Regeringen och tillsynsmyndigheten har rätt att besluta om förskrifter utöver de som anges i personuppgiftslagen. Personuppgiftslagens allmänna bestämmelser 1-4 Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Om det i en annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från personuppgiftslagen, gäller de bestämmelserna i stället. Exempel på sådana lagar är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) samt patientdatalagen (2008:355). Definitioner Personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Med personuppgift avses därför all slags information som innebär att en person kan identifieras, så som exempelvis namn, personnummer, adress, bild mm. Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter avser varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk eller manuell väg. Det kan till exempel vara fråga om insamling, registrering, sammanställning, lagring mm. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. I kommunen är varje nämnd personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. Personuppgiftsombud Den fysiske person som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. De organisationer och företag som inte har ett personuppgiftsombud är skyldiga att anmäla hantering av personuppgifter direkt till datainspektionen. De organisationer som har ett personuppgiftsombud, är undantagna från anmälningsplikten. Personuppgiftsombudet ska föra förteckning över personregistren och hjälpa de registrerade att få rättelse när det behövs. 3 (10)

4 Personuppgiftsbiträde Den som anlitas av kommunen för behandling av personuppgifter kallas personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet är alltid någon utanför kommunen och är inte anställd av kommunen. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person. En bank som anlitas för utbetalning av löner är ett exempel på personuppgiftsbiträde. Om ett personuppgiftsbiträde anlitas ska ett skriftligt avtal upprättas som reglerar uppdragets innehåll. Personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifter enbart i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner och måste vidta de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda uppgifterna. Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen 5-10 De hanteringsregler som personuppgiftslagen syftar till gäller för personuppgifter som är helt eller delvis automatiserade eller ingår i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Undantag från hanteringsreglerna Hanteringsreglerna behöver inte tillämpas på personuppgifter i löpande text, enklare personregister där datorteknikens fördelar egentligen inte har använts. Exempel på personuppgifter som inte innefattas av hanteringsreglerna i personuppgiftslagen är personalens egna telefon- och adresslistor, samt register med anteckningar i word- eller excelfiler. Även om en behandling av personuppgifter, inte innefattas av reglerna i personuppgiftslagen, får den aldrig utföras om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Detta innebär att man inte får behandla personuppgifter för otillbörliga syften, såsom förföljelse eller skandalisering. Förhållande till offentlighet, tryck- och yttrandefriheten Bestämmelserna i denna lag är inte tillämpliga om de strider mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet som finns i tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Om någon begär att få ut allmän handling enligt offentlighetsprincipen tillämpas inte personuppgiftslagen. Sekretess gäller dock för personuppgifter om det kan antas att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Denna sekretessbestämmelse blir aldrig tillämplig om det är en privatperson som begär att få ta del av handlingen eftersom personuppgiftslagen inte gäller sådan behandling som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Vid begäran av ett företag eller en annan juridisk person, får uppgifterna endast utlämnas efter att företaget frågats om de kommer att iaktta personuppgiftlagens bestämmelser. Om företaget svarar ja kan handlingen lämnas ut och en anteckning ska göras om att prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen har gjorts. Om företaget 4 (10)

5 svarar nej eller vägrar att svara ska handlingen inte lämnas ut eller lämnas ut efter det att personuppgifterna har maskerats eller utplånats. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen ställer vissa grundläggande krav, som alltid ska vara uppfyllda för att behandling av personuppgifter ska vara tillåten vid helt eller delvis automatiserad behandling. Laglighet och god sed Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att personuppgifter bara behandlas korrekt i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och i enlighet med god sed. Med korrekt behandling menas bland annat att de registrerade får information om behandlingen och att man inte får samla in uppgifter utan att den registrerade känner till det. Ändamål Personuppgifter får enbart samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Personuppgifterna får sedan inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med anledningen till att uppgifterna samlades in. Ändamålet med behandlingen måste bestämmas innan uppgifterna samlas in och får inte vara alltför opreciserat eller omfattande. Det är tillåtet att ändra en pågående behandling av personuppgifter om den nya behandlingen inte är oförenlig med det ursprungliga ändamålet. Personuppgifter som har samlats in för att bedriva tillsyn enligt miljöbalken får även användas för tillsyn enligt livsmedelslagen. Relevans Personuppgifterna är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att personuppgifterna ska vara sådana som behövs för att uppnå det mål man har med behandlingen och att uppgifterna hör till saken. Man får inte heller samla in fler uppgifter än som behövs för ändamålet. Om ändamålet exempelvis är att kommunen ska ha ett föreningsregister får föreningsmedlemmarnas personuppgifter inte registreras såvida det inte är motiverat av att de är kontaktpersoner eller liknande. Aktualitet korrigering och gallring De personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella. Personuppgifterna måste vara sakligt riktiga och aktuella i förhållande till ändamålet med behandlingen. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas, utplånas eller blockeras. Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs måste de gallras. Personuppgifterna får dock bevaras i enlighet med arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente. Här avses till exempel arkivering, forskning, framställning av statistik mm. 5 (10)

6 Förutsättningar för att få behandla personuppgifter För att behandling av personuppgifter ska få ske måste, utöver de grundläggande kraven, även vissa kriterier vara uppfyllda. Samtycke Personuppgiftslagen anger som huvudregel att personuppgifter bara får behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke. Även om samtycke inte har lämnats får dock behandling ske om behandlingen är nödvändig för vissa angivna ändamål. Kommunala myndigheters behandling av personuppgifter omfattas för det mesta av något av dessa ändamål, vilket innebär att samtycke oftast inte fordras. Om den registrerade lämnar sitt samtycke i skriftlig form, får behandling av personuppgifterna ske för vilket ändamål som helst som omfattas av samtycket. Det finns inget krav på att samtycke ska vara skriftligt, men vid en eventuell tvist är det den personuppgiftsansvarige som har bevisbördan för att samtycke lämnats. Inhämtas samtycket i samband med ansökan ska det tydligt framgå för den sökande att denne även lämnar ett samtycke. Den registrerade ska också få tillräcklig information om behandlingen för att förstå innebörden av samtycket. Det är också viktigt att samtycket ska vara frivilligt. Samtycket kan vara tidsbegränsat och kan bara ges av den som förstår innebörden av samtycket. Den som ger sitt samtycke bör därför vara över 16 år, alternativt målsman. Försiktighet med att inhämta samtycke av dementa eller psykiskt handikappade bör vidtas eftersom det måste vara den registrerade själv som ska samtycka till behandling en. En anhöriga kan inte lämna samtycke för exempelvis en dement person, men samtycket kan lämnas av en förvaltare och i vissa fall av en god man. Avtal och rättslig skyldighet Behandling av personuppgifter får ske för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas. Med detta avses tillexempel ansökan om barnomsorg, platsansökan, kö till hyreslägenheter m.m. Det måste det vara den registrerade själv som är avtalspart. Om kommunen har träffat avtal med en juridisk person medför inte denna bestämmelse rätt att behandla personuppgifter, exempelvis om anställda hos den juridiska personen. Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet som kommunen har. Det kan exempelvis handla om förteckningar som miljöenheten måste ha för att kunna utföra tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det kan också handla om registrering av skolpliktiga barn. Vitala intressen och allmänt intresse Personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att skydda vitala intressen som är av livsviktig och grundläggande betydelse för den registrerade. Personuppgifter får också behandlas om det är nödvändigt för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras, så som tillexempel arkivering, forskning, framställning av statistik mm. 6 (10)

7 I samband med myndighetsutövning Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Det behöver alltså inte vara en behandling i myndighetsutövning utan det räcker med att behandlingen sker i samband med myndighetsutövningen för att den ska vara tillåten. Intresseavvägning Om behandling av personuppgifter i annat fall inte skulle vara tillåten kan den personuppgiftsansvarige göra en intresseavvägning. Om det kan anses att kommunens intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning får behandling ske. Intresseavvägningen kan även motivera behandling av personuppgifter om andra än avtalsparten, såsom anförvanter eller kontaktpersoner. Det kan till exempel gälla registrering av närmast anhöriga till anställda. Dock bör behandlingen upphöra om den registrerade begär det. När är behandling av personuppgifter inte tillåten? Samtycke återkallas Om en behandling av personuppgifter bara är tillåten med stöd av samtycke kan den registrerade när som helst återkalla sitt samtycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas. Behandlingen av uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta i enlighet med det tidigare samtycket. En registrerad kan dock inte motsätta sig behandling av personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt hanteringsreglerna i personuppgiftslagen. Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter Det är i princip förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses följande: Uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung Uppgifter som avslöjar politiska åsikter Uppgifter som avslöjar religiös eller filosofisk övertygelse Uppgifter som avslöjar medlemskap i fackförening Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv Behandling av känsliga personuppgifter i undantagsfall Känsliga personuppgifter får enbart behandlas i följande undantagsfall: Skriftligt samtycke har lämnats Uppgifterna har tydligt offentliggjorts av den registrerade Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet 7 (10)

8 Uppgifter om lagöverträdelser Uppgifter om lagöverträdelser får behandlas i kommunen om behandlingen är tillåten med hänvisning till rättslig skyldighet. Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, har kommunen rätt att begära en registerkontroll för personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. Behandling av personnummer Uppgifter om personnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat. Även om registrering av personnummer är tillåten bör personnumret inte skrivas ut på listor, förteckningar m.m. Personnumret får dock skrivas ut på förteckningar m.m. om det är klart motiverat. Födelsedatum räknas inte som personnummer och kan skrivas ut på förteckningar, såsom klasslistor m.m. om personuppgiftsbehandlingen i övrigt är tillåten. Personuppgifter på internet Publicering av personuppgifter på kommunens och skolornas hemsidor måste ske med försiktighet. Publiceringen får aldrig vara förolämpande, ärekränkande eller dylikt. Rutiner för publicering Innan handlingar, som kan innehålla personuppgifter, publiceras på internet ska de granskas av en därtill utsedd tjänsteman. Ansvaret för att en sådan granskning har utförts vilar på den som lägger ut uppgifterna på kommunens hemsidor. Personnummer får aldrig publiceras på kommunens hemsidor. Publicering utan samtycke Även om samtycke inte har lämnats kan personuppgifter publiceras på kommunens hemsida. De grundläggande bestämmelserna måste dock alltid vara uppfyllda. Publicering av känsliga personuppgifter Känsliga personuppgifter avseende partitillhörighet, etnicitet eller dylikt får bara publiceras i enlighet med regler för hantering av känsliga personuppgifter. En publicering får dock aldrig ske om den innebär en kränkning av den personliga integriteten. Vi publicerar aldrig uppgifter om lagöverträdelser på kommunens hemsida. Publicering av harmlösa personuppgifter Så kallade harmlösa personuppgifter får publiceras om det kan anses berättigat och inte innebär en kränkning av den personliga integriteten. Observera att uppgifter om familjeförhållanden, bostadsadress, telefonnummer, fritidsintressen m.m. normalt inte är harmlösa uppgifter. 8 (10)

9 Uppgifter om förtroendevalda och anställda Förtroendevaldas och anställdas namn, titlar, ansvarsområden, telefonnummer och e- postadresser i tjänsten samt andra arbetsplatsrelaterade personuppgifter får publiceras på kommunens hemsida. Däremot får inte bostadsadresser, hemtelefonnummer, privata e-postadresser och andra privata personuppgifter publiceras på hemsidan utan samtycke. Uppgifter avseende en förtroendevald som rör dennes uppdrag, såsom namn och partitillhörighet, får publiceras. Fotografier Fotografier som visar identifierbara personer får inte publiceras utan dessa personers samtycke. Fotografier som är tagna på allmänna platser, såsom gator och torg, får dock publiceras om det är klart att det inte finns risk för att någon persons integritet kränks. Sådana fotografier får dock inte, utan samtycke, publiceras tillsammans med personens namn. Skolan Uppgifter om elevers namn, skol- och klasstillhörighet, liksom e-postadress i skolan får publiceras på hemsidan. Uppgifter om hemadress, hemtelefonnummer m.m. får inte publiceras utan elevens samtycke. Uppgifter om elever med skyddad adress får aldrig publiceras. Fotografier får aldrig publiceras utan elevens samtycke. Diarier, kallelser och protokoll Personuppgifter som ingår i kommunens diarier, kallelser till sammanträde i fullmäktige eller en nämnd och protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd får publiceras på kommunens hemsida. Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade, med namn eller annan omedelbar identifieringsuppgift, får inte publiceras på hemsidan. Utlämnande av information Den person som behandlas har rätt att få information om vad behandlingen avser. En gång per kalenderår kan den registrerade efter ansökan få ett gratis registerutdrag. Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad så som personregister, ska anmälas till personuppgiftsombudet på en särskild blankett. När behandlingen upphör ska en avanmälan göras. Ansvaret för att anmälan görs ligger på den som administrerar personregistret, den så kallade systemförvaltaren. Information som ska lämnas efter ansökan - registerutdrag Följande regler gäller angående ansökan och utlämnande av registerutdrag. Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den registrerade. Ansökan kan också undertecknas av vårdnadshavare för underårig eller av förvaltare. Ansökan om registerutdrag ska förutsättas avse hela kommunen om det inte klart framgår att ansökan endast avser en nämnd. 9 (10)

10 Om uppgifter om den sökanden inte behandlas i kommunens register ska information om detta meddelas per post eller e-post. Om den sökande däremot finns i kommunens personregister ska skriftlig information lämnas inom en månad avseende: Vilka uppgifter om den sökande som behandlas Varifrån dessa uppgifter har hämtats Ändamålen med behandlingen Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut Finns det särskilda skäl för det, får information lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes. Sådana särskilda skäl kan till exempel vara att det behövs en omfattande sekretessprövning eller att det behövs omfattande dekryptering av handlingar. Registerutdrag ska skickas till sökandens folkbokföringsadress. Innehåller utdraget känsliga uppgifter ska den skickas i rekommenderat brev. Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt Om sekretess eller tystnadsplikt gäller mot den registrerade själv för vissa uppgifter ska sådana uppgifter inte lämnas i registerutdraget. Det kan exempelvis vara fråga om sekretess gentemot patient enligt 25 kap. 6 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Rättsliga konsekvenser Det kan förekomma rättsliga konsekvenser för den som behandlar personmuppgifter i strid med personuppgiftslagen. Skadestånd böter fängelse Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten, om detta har orsakats av olaglig behandling av dennes personuppgifter. Böter eller fängelse kan bli konsekvensen för den som genom uppsåtlig eller grov oaktsamhet: Lämnar osann uppgift till registrerad eller tillsynsmyndighet som begär uppgift Behandlar personuppgifter i strid med gällande lagstiftning Överför personuppgifter till tredje land i strid med gällande lagstiftning Låter bli att anmäla behandling av personuppgifter Behandlar personuppgifter som avses i 13 och 21 i strid med lagen Överför uppgifter till tredje land utan att adekvat säkerhetsnivå har säkerställts I ringa fall döms inte ansvar. 10 (10)

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Riktlinjer för behandling av personuppgifter Riktlinjer för behandling av personuppgifter Antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, 256. Inledning Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de insamlade

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Kaffemöte lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Program Visning av FRIS och Skånegillets nya hemsidor Visning av nytt centralt medlemsregister för FRIS

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-26 1(6) Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter; barn- och utbildningsnämndens instruktion (Bun 33 2002-06-11), fritids- och kulturnämndens

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område 2003-10-10 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område När är PuL tillämplig? Personuppgiftslagen, PuL, är tillämplig när det är fråga om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Personuppgiftslag (1998:204)

Personuppgiftslag (1998:204) Page 1 of 10 SFS 1998:204 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-04-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:827 Personuppgiftslag (1998:204) Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Personuppgiftslagen PUL

Personuppgiftslagen PUL SFS nr: 1998:204 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6 Rubrik: Personuppgiftslag (1998:204) Utfärdad: 1998-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:466 Personuppgiftslagen PUL Allmänna bestämmelser

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2012-09-11 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vid behov Följas upp: En gång per mandatperiod Riktlinjer för webbpublicering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Justitiedepartemenet Tryck: Norstedts Tryckeri 1998. Upplaga: 5000 ex. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTSANSVARIG VA SYD, org. nr. 222000-2378, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Säkerhet på Norrtäljes lärplattform Fronter

Säkerhet på Norrtäljes lärplattform Fronter Februari 2010 Säkerhet på Norrtäljes lärplattform Fronter Inledning Norrtälje kommuns lärplattform Fronter ska öppna möjligheter för ett pedagogiskt arbete som inte begränsas av tid och rum. Lärplattformen

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med så kallade

Läs mer

Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education (GAFE)

Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education (GAFE) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0013 52904 Södermöre kommundelsnämnd Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 730-2008 Utbildningsnämnden Göteborgs stad Box 5428 402 29 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Malmö den 6 oktober 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Introduktion rätten till privatliv, dataskyddsregleringen,

Läs mer

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud Grundkurs i dataskyddslagstiftningen Grundkurs för personuppgiftsombud den 20-21 september 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Idag Introduktion Kort om

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Försvarsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin Lotta Kavtaradze Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin 08-446 5100 lotta@pulakademin.se www.alltompul.se www.draftit.se www.moretime.se Dagens agenda Kort om den nya dataskyddsförordningen Grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2013-12-18, 122 Dnr: 2013-KS0548/003 För revidering ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunstyrelse,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-07-10 706-2006 Norn Integrated Computer Systems AB Box 439 194 04 Upplands Väsby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen Lekmannarevisorerna i Kraftringen AB och 2009-01-15 För kännedom: Kraftringen Service AB avseende Upphandlingar avseende Personuppgiftslagen Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen På

Läs mer

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-09-15 SN 2014/0380 0480-450885 Socialnämnden Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Förslag till beslut

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud Grundkurs i dataskyddslagstiftningen Grundkurs för personuppgiftsombud den 15-16 november 2016 Lisa Johansson, Tove Fors, Ulrika Bergström och Agneta Runmarker Disposition Idag Introduktion Kort om Datainspektionen

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Dnr 2007-06-27 87-2007 Carlsberg Sverige AB Bryggerivägen 10 161 86 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Datainspektionen

Läs mer

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister.

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Personuppgifter Så sparas dina uppgifter Varje gång du besöker hälso- och sjukvården inom Landstinget

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt. Anmälningsblankett Sida 1 (7) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmäla till DO Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling

Läs mer

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar ORDLISTA Behandling Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring

Läs mer

PM PERSONUPPGIFTSLAGEN

PM PERSONUPPGIFTSLAGEN PM PERSONUPPGIFTSLAGEN ALLMÄNT Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande Personuppgiftsförordning (1998:1191) trädde ikraft den 24 oktober 1998 och ersätter 1973 års Datalag. Personuppgiftslagen omfattar

Läs mer

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmäla till DO Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (8) Beslut Dnr 2008-09-09 128-2008 Internationella Engelska Skolan AB Styrelsen Nytorpsvägen 5A 183 53 Täby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer