2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne"

Transkript

1 2008:6 Barsebäcks kyrka Antikvarisk kontroll, 2007 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2

3 Rapport 2008:6 Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem Antikvarisk kontroll, 2007 Barsebäcks socken Kävlinge kommun Skåne län Kristina Nilén

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:6 ISSN Omslagsfoto: Rördragning förbi valvpelaren mellan kor och östförlängning, åt söder. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Innehåll Sammanfattning av utförda åtgärder 5 Administrativa uppgifter 5 Bakgrund och historik med relevans för ärendet 6 Utförda åtgärder 6 Avvikelser från arbetshandlingar 14 Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 14 Bilagor 18 Materialförteckning 18

6 Kävlinge kommun i Skåne län Barsebäcks kyrka situationsplan. Det röda skrafferade markerar ungefärligen området där kollektorslang grävts ner.

7 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Sammanfattning av utförda åtgärder I Barsebäcks kyrka har nytt vattenburet värmesystem installerats under Det gamla systemet med direktverkande el har ersatts av jordvärme. Värmepump har placerats i förrådet (f.d. bårhuset) nordost om kyrkan, med kulverterad förbindelse byggnaderna emellan. Installationen har inneburit ny rördragning i kyrkan samt montering av totalt 12 radiatorer respektive 2 fläktkonvektorer. Befintliga elinstallationer i form av bänkvärmare, lysrörsvärmare samt två elradiatorer i koret har lämnats orörda. Det nya systemet ska utvärderas innan dessa installationer ev demonteras. Sakristian respektive Hamiltonska gravkoret har inte berörts av åtgärderna. Objekt Socken Kommun Arbetshandlingar Länsstyrelsens beslut Byggherre/beställare Byggledare/arkitekt Konsulter Entreprenörer Antikvarisk kontrollant Administrativa uppgifter Barsebäcks kyrka Barsebäck Kävlinge ArbetsmiljöIngenjörerna , Komplettereande åtgärder till renoveringen , Barsebäcks kyrka. Kompletteringar daterade , samt Delbeslut ang installation av vattenburet värmesystem i Barsebäcks kyrka, , dnr Löddebygdens församling ArbetsmiljöIngenjörerna AB, Roy Clevenholm ArbetsmiljöIngenjörerna AB, Roy Clevenholm Totalentreprenören var Sydrör Installation AB, Malmö Underentreprenör, Specialuppdrag i Skåne, Staffanstorp Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Kristina Nilén Byggnadstid Arbetena påbörjades under första halvan av 2007, slutfördes under perioden aug-nov Slutbesiktning

8 Barsebäcks kyrka 6 Bakgrund och historik med relevans för ärendet Barsebäcks kyrka härrör från tidig medeltid och bestod ursprungligen av långhus, kor och absid. Den nuvarande kyrkan utgörs av det under senmedeltid åt öster utvidgade långhuset och koret, samt de på 1700-talet tillkomna byggnadsdelarna: nykyrkan i norr, det Hamiltonska gravkoret respektive sakristian i öster. Under perioden hösten 2000 våren 2002 genomgick kyrkan en omfattande invändig renovering, då i huvudsak väggar och valv putslagades och kalkades, murpartier med kalkmålningar konserverades, nytt tegelgolv lades i långhus och torn. Tegelgolvet i tornet försågs med golvvärme. Befintligt direktverkande elvärmesystem, bestående av bänkvärmare, kompletterades med nya vägghängda elradiatorer samt nya konvektorer med lysrörsform i långhusets, nykyrkans och korets fönsterbänkar. Samtidigt utfördes utvändig dränering. (Arbetena finns beskrivna i Regionmuseets rapportserie: Rapport 2002:40, 2003:81 samt 2007:2.) Kompletterande konservatorsarbeten mm utfördes under 2002 och Sedan arbetena avslutades har inomhusklimatet stått under uppsikt. Den omfattande renoveringsinsatsen till trots, kvarstod problem med fukt i kyrkan. Därför ansökte församlingen 2007 om tillstånd för att dels sänka den utvändiga marknivån, dels installera nytt värmesystem. Som motiv angavs såväl behovet av att skapa ett bättre inomhusklimat som viljan att sänka uppvärmnings- och underhållskostnaderna. Tillstånd har enbart lämnats till installation av nytt värmesystem. Kyrkans inomhusklimat samt det nya värmesystemets eventuella påverkan på fasta inventarier samt kalkmålningar ska utvärderas efter ett års mätningar respektive konservatorsbesiktning. Utförda åtgärder Den antikvariska kontrollen omfattar enbart installationsarbeten i kyrkan och förrådet (f d bårhus) som genomfördes under perioden augusti-november Arbetena är i princip utförda i enlighet med de detaljanvisningar som diskuterades fram på plats i kyrkan av projektör och antikvarisk expertis (Länsstyrelsen och Regionmuseet). Markarbeten kulvertering För att komma åt att borra för genomföring i nykyrkans yttermur har tre stora grundstenar avlägsnats. Där innanför, utgörandes murkärnan, syntes flintsten ca 15x15 cm lagda i kalkbruk. Genomföringen borrades snett neråt inifrån, så att hålet utvändigt hamnade under befintlig marknivå. Närmast husgrunden till nykyrkan respektive förrådet har gjutits med betong och lock lagts på så att kulvert bildats för rördragning. Befintliga grundstenar har i möjligaste mån lagts tillbaka runt och ovanför kulvert.

9 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Igenmurning av felaktigt placerade genomföringar Felaktiga installationsarbeten som utförts utan tillstånd åtgärdades. Borrkärnorna murades tillbaka med hydrauliskt kalkbruk (Jurakalk från Målarkalk AB). Lagningarna målades därefter med Sandkalk (Målarkalk AB). Detta får anses som en provisorisk målningsbehandling. I samband med framtida ommålning av kyrkan bör fasaderna på traditionellt vis kalkavfärgas erforderligt antal gånger. Gamla bårhuset som fått ny funktion som värmecentral. Gamla bårhuset (förråd) efter godkänd installation och återställda mark- och fasadytor. 7

10 Barsebäcks kyrka Förberett för godkänd genomföring, nykyrkans mur åt norr. Flintstenar som hör till nykyrkans grund. Gjuten kulvertering för rördragning samt genomföring av rör. Markpartiet och fasaden återställd. 8 Nykyrkan efter avslutade arbeten november 2007.

11 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Rördragning Rördragningen inne i kyrkan är uppdelad på två matningar, i beskrivningsunderlaget kallade den norra respektive den södra. Rördragningen har utförts enligt tre principer: 1. Där så varit möjligt har den förlagts i befintliga sockellådor (gäller nykyrkan). 2. Vissa sträckor har rören kunnat läggas under tegelgolvet/kalkstensgolvet. Tegelplattorna släppte från sättbruket utan problem, varför samtliga kunde återanvändas. Metoden använd i nykyrka, långhus och vapenhus. 3. Synlig rördragning har gjorts i bänkkvarteren i långhusets västra del, samt förbi pelarna fram till radiatorerna i koret. Rören är specialanpassade och följer pelarnas form. Rören har målats in mot bakomvarande vägg. Södra matningen Norra matningen Relationsritning nytt värmesystem i Barsebäckskyrka. Framtagen av ArbetsmiljöIngenjöerna,

12 Barsebäcks kyrka Beskrivning och placering av radiatorer Se relationsritning rördragning för placering av respektive radiator: R1 kompaktradiator, Purmo compact R2 kompaktradiator, Purmo compact R3 2 st kompaktradiatorer, Purmo compact R4 radiator med slät front, Prumo plan R5 2 st kompaktradiatorer, Purmo compact R6 kompaktradiator, Purmo compact R7 radiator med slät front, Prumo plan R8 radiator med slät front, Prumo plan R9 kompaktradiator, Purmo compact R10 kompaktradiator, Purmo compact F1 fläktkonvektor, Thermia Aermec HL F2 fläktkonvektor, Thermia Aermec HL Radiatorerna har placerats så lågt som möjligt för att inte hamna i blickfånget och i möjligaste mån döljas av bänkinredningen. Detta även om placeringen inte är optimal ur värmeteknisk synpunkt. Radiatorn i tornet samt fläktkonvektorerna invid långhusets vägg åt väster är fristående och har bultats fast i golv. Övriga radiatorer har fäst i vägg. Där så varit möjligt har äldre hål för infästning använts. Beträffande fläktkonvektorerna kan konstateras att deras utformning inte är till fördel för upplevelsen av kyrkorummet. Värmetekniskt behövs de för att styra och kontrollera luftcirkulationen. Placeringen invid långhusets vägg åt väster är dock en förmildrande omständighet, här drar de inte blickarna till sig. Efterlagning golv Partierna där rören lagts ner under golv har återställts till tidigare utseende. Till fogarna har använts hydrauliskt Jura kalkbruk från Målarkalk AB, 0-3 mm. Övrigt En tidigare åtgärd i samband med fuktproblematiken var att lämna fogen mellan tegelgolv och vägg öppen. I tornet har denna lösning fått vara kvar. I partiet under predikstolen har den däremot murats igen. Bör utvärderas under kommande år. Den svärta som uppkommit ovanför tidigare elradiatorer har inte åtgärdats i nuläget, främst därför att partierna till största del döljs bakom de nya radiatorerna som är av större format. Det vore annars relativt enkelt att rengöra väggarna med Gomma pane ( suddgummibröd ). I slutet av oktober 2007 placerades 12 loggor ut runt om i kyrkan. Därmed inleddes de klimatmätningar som villkorats i länsstyrelsens beslut. 10

13 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Norra matningen beskriven i bild: Tv. Värmerören kommer in genom nykyrkans norra mur. Den södra matningen går upp till orgelläktaren, den norra dras under trappan. T.h. Rören kommer ut under orgelläktaren och dras runt pelaren och vidare i sockellådan. T.v. Rören dras under tegelgolvet runt pelaren vidare till östförlängningen. Nederst: Rören dras synliga via ny radiator framför den igenmurade nedgången till gravkoret. T. h. Rören dras under tegelgolvet fram till radiatorn med slät front i koret. 11

14 Barsebäcks kyrka Södra matningen beskriven i bild: Synlig rördragning runt pelaren till långhusets västra del, norra väggen. Synlig rördragning till radiatorerna långhusets vägg åt norr. Synliga installationer i långhusets nordvästra hörn. Rördragning under tegelgolv till långhusets södra sida samt in till tornet. 12

15 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Tornets vägg åt norr före installation av radiator med slät front. Elslingor ligger under tegelgolvet sedan den invändiga renoveringen Rördragning till ny radiator har gjorts under tegelgolvet. Rördragningen har gjorts synlig i bänkkvarteren utmed långhusets södra vägg men lagts under tegelgolvet sträckan förbi predikstolen. Efter installation och återställd golvyta. 13

16 Barsebäcks kyrka Före installationen 2007, befintlig elradiator i koret. Ny radiator på plats i koret. Rördragningen förbi pelaren har delvis gjorts i tegelgolvet. Avvikelser från arbetshandlingar R1: ersattes av en hälften så bred radiator, för att lämna plats åt det här sedan tidigare placerade medeltida dörrbladet. R3 och R5: enligt handlingarna skulle en radiator placeras under respektive fönsteröppning i långhusets västra del. Denna har ersatts med två längre, lägre radiatorer som täcker nästan hela väggpartiet. Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder Rördragning mm hade inför installationsarbetena, som omfattas av denna kontroll, gåtts igenom i detalj för att göras så osynlig som möjligt. Det slutgiltiga resultatet av installationen påverkar inte upplevelsen av kyrkorummet i någon större utsträckning. Mest påtagligt är ingreppet i tornet. Efterlagning har utförts snyggt och prydligt och med godkända material och metoder. I det villkorade beslutet anges att en utvärderad klimatmätning ska inrapporteras ett år efter installation. Arbetena slutbesiktigades och godkändes , vilket därmed utgör startdatum för efterfrågad klimatmätning, som alltså lämpligen insändes utvärderad senast Vidare ställs det i beslutet även som villkor att kyrkans fasta inventarier samt kalkmålningar besiktigas av konservator. Löddebygdens församling ansvarar för att denna sammanställning kommer länsstyrelsen till del. Man bör härvid särskilt följa hur kalkmålningarna påverkas, liksom bänkinredningen härrörandes från sent 1800-tal, eftersom de nya radiatorerna hamnat väldigt nära densamma. Förutsatt att villkor enligt ovan verkställs, kan antikvarisk kontrollant godkänna arbetena. 14

17 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Tornet efter installationer. Långhus åt väster efter installationer. 15

18 Barsebäcks kyrka Nykyrkan efter installationer (inventarierna ännu inte helt återställda på sin respektive plats). Östförlängning och kor efter installationer. 16

19 Barsebäcks kyrka installation av nytt värmesystem Övriga handlingar med relevans för ärendet Svenska kyrkan, Löddebygdens församling. Ansökan om samråd/tillstånd enligt 2 kap KML ArbetsmiljöIngenjörerna, ärende: [länsstyrelsens] brev den 5 juli ang ansökan om att gräva ett schakt runt kyrkan och installation av vattenburen värme, Barsebäcks kyrka Länsstyrelsen i Skåne län, meddelande: Begäran om ytterligare komplettering angående värmesystem i Barsebäcks kyrka ArbetsmiljöIngenjörerna, Ytterligare kompletteringar till vårt yttrande från den 9 juli Arbetsmiljöingenjörerna, svar på ytterligare kompletteringar ang värmesystemet ArbetsmiljöIngenjörerna, Konfirmering av överenskommelse om justerad förläggning av rörslinga i kyrkan Relationsritning värmesystemet, ArbetsmiljöIngenjörerna Lund 26 februari 2008 Kristina Nilén 17

20 Bilagor Materialförteckning Rörledningar: Nordsjö Ready 30, gulnad vit Socklar: Nordsjö Ready 30, bruten vit Golvlack: Panellack (finns också i teknikrummet) Kalkfärg: Målarkalk från Hyllinge Betong: Fin-, Grov- och Expanderbetong från Finja-Betong betonglådan till kulverten utanför teknikrum samt kyrka i mark. Inkl lock Putsbruk: Juraklakbruk från Målarkalk i Hyllinge Isolering: Jackon S 80 (100 mm) Syllpapp: Underlagspapp från Mataki till kulvertlocket för att göra det regntätt Asfalttätning: Bitumenbaserad. tätning som går att ta upp i framtiden till locket i kulverten Fogbruk till tegelgolv: Hydrauliskt Jurakalkbruk Kkh 20/80/475, 0-3 mm, Målarkalk AB (Sammanställd av ArbetsmiljöIngenjörerna AB, Roy Clevenholm) 18

21 Regionmuseets rapportserie 2008 Kulturmiljö 1. Vä söder om S:ta Gertrud, Vä sn, FU, Jan Kockum, Kv Södra kasern 2 i Kristianstad, Kristianstad, FU, Jan Kockum Gör en kyrka någon skillnad? DK, Åsa Alftberg & Lotta Eriksson, Kärnkraftens fysiska miljöer,förstudie, Henrik Borg, Eslövs medborgarhus, Eslöv, AK, Helena Nilsson och Anna Rabow, Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem, Barsebäcks sn, AK, Kristina Nilén, 2007 Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

22

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan 2008:99 Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan Antikvarisk kontroll, 2007-2008 Kristina Nilén Rapport 2008:99 Skarhult slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

2008:50. Stehags kyrka. Arkeologisk förundersökning, 2006. Helene Wilhelmson

2008:50. Stehags kyrka. Arkeologisk förundersökning, 2006. Helene Wilhelmson 2008:50 Stehags kyrka Arkeologisk förundersökning, 2006 Helene Wilhelmson Rapport 2008:50 Stehags kyrka - nykyrkan Arkeologisk förundersökning, 2006 RAÄ 65 Stehag, 1347 Eslöv Skåne län Helene Wilhelmson

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Östanå Pappersbruk - paviljongen

Östanå Pappersbruk - paviljongen 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Åkerbergska huset - fönsterrenovering 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Invändig renovering av L l N D O M E K Y R K A Lindome socken, Mölndals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:48 Tomas Brandt Bohusläns

Läs mer

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden...

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

Skromberga skyltprogram - att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang

Skromberga skyltprogram - att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang 2010:67 Skromberga skyltprogram - att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang Projektrapport, 2010 Helene Stalin Åkesson Rapport 2010:67 Skromberga skyltprogram - att sätta in ett byggnadsminne i

Läs mer

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red. Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.) Serie S: Studerandes arbeten, 2/2010 Inneklimat och brandsäkerhet

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2001 2002 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal,

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer