Hybrid Digital Video Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hybrid Digital Video Recorder"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Hybrid Digital Video Recorder Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. MODELL LE5016/LE5008 Serierna LE4016/LE4008 Serierna P/NO : MFL (V2.5)

2 2 Säkerhetsinformation 1 Säkerhetsinformation 1 Säkerhetsinformation VIKTIGT RISK FÖR ELSTÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TA INTE AV HÖLJET INGA DELAR INVÄNDIGT SOM KAN ÅTGÄRDAS AV ANVÄNDAREN. HÄNVISNING TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående ickeisolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten. FCC VARNING: Denna utrustning kan generera eller använda radiofrekvensenergi. Ändringar eller modifieringar av denna utrustning kan förorsaka skador såvida inte modifieringarna uttryckligen godkänts I användarhandboken. Användaren kan förlora rättighet att använda denna utrustning om icke auktoriserade ändringar eller modifieringar görs. INFORMATION OM LAGBESTÄMMELSER: FCC Del 15 Utrustningen har testats och befunnits motsvara kraven för klass A digital utrusning enligt sektion 15 av FCC Reglementet. Dessa gränser är avsedda att lämna rimligt skydd mot skadlig interferens I en installation i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna, kan orsaka skadlig interferens vad gäller radiokommunikationer. Användning av denna utrustning I bostadsområden kan troligtvis förorsaka skadlig interferens I vilket fall användaren måste korrigera denna interferens på egen bekostnad. Lämpliga ledningsingångar, utslag eller packningsringar skall monteras i kabelingångarna på denna produkt av slutanvändaren. Varning: Fara och explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Skall bytas ut mot samma typ eller motsvarande rekommenderad av tillverkaren. Bortforsling av använda batterier skall ske enligt tillverkarens instruktioner. Hål I metall genom vilka isolerade ledningar dras skall ha jämna och väl avrundade ytor eller vara försedda med bussningar. Varning: Installera inte denna utrustning I begränsade utrymmen som bokhyllor eller på liknande platser. Varning: Ledningsdragningsmetoder skall vara I överensstämmelse med National Electric Code, ANSI/NFPA 70. Varning: Detta är en klass A produkt. I hemmamiljö kan denna spelare förorsaka radiostörning I vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder. Varning: För att minska risken för brand eller elektriska stötar utsätt inte enheten för regn eller fukt. Varning: Denna installation skall utföras av kvalificerad servicepersonal och skall följa lokala bestämmelser. Varning: För att undvika risk för elektriska stötar öppna inte höljet. Hänvisa service enbart till kvalificerad personal. Varning: Utsätt inte apparaten för regn, fukt, dropp eller stänk och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten. Varning: Denna produkt använder lasersystem. För att säkerställa rätt användning av denna produkt ber vi dig läsa användarhandboken noggrant och att förvara denna för framtida användning. Är enheten I behov av underhåll, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Att utföra kontroller, justeringar eller att utföra åtgärder andra än de som specificeras i denna användarhandbok kan resultera i farlig exponering mot strålning. För att förhindra direkt exponering mot laserstråle försök inte att öppna höljet. Synlig laserstråle när enheten är öppnad. TITTA INTE IN I STRÅLEN. För att koppla bort enheten dra ut kontakten ur vägguttaget. Vid installation av produkten, säkerställ att kontakten är lättillgänglig. LG Electronics förklarar härmed att denna/ dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC. Europeisk representant: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0) )

3 Säkerhetsinformation 3 Kassering av din gamla apparat 1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/ EC. 2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser. 3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. 4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten. Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande. Avfallshantering batterier/ackumulatorer 1. När den här överkorsade soptunnan finns påsatt batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC. 2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/hg), kadmium(cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly. 3. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna. 4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa. 5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1. Läs dessa instruktioner. 2. Följ och behåll dessa instruktioner. 3. Se upp med alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna utrustning i närheten av vatten. 6. Rengör med en torr duk. 7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte i närheten av värmekällor som värmeelement, värmefläktar, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som utvecklar värme. 9. Använd den polariserade eller jordade typen av elkontakt och byt inte ut den. En polariserad kontakt har två stift, det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje för jordningen. Det breda bladet och det tredje stiftet finns för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådfråga en elektriker så att du får en ersättning för den felaktiga kontakten. 10. Skydda nätsladden från att trampas på och från att brytas eller trycks ihop vid kontakterna, lämpliga honuttag, och där den kommer ut ur apparaturen. 11. Använd enbart anslutningar/tillbehör specificerade av tillverkaren. 12. Använd enbart vagn, stativ, tripod, konsol eller bord som specificeras av tillverkaren eller som säljs tillsammans med utrustningen. När en vagn används var försiktig vid förflyttning av vagn/apparatur för att undvika att den välter och orsakar skador. 13. Koppla ifrån denna apparatur under åskväder eller när den är oanvänd under längre tid. 14. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaturen har skadats på något sätt ex vis skadad nätsladd, vätska har spillts på den eller föremål har fallit över den eller när den har utsatts för regn och fuktighet, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 1 Säkerhetsinformation

4 4 Säkerhetsinformation Säkerhetsvarningar 1 Följande utgör säkerhetsvarningar för användaren och för att förhindra utrustningsskador. Var vänlig läs följande noggrant. Säkerhetsinformation VARNING Stäng av systemet före installation. Anslut inte flera enheter till samma vägguttag. Detta kan förorsaka överhettning och elektriska stötar. Placera inte några vätskebehållare på systemet som vatten, kaffe eller andra drycker. Om vätska kommer in i systemet kan detta förorsaka att utrustningen går sönder eller att brand uppstår. Förhindra att nätsladden böjs eller utsätts för tryck från tungt föremål. Detta kan orsaka brand. Damma av och omkring enheten regelbundet. Vid rengöring av enheten använda alltid ett torrt tygstycke. Använd inte något fuktigt tygstycke eller organiska lösningsmedel. Detta kan skada ytan på enheten och förorsaka att enheten går sönder eller elektriska stötar. Placera inte enheten på en fuktig, dammig eller sotig plats. Detta kan framkalla elektriska stötar. Då du drar ut nätsladden ur vägguttaget gör detta försiktigt. Berör inte kontakten med våta händer och undvik använd sätta in kontakten om uttaget sitter löst. Detta kan framkalla elektriska stötar. Försök inte själv demontera, reparera eller ändra systemet. Det är extremt farligt på grund av högspänningen i systemet. Detta kan leda till brand, elektriska stötar eller allvarlig skada. Kontrollera tecken på fara som fuktiga golv, lossnad eller skadad nätkabel eller instabila ytor. Om du stöter på problem be din återförsäljare om hjälp. Detta kan framkalla elektriska stötar. Håll ett avstånd om minst 15 cm mellan systemets baksida och väggen för att ge plats åt anslutna kablar och för att undvika att de böjs, skadas eller skärs sönder. Detta kan framkalla elektriska stötar. Installera systemet på en sval plats utan direkt solljus och håll alltid rumstemperatur. Undvik stearinljus och värmeutvecklande enheter som värmare o.d. Se till att systemet är installerat på en plats som är fri från förbipasserande. Detta kan orsaka brand. Installera systemet på en jämn yta och med tillräcklig ventilation. Placera inte systemet på en upphöjd yta. Detta kan föranleda att systemet går sönder eller till allvarliga personskador. Eluttaget måste jordas och med ett spänningsfall inom 10 % av märkspänningen. Använd inte samma eluttag för hårtork, strykjärn, kylskåp eller andra uppvärmningsanordningar. Detta kan förorsaka överhettning och elektriska stötar. När batteriet i systemet är tömt, ersätt det med en likadant eller motsvarande typ av batteri, som angivits av tillverkaren. Tömda batterier skall omhändertas enligt tillverkarens instruktioner. Detta kan orsaka en explosion. Om systemets HDD (hårddisk) har använts längre tid än angiven livslängd, kan du få svårt att återvinna lagrade data på hårddisken. Om videon på systemskärmen förefaller vara skadad vid uppspelning av en inspelning lagrad på systemets HDD, måste denna ersättas av en ny. Be en systemtekniker från återförsäljaren vara behjälplig med utbytet. LG Electronics ansvarar inte för försvunna data förorsakade av felaktig hantering av användaren.

5 Säkerhetsinformation 5 VIKTIGT Iaktta följande försiktighetsåtgärder före installation av DVR:n. Undvik att ställa upp enheten på en plats där den kan komma i konakt med fukt, dam eller sot. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära uppvärmningsapparater. Håll enheten borta från elektriska gnistor eller magnetiska föremål. Stick inte in ledande material genom ventilationsgallren. Se till att systemet är avstängt innan det installeras. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för anslutningarna. Placera systemet på en fast och jämn yta och med tillräcklig ventilation. Undvik underlag som vibrerar. Placering av systemet när elektroniska anordningar som radio eller TV kan få enheten att gå sönder. Demontera inte enheten utan att först ha sökt råd och hjälp från LG Electronics. Placera inga tunga föremål på systemet. Förhindra att föremål kan stickas in i enheten. Detta kan leda till att systemet går sönder. Installera systemet på en plats med tillräcklig ventilation. Se till att det finns minst 15 cm fritt utrymme mellan enhetens baksida och vägg och minst 5 cm mellan sidorna och vägg. Installera inte enheten på en plats med stark magnetism, elektriska vågor, trådlösa apparater som ex vis radio eller TV. Installera inte enheten på en plats med starka magnetiska föremål, elektriska frekvenser eller med vibrationer. Placera inga tunga föremål på systemet. Detta kan leda till att systemet går sönder. Ställ upp enheten på stabilt och jämnt underlag. systemet fungerar inte på rätt sätt. Installera systemet på en plats med rätt fuktighet och med rätt temperatur. Undvik att placera systemet på en plats med hög (över 40 C) eller låg (under 0 C) temperatur. Systemet kan ta skada av tunga slag eller av vibrationer. Undvik att kasta föremål i närheten av systemet. Undvik direkt solljud eller närhet till uppvärmningsanordningar. Rekommenderad temperatur vid användning är över 0 C (32 F). Ventilera luften i rummet där enheten används och se till att höljet för enheten sluter tätt. Enheten kan gå sönder i en för enheten felaktig miljö. Vi rekommenderar användning av en AVR (Automatic Voltage Regulator - spänningsregulator) för att få en jämn spänningstillförsel. Vi rekommenderar att linda ferritantennen runt systemanslutningen för att undvika elektromagnetiska störningar. Utgången måste jordas. Om det förekommer främmande ljud eller lukter, dra omedelbart ut nätsladden och kontakta servicecentrat. Detta kan framkalla elektriska stötar. För att få en stabil systemfunktion låt kontrollera ditt system regelbundet hos servicecentrat. LG Electronics ansvarar inte för försvunna data förorsakade av felaktig hantering av användaren. Det finns risk för explosion om ett batteri byts ut mot ett batteri av felaktig sort. Bortforsling av använda batterier skall ske enligt tillverkarens instruktioner. Vänd inte upp och ner på enheten då den används. 1 Säkerhetsinformation

6 6 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsinformation 3 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2 Förberedelse 8 Introduktion 8 Egenskaper 8 Tillbehör 9 Frontpanel 11 Bakre panel 12 Fjärrkontroll 3 Installation 13 Anslutningar 13 Försiktighet 13 Översikt över anslutning 14 Anslutning av kamera 14 Anslutning av displayenhet 14 Anslutning av ljudenhet 15 Anslutning av USB enhet. 15 Ansluter E-SATA enhet 15 Anslutning av ATM/POS 16 Anslutning av nätverk 16 Anslutning av RS-485 enhet 17 Anslutning av alarm ingång och alarm utgång 18 HDD INSTALLATION (hårddisk) 18 Meddelande för hårddisk 18 Installation av hårddisken 19 Utbyte av hårddisk 19 Rekommenderad hårddisk 19 Systemfunktion 19 Avstängning 20 Allmän förklaring av live skärm på huvudskärmen. 20 Bild huvudskärm 21 Val av helskärmsinställning 22 Val av Spotskärmsinställning 22 PTZ kamerakontroll 23 Använda Digital Zoom-funktion 24 Visar systeminformation 24 Visa logglistan för systemet 25 Exportera inspelade data 26 Konfigurationsmeny 27 Systeminställningar 27 Egenskaper 27 TCP/IP v4 27 TCP/IP v6 28 Nätverk 28 Streaming (kontinuerlig ström av data) 29 Datum/Tid 29 NTP 29 Kontroll 29 Updatera 30 Backup 31 Inställningar 31 Kamera 31 PTZ 32 IP Kamera 33 ATM/POS 33 Lagring 34 Visa inställningar 34 OSD 34 Sekvens 34 Kanalsammansättning 34 Videojustering 35 Inspelningsinställningar 35 Schema 35 Inställning av inspelningsschemat för en typisk dag i veckan 36 Kopiering av Recording Schedule 37 Normal 37 Sensor 37 Rörelse 38 Text (inspelningsschema) 38 Ögonblicklig/Panik 38 Aktivitetsinställningar 38 Sensor 38 Rörelse 39 ATM/POS Meny för anslutning 39 Händelser Popup 40 Notifiering 40 Mail 40 Larm 41 Utgång 41 Ljud

7 Innehåll 7 42 Användarinställning 42 Gruppbemyndigande 42 Användare 4 Drift 43 Omedelbar inspelning 43 Panikinspelning 44 Ögonblicklig uppspelning 44 Sökning och uppspelning 44 Datum och tidsökning 44 Aktivitetssökning 45 Sökning efter bokmärken 45 ATM/POS sökning 46 Exportera sökning 46 Smart Sökning 47 Funktioner tillgängliga under uppspelning 5 LG Network Client Program 48 Introduktion 48 Rekommenderade krav på PC 48 Före installation av programmet 48 Komma igång 48 Installera LG Network Client på din PC 48 Uppstartning av LG Network Client 49 LG Network Client översikt 51 Användning och inställningar 51 Registrera sidonamnen eller gruppnamnet 51 Anslut DVR:n 51 Anslut gruppenhet 52 Koppla bort sidonamn eller gruppnamn 52 Använda Live funktionen 55 Använda sökfunktionen 57 Använd funktionen för fjärrinställning 62 Använd exportfunktionen 62 Använd E-map funktionen 64 Ytterligare program 64 Nödfallsprogram 64 Export Viewer Program (programmet för granskning av export) 65 Web Viewer Program (webbläsareprogram) 7 Bilaga 70 Rekommenderade enheter 70 Lista över rekommenderade USB minnen 70 Rekommenderad extern enhetsförteckning 70 Rekommenderad CD/DVD Mediaförteckning 71 Stödd funktionslista för enhet 71 Stödd PTZ kameralista 71 Stödjer IP kamera Audio/Video Codec 72 Tidszoner 73 Factory Default Configuration Settings (standardinställning från fabrik) 79 Tabell inspelningstid (250GB HDD) 82 Specifikationer Felsökning

8 8 Förberedelse 2 Förberedelse 2 Förberedelse Introduktion Modell LE5016D (16 kanaler) används enligt beskrivning och avseende detaljer enligt uppgifter i denna användarhandbok. Egenskaper Stabilt inbyggt Linux operativsystem. Stabil filåtervinning även efter att nätuppkopplingen avbrutits. Mindre filstorlekar med H.264 kompression. Internlagring kan utökas till 4TB. (Utökning med installation av ny högkapacitets HDD) NTSC och PAL valbara videoformat. Full realtids inspelning. NTSC PAL Upp till x480, LE5016 Serierna Upp till x480, LE5008 Serierna Upp till x240, LE4016 Serierna Upp till x240, LE4008 Serierna Upp till x576, LE5016 Serierna Upp till x576, LE5008 Serierna Upp till x288, LE4016 Serierna Upp till x288, LE4008 Serierna Olika inspelningsupplösningar och kvalitetsnivåer. NTSC PAL D1(704x480), Half D1(704x240), CIF(352x240) D1(704x576), Half D1(704x288), CIF(352x288) Perfekt ljud/video synkronisering. Automatisk schemaläggning av backup. Bildautentisering (vattenmärke). Tre USB 2.0 portar för backup gränssnitt. Inställning för export/import med USB minnessticka. Lätt S/W uppdatering med USB minnessticka. Klient S/W kan hantera max. 100 DVR servrar. Max. fem klienter kan ha åtkomst till en DVR server samtidigt. Bandbreddsstrypning av nätverk. Justera automatiskt bandbredden efter enhetens nätverkshastighet. Fjärrlarmsmeddelande via klientprogramvaran eller via E-post. Tid och datum synk från NTP servern. Inställning sommartid. Gömt kameraskydd. Stöder Gigabit Ethernet. E-SATA lagringsgränssnitt. Två-vägs ljud. Text indata för ATM och POS enheter. Användarhantering (användarnivåkontroll). PTZ kontroll. Dome OSD Control (panorering och tilt kontroll från skärmen). Tillbehör 5 stegs kvalitetsnivå (Highest, High, Standard, Low, Lowest - högst, hög, standard, låg, lägsta). Lättskött med användning av olika gränssnitt & användarvänliga GUI (grafiska gränssnitt). Optisk mus, fullfunktions IR fjärrkontroll Kraftfull multiplexfunktion. Samtidig live display, inspelning, uppspelning, nätverksöverföring, backup. Olika sökfunktioner. Datum/tid sökning (kalendersökning), aktivitetssökning, sökning efter bokmärken. Aktivitetsdataskydd genom partitioninspelning av aktivitet Förvarningsinspelning (upp till 1 minut). Inspelning av rörelseaktivitet och testfunktion för förhandsvisning av rörelsekänslighet. Inspelning bildhastighet & kvalitetsjustering per individuell kamera. Kraftfull schemaläggning av inspelning. Omedelbar live uppspelning. CD programinstallation Mus Fjärrkontroll AAA typ batterier Skruvar Skenkonsol Elkontakt SATA kabel(-ar)

9 Förberedelse 9 Frontpanel LE5016/LE4016 serierna a b c d e f g h i j k 2 Förberedelse l m n o p q o r s t LE5008/LE4008 serierna a b c d e f g h i j k l m n o p q o r s t a b c d e 1 (Strömbrytare): Sätter på/stänger av DVR. Tryck och håll under mer än 2 sekunder för att sätta på eller stänga av. Indikator NET: Tänds när nätverket är inkopplat. HDD: Blinkar när hårddisken (HDD) används. ALARM: Tänds när alarm är aktiverat. BACKUP: Tänds när backup av data pågår. Fjärrsensor: Peka här med fjärrkontrollen. SHIFT (skift) knapp: Om du använder en underfunktion till kanalknappen, aktiveras denna knapp. Kanalknappar: Du kan ange ett nummer med kanalknapparna. Du kan också använda kanalknapparna för underfunktioner med hjälp av SHIFT-knappen (11 till 16 knappar på en 8 kanals DVR används för underfunktioner utan SHIFT-knappen). LED i knappen indikerar status enligt följande: Off (Av): Aktuellt status för live inställning. Röd: Inspelningsinställning. Blinkar när en aktivitet inträffar.

10 10 Förberedelse Underfunktioner Knappnummer Funktion Beskrivning 2 Förberedelse 3/4 FOCUS - / FOCUS + Justerar fokusläge. 5 OSD Tar fram eller tar bort System Control Bar (OSD) (systemverktygsfältet på skärmen). 6 INFO Visar eller tar bort systeminformationen. 7/8 IRIS - / IRIS + Ställer in bländarläge. 9 ALM.OFF Tar bort alarmaktivering och låter systemet återgå till läget innan alarmet aktiverades. 10/0 LOG Visar eller tar bort Logglista över systemet. 11 SET Registrerar PTZ kamerans förinställda läge. 12 CLEAR Raderar ett i minnet förinställt läge. 13 COPY Kopierar inspelningsdata till en extern enhet. 14 MARK Ställer in markeringspunkt för inspelningssökning. 15 MOVE Förflyttar kameran till ett förinställt läge. 16 TOUR Går igenom alla registrerade förinställda lägen i kameran. f g h i j k l m n o p q r s t PTZ: Ändrar denna enhet till PTZ inställning för att kontrollera ansluten PTZ kamera. Pilknappar wsad: Väljer eller flyttar mellan menyalternativen. ENTER: Bekräftar menyval. LOCK: Visar meny för låsning för att ändra användartyp eller för att deaktivera systemfunktionen. SETUP/ESC: Visar setup menyn eller annullerar funktioner i setup menyn. SEARCH: Visar sökmenyn. Shuttle Ring: Snabbt framåt eller bakåt för bildsökning när ringen vrids runt. Kontrollknappar uppspelning M: Pausar uppspelning. c, C/aM: Söker bakåt bland de inspelade bilderna eller hoppar över dem. ad: Uppspelning fram eller bakåt av inspelade bilder. v, V/Md: Framåtsökning bland inspelade bilder eller hoppar över dem. Z: Stoppar uppspelning. Skivfack: Sätt i en skiva här. OPEN: Öppnar och stänger skivfacket. ZOOM + / -: Zoomar uppspelningsfönstret in/ut. MAIN: Visar eller tar bort setup menyn från skärmen i HUVUD mottagaren. SPOT: Visar eller tar bort setup menyn från skärmen i SPOT mottagaren. REC: Startar eller stoppar omedelbar inspelning. JOG Dial: Medger bildsökning framåt eller bakåt. Med pausinställning spelas inspelade bilder upp bild för bild genom att vridning. Ökar eller minskar alternativvärdet. USB Port: Ansluter en USB enhet för backup eller uppspelning.

11 Förberedelse 11 Bakre panel Baksidan på LE5016/LE4016 serierna a b c 2 Förberedelse d e f g h i j k l m n o p q Baksidan på LE5008/LE4008 serierna a b n k p c d e f g h i j l m o q a b c d e f g h i j k l m n o p q VIDEO INPUT: Anslut kamerans videoutgång till dessa BNC anslutningar. LOOP OUT: Signalen från VIDEO INPUT anslutningen genom slinga ut till denna anslutning. Anslutning för nätsladd (AC IN): Anslut nätkontakten. RS-485 Terminaler: Anslut RS-485 kompatibla kameror. RELAY-OUT Terminaler: Utgångsterminaler för alarm (relä) signal. CONSOLE: Använd för att ansluta en värdenhet utrustad med RS-232C anslutning (som ex vis en PC). SPOT-OUT (BNC typ av anslutning): Anslutning till spotskärm eller display enhet. MAIN-OUT (BNC typ av anslutning): Anslutning till huvudskärm eller display enhet. ATM/POS: Används för att ansluta till en ATM/POS enhet. VGA: Anslutning av VGA-skärm. AUDIO OUT 1: Anslut till en aktiv högtalare med en inbyggd förstärkare. LAN Port: Anslut en ethernet 10/100/1000 Mbps nätverkskabel för kontroll av denna enhet via ett PC-nätverk. USB Ports: Anslut en extra USB enhet. AUDIO INPUT (ljudingång): Anslut audioutgången från en extern enhet, ALARM IN Terminaler: Ingångsterminaler för alarm (relä) signal. AUDIO OUT 2: Anslut till en aktiv högtalare med en inbyggd förstärkare. Två-vägs ljudutgång. E-SATA: Anslut till en extern SATA enhet.

12 12 Förberedelse Fjärrkontroll 2 Förberedelse Knapp POWER (1) LOCK ID MAIN SPOT ALM.OFF OSD SETUP/ESC wsad ENTER COPY SEARCH MARK PAUSE (M) STOP (Z) REC (X) Slår på/av DVR enheten. Beskrivning Visar meny för låsning för att ändra användarinställning eller för att deaktivera systemanvändning. Ställ in tillämpligt ID för DVR systemet, att användas via IR fjärrkontroll då flera DVR:er används. Tryck på ID knappen och därefter sifferknappen inom 2 sekunder för att välja system ID för DVR enheten. Om du ställer in system ID på 0 kan du styra flera DVR enheter samtidigt. Visar eller tar bort setup menyn från skärmen i HUVUD mottagaren. Visar eller tar bort setup menyn från skärmen i SPOT mottagaren. Tar bort alarmaktivering och låter systemet återgå till läget innan alarmet aktiverades. Tar fram eller tar bort verktygsfältet. Visar setup menyn eller tar bort den. Väljer eller går mellan meny alternativen. Bekräftar menyval. Kopierar inspelningsdata till en extern enhet. Visar sökmenyn. Ställer in markeringspunkt för inspelningssökning. Du kan ställa in en markeringspunkt under enkelkanals eller flerkanals uppspelning av inspelade data. Pausar uppspelning. Stoppar uppspelning. Startar eller stoppar inspelning. c, C/aM Söker bakåt bland de inspelade bilderna eller hoppar över dem. ad Spelar upp eller spelar bakåt bland de inspelade bilderna. v, V/Md Framåtsökning bland inspelade bilder eller hoppar över dem. Sifferknappar INFO LOG PTZ TOUR ZOOM + / - FOCUS + / - IRIS + / - SET CLEAR MOVE F1 För att välja PZT förinställt nummer, ID eller kanal. Visar eller tar bort fönstret för systeminformation. Visar eller tar bort fönstret för logglistan över systemet. Växlar denna enhet till PTZ inställning för att styra den anslutna PTZ kameran. Går igenom alla registrerade förinställda lägen i kameran. Zoomar in/ut i uppspelningsfönstret. Om du klickar på [ZOOM +] knappen aktiveras den digitala zoom-funktionen i en live kanal i fullskärmsläge eller i en enkanals uppspelning i fullskärmsläge. Om du klickar på [ZOOM -] knappen i digitalt zoom-läge, deaktiveras den digitala zoomfunktionen och föregående inställda skärmen visas. Ställer in kamerafokus. Ställer in kamerabländaren. Registrerar PTZ kamerans förinställda lägen. Raderar ett i minnet förinställt läge. Förflyttar kameran till ett förinställt läge. Denna knapp är inte tillgänglig.

13 Installation 13 3 Installation Anslutningar Försiktighet Beroende på kamera och annan utrustning finns det olika sätt att ansluta enheten. Vid behov hänvisas till användarhandboken för kamera eller för andra enheter för ytterligare information. Kontrollera att kameran är avstängd före installation och anslutning. 3 Installation Översikt över anslutning Anslutning av kameror av coaxialtyp. Anslut mottagare, DVR, VCR eller andra. Anslut ATM/POS enhet. För ljudförstärkare Anslutning av nätsladd. Anslutning av alarm (relä) Anslut den externa SATA enheten. Anslut alarmsensorer. Anslutning av ljud (linjeingång) Anslut extern USB för backup eller uppspelning. Anslut PTZ kamera, DVR eller tangentbord (extra). Anslut en mus. Anslut nätverkskabel för klientkontroll eller IP kamera-ingång. Anslut VGA skärm. Anslutning till skärm av BNC typ. Anslutning till spotskärm av BNC typ

14 14 Installation Anslutning av kamera Anslut videoutgången på din kamera till enheten och använd en standard 75 Ω coaxial video kabel med en BNC kontakt. Kameraanslutning Anslutning av VGA mottagare Anslut VGA uttagen baktill på enhet en till motsvarande uttag på TV:n eller mottagaren och använd VGA kabel. Anslutning av VGA mottagare 3 Installation Anslutning av displayenhet Denna enhet kan producera utdata samtidigt från VGA och MAIN OUT uttagen. Anslutning av videosignal mellan DVR och mottagaren. Anslutning CCTV(Composite Video Type) mottagare Anslut enheten till CCTV mottagaren via en 75 Ω video koaxialkabel med BNC kontakt. Anslutning av SPOT mottagare Anslut enheten till SPOT mottagaren via en 75 Ω video koaxialkabel med BNC kontakt. Anslutning av SPOT mottagare Anslutning av CCTV mottagare Anslutning av ljudenhet Anslut AUDIO OUT uttagen på enheten till mono ljuduttagen på din ljudenhet. Anslutning av mikrofon och högtalare

15 Installation 15 Anslutning av USB enhet. Anslutning av USB enhet Ansluter E-SATA enhet Du kan se E-SATA lagring av back-up data eller inspelning. Anslutning av E-SATA enhet 3 Installation Anslutning av ATM/POS Anslut ATM/POS enheten till ATM/POS porten. Anslutning av ATM/POS enhet USB Minne Sätt in minnesenheten I USB porten. Systemet känner automatiskt igen enheten. Med användning av en USB enhet kan systemprogramvaran lätt uppdateras. USB extern enhet Anslut den externa enheten till USB porten. (Exempel: Extern HDD (hårddisk) eller annan extern lagringsenhet.) Mus Anslut musen för funktionskontroll av enheten.

16 16 Installation 3 Installation Följande enhet har testats och kompatibiliteten är säkerställd. När du använder multipel ATM/POS enheten använd rekommenderad enhet. AVE produkter VSI-PRO: VSI - Video seriellt interface (gränssnitt) Regcom: RS-485 nätverk Hydra: Konverter RS-485 till RS-232 Installationen och anslutningsarbetet skall utföras av kvalificerad servicepersonal eller systeminstallatör och skall följa alla lokala bestämmelser. Anslutning av nätverk Du kan kontrollera och övervaka systemet via nätverket. Med fjärrkontrollen kan du ändra systemkonfiguration och bilder via nätverket. Efter installationen kontrollera att nätverksinställningarna för fjärrkontrollen och mottagningen fungerar. Nätverksanslutning NOTE Denna enhet stödjer IPv4 och IPv6 nätverk. Anslutning av RS-485 enhet Denna DVR har två dataterminaler. Använd denna port för att ansluta PTZ kameror, DVR enheter eller tangentbord (extra). RS-485 Terminal D - (DATA -) D + (DATA +) GND Beskrivning Dataöverföring/mottagning Dataöverföring/mottagning Sköld Anslutning av PTZ enhet Anslutning av PTZ seriella kommunikationslinjer till RS-485 terminalen. PTZ anslutning Router Broadband Bredbandstjänst Service 5~7 mm LAN anslutning Anslut LAN porten till en tillgänglig 10/100/1000 bas-t port med en rak ethernetkabel (medföljer inte). NET indikatorn i frontpanelen tänds. Anslutning av IP kamera Kontrollera IP kamerans inställningar efter installationen i setup menyn. Automatisk nätverkskonfiguration DVR:n kan automatiskt ta emot och konfigurera nätverksgränssnittet via DHCP. Manuell konfiguration av nätverk DVR:n kan konfigureras manuellt genom att ange IP adress, subnet mask, gateway och DNS. PTZ enheter (RS-485 typ) PTZ enheter (RS-485 typ) Vid anslutning av linjer, anslut D - på DVR till RX - på PTZ enheten och D + på DVR till RX + på PTZ enheten korrekt. Rekommenderade initiala data är 9600 baudhastighet, 8 databits, 1 stoppbit och ingen paritet. Vid anslutning av PTZ kameror till DVR är det nödvändigt att ställa in setup menyn för denna enhet enligt RS-485 inställningarna på kamera och DVR enheter.

17 Installation 17 Anslutning av LKD1000 kontroll Anslutning av LKD1000 kontrollen till kontroll på DVR:n. (Hänvisning till användarhandböcker för LKD1000 kontroll för ytterligare detaljer.) LKD1000 kontrollen måste anslutas till 2 (DATA 2) porten enligt bild. Om du ansluter LKD1000 kontrollen till 1 (DATA 1) porten, kommer LKD1000 enheten inte att aktiveras. Anslutning av sensoringång LKD1000 kontroll anslutning 3 Installation TX- TX+ Alarmsensor Alarmsensor LKD1000 kontroll Anslut inte PTZ kamera och LKD1000 kontroll samtidigt till D1 eller D2 port. Kan förorsaka funktionsfel. Anslutning av alarm ingång och alarm utgång Alarmterminaler används för att ansluta alarmenheter som sensorer, dörrströmbrytare etc. Alarm ingång Du kan ansluta upp till 16 alarmsensorer (LE5008/LE4008: 8 alarm sensorer). Varje alarmsensor bör anslutas till G (GND - jord). Signalinställningen är justerbar N/O (Normal Open, normalt öppen) eller N/C (Normal Close, normalt stängd) i setup menyn. Terminal Nr. Beskrivning 1 Sensor ingång 1 2 Sensor ingång 2 3 Sensor ingång 3 4 Sensor ingång 4 G Jord 5 Sensor ingång 5 6 Sensor ingång 6 7 Sensor ingång 7 8 Sensor ingång 8 G Jord 9 Sensor ingång 9 10 Sensor ingång Sensor ingång Sensor ingång 12 G Jord 13 Sensor ingång Sensor ingång Sensor ingång Sensor ingång 16 G Jord

18 18 Installation Alarm utgång Anslut alarmenheten till alarmutgången. Alarm signalutgång då aktivitet inträffar. Anslutning alarmutgång HDD INSTALLATION (hårddisk) Meddelande för hårddisk 3 Installation Alarmenhet Terminal Nr. G Alarmenhet Beskrivning Jord 1 Alarm utgång 1 2 Alarm utgång 2 3 Alarm utgång 3 4 Alarm utgång 4 De invändiga växlingsreläerna är märkta för 0.3 A vid 125 V AC eller 1 A vid 30 V DC. Om den elektriska spänningen är högre än den inställda kan enheten skadas. Den interna hårddisken (HDD) är en ömtålig utrustning. Var vänlig följ riktlinjerna nedan vid användning av DVR:n för att skydda mot potentiell skada på HDD (hårddisken). Vi rekommenderar att du gör backup av viktiga inspelningar på en extern backup-enhet för att skydda mot oavsiktlig förlust av data. Säkerställ att strömmen är avstängd vid utbyte av hårddisken (HDD). Flytta inte DVR:n medan strömmen är påslagen. Använd inte DVR:n i orimligt varma eller fuktiga utrymmen eller där snabba temperaturväxlingar kan förekomma. Plötsliga ändringar i temperatur kan medföra att kondens bildas inuti DVR:n. Detta kan förorsaka skador på hårddisken. Medan DVR:n är påslagen, dra inte ur väggkontakten eller på annat sätt bryt strömmen. Vid strömavbrott då DVR:n är påslagen kan det hända att vissa data försvinner från hårddisken. Tappa inte hårddisken. Stoppa heller inte in metallföremål som mynt eller skruvmejslar i hårddiskfacket. När strömavbrott inträffar under en inspelning undvik att ersätta, transportera HDD:n eftersom data då kan raderas. I så fall slå på strömmen för att återstarta enheten på normalt sätt med den HDD som fanns installerad då strömavbrottet inträffade. Lägg därefter till, byt ut eller transportera HDD:n. Hårddisken är mycket ömtålig. Hantera hårddisken försiktigt och följ varningarna nedan då även en mindre stöt kan skada de invändiga komponenterna i hårddisken. Placera inte hårddisken direkt på ett bord. Lägg en tjock kudde under hårddisken då även en mindre stöt kan skada de invändiga komponenterna i hårddisken. Använd inte en elektrisk skruvmejsel. Vibrationer och stötar, som orsakas av en elektrisk skruvmejsel, kan skada de invändiga komponenterna i hårddisken. Vid byte av hårddisk knacka inte på hårddisken med andra komponenter som en annan hårddisk och hårddiskfacket. Knacka inte på hårddisken med verktyg som skruvmejsel då du byter hårddisk. Skydda hårddiskarna mot statisk elektricitet. Installation av hårddisken Du kan installera upp till 4 hårddiskar. Felaktig installation eller inställning gör att du inte kan hitta hårddisken eller att funktionsfel uppstår. Kontakta återförsäljaren där du köpte enheten för teknisk rådgivning. 1. Lossa topplocket genom att skjuta av det efter att ha lossat skruvarna. 2. Lossa skruvarna och ta bort monteringskonsolerna för hårddisken. 3. Sätt in hårddisken i monteringskonsolerna med fyra skruvar. 4. Fäst hårddisken i konsolerna med de fyra skruvarna. 5. Anslut HDD kabeln till hårddisken. 6. Anslut SATA kabeln till HDD. 7. Anslut SATA-kabeln till SATA-kopplingen på huvudkortet.

19 Installation Sätt tillbaka topplocket. 9. Dra åt skruvarna. 10. När du slår på strömmen till enheten kommer den nya hårddisken att detekteras och formateras automatiskt. Utbyte av hårddisk Slå av strömmen med strömbrytaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget. 1. Följ stegen 1 till 2 beskrivna i Installation av hårddisk. 2. Ta bort anslutningen till hårddisken. 3. Lossa skruvarna i hårddisken på vänster/höger sida på hårddiskkonsolen. 4. Ta ur hårddisken ur monteringskonsolen. 5. Installera ny HDD. 6. Efter att ha bytt ut hårddisken, sätt in nätkontakten i vägguttaget och slå på strömmen. Ny HDD är detekterad och formateras automatiskt. Systemfunktion 1. Slå på enheten. Systemuppstartning påbörjas. LG logotype kommer att visas på huvudskärmen under systemuppstartningen. 2. När uppstartning är slutförd kommer ett live fönster att visas. Klicka på LOCK-ikonen i verktygsfältet eller tryck på LOCK knappen på fjärrkontrollen för att visa inloggningsfönstret. 3. Välj ett användarnamn genom att använda musen eller pil på LOCK knappen på fjärrkontrollen eller på frontpanelen. Första gången kan du enbart välja ADMINISTRATÖR som användarnamn. Du kan registrera en ny användare med olika åtkomsträttigheter med hjälp av setup menyn för användare. 4. Skriv in ett lösenord genom att använda det virtuella tangentbordet. (Notera att standard lösenord för administratör är ) 5. Tryck på LOCK knappen eller klicka på [OK] ikonen. Du ser nu live skärmen och kan använda systemet. 3 Installation Kontrollera att varje SATA-kabel är ansluten till kontakthuset genom hålen i detta. Använd inte en elektrisk skruvmejsel för att fästa dem. Rekommenderad hårddisk Följande hårddiskar har testats och befunnits vara kompatibla. När du ansluter flera hårddiskar, använd de rekommenderade hårddiskarna. Om du inte använder den rekommenderade hårddisken, kanske systemet inte kan användas normalt. Tillverkare Varvtal Kapacitet Gränssnitt Modell nr Seagate 7, GB SATA ST SV 7, GB SATA ST SV ST SV 5,400 1 TB SATA ST CS Hitachi 5,700 1 TB SATA HCS5C1010CLA382 WD 5,000 2 TB SATA WD20EURS63S48Y0 Denna DVR är baserad på VGA skärm och använder OSD (on screen display). Vi rekommenderar användning av en VGA skärm tillsammans med denna enhet. Om du använder en kompositskärm (analog signal) kan OSD kvaliteten bli sämre att avläsa. Om DVR:n stängs av oavsiktligt och sedan sätts på igen, kan DVR:n ta lång tid för att starta om. Avstängning 1. Först måste du stoppa uppspelningen och gå ur setup menyn. Tryck STOP i uppspelningsläge. 2. Tryck på och håll 1 POWER knappen tills ett pipljud hörs och utloggningsfönstret visas. 3. Skriv in ett lösenord genom att använda det virtuella tangentbordet. 4. Tryck på LOCK knappen eller klicka på [OK] ikonen. Systemet kommer att stängas av.

20 20 Installation Allmän förklaring av live skärm på huvudskärmen. Bild huvudskärm a b c d e f e Live skärm Visar aktuell övervakning av live skärm. f Verktygsfält Visar aktuellt datum och tid. Visar setup menyn. Visar sökmenyn. 3 Installation Visar fjärrkontrollfönstret för PTZ. Visar fönster för val av skärmdelning för huvudskärmen. Visar fönster för val av skärmdelning för spotskärmen. a Kanalnummer Visar kanalnumret. b Kanalnamn Visar det redigerade kanalnamnet. Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa kanalnamnet korrekt. c Vald kanal Visar vald kanal genom att markera med en vit box. d Kamerastatus ikon Visar status för PTZ kamera Visar status inkommande radioljud. Grönt C visar kontinuerlig inspelning. Grönt I visar omedelbar inspelning. Visar låsmenyn för ändring av användare eller för deaktivering av systemet. Stänger av alarm. Visar fönster för logglista för systemet. Visar fönster med systeminformation. Pausar uppspelning. Hoppar till början av aktuella data inspelade samma datum. Väljer erforderlig scanningshastighet. Startar omedelbar uppspelning av vald inspelningskanal. Om plats för inspelade data är tom, visas ett varningsmeddelande. Hoppar till sista minuten av aktuella data inspelade samma datum. Rött S visar inspelning igångsatt av sensor Stoppar uppspelning. Blått M visar inspelning av detekterad rörelse. Vitt N visar ingen inspelning pågår på kanalen. Ett T i en violettfärgad ruta visar på textinspelning. Visar status inspelning. Klicka på denna knapp för att aktivera digital zoom-funktion eller för att deaktivera den digitala zoominställningen i digitalt zoom-läge.

21 Installation 21 Du kan hämta och spara aktuell bild i filformat JPEG. Du skall ansluta den externa enheten för att spara den hämtade bilden. 1. Uppspelning av inspelade data. 2. Pausa uppspelningen på ett bestämt ställe under uppspelning. 3. Klicka på denna knapp. Enhetens displayfönster kommer upp. 4. Välj en enhet och klicka [OK].. 5. Efter att ha sparat JPEG filen, visas ett bekräftelsefönster. Klicka på [OK]. Klicka vid önskat ställe som skall markeras under uppspelning. Upp till 15 ställen kan markeras. Visar kopierings (export) meny. Val av helskärmsinställning Du kan välja inställning live skärm för att visa hel, 4-delad, 6-delad, 8-delad, 9-delad eller 16-delad skärm på huvudskärmen. 1. Tryck MAIN eller klicka på ikonen i verktygsfältet. Valmeny för skärminställning av huvudskärmen visas på huvudskärmen. 2. Vald skärminställning. Vald huvudkanal Kanalknappar 3 Installation För att visa/ta bort verktygsfältet Använd OSD (on screen display) med SHIFT knappen på frontpanelen eller klicka på höger musknapp i bildskärmsläget och sedan kommer verktygsfältet att visas eller att tas bort. Delad skärm Sekvensinställning Kanalnummer: Tryck kanalknapparna 1 till 16 för att se aktuella övervakningsbilder i valda live skärmar på huvudskärmen. Helskärmsinställning: När du ser vald kanal i helskärmsbild. 4, 9, 16, 1+5 och 1+7 delad inställning: Visar valda delade skärmar på huvudskärmen. Sekvens: Se alla kanalerna i sekvens. Du kan inte välja sekventiell inställning med 16 split (LE5008/LE4008 serien: 8 split). 3. Välj [OK] och tryck ENTER för att bekräfta ditt val. För att visa den bild du önskar se med helskärmsinställning, dubbelklicka på önskad kanal.

22 22 Installation 3 Val av Spotskärmsinställning Du kan välja inställning live skärm för hel eller 4-delad skärm på spotskärmen. 1. Tryck SPOT eller klicka på ikonen i verktygsfältet. Valmeny för skärminställning av spotskärmen visas på huvudskärmen. 2. Vald skärminställning. Vald spotkanal Kanalknappar PTZ kamerakontroll Du kan kontrollera kameror anslutna via dataporten på RS-485 terminalen eller nätverk. Du måste ställa in konfigurationen mellan PTZ kameran och DVR:n. 1. Välj kanal för PTZ kameran du vill kontrollera på huvudskärmen. 2. Tryck PTZ eller klicka på ikonen i verktygsfältet. Virtuell PTZ fjärrkontroll visas på huvudskärmen. 3. Använd alternativ för att kontrollera PTZ kameran. Knapp Funktion Ta bort virtuell kontroll av PTZ kameran. Använd pan/tilt (panorera/ upp-ned) på kameran. Installation Bekräfta det förinställda läget. Välja hastighet för Pan/Tilt/ Zoom (panorering/upp-ned/ zoom). Delad skärm Sekvensinställning Kanalnummer: Tryck kanalknapparna 1 till 16 för att se aktuella övervakningsbilder i valda live skärmar på huvudskärmen. Helskärmsinställning: När du ser vald kanal i helskärmsbild. 4-delad inställning: Visar 4-delad skärm på spotskärmen. Sekvens: Se alla kanalerna i sekvens. 3. Välj [OK] och tryck ENTER för att bekräfta ditt val. För att ställa in kamerazoom. För att manuellt ställa in kamerans fokus. För att manuellt ställa in kamerans bländare. Visar det förinställda numret. För att göra förinställning. För att registrera förinställda lägen. För att förflytta kameran till förinställt läge. För att radera ett lagrat förinställt läge. För att starta en genomgång av förinställda lägen. För att visa PTZ kamerans setup meny. Förinställda inställningar Förinställt läge utgör funktionen för att registrera kamerans övervakningslägen (förinställda lägen) kopplade till lägesnummer. Genom att knappa in lägesnummer, kan du förflytta kameran till förinställda lägen. För att aktivera denna funktion behöver du registrera PTZ kamerans förinställda lägen.

23 Installation 23 Att registrera förinställda lägen 1. Flytta kameran till den punkt du önskar genom att använda,,, knapparna. 2. Tryck på SET eller klicka på ikonen. 3. Välj förinställt nummer som du önskar registrera. 4. Tryck på ENTER eller klicka på ikonen. Läget och dess nummer är lagrade i minnet. 5. Upprepa stegen 1 till 4 för att lägga till ytterligare lägen. Förinställda nummer från 0 till 255 är tillgängliga på denna enhet men antalet förinställningar skiljer sig beroende på PTZ kameran. Ändra till en bild i ett förinställt läge Följande funktion är tillgänglig enbart för kameror försedda med förinställningsfunktion. Förinställningsfunktionen gör att det går att förflytta en kombinationskamera till ett programmerat förinställningsläge. Det är nödvändigt att programmera förinställda lägen i förväg på en kombinationskamera. 1. Tryck på MOVE knappen eller klicka på ikonen. 2. Använd nummerknapparna för att mata in minneslägets indexnummer och tryck sedan på ENTER eller klicka på ikonen. Kameran förflyttar sig till förinställt läge och kamerabilden från detta läge syns på skärmen. Rensa förinställda lägen Du kan rensa de sparade förinställda lägena. 1. Tryck på CLEAR knappen eller klicka på ikonen. 2. Använda nummerknapparna för att mata in det sparade indexnumret och tryck sedan ENTER eller klicka på ikonen för att ta bort de förinställda lägena. Denna funktion kanske inte är tillgänglig, beroende på typ av PTZ kamera. Setup för PTZ kameror Du kan anpassa kameran till dina behov genom att ställa in respektive alternativ i menyer. 1. Klicka på ikonen. Setup menyn visas i det valda fönstret på huvudskärmen. 2. Använd,,,,,, och knapparna för att ställa in alternativ. Hänvisning till användarhandböcker för PTZ kameror för ytterligare detaljer. Vissa PTZ kameror kanske inte fungerar korrekt tillsammans med denna enhet. Du kan inte kontrollera de andra funktionerna när PTZ s virtuella fjärrkontroll visas. Använda Digital Zoom-funktion Du kan förstora den akutella skärmen 2 gånger med hjälp av den digitala zoom-funktionen i live kanalen med helskärmsinställning eller i en enkanals uppspelning i helskärmsläge. 1. Klicka på ZOOM +] knappen i livekanalen i fullskärmsläge eller i en enkanals uppspelning i helskärmsläge 2. Du kan använda zoom-skärmen enligt följande. Du kan flytta zoomskärmens läge genom att använda w/ s/a/d knapparna. Du kan flytta zoom-skärmen genom att använda musen. Dra och släpp en punkt till den specifika punkten för att flytta zoom-skärmen. 3. Klicka på [ZOOM -] knappen för att avsluta. Zoom-funktionen deaktiveras enligt nedan. När du dubbelklicka på vänster musknapp. Tryck på specifik kanal eller funktionsknapp på frontpanelen på enheten. Tryck på STOPP knappen under uppspelning. 3 Installation Genomgång av de förinställda lägena. Du kan gå igenom alla förinställda lägen. 1. Tryck på TOUR knappen eller klicka på ikonen. Alla registrerade förinställda lägen i kameran kommer att väljas ut och kamerans lägesbild kommer att växla till aktiv övervakning. 2. Du kan stoppa genomgången genom att trycka på TOUR knappen eller klicka på ikonen.

24 24 Installation 3 Installation Visar systeminformation För att se systeminformation: 1. Tryck på INFO knappen eller klicka på ikonen i verktygsfältet. Fönstret för systeminformation visas på huvudskärmen. Uppdatera: Tryck på denna knapp för att uppdatera systeminformation. Hårddisk: Denna knapp visas när du ändrar lagringsformat med hjälp av [Enhet>Lagring>E-SATA lagring stöds] alternativet i setup-menyn. Tryck på denna knapp för att visa detaljinformation om HDD (hårddisken.) 2. Tryck på INFO knappen eller klicka på [Avsluta] knappen för att gå ur fönstret. Om du ställer in DVR namnet på koreanska eller japanska skall du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa DVR namnet korrekt. Hänvisning till följande systemloggförteckning. NEJ. Loggmeddelande 1 Ström På 2 Ström Av 3 Login (Fjärr) 4 Logout (Fjärr) 5 Login (Lokalt) 6 Logout (Lokalt) 7 Konfiguration ändrad 8 Exportera Konfiguration 9 Fabriksinställning Set 10 Ström återställning 11 Backup startad 12 Backup slutförd 13 Backup misslyckades 14 Export startad 15 Export slutförd 16 Export misslyckades 17 S/W Uppdaterad 18 Systemfläkt defekt 19 HDD Skadad 20 HDD tillagd 21 HDD borttagen 22 HDD Formaterad 23 HDD Ändrad Visa logglistan för systemet För att se systemets logglista: 1. Tryck på LOG knappen eller klicka på ikonen i verktygsfältet. Fönstret för systemets logglista visas på huvudskärmen. 2. Använd a/d för att se föregående eller nästa logglista. 3. Tryck på LOG knappen eller klicka på [Avsluta] knappen för att gå ur fönstret.

25 Installation 25 Exportera inspelade data Denna enhet kan manuellt kopiera bilder och ljud från intern HDD till externa inspelningsenheter. 1. Tryck på COPY eller klicka på ikonen i systemets verktygslist. Fönster för exportmeny visas. 2. Välj [Målenhet] och tryck på ENTER. 3. Använd a/d för att välja enhet att exportera. 4. Tryck på ENTER för att bekräfta. 5. Välj ett kanalnummer och tryck på ENTER. Upprepa detta steg för att välja flera kanaler. 6. Ställ in [Start Datum/Tid] och [Stopp Datum/Tid] för kopiering. a/d/w/s: Går till alternativen. a/d: Ställer in valt alternativ. ENTER: Väljer alternativ eller bekräftar inställningen. 7. Tryck på COPY eller klicka på [Exportera] ikonen för att påbörja export. Exporterade data kommer att auktoriseras av enheten innan de sparas och det kan enbart spelas upp med denna exklusiva spelare. Kontroller exportenheten innan du fortsätter. Du kan också använda COPY knappen på spelarens frontpanel för att exportera. Du kan exportera inspelade data enbart med live inställning. Om du har en extern enhet måste den externa enheten formateras. 1. Anslut den externa enheten till USB porten framtill eller baktill på DVR:n. 2. Välj [Formatera] ikonen och tryck sedan på ENTER. Fönster för bekräftelse visas efter att formatet har slutförts. 3. Välj [OK] och tryck på ENTER för att stänga fönstret. Kontrollera storleken på valda data och ledigt utrymme på den externa enheten. Om enheten inte har tillräckligt utrymme, skapa utrymme på enheten eller radera tidigare sparade data. Export kan inte genomföras under tiden som backup pågår. Du kan söka efter exporterade data med hjälp av medlevererad programvara för granskning. När du exporterar inspelad data, videodata, ljuddata, kommer systemloggen och händelseloggen också att exporteras. När du exporterar det inspelade data, kommer också programmet för granskning av export att exporteras i enhetens [Export Viewer] mapp. Exporterat datafilsnamn skapas automatiskt som [Channel name_export date_export time.exp]. Ta inte bort USB enheten under tiden export pågår då fel kan uppstå. Varningsmeddelande visas för förhållanden angivna nedan. När startdatum/tid och slutdatum/tid har samma värde. När startdatum/tid är senare än slutdatum/tid. Det finns inte tillräckligt diskutrymme för exporterade data. När du ställer in tid för data som inte finns. Externa media måste formateras på denna enhet för att förhindra funktionsfel. DVD+RW och DVD-RW skivor måste initieras innan de används. 3 Installation

26 26 Installation 3 Installation Konfigurationsmeny Egenskaperna och alternativen hos DVR:n konfigureras via en meny. Funktionerna hos denna enhet kan ställas in via en meny som visas på huvudskärmen. Du kan välja och ställa in funktioner genom att använda knapparna på frontpanelen och på fjärrkontrollen eller genom att använda musen ansluten till enheten. Enbart användare på administratörsnivå har åtkomst till setup menyn och kan konfigurera DVR:n. Första nivån Andra nivån Tredje nivån Hjälp meny Använda musen för att ställa in en meny Använda vänster eller höger musknappar för att ställa in menyn. Knapp Vänster musknapp Funktion Används för att välja ett alternativ eller för att minska ett värde. Om du dubbelklickar på knappen kan du se den valda kanalen i helskärmsbilden. Ställ in menyn och använd knapparna på frontpanelen eller knapparna på fjärrkontrollen. Frontpanel Fjärrkontroll Beskrivning Använd dessa knappar för att välja menyalternativ eller för att ställa in värdet på ett alternativ. Välj alternativ eller bekräfta inställningen. 1. Tryck på SETUP/ESC för att visa setup menyn. Återgå till tidigare meny eller nivå. 2. Använd w/s för att välja önskat menyalternativ och tryck sedan på ENTER för att ta fram undermenyn. 3. Använd w/s för att välja önskat undermenyalternativ och tryck sedan på ENTER för att visa inställningsalternativen. 4. Använd w/s för att välja önskat alternativ och tryck sedan på ENTER för det valda värdet. 5. Använd a/d för att välja önskad inställning och tryck sedan ENTER för att bekräfta ditt val. 6. Tryck på SETUP/ESC upprepat för att gå ur setup menyn. Om spara-meddelande visas, välj [OK] och tryck sedan ENTER för att spara inställningarna. När du använder funktionsmenyn med hjälp av fjärrkontrollen och knapparna på frontpanelen, används knapparna på samma sätt för att kontrollera funktionsmenyn. För att använda andra funktioner med hjälp av nummerknapparna på frontpanelen se nedan. 1. Tryck på SHIFT. Knappindikatorn lyser rött. 2. Välj den funktionsknapp du vill använda. All användning baseras på att du använder fjärrkontrollen. Höger musknapp Används för att öka värdet hos alternativet. 1. Klicka på ikonen för system i verktygslisten med vänster musknapp för att ta fram setup menyn. 2. Klicka på önskat alternativ med vänster musknapp för att visa andra och tredje nivån av menyalternativ. 3. Klicka på önskat alternativ med vänster musknapp. 4. Ställ in det värdet på det önskade alternativet. 5. Klicka på ikonen för att gå ur menyn. Om spara meddelande visas, klicka [OK] med vänster musknapp för att spara inställningen.

27 Installation 27 Systeminställningar TCP/IP v4 Egenskaper 3 DVR-namn: Ange DVR namnet genom att använda alfabetiska bokstäver och numeriska siffor upp till 21 tecken. Om du ställer in DVR namnet på koreanska eller japanska använd systeminställningsmenyn i LG Network Client program. Om du ställer in DVR namnet på koreanska eller japanska skall du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa DVR namnet korrekt. DHCP: Välj detta alternativ när DHCP server installeras i nätverket för att medge tilldelning av IP adress. Med denna inställning tilldelas IP adress automatiskt. IP address: Skriv in en IP adress. Subnet Mask: Skriv in en adress för subnet mask. Gateway: Skriv in en adress för gateway. Primär DNS: Skriv in primärt domännamn på server som översätter värdnamnet till en IP adress. Sekundär DNS: Skriv in en sekundär DNS serveradress som backup till den primära DNS adressen. TCP/IP v6 Installation Språk: Välj ett språk för setup menyn och informationsdisplayen. Knapp pip: Markerar genom att knappen piper. Knappljudet aktiveras när knapparna används. Video Format: Ställer in videoformatet på NTSC eller PAL beroende på vilket videosystemformat som du har. Om du ändrar videoformat, formateras hårddisken med det valda videoformatet. När hårddisken har formaterats, visas ett bekräftelsemeddelande. Välj [OK] och tryck på ENTER. Systemet startar om. Alla kameror måste kopplas bort innan du ändrar videoformat för att förhindra funktionsfel. Importera Konfiguration: Exportera konfigurationsdata från denna DVR till en USB sticka. Exportera Konfiguration: Importera konfigurationsdata för DVR:n från USB stickan. Fabriksinställning: Du kan ställa in DVR:n med fabriksinställningarna. Vissa alternativ kan inte återställas (datum, tid, sommartid, tidszon och lösenordsinställningar). Auto: Välj detta alternative för att tilldela IP adress automatiskt. IP address: Skriv in en IP adress. Subnet prefixlängd: Ange prefixlängd för Subnet. Ett IPv6 prefix anger del av adressen som används för routing eller för att identifiera adressomfattningen. Gateway: Skriv in en adress för gateway. Primär DNS: Skriv in primärt domännamn på server som översätter värdnamnet till en IP adress. Sekundär DNS: Skriv in en sekundär DNS serveradress som backup till den primära DNS adressen.

28 28 Installation Nätverk När du vill ändra DDNS värdnamn. Om du vill ändra det registrerade värdnamnet till ett nytt, gör som följer nedan. 1. Skriv in det nya värdnamnet i [Hostname]. 2. Tryck på [Updatera] knappen. Bekräftelsefönstret visas så att du kan ändra värdnamnet. 3. Klicka på [OK] knappen. När värdnamnet är rätt ändrat, kommer det nya värdnamnet att visas i [Registrerad Host]. Om värdnamnet inte ändras efter uppdatering, kontrollera nätverksanslutningen. Streaming (kontinuerlig ström av data) 3 Installation TCP/IP-port Nr.: Skriv in ett TCP/IP portnummer. Du kan se live övervakningsbilder via nätverket med hjälp av ett PC klientprogram. Standardport från fabrik för överföring av video och ljuddata är Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. Du kan välja denna port mellan och Webb-server Port Nr.: Skriv in portnummer för webbservern. Du kan avläsa en övervakningsbild över nätverket med en webbläsare. Typisk TCP port använd av HTTP är 80. Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. Du kan ställa in denna port 80 mellan och Ljud-port Nr.: Skriv in portnummer för ljud. Du kan välja denna port mellan och Bandbreddsbegränsning: Gå in via bredband för att ställa in datatrafiken. DDNS Tjänst: Ställs in för att aktivera DDNS funktionen. Denna fria tjänst är mycket användbar när den kombineras med LG DDNS Server. Det möjliggör för användaren att ansluta IP enheten genom att använda URL snarare än en IP adress. Detta löser också problemet med behovet av en dynamisk IP adress. Hostname: Skriv in det värdnamn som du vill använda. Du kan använda www, mail, http, ftp, com, lg, lge, lgddns, lgeddns, ddns som värdnamn. Registrerad Host: Det registrerade värdnamnet visas. Updatera: Registrera värdnamnet som du skrev in i [Hostname] för KG DDNS Server. Hur du registrerar DDNS värdnamn Du kan lätt använda LG DVR med DDNS funktionen. Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. Varje grupp som ex vis Ch1 till Ch8 och Ch9 till Ch16 ställs in med samma upplösning. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastigheten är antalet bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Om du vill ändra manuellt, hänvisas till nedan. NTSC PAL Upplösning Bildhastighet 352*240 1, 3, 5, 7.5, 10, *240 1, 3, 5, *480 1, 3 352*288 1, 3, 5, 6, 7.5, *288 1, 3, 5, 6 704*576 1, 3 När du använder DDNS funktionen för första gången efter att du köpt LG s DVR. 1. Visar setup meny för DVR. 2. Välj [System] > [Nätverk] alternativ. 3. Ställer in [DDNS Tjänst] alternativet. 4. Skriv in värdnamnet i [Hostname]. 5. Tryck på [Updatera] knappen. Om värdnamnsregistreringen slutförs på rätt sätt, kommer värdnamnet att visas i [Registrerad Host]. Om värdnamnet inte är registrerat efter uppdateringen, kontrollera nätverksanslutningen.

29 Installation 29 Datum/Tid Om NTP alternativet inte är inställt på detta system, kan det finnas ett glapp mellan systemets tid och den faktiska tiden. Att använda NTP rekommenderas. Kontroll 3 Datum: Välj aktuellt år, månad och dag. Tid: Välj aktuell tid. Datumformat: Välj det datumformat som skall visas. Tidsformat: Välj det tidsformat som skall visas. Tids zon: Välj tidszonen för det område där DVR:n installeras. Sommartid: Ställ in funktionen för sommartid. Sommartid Start: Välj startdatum för sommartid. Sommartid Stopp: Välj sluttid för sommartid. NTP Fjärrkontrolls-ID: Välj IR Remote ID för denna enhet. Om du använder flera system ställ in IR Remote ID för var och en av DVR enheterna. ID Fjärrkontroll: Välj ID för fjärrkontrollen till denna enhet. Om du använder flera system ställ in ID på fjärrkontrollen för varje DVR enhet. Du kan styra DVR:n med användning av LKD kontrollen. (För ytterligare detaljer hänvisas till LKD1000 användarhandbok) Installation Updatera Uppdateringsegenskaperna gör det möjligt för dig att uppgradera programvaran för DVR:n och lägga till/uppgradera TPZ protokoll. I detta fall raderas eller ersätts inte de nuvarande inställningarna för DVR:n under uppdateringsprocessen. NTP: Ställer in om du vill synkronisera DVR:ns datum och tid med motsvarande på NTP servern ((Network Time Protocol). Ange NTP serverns namn. Server: I de flesta fall välj publik server. DVR:n kommer att hämta medeltid bland 5 publika servrar (time.nist.gov, time-a.nist. gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org). Privat Tidsserver: Skriv in IP adress eller värdnamn för privat tidsserver. Synk Intervall: Du kan ställa in synkroniserade intervaller med NTP tidserver på 1 dag, 1 timma, 1 månad och 1 vecka. NTP-Test: Välj [NTP-Test] för att testa NTP servern. 1. Väljer uppdateringsmetod. 2. Väljer enhetens uppdateringsfil eller anger FTP servernamn.

30 30 Installation 3 Installation Om du väljer uppdateringsmetoden [LOKALT], kommer [FTPserver] alternativet att deaktiveras och [Enhet] alternativet att aktiveras. Och om du väljer uppdateringsmetoden [Nätverk], kommer [Enhet] alternativet att deaktiveras och [FTP-server] alternativet att aktiveras. 3. Välj [Sök] knappen och tryck på ENTER. Uppdateringsfilen visas i förteckningen. 4. Välj uppdateringsfil ur förteckningen. 5. Välj [Updatera] knappen och tryck på ENTER. Bekräftelsefönstret kommer upp. 6. Välj [OK] för att påbörja uppdateringsprocessen eller klicka på [Avbryt] för att avbryta och gå ur. Efter att uppdateringsprocessen är slutförd, visar systemet Restart (omstart) i systemets dialogruta. 7. Klicka på [OK] för att starta om DVR:n. Stäng inte av under uppdateringsprocessen för att förhindra att funktionsfel uppstår. Ta inte bort den externa enheten eller CD/DVD skivan för uppdatering medan uppdatering pågår. Kan förorsaka funktionsfel. Backup Uppskatta Storlek: Visar storleken på backup data och fritt utrymme på externa enheter. Starta Backup: För att starta backup. Radera Media: För att radera media. Omedelbar backup 1. Anslut backup USB enhet eller sätt in en skrivbar skiva i skivfacket för backup. 2. Välj partition som du vill köra backup på. 3. Välj INSTANT (omedelbar) bland schemaalternativen. 4. Välj backup enhet. 5. Välj tid datum, starttid, sluttid för backup. 6. Välj [Uppskatta Storlek] ikonen och tryck på ENTER. 7. Kontrollera storleken på data som valts och tillgängligt utrymme. Om enheten inte har tillräckligt utrymme, skapa utrymme på enheten eller radera tidigare sparade data. 8. Välj [Starta Backup] ikonen och tryck på ENTER för at t påbörja backup. 9. Gå ur setup menyn. Du kan kontroller backup status i verktygsfältet och se backup förloppet. Daglig/veckovis backup 1. Anslut USB enheten för backup. Du kan använda CD eller DVD skrivare för daglig eller veckovis backup. 2. Välj WEEKLY or DAILY (veckovis eller dagligen) bland schemaalternativen. 3. Välj backup enhet. 4. Skriv in datum och/eller tid för start av backup i schemats start alternativ. 5. Skriv in dag i veckan och/eller tid i Schema Start alternativet. 6. Skriv in dag i veckan och/eller tiden i Schema Stopp (sluttid). 7. Välj [Uppskatta Storlek] ikonen och tryck på ENTER. 8. Kontrollera storleken på data som valts och ledigt utrymme på USB enheten. Om USB enheten inte har tillräckligt fritt utrymme, byt USB enhet eller radera den anslutna USB enheten. Partitionsval: Välj en backup partition. Schema: Du kan ställa in ett backup schema. AV: Alla alternativ är deaktiverade. VECKOVIS eller DAGLIGEN: Backup data kommer automatiskt att sparas enligt inställningen. OMEDELBAR: Backup data sparas manuellt. Enhet: Välj backup enhet. Schema Start: Startdatum enligt inställt schema (en dag i veckan och tiden). Schema Datum: Skriv in backup tidsutsträckning. Skriv in datum då du vill köra backup. Schema Start: Skriv in startdag i veckan eller tid. Schema Stopp: Skriv in slutdag i veckan eller tiden.

31 Installation 31 Backup funktionen stöds inte av extern USB CD-ROM drivrutin. Tillgänglig extern enhet för backup. Enhet USB HDD (hårddisk) E-SATA HDD Mindre än 1 TB. Upp till 2 TB. Kapacitet Använd rekommenderad extern USB enhet för att förhindra funktionsfel (se sidan 70). CD-R, DVD-R or DVD+R skivor kan inte formateras. DVD+RW och DVD-RW skivor måste initieras innan de används. Externa media måste formateras på denna enhet för att förhindra funktionsfel. Du kan inte använda [Uppskatta Storlek], [Starta Backup] och [Radera Media] alternativen då backup pågår. Koppla inte bort den externa enheten medan backup pågår, detta kan orsaka funktionsfel. Om du formaterar extern media genom att använda PC med FAT32 kan media inte användas på denna enhet. Kontrollera storleken på valda data och ledigt utrymme på den externa enheten. Om enheten inte har tillräckligt utrymme, skapa utrymme på enheten eller radera tidigare sparade data. 1. Välj [Uppskatta Storlek] ikonen och tryck på ENTER. Storleken på valda data och fritt utrymme visas. 2. Välj [OK] och tryck på ENTER för att stänga fönstret. Du kan inte stoppa backup då backup pågår. Varningsmeddelande kommer upp under förhållanden som listas nedan. När starttid och sluttid har samma värde. När starttid är senare än sluttiden. När du ställer in tid för data som inte finns. När starttids och sluttidsinställningarna är felaktiga. Det finns inte tillräckligt utrymme för media. När den valda USB enheten är frånkopplad. Bränning av skiva utförs i en enda session med stängt format. Om du använder CD/DVD skrivare för backup, skapas en ISO bild och sedan skrivs backup data in på CD/DVD. Du kan se backup förloppet på systemets verktygslist. Den uppskattade datamängden för backup utgör enbart cirka storlek. Så du måste bereda tillräckligt utrymme för att undvika utrymmesbrist. Vid den schemalagda inspelningstiden kan du kontrollera status på backup i verktygsfältet. Då export av data pågår eller vid sökning efter backup data på extern USB startar inte backup. Efter att exporten eller sökning i backup är avslutad, återstartar schemalagda backup. När du ställer in schemalagd backup, beräknas storleken på backup data från inspelningsinställningarna i setup menyn. Om verklig datamängd överskrider den uppskattade datamängden, aktiveras inte schemalagd backup. Inställningar Kamera Kan.: Visar kanalnummer. Namn: Ställ in kanalnamnet med hjälp av alfabetiska bokstäver och numeriska siffror upp till 21 tecken. Om du ställer in DVR namnet på koreanska eller japanska använd systeminställningsmenyn i LG Network Client program. Om du ställer in namnet på koreanska eller japanska skall du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa namnet korrekt. Audio: Välj kanalen för ljudingång. Du kan lyssna från den valda ljudingångskanalen. Om du ställer in på ON för IP kanalen kan du höra ljudet från IP kameran. PTZ Inställningar av PTZ kameror anslutna via dataport på RS-485 terminalen. 3 Installation Kanal: Väljer den önskade kanalen för att ställa in ansluten PTZ kamera.

32 32 Installation IP Kamera 3 Installation Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska elle japanska för att visa kanalnamnet korrekt. Port: Väljer den anslutna dataporten på RS-485 terminal på bakpanelen. DATA 2 porten används för att kontrollera PTZ kamera ansluten till DVR:n eller för att kontrollera med användning av LKD1000 kontrollen. Om du vill använda PTZ kamera via DATA 2 porten skall du ställa in [ID Fjärrkontroll] på [INGEN]. Om du använder LKD kontrollen för att styra DVR:n via DATA 2 porten skall du ställa in nummer mellan 1 till 16 på [ID Fjärrkontroll]. Kontroll ID: Väljer PTZ kamera ID. Gör samma inställning som på PTZ kameran. Protokoll: Välj samma protokoll som stöds av PTZ kameran. Baud Hastighet: Väljer kommunikationshastigheten. PTZ Test: Efter inställning av PTZ kameran kan du testa pan/tilt (panorering/upp-ned) funktionen ATM/POS för den valda PTZ kameran. Du kan se testfönstret från förhandsvisningsfönstret på höger sida av PTZ testalternativet. a/d: Testa panoreringsriktningen. w/s: Testa upp-ned funktionen. Förteckning över stödda PTZ kameror återfinns på sidan 71. Kanal: Väljer önskad kanal för inställning av den anslutna IP kameran. Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa kanalnamnet korrekt. Säljare: Väljer leverantör av IP kameran ur rullgardinsförteckningen. Modellnamn: Skriv in IP kamerans modellnamn. Hostname: Skriv in kamerans IP adress. Användarnamn: Skriv in användare ID. Lösenord: Skriv in användarens lösenord. Port: Skriv in portnummer. Test: Välj [Test] för att testa anslutningen till IP kameran. Specifikation IP kamera som stöds. Säljare Specifikation Inspelningsinställning Video Codec Ljudinspelning och uppspelning Upplösning Stream PTZ Sensor/Rörelse indata LG, AXIS Beskrivning Kontinuerlig, ögonblicklig H.264 Baseline profil Stöd CIF, Half D1(2CIF), D1(4CIF), UXGA, 720p, 1080p Master-0 enbart för LG kamera Stöd Inget stöd Om upplösningen är over D1 kan du inte använda systemet för att se live bild och uppspelning på denna enhet. I detta fall bör du använda klientprogrammet.

33 Installation 33 ATM/POS Anslutande enhet: Välj gränssnittsenhet från rullgardinsförteckningen. INGEN: Väljer när ATM/POS enheten är direktansluten till DVR:n. AVE Hydra: Väljer när ATM/POS enheten är ansluten till DVR:n via AVE Hydra enhet. Om du ställer in AVE Hydra tonas alternativen ([Kamera], [Baud Hastighet], [Data Bits], [Stop Bits] och [Paritet] ned och ställs inte in. Kamera: Välj kameranummer för sökning med ATM/POS enheten. Baud Hastighet: Välj önskad parameter för att ställa in kommunikationshastighet mellan DVR och ATM/POS enheten. Data Bits: Välj databitsnummer för RS-485 kommunikation. Stop Bits: Välj önskad parameter. Stop-bit läggs till sist i datafilen vid asynkron kommunikation. Paritet: Välj önskad parameter. Paritetsbit läggs till datafilen för att utföra paritetskontroll. Lagring Normal Partition: Överskrivning av inspelning är möjlig för normal partition på HDD när den denna är full. Händelser partition: Skriva över inspelningar är möjligt för aktivitetspartitionen och aktivitetspartitionen på en HDD är full. AV: Använd inte överskrivning. Varna för allt: När HDD kapaciteten har överskridits visas ett varningsmeddelande. Automatisk Radering: Ställ in datum för automatisk radering. Om du ställer in datum för radering, kommer inspelade data att raderas med undantag av data som återfinns inom den valda tidsperioden. Den automatiska raderings (auto delete) funktionen aktiveras var 35e minut. Partitionera: Ställ in partitionsutrymmet för inspelning av aktiviteten. Rörelse och sensorinspelning av data sparas i partition området för händelser på hårddisken. Du bör skapa utrymme för händelser i partition området före inspelning av händelsen. Formatera: Initierar HDD (hårddisken). Alla data på hårddisken kommer att raderas. Sätt in: Använd den valda E-SATA lagringsenheten för inspelning av data. Ta ut: Använd den valda ESATA lagringsenheten för back-up av data. E-SATA lagring stöds: Du skall ändra lagringsformat för att använda E-SATA lagringsenhet för lagring av data. Om du trycker på den här knappen kommer systemet att starta om och ställa in lagringsformatet för E-SATA lagring. Om du ändrar värdet på partition för aktiviteter, raderas nuvarande inspelade data på HDD och partition ställs om. Partitionen kommer att formateras automatiskt och systemet startar om. Hur man formaterar HDD 1. Välj [Partitionera] alternativet och ställ in aktivitetspartitionhastigheten för aktiviteter på hårddisken. Om du ställer in aktivitetspartition på 60 %, ställs återstående utrymme om 40 % in för normal partition automatiskt. Händelser partition: För att spara utrymme på hårddisken för rörelse och inspelningsdata. Normal Partition: För att spara utrymme på hårddisken för ögonblickliga eller normala inspelningsdata. 2. Välj [Formatera] ikonen och tryck sedan på ENTER. 3. Välj [OK] och tryck på ENTER för att starta formatering. 3 Installation Lagring: Väljer E-SATA enhet eller internt enhetsnamn. Serienummer: Visar serienumret på den valda lagringsenheten. Skriva över: ALLA: Skriva över inspelningar är möjligt när den normala partitionen och aktivitetspartitionen av en HDD är fulla.

34 34 Installation Visa inställningar Kanalsammansättning OSD 3 Installation Kan.: Visar kanalnummer. Namn: Väljer önskad kanal. Du kan använda IP kanalen bara en gång. Kanal namn: Ställ in display eller ta bort kanalnamnet i kanalfönstret. Kanal Status: Ställ in display eller ta bort kanalstatus i kanalfönstret. Teckenstorlek: Väljer teckenstorlek lika med kanalnamnet och uppspelningstid som visats i kanalfönstret. Position: Väljer position för tecken lika med kanalnamnet och uppspelningstid som visats i kanalfönstret. Sekvens Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa kanalnamnet korrekt. Videojustering Du kan ställa in ljusstyrka, kontrast och färg för varje kamerakanal. Du kan se skärmbild med inställningarna i fönstret för förhandsvisning. Kanal: Väljer den önskade kanalen för inställning. Granska alla kanalerna sekventiellt i den valda skärmindelningsinställningen. Du kan inte välja sekventiell inställning med 16 split (LE5008/LE4008 serien: 8 split). Om du ändra skärmindelningsinställningen i sekventiell inställning, annulleras den sekventiella funktionen. Huvud Tid Inaktiv: Väljer kanalsekvenstid för huvudmottagaren. Spot Tid Inaktiv: Väljer kanalsekvenstid för spotmottagare. Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa kanalnamnet korrekt. Ljusstyrka: Ställ in värde för ljusstyrka från 0 till 100 för den valda kanalen. Kontrast: Ställ in värdet för kontrast från 0 till 100 för den valda kanalen. Färg: Ställ in värdet för färg från 0 till 100 för den valda kanalen. Återställ till standard: Ställer in standard inställningsvärde.

35 Installation 35 Inspelningsinställningar Schema En planerad inspelning kan aktiveras på förinställda tider med ett upprepningsmönster på valda veckodagar. DVR:n kan spela in enligt ett schema inställt av användaren. Den kan också spela in manuellt oavsett datum och tid. Inspelningen kan göras antingen kontinuerligt eller utlöst av en aktivitet (alarm eller rörelsedetektion). Bilden med inspelningsschemat visar en dag i veckan utvisande schemat för alla kanalerna över en 24 timmars period. För varje 1-timmes cellblock kan inspelningsmetoden specificeras. Inspelningsmetoden för varje block visas i färg för enkel visning. Kanalnummer Tidslinje Inspelningsinställning Inställning av inspelningsschemat för en typisk dag i veckan 1. Välj veckodag. 2. Välj önskad kanal för att programmera inspelning. 3. Välj tidcellblocket för varje starttid. 4. Tryck på ENTER eller klicka med vänster musknapp för att välja inspelningssätt. Cellblockens färg ändras automatiskt. Grå: Ingen planerad inspelning. Grön (kontinuerlig inspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. Röd (Inspelning av sensorutlöst aktivitet) Inspelningen startar automatiskt när sensoralarmet utlöses inom den bestämda tiden. Blått (Inspelning av rörelsedetekterad aktivitet): Inspelningen startar automatiskt när rörelse detekteras inom den bestämda tiden. Violett (Inspelning av text). Inspelningen startar automatiskt när textdata detekteras inom den bestämda tiden. Yellow (Sensor+rörelse utlöst inspelning): Inspelningen startar automatiskt vid signal från sensoralarm eller när rörelse har detekterats. Grön+Röd (Kontinuerlig inspelning av aktivitet + sensorutlöst aktivitet): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. Grön+Blå (Kontinuerlig inspelning av aktivitet + rörelseutlöst aktivitet): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När rörelsedetektion utlöses inom bestämd tid, ändra kontinuerlig inspelning till inspelning av rörelsedetekterad aktivitet och inspelning startar automatiskt. Grön+violett (Kontinuerlig + text spelas in): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När textdata kommer upp inom den bestämda tiden, ändra kontinuerlig inspelningsinställning till inspelning av text och inspelning startar automatiskt. Grön+Gul (Inspelning av kontinuerlig+sensorutlöst+röre lseutlöst aktivitet): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. Vid sensoralarm eller rörelsedetekterad aktivitet utlöser, ändra kontinuerlig inspelning till inspelning av rörelsedetekterad aktivitet och inspelning startar automatiskt. Gul+violett (Sensor+Rörelse+text inspelning): När sensor alarmsignal anger indata, har rörelse detekterats eller textdata och sedan startar inspelning automatiskt. Himmelsblått (Kontinuerlig+sensor+rörelse+tex t inspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När sensor alarmsignal anger indata, har rörelse detekterats eller så finns det text inom bestämd tid, ändra kontinuerlig inspelningsinställning till inställning för inträffad händelse och inspelning startar automatiskt. 3 Installation

36 36 Installation 5. Välj nästa cellblockstid från schemat för att bekräfta schematiden. 6. Tryck på ENTER eller vänsterklicka på musen upprepat för att välja grått för att ställa in sluttiden. Cellblocksinställningen markeras. Kontroll av Special Day Schedule List (schemaförteckning) 1. Tryck på [ZOOM -] när [Speciell dag] knappen väljs. Förteckning över special day schema visas. 2. Välj titel för special day på listan och tryck på ENTER. Titelfärgen ändras till orange. 3. Välj [Ändra] ikonen och tryck på ENTER för att redigera special day eller tryck ZOOM - för att radera special day schemat. 4. Tryck ESC för att gå ur special day schedule list. 3 Om inspelningsschema för special day förekommer med andra inspelningar är enbart inspelning av special day möjlig. Installation Kopiering av Recording Schedule (inspelningsschema) 7. Tryck på SETUP/ESC för att gå till föregående meny. Om spara-meddelande visas, välj [OK] och tryck sedan ENTER för att spara inställningarna. 8. Tryck på SETUP/ESC upprepat för att gå ur setup menyn. För att ställa in inspelningsschema för en speciell dag. Utöver veckoschemat kan upp till 10 speciella datum/tidsperioder definieras. För att konfigurera speciellt inspelningsschema, välj Specific Dates. 1. Välj [Speciell dag] knappen i menyn för planerad inställning. 2. Välj ett cellblock. 3. Tryck på [ZOOM +] knapp eller klicka på [Addera] ikonen i menyn för inställning av special day. Meny för inställning av special day visas. 4. Skriv in erforderlig information för år, månad och datum. w/s/a/d: Tryck för att gå till kolumnerna, [OK] eller [Avbryt] knapparna. a/d (eller vänster/höger musknapp): Ändrar värdet vid nuvarande position. 5. Använd w/s/a/d för att välja [OK] knapp och tryck på ENTER. Virtuell tangentbordsmeny visas. 6. Skriv in namnet på special day. Använd w/s/a/d för att välja ett tecken och tryck sedan på ENTER för att bekräfta valet. 7. Använd w/s för att välja [OK] ikonen och tryck sedan på ENTER för att markera datum för special day och återgå till menybilden för special day. 8. Välj schematid och ställ in inspelningsmetod för varje kanal. Kopiering från kanalens Recording Schedule Data (data inspelningsschema) Du kan kopiera kanalens schemadata till annan kanal(-er) inom vald veckodag. Du kan stoppa planerad inställning på IP kanalen. 1. Välj veckodag och tryck på ENTER. 2. Välj kanal som du vill kopiera. 3. Tryck COPY och meny för val av kanal visas. 4. Använd a/d för att gå till vänster eller höger kolumn och tryck sedan ENTER för att välja målkanal(-er). Du kan annullera den valda kanalen genom att trycka på ENTER. 5. Använd w/s för att välja [OK] och tryck sedan ENTER för att bekräfta ditt val. Genom att kopiera från Scheduled Data of the Day kan du kopiera den schemalagda veckodagen till en annan dag i veckan, veckodag och weekend med COPY knappen. 1. Välj dag i veckan som du vill kopiera. 2. Tryck på COPY och menyn för val av datum visas. 3. Använd a/d för att välja måldatum. 4. Använd w/s för att välja [OK] och tryck sedan ENTER för att bekräfta ditt val.

37 Installation 37 Normal Inställningar för normal inspelning. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastighet anger antalet inspelade bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Prealarm: An ge inspelningstid före händelse. När signal om händelse detekteras, registrerar DVR:n data före aktiviteten under inställningstiden. Postalarm: Ange inspelningstid efter aktivitet. När signal om aktivitet detekteras, registrerar DVR:n data efter aktiviteten under inställningstiden. Rörelse Inställningar för inspelning med rörelse. 3 Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastighet anger antalet inspelade bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Installation Vad gäller LE4000 seriens modeller är inställning av upplösning enbart möjlig i menyn för normalinställning. Varje grupp Ch1 till Ch4, Ch5 till Ch8, Ch9 till Ch12 och Ch13 till Ch16 ställs in med samma upplösning. Om du ändrar upplösning i normalalternativet, ändras upplösningen för Motion, Sensor, Text and Instant/Panic alternativen till samma upplösning. Sensor Inställningar för inspelning med sensor. Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. LE4000 seriens modeller är enbart display. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastighet anger antalet inspelade bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Prealarm: An ge inspelningstid före händelse. När signal om händelse detekteras, registrerar DVR:n data före händelsen under inställningstiden. Postalarm: Ange inspelningstid efter händelsen. När signal om händelse detekteras, registrerar DVR:n data efter händelsen under inställningstiden. Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. LE4000 seriens modeller är enbart display.

38 38 Installation Text Inställningar för textinspelning. Aktivitetsinställningar Sensor 3 Installation Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. LE4000 seriens modeller är enbart display. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastighet anger antalet inspelade bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Prealarm: An ge inspelningstid före händelse. När signal om händelse detekteras, registrerar DVR:n data före händelsen under inställningstiden. Postalarm: Ange inspelningstid efter händelsen. När signal om händelse detekteras, registrerar DVR:n data efter händelsen under inställningstiden. In: Fördröjer numret i ALARM-IN terminalen. Sensortyp: Sensorn kan ställas in antingen på N.O. (normalt öppen) eller N.C. (normalt stängd). Kamera: Välj den anslutna kamerakanalen till ALARM-IN terminalen. Relä Utgång: Välj alarm (relä) utgångsnummer för RELAY-OUT terminalen för utgående alarm (relä) signal. Förinställd: Välj förinställningsnummer. När inmatning aktiveras, rör sig kameran till det valda, förinställda läget och kamerabilden från detta läge visas på skärmen. Ögonblicklig/Panik Inställningar för instant/panic (ögonblicklig/panik) inspelning. Rörelse Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. LE4000 seriens modeller är enbart display. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastighet anger antalet inspelade bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Kanal: Välj kanal för inställning av rörelsedetektion. Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa kanalnamnet korrekt. Känslighet: Ställ in känslighetsnivån för området för rörelsedetektion. Känslighet kan ställas in från nivå 01 till 10 eller OFF (av).

39 Installation 39 Relä Utgång: Välj nummer för RELAY-OUT terminal för utgående alarm (relä) signal när rörelse detekteras. Område: Välj önskat område för rörelsedetektion i fönstret för förhandsvisning. w/s/a/d: Flyttar den gula cellboxen till en annan cellzon. ENTER: Väljer eller annullerar område för rörelsedetektion i aktuellt celläge. Tryck på ESC för att gå ur inställningar. Du kan välja område för rörelsedetektion genom att använda musen. För att välja område: Dra & släpp en cell till höger för att välja område för rörelsedetektion. För att annullera område: Dra & släpp en cellpunkt i ett valt cellområde till vänster för att annullera området för rörelsedetektion. Om belysningsförhållandena är dåliga och objektkonturerna är för otydliga för att kunna ses, oavsett känslighetsinställning, kan rörelseaktiviteten undgå upptäckt. Du måste kontrollera rörelseaktivitet före inställning. ATM/POS Meny för anslutning DVR:n kan ställas in för att reagera på textdata från enheter som ATM:s (Automated Teller Machines - bankomater) och POS (Point of Sale; i.e., cash registers - kassaapparater). Skärmen gör det möjligt för dig att konfiguera DVR:n för din indata. Avgränsare: Skriv in tecken som enheten använder för att indikera slutet på en rad. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten avseende tecken för radavgränsare. Bortse: Skriv in textsträngar som du vill att DVR:n skall ignorera. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten för textsträngar, som enheten sänder under en transaktion, för att du skall veta vilka som du inte vill skall spelas in. Time Out: Välj sluttid för inspelning. Relä Utgång: 01 till 04: Avger alarm (relä) signal via RELAY-OUT terminalen. När DVR:n detekterar textindata, utlöses utdatasignaler på alla associerade RELAY-OUT anslutningar. INGEN: Inte använd. ATM/POS Inspelningsinformation. Inställning av alternativ När överföringens start och överföringens slut är inställt. När överföringens start och överföringens slut inte är inställt. ATM/POS Inspelningsaktivitet Inspelning startar automatiskt när startdata för överföringen detekteras. När slutdata för överföringen detekteras stoppas inspelning efter larmtid. Inspelning startar automatiskt när data för överföringen detekteras. När data för överföringen inte detekteras stoppas inspelning efter larmtid och tiden du ställt in som Time out alternativ. 3 Installation Händelser Popup Indata Kanal: Välj sökkanalen för kameran. Om du ställer in kanalen på koreanska eller japanska ska du ställa in systemspråket på koreanska eller japanska för att visa kanalnamnet korrekt. Spot Monitor: Väljer händelsetyp för spotmottagaredisplay när händelsen aktiveras. Överföringsstart: Skriv in en startsträng för transaktion. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten för textsträng som enheten först sänder när en transaktion startar. Slut på överföring: Skriv in en slutsträng för transaktion. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten för textsträng som enheten sänder när en transaktion slutar.

40 40 Installation 3 Installation Notifiering Markerar när du önskar aktivera det valda alternativet. Om det valda meddelandealternativet är aktiverat, uppmärksamma användaren om informationen i valt alternativ via e-post. Sensor På: Skickar ett e-postmeddelande när en sensor indikerat. Rörelsedetektering: Skickar ett e-postmeddelande när en rörelsedetektion har inträffat. Text in: Skickar ett e-postmeddelande när text indata har detekterats. Admin Lösenordsbyte: Skickar ett e-postmeddelande när lösenordet för administratör har ändrats. Ingen Videosignal: Skickar ett e-postmeddelande när en videosignal från kameran har avbrutits på grund av ett kabelanslutningsfel eller ett funktionsfel hos kameran. Ström Av/På: Skickar ett e-postmeddelande när strömmen brutits. Disken Full: Skickar ett e-postmeddelande när hårddisken är full. Mail SMTP Port: Skriv in SMTP portnummer. Vanligaste porten för SMTP är 25. Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. Om du vill kan du ändra portnummer mellan 1 och Användarnamn: Skriv in användarnamn. Lösenord: Skriv in lösenord. TLS: Markeras då T LS (Transport Layer Security) funktionen används. E-postadress (1 till 3): Skriv in e-postadress. Du kan skriva in upp till 3 e-postadresser. E-post Test: Välj [E-post Test] för att prova skicka ett e-postmeddelande. SMTP server, SMTP portnr, användarnamn eller lösenordsinställningar är ej nödvändiga. DVR:n kan skicka e-post direkt utan användning av en SMTP server eller MTA (message transfer agent - meddelandeöverföring). I vissa fall bör alla e-postmeddelanden skickas till en specifik SMTP server. I sådana fall måste värdnamn och IP adress anges. För ytterligare detaljer om SMTP inställning fråga din nätverksadministratör och/eller e-post tjänsteleverantör. Larm Notifiering: Markeras för att meddela programmet för nödsituationer om enheten bearbetar information enligt din inställning för meddelanden. Hostname/Port: Skriv in värdnamnet och portnummer för programmet för nödsituationer. Standardport från fabrik för denna funktion är Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. Om du vill kan du ändra portnummer mellan och Du kan skriva in upp till 9 tecken för värdnamn och portnummer. Notifiering: Markerar att meddela användningsinformation enligt meddelandeinställningarna för e-post. SMTP Server: Skriv in SMTP serveradress. Om meddelandealternativet inte är markerat och SMTP servern är tom, kan inte SMTP port, användarnamn, lösenord och TLS alternativ ställas in.

41 Installation 41 Utgång Ljud Markerar när du vill aktivera det valda alternativet. 3 Relä avstängd ALARMBEKRÄFTELSE: Använd ALM.OFF knappen för att stoppa alarm. POST-ALARM TID: Alarm stoppas efter efter-alarm tid. Utgång systemalarm: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när systemet har något problem. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Förlust HDD (hårddisk), felindikering: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när HDD (hårddisken) har fel. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Förlust video felindikering: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när en videosignal från kameran har stoppats på grund av kabelfel eller kamerafel. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Förlust av fläkt, felindikering: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när fläkten är trasig. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Sensor: Avger ljud när en sensor aktiveras. Rörelse : Avger ger ett ljud när en rörelse detekteras. Text: Avger ett ljud när DVR:n detekterar text indata. System: Utlöser ett ljud när en kylfläkt inte går igång eller om det finns ett dåligt avsnitt på HDD. Installation

42 42 Installation Användarinställning Användare Du kan ställa in användarnamnet för valt användare ID. Gruppbemyndigande Du kan registrera en ny användargrupp med diverse åtkomsträttigheter. 3 Installation Grupp ID: Välj ID för gruppen för att tilldela rättigheter. GUEST: GÄST gruppen har begränsade rättigheter till systemet. Användare i denna grupp kan se live bilder och att ställa in lösenordsskyddade funktioner för huvud- och spotkanalerna. ADMINISTRATÖR: ADMINISTRATÖRS gruppen har obegränsade rättigheter i detta system. Användare i denna grupp kan använda alla funktioner. [Grupp 01] till [Grupp 08]: Användare i denna grupp kan ställa in funktionsrättigeter manuellt. Enheten har grundinställning för GUEST och ADMINISTRATÖR. Du kan ändra den initiala inställningen och gruppnamnet (GUEST och ADMINISTRATOR). 1. Välj [Användar ID] ur rullgardinsförteckningen. 2. Skriv in användarnamn för valt användare ID. 3. Välj användargrupp ur rullgardinsförteckningen. 4. Skriv in lösenordet. 5. Välj utloggningstid för autoanvändare ur rullgardinsförteckningen. 6. Tryck ESC knappen för att visa bekräftelsefönstret. 7. Välj [OK] för att spara inställningen eller [Avbryt] för att ta bort den. Om du ställer in användare ID till [ADMINISTRATÖR] kan du inte ändra [Användarnamn] och [Grupp] alternativ men du kan ändra lösenordet. Användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga. Gruppnamn: Om du använder ett gruppnummer och ett ID alternativ kan du registrera gruppnamnet. Skriv in gruppnamnet. Inställning, Sök/Spela, Exportera, PTZ, Ström Av, Ögonblicklig Inspelning: Ställ in rättigheterna för den valda gruppen. Markera alternativet för att aktivera det. HuvudKanal/Spot-Kanal: Väljer kanal för att medge drift för gruppanvändaren. LG logotype visas i den dolda kanalen(-erna).

43 Drift 43 4 Drift Omedelbar inspelning Bilder från en kamera spelas in på den interna hårddisken. Säkerställ att alla kameror är anslutna och att tid och datum har ställts in rätt. Innan du påbörjar inspelning, kontroller först inställningarna för repetitionsinspelning i inspelningsmenyn i setup och gör sedan inspelningsinställningarna. 1. Tryck på REC knappen och tryck sedan kanalknappen som du vill spela in. Inspelningsindikatorn lyser grönt i det valda kanalfönstret på huvudmottagaren. 2. Tryck på REC knappen och tryck sedan på kanalknappen som du vill stoppa inspelningen på. Om du stoppar omedelbar inspelning, ändras inspelningsinställnignen till schemalagd inspelning (Continuous/ Alarm/ Motion records). Om schema inte är inställt, slocknar knappindikatorn och typindikatorn för inspelning lyser med vitt ljus på den valda kanalbilden på huvudskärmen. Panikinspelning Du kan spela in alla kanaler samtidigt. Denna funktion aktiveras enbart för en live kanal. 1. Tryck på och håll REC knappen tills inspelningsindikatorn lyser grönt på alla live kanalskärmar. DVR:n startar inspelning. 2. Tryck på och håll REC knappen tills inspelningsindikatorn lyster vit på alla live kanalskärmar. DVR:n slutar spela in. Externa inspelningsenheter kan användas för kopieringsområden för bilder inspelade på hårddisken. Det är omöjligt att direkt spela in bilder på externa inspelningsenheter. Du kan spela in omedelbart med användning av vänster musknapp. 1. Flytta markören till önskad kanalbild på huvudskärmen. 2. Klicka på typindikatorn med vänster musknapp och inspelning påbörjas. Klicka en gång till och omedelbar inspelning stoppas och typindikatorn för inspelning ändras till schemalagd inspelning (Continuous/Alarm/ Motion record). Om schemaläggningen inte är inställd, lyser typindikatorn med vitt ljus. Du kan omedelbart spela in schemalagda kanaler som alarm, rörelse och kontinuerligt. När du väl stoppar omedelbar inspelning, ändras typindikatorn för inspelning till schemalagd inspelning. Du kan inte använda Instant and Continuous (omedelbar och kontinuerlig) inspelning under följande förhållanden. En HDD (hårddisk) är inte inkopplad. En HDD (hårddisk) är inte formaterad. Kanalen har ingen videoingång för display. Överskrivning är inställd på OFF or EVENT PARTITION (Av eller Aktivitetspartition) och normal partition är full. På HDD (hårddisken) inställningen är aktivitetspartitionen inställd på 100 %. Du kan inte använda Alarm and Motion inspelning under följande förhållanden. En HDD (hårddisk) är inte inkopplad. En HDD (hårddisk) är inte formaterad. Kanalen har ingen videoingång för display. Överskrivning är inställd på OFF or NORMAL PARTITION och aktivitetspartitionen är full. På HDD (hårddisken) inställningen är aktivitetspartitionen inställd på 0 %. Schemainspelning (Alarm/Motion - alarm/rörelse) är inte inställd. HDD (hårddisk) partition enligt typ av inspelning. Normal Partition: Det är på HDD (hårddisken) som data från kontinuerliga och omedelbara inspelningar lagras. När väl normalpartitionen är inställd på 0 % (aktivitetspartitionen är 100 %) kan du inte göra continuous or instant (kontinuerliga eller omedelbara) inspelningar. Händelser partition: Det är i utrymmet på HDD (hårddisken) som data från alarm och rörelseaktiviteter lagras. När väl aktivitetspartitionen är inställd på 0 % kan du inte spela in alarm och rörelseaktiviteter. Inspelningsprioritering Instant record > Alarm record > Motion record > Continuous (omedelbar > alarm > rörelse > kontinuerlig) inspelning. Varningsmeddelandet visas när problem med HDD inträffar under en inspelning. 4 Drift

44 44 Drift Ögonblicklig uppspelning 7. Tryck på STOP (Z) för att stoppa uppspelning och för att återgå till sökmenyn. 8. Tryck på SETUP/ESC för att gå ur [Date/Time] menyn. 4 Drift Det är möjligt att spela upp en inspelad bild utan att avbryta inspelningen. 1. Välj en kanal som du vill spela upp. 2. Tryck på ad (Spela) knappen för att spela upp inspelad fil under föregående 1 eller 2 minuters inspelning. Uppspelningsfilen kommer att visa i helskärmsfönstret. 3. Tryck på Z (STOP) knappen för att stoppa uppspelningen. Sökning och uppspelning De olika sökfunktionerna i denna enhet kan användas för att gå till början av den önskade bilden. När SEARCH knappen trycks ned visas sökmenyn. Datum och tidsökning Använd för att söka inspelad bild genom att ange datum, timma och minut. Använda calendar ikonen för att välja datum 1. Välj calendar ikonen och tryck sedan på ENTER. 2. Välj års eller månadskolumn och tryck sedan på ENTER. 3. Använd a/d knappen för att markera år och månad. 4. Tryck på ENTER för att bekräfta. 5. Använd w/s/a/d för att välja datum och tryck sedan på ENTER. 6. Välj [OK] knappen och tryck på ENTER för att bekräfta inställningarna. Under tiden som backup pågår kan du inte söka efter data på backup enheten. Ta inte ur USB enheten under tiden som backup sökningen från USB enheten pågår. Kan förorsaka funktionsfel. Inspelade data visas i tidsdiagrammet kommer att visas i olika färger beroende på typ av inspelning. Grön: Kontinuerlig inspelning. Röd: Sensorinspelning. Blå: Rörelsedetekteringsinspelning. Grå: Ingen inspelning. Violet: ATM/POS inspelning. Använd [ZOOM +] knappen för att se detaljerad tid i 6 timmars intervaller. Aktivitetssökning Sök efter en inspelad bild med hjälp av tid och typ av aktivitet. 1. Använd w/s knappen för att välja [Datum/Tid] ikonen och tryck sedan på ENTER. 2. Välj den önskade källenheten. Intern hårddisk: Spelar upp eller söker efter inspelat innehåll på den interna hårddisken (HDD). Source Device: Spelar upp eller söker backup innehåll på källenheten. 3. Ställ in år, månad, datum och tid. a/d: Gå till föregående eller nästa kolumn. w/s: Ändrar värdet vid nuvarande position. ENTER: Väljer kolumnen eller bekräftar inställningen. 4. Välj [Sök] ikonen och tryck sedan på ENTER. Sökresultatet visas. 5. Använd w/s knappen för att välja kanal och tryck på ENTER. Upprepa detta steg för att välja andra kanaler. 6. Tryck ad (Spela) knappen eller klicka på [Spela] ikonen för att starta uppspelning. Bilder(na) visas på huvudmottagaren. 1. Använd w/s knappen för att välja [Händelser] ikonen och tryck sedan ENTER. 2. Välj den önskade källenheten. 3. Ställ in år, månad, datum och tid. a/d: Gå till föregående eller nästa kolumn. w/s: Ändrar värdet vid nuvarande position. ENTER: Väljer kolumnen eller bekräftar inställningen.

45 Drift Använd w/s/a/d knappen för att välja kanal och tryck på ENTER knappen för att bekräfta valet. Om du vill välja alla kanalerna, markera [Alla Kanaler] alternativet. 5. Välj [Händelsetyp] och tryck sedan på ENTER. 6. Använd w/s för att välja aktivitetstyp och tryck sedan på ENTER. 7. Välj [Sök] ikonen och tryck sedan på ENTER. Aktivitetslistan visas. 8. Väljer inspelningsdata i händelseförteckningen och tryck sedan ad (Spela) knappen, klicka [Spela] eller dubbelklicka på vald data och starta uppspelning. Bilden visas på huvudmottagaren. 9. Tryck på STOP (Z) för att stoppa uppspelning och för att återgå till menyn med aktivitetslistan. 10. Tryck på SETUP/ESC upprepat för att gå ur menyn för aktivitetssökning. ATM/POS sökning Sök i information om inspelad text med ATM/POS enheten. Denna funktion är tillgänglig med backup data enbart i den externa enheten eller på extern hårddisk. Sökning efter bokmärken Sök efter önskad bild med hjälp av ett registrerat bokmärke med bokmärksfunktionen. 1. Använd w/s knappen för att välja [bokmärke] ikonen och tryck sedan på ENTER. 2. Välj inspelade data från listan och tryck ad (Spela), klicka på [Spela] eller dubbelklicka på valda data och starta uppspelning. Bilden visas på huvudskärmen. 3. Tryck på STOP (Z) för at stoppa uppspelning och för att återgå till menyn med bokmärkeslistan. 4. Tryck SETUP/ESC för att gå ur sökmenyn för bokmärken. Backup data kan inte spelas upp vid en bokmärkessökning. Du kan registrera ett bokmärke enbart vid uppspelning i enkel kanal. Om du tar bort bokmärke i förteckningen, välj inspelad data och tryck sedan på [Radera] knappen och sedan på ENTER. 1. Använd w/s knappen för att välja [ATM/POS] ikonen och tryck sedan på ENTER. 2. Välj den önskade källenheten. 3. Ställ in år, månad, datum och tid. a/d: Gå till föregående eller nästa kolumn. w/s: Ändrar värdet vid nuvarande position. ENTER: Väljer kolumnen eller bekräftar inställningen. 4. Använd w/s/a/d knappen för att välja kanal och tryck på ENTER knappen för att bekräfta valet. Om du vill välja alla kanalerna, markera [Alla Kanaler] alternativet. 5. Ställ in detaljerna i sökalternativet. Nummer: Visar det förinställda numret. Alternativ: Skriv in texten du söker. AND /OR : Välj Boolean funktionen när du använder textsökning och nummersökningsfunktionerna samtidigt. Value: Skriv in det nummer du söker. >, <, <=, =, >= (jämförandesymboler): Välj jämförandesymboler vid nummersökning. > För att hitta ett lägre värde än det inmatade värdet. < För att hitta ett högre värde än det inmatade värdet. <= För att hitta högre eller jämnt värde jämfört med det inmatade värdet. = För att hitta ett jämnt värde jämfört med det inmatade värdet. >= För att hitta lägre eller jämnt värde jämfört med det inmatade värdet. 6. Välj [Sök] ikonen och tryck sedan på ENTER. 7. Välj textdatan i förteckningen och tryck sedan på ad (Spela) knappen, klicka [Spela] eller dubbelklicka på den valda textdatan för att starta uppspelning. Bilden visas på huvudmottagaren. 8. Tryck STOP (Z) för at stoppa uppspelning och återgå till ATM/ POS meny med sökförteckning. 4 Drift

46 46 Drift Exportera sökning Sökning efter exporterade data i extern enhet eller på intern DVD- ROM enhet. Om du vill använda denna funktion, måste du ansluta den externa enheten eller sätta in en CD/DVD skiva med exporterade data annars kommer ett varningsmeddelande att visas. Kontroller exportenheten innan du fortsätter. 1. Använd w/s knappen för att välja [Smart] ikonen och tryck sedan på ENTER. Smart menyn visas. 2. Välj den önskade källenheten. 3. Ange datum, start, varaktighet, kanal och känslighetsalternativ. wsad: Gå till alternativen. w/s: Ändrar värdet vid nuvarande position. ENTER: Väljer alternative eller bekräftar inställning. 4. Ställ in rörelsemasksinställningen. Området växlar mellan aktiv och inaktiv varje gang du trycker på ENTER. Klicka på en punkt och dra & släpp till slutpunkten för att välja rörelsen med hjälp av musen. Aktiva områden markeras med rött. 5. Tryck på SETUP/ESC för att avbrya maskinställningen. 6. Välj [Sök] och tryck sedan på ENTER. Sökresultatet visas i listan. 4 Drift 1. Använd w/s knappen för att välja [Exportera] ikonen och tryck sedan på ENTER. 2. Välj den önskade källenheten. 3. Välj [Sök] ikonen och tryck sedan på ENTER. Meny med förteckning på exportfiler kommer upp. 4. Välj den exporterade filen i förteckning på exportfiler och tryck sedan på ad (Spela) knappen eller klicka på [Spela] för att starta uppspelning. Bilden visas på huvudmottagaren. 5. Tryck på STOP (Z) för att stoppa uppspelning och återgå till menyn med förteckning på exportfiler. Smart Sökning Du kan söka efter inspelade data genom att specificera villkoren för rörelsedetektering.

47 Drift 47 Funktioner tillgängliga under uppspelning Knapp Verktygsfält Fjärrkontroll Funktion Frontpanel Stoppar uppspelning. Pausar uppspelning. Hoppa till början av aktuella data inspelade på samma datum. (tryck och håll knappen under mer än 2 sekunder) 4 Tryck upprepat och välj erforderlig scanningshastighet. (dd, ddd, dddd, dddddeller aa, aaa, aaaa, aaaaa) Tryck upprepat för att spela upp bild-för-bild i pausinställning. Tryck för att spela upp bakåt eller för normal uppspelning. + Tryck på MARK vid en önskad punkt som skall markeras under uppspelning. Upp till 15 ställen kan markeras. Om du spelar in data inklusive som ingår i textinformation visas [TEXT] knappen i övre högra hörnet på skärmen i läget med uppspelning i helskärm. Du kan visa eller dölja texten genom att klicka på TEXT knappen. Du kan spela upp backup data eller exporterade data enbart med normal hastighet. Om du använder överhoppningsfunktionen vid bakåt uppspelning, hoppas en bild över. Flerkanalsuppspelning fungerar bara i datum/tid sökfunktionen. Om du dubbelklickar på kanalen under flerkanals uppspelning, kommer den valda kanalen att spelas upp på helskärm. Och om du dubbelklickar på kanalen under uppspelning med helskärmsinställning, sker återgång till föregående uppspelningsinställning. Drift Hoppa till sista 1 minuten av aktuella data som spelats in på samma datum. (tryck och håll knappen under mer än 2 sekunder.)

48 48 LG Network Client Program 5 LG Network Client Program Introduktion Komma igång 5 LG Network Client Program LG Network Client Program är ett program för IP-övervakning som arbetar med LG DVR för att tillhandahålla video, inspelningsinställningar och aktivitetshantering. Programvaran har funktioner för multipelsökning av inspelade aktiviteter. Fjärrsyn och uppspelning är också möjliga med hjälp av LG Network Client. Denna handbok innehåller instruktioner om hur man använder och hanterar LG Network Client i din nätverksmiljö. Viss kunskap om nätverksmiljöer skulle vara till nytta för läsaren. Skulle du behöva teknisk assistans var vänlig ta kontakt med vår auktoriserade återförsäljare. Rekommenderade krav på PC LG Network Client program måste installeras under operativsystemen för att få bästa prestanda och stabilitet. Objekt Krav Operativsystem Windows XP Professional Service Pack 2 eller högre CPU Webbläsare Minne Grafikkort Upplösning Nätverk Intel Pentium IV eller högre Microsoft Internet Explorer 6.0 eller högre 1 GB eller högre RAM 128 MB eller högre Video RAM (Använd senaste drivrutin för grafikkortet) 1024 x768 (with 32 bit color) eller högre 100 Megabit Network (Gigabit Network rekommenderas för större system) Före installation av programmet Beskrivningsbilderna kan skilja sig från ditt OS (Operativsystem) eller typ av webbläsare. Bilderna i denna användarhandbok är baserade på Windows XP Professional. Använd inte andra applikationer tillsammans med detta program. Detta kan leda till minnesbegränsning och funktionsfel i program. Kontrollera att LG DVR är anslutet(-na) till nätverket och att strömmen är påslagen. Installera LG Network Client på din PC Du kan installera LG Network Client programvara i följande steg. 1. Sätt in CD med Client Program, startar automatiskt. Om skivan inte startar automatiskt på din PC, öppna Client Program på CD:n och installera programmet manuellt. 2. Kör installationsfilen och installera programmen på din dator och följ instruktionerna på skärmen. [LG Emergency Agent] och [LG Export viewer] är program som kommer att installeras med installationen av LG Network Client. 3. Efter avslutad installation kommer du att återfinna programmen i Start menyn eller i din dator. Uppstartning av LG Network Client 1. Kör LG Network Client programmet. För att starta LG Network Client välj LG Network Client i Start > Programs > LG Electronics > LG Network Client > LG Network Client eller klicka på LG Network Client ikonen på ditt skrivbord. Lösenordet för programmet visas. 2. Skriv in lösenordet. (Notera att standard lösenord är ). 3. Klicka på [OK] knappen och LG Network Client fönstret kommer upp. Om du markerar [Auto-anslutning] alternativet kopplas LG Network Client programmet automatiskt upp nästa gång.

49 LG Network Client Program 49 LG Network Client översikt Fil Avsluta Backupsökning Stoppa och gå ur funktionen för sökning av backup. Välj Meny fliken Menylisten Menylisten Verktygslisten Displayfönster information Live fönster Fönster uppspelningskontroll Meny Undermeny Beskrivning Fil Lösenord nätverk Du kan ändra lösenordet för Network Client programmet. 1. Välj detta alternativ. Fönstret för lösenord för Network Client kommer upp. 2. Skriv in lösenord. 3. Klicka på [OK] för att bekräfta inställningarna. Spara som JPEG Sök Backup Du kan hämta och spara aktuell bild i filformat JPEG. 1. Spela upp inspelade data. 2. Pausa uppspelningen på önskat ställe under uppspelningen. 3. Välj detta alternativ. Exportfönstret för JPEG Export visas. 4. Ställ in alternativen. 5. Klicka på [Spara] knappen. Sök efter och spela upp backup data. 1. Välj ikonen för inställning av sökning. 2. Välj detta alternativ. Fönstret för sökning av backup visas. 3. Klicka på [Addera] knappen. 4. Skriv in ett namn. 5. Hitta och öppna backup filen. 6. Klicka på [OK] knappen. 7. Använd time line och knapparna för uppspelningskontroll för att spela upp backup data. Uppdatering mjukvara Avsluta Använd för att uppgradera DVR programvara eller lägga till/ uppgradera PTZ protokoll. 1. Logga in på Network Client programmet som en tillåten användare med grupprättigheter. 2. Klicka på detta alternativ. Inställningsfönstret för uppdatering visas. 3. Välj uppdateringsenhet ur förteckningen. Välj alla: Om du klickar på denna knapp väljs alla enheter i förteckningen. Rensa alla: Om du klickar på denna knapp tas alla valda enheter i förteckningen bort. 4. Hitta och öppna uppdateringsfilen. 5. Klicka på [Updatera] knappen för att starta uppdateringsprocessen. DVR:n kommer att starta om efter uppdateringen. 6. Klicka på [Avsluta] knappen. Gå ur programmet Vy OSD Kanalnummer: Visar eller tar bort kanalnumret i kanalfönstret. Sekvens (tidsintervall) Site-namn: Visar eller tar bort namnet på sidan i kanalfönstret. Kameranamn: Visar eller tar bort kameranamnet i kanalfönstret. Uppspelningstid: Visar eller tar bort datum/tid för datauppspelning i kanalfönstret. PTZ: Visar PTZ kamera ikonen i kanalfönstret. Audio: Visar ljudikon i kanalfönstret. Välj Alla: Visar alla OSD alternativ i kanalfönstret. Väljer sekvenser 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder eller 20 sekunder. Sekvensinställning Channel Sequence: Varje kanal på den valda sidan med sekvensinställning kommer att visas i sekvens. Site Sequence: Varje kanal på den inloggade sidan med sekvensinställning kommer att visas i sekvens. 5 LG Network Client Program

50 50 LG Network Client Program Vy Språk Välj språk för LG Network Client programmet. Upplösning Välj upplösning för LG Network Client programmet. Sök Visar arbetsutrymme för sökning. Med hjälp av denna sökfunktion kan du söka och spela upp inspelade data. 5 LG Network Client Program Videojustering 1. Använd : Märker upp för att aktivera videoinställning. 2. Ställer in ljusstyrka, kontrast och färginställningar i nuvarande uppspelningskanal. Ljusstyrka : Ställ in värdet för ljusstyrka från 0 till 100 i nuvarande uppspelningskanal. Kontrast : Ställ in värdet för kontrast från 0 till 100 i nuvarande uppspelningskanal. Färgton : Ställ in värdet för färgton från 0 till 100 i nuvarande uppspelningskanal. Mättnad : Ställ in värdet för mättnad från 0 till 100 i nuvarande uppspelningskanal. 3. Default set : Återställer videoinställning för alla uppspelningskanaler till grundinställningar. 4. Klicka på [OK] för att bekräfta inställningarna. Verktyg Anslutningsinformation Visar fönstren för anslutningsförteckningar. Add, Edit eller Delete är sidonamn eller gruppnamn i LG Network Client. Inställningar Export Skriv ut helskärm Delning Vy - cykler Du kan ställa in konfigurationen av den valda sidan via nätverket. Visar Export pop-up fönstren. När du klickar på PAUSE knappen för att pausa uppspelningen av inspelade data i den valda kanalen, aktiveras print ikonen (utskrifts). Du kan skriva ut en pausad bild ur inspelade data i den valda kanalen. Du kan se live fönster i fullskärmsläge. För att återgå till normalfönstret, klicka höger musknapp. När du klickar på ikonen ändras fönstret till delat fönster och om ikonen klickas igen ändras fönstret sekventiellt (utom 36 delat). Välj skärmdelningsläget. Granska kanalerna i sekvens. Du kan inte använda sekvensinställningen i 36-delning. E-Map Visar fönstren för E-Map popup. Denna funktion ger en visuell översikt på kameror i din miljöövervakning och använder importerade kartor. Hjälp Klient Information Visar information om nätverkets klientversion Displayfönstret för visning av information visar aktuellt datum och aktuell tid, användarinformation, och återstående HDD status av valt sidonamn. Verktygslisten Ikon Live Beskrivning Visar live arbetsutrymme. Kamera Visning: Du kan se övervakningskamerans bilder i fönstret(-ren) och kamerainformationen. Pan/Tilt/Zoom: Du kan kontrollera PTZ kameran. Log Visning: Du kan se systemets logglista. Favorit: Du kan spara aktuell konfiguration vad gäller kamerans synfält. Och det är också möjligt att återgå till föregående konfiguration vad gäller kamerans synfält. Markera kryssrutan för DVR tidsalternativ för att visa DVR servertid. DVR tidsalternativ aktiveras mer än LG Network Client Version V3.0.2 och DVR server version V Du kan välja DVR tid enbart i med live inställning. Fönster uppspelningskontroll Du kan spela upp inspelade data på den valda kanalen.

51 LG Network Client Program 51 Användning och inställningar Registrera sidonamnen eller gruppnamnet Första gången som LG Network Client startas bör du registrera ett sidonamn för att kontrollera det med LG Network Client programmet. Datorn som kör LG Network Client programmet måste finnas i samma nätverk som DVR:n. 1. Välj [Verktyg] > [Anslutningsinformation] alternativet i menyn. Anslutnings lista fönstret visas. 2. Efter att ha slutfört inställningarna klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningarna och då sedan ur fönstret. Det registrerade sido- eller gruppnamnet (-nen) visas med [Kamera Visning] fönstret. Skapa ett nytt gruppnamn 1. Klicka på [Lägg till grupp] knappen. Fönstret för [Lägg till grupp] visas. 2. Skriv in gruppnamnet. 3. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta det. Det registrerade gruppnamnet visas nu i Connection List (anslutningsförteckning). Redigera ett gruppnamn 1. Välj det aktuella gruppnamnet i Connection List. 2. Klicka på [Ändra] knappen. Fönstret för Edit Group visas. 3. Skriv över existerande gruppnamn med det nya namnet som du vill ha. 4. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta det. Ta bort en gruppmapp 1. Välj det aktuella gruppnamnet i Connection List. 2. Klicka på [Radera] knappen. Det valda gruppnamnet raderas. Borttagning av ett gruppnamn raderar även alla sidonamn inom gruppnamnet. Lägg till ett sidonamn 1. Klicka på [Lägg till] knappen. Fönstret Connection Setup visas. 2. Välj gruppnamnet i rullgardinsförteckningen. 3. Skriv in beskrivning av sidonamnet. 4. Välj modelltyp ur rullgardinsförteckningen. 5. Skriv in IP adress och värdnamn, som du skrev in i setup menyn för DDNS i DVR:n. Om du i stället har skrivit in servernamn i stället för IP adress. Bör du ställa in DDNS konfigurationen på rätt sätt i servern. Hänvisning till användarhandbok för servern för inställning av DDNS funktionen. Händelse Använd en statisk IP adress Användning av en dynamisk IP adress Hur hittar man IP adressen Kontrollera IP adressen i TCP alternativet i setup menyn för DVR:n. Du måste aktivera DHCP funktionen. 1. Tryck på INFO för att visa fönstret för systeminformation. 2. Kontrollera värdet för Network IP. Användning av DDNS funktionen DVR:n är ansluten till nätverket genom en bredbandsrouter Kontrollera det registrerade värdnamnet i setup menyn för DDNS. Du måste ställa in port nummer för utgående i inställningarna för bredbandsroutern. Hänvisning till användarhandbok för bredbandsrouter för mera detaljerade upplysningar. Om du använder flera DVR med bredbandsrouter måste du ställa in TCP/IP port nummer för varje DVR. 6. Skriv in TCP/IP port nummer för varje DVR. Om du inte gör detta ställs ett standardnummer in. 7. Skriv in användare ID och lösenord. Om du ställer in användare ID och lösenord kan du använda auto anslutningsfunktionen. 8. Klicka på [OK] knappen. Det registrerade sidonamnet visas i Connection List. Redigera sidonamnet 1. Välj det aktuella sidonamnet i Connection List. 2. Klicka på [Lägg till] knappen. Fönstret Connection Setup visas. 3. Ange gruppnamn, Typ, IP adress, port, användare ID, lösenord och klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningen. Du kan inte redigera ett sidonamn. Ta bort sidonamn 1. Välj det aktuella sidonamnet i Connection List. 2. Klicka på [Radera] knappen. Det valda sidonamnet raderas. Anslut DVR:n 1. Välj det registrerade sidonnamnet för att ansluta. 2. Högerklicka på sidonamnet. Välj [Anslut] alternativet. Sidonamnet ansluts automatiskt och sidonamnet aktiveras. Om sidonamnet inte har någon information om användare ID och/ eller lösenord, visas fönstret för fjärrinloggning. I sådant fall skriv in användare ID och lösenord. Om popup menyn Användar Logga in: Välj att ansluta DVR:n manuellt. Användar Logga ut: Välj att koppla bort sidonamnet. Anslut: Välj att ansluta DVR:n automatiskt. Du skall ställa in användare ID och lösenordsalternativet i inställningsmenyn för anslutning för att använda denna funktion. Koppla från: Välj att koppla bort sidonamnet. 3. Upprepa steg 1 till 2 för att ansluta annat sidonamn. Upp till 5 användare kan ansluta till DVR systemet med användning av LG Network Client programmet. Anslut gruppenhet 1. Välj det registrerade gruppnamnet för att ansluta det. 2. Högerklicka med musen på gruppnamnet. Välj [Anslut] alternativet. Varje sidonamn ansluts automatiskt och sidonamnet aktiveras i gruppnamnet. 3. Upprepa steg 1 till 2 för att ansluta annat gruppnamn. 5 LG Network Client Program

52 52 LG Network Client Program Koppla bort sidonamn eller gruppnamn 1. Välj aktuellt sidonamn eller gruppnamn. 2. Högerklicka med musen på sidonamnet eller gruppnamnet. Välj [Koppla från] alternativet. Sidonamnet kopplas bort och deaktiveras. 3. Upprepa steg 1 till 2 för bortkoppling. Använda Live funktionen Flik för kamerasynfält Konfigurering av kameravyn ställs in enbart första gången. Denna konfigurationsinställning memoreras för nästa gång och visas som den är. Om menyträd för kamerasynfält. Visar det registrerade sidonamnet eller gruppnamnet. Visar kamerainformationen. Visar kamerans kanalnamn. 5 LG Network Client Program 1. Välj fliken [Kamera Visning] i live inställning. 2. Välj det aktiverade sidonamnet och dubbelklicka med vänster musknapp och klicka på plusmärket för det registrerade sidonamnet. 3. Välj [Cameras] och dubbelklicka med vänster musknapp eller klicka på plusmärket. 4. Välj kanalnummer som du vill granska. 5. Klicka på kanalnummer och dra och släpp i läge i live fönstret. Om du väljer [Cameras] och drar och släpper i ett live fönster visas alla kanalerna. 6. Live bild visass i det valda fönstret. 7. Upprepa stegen 3 till 5 för att ställa in andra live fönster. Visar upplösningen. Visar bildhastighet för inspelning. Visar kvaliteten. Visar In Sensor information. Visar relä utdata information. Visar inspelningsinställning. Visar tillståndet för relä utdata. Visar ljudinformation. Visar om den anslutna sensorn är ON/OFF (PÅ/AV). Visar tillståndet hos relä utdata för den valda sensoringången. Visar tillståndet hos kameran för den valda sensoringången. Du kan kontrollera relä utdata med musknappen. 1. Klicka med höger musknapp på reläutgången. 2. Välj ON eller OFF alternativet (PÅ/ AV). 3. Det valda reläet aktiveras eller deaktiveras.

53 LG Network Client Program 53 Ögonblicklig uppspelning Det är möjligt att spela upp en inspelad bild utan att avbryta inspelningen. 1. Välj fliken [Kamera Visning] i live inställning. 2. Välj en kanal som du vill spela upp. 3. Välj datum. Dagen visas i blå text när det finns inspelade data. 4. Välj starttid för uppspelning. Vid användning av tidlinje för att söka starttid, använd ikonen för zoom in/ut för mera detaljerade sökningar (4 steg). 5. Välj hastighet för uppspelning. Använd skjutreglaget och välj uppspelningshastighet. 6. Påbörja uppspelning och använd dessa kontrollknappar. Flik för Pan/Tilt/Zoom (panorera/upp-ned/zoom) Du kan kontrollera PTZ kameror via nätverket. 1. Välj PTZ fönster för kamerakanal i inställning av kameravy. 2. Välj fliken Pan/Tilt/Zoom (panorera/upp-ned/zoom). 3. Använd knapparna på fjärrkontrollen för att kontrollera PTZ kameran. Om någon kontrollerar PTZ kameran med DVR:n kan du inte använda PTZ funktionen och vice versa. Denna funktion är tillåten för Administratörsgruppen och andra grupper som har PTZ rättighet. Klicka på denna knapp för att gå början. Klicka på denna knapp upprepade gånger för att spela upp bild för bild uppspelning bakåt. Klicka på denna knapp för att spela upp bakåt eller normal uppspelning. Klicka på denna knapp för att pausa uppspelning. Knapp Funktion Använd pan/tilt (panorera/ upp-ned) på kameran. Klicka på denna knapp för att stoppa uppspelning. Klicka på denna knapp upprepat för att spela upp bild för bild. Klicka på denna knapp för att gå till sista minuten av inspelade data. Klicka på denna knapp för att slå på eller av högtalaren för datorn. Högtalarknappen aktiveras när uppspelningshastighetsalternativet ställts in på 1 och live fönstret är inställt på delningsläge 1. Mikrofonikonen är inte aktiverad i uppspelningsläget. Om du inte vill spela upp med ljud, klicka på högtalarikonen för att stänga av (mute). Om du vill spela upp ljud måste live fönstret ställas in på delningsläge 1. Denna funktion är tillåten för Administratörsgruppen och andra grupper som har rättighet till Search/Play (söka/spela upp). Två-vägs ljudkontroller Två-vägs ljudfunktion sänder och tar emot ljudströmmar samtidigt i båda riktningarna. Du kan sända ljud till kameran genom att ansluta en mikrofon till datorn. Du kan också ta emot ljud från kameran via en ansluten högtalare på datorn. Dessa knappar aktiveras bara när live fönstret är inställt på delningsläge 1. PÅ AV PÅ AV Klicka på denna knapp för att slå på eller av högtalaren för datorn. Klicka på denna knapp för att sätta på och stänga av datormikrofonen. Bekräfta det förinställda läget. Välja hastighet för Pan/Tilt/ Zoom (panorering/upp-ned/ zoom). För att ställa in kamerazoom. För att manuellt ställa in kamerans fokus. För att manuellt ställa in kamerans bländare. Visar det förinställda numret. För att göra förinställning. För att registrera förinställda lägen. För att förflytta kameran till förinställt läge. För att radera ett lagrat förinställt läge. För att starta en genomgång av förinställda lägen. För att visa PTZ kamerans setup meny. Förinställda inställningar Förinställt läge utgör funktionen för att registrera kamerans övervakningslägen (förinställda lägen) kopplade till lägesnummer. Genom att knappa in lägesnummer, kan du förflytta kameran till förinställda lägen. För att aktivera denna funktion behöver du registrera PTZ kamerans förinställda lägen. 5 LG Network Client Program

54 54 LG Network Client Program Att registrera förinställda lägen 1. Flytta kameran till önskad punkt. 2. Klicka på [SET] ikonen. 3. Välj förinställt nummer som du önskar registrera. 4. Klicka på ikonen. Läge och dess nummer memoreras. 5. Upprepa stegen 1 till 4 för att lägga till ytterligare lägen. Använda loggflik för synfält Du kan se systemets logglista för det valda sidonamnet. 1. Välj fliken [Log Visning]. 2. Klicka på ikonen och välj dag. (De valbara dagarna visas med blå färg.) 3. Klicka på ikonen. Systemloggen visas i listan. Förinställda nummer från 0 till 255 är tillgängliga på denna enhet men antalet förinställningar skiljer sig beroende på PTZ kameran. 5 LG Network Client Program Ändra till en bild i ett förinställt läge Följande funktion är tillgänglig enbart för kameror försedda med förinställningsfunktion. Förinställningsfunktionen gör att det går att förflytta en kombinationskamera till ett programmerat förinställningsläge. Det är nödvändigt att programmera förinställda lägen i förväg på en kombinationskamera. 1. Klicka på [MOVE] ikonen. 2. Använd nummerknapparna för att skriva in det memorerade förinställda lägesindexnumret och klicka sedan på ikonen. Kameran förflyttar sig till förinställt läge och kamerabilden från detta läge syns på skärmen. Rensa förinställda lägen Du kan rensa de sparade förinställda lägena. 1. Klicka på [CLEAR] ikonen. 2. Använd sifferknappar för att skriva in det lagrade förinställda indexnumret och klicka sedan på för att ta bort förinställda lägen. This function may not be available depending on PTZ cameras. Flik favoriter Du kan se den aktuella konfigurationen för kamerans synfält. Denna favoritinställning är användbar för nästa gång det skall visas. Genomgång av de förinställda lägena. Du kan gå igenom alla förinställda lägen. 1. Klicka på [TOUR] ikonen. Alla registrerade förinställda lägen i kameran kommer att väljas ut och kamerans lägesbild kommer att växla till aktiv övervakning. 2. Du kan stoppa genomgången genom att klicka på [TOUR] ikonen. Setup för PTZ kameror Du kan anpassa kameran till dina behov genom att ställa in respektive alternativ i menyer. 1. Klicka på [SETUP] ikonen. Setup-menyn visar sig i det valda fönstret. 2. Använd pil och knapparna för att ställa in alternativen. Hänvisning till användarhandböcker för PTZ kameror för ytterligare detaljer. Vissa PTZ kameror fungerar inte korrekt med detta program. Lägg till favorit 1. Välj [Favorit] fliken. 2. Välj [Favorit] alternativet och högerklicka på musen. 3. Välj [Lägg till favorit] alternativet. Fönstret för [Lägg till favorit] visas. 4. Skriv in namnet på favoriten och klicka på [OK] knappen. Det inskrivna namnet visas under alternativet Favorites. Redigera favoriten 1. Välj det registrerade favoritnamnet och högerklicka på musen. 2. Välj [Redigera favorit] alternativet. Fönstret Edit Favorite visas. 3. Skriv över befintligt namn med det nya namnet. 4. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta det.

55 LG Network Client Program 55 Ta bort favoriten 1. Välj det registrerade favoritnamnet och högerklicka på musen. 2. Välj [Radera favorit] alternativet. Det valda favoritnamnet raderas. Flik för sökning av händelse Sök en inspelad bild med datum och aktivitetstyp. Använda sökfunktionen Fliken för sökning av datum/tid Använd för att söka inspelad bild genom att ange datum, timma och minut. Tidslinje Kolumnen för indata för tid Kontrollknappar uppspelning Visar valda kanalnummer. Markera när du vill granska från alla kamerakanalfönstren. 1. Välj fliken [Händelser Sökning]. 2. Klicka på ikonen och välj dag. (De valbara dagarna visas med blå färg.) 3. Välj kamerakanal för aktivitetssökning. 4. Välj starttiden. 5. Välj aktivitetstyp. 6. Klicka på ikonen. Aktiviteten visas. 7. Välj aktivitet ur aktivitetslistan. 8. Du kan spela upp sökta data med användning av kontrollknapparna för uppspelning. Sökning efter bokmärken Sök efter önskad bild med hjälp av ett registrerat bokmärke med bokmärksfunktionen. 5 LG Network Client Program 1. Välj fliken [Datum / Tid Sökning]. 2. Klicka på ikonen och välj dag. (De valbara dagarna visas i blå färg.) 3. Välj det aktiverade webbplatsnamnet och dubbelklicka med vänster musknapp eller klicka på plusmärket för det registrerade webbplatsnamnet. 4. Välj [Cameras] och dubbelklicka med vänster musknapp eller klicka på plusmärket. 5. Välj kanalnummer som du vill titta på. 6. Klicka på kanalnumret och dra och släpp i live fönsterläge. 4. Välj tid och använd kolumnerna för Time line och Time input för att söka registrerade data. 5. Spela upp de sökta data och använd kontrollknapparna för uppspelning. 1. Välj fliken [Bokmärkes Sökning]. 2. Klicka på ikonen. Alla bokmärkesdata visas i listan. 3. Välj data i listan. 4. Spela upp de sökta data och använd kontrollknapparna för uppspelning.

56 56 LG Network Client Program Flik för Smart Sökning Du kan söka efter inspelade data genom att specificera villkoren för rörelsedetektering. Flik för sökning av ATM/POS Sök i information om inspelad text med ATM/POS enheten. Denna funktion är tillgänglig med backup data enbart i den externa enheten eller på extern hårddisk. 5 LG Network Client Program 1. Välj fliken [Smart Sökning]. 2. Klicka på ikonen och välj dag. (De valbara dagarna visas i blå färg.) 3. Väj kamerakanal. 4. Välj starttiden med hjälp av tidslinjen. 5. Välj sluttiden. 6. Välj rörelsekänslighetsnivå och rörelseområde i displayfönstret med hjälp av musen. Välj hela området. Avbryt det valda området. 1. Välj fliken [Sök ATM/POS]. 2. Klicka på ikonen och välj dag. (De valbara dagarna visas i blå färg.) 3. Välj kamerakanal för aktivitetssökning. 4. Välj starttiden. 5. Ställ in detaljerna i sökalternativet. Enhet: Skriv in texten du söker. Comp.: Välj jämförandesymboler vid nummersökning. Beskaffenhet: Välj Boolean funktionen när du använder textsökning och nummersökningsfunktionerna samtidigt. Value: Skriv in det nummer du söker. Kolumn: Gå in i kolumnen. Rad: Gå in på raden. Återställning: Återställ alla poster. 6. Klicka på ikonen. 7. Spela upp de sökta data och använd kontrollknapparna för uppspelning. 7. Klicka på ikonen. Data från smart-sökningen visas. 8. Välj händelse ur listan. Valt område inom röd ruta. 9. Du kan spela upp sökta data med hjälp av knapparna för uppspelningskontroll.

57 LG Network Client Program 57 Använd funktionen för fjärrinställning Du kan ställa in DVR:ns konfiguration för ett valt sidonamn med hjälp av denna funktion. Systeminställningar Date/Time Datumformat: Välj det datumformat som skall visas. Tidsformat: Välj det tidsformat som skall visas. Tids zon: Detta alternativ är inte tillgängligt i clientprogrammet. Sommartid: Ställ in funktionen för sommartid. Start tid: Välj startdatum för sommartid. Stop tid: Välj sluttid för sommartid. Egenskaper DVR-namn: Skriv in namn på DVR. Du kan ställa in DVR namnet som koreanskt eller japanskt. Hänvisning till följande inmatning av maximalt antal tecken. Du kan ange namnet genom att använda alfabetiska bokstälver och numeriska siffror upp till 21 tecken. Du kan ange tecken med maximalt 21 bytes när du använder en kombination av koreanska/japanska/ engelska osv. Språk: Välj språk för setup menyn och informationsdisplay på DVR:n. Knapp pip: Markerar genom att knappen piper. Knappljudet aktiveras när knapparna används. NTP NTP: Ställer in om du vill synkronisera DVR:ns datum och tid med motsvarande på NTP servern ((Network Time Protocol). Ange NTP serverns namn. Tids Server: I de flesta fall välj publik server. DVR:n kommer att hämta medeltid bland 5 publika servrar (time.nist.gov, time-a. nist. gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org). Privat Tidsserver: Skriv in IP adress eller värdnamn för privat tidsserver. Synk Intervall: Du kan ställa in synkroniserade intervaller med NTP tidserver på 1 dag, 1 timma, 1 månad och 1 vecka. Nätverk Dessa alternativa inställningar är inte tillgängliga i klientprogrammet förutom [Bandbreddsbegränsning] alternativet. Bandbreddsbegränsning: Gå in via bredband för att ställa in datatrafiken. DDNS Dessa alternativa inställningar är inte tillgängliga i klientprogrammet. Streaming (kontinuerlig ström av data) 1. Klicka på [Inställning] knappen för att visa fönstret för konfiguration av Network Streaming. Kan.: Visar kanalnummer. Upplösning: Välj upplösning för inspelning. Varje grupp som ex vis Ch1 till Ch8 och Ch9 till Ch16 ställs in med samma upplösning. Kvalitet: Väljer kvalitet för inspelningsbild. Bildhastighet: Väljer bildhastigheten. Bildhastigheten är antalet bilder per sekund. Bildhastigheten ställs automatiskt in efter upplösning. Om du vill ändra manuellt, hänvisas till nedan. Upplösning Bildhastighet 352*240 1, 3, 5, 7.5, 10, 15 NTSC PAL 704*240 1, 3, 5, *480 1, 3 352*288 1, 3, 5, 6, 7.5, *288 1, 3, 5, 6 704*576 1, 3 2. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningarna. Inställningar Kamera Kanal: Välj kanalnumret. Namn: Skriv in kanalnamnet och använd upp till 20 tecken. 5 LG Network Client Program

58 58 LG Network Client Program Visa inställningar 5 LG Network Client Program Du kan ställa in kanalnamnet på koreanska eller japanska. Hänvisning till följande inmatning av maximalt antal tecken. Du kan ange namnet genom att använda alfabetiska bokstälver och numeriska siffror upp till 21 tecken. Du kan ange tecken med maximalt 21 bytes när du använder en kombination av koreanska/japanska/ engelska osv. Audio: Välj kanalen för ljudingång. Du kan lyssna från den valda ljudingångskanalen. Om du ställer in på ON för IP kanalen kan du höra ljudet från IP kameran. IP Kamera Kanal: Väljer önskad kanal för inställning av den anslutna IP kameran. Säljare: Väljer leverantör av IP kameran ur rullgardinsförteckningen. Modellnamn: Skriv in IP kamerans modellnamn. Hostname: Skriv in kamerans IP adress. Användarnamn: Skriv in användare ID. Lösenord: Skriv in användarens lösenord. Port: Skriv in portnummer. ATM/POS Setting Interface Device: Välj gränssnittsenhet från rullgardinsförteckningen. Kamera: Välj kameranummer för sökning med ATM/POS enheten. Hastighet: Välj önskad parameter för att ställa in kommunikationshastighet mellan DVR och ATM/POS enheten. Data Bits: Välj databitsnummer för RS-485 kommunikation. Stop Bits: Välj önskad parameter. Stop-bit läggs till sist i datafilen vid asynkron kommunikation. Paritet: Välj önskad parameter. Paritetsbit läggs till datafilen för att utföra paritetskontroll. Lagring Skriva över: Alla: Skriva över inspelningar är möjligt när den normala partitionen och aktivitetspartitionen av en HDD är fulla. Normal Partition: Överskrivning av inspelning är möjlig för normal partition på HDD när den denna är full. Händelser partition: Skriva över inspelningar är möjligt för aktivitetspartitionen och aktivitetspartitionen på en HDD är full. På: Använd inte överskrivning Varna för allt: När HDD kapaciteten har överskridits visas ett varningsmeddelande. Automatisk Radering: Ställ in datum för automatisk radering. Om du ställer in datum för radering, kommer inspelade data att raderas med undantag av data som återfinns inom den valda tidsperioden. Den automatiska raderings (auto delete) funktionen aktiveras var 35e minut. Händelser partition: Detta alternativ är inte tillgängligt i clientprogrammet. Kanal: Väljer den önskade kanalen för inställning. Kanalsammansättning Namn: Väljer önskad kanal. PTZ Inställningar av PTZ kameror anslutna via dataport på RS-485 terminalen. Port: Väljer den anslutna dataporten på RS-485 terminal på bakpanelen. DATA 2 porten används för att kontrollera PTZ kamera ansluten till DVR:n eller för att kontrollera med användning av LKD1000 kontrollen. Om du vill använda PTZ kamera via DATA 2 porten skall du ställa in [ID Fjärrkontroll] på [INGEN]. Om du använder LKD kontrollen för att styra DVR:n via DATA 2 porten skall du ställa in nummer mellan 1 till 16 på [ID Fjärrkontroll]. Kontroll ID: Väljer PTZ kamera ID. Gör samma inställning som på PTZ kameran. Protokoll: Välj samma protokoll som stöds av PTZ kameran. Baud Hastighet: Väljer kommunikationshastigheten. Videojustering Du kan ställa in ljusstyrka, kontrast och färg för varje kamerakanal. Du kan se skärmbild med inställningarna i fönstret för förhandsvisning. Ljusstyrka: Ställ in värde för ljusstyrka från 0 till 100 för den valda kanalen. Kontrast: Ställ in värdet för kontrast från 0 till 100 för den valda kanalen. Färg: Ställ in värdet för färg från 0 till 100 för den valda kanalen. Rörelse inställning Känslighet: Ställer in känslighetsnivån för det tillskapade rörelsedetektionsområdet. Relä Utgång: Välj nummer för RELAY-OUT terminal för utgående alarm (relä) signal när rörelse detekteras. Area: Rörelsedetektionsområde, inställt som standard från fabriken, är inställt för att täcka hela området. Du kan ändra område genom att använda musen på skärmen för förhandsvisning. Välj område: Klicka en gång med vänster musknapp, dra & släpp vid slutpunkten. Rensa område: Klicka på startpunkten med höger musknapp och dra & släpp på slutpunkten.

59 LG Network Client Program 59 Om du vill visa rutnätet, markera [Visa Rutnät] alternativet. Om du vill visa hela området, klicka på [Sätt alla] knappen eller klicka på [Rensa alla] knappen för att rensa hela området. Sekvens Granska alla kanalerna sekventiellt i den valda skärmindelningsinställningen. Du kan inte välja sekventiell inställning med 16 split (LE5008/LE4008 serien: 8 split). Om du ändra skärmindelningsinställningen i sekventiell inställning, annulleras den sekventiella funktionen. Huvud Tid Inaktiv: Väljer kanalsekvenstid för huvudmottagaren. Spot Tid Inaktiv: Väljer kanalsekvenstid för spotmottagare. OSD Kanal namn: Ställ in display eller ta bort kanalnamnet i kanalfönstret. Kanal Status: Ställ in display eller ta bort kanalstatus i kanalfönstret. Teckenstorlek: Väljer teckenstorlek lika med kanalnamnet och uppspelningstid som visats i kanalfönstret. Position: Väljer position för tecken lika med kanalnamnet och uppspelningstid som visats i kanalfönstret. Inspelningsinställningar 1. Välj veckodag. 2. Markera önskat inspelningsalternativ. N : Ingen planerad inspelning. C (Kontinuerlig inspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. S (Sensor utlöser aktivitetsinspelning): Inspelning påbörjas automatiskt när sensoralarm utlöser på en bestämd tid, M (Rörelseaktivitet utlöser inspelning): Inspelningen startar automatiskt när rörelse detekteras inom den bestämda tiden. T (Inspelning av text). Inspelningen startar automatiskt när textdata detekteras inom den bestämda tiden. S+M (Sensor+rörelse utlöst inspelning): Inspelning påbörjas automatiskt när sensoralarmsignal utlöser eller rörelse har detekterats. C+S (Kontinuerlig+sensor utlöst aktivitetsinspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När sensoralarm utlöses inom bestämd tid, ändra kontinuerlig inspelning till inspelning av sensorutlöst aktivitet och inspelning startar automatiskt. C+M (Kontinuerlig+rörelse utlöst aktivitetsinspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När rörelsedetektion utlöses inom bestämd tid, ändra kontinuerlig inspelning till inspelning av rörelsedetekterad aktivitet och inspelning startar automatiskt. C+T (Kontinuerlig + text spelas in): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När textdata kommer upp inom den bestämda tiden, ändra kontinuerlig inspelningsinställning till inspelning av text och inspelning startar automatiskt. C+S+M (Kontinuerlig+sensor+rörelse utlöst aktivitetsinspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. Vid sensoralarm eller rörelsedetekterad aktivitet utlöser, ändra kontinuerlig inspelning till inspelning av rörelsedetekterad aktivitet och inspelning startar automatiskt. S+M+T (Sensor+Rörelse+text inspelning): När sensor alarmsignal anger indata, har rörelse detekterats eller textdata och sedan startar inspelning automatiskt. C+S+M+T (Kontinuerlig+sensor+rörelse+text inspelning): Inspelning startar automatiskt vid den förinställda tiden. När sensor alarmsignal anger indata, har rörelse detekterats eller så finns det text inom bestämd tid, ändra kontinuerlig inspelningsinställning till inställning för inträffad händelse och inspelning startar automatiskt. 3. Välj önskad kanal för att programmera inspelning. 4. Klicka på startid cellblocket och dra & släpp för att välja tidsperiod cellblock. Eller Klicka på starttids cellblock för en kanal och dra & släpp tvärs kanalerna för att välja tidblocks period för flerkanalsinställning samtidigt. Färgen på cellblocken kommer att förändras. Planera daginställningarna 1. Välj källdag för kopiering. 2. Klicka på [Kopiera Schema] knappen för att visa kalenderfönstret. 3. Välj destinationsdagen från dag i veckan, veckodag eller weekend alternativ. 4. Klicka på [Kopiera] knappen på den dag du vill kopiera till dagplaneringskalendern. Gör kanalinställningarna för kopiering 1. Välj dagen. 2. Klicka på [Kopiera Schema] knappen för att visa kalenderfönstret. 3. Välj källkanalen. 4. Välj destinationskanalen. 5. Klicka på [Kopiera] knappen i alternativet för kanalkopiering till dataplaneringskanalen. Planera konfigurationsinställningarna 1. Klicka på en av knapparna för att visa fönstret för inspelningsinställningar. 2. Ställ in detaljalternativen. 3. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningarna. För att lägga till en speciell dag 1. Markera [Special dag] alternativet. 2. Klicka på [Addera] knappen. 3. Skriv in namnet på special day. Du kan ställa in namnet på koreanska eller japanska. 5 LG Network Client Program

60 60 LG Network Client Program 5 LG Network Client Program 4. Välj datum för den speciella dagen och klicka på [Addera] knappen. Special day läggs till i listan. 5. Markera önskat inspelningsalternativ. 6. Ställ in programtid för varje kanal(er). För att redigera speciell dag 1. Välj speciell dag ur förteckningen. 2. Klicka på [Ändra] knappen. 3. Välj datum för ändring av speciellt dagsprogram och klicka på [Ändra] knappen. 4. Ändra programiden för varje kanal(er). För att ta bort speciell dag 1. Välj speciell dag ur förteckningen. 2. Klicka på [Radera] knappen. Aktivitetsinställningar Sensor 1. Klicka på [Inställning] knappen. 2. Ställ in nedanstående alternativ. In: Fördröjer numret i ALARM-IN terminalen. Sensortyp: Sensorn kan ställas in antingen på N.O. (normalt öppen) eller N.C. (normalt stängd). Kamera: Välj den anslutna kamerakanalen till ALARM-IN terminalen. Utgång: Välj alarm (relä) utgångsnummer för RELAY-OUT terminalen för utgående alarm (relä) signal. Förinställd: Välj förinställningsnummer. När inmatning aktiveras, rör sig kameran till det valda, förinställda läget och kamerabilden från detta läge visas på skärmen. 3. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningarna. ATM/POS Meny för anslutning DVR:n kan ställas in för att reagera på textdata från enheter som ATM:s (Automated Teller Machines - bankomater) och POS (Point of Sale; i.e., cash registers - kassaapparater). Skärmen gör det möjligt för dig att konfiguera DVR:n för din indata. Indata Kanal: Välj sökkanalen för kameran. Överföringsstart: Skriv in en startsträng för transaktion. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten för textsträng som enheten först sänder när en transaktion startar. Slut på överföring: Skriv in en slutsträng för transaktion. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten för textsträng som enheten sänder när en transaktion slutar. Avgränsare: Skriv in tecken som enheten använder för att indikera slutet på en rad. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten avseende tecken för radavgränsare. Bortse: Skriv in textsträngar som du vill att DVR:n skall ignorera. Hänvisning till dokumentation från tillverkaren av enheten för textsträngar, som enheten sänder under en transaktion, för att du skall veta vilka som du inte vill skall spelas in. Time Out: Välj sluttid för inspelning. Relä Utgång: 01 till 04: Avger alarm (relä) signal via RELAY-OUT terminalen. När DVR:n detekterar textindata, utlöses utdatasignaler på alla associerade Alarm-Out anslutningar. Av: Inte använd. ATM/POS Inspelningsinformation. Inställning av alternativ När överföringens start och överföringens slut är inställt. När överföringens start och överföringens slut inte är inställt. ATM/POS Inspelningsaktivitet Inspelning startar automatiskt när startdata för överföringen detekteras. När slutdata för överföringen detekteras stoppas inspelning efter larmtid. Inspelning startar automatiskt när data för överföringen detekteras. När data för överföringen inte detekteras stoppas inspelning efter larmtid och tiden du ställt in som Time out alternativ. Händelser Popup Spot Monitor: Väljer händelsetyp för spotmottagaredisplay när händelsen aktiveras. Mail 1. Klicka på [Inställning] knappen. 2. Ställ in nedanstående alternativ. Notofikation: Markerar att meddela användningsinformation enligt meddelandeinställningarna för e-post. Om meddelandealternativet inte är inställt, kan inte andra alternativ ställas in. SMTP Server: Skriv in SMTP serveradress. SMTP Port No.: Skriv in SMTP portnummer. Vanligaste porten för SMTP är 25. Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. Om du vill kan du ändra portnummer mellan 1 och Användarnamn: Skriv in användarnamn. Lösenord: Skriv in lösenord. TLS: Markeras då T LS (Transport Layer Security) funktionen används. Mail Address (1 till 3): Skriv in e-postadress. Du kan skriva in upp till 3 e-postadresser.

61 LG Network Client Program 61 SMTP server, SMTP portnr, användarnamn eller lösenordsinställningar är ej nödvändiga. DVR:n kan skicka e-post direkt utan användning av en SMTP server eller MTA (message transfer agent - meddelandeöverföring). I vissa fall bör alla e-postmeddelanden skickas till en specifik SMTP server. I sådana fall måste värdnamn och IP adress anges. För ytterligare detaljer om SMTP inställning fråga din nätverksadministratör och/eller e-post tjänsteleverantör. 3. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningarna. Notifikation Markerar när du vill aktivera det valda alternativet. Om det valda meddelandealternativet är aktiverat, uppmärksamma användaren om informationen i valt alternativ via e-post. Sensor På: Skickar ett e-postmeddelande när en sensor indikerat. Motion Detect: Skickar ett e-postmeddelande när en rörelsedetektion har inträffat. Text in: Skickar ett e-postmeddelande när text indata har detekterats. Admin Lösenordsbyte: Skickar ett e-postmeddelande när lösenordet för administratör har ändrats. Ingen Signal: Skickar ett e-postmeddelande när en videosignal från kameran har avbrutits på grund av ett kabelanslutningsfel eller ett funktionsfel hos kameran. Ström Av/På: Skickar ett e-postmeddelande när strömmen brutits. Disk Full: Skickar ett e-postmeddelande när hårddisken är full. Ljud Markerar när du önskar aktivera det valda alternativet. Sensor: Avger ljud när en sensor aktiveras. Rörelse: Avger ger ett ljud när en rörelse detekteras. Text: Avger ett ljud när DVR:n detekterar text indata. System: Utlöser ett ljud när en kylfläkt inte går igång eller om det finns ett dåligt avsnitt på HDD. Larm 1. Klicka på [Inställning] knappen. 2. Ställ in nedanstående alternativ. Notifikation: Markeras för att meddela programmet för nödsituationer om enheten bearbetar information enligt din inställning för meddelanden. Hostname/Port: Skriv in värdnamnet och portnummer för programmet för nödsituationer. Standardport från fabrik för denna funktion är Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. Om du vill kan du ändra portnummer mellan och Du kan skriva in upp till 9 tecken för värdnamn och portnummer. 3. Klicka på [OK] knappen för att bekräfta inställningarna. Utgång Relä avstängd Alarm Godkänt: Använd ALM.OFF knappen för att stoppa alarm. Post Alarm tid: Alarm stoppas efter efter-alarm tid. Utgång systemalarm: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när systemet har något problem. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Förlust HDD (hårddisk), felindikering: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när HDD (hårddisken) har fel. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Förlust video felindikering: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när en videosignal från kameran har stoppats på grund av kabelfel eller kamerafel. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Förlust av fläkt, felindikering: Avger alarm (relay) signal via det valda terminalnumret när fläkten är trasig. Om du inte använder denna funktion, välj [INGEN] alternativet. Användarinställning Gruppbemyndigande Du kan registrera en ny användargrupp med diverse åtkomsträttigheter. Grupp ID: Välj ID för gruppen för att tilldela rättigheter. Gäst: GÄST gruppen har begränsade rättigheter till systemet. Användare i denna grupp kan se live bilder och att ställa in lösenordsskyddade funktioner för huvud- och spotkanalerna. Administratör: ADMINISTRATÖRS gruppen har obegränsade rättigheter i detta system. Användare i denna grupp kan använda alla funktioner. [Grupp 01] till [Grupp 08]: Användare i denna grupp kan ställa in funktionsrättigeter manuellt. GÄST och ADMINISTRATÖRS grupperna ställs initialt in med rättighet till alla funktioner. Du kan ändra den initiala inställningen och gruppnamnet (GUEST och ADMINISTRATOR). 5 LG Network Client Program

62 62 LG Network Client Program 5 LG Network Client Program Gruppnamn: Om du använder ett gruppnummer och ett ID alternativ kan du registrera gruppnamnet. Skriv in gruppnamnet. Grup inställningar, Sök/Spela, Export, PTZ, Ström Av, Ögonblicklig Inspelning: Ställ in rättigheterna för den valda gruppen. Markera alternativet för att aktivera det. HuvudKanal/Spot-Kanal: Väljer kanal för att medge drift för gruppanvändaren. LG logotype visas i den dolda kanalen(-erna). Användare 1. Välj [Användar ID] ur rullgardinsförteckningen. 2. Skriv in användarnamn för valt användare ID. 3. Välj användargrupp ur rullgardinsförteckningen. 4. Skriv in lösenordet. 5. Välj utloggningstid för autoanvändare ur rullgardinsförteckningen. Om du ställer in användare ID till [Administratör] kan du inte ändra [Användarnamn] och [Grupp] alternativ men du kan ändra lösenordet. Använd exportfunktionen Du kan kopiera de inspelade bilderna och ljuddata från DVR:n till PC:n. Denna funktion tillåter administratören och andra grupper av användare som har rättighet till export. Export: Klicka för att starta export av data med vald exportinställning. Avbryt: Klicka för att annullera dataexport. Avsluta: Klicka för att gå ur fönstret. Hur man exportera data. 1. Välj kanal. Du måste välja mer än en kanal. 2. Välj ljudalternativet. Av: Välj ljuddata som skall exporteras. På: Välj när ljuddata inte skall exporteras. 3. Ställ in datum/tid alternativen. 4. Välj mapp på datorn för att spara exporterade data. 5. Välj datatyp. 6. Klicka på [Addera] knappen. Listning av konfigurerad server, starttid, sluttid och status. 7. Välj registrerat exportinställningsschema i listan. 8. Klicka på [Export] knappen för att påbörja exporten. Exportstatus visas i statuskolumnen. Filnamnet för exporterade data skapas automatiskt som [Server name_channel number_export start time.exp(or avi )] typ. Om du inte anger exportkatalog, ställer exportkatalogen in sig på standardkatalog från fabrik och underkataloger skapas med hjälp av startdatum. Om du loggar ut från klientnätverket, avslutas exportsekvensen. Om du ställer in tid för data som inte finns, aktiveras inte exportfunktionen. Varningsmeddelande visas för förhållanden angivna nedan. När startdatum/tid och slutdatum/tid har samma värde. När startdatum/tid är senare än slutdatum/tid. När kanal inte är vald. När du exporterar data med hjälp av LG network client program, kommer inte logginformationen att exporteras. Server: Visar det valda servernamnet. Kanal: Väljer en kanal(-er) för export av data. Audio: Ställ in På eller Av för att exportera ljuddata. Start: Ställ in startdatum/tid för kopiering: End: Ställ in slutdatum/tid för kopiering: Spara-sökväg: Visar mapp för aktuella exporterade och sparade data. Du kan välja (eller skapa) mappen på PC n för att spara den exporterade datan. Initial mapp för att spara är C:\LG Exported Files. Om du vill ändra lagringsmappen, klicka på [...] knappen och välj den nya mappen. Data Type: Du kan välja formatet för mappen mellan Native [*.exp] and AVI. Ursprunglig fil sparas med tillägget *.exp och AVI filen sparas med tillägget *.avi. Den sparade *.exp filen kan spelas upp med användning av programmet Export Viewer och *.avi filen kan spelas upp med användning av Windows Media Player eller annan.avi fil spelare. Addera: Lägg till exportinställningsschemat på listan. Ändra: Redigera den valda exportinställningen på listan. Radera: Radera det valda exportinställningsschemat från listan. Använd E-map funktionen Denna funktion lämnar en visuell översikt över kameror i din övervakningsmiljö. E-map översikt

63 LG Network Client Program 63 Ikoner för val av inställning av synfältsdelning Ikon för E-map inställning E-map fönster Lägg till en E-map 1. Klicka på [Lägg till E-Map] knappen. Fönstret för E-maps visas. 2. Klicka på [...] knappen i [Trasa E-mapy] alternativet. 3. Hitta och öppna en map-bildsfil. Om du vill ändra E-mapnamnet, välj [E-Mapnamn] alternativet och skriv över det befintliga namnet med det nya namnet. 4. Dra-och-släpp kamerakanal eller sensor i mapfönstret. För att ta bort registrerad kamera eller sensor, följ dessa steg: 4.1 Välj kamera eller sensor. 4.2 Högerklicka med musen på den valda kameran eller sensorn. 4.2 Välj [Radera] alternativet för att radera. 5. Klicka på [OK] knappen för att spara inställningarna och stäng fönstret. 6. Upprepa steg 1 till 5 för att lägga till annan E-map, upp till 16. Aktivitetsförteckning Aktuellt fönster för live event Aktivera en E-map 1. Välj aktuell E-map ur E-map förteckningen. 2. Dra-och-släpp E-map till aktuell position i E-map fältet Granska fönster. 3. Upprepa steg 1 till 2 för att aktivera andra E-maps. 5 E-map förteckning Ikoner för val av inställning av synfältsdelning: När du klickar på ikonen, ändras skärmen till delad skärm. Välj inställning för delat skärmfält. Ikon för E-map inställning: Klicka för att ställa in användningstid. Händelseförteckning: Visar importerade E-maps. E-map fönster: Använd kartan med E-Map lista för att registrera varje kanal. Du kan klicka på kamera eller sensor i kartan som visas, du kan se bilden av kamera eller sensor. Redigera en E-map 1. Välj aktuell E-map ur fönstret för E-maps. 2. Klicka på [Redigera E-Map] knappen. E-map fönstret visas. 3. Redigera kamerapostion, E-mapnamn eller ta bort kameran. 4. Klicka på [OK] knappen för att spara E-map och går ur fönstret. Ta bort en E-map 1. Välj aktuell E-map ur E-map förteckningen. 2. Klicka på [Radera E-Map] knappen. Utvald E-map raderas. LG Network Client Program Ta bort en händelse 1. Välj aktivitet i aktivitetsförteckningen 2. Klicka på [Vymazat seznam] knappen för att ta bort inslaget. Om du väljer [Välj Alla] alternativet, raderas alla inslag.

64 64 LG Network Client Program Ytterligare program Nödfallsprogram Systemet skickar ett meddelande enligt inställningarna i Notification and Emergency (meddelanden och nödsituationer) i setup menyn för händelser. Översikt nödfallsprogram Visar förteckning över mottagna meddelanden. Detaljerad bild över mottagna meddelande. För att aktivera Emergency Agent program (nödfallsprogram) 1. Kör programmet [LG Emergency Agent]. Ikonen för nödsituation visas i systemfältet. 2. När ett funktionsmeddelande kommer, visas en meddelandebox i skärmens nedre högra hörn. Meddelandeboxen visas under 5 sekunder. 3. Kontrollera meddelande. 4. Klicka på meddelandet inom 5 sekunder för att visa fönstret för [Received Messages]. Eller Klicka med musen på programikonen i verktygsfältet och välj [Check Message Box] alternativet för att visa fönstret för [Received Messages]. 5. Du kan kontrollera ämne i mottagna meddelande. 6. Klicka på [CLOSE] knappen för att stänga fönstret [Received Messages]. 5 LG Network Client Program Portinställning 1. Klicka på [Inställning] knappen. Alterntivfönstret visas. 2. Skriv in portnummer för porten för nödfallsprogram. Standardport från fabrik är Det är emellertid i vissa fall bättre att ändra detta portnummer för större flexibilitet eller säkerhet. 3. Klicka på [OK] knappen för att gå ur. Sökning meddelande 1. Klicka på [SEARCH] knappen. Fönstret för sökning av meddelande visas. 2. Välj sökmetod. Händelse Sök: Sök efter meddelande efter vald typ av aktivitet. Datum Sök: Sök efter valt datum. 3. Klicka på [Sök] knappen. Sökt meddelande visas i fönstret för [Received Messages]. Raderar valt meddelande från listan. Stänger fönstret för [Received Messages]. Radera meddelandet från listan. 1. Välj meddelande(-na) som du vill radera. 2. Klicka på [DELETE] knappen. Bekräftelsefönstret kommer upp. 3. Klicka på [Ja] knappen för att ta bort meddelandet (-ena). Uppdaterar listan över mottagna meddelande. Visa sökfönstret. Visar fönster för portändring. Export Viewer Program (programmet för granskning av export) Du kan spela upp exporterade data på PC:n med hjälp av detta program. Programmet för granskning av export sparas automatiskt när du installerar klientprogrammet eller exportdataprogrammet.

65 LG Network Client Program 65 Översikt Export Viewer verktyget Menylisten Pausar uppspelning. Påbörjar uppspelning. Stoppar uppspelning. Hoppar till slutet av filen. Alternativ inställning fönster. Kontrollera vattenstämpel: Varningsfönster kommer upp med alternativ för vattenmärke, om filen som befinner sig under uppspelning skiljer sig från den ursprungligen inspelade filen, DVR Time: Om du bockar för detta alternative, visa tiden för DVR tidszon under export av filuppspelning. Om inte visa tiden för klienttidzon under export av filuppspelning. Kontrollknappar för uppspelning. Alternativ inställning fönster. Förloppsindikator Menylisten Fönster för videoinformation. Meny Undermeny Beskrivning Fil Öppna Öppna datafilen. Skriv ut Spara som JPEG Avsluta Skriver ut den aktuella, uppspelade bilden. Du kan hämta och spara aktuell bild i JPEG filformat. 1. Spela upp inspelade data. 2. Pausa uppspelningen på ett bestämt ställe under uppspelning. 3. Välj detta alternativ. Exportfönstret för JPEG Export visas. 4. Ställ in alternativen. 5. Klicka på [Spara] knappen. Gå ur programmet Vy Språk Väljer språket i programmet för granskning av export. Hjälp Videostorlek Om Export Visaren Kontrollknappar uppspelning Hoppar till början på filen. Välj videostorlek på datafilen. Visar information om Export Viewer. Fönster med videoinformation Filnamn: Visar filnamnet. Video Format: Visar videotyp på data. Inspelningsläge: Visar inställning för att spara data. Kamera Nummer: Visar kamerakanalnummer för inspelade data. För att spela exporterade data 1. Kör programmet för LG Export Viewer på PC:n eller i mappen för Export Viewer på extern USB enhet. Om du sätter in en CD eller DVD skiva med exporterade data, går programmet för granskning av export igång automatiskt. 2. Välj [Fil] > [Öppna]. Ett öppet fönster visas. 3. Välj rotkatalog på USB enheten och sök&välj den önskade filen. Ett exempel på spelbart filformat är Channel name_date_time. exp 4. Klicka på [Open] knappen. Den valda datan spelas upp automatiskt. 5. Klicka på [STOP] knappen för att stoppa uppspelning. Förloppsindikator Du kan söka bild direkt och använda förloppsindikatorn. Klicka och håll skjutreglaget och flytta till det andra punkten som vill ha och släpp sedan. Eller klicka på punkten på förloppsindikatorn som du vill spela upp. Web Viewer Program (webbläsareprogram) Inloggning på Web Viewer 1. Starta webbläsaren.rekommenderad webbläsare är Internet Explorer med Windows. 2. I adressrutan skriv in och IP adressen för DVR:n. Du kan använda värdnamnet som du har skrivit in i DDNS setup menyn i DVR:n. 3. Tryck på ENTER knappen på tangentbordet och sedan kommer webbläsaren och login menyn att visas. 4. Skriv in användarnamn och lösenord. 5. Klicka på [OK] knappen. 5 LG Network Client Program

66 66 LG Network Client Program 5 LG Network Client Program Om webbläsaren inte visas, kontrollera inställningarna för TCP/ IP i DVR:n. Om du ansluter DVR:n för första gången, kommer ett säkerhetsvarningsfönster att visas. Du måste klicka [Install] i fönstret för Security Warning för att installera programmet för att kunna använda webbläsaren. Om du klickar på [Don t Install] blir webbläsarprogrammet inte tillgängligt. Översikt Web Viewer Du kan kontrollera live bild med hjälp av Web Viewer. Visar live arbetsutrymme. Kamera Visning: Du kan se övervakningskamerans bilder i fönstret(-ren) och kamerainformationen. Pan/Tilt/Zoom: Du kan kontrollera PTZ kameran. Visar arbetsutrymme för sökning. Med hjälp av denna sökfunktion kan du söka och spela upp inspelade data. Klicka på WebViewer Control Properties (webbläsaregenskaper) popup fönster. Klicka för att visa popup fönster för Remote Export (fjärrexport). Du kan se live fönster i fullskärmsläge. För att återgå till normalfönstret, klicka höger musknapp. Ikoner för val av skärminställning. Granska kanalerna i sekvens. Du kan inte använda sekvensinställningen i 16-delning. Du kan hämta och spara aktuell bild i filformat JPEG. Initial mapp för att spara är C:\LG Exported Files. Om du vill ändra lagringsmappen, ställ [Sparasökväg] alternativet i WebViewer Control Properties fönstret. 1. Välj kanalfönster. 2. Markera det valda kanalnamnet. 3. Sök efter inspelade data och spela sedan upp dessa. 4. Klicka på denna knapp när du vill hämta aktuell bild. Fönster för visning av live skärm. Kontroll live skärm. Vänster musknapp: Välj kanalen. Om du vill ställa in 1 delad skärm, klicka på den valda kanalen. För att återgå till normal skärm, dubbelklicka igen. Höger musknapp: Om du vill gå ur helskärmsinställning, högerklicka på musen för att återgå till normalskärm. PTZ bildkontroll 1. Klicka på [Pan/Tilt/Zoom] fliken. PTZ virtuella fjärrkontroll visas. 2. Använd knapparna på fjärrkontrollen för att kontrollera PTZ kameran. Uppspelning av inspelade data 1. Välj kamerans visningsfönster. 2. Välj datum. Dagen visas i blå text när det finns inspelade data. 3. Välj starttid för uppspelning. Vid användning av tidlinje för att söka starttid, använd ikonen för zoom in/ut för mera detaljerade sökningar (4 steg). 4. Välj kanalen du vill ha för uppspelning. Om du väljer Select All alternativet, kan du spela upp kanalerna samtidigt från alla kamerafönstren. 5. Välj hastighet för uppspelning. 6. Påbörja uppspelning och använd dessa kontrollknappar. Denna funktion är tillgänglig för administratör och andra gruppanvändare som har rättigheter till Search/Play (söka/spela upp). Använda WebViewer Control Properties fönstret 1. Klicka på [Inställning] knappen. WebViewer Control Properties fönstret visas. 2. Ställ in nedanstående alternativ. OSD: Markera för att visa eller ta bort det valda alternativet i kanalfönstret. Sekvens: Väljer sekvenstid för kanalen. Video Display: Markera användning av DirectX funktionen. Snapshot Save Path: Visar sparade mappar för bildhämtningsfilen. Om du vill ändra lagringsmappen, klicka på [...] knappen och välj den nya mappen. 3. Klicka på [OK] knappen för att gå ur. Copylight Information Video dekodern som används i detta klientprogram har ändrats med hjälp av FFmpeg (http://ffmpeg.sourceforge.net) och FFmpeg License följer LGPL. Källan till den modifierade FFmpeg är inkluderad på den medföljande CD-skivan. visar aktuellt datum och aktuell tid, användarinformation, och återstående HDD status av valt sidonamn.

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

TIQ SWEDISH / SVENSKA

TIQ SWEDISH / SVENSKA TIQ-11003 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4.1 Sound Card. Sweex ljudkort förser datorn med surroundljud. För att se till att denna produkt fungerar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Packningslista: IP-kamera Monteringsbygel Antenn Nätadapter CD Lan-kabel Installationsguide Skruvar Anteckning: Vissa modeller är inte utrustade med en extern antenn Installationsförfarande:

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer