Årsredovisning Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt"

Transkript

1 Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

2 Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp och Handel... 9 Färdigskuret Eden Salladsbar Ledningsgrupp och styrelse Finanserna Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Allmänna uppgifter Noter Revisionsberättelse Ledningsgrupper dotterbolag Kontaktuppgifter... 36

3 Historia 1 Historia En av de större aktörerna inom frukt och grönt STC GreenFoodkoncernen är idag en av de större fristående aktörerna inom frukt och grönsaker i Norden. består av tio rörelse drivande bolag, med cirka 550 anställda och verksamhet i tre affärsområden Inköp och Handel, Färdigskuret samt Eden Salladsbar. Sverige och Finland är STC Green Foods huvudmarknader. STC GreenFood ägs av STC Interfinans AB som är ett privatägt svenskt investmentbolag inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas genom att äga och utveckla mindre och medelstora företag. Ett frö sås 1989 sås det frö som senare skulle bli STC GreenFood i och med att STC (Scandinavian Trading Company) förvärvas från Volvo av AB Inter finans. Vid den tiden arbetar STC, förutom med olja även bland annat med internationell frukt- och grönsakshandel. Den internationella verksamheten inom frukt och grönt säljs 1993 och fokus läggs i stället på den nordiska verksamheten genom förvärvet av Ewerman som sedan följs av förvärven av Salico, Allfrukt och Satotukku. Dessa bolag utgör grunden för dagens STC GreenFood sås det frö som skulle bli STC GreenFood Senare under 1990-talet fusioneras Interfinans och STC och bildar moderbolaget STC Interfinans AB som vid samma tidsperiod breddar verksamheten genom en satsning på affärsområdet Färdigskuret skurna, sköljda och förpackade frukt- och grönsaksprodukter genom förvärv av Salico. Fortsatt tillväxt 2009 samlas alla bolag inom frukt och grönt i en egen dotterkoncern med namnet STC GreenFood, som blir plattformen för fortsatt tillväxt inom import, partihandel och Färdigskuret. Samma år (2009) startades STC Iberica, en gemensam inköpsplatform för Spanskproducerade varor förvärvas Hembergsgruppen och Wermfood. Samma år etableras det senaste affärsområdet, Eden Salladsbar. STC GreenFood är nu en av de större fristående aktörerna på fruktoch gröntmarknaden i Sverige och Finland och är väl positionerade där branschen har tillväxt. Läs mer om detta i vd och koncernchef Lars Åströms vd-ord på sidan 4 och i beskrivningen av våra affärsområden från sidan 6 och framåt Scandinavian Trading Company (STC) förvärvas, etablering inom frukt och grönsaker påbörjas STC förvärvar 25 procent av frukt- och gröntbolaget Ewerman Interfinans och STC fusioneras och moderbolaget STC Interfinans bildas. Bolaget förvärvar resterande 75 procent av Ewerman inklusive 33 procent i Salico. Satsningen på frukt och grönsaker intensifieras STC Interfinans förvärvar Allfrukt och resterande del av aktierna i Salico Salico Oy förvärvas. 2000/2002 Satotukku förvärvas Alla bolag inom frukt och grönt samlas i den nybildade dotterkoncernen STC GreenFood. STC Iberrica startades STC GreenFood förvärvar Hembergsgruppen och Wermfood. Eden Salladsbar startas.

4 2 STC Greenfood på en minut STC GreenFood på en minut 2,9 miljarder Nettoomsättning AFFÄRSIDÉ STC GreenFood säljer färskt och förädlat inom frukt och grönt till kunder i Skandinavien och runt Östersjön. Vårt sortiment, vår effektivitet och vår närhet gör att vi alltid möter våra kunders unika behov. STC GreenFood är den största fristående aktören inom frukt och grönt i Norden, med Sverige och Finland som huvudmarknader. Vi har marknadens bredaste sortiment och ett nära samarbete med våra odlare både här hemma och ute i världen. bedriver verksamhet i tre affärsområden: Inköp och Handel, Färdigskuret samt Eden Salladsbar. sysselsätter totalt cirka 550 medarbetare i tio bolag. STC GreenFood har fyra tydliga karaktärsdrag som utgör koncernens styrkor: Matälskare Bygger på vår passion för smak, och stöds av välutbildade medarbetare såsom kockar och andra med gedigen branschkompetens. Lokala Som enda ledande aktör har vi en struktur som möjliggör att vara duktiga på lokalodlat, med närhet till såväl odlare som kunder. Nyttigt Sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår är tydligt för de flesta, och vi satsar på att koppla ihop begreppet nyttigt med STC GreenFood. Innovation Vi leder utvecklingen inom måltidslösningar och andra förädlade frukt- och gröntprodukter som motsvarar kundernas önskan om enkelhet och god smak. Dessa styrkor motsvarar väl gällande trender på marknaden, vilket borgar för fortsatta framgångar för STC GreenFood under Genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning MSEK ,4 % i ökad nettoomsättning

5 kort om Det här är STC GreenFood 2012 Q1 Q2 Lars Åström tillträder som vd och koncernchef för STC GreenFood AB. Pågående projekt rörande framtida koncerngemensamt affärssystem avbryts. STC GreenFoods dotterbolag Wermfoods verksamhet integreras med Allfrukt AB i Stockholm. Staffan Rosenblad tillträder som CFO. Q Q4 STC GreenFood förvärvar utestående minoritetspost om 30 procent i TFC Fruit in Sweden AB som därmed blir ett helägt dotterbolag. Verksamheten integreras med Ewerman AB. Centralt ekonomicenter bildas i Helsingborg för de svenska bolagen. Dotterbolaget Öllöv Grönt AB inom STC GreenFoodkoncernens affärsområde Färdigskuret integreras med Salico AB i Helsingborg. Salico Oy färdigställer ny produktionslinje som dubblerar bolagets produktionskapacitet. Beslut tas om att integrera merparten av Hembergs verksamhet med Ewerman. Operativt rörelseresultat MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Kostnader av engångskaraktär MSEK Nedskrivningar av aktiverade IT-kostnader Övriga omstruktureringskostnader Nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster av engångskarktär.

6 4 vd-ord Väl rustade för en grön framtid Efter ett händelserikt 2012 vill jag börja med att tacka alla medarbetare, kunder och leverantörer för ett gott samarbete. Under 2012 tog vi flera viktiga steg för att stärka STC GreenFood samtidigt som vi förbättrade resultatet. s omsättning uppgick till MSEK (2 694) och operativt rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 70,3 MSEK (50,8). Det förbättrade resultatet är framförallt styrt av att Ewerman lyckades vända en förlust förra året till en vinst 2012 samtidigt som Allfrukt, Salicobolagen och Satotukko fortsätter prestera på hög nivå. Under året har STC GreenFood gjort nedskrivningar av alla goodwillposter samt skrivit ner hela värdet av ett under året avslutat IT-projekt. Totalt handlar det om nedskrivningar på 72,4 MSEK som en del av pågående omstrukturering. Resultatet efter nedskrivningar (EBIT) blev -30,5 MSEK (5,0). Vi går in i 2013 med en stark balansräkning och detta mitt i en lågkonjunktur lade grunden för ett starkt 2013 Inköp och Handel hade 2012 den största omsättningen av koncernens tre affärsområden. Verksamheten bygger på kloka inköp från utvalda odlare, att bygga varumärken samt att ha starka relationer med kunderna för att skapa lönsamhet. Branschen präglades under året av fortsatt konsolidering och vi tog beslutet att under 2013 flytta merparten av verksamheten i dotterbolaget Hembergs till Ewerman. Omstruktureringskostnader för detta belastar 2012 års resultat. Färdig skuret skurna, sköljda och förpackade frukt- och grönsaksprodukter är koncernens andra affärsområde. Inom färdigskuret är vi marknadsledare på hotell-, restaurang- och cateringmarknaden och har tydligt fokus på att växa på konsumentmarknaden, via Eden Salladsbar och med förpackade produkter till dagligvaruhandeln. Branschen har internationellt sett haft god tillväxt under flera år. Under 2012 färdigställdes en ny produktionsanläggning i dotterbolaget Salico i Finland och vi står nu väl rustade för tillväxt i både Sverige och Finland. Det tredje affärsområdet, Eden Salladsbar, introducerades och togs väl emot av marknaden under Vid årsskiftet 2012/2013 var 70 sallads barer utplacerade och utrullningstakten under pågående år kommer att vara stark. Eden Salladsbar driver innovation i koncernens processverksamhet Färdigskuret som i sin tur driver volym till inköp- och handelsverksamheten. STC GreenFood står starkt för fortsatt expansion. Konsoliderad marknad, konsoliderad koncern Dagligvaruhandeln i Sverige och Finland har konsoliderats och domineras idag av ett fåtal kedjeaktörer i båda länderna. Dessa kedjor har kopplat ett grepp om marknaden, gjort den mer strukturerad och säkrat sitt inflytande över hela värdekedjan från odlare till konsument. Samma strävan finns bland odlarna samt inom hotell-, restaurang- och cateringsegmentet, där aktörerna blir större och vill öka sitt inflytande i värdekedjan. Som koncern har även STC GreenFood arbetat för att konsolideras, främst på tre plan. Vi samordnar inköpsarbete och logistik i koncernen vilket ger skalfördelar och möjliggör inköp direkt från odlaren, närmare ursprunget. Det i sin tur ger våra kunder jämnare och högre kvalitet. Vi har byggt upp ett eget back office som stödjer och effektiviserar hela koncernens administration. Vi kan dessutom numera marknadsföra oss som en koncern med tydlig position på marknaden, och med gemensamma styrkor och mervärden för våra kunder. Positionerade där branschen har tillväxt Efter de senaste årens fokuserade arbete är STC GreenFood väl positionerat där frukt- och grönsaksbranschen har tillväxt. Vi har utvecklat koncerngemensamma styrkor som väl matchar de kundtrender som är tydliga i Norden. Våra ansträngningar att samordna verksamheten har skapat en plattform för ökade marknadsandelar och lägre kostnader var också ett år då det underliggande rörelseresultatet stärktes väsentligt samtidigt som vi konsoliderade balansräkningen. STC GreenFood står starkt för fortsatt expansion. Vi har ett tydligt fokus på Skandinavien och Östersjöområdet. Våra tre affärsområden är alla redo för nya marknader där vi beroende på marknadens mognad kan gå in ensamma eller i partnerskap med lokala aktörer. Nu går vi starka in i Lars Åström Vd och koncernchef STC GreenFood

7 Våra styrkor - Matälskare, Lokala, Nyttigt och Innovation - svarar på ett naturligt sätt upp mot de pågående trenderna. Lars åström

8 6 Marknadstrender och styrkor Hälsa och välmående väcker ett stort intresse i alla åldrar. Många ser en koppling mellan att vara hälsosam och att vara framgångsrik och i det sammanhanget är valet av mat viktigt.

9 Marknadstrender och styrkor 7 Trendskapare inom frukt och gröntpremium De trender som sedan en tid påverkar frukt- och grönsaksbranschen är hälsa och välmående, naturligt och nära, enkelt och bekvämt samt lågpris och premium. STC GreenFoods styrkor mat älskare, lokala, nyttigt och innovation svarar på ett naturligt sätt upp mot de pågående trenderna och bakomliggande behoven. Detta är en följd av att vi är en av de aktörer som, genom innovationer på frukt- och gröntmarknaden, är delaktiga i att skapa dessa trender och möta dessa behov. Pågående trender Premium Lågpris- och premiumprodukter ökar samtidigt och visar på den polarisering som präglar livsmedelsmarknaden. Även frukt och grönsaker finns i lågpris- eller premiumfacket och här spelar produktens kvalitet, ursprung och hur produkten exponeras i butik stor roll. Naturligt och nära Produkterna ska vara fria från tillsatser, produceras rättvist och vara bra för människor och miljö. Vi vill också veta var produkterna kommer ifrån, och de ska helst komma från landet vi bor i och allra helst vara närodlade. Hälsa och välmående I alla åldrar väcker hälsa och välmående ett stort intresse. Många ser en koppling mellan att vara hälsosam och att vara framgångsrik och i det sammanhanget är valet av mat viktigt. Enkelt och bekvämt När stressen över planering och inköp av mat ökar hamnar enkel- och bekvämlighet i fokus. Många vill spara tid och nedprioritera tidskrävande matlagning i vardagen. Att försäljningen av Färdigskuret ökar är ett svar på detta behov. InnovatIon enkelt och bekvämt nyttigt hälsa och välmående Matälskare lokala Våra fyra främsta styrkor STC GreenFoods fyra främsta styrkor benämner vi: matälskare, lokala, nyttigt och innovation. Matälskare Matälskare bygger på koncernens passion kopplad till smak. Många konkurrenter har uteslutande tagit lågt pris som position, medan vi ser att konsumenterna vid återköp önskar god smak och kvalitet. Matälskare är också kopplat till kompetens. Som exempel kan nämnas att ett stort antal Naturligt och Nära kockar är anställda i de olika bolagen, liksom annan personal med gedigen kompetens inom frukt och grönt. Lokala STC GreenFood är den enda ledande aktören på marknaden med en organisation som gör att vi kan vara duktiga på lokalodlat. Många konsumenter strävar efter en större andel lokal odlade produkter och här blir vi en naturlig partner. Noggrant utvalda odlare i denna kategori levererar till bolagen i koncernen, och med stolthet kan vi framhålla våra leverantörer i marknadsföringen. Nyttigt Att vara nyttig och hälsosam är i kunders medvetande kopplat till vad vi äter. Det är en tydlig trend. En med veten satsning på att tydligt sammankoppla nyttigt med STC Green Food genomförs. Eftersom vi äger varumärket 5 om dan används det nu i marknadskommunikationen. Innovation Affärsområdena Färdigskuret och Eden Salladsbar är drivande avseende innovativa salladsmixer. STC Green Food leder marknadens utveckling här och vi är övertygade om att framtidens vinnare inom frukt och grönt växer fram genom att man skapar enkelhet för konsumenten kopplat till att det är nyttigt och smakar gott.

10 affärsområdena Inköp och Handel Färdigskuret Eden Salladsbar

11 Affärsområde Inköp och handel 9 Affärsområde Inköp och handel Med passion för god mat Företagen inom vårt affärs område Inköp och Handel arbetar med inköp, grossistförsäljning och distribution av högklassiga frukter och grönsaker i Sverige och Finland. Affärsidé och verksamhet STC GreenFood har en lång tradition av handel med frukt och grönt, både som importör och inom grossistförsäljning och distribution. Idag är vi den största fristående aktören i branschen och kan erbjuda marknadens bredaste sortiment, i kombination med en hög servicenivå tack vare att vi alltid finns nära våra kunder. Som stor aktör inom handel med frukt och grönt ser vi framförallt tre faktorer som är avgörande för framgång stor volym, låga kostnader och effektiva inköp. Under 2012 har vi haft fokus på just dessa faktorer i vårt arbete med att optimera verksamheten. Vi fortsätter att bygga upp vårt eget varumärke för utvalda produkter, Eden, med bland annat den fantastiska tomaten San Nicolas från Kanarieöarna och Nature Lines apelsiner. På inköpssidan fokuserar vi på att bygga långsiktiga och nära sam arbeten med odlarna. Vårt bolag STC Iberica samarbetar idag med ett fyrtio tal utvalda odlare, vilket säkerställer en hög och jämn kvalitet. Detta gör att vi kan erbjuda marknaden produkter med hög kvalitet, där vi har full kontroll på hela leveranskedjan. Händelser under 2012 Våra försäljningsvolymer ökade bland annat beroende på att vi levererar det kunderna vill ha, det vill säga hälsa, välmående, naturligt och nära, enkelt och bekvämt och i olika prisklasser. Under året påbörjar vi ett samordningsarbete inom inköp som kommer att ta ännu mer fart under åren som kommer. Vi har under 2012 hanterat drygt 2000 fulla kylbilar från vårt dotterbolag STC Iberica till den skandinaviska marknaden. Här har vi med effektiv logistik och konsoliderade inköp skapat kundnytta. För att effektivisera administrationen bygger vi under året ett gemensamt back office för de sju svenska bolagen och tar ett gemensamt grepp om marknadsföringen. Genom att vi hanterar hela varukedjan har alla medarbetare kontakt med produkterna och smakar, känner, luktar och det leder till ett allt större fokus på produkternas kvalitet. Framtid Nu och i framtiden handlar den allra viktigaste framgångsfaktorn för oss om synen på våra produkter. Vi på STC GreenFood vill förena kärleken till den goda råvaran med effektiv logistik för nöjda kunder som får njuta av bra råvaror. Vår framgång ligger i att behålla passionen för god mat. Omsättning MSEK Genomsnittligt antal anställda

12 10 Affärsområde FÄRDIGSKURET Affärsområde FÄRDIGSKURET Först med färdigskuret Inom affärsområdet Färdigskuret producerar och levererar vi sköljda, skurna och förpackade frukt- och grönsaksprodukter till restauranger, storkök och detaljhandeln. Affärsidé och verksamhet Redan i slutet av 80-talet identifierade vi behovet av färdigskurna grönsaker i nordiska restauranger och storkök. Vi inledde ett samarbete med McDonald s 1987 och idag levererar vi frukt och grönsaker till så gott som samtliga McDonald s restauranger i Norden. Även inom detaljhandeln var vi pionjärer och introducerade färdigskuret på den svenska konsumentmarknaden Genom åren har vi vidareutvecklat vårt sortiment i nära samarbete med både detaljhandeln och med flera industrikunder, som har högt ställda krav och specifika behov. Ett spännande arbete eftersom en stor del av våra medarbetare har egen erfarenhet från restaurangbranschen. Att jobba med färskvaror är krävande. Framförallt gäller det de korta ledtiderna, eftersom produkterna bara har en livstid på 5 10 dagar. Därför är vi extra noga med vilka råvaror vi köper in och alla våra odlare är certifierade minst enligt IP SIGILL eller GLOBALGAP svensk respektive global certifiering för trädgårds- och jordbruksproducenter. Vi har högt ställda krav på livsmedelshygien och har satsat mycket på att ha produktionsutrustning med den senaste tekniken. Vår styrka idag är att hitta nya trender och snabbt omsätta dem till färdiga produkter och koncept. Det är så vi behåller vår ledande ställning på marknaden. Händelser under 2012 Under 2012 har vi gjort stora investeringar för att kunna leverera bra produkter oavsett hur konsumenten vill ha sin sallad: Deli-diskar, självplockning, färdigpackat i påse och till och med färdiggjord sallad med proteinet och dressingen separat i samma förpackning. Vi har också färdigställt en ny processlinje i Finland. Det är en investering på cirka 35 MSEK som även omfattar en ny fabriksbyggnad. Anledningen är starkt ökad efterfrågan i Finland, både hos konsumenterna och inom HoReCa (hotell, restaurang och catering). Med den nya anläggningen på plats har vi ökat vår kapacitet med 200 procent i Finland. Framtid Trenden går mot allt större efterfrågan på convenient food i vårt fall till exempel färdiga sallader. I våra produktionsanläggningar har vi allt som krävs för att möta den trenden, och vi utvecklar hela tiden vårt sortiment med nya innovativa produkter. Numera har de traditionella salladsblandningarna fått sällskap av allt från coleslaw och bönsallad till asiatiska nudelsallader. Idag processar vi mer än 350 ton frukt och grön saker i veckan i våra anläggningar och framtiden ser ljus ut för färdigskuret. Vi tror att vi bara sett början på trenden mot allt större efter frågan på tidsbesparande måltidslösningar, som Omsättning MSEK Genomsnittligt antal anställda samtidigt smakar bra och är nyttiga. Som marknadsledare i Norden är det en naturlig utveckling att vi även tittar på möjligheterna att växa österut, i Baltikum. Idag processar vi mer än 350 ton frukt och grönsaker i veckan i våra anläggningar och framtiden ser ljus ut för färdigskuret. Björn Johansson, Affärsområdeschef

13 Affärsområde FÄRDIGSKURET 11

14

15 Affärsområde Eden Salladsbar 13 Affärsområde Eden Salladsbar Butikernas mest lönsamma m 2 Eden Salladsbar är namnet på den fristående kyldisk som numera finns i allt fler livsmedelsbutiker. Den rymmer upp till 48 olika produkter som konsumenten väljer bland för att komponera sin egen sallad till lunch, mellanmål eller middag. Eden Salladsbar är också namnet på vårt senaste affärsområde. Affärsidé och verksamhet Med Eden Salladsbar i butiken kan handlaren erbjuda sina kunder en god, nyttig och smidig måltidslösning. Samtidigt ökar man merförsäljningen i andra kategorier. Dels för att konsumenten gärna kompletterar med bröd, dryck och annat till sin sallad, dels för att kunderna kanske besöker butiken oftare för en nyttig och snabb måltid exempelvis på lunchen. GreenFood en smidig och lönsam affär för båda parter. Genom att STC GreenFood har egen produktutveckling och produktion kan vi kontinuerligt ta fram nya produkter till Eden Salladsbar. Med ett föränderligt utbud i disken håller vi konsumenternas intresse uppe så att de vill återkomma och göra detta inköpsmönster till en vana. Ökande volymer i Eden Salladsbar innebär De första diskarna placerades ut i december Ett år senare fanns över 70 enheter utplacerade. även ökad efterfrågan för affärsområde Färdigskuret, som i sin tur ökar volymerna från Inköp och Handel. Eden Salladsbar blir en tillväxtmotor för hela koncernen. Framtid Affärsområdet Eden Salladsbar växer och vi kommer i en nära framtid att se en expansion till andra områden i Sverige, med tyngdpunkten på de södra och mellersta delarna av landet. Under andra kvartalet 2013 etablerar vi Eden Salladsbar även i Finland. En annan utveckling vi troligen kommer att se framöver är etablering av fruktbarer. Redan nu ser vi en ökad efterfrågan på förpackad, skuren frukt. En självplockningsdisk för frukt vore en naturlig vidareutveckling. Eden Salladsbar är en kyldisk som placeras på lämplig plats i butiken. Den har kylning både under- och ovanifrån vilket hjälper till att behålla kvaliteten på råvarorna och säkerställa hög livsmedelssäkerhet. På sidan av disken finns en pekskärm där konsumenten kan hitta fakta om samtliga produkter i disken. Skärmen fungerar även som ett komplett egenkontrollprogram för butikspersonalen. Disken får plats på cirka 4 m 2 golvyta en yta som ofta blir butikens mest lönsamma. Affärsmodellen är enkel. Vi installerar disken i butiken och ser till att den alltid är i topptrim med besök en dag i veckan. Detta görs utan kostnad för butiken. I gengäld förbinder sig butiken att köpa innehållet från STC Händelser under 2012 Eden Salladsbar har tagits emot mycket väl på marknaden. De första diskarna placerades ut i Stockholmsområdet i december Ett år senare fanns över 70 enheter utplacerade, fördelade mellan Stockholm, västra Sverige och Skåne.

16 14 LedningsgrUpp och styrelse Ledningsgrupp och styrelse Ledningsgrupp: Staffan Rosenblad (CFO), Tomi Hakkarainen (vd Satotukku Oy), Björn Johansson (affärsområdeschef Färdigskuret), Rolf Östman (vd Allfrukt), Lars Åström (vd) Styrelse och ledning: Stående från vänster: Anders Hallberg (ledamot), Staffan Rosenblad (CFO), Boris Lennerhov (ledamot), Lars Åström (vd och koncernchef) Sittande från vänster: Thomas Blades (ledamot), Peter Norlindh (ordförande)

17 FINANSERNA STC GreenFood går starka in i 2013.

18 16 Finanserna Flerårsöversikt * KSEK Nettoomsättning Resultat före av- och nedskrivningar EBITDA Operativt rörelseresultat ** Resultat efter finansiella poster Årets resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg 2 Antal anställda * KSEK Totala intäkter Resultat före av- och nedskrivningar EBITDA Resultat efter finansiella poster Årets resultat efter skatt Eget kapital Soliditet (%) Avkastning på sysselsatt kapital neg neg Balansomslutning *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar **Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat för poster av av engångskaraktär

19 Finanserna 17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för STC GreenFood AB, org nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamheten STC GreenFood AB är moderbolag i koncernen STC Green Food som är en av de större aktörerna inom frukt- och grönsakshandel i Norden. Verksamheten omfattar import, grossistverksamhet och distribution samt produktion och försäljning av skurna och förädlade produkter. Huvudmarknaderna är Sverige och Finland. De viktigaste kundsegmenten är grossister, detaljhandel samt restaurang, hotell och catering. STC GreenFood består av tre affärsområden Inköp och Handel, Färdigskuret samt Eden Salladsbar. I Inköp och Handel ingår bolagen Ewerman, Allfrukt, Satotukku, STC Iberica, Hembergs Trädgårdsprodukter, Örebro Trädgårdshall, Växjö Partiaffär och TFC Sweden. Affärsområde Färdigskuret omfattar Salico Sverige, Salico Finland och Swedecut. STC GreenFood AB ägs av STC Interfinans AB som är ett privatägt, svenskt investmentbolag med inriktning på långsiktig värdetillväxt. STC Interfinans har arbetat med frukt- och grönsakshandel sedan 1980-talet. Under 1990 talet påbörjades etableringen av det som i dag är koncernen STC GreenFood. Som ett led i den pågående omstruktureringen har beslut tagits om nedskrivning av goodwill och andra omstruktureringskostnader. Detta leder till ett försämrat nettoresultat och tillfälligt lägre soliditet år 2012 för i första hand koncernen STC Greenfood. I koncernen ingående dotterbolag redovisar dock överlag bra resultat och stabila finansiella nyckeltal för bedriver huvudsakligen affärsutvecklande, koncernledande och koncerngemensamma funktioner. Investeringar s investeringar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 0,3 MSEK (4,2) och avseende förvärv av andelar i koncernföretag till 1,2 MSEK (175,4). s investeringar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 46,0 MSEK (41,2). Redogörelse för styrelsearbete STC GreenFood AB:s styrelse har fyra ledamöter. Verk ställande direktören ingår inte i styrelsen. Under året har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Efter 2011, vilket var ett år med många bolagsförvärv har 2012 snarare präglats av konsolidering och omstrukturering av koncernen STC GreenFood. I detta ingår bland annat att verksamheterna i Öllöv Grönt har flyttats över till Salico Sverige, Wermfoods verksamhet har flyttats över till Allfrukt samt att större delen av TFC Fruit in Swedens verksamhet numera återfinns hos Ewerman. Salico Oy, Finland har tillsammans med Juva kommun, där bolaget bedriver verksamhet, gjort stora investeringar för att möta den växande efterfrågan på sköljda och skurna frukter och grönsaker i Finland. Investeringen i utökad produktionskapacitet ger bolaget även möjlighet att genom föra en inbrytning på konsumentmarknaden i Finland. STC GreenFood har överlag uppvisat stor framgång under året och redovisar en omsättning om 2 893,7 MSEK (2 694,2) för år 2012 samt ett operativt rörelseresultat för året om 70,3 MSEK (50,8). De under 2011 förvärvade bolagen inom före detta Hembergsgruppen har dock inte levt upp till förväntningar och beslut har tagits att i samband med pågående omstrukturering skriva ner resterande bokförd förvärvsgoodwill vilket gett en negativ resultat effekt om cirka 65 MSEK, som dock ej är kassapåverkande. Dessutom har beslut tagits att skriva ner värdet på aktiverade kostnader för ett IT-projekt med cirka 7 MSEK till 0 samt avsätta medel för övriga omstruktureringskostnader med cirka 3 MSEK. Övriga dotterbolag redovisar samtliga ökad omsättning och överlag även förbättrade resultat. Bland annat har Ewerman AB på ett imponerande sett vänt en stor förlust i 2011 till en tillfreds ställande vinst Under 2012 har den nya ledningen i STC GreenFood starkt drivit frågan om ökat samarbete mellan bolagen, till exempel vad gäller varumärkesfrågor, inköp, administration och marknadsföring där effektiviseringar och samordningsfördelar kan uppnås. STC GreenFood har dessutom fortsatt att investera för att öka kapaciteten. Dessa aktiviteter, tillsammans med ovan nämnda kostnader av engångskaraktär, har haft en betydande effekt på koncernens nettoresultat under Trots det uppvisar koncernen STC GreenFood en kraftigt förbättrad lönsamhet på operativ nivå och ett bättre kassaflöde från den löpande verksamheten jämfört med tidigare år och står därmed väl rustad inför framtida utmaningar. Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd arbets ordning, som bland annat innehåller instruktioner till verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget och informationsordningen mellan företagsledningen och styrelsen. har fortsatt att investera för att öka kapaciteten och tillsammans med systerkoncernen Åkers Styckebruk investerat i utbyggnader av verksamhetslokaler.

20 18 Finanserna Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I februari 2013 överfördes större delen av verksamheten i AB Hembergs Trädgårdsprodukter i Halmstad till Ewerman AB i Helsingborg. Kvar i Halmstad återfinns nu den del av verksamheten som förser lokala butiker och restauranger med frukt och grönsaker. Bolagets förväntade framtida utveckling STC GreenFood har en mycket stabil finansiering i form av lån från STC Interfinans AB. Tillsammans med den omstrukturering och integrering av verksamheterna som grundlades under 2012, och de starka varumärken som ingår i koncernen samt engagerad och högt motiverad personal står STC GreenFoood väl rustad för framtiden, en framtid som är grön. Forskning och utveckling STC GreenFood och dess dotterbolag har höga ambitioner att vara drivande och ledande avseende produkt- och tjänsteutveckling inom sina respektive områden. Detta arbete kommer till uttryck dagligen i kontakterna med både kunder och leverantörer. Kostnaderna för forskning och utveckling redovisas därför i den löpande verksamheten mot resultaträkningen, dock utan särredovisning i årsredovisningen. Miljöpåverkan Inom vissa av STC GreenFoods dotterbolag bedrivs anmälningspliktig samt tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden avser utsläpp till vatten, kemikaliehantering, avfallshantering samt buller. Dotterbolagen arbetar aktivt med att minimera transporter egna och via externa transportörer för att minska den negativa miljöpåverkan som dessa transporter ger upphov till. Bolagen inom koncernen STC GreenFood jobbar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen inom sina respektive områden både för att minska kostnader och för att värna om en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolagen inom koncernen STC GreenFood finansieras i allt väsentligt av ägarbolaget STC Interfinans AB som under året övertagit tidigare extern finansiering om 78,0 MSEK. s finansiella risker kategoriseras enligt följande: Valutarisken Valutarisken delas in i flödesrisk och balansrisk. Flödesrisk återfinns i de dotterbolag som importerar frukt och grön saker och betalar i utländsk valuta. Dessa dotterbolag arbetar aktivt med valutaterminer, men även med valutaklausuler för att säkerställa handelsvinsten i de fall exponeringen är betydande. Balansrisken avser risken att tillgångars och skulders värde förändras som en effekt av ändringar i valutakurserna. I dessa fall görs en individuell bedömning av risken vid respektive transaktion innan beslut om valutaterminer eller upptagande av lån i utländsk valuta tas. Utländska dotterbolags nettotillgångar har inte säkrats mot förändringar av växelkurser under Kreditrisken Kreditrisken avser kreditrisken i kundfordringar. Kundkredit risken hanteras inom respektive dotterbolag med hänsyn till respektive dotterbolags verksamhet och kundstruktur. Befarade eller konstaterade kundkreditförluster bokförs löpande mot resultatet och uppgick under året till sammanlagt 3,5 MSEK (1,5). Ränterisken Ränterisken är risken för en negativ påverkan på koncernens resultat till följd av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. STC GreenFoods ränterisk är inte av en sådan omfattning att användandet av ränteterminer eller liknande instrument anses motiverat och bedöms därför ingå i affärsrisken. Finansieringsrisken Finansieringsrisker avser risker förknippade med att ej kunna finansiera ingångna finansiella åtaganden. Då STC GreenFood ägs till 100 procent av STC Interfinans är finansieringsrisken en funktion av ägarnas finansieringsrisk. Då STC Interfinans nuvarande finansiella ställning är mycket stark anses finansieringsrisken vara mycket låg. Bolagets filialer i utlandet STC GreenFood AB eller dess dotterbolag bedriver i dagsläget inga verksamheter genom filialer i utlandet. Finansiella ställningar och finansiellarisker Likvida medel i koncernen uppgick per bokslutsdagen till 103,9 MSEK (102,5) och i moderbolaget till 2,1 MSEK (1,0). Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kr kr kr kr s nettoskuldsättning uppgick till 99,4 MSEK (88,4) men kassa och kortfristiga placeringar översteg dock externa räntebärande skulder med 87,9 MSEK (21,4). hade inga externa räntebärande skulder per bokslutsdagen (78,0 MSEK). Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Välkommen till Skandrenting

Välkommen till Skandrenting 2012 Innehåll Fem år i korthet............... 2 Året i korthet................. 3 VD kommentar... 4 Affärsidé och strategi...6 Detta är renting...8 Renting har många fördelar..... 9 Fastigheter..................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District.

K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. ÅRSREDOVISNING 2013 K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Uddetorp Invests kontor. UDDETORP

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer