DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Tore Carlsson GÖTEBORG Projekt: InfraGreen hållbar infrastruktur i gränsland Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området A, Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 55 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 55 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 jan 2013, 31 juli 2013 samt 31 jan (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Särskilda villkor: - För att säkra förankringen av projektet och förhindra överlappande aktiviteter ska Västra Götalandsregionen ingå i referensgruppen för projektet. - Projektet ska etablera kontakt med det pågående projektet Green Highway för erfarenhetsutbyte. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1 (10)

2 Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2 (10)

3 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn InfraGreen hållbar infrastruktur i gränsland Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: För infrastruktur Svensk sökande/organisationsnr Länsstyrelsen i Västra Götaland Norsk søker/organisasjonsnr Østfold fylkeskommune Projektledare/prosjektleder Ikke utsett Kategori 28 Intelligenta transportsystem Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Sverige og Norge er verdensledende brukere av kjøretøy/fordon drevet av fornybar/miljøvennlig energi. Norge er per januar 2012 det land i verden som har flest elbiler per innbygger, mens Sverige er i verdenseliten i antall etanol/gass og hybridkjøretøy. En fortsatt positiv utvikling i antall miljøvennlige kjøretøy fordrer en effektiv, tilgjengelig og forutsigbar infrastruktur for drivstoff/el. Prosjektet InfraGreen hållbar infrastruktur i gränsland skal være en katalysator for utvikling og utbygging av ladeinfrastruktur og biogass gjennom å gi strategisk støtte til kommunene grenseland og dermed også støtte utviklingen av en grenseoverskridende infrastruktur for miljøvennlige kjøretøy. Gjennom InfraGreen hållbar infrastruktur i gränsland vil prosjektpartnerskapet blant annet sørge for å gjøre kompetanse og erfaringer fra henholdsvis Sverige Norge tilgjengelig for kommunene, sikre en felles teknisk plattfor for lading og støtte planlegging og strategi for utbygging. I sum skal dette sikre en rask og enhetlig utbygging av infrastruktur på tvers av grensen og dermed sømløse transportløsninger i hele regionen. En god infrastruktur for miljøvennlig drivstoff er en forutsetning for en overgang til en grønnere og mer bærekraftig transportsektor, samtidig vil en sammenhengene infrastruktur øke mobiliteten i regionen, og dermed bidra til å skaper en konkurransedyktig, funksjonell grenseregion. Prosjektet anses dermed å ligge godt i linje med det operative programmet, innefor det prioriterte området «ekonomisk tillväxt» herunder innsatser for infrastruktur. Sammanfattande projektbeskrivning På den globala miljöfordonskartan stiger två länder fram som speciellt framgångsrika. Norge med den största elbilsandelen i världen per capita, och Sverige med en halv miljon miljöfordon, varan över på biodrivmedel. De områden i dessa länder som ligger i topp är sydöstra Norge med Osloregionen, samt Västsverige. Projektet skall låta de två ländernas expertkunskaper och erfarenhet bidra till att grannlandet når en snabbare utveckling. Projektet vill katalysera utvecklingen av elladdinfrastruktur och biogasutveckling genom att ge strategiskt stöd till kommuner i målområdet att ta nästa steg, och skapa närmare relationer mellan aktiva kommuner och skapa en nationell och internationell transparens kring satsningarna. Det finns 31 kommuner i projektområdet. Genom att skapa ett gemensamt projekt kring dessa kommuner och ett för dem gemensamt intresse skapar projektet en förutsättning för samverkan över gränsen. Vidare kan kommunernas arbete presenteras på en gemensam webb applikation så att utvecklingen syns, och de enskilda laddställena kan utvärderas. Projektorganisationen bedömer att utvecklingen försenas av brist på praktiska erfarenheter. Dette er praktiske erfaringer som nå finnes, men det er ikke systematisert og man mangler en strategisk overføring til andre interesserte kommuner. Fokus i dette prosjektet skal være læring og praktisk gjennomføring. Ett konkret stöd till kommuner som viser aktivt interesse og ønsker å bidra til overgang til forbybare drivstoff bör ge den skjuts som behövs för att initiera utvecklingsprojekt. G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 3 (10)

4 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden I Sverige och Norge har vi har kommit förbi goda exempel. Detta projekt bygger på att skapa en infrastruktur för ett par av de drivmedel som kommer att vara en del av lösningen på transporternas klimatproblem. Det nyskapande är att skapa en samordnad approach när två länder möter ny teknik. När det gäller elbilar börjar Sverige utvecklingen, medan Norge har kommit flera steg upp på utvecklingstrappan. Nu står man i Norge för en uppgradering av kontaktdon på laddstolpar, vilket kräver en insats från de norska kommunerna. Sverige tjänar in ett par steg genom att lära av Norge. När det gäller gasfordon och biogasproduktion är Sydostnorge en viktig del av biogassatsningen i Norge. Det finns få norska gasbilar på marknaden, och därför en begränsad praktisk erfarenhet. Här kan svenska kommunala bolag och svenska kommuner bistå. Et annet viktig tema for prosjektet vil være å arbeide for at et enhetlig system for tilgangen til drivstoff kommer på plass. Det er viktig at samme teknikk brukes både for tilkobling av lader/pumpe og for å låse opp/få tilgang til laderen/pumpe. Brukerne av miljøkjøretøy skal ikke behøve å tenke på om de krysser kommune eller riksgrenser. De skal ikke være urolige for å møte annen teknologi bare fordi de skal fylle energi et nytt sted. Prosjektet vil sette krav til å følge enhetlige og fremtidsrettede standarder. Prosjektet skal arbeide for sømløse transportløsninger i hele regionen. Prosjektet vil få en meget viktig rolle når det gjelder å sette standarder. Regionen er den som har i særklasse størst andel elbiler i verden. Østfold, Akershus og Oslo hadde ved utgangen av registrerte ladbare kjøretøy. Västra Götaland, med Trollhättan i spetsen, har den största andelen gasbilar i Sverige. En annan aspekt är bristen på långsiktighet när det gäller spelregler för exempelvis satsningar på biogas i kommunen. Vi vet ännu inte vad de kommande skatterna kommer att bli på gas i Sverige, och i Norge är biogasen fortafande en liten produkt för i första hand bussar. När det gäller el saknas till exempel fortfarande allmänt accepterade standarder på europanivå. Sverige och Norge har en chans att arbeta efter en gemensam standard. Projektet avgränsas från projektägarnas normala verksamhet genom att projektägarena inte normalt arbetar så direkt i kommuner med handledning. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Projektet kommer att leda till att kommuner satsar på utbyggnad och uppgradering av laddstationer, och tar fram strategiska planer för laddinfrastruktur och biogas. Till detta kommer erfarenhetsutbyte genom konferenser, workshops och analyser att bidra till en ökad kompetensutveckling. Följande indikatorer används inom projektet: Antal etablerade laddstationer (nya eller uppgraderade): 60 Antal etablerade snabbladdstationer: 7 Antal etablerade gastankställen: 1 Antal workshops i regionen: 2/år Antal pressmeddelanden från projektets kommuner 4/år Antal omnämningar i media: 12/år Målgrupp och mottagare av resultatet Projektet riktar sig till kommuner och beslutsfattare i målområdet. Tanken är att dra nytta av den expertkompetens som utvecklats i Norge och Sverige kring elfordon och miljöfordon, och korsbefrukta kommunerna med respektive lands spetskompetens. Genom att dra nytta av varandras komparativa fördelar och erfarenheter, kan andra kommuner hoppa över flera utvecklingssteg. Det skapar vidare en gränsöverskridande samerkanskultur i målområdet G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 4 (10)

5 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Det finns avgörande värden ur gränsregional synpunkt. Projektet är tematiskt, och kommer att skapa regionala resultat som helt går utanför land, fylkes/läns eller kommungränser. Projektets resultat kommer att resultera i ett utökat samarbeta över gränsen kring grön infrastruktur. I en förstudie har berörda kommuner i Sverige och Norge tillfrågats om planer på satsningar i grön infrastruktur (främst el och gas) och huruvida de vill ha stöd från projektet för detta. Alla de tillfrågade kommuner (ännu bara drygt 50% som svarat, telefonpåminnelse sker nu) är postiva till detta. Organisation Det bildas en styrgrupp av projektägarna samt Akershus Fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbund. Till detta knyts en referensgrupp där Transnova på den norska sidan och Energimyndigheten på den svenska bjuds in att delta. Detta skapar en viktig kontaktyta mellan de ansvariga myndigheterna och den ena av de två utsedda demonstrationssträckorna. I referensgruppen kan även övriga samarbetspartners som NAF, TSS delta. Information och resultatspridning Dels kommer information att samlas in till projektets deltagare och spridas via ett nternationellt nyhetsbrev, dels kommer nyheter inom projektet spridas i Sverige/Norge, samt internationellt. Detta sker genom ett regelbundet nyhetsbrev (samorganiserat med andra projekt i regionen). Kommunerna i området kommer att ta del av denna information på en prioriterad basis, men all information görs tillgänglig för andra projekt och intressenter. De laddstationer som sätts upp under projektet kommer att följas upp centralt för att skapa bästa underlag för utvärderingar och erfarenhetsspridning. Här kan till exempel en webb-baserad applikation av alla laddare, med klickbar realtids-information som representerar varje laddare. Vid varje laddstation kan man gå in och studera laddcykler, tid för laddning med mera. Dette forutsetter samarbeid med etablerte databaser som NOBIL i Norge (på väg att bli gemensam nordisk databas). Dette blir en sentral del i formidling av prosjektet. Sammenslåing av IKT og transportsektoren ses på som avgjørende for tilrettelegging av en mer «smart» mobilitet som muliggjør overgang til alternative drivstoff innenfor transport. Projektets miljöarbete Miljö är ledordet i detta projekt. Det har en påverkan på flera av de nationella klimatmålen, möter rekommendationer i Klimatkur 2020 och ligger väl inom ramen för EU:s vitbok om Transportutveckling. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Här kommer projektet att rikta aktiviteter så att talare/experter/deltagare skall vara jämnt balanserade. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Detta projekt syftar till att skapa en bred och dynamisk samverkan mellan olika aktörer i de norska och svenska kommunerna. Inom respektive projektägare finns tjänstemän som arbetar med dessa frågor, och bevakar att de belyses inom projektets ram. Speciell hänsyn skall tas till att ge personer med utomnordisk bakgrund en chans att ta del av den nya utvecklingen. Prosjektet har som mål at det skal være like enkelt, om ikke enklere, å ferdes med ladbare biler i området som med fossilbiler. I dag er det en stor fordel med grundig språkforståelse, forståelse for elektriske systemer og teori, bilforståelse og evne til å oppsøke informasjon utenfor massemedier, når man skal ferdes langs veien med ladbare biler. Tilrettelegging for kommunikasjon, skilting, standardisering og krav om åpne systemer vil gjøre ladeinfrastrukturen universellt tilrettelagt. G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 5 (10)

6 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Strategisk work shop med styrgrupp och referensgrupp Kick-off med kommuner i regionen i samband med miljövecka i Sarpsborg Besøk i kommuner, framtagande av strategiska planer för infrastruktur Utvikling av site for presentasjon av ladestasjoner (nobil) Event Zero Rally Workshops (återkommande) Deltidsseminarium Sluttseminarium Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. 5 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 20 Antal män år som deltar i projektet. 2 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 23 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 30 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 3 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 20 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 20 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 1 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet förbättrar tillgänglighet till transporter, IT nätverk och Tjänster Utdypende beskrivelse av opplevde grensehinder: 1. Betalingsmodeller for elladning i Norge og Sverige skal harmoniseres, slik at besökere i respektive land kan betale innen det samme systemet. G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 6 (10)

7 2. Norge har gjennom tidligere støtteordninger fra Transnova og en elbilpark med et betydelig antall kjøretøy, kommet langt i utviklingen av infrastruktur for ladbare biler. Det er utviklet praksis og tekniske løsninger for etablering vl infrastruktur for ladbare biler. I Sverige er man i startfasen og har etablert en rekke pilotanlegg for lading. Ingen av de eksisterende, storstilt utbygde løsningene tilfredsstiller elsikkerhetsnivå og brukervennlighet som er nødvendig for storskala bruk. Gjennom et samarbeid om valg av løsninger vil en normalladeinfrastruktur i grensområdene kunne bli klargjort for storskala bruk på en enhetlig og sikker måte. 3. Flere steder i Europa er lommer med infrastruktur for ladbare biler etablert lokalt. Når markedet nå tilbyr kjøretøy med større bevegelsesradius/mobilitet byr dette på problemer da disse lokale lommene ofte er knyttet til egne abonnement og proprietære systemer for gjenkjennelse og betaling. Normalladeinfrastrukturen i Norge og Sverige er i dag hovedsakelig gratis i bruk. Betaling er på sikt nødvendig for å sikre nok investeringsmidler for å møte det voksende behovet. Et samarbeid gjennom Infragreen vil sikre at utbygging av ifnrastruktur for ladbare biler i grenseområdene vil følge samme tilnærming og at elbilister skal kunne ferdes hele veien fra Oslo til Gøteborg og kunne ha tilgang til en infrastruktur med samme tilgangsverktøy eller kompatible betalingssystem. Krav til enhetlig infrastruktur vil bli en del av planleggingen og rpdgivningen til kommunene, og vil således påvirke all fremtidig etablering av infrastruktur, ikke bare den som etableres gjennom prosjektet. Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Den svenska biogasutvecklingen kan ha positiv spinn off på norska sidan, och den norska elfordonsutvecklingen kommer att ge en skjuts åt den svenska utveckingen. Det kommer att skapas en webbbaserad portal som kommer att vara ett service organ för kommuner på både sidor gränsen. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Uppdatering och utveckling av siten kommer att ligga i externa händer och kommer att fortsätta. Kompetensutveckling och utbyte mellan kommuner kommer att fortsätta. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Möteskostnader Indirekta kostnader Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Møtevirksomhet Indirekte kostnader Summa øvrige kostnader G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 7 (10)

8 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,76 % Externa tjänster ,64 % Lokalkostnader Investeringar Resor ,44 % Övriga kostnader ,16 % Summa faktiska kostnader ,00 % Externt offentligt direktfinansierade kostnader Summa svenska projektkostnader ,00 % Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,59 % Eksterne tjenester ,30 % Lokalkostnader Investeringar Reiser ,22 % Övriga kostnader ,83 % Sum faktiske kostnader ,93 % Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,07 % Sum norsk prosjektkostnader ,00 % G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 8 (10)

9 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Länsstyrelsen Västra Götaland ,00% Fyrbodal Kommunalförbund ,00% Summa kontant finansiering ,00% Direktfinansiering (arbete m.m.) Summa direktfinansiering Summa svensk nationell medfinansiering ,00% Europeiska regionala utvecklings fonden ,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 55,00% 55,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 9 (10)

10 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering SUM Summa NOK % Østfold fylkeskommune ,66 % Akershus fylkeskommune ,22 % Klimanett Østfold ,57 % Vegdirektoratet - Transnova ,83 % Summa kontant finansiering ,27 % Direktfinansiering (arbeid m.m.) Akershus fylkeskommune ,94 % Klimanett Østfold ,13 % Summa direktfinansiering ,07 % Total norsk regional medfinansiering ,34 % Statliga IR-midler ,66 % IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 34,44 % 31,66 % Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00 % Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00 % G30441_56_12_Beslut_InfraGreen_hållbar_infrastruktur_i_gransland.doc 10 (10)

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige Amerika Centret Box 331 651 08 KARLSTAD Projekt: Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 10 råd från 8. Ny teknik kräver ihärdig/flittig och enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev, 10. Våga testa! Om vi inget provar ser vi sällan utveckling! 9.

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Rapport. Diarienummer 450-2181-13 GGI 2. Gränslös geografisk information 2

Rapport. Diarienummer 450-2181-13 GGI 2. Gränslös geografisk information 2 Rapport Diarienummer 450-2181-13 GGI 2 Gränslös geografisk information 2 Omslagsbild Norsk polis och karta. Foto: Johannes Poignant. Blåljus. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/thomas Jarnehill. Utgiven

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

:D A. Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland DHV. En gemensam sammanställning. Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland

:D A. Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland DHV. En gemensam sammanställning. Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland :D A DHV Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland En gemensam sammanställning Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Förord I EU:s

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Tillväxt och Regional Utveckling i Skandinavien Tillsammans Slutrapport 2012-06-25 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Summary... 4 2. Projektets

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer