ENSKEDE RIDSÄLLSKAP. Org.nr RESULTATRÄKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENSKEDE RIDSÄLLSKAP. Org.nr. 802003-3869 RESULTATRÄKNING 2004-01-01--12-31"

Transkript

1 ENSKEDE RIDSÄLLSKAP Org.nr RESULTATRÄKNING INTÄKTER Not Medlemsavgifter , ,00 Bidrag , ,72 Tävlingsverksamheten , ,50 Ungdomsverksamheten ,00 0,00 Tröjor & märken , ,00 Ränta & värdeökning , ,48 Kapital , ,20 Sammanlagda intäkter , ,90 KOSTNADER Not Utdelade stipendier & avgifter , ,00 Tävlingsverksamheten , ,50 Ungdomsverksamheten ,00 0,00 Tröjor & märken , ,00 Fritidsverksamheten , ,50 Trycksaker , ,00 Försäkringar , ,00 Klubbverksamhet , ,15 Styrelsens kostnader , ,00 Post & bankavgifter , ,24 Avskrivningar , ,00 Differens 15 0,00 673,70 Sammanlagda kostnader , ,09 Årets resultat , ,19 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Postgiro , ,76 Postgiro 2 119, ,50 Girokapital 966, ,75 Sparkapital/Nordea Sekura , ,84 Kassa , ,50 Varulager , ,00 Kortfristiga fordringar , ,00 Anläggningstillgångar , ,00 Sammanlagda tillgångar , ,35 SKULDER Ridskolan, bidrag , ,00 Avsättning stipendiefonden 2 0, ,00 Övriga kortfristiga skulder , ,00 Sammanlagda skulder , ,00 Balans , ,35

2 Sidan 1 av 7 Tilläggsupplysningar och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram t.o.m Fordringar har upptagits till det belopp som fordran avser. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag, eller där fordrings- eller skuldbeloppet ej är känt vid brytdagen, redovisas detta i 2005 års bokslut. Lagret består av tröjor och märken. Lagret har värderats till beräknat inköpsvärde för kuranta varor och inkuransen uppgår till 3 %. Alla anskaffningar med en beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst kronor har redovisats som anläggningstillgång. På anskaffningsvärdet har linjär avskrivning gjorts utifrån den bedömda ekonomiska livslängden.

3 Sidan 2 av 7 Noter till balans- och resultaträkning Not 1. Betalande medlemmar Av tabellen nedan framgår hur många aktiva medlemmar Enskede ridsällskap hade vid årets slut. Antalet personer som rider vid Enskede ridskola till subventionerat pris är högre än vad tabellen redovisar, men betydligt fler har betalt in medlemsavgift än under föregående år. Under mars månad kommer ett brev att skickas till de personer som rider men som inte har betalt sin avgift där de uppmanas att antingen betala avgiften eller ett högre pris för ridlektionerna. Medlemmar, 2004 Män Kvinnor Totalt Seniorer Juniorer Totalt I siffrorna i tabellen ovan ingår de 16 hedersmedlemmarna och de 38 ständiga medlemmarna. Det innebär en svårighet att göra bokslut och redovisa statistik till olika bidragsgivare som bygger på kalenderår samtidigt som medlemsavgifterna avser perioden juli juni. Under 2005 kommer kassören utreda förutsättningarna för att kunna ändra betalningstermin för medlemsavgifterna så att dessa på sikt kan anpassas till den redovisning som i övrigt sker per kalenderår. Medlemsavgifterna har varit oförändrade sedan 1999, samtidigt som alla kostnader stiger med i genomsnitt 3 % per år. Styrelsen kommer att föreslå för årsmötet i februari att avgifterna höjs till 125 respektive 250 kronor per läsår med början i juli Not 2 a. Erhållna bidrag Tabellen redovisar hur de bidrag som ridsällskapet fått fördelar sig mellan olika bidragsgivare. Bidrag 2004 Kronor Stockhomlms stad Riksidrottsförbundet Ryttaralliansen Handslaget Totalt

4 Sidan 3 av 7 Not 2 b. Utdelade bidrag, stipendier och avgifter Tabellen redovisar utdelade och utbetalade bidrag, stipendier och avgifter under Bidraget till Enskede ridskola uppgick till kronor under 2004, men efter avdrag för en dubbelbetalning utbetalades endast kronor, se bokslut för Utdelade bidrag Kronor Enskde ridskola Totalt Utdelade stipendier Kronor Lillemor Borko Kerstin Dahlberg Linda Abrahamsson Karin Osbeck Anna Palmius Totalt Utbetalade avgifter Antal Svenska ridsportförbundet Stockholms ridsportförbund Totalt Summa totalt I bokslutet för 2003 redovisas att fonderna (stipendiefonden och H-G Netterbergs fond) skulle ses över under 2004 och att de därför bokades bort i förra årets redovisning. Stipendiefonden har upphört och avsättningar till denna görs inte längre. Däremot har styrelsen presenterat ett förslag till mil- och kostnadsersättning i samband med tävlingar som träder i kraft från den 1 januari Under hösten presenterades för första gången på många år, ett förslag till kandidat till H-G Netterbergs fond. Föreningen kommer under 2005 att betala kostnader för en termins ridning till en lovande junior. Inga särskilda avsättningar kommer att göras till fonden, men föreningen åtar sig att även fortsättningsvis, på de villkor som är angivna i samband med inrättandet av fonden, ekonomiskt stödja lovande juniorer. Däremot har föreningen reserverat kronor som skall gå till Enskede ridskola som ett bidrag för att ridskolan erbjuder föreningens medlemmar ett lägre pris för ridlektionerna. Tidigare år har ridskolan fått kronor i bidrag, men med hänvisning till föreningens allt svårare ekonomiska situation reduceras detta belopp under Ambitionen är att detta bidrag skall kunna öka i takt med föreningens ökade intäkter.

5 Sidan 4 av 7 Not 3. Tävlingsverksamheten Tävlingsverksamheten har under året gjort en något större förlust jämfört med föregående år. Årets förlust uppgår till kronor jämfört med kronor för Detta trots att hänsyn har tagits till de kontanta medel som finns i verksamheten ( kronor), tillgodohavandet på postgirot (119,50 kronor) samt en fordran på obetalda hästhyror i samband med tävlingar ( kronor). I verksamheten finns även medtaget en skuld för transport i samband med tävling (800 kronor). Ett skäl till de ökade kostnaderna är att ett nytt datorprogram för tävlingsverksamheten har inhandlats under året. Föreningen har även köpt plaketter som åtminstone räcker under Med anledning av vad som redovisades i förra årets bokslut samt de iakttagelser som kan göras i detta, har föreningen adjungerat en tävlingskassör (Gittan Tiderman) från och med 1 januari, Tävlingsverksamheten kommer från och med januari 2005 att höja avgifterna för deltagandet vid tävlingar samt se över ersättningsreglerna i övrigt. Not 4. Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamheten särredovisas i bokföringen för första gången. Den har under året gjort en vinst på kronor, vilket tillsammans med det ingående överföringsbeloppet gör att verksamheten har ett positivt balanserat resultat på kronor. En stor förtjänst (3 920 kronor) gjordes på försäljningen av adventskalendrar. En annan aktivitet som har varit inkomstbringande under året är caféverksamheten som har bidragit med kronor. Not 5. Tröjor & märken Under året har märken inköpts för kronor och försålts för kronor. Ingen försäljning av tröjor har ägt rum. Not 6. Ränta & värdeökning Det sparkonto hos Nordea som föreningen har haft stängdes i början av januari Pengarna överfördes till en kort räntefond Nordea Sekura. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden ger låg ränterisk och stabil värdetillväxt. Värdeökningen under året uppgick till drygt kronor, vilket skall jämföras med knappt kronor under föregående år.

6 Sidan 5 av 7 Not 7. Kapital Verksamhetens kapital är differensen mellan verksamhetens tillgångar och verksamheten skulder. Som framgår av bokslutet har kapitalet försämrats sedan föregående år, vilket tillsammans med övriga iakttagelser gör det nödvändigt att förbättra den ekonomiska balansen i verksamheten. Not 8. Fritidsverksamheten Kostnaderna för fritidsverksamheten har under 2004 uppgått till knappt kronor, vilket är betydligt mer än under föregående år. Detta kan motiveras med att det under året har genomförts vissa särskilda satsningar. Av dessa kan nämnas ommålning av lektionssalen (7 000 kronor), inköp av en ny trähäst (4 500 kronor) samt utbildningar för närmare kronor. Not 9. Trycksaker Under året har två Gnägget skickats ut till de betalande medlemmarna och under sommaren skickades även Extra Gnägget ut till alla. Kostnaderna för trycksaker under 2004 är lägre än under Sommaren 2003 gjordes ett separat utskick till alla som hade varit medlemmar. Under 2004 följde i stället ett särskilt brev med utskicket av Extra Gnägget, vilket bidrog till att portokostnaderna reducerades kraftigt. Under 2004 finns propositioner och programskrifter redovisade under tävlingsverksamheten och under 2003 fanns dessa under rubriken trycksaker. Not 10. Försäkringar Kostnaderna för medlemmarnas olyckfallsförsäkring uppgår till knappt kronor per år och försäkringskostnaderna för klubbstugan uppgår till knappt kronor per år. Not 11. Klubbverksamheten Här återfinns kostnaderna för hyra av klubbstugan, el, telefon och sophantering. Men även kostnaderna för den subventionerade årsmötesmiddagen, medlemskort, frimärken, kopieringspapper och kuvert. Ett bokföringsprogram för knappt kronor har inköpts för att underlätta ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheten. Under året har dessutom en dator för drygt kronor inköpts som ersättning för den som stals i samband med ett av höstens två inbrott i klubbstugan.

7 Sidan 6 av 7 Not 12. Styrelsens kostnader Styrelsens kostnader är något högre än under föregående år, men kronor av dessa avser kostnader för I övrigt har kostnaderna gått till utbildning, fika vid styrelsens tolv ordinarie sammankomster under året samt en gemensam middag i samband med en heldags styrelsearbete under hösten. Not 13. Post- & bankavgifter Dessa kostnader har reducerats kraftigt under de senaste åren som en konsekvens av att föreningen har övergått till att betala räkningar över Internet och att överföra pengar elektroniskt i stället för att ta ut direkt över disk. Den högsta kostnaden (2 250 kronor) är avgiften för att hyra en postbox vid posten vid Gullmarsplan. Not 14. Avskrivningar Under året har en tredjedel av kostnaderna för den under 2003 inköpta kopiatorn belastat avskrivningarna. Här finns även en tredjedel av den under året inköpta datorn, se även not 11. Not 15. Differens Det fanns under 2003 en ekonomisk differens i bokföringen. I år finns ingen sådan. Not 16. Kassan Handkassan ( kronor) består av: Handkassan Fritidsverksamheten Ungdomssektionen Tävlingsverksamheten Tävlingsverksamheten Tävlingsverksamheten Styrelsen Irene Eklund Anna Anderberg Cecilia Åqvist Gittan Tiderman Roger Tunell Cecilia Åqvist Totalt

8 Sidan 7 av 7 Not 17. Varulager Varulagret består av tröjor och märken. Lagret har värderats till kronor. Tröjor m.m. Antal Á pris Totalt T-shirts, large T-shirts, small Collegetröjor, 150 cl Collegetröjor, 130, cl Kepsar Totalt Märken Antal À pris Totalt Ryttarmärken, vit Ryttarmärken, grön Ryttarmärken, gul Ryttarmärken, röd Ridborgarmärken Totalt Not 18. Kortfristiga fordringar Under denna post ryms kronor som hör till tävlingsverksamheten och som avser obetalda hästhyror. Därutöver finns en fordran på 400 kronor som avser en dubbelbetalning av en räkning till Svenska ridsportsförbundet. Not 19. Anläggningstillgångar Här återfinns restvärdet för en tredjedels kopiator och två tredjedelar av den under året inköpta datorn. Not 20. Övriga kortfristiga skulder Här återfinns en skuld för hyra av hästtransport till Lillemor Borko på 800 kronor samt kronor som föreningen har fått från Handslaget för särskilda aktiviteter.

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Melonen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 1. Mötes öppnande 2. Justering av röstlängd/medlemslista 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Val av ordförande

Läs mer