(06...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.preciz.hu (06..."

Transkript

1 ( ,.529$/1$ 3(È1,&$ (1 0,&52:$9( 29(1 (7 0,.52/$,1($+, +8 0,.52+8// 0 6 7Ē 69 0,.529 *68* ( =$ 8325$%8 86(5 0$18$/.$ (1' +$6=1 /$7, 7087$7 %58.6$19,61,1*

2 2 6$'5Ŀ$,1)250$&,-( 2 6,*851267, 6,*851261( 8387( 23,6 352,=92'$ 35,-( 359( 8325$%( 835$9/-$Î.$ 3/2Î$ 69$.2'1(91$ 8325$%$ $8720$76., 352*5$0,.25,Ģ7(1-( 35,%25$.25,61, 6$9-(7,, 35(3258.( Î,ĢÈ(1-(, 2'5Ŀ$9$1-( 5-(Ģ$9$1-( 352%/(0$ 3267$9/-$1-( 0,6/,02 1$ 9$6 +YDOD YDP ģwr VWH NSLOL (OHFWURO[ UHÓDM,]DEUDOL VWH SURL]YRG NRML VD VRERP GRQRVL GHVHWOMHÉD SURIHVLRQDOQRJ LVNVWYD L LQRYDFLMD *HQLMDODQ L HOHJDQWDQ SURMHNWLUDQ MH V YDPD PLVOLPD 6WRJD YLMHN NDGD JD NRULVWLWH PRŀHWH ELWL VLJUQL ]QDMÉL GD ÉHWH VYDNL SW GRELWL L]YUVQH UH]OWDWH 'REURGRģOL (OHFWURO[ 3RVMHWLWH QDģ LQWHUQHWVN VWUDQLF ]D 'RELYDQMH VDYMHWD R NRULģWHQM SURVSHNDWD UMHģDYDQM SUREOHPD VHUYLVQLP LQIRUPDFLMD ZZZ HOHFWURO[ FRP 5HJLVWULUDQMH YDģHJ SURL]YRGD ]D EROML VHUYLV ZZZ HOHFWURO[ FRP SURGFWUHJLVWUDWLRQ.SRYLQ GRGDWQH RSUHPH SRWURģQRJ PDWHULMDOD L RULJLQDOQLK UH]HUYQLK GLMHORYD ]D YDģ UHÓDM ZZZ HOHFWURO[ FRP VKRS %5,*$ 2.83&,0$, 6(59,6 3UHSRUÏMHPR SRUDE RULJLQDOQLK UH]HUYQLK GLMHORYD.DGD VH REUDÉDWH VHUYLV SURYMHULWH GD V 9DP GRVWSQL VOMHGHÉL SRGDFL,QIRUPDFLMH PRŀHWH SURQDÉL QD QD]LYQRM SORÏLFL 0RGHO 31& VHULMVNL EURM 8SR]RUHQMH 2SUH] VLJUQRVQH LQIRUPDFLMH 2SÉH LQIRUPDFLMH L VDYMHWL,QIRUPDFLMH R ]DģWLWL RNROLģD =DGUŀDYD VH SUDYR QD L]PMHQH

3 HRVATSKI 3,1)250$&,-( 2 6,*851267, 3ULMH SRVWDYOMDQMD L NRULģWHQMD UHÓDMD SDŀOMLYR SURÏLWDMWH LVSRUÏHQH SWH 3URL]YRÓDÏ QLMH RGJRYRUDQ DNR QHSUDYLOQR SRVWDYOMDQMH L SRUDED UHÓDMD ]URNMH R]OMHGH L RģWHÉHQMD 8SWH YLMHN ÏYDMWH V UHÓDMHP ]D EGÉH SRWUHEH 6LJUQRVW GMHFH L VODELMLK RVRED 832=25(1-( 2SDVQRVW RG JģHQMD R]OMHGH LOL WUDMQH QHVSRVREQRVWL ವ 2YDM UHÓDM PRJ NRULVWLWL GMHFD RG JRGLQD SD QD YLģH L RVREH VPDQMHQLK WMHOHVQLK RVMHWLOQLK LOL PHQWDOQLK PRJÉQRVWL LOL RVREH NRMH QH UDVSRODŀ LVNVWYRP LOL ]QDQMHP DNR V SRG QDG]RURP RGUDVOH RVRED RGJRYRUQH ]D QMLKRY VLJUQRVW ವ 1H GR]YROLWH GMHFL GD VH LJUDM V UHÓDMHP ವ 6Y DPEDODŀ ÏYDMWH L]YDQ GRKYDWD GMHFH ವ 'MHFL L NÉQLP OMELPFLPD QH GR]YROMDYDMWH SULEOLŀDYDQMH UHÓDM GRN MH UDG LOL GRN VH KODGL 'RVWSQL GLMHORYL V YUÉL ವ $NR MH UHÓDM RSUHPOMHQ VLJUQRVQRP EORNDGRP ]D GMHF SUHSRಣ UÏMHPR GD MH NOMÏLWH ವ ÎLģÉHQMH L RGUŀDYDQMH UHÓDMD QH VPLM REDYOMDWL GMHFD EH] QDGಣ ]RUD ವ ÎYDMWH UHÓDM L QMHJRY NDEHO L]YDQ GRKYDWD GMHFH PODÓH RG JRGLQD 2SÉD VLJUQRVW ವ 2YDM UHÓDM QDPLMHQMHQ MH ]D SRWUHE NÉDQVWY L ]D VOLÏQH QDPMHQH SRSW ದ NKLQMD ]D RVREOMH SURGDYDRQLFDPD UHGLPD L GUJLP UDGಣ QLP SURVWRULPD ದ IDUPH ದ JRVWL KRWHOLPD PRWHOLPD L RVWDOLP VPMHģWDMQLP NDSDFLWHWLPD ದ ]D SUHQRÉLģWD

4 4 ವ 8QWUDģQMRVW UHÓDMD VH ]DJULMDYD GRN MH UDG 1H GRGLUMWH JULMDÏH UHÓDM 3ULOLNRP YDÓHQMD LOL VWDYOMDQMD SULERUD LOL SRVÓD REDYH]QR NRULVWLWH UNDYLFH ವ =D ÏLģÉHQMH UHÓDMD QH SRWUHEOMDYDMWH UHÓDMH ]D SDUQR ÏLģಣ ÉHQMH ವ 3ULMH REDYOMDQMD ]DKYDWD RGUŀDYDQMD LVNOMÏLWH QDSDMDQMH ವ $NR V YUDWD LOL EUWYH QD YUDWLPD RģWHÉHQH UHÓDM VH QH VPLMH NRULVWLWL GRN JD QH SRSUDYL RYODģWHQL VHUYLVHU ವ 6DPR RYODģWHQL VHUYLVHU VPLMH REDYOMDWL VHUYLVLUDQMH LOL SRSUDYDN NRML NOMÏMH VNLGDQMH SRNORSFD NRML VSUMHÏDYD L]ODJDQMH HQHUJLML PLNURYDORYD ವ 1H ]DJULMDYDMWH WHNÉLQH LOL GUJH QDPLUQLFH ÏYUVWR ]DWYRUHQLP VSUHPQLFLPD 0RJOL EL HNVSORGLUDWL ವ.RULVWLWH LVNOMÏLYR SRVÓH NRMH MH SULNODGQR ]D SRWUHE PLNURಣ YDOQLP SHÉQLFDPD ವ.DGD ]DJULMDYDWH QDPLUQLFH SODVWLÏQLP LOL SDSLUQDWLP VSUHPQLಣ FLPD SD]LWH GRN VH QDOD]H UHÓDM ]ERJ PRJÉQRVWL ]Dಣ SDOMHQMD ವ 8UHÓDM MH QDPLMHQMHQ ]D ]DJULMDYDQMH QDPLUQLFD L QDSLWDND 6ಣ ģhqmh KUDQH LOL RGMHÉH WH ]DJULMDYDQMH WHUPRIRUD SDSÏD VSŀYL YODŀQH RGMHÉH LOL VOLÏQLK SUHGPHWD PRŀH L]D]YDWL R]OMHÓLYDQMH ]Dಣ SDOMHQMH LOL SRŀDU ವ $NR VH SRMDYL GLP LVNOMÏLWH UHÓDM LOL L]YFLWH WLNDÏ L GUŀLWH YUDWD ]DWYRUHQD NDNR ELVWH SULJģLOL PRJÉL SODPHQ ವ =DJULMDYDQMH QDSLWDND PLNURYDOQRM SHÉQLFL PRŀH GRYHVWL GR RGಣ JRÓHQRJ ŀhvwrnrj YUHQMD 6WRJD SD]LWH SULOLNRP UNRYDQMD VSUHPQLNRP ವ 6DGUŀDM GMHÏMLK ERÏLFD L VWDNOHQNL V GMHÏMRP KUDQRP WUHED MH SURPLMHģDWL LOL SURWUHVWL WH SURYMHULWL WHPSHUDWU SULMH SRUDEH NDNR EL VH L]EMHJOH RSHNOLQH ವ -DMD OMVFL L FLMHOD WYUGR NKDQD MDMD QH VPLM VH ]DJULMDYDWL UHÓDM MHU PRJ HNVSORGLUDWL ÏDN L QDNRQ ]DJULMDYDQMD PLNURಣ YDORYLPD ವ 8UHÓDM VH WUHED UHGRYLWL ÏLVWLWL L PRUDM VH NODQMDWL VYH QDVODJH KUDQH

5 HRVATSKI 5 ವ $NR VH UHÓDM QH RGUŀDYD ÏLVWLP WR PRŀH GRYHVWL GR RģWHÉHQMD SRYUģLQH ģwr PRŀH QHSRYROMQR WMHFDWL QD ŀlyrwql YLMHN UHÓDMD WH GRYHVWL GR RSDVQLK VLWDFLMD ವ 1HPRMWH NRULVWLWL DJUHVLYQD DEUD]LYQD VUHGVWYD ]D ÏLģÉHQMH LOL RģWUH PHWDOQH VWUJDÏH ]D ÏLģÉHQMH VWDNOD QD YUDWLPD SHÉQLFH MHU PRJ RģWHWLWL SRYUģLQ D WR PRŀH GRYHVWL GR ORPD VWDNOD ವ $NR MH NDEHO ]D QDSDMDQMH RģWHÉHQ SURL]YRÓDÏ LOL RYODģWHQL VHUYLV LOL RVRED VOLÏQLK NYDOLILNDFLMD PRUD JD ]DPLMHQLWL NDNR EL VH L]EMHJOD RSDVQRVW 6,*851261( 8387( 3RVWDYOMDQMH 832=25(1-( 6DPR NYDOLILFLUDQD RVRED VPLMH SRVWDYLWL RYDM UHÓDM ವ 2GVWUDQLWH VY DPEDODŀ ವ 1H SRVWDYOMDMWH L QH NRULVWLWH RģWHÉHQL UHÓDM ವ 3ULGUŀDYDMWH VH SWD ]D LQVWDODFLM LVSRUÏHಣ QLK V UHÓDMHP ವ 3HÉQLFD VH PRŀH SRVWDYLWL VNRUR ELOR JGMH NKLQML 3HÉQLFD VH PRUD QDOD]LWL QD UDYQRM L VWDELOQRM SRYUģLQL L YHQWLODFLMVNL RWYRUL L SRYUģLQD LVSRG SHÉQLFH QH VPLM ELWL EORNLUDQL ]D GREU YHQWLODFLM 6SDMDQMH QD HOHNWULÏQ PUHŀ 832=25(1-( 2SDVQRVW RG SRŀDUD L VWUMQRJ GDUD ವ 6YD VSDMDQMD QD HOHNWULÏQ PUHŀ WUHED L]YUģLWL NYDOLILFLUDQL HOHNWULÏDU ವ 8UHÓDM PRUD ELWL ]HPOMHQ ವ 3URYMHULWH SRGGDUDM OL VH HOHNWULÏQL SRGDFL QD QD]LYQRM SORÏLFL V HOHNWULÏQLP QDSDMDQMHP $NR WR QLMH VOÏDM NRQWDNWLUDMWH HOHNWULÏDUD ವ $NR MH SHÉQLFD VSRMHQD WLÏQLF SRPRÉ SURGŀQRJ NDEHOD SURYMHULWH MH OL NDEHO ]HPOMHQ ವ 3D]LWH GD QH RģWHWLWH WLNDÏ L NDEHO QDSDMDQMD =D ]DPMHQ RģWHÉHQRJ NDEHOD QDSDMDQMD NRQಣ WDNWLUDMWH RYODģWHQL VHUYLV LOL HOHNWULÏDUD ವ 1H SRYODÏLWH NDEHO QDSDMDQMD NDNR ELVWH WLNDÏ L]YNOL L] WLÏQLFH 8YLMHN KYDWLWH L SRYFLWH WLNDÏ 8SRUDED 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH RSHNOLQD VWUMQRJ GDUD LOL HNVSOR]LMH ವ 2YDM UHÓDM SRWUHEOMDYDMWH NÉDQVWY ವ 1H PLMHQMDMWH VSHFLILNDFLMH RYRJ UHÓDMD ವ 3URYMHULWH GD RWYRUL ]D YHQWLODFLM QLV EORNLUDಣ QL ವ 8UHÓDM QH RVWDYOMDMWH EH] QDG]RUD GRN UDGL ವ 1H SULWLģÉLWH RWYRUHQD YUDWD ವ 8UHÓDM QH SRWUHEOMDYDMWH NDR UDGQ SRYUģLQ D QWUDģQMRVW QH SRWUHEOMDYDMWH ]D RGODJDQMH SUHGPHWD 2GUŀDYDQMH L ÏLģÉHQMH 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH SRŀDUD LOL RģWHಣ ÉHQMD UHÓDMD ವ 3ULMH RGUŀDYDQMD UHÓDM LVNOMÏLWH L WLNDÏ L]Yಣ FLWH L] WLÏQLFH PUHŀQRJ QDSDMDQMD ವ 8UHÓDM UHGRYLWR RÏLVWLWH NDNR ELVWH VSULMHÏLOL SURSDGDQMH PDWHULMDOD SRYUģLQH ವ 3UROLYHQD KUDQD LOL RVWDFL VUHGVWDYD ]D ÏLģಣ ÉHQMH QH VPLM VH QDNSOMDWL QD EUWYHQLP SRYUಣ ģlqdpd YUDWD ವ 3UHRVWDOD PDVQRÉD LOL KUDQD UHÓDM PRŀH ]URNRYDWL SRŀDU

6 6 ವ 8UHÓDM RÏLVWLWH YODŀQRP PHNRP NUSRP.RULಣ VWLWH VDPR QHWUDOQH GHWHUGŀHQWH 1LNDGD QH NRULVWLWH DEUD]LYQD VUHGVWYD MDVWÏLÉH ]D ULಣ EDQMH RWDSDOD LOL PHWDOQH SUHGPHWH ವ $NR NRULVWLWH UDVSUģLYDÏ ]D ÏLģÉHQMH SHÉQLFH SRģWMWH VLJUQRVQH SWH QD DPEDODŀL 2GODJDQMH 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH LOL JģHQMD ವ 8UHÓDM LVNRSÏDMWH L] HOHNWULÏQH PUHŀH ವ 3UHUHŀLWH HOHNWULÏQL NDEHO L EDFLWH JD 23,6 352,=92'$ ĿDUOMD 6VWDY ]D VLJUQRVQR ]DNOMÏDYDQMH =DVORQ 8SUDYOMDÏND SORÏD 0HKDQL]DP ]D RWYDUDQMH YUDWD ĢWLWQLN YRGLOLFH PLNURYDORYD 5RģWLOM VRYLQD RNUHWQRJ WDQMUD 'RGDWQD RSUHPD.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP 6WDNOHQD SOLWLFD ]D NKDQMH L RNUHWQD YRGLOLFD.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP YLMHN SRWUHEOMDYDMWH ]D SULSUHP KUDQH UHಣ ÓDM 6WDODN ]D URģWLOMDQMH =D URģWLOMDQMH L NRPELQLUDQR SHÏHQMH 35,-( 359( 8325$%( 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 3RÏHWQR ÏLģÉHQMH ವ 6YH GLMHORYH L]YDGLWH L] UHÓDMD ವ 8UHÓDM RÏLVWLWH SULMH SUYH SRWUHEH 3RJOHGDMWH SRJODYOMH ÎLģÉHQMH L RGUŀDಣ YDQMH

7 3RVWDYOMDQMH YUHPHQD 1DNRQ SULNOMÏLYDQMD UHÓDMD QD QDಣ SDMDQMH LOL QDNRQ SUHNLGD QDSDMDQMD QD ]DVORQ VH SULND]MH L RJODģDYD VH ]YÏQL VLJQDO =D UDG V SHÉQLFRP SRVWDಣ YLWH YULMHPH HRVATSKI 3ULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV VDWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV PLQWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 9ULMHPH PRŀHWH SRVWDYLWL IRUPDW VDWD 835$9/-$Î.$ 3/2Î$ LPERO )QNFLMD 2SLV ಧ =DVORQ 3ULND]MH SRVWDYNH L WUHQWDÏQR YULMHPH 7

8 8 6LPERO )QNFLMD 2SLV =D SRVWDYOMDQMH QDÏLQD NKDQMD PLNURಣ YDOQR URģWLOM NRPELQLUDQR 2 )QNFLMVND WLSND 3 7LSND RGPU]DYDQMH 4 7LSND 6DW 5 7LSND 6WRS &OHDU =D LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD LOL EULVDQMH SRಣ VWDYNL NKDQMD 7LSND 6WDUW V =D SRNUHWDQMH UHÓDMD LOL SRYHÉDQMH YUHPHQD NKDQMD ]D VHNQGL SQRP VQDJRP 9ULMHPH NKDQMD SRYHÉDYD VH ]D VHNQGL VYDNLP GRGDWQLP SULWLVNRP QD WLSN 7LSND SRVWDYNL =D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD NKDQMD PDVH LOL IQNFLMH =D SRWUHE IQNFLMH Dಣ WRPDWVNRJ SHÏHQMD 6 7 ಧ =D RGPU]DYDQMH QDPLUQLFD SUHPD WHŀLQL LOL YUHPHQVNL RGUHÓHQR =D SRVWDYOMDQMH VDWD 69$.2'1(91$ 8325$%$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 8NOMÏLYDQMH L LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD 3ULWLVQLWH WLSN V IQNFLMRP NRM ŀholwh SRVWDಣ YLWL 8]DVWRSFH SULWLģÉLWH WLSN LOL RNUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq IQNFLM =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhqr YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L NOMÏHQMH UHಣ ÓDMD =D LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD PRŀHWH ದ SULÏHNDWL GD VH UHÓDM DWRPDWVNL LVNOMÏL NDGD LVWHNQH YULMHPH ದ RWYRULWH YUDWD 8UHÓDM VH DWRPDWVNL ]Dಣ VWDYOMD =DWYRULWH YUDWD ]D QDVWDYDN NKDQMD 2Y RSFLM SRWUHEOMDYDMWH ]D SURYMHUDYDQMH QDPLUQLFD ದ SULWLVQLWH 32=25 8UHÓDM NOMÏMWH VDPR DNR VH QMHP QDOD]H QDPLUQLFH 2SÉH LQIRUPDFLMH R QDÏLQ SRWUHEH UHÓDMD 2SÉHQLWR ವ 1DNRQ LVNOMÏLYDQMD UHÓDMD SVWLWH GD KUDQD QHNROLNR PLQWD RGVWRML ವ 3ULMH SULSUHPH MHOD NORQLWH DOPLQLMVN IROLM PHWDOQH SRVGH L VO.KDQMH ವ $NR MH PRJÉH KUDQ NRM NKDWH SUHNULMWH SRNORSFHP RG PDWHULMDOD NRML MH SULNODGDQ ]D SRUDE PLNURYDOQLP SHÉQLFDPD $NR ŀholwh VDÏYDWL KUVNDY NRULF KUDQ SULSUHPDMWH EH] SRNURYD

9 ವ 1H SRVWDYOMDMWH SUHYLVRNH YULMHGQRVWL VQDJH L WUDMDQMD GD QH ELVWH SUHNKDOL KUDQ +UDQD VH PRŀH LVģLWL SUHJRUMHWL LOL ]DSDOLWL QD QHNLP PMHVWLPD ವ 1H SRWUHEOMDYDWH UHÓDM ]D NKDQMH MDMD OMVFL L SŀHYD NÉLFDPD MHU EL PRJOL HNVSORGLUDWL $NR SUŀLWH MDMD SUREģLWH ŀpdqmdn ವ 3ULMH NKDQMD QDPLUQLFH V NRŀRP LOL NRURP NDR ģwr V NUPSLUL UDMÏLFH NREDVLFH SURERGLಣ WH QHNROLNR SWD YLOLFRP NDNR QH EL SUVQOH ವ =D KODGQD LOL ]DPU]QWD MHOD SRVWDYLWH GOMH YULMHPH NKDQMD ವ -HOD V PDNRP WUHED SURPLMHģDWL V YUHPHQD QD YULMHPH ವ 3RYUÉH ÏYUVWH VWUNWUH NDR ģwr V PUNYD JUDģDN LOL FYMHWDÏD WUHED NKDWL YRGL ವ 9HÉH NRPDGH KUDQH RNUHQLWH RWSULOLNH NDG SURಣ ÓH SROD SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD NKDQMD ವ $NR MH PRJÉH SRYUÉH L]UHŀLWH QD PDQMH NRPDGH MHGQDNH YHOLÏLQH ವ.RULVWLWH UDYQH ģlurnh SRVGH ವ 1H SRWUHEOMDYDWH SRUFODQVNR NHUDPLÏNR LOL ]HPOMDQR SRVÓH V PDOLP RWYRULPD QSU QD GUģNDPD LOL V QHJOD]LUDQLP GQRP 9ODJD NRMD ÓH RWYRUH PRŀH ]URNRYDWL SFDQMH SRVÓD WLMHNRP ]DJULMDYDQMD ವ 6WDNOHQD SOLWLFD ]D NKDQMH MH UDGQD SRYUģLQD ]D ]DJULMDYDQMH MHOD LOL WHNÉLQD 3RWUHEQD MH ]D UDG PLNURYDOQH SHÉQLFH HRVATSKI 9 2GPU]DYDQMH PHVD SHUDGL L ULEH ವ 6WDYLWH ]DPU]QWH QHRPRWDQH QDPLUQLFH QD PDOL SUHRNUHQWL WDQMU V SRVGRP LVSRG QMHJD NDNR EL VH RWRSOMHQD YRGD VDNSOMDOD SRVGL ವ 3UHRNUHQLWH KUDQ NDG SURÓH SROD SRಣ VWDYOMHQRJ YUHPHQD RGPU]DYDQMD $NR MH PRJÉH UD]GLMHOLWH KUDQ SD NODQMDMWH RGPU]QWH NRPDGH 2GPU]DYDQMH PDVODFD NRPDGD WRUWH L VYMHŀHJ VLUD ವ 1HPRMWH GR NUDMD RGPU]QWL QDPLUQLFH UHಣ ÓDM YHÉ LK SVWLWH GD VH RGPU]Q QD VREQRM WHPSHUDWUL 7DNR ÉHWH SRVWLÉL UDYQRPMHUQLML UHಣ ]OWDW 3ULMH RGPU]DYDQMD NORQLWH PHWDOQ LOL DOPLQLMVN DPEDODŀ 2GPU]DYDQMH YRÉD L SRYUÉD ವ 9RÉH L SRYUÉH NRMH ÉHWH SULSUHPLWL VYMHŀH QH RGPU]DYDMWH GR NUDMD UHÓDM 3VWLWH GD VH RGPU]QH QD VREQRM WHPSHUDWUL ವ 9Lģ VQDJ PLNURYDOQH SHÉQLFH PRŀHWH SRಣ WUHEOMDYDWL ]D NKDQMH YRÉD L SRYUÉD D GD LK QH PRUDWH QDMSULMH RGPU]QWL *RWRYD MHOD ವ *RWRYD MHOD PRŀHWH SULSUHPDWL UHÓDM VDPR DNR MH QMLKRYR SDNLUDQMH SULNODGQR ]D SRWUHE PLNURYDOQLP SHÉQLFDPD ವ 2EDYH]QR VH SULGUŀDYDMWH SWD SURL]YRÓDÏD RWLVQWLK QD DPEDODŀL QSU NORQLWH PHWDOQL SRNORSDF L SUREģLWH SODVWLÏQ RYRMQLF 3ULNODGQR SRVÓH L PDWHULMDOL 3RVÓH 0DWHULMDO 0LNURYDOQD SHÉQLFD 2GPU]Dಣ YDQMH 5RģWLOMDQMH *ULMDQMH.KDQMH 9DWURVWDOQR VWDNOR L SRUFODQ EH] PHWDOQLK GLMHORYD QSU 3\UH[ VWDNOR RWSRUQR QD WRSOLQ 1HYDWURVWDOQR VWDNOR L SRUFODQ 6WDNOR L VWDNORNHUDPLND L]UDÓHQL RG YDWURಣ VWDOQLK PDWHULMDOD PDWHULMDOD RWSRUQLK QD PUD] QSU $UFRIODP SROLFH URģWLOMD.HUDPLND ]HPOMDQR 3ODVWLND RWSRUQD QD WRSOLQ GR r&.duwrq SDSLU 3ULDQMDMÉD IROLMD

10 10 3RVÓH 0DWHULMDO 0LNURYDOQD SHÉQLFD 5RģWLOMDQMH 2GPU]Dಣ YDQMH *ULMDQMH.KDQMH )ROLMD ]D SHÏHQMH VD VLJUQRVQLP ]DWYDUDಣ ÏHP ]D PLNURYDOQH SHÉQLFH 3RVGH ]D SHÏHQMH RG PHWDOD QSU HPDMOD OLMHYDQRJ ŀhomh]d.dosl ]D SHÏHQMH REORŀHQL FUQLP ODNRP LOL VLOLNRQRP 3HNDÏ ]D SHFLYR 3RVÓH ]D GRELYDQMH VPHÓH ERMH MHOD QSU SRVGD ]D NRULF LOL &UQFK SODGDQM *RWRYD ]DSDNLUDQD MHOD %H] VUHEUQLK ]ODWQLK SODWLQDVWLK LOL PHWDOQLK REORJD NUDVD %H] NYDUFQLK LOL PHWDOQLK GLMHORYD LOL JOD]UH NRMD VDGUŀL PHWDO 2EDYH]QR VOLMHGLWH SWH SURL]YRÓDÏD ]D QDMYLģH GR]YROMHQH WHPSHUDWUH SULNODGQR QLMH SULNODGQR 7DEOLFD V SRVWDYNDPD VQDJH 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 3RVWDYND VQDJH 3ULEOLŀDQ SRVWRWDN VQDJH SWD 3 SWD 3 SWD 3 SWD 3 SWD 3 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 3RVWDYND VQDJH 1DÏLQ UDGD IQNFLMD SWD * 9HOLNL URģWLOM SWD & ದ 0LNURYDOQR URģWLOM SWD & ದ 2VWDOH IQNFLMH.RPELQLUDQR SHÏHQMH 2GPU]DYDQMH 0RŀHWH RGDEUDWL L]PHÓ QDÏLQD RGPU]DYDQMD ವ 2GPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL ವ 9UHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]DYDQMH 0LNURYDOQR URģWLOM 2GPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL L YUHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]DYDQMH -HGQRP SULWLVQLWH ]D RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL LOL ]D YUHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]Dಣ YDQMH

11 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq WHŀLQ LOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM =D RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL YULMHPH VH DWRPDWVNL SRVWDYOMD 1H SRWUHEOMDYDMWH RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL ]D QDPLUQLFH NRMH V L]YDÓHQH L] ]DPU]LYDÏD SULMH YLಣ ģh RG PLQWD LOL ]D JRWRYD ]DPU]QWD MHOD =D NOMÏLYDQMH RGPU]DYDQMD SUHPD WHಣ ŀlql PRUDWH LPDWL YLģH RG J KUDQH L PDQMH RG J =D RGPU]DYDQMH PDQMH RG J KUDQH KUDQ SRVWDYLWH QD UE RNUHWQRJ WDQMUD.KDQMH +UDQ PRŀHWH NKDWL QDMYLģH ID]D $NR MH MHGಣ QD RG ID]D RGPU]DYDQMH SRVWDYLWH JD NDR SUY ID].KDQMH YLģH ID]D 3ULWLVQLWH L SRVWDYLWH QDÏLQ UDGD RGPU]Dಣ YDQMH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD RGPU]DYDQMD LOL WHŀLQH QDPLUQLFD 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 8]DVWRSQR SULWLģÉLWH IQNFLMVN WLSN LOL RNUHಣ QLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq UD]LQ VQDJH HRVATSKI 11 =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH QLMHOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM 1DNRQ VYDNH ID]H RJODģDYD VH ]YÏQL VLJQDO 5RģLOMDQMH LOL NRPELQLUDQL QDÏLQ NKDQMD 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq IQNFLM =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH QLMHOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM 6LJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF 6LJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF VSUMHÏDYD QHKRWLÏಣ QR NOMÏLYDQMH UHÓDMD =D NOMÏLYDQMH LOL LVNOMÏLYDQMH VLJUQRVQH EORNDGH ]D GMHF SULWLVQLWH L GUŀLWH QD VHNQGL GRN VH QH RJODVL ]YÏQL VLJQDO.DGD MH VLJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF NOMÏHQD QD ]DVORQ VH SULND]MH $8720$76., 352*5$0, 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW $WRPDWVNR SHÏHQMH =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL WHŀLQ MHORYQLND 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM )QNFLM DWRPDWVNRJ SHÏHQMD PRŀHWH SRಣ WUHEOMDYDWL ]D MHGQRVWDYQ SULSUHP KUDQH 8 QDÏLQ PLURYDQMD RNUHQLWH WLSN SRVWDYNL VPMHU ND]DOMNH QD VDW NDNR ELVWH RGDEUDOL ŀhomhql MHORYQLN -HORYQLN 0DVD $ =DJULMDYDQMH J J J

12 12 -HORYQLN 0DVD $ 3RYUÉH J J J $ 5LED J J J $ 0HVR J J J $ 7MHVWHQLQD J GRGDMWH PO YRGH J GRGDMWH PO YRGH $.UPSLU J J J $ 3L]]D J J $ -KD J J 2GJRÓHQL SRÏHWDN 8UHÓDM PRŀHWH SURJUDPLUDWL ]D QDMYLģH ID]D 3ULWLVQLWH WLSN IQNFLMD L SRVWDYLWH UD]LQ VQDಣ JH =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD SHÏHQMD 3ULWLVQLWH ]D SURJUDPLUDQMH SRÏHWND UDGD UHÓDMD.25,Ģ7(1-( 35,%25$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV VDWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV PLQWD 3ULWLVQLWH ]D ]DYUģHWDN SRVWDYOMDQMD 8UHÓDM VH DWRPDWVNL SRVWDYOMD NDGD VH GRVWLJQH SRVWDYOMHQR YULMHPH

13 HRVATSKI 13 8PHWDQMH NRPSOHWD V RNUHWQLP WDQMURP 32=25 +UDQ QH NKDMWH EH] NRPSOHWD V RNUHWಣ QLP WDQMURP.RULVWLWH LVNOMÏLYR NRPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP LVSRUÏHQ V UHÓDMHP 3RVWDYLWH RNUHWQ YRGLOLF RNR RVRYLQH RNUHWQRJ WDQMUD 6WDYLWH VWDNOHQ SOLWLF ]D NKDQMH QD RNUHWಣ Q YRGLOLF 1DPLUQLFH QLNDGD QH NKDMWH L]UDYQR QD VWDNOHQRM SOLWLFL ]D NKDQMH 8PHWDQMH VWDOND ]D URģWLOMDQMH 3RVWDYLWH VWDODN ]D URģWLOMDQMH QD NRPSOHW V RNUHWಣ QLP WDQMURP.25,61, 6$9-(7,, 35(3258.( 6DYMHWL ]D PLNURYDOQ SHÉQLF 3UREOHP 5MHģHQMH 1H PRŀHWH QDÉL SRMHGLQRVWL R NROLÏLQL QDPLUQLFD NRMH ŀholwh SULSUHPLWL 3RWUDŀLWH VOLÏQH QDPLUQLFH 3RYHÉDMWH LOL VPDQMLWH YULMHPH NKDQMD SUHPD VOMHGHÉHP SUDYLO 'YRVWUND NROLÏLQD JRWRYR GYRVWUNR YLģH YUHPHQD SROD PDQMD NROLÏLQD SROD PDQMH YUHPHQD +UDQD MH SUHVKD 3RVWDYLWH NUDÉH YULMHPH NKDQMD LOL RGDEHULWH PDQM VQDJ +UDQD VH QLMH RGPU]QOD ]DJULMDOD LOL VNKDOD QDNRQ LVWHND SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD 3RVWDYLWH GŀH YULMHPH NKDQMD LOL RGDEHULWH YHÉ VQDJ =DSDPWLWH GD MH ]D YHÉD MHOD SRWUHEQR YLģH YUHPHQD +UDQD VH QDNRQ LVWHND SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD SUHJULMDOD QD UERYLPD DOL MRģ QLMH JRWRYD VUHGLQL 6OMHGHÉL SW RGDEHULWH PDQM VQDJ L GŀH YULMHPH 3URPLMHģDMWH WHNÉLQH QSU MKH NDGD SURÓH SROD YUHPHQD

14 14 5LŀD ÉH VH EROMH ]DJULMDWL DNR MH VWDYLWH QD UDYQ ģlurn SRVG 2GPU]DYDQMH =DJULMDYDQMH.DGD ]DJULMDYDWH YHÉ SDNLUDQ KUDQ VOLMHGLWH SWH QD SDNLUDQM 3HÏHQN YLMHN RGPU]DYDMWH V PDVQLP GLMHORP RNUHQWLP SUHPD GROMH 1H RGPU]DYDMWH SUHNULYHQR PHVR MHU WR PRŀH GRಣ YHVWL GR NKDQMD PMHVWR RGPU]DYDQMD 3HUDG YLMHN RGPU]DYDMWH V SUVLPD RNUHQWLP SUHPD GROMH 5RģWLOMDQMH.KDQMH.RPELQLUDQR SHÏHQMH 2KODÓHQR PHVR L SHUDG YLMHN L]YDGLWH L] KODGQMDND QDMPDQMH PLQWD SULMH NKDQMD 0HVR SHUDG ULE L SRYUÉH RVWDYLWH SUHNULYHQR QDNRQ NKDQMD 5LE SUHPDŀLWH V PDOR OMD LOL RWRSOMHQRJ PDVODFD 'RGDMWH GR PO KODGQH YRGH ]D VYDNLK J SRYUÉD 6YMHŀH SRYUÉH QDUHŀLWH QD NRPDGH MHGಣ QDNH YHOLÏLQH SULMH NKDQMD 6YH YUVWH SRYUÉD NKDMWH SRVGL V SRNORSFHP.RPELQLUDQLP SHÏHQMHP ]DGUŀLWH KUVNDYRVW RGUHಣ ÓHQLK MHOD 1DNRQ LVWHND SRORYLQH YUHPHQD SHÏHQMD RNUHQLಣ WH QDPLUQLFH L QDVWDYLWH 3RVWRML QDÏLQD ]D NRPELQLUDQR SHÏHQMH 6YDNL QDÏLQ UDGD NRPELQLUD IQNFLMH PLNURYDORYD L URಣ ģwlomd UD]OLÏLWLP YUHPHQVNLP UD]GREOMLPD L QD UD]OLÏLWLP UD]LQDPD VQDJH 5RģWLOMDQMH WDQMLK NRPDGD QD VUHGLQL VWDOND ]D URಣ ģwlom 2NUHQLWH KUDQ QDNRQ LVWHND SRORYLQH SRಣ VWDYOMHQRJ YUHPHQD L QDVWDYLWH V URģWLOMDQMHP Î,ĢÈ(1-(, 2'5Ŀ$9$1-( 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 1DSRPHQH R ÏLģÉHQM ವ 3UHGQM VWUDQ SHÉQLFH RÏLVWLWH PHNRP NUSRP QDPRÏHQRP PODN YRG VD VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ =D ÏLģÉHQMH PHWDOQLK SRYUģLQD NRULVWLWH RELಣ ÏDMHQR VUHGVWYR ]D ÏLģÉHQMH ವ 8QWUDģQMRVW UHÓDMD RÏLVWLWH QDNRQ VYDNH SRWUHEH 7DGD SUOMDYģWLQ PRŀHWH ODNģH NORQLWL L RQD VH QHÉH ]DSHÉL ವ 7YUGRNRUQH PUOMH ÏLVWLWH SRVHEQLP VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ 1DNRQ VYDNH SRWUHEH RÏLVWLWH VY GRGDWQ RSUHP L SVWLWH GD VH RVģL.RULVWLWH PHN NUS QDPRÏHQ WRSO YRG VD VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ =D RPHNģDYDQMH WYUGLK RVWDWDND ]DJULMWH ÏDģ YRGH SQRP VQDJRP PLNURYDOQH SHÉQLFH QD GR PLQWH ವ =D NODQMDQMH PLULVD PLMHģDMWH ÏDģL YRGH ŀolfh OLPQRYRJ VRND L ]DJULMWH SQRP VQDJRP PLNURYDOQH SHÉQLFH QD PLQWD 5-(Ģ$9$1-( 352%/(0$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 3UREOHP 0RJÉL ]URN 5MHģHQMH 8UHÓDM QH UDGL 8UHÓDM MH LVNOMÏHQ 8NOMÏLWH UHÓDM 8UHÓDM QH UDGL 8UHÓDM QLMH SULNOMÏHQ 3ULNOMÏLWH WLNDÏ UHÓDMD

15 3UREOHP 0RJÉL ]URN HRVATSKI 15 5MHģHQMH 8UHÓDM QH UDGL 2ģWHÉHQ MH RVLJUDÏ NÉLģW RVLJUDÏD 3URYMHULWH RVLJUDÏ $NR RVLJUDÏ SUHJRUL YLģH SWD SR]RYLWH RYODģWHQRJ HOHNWULÏDUD 8UHÓDM QH UDGL 9UDWD QLV SUDYLOQR ]DWYRUHQD 3URYMHULWH GD QLģWH QH EORNLUD YUDಣ WD ĿDUOMD QH UDGL ĿDUOMD QLMH LVSUDYQD ĿDUOM WUHED ]DPLMHQLWL 8 QWUDģQMRVWL LPD LVNUHQMD 7DPR VH QDOD]L PHWDOQR SRVÓH LOL SRVÓH V PHWDOQLP SRNURYRP,]YDGLWH SRVG L] UHÓDMD 8 QWUDģQMRVWL LPD LVNUHQMD 8 UHÓDM VH QDOD]H PHWDOQL ģwdಣ SLÉL LOL DOPLQLMVND IROLMD GRGLUMH QWDUQMH VWMHQNH 3URYMHULWH GD ģwdslél L IROLMD QH GRಣ GLUM QWDUQMH VWMHQNH.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP VWYDUD ]YN JUHEHQMD LOL POMHYHQMD,VSRG VWDNOHQH SOLWLFH ]D NKDQMH 2ÏLVWLWH SRGUÏMH LVSRG VWDNOHQH QDOD]L VH QHNL SUHGPHW LOL QHÏLVWRಣ SOLWLFH ]D NKDQMH ÉD 8UHÓDM SUHVWDMH V UDGRP 'RģOR MH GR NYDUD EH] MDVQRJ UD]ORJD $NR QH PRŀHWH VDPRVWDOQR SURQDÉL UMHģHQMH REಣ UDWLWH VH GREDYOMDÏ LOL VOŀEL ]D NRULVQLNH $NR VH RYD VLWDFLMD SRQRYL QD]ಣ RYLWH RYODģWHQL VHUYLV 3RGDFL NRML V SRWUHEQL VOŀEL ]D NRULVQLNH QDOD]H VH QD QD]LYQRM SORÏLFL UHÓDMD 3UHSRUÏMHPR GD SRGDWNH ]DSLģHWH RYGMH 0RGHO 02' %URM SURL]YRGD 31& 6HULMVNL EURM $9/-$1-( 32=25 1HPRMWH ]DWYRULWL LVSģQH RWYRUH $NR WR QDSUDYLWH UHÓDM VH PRŀH SUHJULMDWL 32=25 8UHÓDM QH SULNOMÏMWH QD DGDSWHUH LOL SURGŀQH NDEHOH 2YR PRŀH GRYHVWL GR SUHRSWHUHÉHQMD L RSDVQRVWL RG SRŀDUD ವ 8UHÓDM MH QDPLMHQMHQ VDPR ]D SRWUHE QD NKLQMVNRP RUPDULÉ 0RUD VH QDOD]LWL QD ÏYUಣ VWRM L UDYQRM SRYUģLQL ವ 8UHÓDM GDOMLWH RG SDUH YUÉHJ ]UDND L SUVNDQMD YRGH ವ $NR UHÓDM SUHYR]LWH SR KODGQRP YUHPHQ QHPRMWH JD NOMÏLWL RGPDK QDNRQ SRಣ VWDYOMDQMD 3VWLWH JD GD VWRML QD VREQRM WHPSHUDWUL NDNR EL SLR WRSOLQ (OHNWULÏQD LQVWDODFLMD 832=25(1-( (OHNWULÏQ LQVWDODFLM PRUD SRVWDYLWL NYDOLILFLUDQD RVRED 3URL]YRÓDÏ QLMH RGJRYRUDQ DNR QH VOLMHGLWH VLJUQRVQH PMHUH RSUH]D L] SRJODYOMD 6LJUQRVQH LQIRUPDFLMH 2YDM UHÓDM RSUHPOMHQ MH WLNDÏHP L NDEHORP QDಣ SDMDQMD 32=25 0LQLPDOQD YLVLQD SRVWDYOMDQMD MH FP

16 16 0LQLPDOQH GDOMHQRVWL A B C 'LPHQ]LMH PP $ % & %5,*$ =$ 2.2/,Ģ $PEDODŀ ]D UHFLNOLUDQMH RGORŀLWH SULNODGQH VSUHPQLNH 3RPR]LWH ]DģWLWL RNROLģD L OMGVNRJ ]GUDYOMD NDR L UHFLNOLUDQM RWSDGD RG HOHNWULÏQLK L 5HFLNOLUDMWH PDWHULMDOH VD VLPERORP HOHNWURQLÏNLK UHÓDMD 8UHÓDMH R]QDÏHQH VLPERORP QH EDFDMWH ]DMHGQR V NÉQLP RWSDGRP 3URL]YRG RGQHVLWH QD ORNDOQR UHFLNODŀQR PMHVWR LOL NRQWDNWLUDMH QDGOHŀQ VOŀE

17 ENGLISH 17 CONTENTS SAFETY INFORMATION SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT DESCRIPTION BEFORE FIRST USE CONTROL PANEL DAILY USE AUTOMATIC PROGRAMMES USING THE ACCESSORIES HELPFUL HINTS AND TIPS CARE AND CLEANING TROUBLESHOOTING INSTALLATION WE RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you ll get great results every time. Welcome to Electrolux. Visit our website for: Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: Register your product for better service: Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: CUSTOMER CARE AND SERVICE We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number. Warning / Caution-Safety information General information and tips Environmental information Subject to change without notice.

18 SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety. Do not let children play with the appliance. Keep all packaging away from children. Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot. If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 1.2 General Safety This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments farm houses

19 ENGLISH 19 by clients in hotels, motels and other residential environments bed and breakfast type environments. Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware. Do not use a steam cleaner to clean the appliance. Before maintenance cut the power supply. If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person. Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition. The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

20 20 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended. The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation WARNING! Only a qualified person must install this appliance. Remove all the packaging. Do not install or use a damaged appliance. Obey the installation instruction supplied with the appliance. The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation). Electrical connection WARNING! Risk of fire and electrical shock. All electrical connections should be made by a qualified electrician. The appliance must be earthed. Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician. If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed. Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable. Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug. 2.2 Use WARNING! Risk of injury, burns or electric shock or explosion. Use this appliance in a household environment. Do not change the specification of this appliance. Make sure that the ventilation openings are not blocked.

21 Do not let the appliance stay unattended during operation. Do not apply pressure on the open door. Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes. 2.3 Care and Cleaning WARNING! Risk of injury, fire or damage to the appliance. Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material. Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces. ENGLISH 2.4 Disposal WARNING! Risk of injury or suffocation. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and discard it. 3. PRODUCT DESCRIPTION Lamp 2 Safety interlock system 3 Display 4 Control panel 5 Door opener 6 Waveguide cover 7 Grill Remaining fat or food in the appliance can cause fire. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging. 8 Turntable shaft 3.1 Accessories Turntable set Glass cooking tray and roller guide. Always use the turntable set to prepare food in the appliance.

22 22 Grill Rack For grilling food and combi cooking. 4. BEFORE FIRST USE WARNING! Refer to the Safety chapters. 4.1 Initial Cleaning Remove all parts from the appliance. Clean the appliance before first use. Refer to chapter "Care and Cleaning". 4.2 Setting the time When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the display shows 0:00 and an acoustic signal sounds. Set the time to operate the appliance. You can set the time in 24 hour clock system Press. Turn the Setting knob to enter the amount of hours. 4. Press to confirm. Turn the Setting knob to enter the amount of minutes. 5. Press to confirm.

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Mikrovågsugn. 700W / 17 liter. Modell: MW17M. Instruktionsmanual

Mikrovågsugn. 700W / 17 liter. Modell: MW17M. Instruktionsmanual Mikrovågsugn 700W / 17 liter Modell: MW17M Instruktionsmanual 1 Innehåll Tekniska data:... 2 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 2. Placering och installation... 4 3. Tillbehör som kan användas i ugnen:... 5

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 party cooler INNEHÅLL / CONTENT Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 English Safety Precautions...12-13 Operation...14-15 Electrical

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Daily newspapers. Post-it notes Veckotidningar Magasin Kontorspapper Reklamtryck Kataloger

Daily newspapers. Post-it notes Veckotidningar Magasin Kontorspapper Reklamtryck Kataloger Tidningar Newspapers ÅTERVINNS De tidningar du lämnar här blir råvara för nytt papper. Det sparar energi och träd. RECYCLED The newspapers that you leave here become raw material for new paper. This saves

Läs mer

User s manual. www.digilive.se

User s manual. www.digilive.se User s manual www.digilive.se C O N T E N T User s manual In the box.................................... E2 Connection Diagram........................... E3 About vibro360...............................

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma »Bromma«GB S Assembly instructions Monteringsanvisning 07.08.2017 1/10 Bromma GB RCOMMNDATIONS BFOR ASSMBL o Always follow the manufacturers instructions. o Please check the contents listed in the assembly

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

LINC Modell A

LINC Modell A LINC Modell 13 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25)

Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25) Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25) Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Delar... 6 Installation... 7 Användning... 7 Underhåll... 8 Tekniska specifikationer... 8 English Safety Precautions...

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Integrerade vitvaror för en smidig och smart vardag

Integrerade vitvaror för en smidig och smart vardag Siemens nya iq700-serie för framtiden närmare: Integrerade vitvaror för en smidig och smart vardag I förra årets trendrapport «Future Living» presenterade Siemens en analys av den moderna konsumentens

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual Microwave Oven IM 50 - IM 50 RF Please read this manual first! Dear Customer, Thank you for purchasing a Cylinda product. We hope that you get the best results from your product

Läs mer

Spiskåpa till aggregat Smarty 2R Cooker hood for Smarty 2R unit

Spiskåpa till aggregat Smarty 2R Cooker hood for Smarty 2R unit Spiskåpa till aggregat Smarty 2R Cooker hood for Smarty 2R unit SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 5 Service och garanti... 6 EN Operating instructions Safety

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön.

Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön. Motorvärmarstyrning Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön. Engine Block Heater Control The control system for engine

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

ULTRA LIGHT ORIGINAL. De är lätta!!

ULTRA LIGHT ORIGINAL. De är lätta!! ÄNTLIGEN!! Nu har vi fått fram en serie stekpannor och grytor av gjutjärn med den egenskap som så många frågat efter. De är lätta!! Att gjutjärnsstekpannor är allra bäst att laga mat i är de flesta överens

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

LINC 24 ARC 34. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

LINC 24 ARC 34. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se LINC 24 ARC 34 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom

Läs mer

Integrerade vitvaror för en smidig och smart vardag

Integrerade vitvaror för en smidig och smart vardag Siemens nya iq700-serie för framtiden närmre: Integrerade vitvaror för en smidig och smart vardag I förra årets trendrapport «Future Living» presenterade Siemens en analys av den moderna konsumentens behov.

Läs mer

Original instructions. Comfortinfra CIR11021C

Original instructions. Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W] CIR11021C 1000 1 2 CIR11021C 2 3 150 300 150 700 1800 4 3 SE CIR11021C

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

USER INSTRUCTIONS. Smart-Splitter A Smart-Line Product

USER INSTRUCTIONS. Smart-Splitter A Smart-Line Product USER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING I ORIGINAL. USER INSTRUCTIONS IN ORIGINAL FORMAT. ARTIKELNR. / ARTICLE NO: 0458-395-2800 Smart-Splitter A Smart-Line Product Patented 1 2 Greppyta Grip area 10 3 4 5 6

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Manual TSD-100. Sko/stöveltork Shoe/boot dryer ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark

Manual TSD-100. Sko/stöveltork Shoe/boot dryer ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark 2011-06-01 Manual TSD-100 Sko/stöveltork Shoe/boot dryer SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Specifikation...

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

1 (4) Waste management, Port of Gävle. Avfallshantering, Gävle Hamn

1 (4) Waste management, Port of Gävle. Avfallshantering, Gävle Hamn 1 (4) Waste management, Port of Gävle Avfallshantering, Gävle Hamn 2 (4) The waste stations at the Port of Gävle are marked at the attached maps. All waste to be left by the ship should be sorted at any

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer