(06...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.preciz.hu (06..."

Transkript

1 ( ,.529$/1$ 3(È1,&$ (1 0,&52:$9( 29(1 (7 0,.52/$,1($+, +8 0,.52+8// 0 6 7Ē 69 0,.529 *68* ( =$ 8325$%8 86(5 0$18$/.$ (1' +$6=1 /$7, 7087$7 %58.6$19,61,1*

2 2 6$'5Ŀ$,1)250$&,-( 2 6,*851267, 6,*851261( 8387( 23,6 352,=92'$ 35,-( 359( 8325$%( 835$9/-$Î.$ 3/2Î$ 69$.2'1(91$ 8325$%$ $8720$76., 352*5$0,.25,Ģ7(1-( 35,%25$.25,61, 6$9-(7,, 35(3258.( Î,ĢÈ(1-(, 2'5Ŀ$9$1-( 5-(Ģ$9$1-( 352%/(0$ 3267$9/-$1-( 0,6/,02 1$ 9$6 +YDOD YDP ģwr VWH NSLOL (OHFWURO[ UHÓDM,]DEUDOL VWH SURL]YRG NRML VD VRERP GRQRVL GHVHWOMHÉD SURIHVLRQDOQRJ LVNVWYD L LQRYDFLMD *HQLMDODQ L HOHJDQWDQ SURMHNWLUDQ MH V YDPD PLVOLPD 6WRJD YLMHN NDGD JD NRULVWLWH PRŀHWH ELWL VLJUQL ]QDMÉL GD ÉHWH VYDNL SW GRELWL L]YUVQH UH]OWDWH 'REURGRģOL (OHFWURO[ 3RVMHWLWH QDģ LQWHUQHWVN VWUDQLF ]D 'RELYDQMH VDYMHWD R NRULģWHQM SURVSHNDWD UMHģDYDQM SUREOHPD VHUYLVQLP LQIRUPDFLMD ZZZ HOHFWURO[ FRP 5HJLVWULUDQMH YDģHJ SURL]YRGD ]D EROML VHUYLV ZZZ HOHFWURO[ FRP SURGFWUHJLVWUDWLRQ.SRYLQ GRGDWQH RSUHPH SRWURģQRJ PDWHULMDOD L RULJLQDOQLK UH]HUYQLK GLMHORYD ]D YDģ UHÓDM ZZZ HOHFWURO[ FRP VKRS %5,*$ 2.83&,0$, 6(59,6 3UHSRUÏMHPR SRUDE RULJLQDOQLK UH]HUYQLK GLMHORYD.DGD VH REUDÉDWH VHUYLV SURYMHULWH GD V 9DP GRVWSQL VOMHGHÉL SRGDFL,QIRUPDFLMH PRŀHWH SURQDÉL QD QD]LYQRM SORÏLFL 0RGHO 31& VHULMVNL EURM 8SR]RUHQMH 2SUH] VLJUQRVQH LQIRUPDFLMH 2SÉH LQIRUPDFLMH L VDYMHWL,QIRUPDFLMH R ]DģWLWL RNROLģD =DGUŀDYD VH SUDYR QD L]PMHQH

3 HRVATSKI 3,1)250$&,-( 2 6,*851267, 3ULMH SRVWDYOMDQMD L NRULģWHQMD UHÓDMD SDŀOMLYR SURÏLWDMWH LVSRUÏHQH SWH 3URL]YRÓDÏ QLMH RGJRYRUDQ DNR QHSUDYLOQR SRVWDYOMDQMH L SRUDED UHÓDMD ]URNMH R]OMHGH L RģWHÉHQMD 8SWH YLMHN ÏYDMWH V UHÓDMHP ]D EGÉH SRWUHEH 6LJUQRVW GMHFH L VODELMLK RVRED 832=25(1-( 2SDVQRVW RG JģHQMD R]OMHGH LOL WUDMQH QHVSRVREQRVWL ವ 2YDM UHÓDM PRJ NRULVWLWL GMHFD RG JRGLQD SD QD YLģH L RVREH VPDQMHQLK WMHOHVQLK RVMHWLOQLK LOL PHQWDOQLK PRJÉQRVWL LOL RVREH NRMH QH UDVSRODŀ LVNVWYRP LOL ]QDQMHP DNR V SRG QDG]RURP RGUDVOH RVRED RGJRYRUQH ]D QMLKRY VLJUQRVW ವ 1H GR]YROLWH GMHFL GD VH LJUDM V UHÓDMHP ವ 6Y DPEDODŀ ÏYDMWH L]YDQ GRKYDWD GMHFH ವ 'MHFL L NÉQLP OMELPFLPD QH GR]YROMDYDMWH SULEOLŀDYDQMH UHÓDM GRN MH UDG LOL GRN VH KODGL 'RVWSQL GLMHORYL V YUÉL ವ $NR MH UHÓDM RSUHPOMHQ VLJUQRVQRP EORNDGRP ]D GMHF SUHSRಣ UÏMHPR GD MH NOMÏLWH ವ ÎLģÉHQMH L RGUŀDYDQMH UHÓDMD QH VPLM REDYOMDWL GMHFD EH] QDGಣ ]RUD ವ ÎYDMWH UHÓDM L QMHJRY NDEHO L]YDQ GRKYDWD GMHFH PODÓH RG JRGLQD 2SÉD VLJUQRVW ವ 2YDM UHÓDM QDPLMHQMHQ MH ]D SRWUHE NÉDQVWY L ]D VOLÏQH QDPMHQH SRSW ದ NKLQMD ]D RVREOMH SURGDYDRQLFDPD UHGLPD L GUJLP UDGಣ QLP SURVWRULPD ದ IDUPH ದ JRVWL KRWHOLPD PRWHOLPD L RVWDOLP VPMHģWDMQLP NDSDFLWHWLPD ದ ]D SUHQRÉLģWD

4 4 ವ 8QWUDģQMRVW UHÓDMD VH ]DJULMDYD GRN MH UDG 1H GRGLUMWH JULMDÏH UHÓDM 3ULOLNRP YDÓHQMD LOL VWDYOMDQMD SULERUD LOL SRVÓD REDYH]QR NRULVWLWH UNDYLFH ವ =D ÏLģÉHQMH UHÓDMD QH SRWUHEOMDYDMWH UHÓDMH ]D SDUQR ÏLģಣ ÉHQMH ವ 3ULMH REDYOMDQMD ]DKYDWD RGUŀDYDQMD LVNOMÏLWH QDSDMDQMH ವ $NR V YUDWD LOL EUWYH QD YUDWLPD RģWHÉHQH UHÓDM VH QH VPLMH NRULVWLWL GRN JD QH SRSUDYL RYODģWHQL VHUYLVHU ವ 6DPR RYODģWHQL VHUYLVHU VPLMH REDYOMDWL VHUYLVLUDQMH LOL SRSUDYDN NRML NOMÏMH VNLGDQMH SRNORSFD NRML VSUMHÏDYD L]ODJDQMH HQHUJLML PLNURYDORYD ವ 1H ]DJULMDYDMWH WHNÉLQH LOL GUJH QDPLUQLFH ÏYUVWR ]DWYRUHQLP VSUHPQLFLPD 0RJOL EL HNVSORGLUDWL ವ.RULVWLWH LVNOMÏLYR SRVÓH NRMH MH SULNODGQR ]D SRWUHE PLNURಣ YDOQLP SHÉQLFDPD ವ.DGD ]DJULMDYDWH QDPLUQLFH SODVWLÏQLP LOL SDSLUQDWLP VSUHPQLಣ FLPD SD]LWH GRN VH QDOD]H UHÓDM ]ERJ PRJÉQRVWL ]Dಣ SDOMHQMD ವ 8UHÓDM MH QDPLMHQMHQ ]D ]DJULMDYDQMH QDPLUQLFD L QDSLWDND 6ಣ ģhqmh KUDQH LOL RGMHÉH WH ]DJULMDYDQMH WHUPRIRUD SDSÏD VSŀYL YODŀQH RGMHÉH LOL VOLÏQLK SUHGPHWD PRŀH L]D]YDWL R]OMHÓLYDQMH ]Dಣ SDOMHQMH LOL SRŀDU ವ $NR VH SRMDYL GLP LVNOMÏLWH UHÓDM LOL L]YFLWH WLNDÏ L GUŀLWH YUDWD ]DWYRUHQD NDNR ELVWH SULJģLOL PRJÉL SODPHQ ವ =DJULMDYDQMH QDSLWDND PLNURYDOQRM SHÉQLFL PRŀH GRYHVWL GR RGಣ JRÓHQRJ ŀhvwrnrj YUHQMD 6WRJD SD]LWH SULOLNRP UNRYDQMD VSUHPQLNRP ವ 6DGUŀDM GMHÏMLK ERÏLFD L VWDNOHQNL V GMHÏMRP KUDQRP WUHED MH SURPLMHģDWL LOL SURWUHVWL WH SURYMHULWL WHPSHUDWU SULMH SRUDEH NDNR EL VH L]EMHJOH RSHNOLQH ವ -DMD OMVFL L FLMHOD WYUGR NKDQD MDMD QH VPLM VH ]DJULMDYDWL UHÓDM MHU PRJ HNVSORGLUDWL ÏDN L QDNRQ ]DJULMDYDQMD PLNURಣ YDORYLPD ವ 8UHÓDM VH WUHED UHGRYLWL ÏLVWLWL L PRUDM VH NODQMDWL VYH QDVODJH KUDQH

5 HRVATSKI 5 ವ $NR VH UHÓDM QH RGUŀDYD ÏLVWLP WR PRŀH GRYHVWL GR RģWHÉHQMD SRYUģLQH ģwr PRŀH QHSRYROMQR WMHFDWL QD ŀlyrwql YLMHN UHÓDMD WH GRYHVWL GR RSDVQLK VLWDFLMD ವ 1HPRMWH NRULVWLWL DJUHVLYQD DEUD]LYQD VUHGVWYD ]D ÏLģÉHQMH LOL RģWUH PHWDOQH VWUJDÏH ]D ÏLģÉHQMH VWDNOD QD YUDWLPD SHÉQLFH MHU PRJ RģWHWLWL SRYUģLQ D WR PRŀH GRYHVWL GR ORPD VWDNOD ವ $NR MH NDEHO ]D QDSDMDQMH RģWHÉHQ SURL]YRÓDÏ LOL RYODģWHQL VHUYLV LOL RVRED VOLÏQLK NYDOLILNDFLMD PRUD JD ]DPLMHQLWL NDNR EL VH L]EMHJOD RSDVQRVW 6,*851261( 8387( 3RVWDYOMDQMH 832=25(1-( 6DPR NYDOLILFLUDQD RVRED VPLMH SRVWDYLWL RYDM UHÓDM ವ 2GVWUDQLWH VY DPEDODŀ ವ 1H SRVWDYOMDMWH L QH NRULVWLWH RģWHÉHQL UHÓDM ವ 3ULGUŀDYDMWH VH SWD ]D LQVWDODFLM LVSRUÏHಣ QLK V UHÓDMHP ವ 3HÉQLFD VH PRŀH SRVWDYLWL VNRUR ELOR JGMH NKLQML 3HÉQLFD VH PRUD QDOD]LWL QD UDYQRM L VWDELOQRM SRYUģLQL L YHQWLODFLMVNL RWYRUL L SRYUģLQD LVSRG SHÉQLFH QH VPLM ELWL EORNLUDQL ]D GREU YHQWLODFLM 6SDMDQMH QD HOHNWULÏQ PUHŀ 832=25(1-( 2SDVQRVW RG SRŀDUD L VWUMQRJ GDUD ವ 6YD VSDMDQMD QD HOHNWULÏQ PUHŀ WUHED L]YUģLWL NYDOLILFLUDQL HOHNWULÏDU ವ 8UHÓDM PRUD ELWL ]HPOMHQ ವ 3URYMHULWH SRGGDUDM OL VH HOHNWULÏQL SRGDFL QD QD]LYQRM SORÏLFL V HOHNWULÏQLP QDSDMDQMHP $NR WR QLMH VOÏDM NRQWDNWLUDMWH HOHNWULÏDUD ವ $NR MH SHÉQLFD VSRMHQD WLÏQLF SRPRÉ SURGŀQRJ NDEHOD SURYMHULWH MH OL NDEHO ]HPOMHQ ವ 3D]LWH GD QH RģWHWLWH WLNDÏ L NDEHO QDSDMDQMD =D ]DPMHQ RģWHÉHQRJ NDEHOD QDSDMDQMD NRQಣ WDNWLUDMWH RYODģWHQL VHUYLV LOL HOHNWULÏDUD ವ 1H SRYODÏLWH NDEHO QDSDMDQMD NDNR ELVWH WLNDÏ L]YNOL L] WLÏQLFH 8YLMHN KYDWLWH L SRYFLWH WLNDÏ 8SRUDED 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH RSHNOLQD VWUMQRJ GDUD LOL HNVSOR]LMH ವ 2YDM UHÓDM SRWUHEOMDYDMWH NÉDQVWY ವ 1H PLMHQMDMWH VSHFLILNDFLMH RYRJ UHÓDMD ವ 3URYMHULWH GD RWYRUL ]D YHQWLODFLM QLV EORNLUDಣ QL ವ 8UHÓDM QH RVWDYOMDMWH EH] QDG]RUD GRN UDGL ವ 1H SULWLģÉLWH RWYRUHQD YUDWD ವ 8UHÓDM QH SRWUHEOMDYDMWH NDR UDGQ SRYUģLQ D QWUDģQMRVW QH SRWUHEOMDYDMWH ]D RGODJDQMH SUHGPHWD 2GUŀDYDQMH L ÏLģÉHQMH 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH SRŀDUD LOL RģWHಣ ÉHQMD UHÓDMD ವ 3ULMH RGUŀDYDQMD UHÓDM LVNOMÏLWH L WLNDÏ L]Yಣ FLWH L] WLÏQLFH PUHŀQRJ QDSDMDQMD ವ 8UHÓDM UHGRYLWR RÏLVWLWH NDNR ELVWH VSULMHÏLOL SURSDGDQMH PDWHULMDOD SRYUģLQH ವ 3UROLYHQD KUDQD LOL RVWDFL VUHGVWDYD ]D ÏLģಣ ÉHQMH QH VPLM VH QDNSOMDWL QD EUWYHQLP SRYUಣ ģlqdpd YUDWD ವ 3UHRVWDOD PDVQRÉD LOL KUDQD UHÓDM PRŀH ]URNRYDWL SRŀDU

6 6 ವ 8UHÓDM RÏLVWLWH YODŀQRP PHNRP NUSRP.RULಣ VWLWH VDPR QHWUDOQH GHWHUGŀHQWH 1LNDGD QH NRULVWLWH DEUD]LYQD VUHGVWYD MDVWÏLÉH ]D ULಣ EDQMH RWDSDOD LOL PHWDOQH SUHGPHWH ವ $NR NRULVWLWH UDVSUģLYDÏ ]D ÏLģÉHQMH SHÉQLFH SRģWMWH VLJUQRVQH SWH QD DPEDODŀL 2GODJDQMH 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH LOL JģHQMD ವ 8UHÓDM LVNRSÏDMWH L] HOHNWULÏQH PUHŀH ವ 3UHUHŀLWH HOHNWULÏQL NDEHO L EDFLWH JD 23,6 352,=92'$ ĿDUOMD 6VWDY ]D VLJUQRVQR ]DNOMÏDYDQMH =DVORQ 8SUDYOMDÏND SORÏD 0HKDQL]DP ]D RWYDUDQMH YUDWD ĢWLWQLN YRGLOLFH PLNURYDORYD 5RģWLOM VRYLQD RNUHWQRJ WDQMUD 'RGDWQD RSUHPD.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP 6WDNOHQD SOLWLFD ]D NKDQMH L RNUHWQD YRGLOLFD.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP YLMHN SRWUHEOMDYDMWH ]D SULSUHP KUDQH UHಣ ÓDM 6WDODN ]D URģWLOMDQMH =D URģWLOMDQMH L NRPELQLUDQR SHÏHQMH 35,-( 359( 8325$%( 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 3RÏHWQR ÏLģÉHQMH ವ 6YH GLMHORYH L]YDGLWH L] UHÓDMD ವ 8UHÓDM RÏLVWLWH SULMH SUYH SRWUHEH 3RJOHGDMWH SRJODYOMH ÎLģÉHQMH L RGUŀDಣ YDQMH

7 3RVWDYOMDQMH YUHPHQD 1DNRQ SULNOMÏLYDQMD UHÓDMD QD QDಣ SDMDQMH LOL QDNRQ SUHNLGD QDSDMDQMD QD ]DVORQ VH SULND]MH L RJODģDYD VH ]YÏQL VLJQDO =D UDG V SHÉQLFRP SRVWDಣ YLWH YULMHPH HRVATSKI 3ULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV VDWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV PLQWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 9ULMHPH PRŀHWH SRVWDYLWL IRUPDW VDWD 835$9/-$Î.$ 3/2Î$ LPERO )QNFLMD 2SLV ಧ =DVORQ 3ULND]MH SRVWDYNH L WUHQWDÏQR YULMHPH 7

8 8 6LPERO )QNFLMD 2SLV =D SRVWDYOMDQMH QDÏLQD NKDQMD PLNURಣ YDOQR URģWLOM NRPELQLUDQR 2 )QNFLMVND WLSND 3 7LSND RGPU]DYDQMH 4 7LSND 6DW 5 7LSND 6WRS &OHDU =D LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD LOL EULVDQMH SRಣ VWDYNL NKDQMD 7LSND 6WDUW V =D SRNUHWDQMH UHÓDMD LOL SRYHÉDQMH YUHPHQD NKDQMD ]D VHNQGL SQRP VQDJRP 9ULMHPH NKDQMD SRYHÉDYD VH ]D VHNQGL VYDNLP GRGDWQLP SULWLVNRP QD WLSN 7LSND SRVWDYNL =D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD NKDQMD PDVH LOL IQNFLMH =D SRWUHE IQNFLMH Dಣ WRPDWVNRJ SHÏHQMD 6 7 ಧ =D RGPU]DYDQMH QDPLUQLFD SUHPD WHŀLQL LOL YUHPHQVNL RGUHÓHQR =D SRVWDYOMDQMH VDWD 69$.2'1(91$ 8325$%$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 8NOMÏLYDQMH L LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD 3ULWLVQLWH WLSN V IQNFLMRP NRM ŀholwh SRVWDಣ YLWL 8]DVWRSFH SULWLģÉLWH WLSN LOL RNUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq IQNFLM =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhqr YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L NOMÏHQMH UHಣ ÓDMD =D LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD PRŀHWH ದ SULÏHNDWL GD VH UHÓDM DWRPDWVNL LVNOMÏL NDGD LVWHNQH YULMHPH ದ RWYRULWH YUDWD 8UHÓDM VH DWRPDWVNL ]Dಣ VWDYOMD =DWYRULWH YUDWD ]D QDVWDYDN NKDQMD 2Y RSFLM SRWUHEOMDYDMWH ]D SURYMHUDYDQMH QDPLUQLFD ದ SULWLVQLWH 32=25 8UHÓDM NOMÏMWH VDPR DNR VH QMHP QDOD]H QDPLUQLFH 2SÉH LQIRUPDFLMH R QDÏLQ SRWUHEH UHÓDMD 2SÉHQLWR ವ 1DNRQ LVNOMÏLYDQMD UHÓDMD SVWLWH GD KUDQD QHNROLNR PLQWD RGVWRML ವ 3ULMH SULSUHPH MHOD NORQLWH DOPLQLMVN IROLM PHWDOQH SRVGH L VO.KDQMH ವ $NR MH PRJÉH KUDQ NRM NKDWH SUHNULMWH SRNORSFHP RG PDWHULMDOD NRML MH SULNODGDQ ]D SRUDE PLNURYDOQLP SHÉQLFDPD $NR ŀholwh VDÏYDWL KUVNDY NRULF KUDQ SULSUHPDMWH EH] SRNURYD

9 ವ 1H SRVWDYOMDMWH SUHYLVRNH YULMHGQRVWL VQDJH L WUDMDQMD GD QH ELVWH SUHNKDOL KUDQ +UDQD VH PRŀH LVģLWL SUHJRUMHWL LOL ]DSDOLWL QD QHNLP PMHVWLPD ವ 1H SRWUHEOMDYDWH UHÓDM ]D NKDQMH MDMD OMVFL L SŀHYD NÉLFDPD MHU EL PRJOL HNVSORGLUDWL $NR SUŀLWH MDMD SUREģLWH ŀpdqmdn ವ 3ULMH NKDQMD QDPLUQLFH V NRŀRP LOL NRURP NDR ģwr V NUPSLUL UDMÏLFH NREDVLFH SURERGLಣ WH QHNROLNR SWD YLOLFRP NDNR QH EL SUVQOH ವ =D KODGQD LOL ]DPU]QWD MHOD SRVWDYLWH GOMH YULMHPH NKDQMD ವ -HOD V PDNRP WUHED SURPLMHģDWL V YUHPHQD QD YULMHPH ವ 3RYUÉH ÏYUVWH VWUNWUH NDR ģwr V PUNYD JUDģDN LOL FYMHWDÏD WUHED NKDWL YRGL ವ 9HÉH NRPDGH KUDQH RNUHQLWH RWSULOLNH NDG SURಣ ÓH SROD SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD NKDQMD ವ $NR MH PRJÉH SRYUÉH L]UHŀLWH QD PDQMH NRPDGH MHGQDNH YHOLÏLQH ವ.RULVWLWH UDYQH ģlurnh SRVGH ವ 1H SRWUHEOMDYDWH SRUFODQVNR NHUDPLÏNR LOL ]HPOMDQR SRVÓH V PDOLP RWYRULPD QSU QD GUģNDPD LOL V QHJOD]LUDQLP GQRP 9ODJD NRMD ÓH RWYRUH PRŀH ]URNRYDWL SFDQMH SRVÓD WLMHNRP ]DJULMDYDQMD ವ 6WDNOHQD SOLWLFD ]D NKDQMH MH UDGQD SRYUģLQD ]D ]DJULMDYDQMH MHOD LOL WHNÉLQD 3RWUHEQD MH ]D UDG PLNURYDOQH SHÉQLFH HRVATSKI 9 2GPU]DYDQMH PHVD SHUDGL L ULEH ವ 6WDYLWH ]DPU]QWH QHRPRWDQH QDPLUQLFH QD PDOL SUHRNUHQWL WDQMU V SRVGRP LVSRG QMHJD NDNR EL VH RWRSOMHQD YRGD VDNSOMDOD SRVGL ವ 3UHRNUHQLWH KUDQ NDG SURÓH SROD SRಣ VWDYOMHQRJ YUHPHQD RGPU]DYDQMD $NR MH PRJÉH UD]GLMHOLWH KUDQ SD NODQMDMWH RGPU]QWH NRPDGH 2GPU]DYDQMH PDVODFD NRPDGD WRUWH L VYMHŀHJ VLUD ವ 1HPRMWH GR NUDMD RGPU]QWL QDPLUQLFH UHಣ ÓDM YHÉ LK SVWLWH GD VH RGPU]Q QD VREQRM WHPSHUDWUL 7DNR ÉHWH SRVWLÉL UDYQRPMHUQLML UHಣ ]OWDW 3ULMH RGPU]DYDQMD NORQLWH PHWDOQ LOL DOPLQLMVN DPEDODŀ 2GPU]DYDQMH YRÉD L SRYUÉD ವ 9RÉH L SRYUÉH NRMH ÉHWH SULSUHPLWL VYMHŀH QH RGPU]DYDMWH GR NUDMD UHÓDM 3VWLWH GD VH RGPU]QH QD VREQRM WHPSHUDWUL ವ 9Lģ VQDJ PLNURYDOQH SHÉQLFH PRŀHWH SRಣ WUHEOMDYDWL ]D NKDQMH YRÉD L SRYUÉD D GD LK QH PRUDWH QDMSULMH RGPU]QWL *RWRYD MHOD ವ *RWRYD MHOD PRŀHWH SULSUHPDWL UHÓDM VDPR DNR MH QMLKRYR SDNLUDQMH SULNODGQR ]D SRWUHE PLNURYDOQLP SHÉQLFDPD ವ 2EDYH]QR VH SULGUŀDYDMWH SWD SURL]YRÓDÏD RWLVQWLK QD DPEDODŀL QSU NORQLWH PHWDOQL SRNORSDF L SUREģLWH SODVWLÏQ RYRMQLF 3ULNODGQR SRVÓH L PDWHULMDOL 3RVÓH 0DWHULMDO 0LNURYDOQD SHÉQLFD 2GPU]Dಣ YDQMH 5RģWLOMDQMH *ULMDQMH.KDQMH 9DWURVWDOQR VWDNOR L SRUFODQ EH] PHWDOQLK GLMHORYD QSU 3\UH[ VWDNOR RWSRUQR QD WRSOLQ 1HYDWURVWDOQR VWDNOR L SRUFODQ 6WDNOR L VWDNORNHUDPLND L]UDÓHQL RG YDWURಣ VWDOQLK PDWHULMDOD PDWHULMDOD RWSRUQLK QD PUD] QSU $UFRIODP SROLFH URģWLOMD.HUDPLND ]HPOMDQR 3ODVWLND RWSRUQD QD WRSOLQ GR r&.duwrq SDSLU 3ULDQMDMÉD IROLMD

10 10 3RVÓH 0DWHULMDO 0LNURYDOQD SHÉQLFD 5RģWLOMDQMH 2GPU]Dಣ YDQMH *ULMDQMH.KDQMH )ROLMD ]D SHÏHQMH VD VLJUQRVQLP ]DWYDUDಣ ÏHP ]D PLNURYDOQH SHÉQLFH 3RVGH ]D SHÏHQMH RG PHWDOD QSU HPDMOD OLMHYDQRJ ŀhomh]d.dosl ]D SHÏHQMH REORŀHQL FUQLP ODNRP LOL VLOLNRQRP 3HNDÏ ]D SHFLYR 3RVÓH ]D GRELYDQMH VPHÓH ERMH MHOD QSU SRVGD ]D NRULF LOL &UQFK SODGDQM *RWRYD ]DSDNLUDQD MHOD %H] VUHEUQLK ]ODWQLK SODWLQDVWLK LOL PHWDOQLK REORJD NUDVD %H] NYDUFQLK LOL PHWDOQLK GLMHORYD LOL JOD]UH NRMD VDGUŀL PHWDO 2EDYH]QR VOLMHGLWH SWH SURL]YRÓDÏD ]D QDMYLģH GR]YROMHQH WHPSHUDWUH SULNODGQR QLMH SULNODGQR 7DEOLFD V SRVWDYNDPD VQDJH 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 3RVWDYND VQDJH 3ULEOLŀDQ SRVWRWDN VQDJH SWD 3 SWD 3 SWD 3 SWD 3 SWD 3 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 3RVWDYND VQDJH 1DÏLQ UDGD IQNFLMD SWD * 9HOLNL URģWLOM SWD & ದ 0LNURYDOQR URģWLOM SWD & ದ 2VWDOH IQNFLMH.RPELQLUDQR SHÏHQMH 2GPU]DYDQMH 0RŀHWH RGDEUDWL L]PHÓ QDÏLQD RGPU]DYDQMD ವ 2GPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL ವ 9UHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]DYDQMH 0LNURYDOQR URģWLOM 2GPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL L YUHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]DYDQMH -HGQRP SULWLVQLWH ]D RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL LOL ]D YUHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]Dಣ YDQMH

11 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq WHŀLQ LOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM =D RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL YULMHPH VH DWRPDWVNL SRVWDYOMD 1H SRWUHEOMDYDMWH RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL ]D QDPLUQLFH NRMH V L]YDÓHQH L] ]DPU]LYDÏD SULMH YLಣ ģh RG PLQWD LOL ]D JRWRYD ]DPU]QWD MHOD =D NOMÏLYDQMH RGPU]DYDQMD SUHPD WHಣ ŀlql PRUDWH LPDWL YLģH RG J KUDQH L PDQMH RG J =D RGPU]DYDQMH PDQMH RG J KUDQH KUDQ SRVWDYLWH QD UE RNUHWQRJ WDQMUD.KDQMH +UDQ PRŀHWH NKDWL QDMYLģH ID]D $NR MH MHGಣ QD RG ID]D RGPU]DYDQMH SRVWDYLWH JD NDR SUY ID].KDQMH YLģH ID]D 3ULWLVQLWH L SRVWDYLWH QDÏLQ UDGD RGPU]Dಣ YDQMH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD RGPU]DYDQMD LOL WHŀLQH QDPLUQLFD 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 8]DVWRSQR SULWLģÉLWH IQNFLMVN WLSN LOL RNUHಣ QLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq UD]LQ VQDJH HRVATSKI 11 =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH QLMHOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM 1DNRQ VYDNH ID]H RJODģDYD VH ]YÏQL VLJQDO 5RģLOMDQMH LOL NRPELQLUDQL QDÏLQ NKDQMD 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq IQNFLM =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH QLMHOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM 6LJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF 6LJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF VSUMHÏDYD QHKRWLÏಣ QR NOMÏLYDQMH UHÓDMD =D NOMÏLYDQMH LOL LVNOMÏLYDQMH VLJUQRVQH EORNDGH ]D GMHF SULWLVQLWH L GUŀLWH QD VHNQGL GRN VH QH RJODVL ]YÏQL VLJQDO.DGD MH VLJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF NOMÏHQD QD ]DVORQ VH SULND]MH $8720$76., 352*5$0, 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW $WRPDWVNR SHÏHQMH =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL WHŀLQ MHORYQLND 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM )QNFLM DWRPDWVNRJ SHÏHQMD PRŀHWH SRಣ WUHEOMDYDWL ]D MHGQRVWDYQ SULSUHP KUDQH 8 QDÏLQ PLURYDQMD RNUHQLWH WLSN SRVWDYNL VPMHU ND]DOMNH QD VDW NDNR ELVWH RGDEUDOL ŀhomhql MHORYQLN -HORYQLN 0DVD $ =DJULMDYDQMH J J J

12 12 -HORYQLN 0DVD $ 3RYUÉH J J J $ 5LED J J J $ 0HVR J J J $ 7MHVWHQLQD J GRGDMWH PO YRGH J GRGDMWH PO YRGH $.UPSLU J J J $ 3L]]D J J $ -KD J J 2GJRÓHQL SRÏHWDN 8UHÓDM PRŀHWH SURJUDPLUDWL ]D QDMYLģH ID]D 3ULWLVQLWH WLSN IQNFLMD L SRVWDYLWH UD]LQ VQDಣ JH =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD SHÏHQMD 3ULWLVQLWH ]D SURJUDPLUDQMH SRÏHWND UDGD UHÓDMD.25,Ģ7(1-( 35,%25$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV VDWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV PLQWD 3ULWLVQLWH ]D ]DYUģHWDN SRVWDYOMDQMD 8UHÓDM VH DWRPDWVNL SRVWDYOMD NDGD VH GRVWLJQH SRVWDYOMHQR YULMHPH

13 HRVATSKI 13 8PHWDQMH NRPSOHWD V RNUHWQLP WDQMURP 32=25 +UDQ QH NKDMWH EH] NRPSOHWD V RNUHWಣ QLP WDQMURP.RULVWLWH LVNOMÏLYR NRPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP LVSRUÏHQ V UHÓDMHP 3RVWDYLWH RNUHWQ YRGLOLF RNR RVRYLQH RNUHWQRJ WDQMUD 6WDYLWH VWDNOHQ SOLWLF ]D NKDQMH QD RNUHWಣ Q YRGLOLF 1DPLUQLFH QLNDGD QH NKDMWH L]UDYQR QD VWDNOHQRM SOLWLFL ]D NKDQMH 8PHWDQMH VWDOND ]D URģWLOMDQMH 3RVWDYLWH VWDODN ]D URģWLOMDQMH QD NRPSOHW V RNUHWಣ QLP WDQMURP.25,61, 6$9-(7,, 35(3258.( 6DYMHWL ]D PLNURYDOQ SHÉQLF 3UREOHP 5MHģHQMH 1H PRŀHWH QDÉL SRMHGLQRVWL R NROLÏLQL QDPLUQLFD NRMH ŀholwh SULSUHPLWL 3RWUDŀLWH VOLÏQH QDPLUQLFH 3RYHÉDMWH LOL VPDQMLWH YULMHPH NKDQMD SUHPD VOMHGHÉHP SUDYLO 'YRVWUND NROLÏLQD JRWRYR GYRVWUNR YLģH YUHPHQD SROD PDQMD NROLÏLQD SROD PDQMH YUHPHQD +UDQD MH SUHVKD 3RVWDYLWH NUDÉH YULMHPH NKDQMD LOL RGDEHULWH PDQM VQDJ +UDQD VH QLMH RGPU]QOD ]DJULMDOD LOL VNKDOD QDNRQ LVWHND SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD 3RVWDYLWH GŀH YULMHPH NKDQMD LOL RGDEHULWH YHÉ VQDJ =DSDPWLWH GD MH ]D YHÉD MHOD SRWUHEQR YLģH YUHPHQD +UDQD VH QDNRQ LVWHND SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD SUHJULMDOD QD UERYLPD DOL MRģ QLMH JRWRYD VUHGLQL 6OMHGHÉL SW RGDEHULWH PDQM VQDJ L GŀH YULMHPH 3URPLMHģDMWH WHNÉLQH QSU MKH NDGD SURÓH SROD YUHPHQD

14 14 5LŀD ÉH VH EROMH ]DJULMDWL DNR MH VWDYLWH QD UDYQ ģlurn SRVG 2GPU]DYDQMH =DJULMDYDQMH.DGD ]DJULMDYDWH YHÉ SDNLUDQ KUDQ VOLMHGLWH SWH QD SDNLUDQM 3HÏHQN YLMHN RGPU]DYDMWH V PDVQLP GLMHORP RNUHQWLP SUHPD GROMH 1H RGPU]DYDMWH SUHNULYHQR PHVR MHU WR PRŀH GRಣ YHVWL GR NKDQMD PMHVWR RGPU]DYDQMD 3HUDG YLMHN RGPU]DYDMWH V SUVLPD RNUHQWLP SUHPD GROMH 5RģWLOMDQMH.KDQMH.RPELQLUDQR SHÏHQMH 2KODÓHQR PHVR L SHUDG YLMHN L]YDGLWH L] KODGQMDND QDMPDQMH PLQWD SULMH NKDQMD 0HVR SHUDG ULE L SRYUÉH RVWDYLWH SUHNULYHQR QDNRQ NKDQMD 5LE SUHPDŀLWH V PDOR OMD LOL RWRSOMHQRJ PDVODFD 'RGDMWH GR PO KODGQH YRGH ]D VYDNLK J SRYUÉD 6YMHŀH SRYUÉH QDUHŀLWH QD NRPDGH MHGಣ QDNH YHOLÏLQH SULMH NKDQMD 6YH YUVWH SRYUÉD NKDMWH SRVGL V SRNORSFHP.RPELQLUDQLP SHÏHQMHP ]DGUŀLWH KUVNDYRVW RGUHಣ ÓHQLK MHOD 1DNRQ LVWHND SRORYLQH YUHPHQD SHÏHQMD RNUHQLಣ WH QDPLUQLFH L QDVWDYLWH 3RVWRML QDÏLQD ]D NRPELQLUDQR SHÏHQMH 6YDNL QDÏLQ UDGD NRPELQLUD IQNFLMH PLNURYDORYD L URಣ ģwlomd UD]OLÏLWLP YUHPHQVNLP UD]GREOMLPD L QD UD]OLÏLWLP UD]LQDPD VQDJH 5RģWLOMDQMH WDQMLK NRPDGD QD VUHGLQL VWDOND ]D URಣ ģwlom 2NUHQLWH KUDQ QDNRQ LVWHND SRORYLQH SRಣ VWDYOMHQRJ YUHPHQD L QDVWDYLWH V URģWLOMDQMHP Î,ĢÈ(1-(, 2'5Ŀ$9$1-( 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 1DSRPHQH R ÏLģÉHQM ವ 3UHGQM VWUDQ SHÉQLFH RÏLVWLWH PHNRP NUSRP QDPRÏHQRP PODN YRG VD VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ =D ÏLģÉHQMH PHWDOQLK SRYUģLQD NRULVWLWH RELಣ ÏDMHQR VUHGVWYR ]D ÏLģÉHQMH ವ 8QWUDģQMRVW UHÓDMD RÏLVWLWH QDNRQ VYDNH SRWUHEH 7DGD SUOMDYģWLQ PRŀHWH ODNģH NORQLWL L RQD VH QHÉH ]DSHÉL ವ 7YUGRNRUQH PUOMH ÏLVWLWH SRVHEQLP VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ 1DNRQ VYDNH SRWUHEH RÏLVWLWH VY GRGDWQ RSUHP L SVWLWH GD VH RVģL.RULVWLWH PHN NUS QDPRÏHQ WRSO YRG VD VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ =D RPHNģDYDQMH WYUGLK RVWDWDND ]DJULMWH ÏDģ YRGH SQRP VQDJRP PLNURYDOQH SHÉQLFH QD GR PLQWH ವ =D NODQMDQMH PLULVD PLMHģDMWH ÏDģL YRGH ŀolfh OLPQRYRJ VRND L ]DJULMWH SQRP VQDJRP PLNURYDOQH SHÉQLFH QD PLQWD 5-(Ģ$9$1-( 352%/(0$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 3UREOHP 0RJÉL ]URN 5MHģHQMH 8UHÓDM QH UDGL 8UHÓDM MH LVNOMÏHQ 8NOMÏLWH UHÓDM 8UHÓDM QH UDGL 8UHÓDM QLMH SULNOMÏHQ 3ULNOMÏLWH WLNDÏ UHÓDMD

15 3UREOHP 0RJÉL ]URN HRVATSKI 15 5MHģHQMH 8UHÓDM QH UDGL 2ģWHÉHQ MH RVLJUDÏ NÉLģW RVLJUDÏD 3URYMHULWH RVLJUDÏ $NR RVLJUDÏ SUHJRUL YLģH SWD SR]RYLWH RYODģWHQRJ HOHNWULÏDUD 8UHÓDM QH UDGL 9UDWD QLV SUDYLOQR ]DWYRUHQD 3URYMHULWH GD QLģWH QH EORNLUD YUDಣ WD ĿDUOMD QH UDGL ĿDUOMD QLMH LVSUDYQD ĿDUOM WUHED ]DPLMHQLWL 8 QWUDģQMRVWL LPD LVNUHQMD 7DPR VH QDOD]L PHWDOQR SRVÓH LOL SRVÓH V PHWDOQLP SRNURYRP,]YDGLWH SRVG L] UHÓDMD 8 QWUDģQMRVWL LPD LVNUHQMD 8 UHÓDM VH QDOD]H PHWDOQL ģwdಣ SLÉL LOL DOPLQLMVND IROLMD GRGLUMH QWDUQMH VWMHQNH 3URYMHULWH GD ģwdslél L IROLMD QH GRಣ GLUM QWDUQMH VWMHQNH.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP VWYDUD ]YN JUHEHQMD LOL POMHYHQMD,VSRG VWDNOHQH SOLWLFH ]D NKDQMH 2ÏLVWLWH SRGUÏMH LVSRG VWDNOHQH QDOD]L VH QHNL SUHGPHW LOL QHÏLVWRಣ SOLWLFH ]D NKDQMH ÉD 8UHÓDM SUHVWDMH V UDGRP 'RģOR MH GR NYDUD EH] MDVQRJ UD]ORJD $NR QH PRŀHWH VDPRVWDOQR SURQDÉL UMHģHQMH REಣ UDWLWH VH GREDYOMDÏ LOL VOŀEL ]D NRULVQLNH $NR VH RYD VLWDFLMD SRQRYL QD]ಣ RYLWH RYODģWHQL VHUYLV 3RGDFL NRML V SRWUHEQL VOŀEL ]D NRULVQLNH QDOD]H VH QD QD]LYQRM SORÏLFL UHÓDMD 3UHSRUÏMHPR GD SRGDWNH ]DSLģHWH RYGMH 0RGHO 02' %URM SURL]YRGD 31& 6HULMVNL EURM $9/-$1-( 32=25 1HPRMWH ]DWYRULWL LVSģQH RWYRUH $NR WR QDSUDYLWH UHÓDM VH PRŀH SUHJULMDWL 32=25 8UHÓDM QH SULNOMÏMWH QD DGDSWHUH LOL SURGŀQH NDEHOH 2YR PRŀH GRYHVWL GR SUHRSWHUHÉHQMD L RSDVQRVWL RG SRŀDUD ವ 8UHÓDM MH QDPLMHQMHQ VDPR ]D SRWUHE QD NKLQMVNRP RUPDULÉ 0RUD VH QDOD]LWL QD ÏYUಣ VWRM L UDYQRM SRYUģLQL ವ 8UHÓDM GDOMLWH RG SDUH YUÉHJ ]UDND L SUVNDQMD YRGH ವ $NR UHÓDM SUHYR]LWH SR KODGQRP YUHPHQ QHPRMWH JD NOMÏLWL RGPDK QDNRQ SRಣ VWDYOMDQMD 3VWLWH JD GD VWRML QD VREQRM WHPSHUDWUL NDNR EL SLR WRSOLQ (OHNWULÏQD LQVWDODFLMD 832=25(1-( (OHNWULÏQ LQVWDODFLM PRUD SRVWDYLWL NYDOLILFLUDQD RVRED 3URL]YRÓDÏ QLMH RGJRYRUDQ DNR QH VOLMHGLWH VLJUQRVQH PMHUH RSUH]D L] SRJODYOMD 6LJUQRVQH LQIRUPDFLMH 2YDM UHÓDM RSUHPOMHQ MH WLNDÏHP L NDEHORP QDಣ SDMDQMD 32=25 0LQLPDOQD YLVLQD SRVWDYOMDQMD MH FP

16 16 0LQLPDOQH GDOMHQRVWL A B C 'LPHQ]LMH PP $ % & %5,*$ =$ 2.2/,Ģ $PEDODŀ ]D UHFLNOLUDQMH RGORŀLWH SULNODGQH VSUHPQLNH 3RPR]LWH ]DģWLWL RNROLģD L OMGVNRJ ]GUDYOMD NDR L UHFLNOLUDQM RWSDGD RG HOHNWULÏQLK L 5HFLNOLUDMWH PDWHULMDOH VD VLPERORP HOHNWURQLÏNLK UHÓDMD 8UHÓDMH R]QDÏHQH VLPERORP QH EDFDMWH ]DMHGQR V NÉQLP RWSDGRP 3URL]YRG RGQHVLWH QD ORNDOQR UHFLNODŀQR PMHVWR LOL NRQWDNWLUDMH QDGOHŀQ VOŀE

17 ENGLISH 17 CONTENTS SAFETY INFORMATION SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT DESCRIPTION BEFORE FIRST USE CONTROL PANEL DAILY USE AUTOMATIC PROGRAMMES USING THE ACCESSORIES HELPFUL HINTS AND TIPS CARE AND CLEANING TROUBLESHOOTING INSTALLATION WE RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you ll get great results every time. Welcome to Electrolux. Visit our website for: Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: Register your product for better service: Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: CUSTOMER CARE AND SERVICE We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number. Warning / Caution-Safety information General information and tips Environmental information Subject to change without notice.

18 SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety. Do not let children play with the appliance. Keep all packaging away from children. Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot. If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 1.2 General Safety This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments farm houses

19 ENGLISH 19 by clients in hotels, motels and other residential environments bed and breakfast type environments. Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware. Do not use a steam cleaner to clean the appliance. Before maintenance cut the power supply. If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person. Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition. The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

20 20 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended. The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation WARNING! Only a qualified person must install this appliance. Remove all the packaging. Do not install or use a damaged appliance. Obey the installation instruction supplied with the appliance. The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation). Electrical connection WARNING! Risk of fire and electrical shock. All electrical connections should be made by a qualified electrician. The appliance must be earthed. Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician. If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed. Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable. Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug. 2.2 Use WARNING! Risk of injury, burns or electric shock or explosion. Use this appliance in a household environment. Do not change the specification of this appliance. Make sure that the ventilation openings are not blocked.

21 Do not let the appliance stay unattended during operation. Do not apply pressure on the open door. Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes. 2.3 Care and Cleaning WARNING! Risk of injury, fire or damage to the appliance. Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material. Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces. ENGLISH 2.4 Disposal WARNING! Risk of injury or suffocation. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and discard it. 3. PRODUCT DESCRIPTION Lamp 2 Safety interlock system 3 Display 4 Control panel 5 Door opener 6 Waveguide cover 7 Grill Remaining fat or food in the appliance can cause fire. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging. 8 Turntable shaft 3.1 Accessories Turntable set Glass cooking tray and roller guide. Always use the turntable set to prepare food in the appliance.

22 22 Grill Rack For grilling food and combi cooking. 4. BEFORE FIRST USE WARNING! Refer to the Safety chapters. 4.1 Initial Cleaning Remove all parts from the appliance. Clean the appliance before first use. Refer to chapter "Care and Cleaning". 4.2 Setting the time When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the display shows 0:00 and an acoustic signal sounds. Set the time to operate the appliance. You can set the time in 24 hour clock system Press. Turn the Setting knob to enter the amount of hours. 4. Press to confirm. Turn the Setting knob to enter the amount of minutes. 5. Press to confirm.

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Mikrovågsugn. 700W / 17 liter. Modell: MW17M. Instruktionsmanual

Mikrovågsugn. 700W / 17 liter. Modell: MW17M. Instruktionsmanual Mikrovågsugn 700W / 17 liter Modell: MW17M Instruktionsmanual 1 Innehåll Tekniska data:... 2 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 2. Placering och installation... 4 3. Tillbehör som kan användas i ugnen:... 5

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Svenska COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB GB English Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,8 liter eller 2 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda Power

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE Användarmanual User manual THERMOS OFFICE SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,9 liter Lätt att installera och använda EN Power saving coffee machines. Capacity 1,9 litres Simple installation and easy

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M U SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 89-1 2015-09-09 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Service manual COFFEE QUEEN DM- 4 S-SE/GB Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2 x 1,8 liter eller 4 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

Microwave oven with grill Mikrovågsugn med grill / Mikrobølgeovn med grill

Microwave oven with grill Mikrovågsugn med grill / Mikrobølgeovn med grill Manual Microwave oven with grill Mikrovågsugn med grill / Mikrobølgeovn med grill ENG SE NO Item. No. 9010-1062 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL 2011-08-28 Manual TOF-500/1000/1500/2400 Oljefyllt element Oil filled radiator SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)...

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Infra Kabin Prime 910

Infra Kabin Prime 910 Infra Kabin Prime 910 1012 Art.nr 2900 2700 Svenska Specifikation... sid 2. Viktig information... sid 3. Layout/detaljer... sid 5. Montering av Infra kabinen... sid 6. Manöverpanelsinstruktioner... sid

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

Manual TCF-79 TCF-127. Frysbox Chest Freezer ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark

Manual TCF-79 TCF-127. Frysbox Chest Freezer ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark 2011-05-24 Manual TCF-79 TCF-127 Frysbox Chest Freezer SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. 2. 3. Specifikation...

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

SE GB. Användning Underhåll Use Maintenance VISKA SYSTEM

SE GB. Användning Underhåll Use Maintenance VISKA SYSTEM SE GB Användning Underhåll Use Maintenance VISKA SYSTEM SE GB Monteringsinstruktioner Installation instructions VISKA SYSTEM SE Viktigt: Varning: - Massagesystemet är inte avsedd att användas av personer

Läs mer

Manual TTF-91. Frysskåp Freezer ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark 2013-02-18

Manual TTF-91. Frysskåp Freezer ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark 2013-02-18 2013-02-18 Manual TTF-91 Frysskåp Freezer SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. 2. 3. Specifikation... 3 Före

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Service manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M S SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity 2,2 litres

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN

Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN CQ MEGA A GOLD Kaffebryggare / Coffee brewer Bryggning i serveringsstation med automatisk vattenpåfyllning Brewing in serving station with automatic water filling

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN. A-2 U_E_SE_GB Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN. A-2 U_E_SE_GB Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN A-2 U_E_SE_GB Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner sign Design Sanna Lindström 2009 Sanna Lindström kom till Karl Andersson & Söner för att göra sitt examensarbete på Carl Malmstensskolan. Hon gjorde en öppen hylla. Idén var utmärkt men för att göra den

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

En liten städmanual för dig som ska flytta

En liten städmanual för dig som ska flytta En liten städmanual för dig som ska flytta Some guidance on how to clean before moving out Glöm inte att lämna igen nycklarna vid flytten. Don t forget to turn in your keys when you move out. Det är mycket

Läs mer

Bed Shaker. Manual. SVENSKA: Lynx Sängvibrator... sidan 2. NORSK... side 7. ENGLISH: Lynx Bed Shaker...page 12. Ordering number: 18 56 89 00

Bed Shaker. Manual. SVENSKA: Lynx Sängvibrator... sidan 2. NORSK... side 7. ENGLISH: Lynx Bed Shaker...page 12. Ordering number: 18 56 89 00 Bed Shaker SVENSKA: Lynx Sängvibrator sidan 2 NORSK... side 7 ENGLISH: Lynx Bed Shaker...page 12 Manual Ordering number: 18 56 89 00 SVENSKA Varselblivning med Lynx Bed Shaker Lynx Bed Shaker (sängvibrator)

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10 Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem Te lia Mobilt bredband SV 2 UK 10 Kom igång direkt - surfa överallt! Genom att följa stegen i den här a handboken kommer u du snabbt igång och kan surfa. Telia Mobilt

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 3 4 6 5 Ref. 300 400, Ver 005- . PLUS pack IN90 x. PLUS pack IN90 x 3. PLUS pack

Läs mer

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler User s Manual Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

COFFEE QUEEN A TASTE OF THE FUTURE M-1, M-2, DM-2, DM-4 OFFICE 2, A-1, A-2, DA-2, DA-4. SE Svenska. GB English ... ... ...

COFFEE QUEEN A TASTE OF THE FUTURE M-1, M-2, DM-2, DM-4 OFFICE 2, A-1, A-2, DA-2, DA-4. SE Svenska. GB English ... ... ... A TASTE OF THE FUTURE COFFEE QUEEN M-1, M-2, DM-2, DM-4 OFFICE 2, A-1, A-2, DA-2, DA-4 SE Svenska Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,8 liter eller 2 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda GB English

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR Portfolio: ABOB För ABOB gjorde vi rubbet. Alla bilder, all copy och all grafisk form du ser här har vi gjort. Även alla produkter under ABOB-varumärket formgavs av oss. Inte så konstigt kanske eftersom

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer