(06...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.preciz.hu (06..."

Transkript

1 ( ,.529$/1$ 3(È1,&$ (1 0,&52:$9( 29(1 (7 0,.52/$,1($+, +8 0,.52+8// 0 6 7Ē 69 0,.529 *68* ( =$ 8325$%8 86(5 0$18$/.$ (1' +$6=1 /$7, 7087$7 %58.6$19,61,1*

2 2 6$'5Ŀ$,1)250$&,-( 2 6,*851267, 6,*851261( 8387( 23,6 352,=92'$ 35,-( 359( 8325$%( 835$9/-$Î.$ 3/2Î$ 69$.2'1(91$ 8325$%$ $8720$76., 352*5$0,.25,Ģ7(1-( 35,%25$.25,61, 6$9-(7,, 35(3258.( Î,ĢÈ(1-(, 2'5Ŀ$9$1-( 5-(Ģ$9$1-( 352%/(0$ 3267$9/-$1-( 0,6/,02 1$ 9$6 +YDOD YDP ģwr VWH NSLOL (OHFWURO[ UHÓDM,]DEUDOL VWH SURL]YRG NRML VD VRERP GRQRVL GHVHWOMHÉD SURIHVLRQDOQRJ LVNVWYD L LQRYDFLMD *HQLMDODQ L HOHJDQWDQ SURMHNWLUDQ MH V YDPD PLVOLPD 6WRJD YLMHN NDGD JD NRULVWLWH PRŀHWH ELWL VLJUQL ]QDMÉL GD ÉHWH VYDNL SW GRELWL L]YUVQH UH]OWDWH 'REURGRģOL (OHFWURO[ 3RVMHWLWH QDģ LQWHUQHWVN VWUDQLF ]D 'RELYDQMH VDYMHWD R NRULģWHQM SURVSHNDWD UMHģDYDQM SUREOHPD VHUYLVQLP LQIRUPDFLMD ZZZ HOHFWURO[ FRP 5HJLVWULUDQMH YDģHJ SURL]YRGD ]D EROML VHUYLV ZZZ HOHFWURO[ FRP SURGFWUHJLVWUDWLRQ.SRYLQ GRGDWQH RSUHPH SRWURģQRJ PDWHULMDOD L RULJLQDOQLK UH]HUYQLK GLMHORYD ]D YDģ UHÓDM ZZZ HOHFWURO[ FRP VKRS %5,*$ 2.83&,0$, 6(59,6 3UHSRUÏMHPR SRUDE RULJLQDOQLK UH]HUYQLK GLMHORYD.DGD VH REUDÉDWH VHUYLV SURYMHULWH GD V 9DP GRVWSQL VOMHGHÉL SRGDFL,QIRUPDFLMH PRŀHWH SURQDÉL QD QD]LYQRM SORÏLFL 0RGHO 31& VHULMVNL EURM 8SR]RUHQMH 2SUH] VLJUQRVQH LQIRUPDFLMH 2SÉH LQIRUPDFLMH L VDYMHWL,QIRUPDFLMH R ]DģWLWL RNROLģD =DGUŀDYD VH SUDYR QD L]PMHQH

3 HRVATSKI 3,1)250$&,-( 2 6,*851267, 3ULMH SRVWDYOMDQMD L NRULģWHQMD UHÓDMD SDŀOMLYR SURÏLWDMWH LVSRUÏHQH SWH 3URL]YRÓDÏ QLMH RGJRYRUDQ DNR QHSUDYLOQR SRVWDYOMDQMH L SRUDED UHÓDMD ]URNMH R]OMHGH L RģWHÉHQMD 8SWH YLMHN ÏYDMWH V UHÓDMHP ]D EGÉH SRWUHEH 6LJUQRVW GMHFH L VODELMLK RVRED 832=25(1-( 2SDVQRVW RG JģHQMD R]OMHGH LOL WUDMQH QHVSRVREQRVWL ವ 2YDM UHÓDM PRJ NRULVWLWL GMHFD RG JRGLQD SD QD YLģH L RVREH VPDQMHQLK WMHOHVQLK RVMHWLOQLK LOL PHQWDOQLK PRJÉQRVWL LOL RVREH NRMH QH UDVSRODŀ LVNVWYRP LOL ]QDQMHP DNR V SRG QDG]RURP RGUDVOH RVRED RGJRYRUQH ]D QMLKRY VLJUQRVW ವ 1H GR]YROLWH GMHFL GD VH LJUDM V UHÓDMHP ವ 6Y DPEDODŀ ÏYDMWH L]YDQ GRKYDWD GMHFH ವ 'MHFL L NÉQLP OMELPFLPD QH GR]YROMDYDMWH SULEOLŀDYDQMH UHÓDM GRN MH UDG LOL GRN VH KODGL 'RVWSQL GLMHORYL V YUÉL ವ $NR MH UHÓDM RSUHPOMHQ VLJUQRVQRP EORNDGRP ]D GMHF SUHSRಣ UÏMHPR GD MH NOMÏLWH ವ ÎLģÉHQMH L RGUŀDYDQMH UHÓDMD QH VPLM REDYOMDWL GMHFD EH] QDGಣ ]RUD ವ ÎYDMWH UHÓDM L QMHJRY NDEHO L]YDQ GRKYDWD GMHFH PODÓH RG JRGLQD 2SÉD VLJUQRVW ವ 2YDM UHÓDM QDPLMHQMHQ MH ]D SRWUHE NÉDQVWY L ]D VOLÏQH QDPMHQH SRSW ದ NKLQMD ]D RVREOMH SURGDYDRQLFDPD UHGLPD L GUJLP UDGಣ QLP SURVWRULPD ದ IDUPH ದ JRVWL KRWHOLPD PRWHOLPD L RVWDOLP VPMHģWDMQLP NDSDFLWHWLPD ದ ]D SUHQRÉLģWD

4 4 ವ 8QWUDģQMRVW UHÓDMD VH ]DJULMDYD GRN MH UDG 1H GRGLUMWH JULMDÏH UHÓDM 3ULOLNRP YDÓHQMD LOL VWDYOMDQMD SULERUD LOL SRVÓD REDYH]QR NRULVWLWH UNDYLFH ವ =D ÏLģÉHQMH UHÓDMD QH SRWUHEOMDYDMWH UHÓDMH ]D SDUQR ÏLģಣ ÉHQMH ವ 3ULMH REDYOMDQMD ]DKYDWD RGUŀDYDQMD LVNOMÏLWH QDSDMDQMH ವ $NR V YUDWD LOL EUWYH QD YUDWLPD RģWHÉHQH UHÓDM VH QH VPLMH NRULVWLWL GRN JD QH SRSUDYL RYODģWHQL VHUYLVHU ವ 6DPR RYODģWHQL VHUYLVHU VPLMH REDYOMDWL VHUYLVLUDQMH LOL SRSUDYDN NRML NOMÏMH VNLGDQMH SRNORSFD NRML VSUMHÏDYD L]ODJDQMH HQHUJLML PLNURYDORYD ವ 1H ]DJULMDYDMWH WHNÉLQH LOL GUJH QDPLUQLFH ÏYUVWR ]DWYRUHQLP VSUHPQLFLPD 0RJOL EL HNVSORGLUDWL ವ.RULVWLWH LVNOMÏLYR SRVÓH NRMH MH SULNODGQR ]D SRWUHE PLNURಣ YDOQLP SHÉQLFDPD ವ.DGD ]DJULMDYDWH QDPLUQLFH SODVWLÏQLP LOL SDSLUQDWLP VSUHPQLಣ FLPD SD]LWH GRN VH QDOD]H UHÓDM ]ERJ PRJÉQRVWL ]Dಣ SDOMHQMD ವ 8UHÓDM MH QDPLMHQMHQ ]D ]DJULMDYDQMH QDPLUQLFD L QDSLWDND 6ಣ ģhqmh KUDQH LOL RGMHÉH WH ]DJULMDYDQMH WHUPRIRUD SDSÏD VSŀYL YODŀQH RGMHÉH LOL VOLÏQLK SUHGPHWD PRŀH L]D]YDWL R]OMHÓLYDQMH ]Dಣ SDOMHQMH LOL SRŀDU ವ $NR VH SRMDYL GLP LVNOMÏLWH UHÓDM LOL L]YFLWH WLNDÏ L GUŀLWH YUDWD ]DWYRUHQD NDNR ELVWH SULJģLOL PRJÉL SODPHQ ವ =DJULMDYDQMH QDSLWDND PLNURYDOQRM SHÉQLFL PRŀH GRYHVWL GR RGಣ JRÓHQRJ ŀhvwrnrj YUHQMD 6WRJD SD]LWH SULOLNRP UNRYDQMD VSUHPQLNRP ವ 6DGUŀDM GMHÏMLK ERÏLFD L VWDNOHQNL V GMHÏMRP KUDQRP WUHED MH SURPLMHģDWL LOL SURWUHVWL WH SURYMHULWL WHPSHUDWU SULMH SRUDEH NDNR EL VH L]EMHJOH RSHNOLQH ವ -DMD OMVFL L FLMHOD WYUGR NKDQD MDMD QH VPLM VH ]DJULMDYDWL UHÓDM MHU PRJ HNVSORGLUDWL ÏDN L QDNRQ ]DJULMDYDQMD PLNURಣ YDORYLPD ವ 8UHÓDM VH WUHED UHGRYLWL ÏLVWLWL L PRUDM VH NODQMDWL VYH QDVODJH KUDQH

5 HRVATSKI 5 ವ $NR VH UHÓDM QH RGUŀDYD ÏLVWLP WR PRŀH GRYHVWL GR RģWHÉHQMD SRYUģLQH ģwr PRŀH QHSRYROMQR WMHFDWL QD ŀlyrwql YLMHN UHÓDMD WH GRYHVWL GR RSDVQLK VLWDFLMD ವ 1HPRMWH NRULVWLWL DJUHVLYQD DEUD]LYQD VUHGVWYD ]D ÏLģÉHQMH LOL RģWUH PHWDOQH VWUJDÏH ]D ÏLģÉHQMH VWDNOD QD YUDWLPD SHÉQLFH MHU PRJ RģWHWLWL SRYUģLQ D WR PRŀH GRYHVWL GR ORPD VWDNOD ವ $NR MH NDEHO ]D QDSDMDQMH RģWHÉHQ SURL]YRÓDÏ LOL RYODģWHQL VHUYLV LOL RVRED VOLÏQLK NYDOLILNDFLMD PRUD JD ]DPLMHQLWL NDNR EL VH L]EMHJOD RSDVQRVW 6,*851261( 8387( 3RVWDYOMDQMH 832=25(1-( 6DPR NYDOLILFLUDQD RVRED VPLMH SRVWDYLWL RYDM UHÓDM ವ 2GVWUDQLWH VY DPEDODŀ ವ 1H SRVWDYOMDMWH L QH NRULVWLWH RģWHÉHQL UHÓDM ವ 3ULGUŀDYDMWH VH SWD ]D LQVWDODFLM LVSRUÏHಣ QLK V UHÓDMHP ವ 3HÉQLFD VH PRŀH SRVWDYLWL VNRUR ELOR JGMH NKLQML 3HÉQLFD VH PRUD QDOD]LWL QD UDYQRM L VWDELOQRM SRYUģLQL L YHQWLODFLMVNL RWYRUL L SRYUģLQD LVSRG SHÉQLFH QH VPLM ELWL EORNLUDQL ]D GREU YHQWLODFLM 6SDMDQMH QD HOHNWULÏQ PUHŀ 832=25(1-( 2SDVQRVW RG SRŀDUD L VWUMQRJ GDUD ವ 6YD VSDMDQMD QD HOHNWULÏQ PUHŀ WUHED L]YUģLWL NYDOLILFLUDQL HOHNWULÏDU ವ 8UHÓDM PRUD ELWL ]HPOMHQ ವ 3URYMHULWH SRGGDUDM OL VH HOHNWULÏQL SRGDFL QD QD]LYQRM SORÏLFL V HOHNWULÏQLP QDSDMDQMHP $NR WR QLMH VOÏDM NRQWDNWLUDMWH HOHNWULÏDUD ವ $NR MH SHÉQLFD VSRMHQD WLÏQLF SRPRÉ SURGŀQRJ NDEHOD SURYMHULWH MH OL NDEHO ]HPOMHQ ವ 3D]LWH GD QH RģWHWLWH WLNDÏ L NDEHO QDSDMDQMD =D ]DPMHQ RģWHÉHQRJ NDEHOD QDSDMDQMD NRQಣ WDNWLUDMWH RYODģWHQL VHUYLV LOL HOHNWULÏDUD ವ 1H SRYODÏLWH NDEHO QDSDMDQMD NDNR ELVWH WLNDÏ L]YNOL L] WLÏQLFH 8YLMHN KYDWLWH L SRYFLWH WLNDÏ 8SRUDED 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH RSHNOLQD VWUMQRJ GDUD LOL HNVSOR]LMH ವ 2YDM UHÓDM SRWUHEOMDYDMWH NÉDQVWY ವ 1H PLMHQMDMWH VSHFLILNDFLMH RYRJ UHÓDMD ವ 3URYMHULWH GD RWYRUL ]D YHQWLODFLM QLV EORNLUDಣ QL ವ 8UHÓDM QH RVWDYOMDMWH EH] QDG]RUD GRN UDGL ವ 1H SULWLģÉLWH RWYRUHQD YUDWD ವ 8UHÓDM QH SRWUHEOMDYDMWH NDR UDGQ SRYUģLQ D QWUDģQMRVW QH SRWUHEOMDYDMWH ]D RGODJDQMH SUHGPHWD 2GUŀDYDQMH L ÏLģÉHQMH 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH SRŀDUD LOL RģWHಣ ÉHQMD UHÓDMD ವ 3ULMH RGUŀDYDQMD UHÓDM LVNOMÏLWH L WLNDÏ L]Yಣ FLWH L] WLÏQLFH PUHŀQRJ QDSDMDQMD ವ 8UHÓDM UHGRYLWR RÏLVWLWH NDNR ELVWH VSULMHÏLOL SURSDGDQMH PDWHULMDOD SRYUģLQH ವ 3UROLYHQD KUDQD LOL RVWDFL VUHGVWDYD ]D ÏLģಣ ÉHQMH QH VPLM VH QDNSOMDWL QD EUWYHQLP SRYUಣ ģlqdpd YUDWD ವ 3UHRVWDOD PDVQRÉD LOL KUDQD UHÓDM PRŀH ]URNRYDWL SRŀDU

6 6 ವ 8UHÓDM RÏLVWLWH YODŀQRP PHNRP NUSRP.RULಣ VWLWH VDPR QHWUDOQH GHWHUGŀHQWH 1LNDGD QH NRULVWLWH DEUD]LYQD VUHGVWYD MDVWÏLÉH ]D ULಣ EDQMH RWDSDOD LOL PHWDOQH SUHGPHWH ವ $NR NRULVWLWH UDVSUģLYDÏ ]D ÏLģÉHQMH SHÉQLFH SRģWMWH VLJUQRVQH SWH QD DPEDODŀL 2GODJDQMH 832=25(1-( 2SDVQRVW RG R]OMHGH LOL JģHQMD ವ 8UHÓDM LVNRSÏDMWH L] HOHNWULÏQH PUHŀH ವ 3UHUHŀLWH HOHNWULÏQL NDEHO L EDFLWH JD 23,6 352,=92'$ ĿDUOMD 6VWDY ]D VLJUQRVQR ]DNOMÏDYDQMH =DVORQ 8SUDYOMDÏND SORÏD 0HKDQL]DP ]D RWYDUDQMH YUDWD ĢWLWQLN YRGLOLFH PLNURYDORYD 5RģWLOM VRYLQD RNUHWQRJ WDQMUD 'RGDWQD RSUHPD.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP 6WDNOHQD SOLWLFD ]D NKDQMH L RNUHWQD YRGLOLFD.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP YLMHN SRWUHEOMDYDMWH ]D SULSUHP KUDQH UHಣ ÓDM 6WDODN ]D URģWLOMDQMH =D URģWLOMDQMH L NRPELQLUDQR SHÏHQMH 35,-( 359( 8325$%( 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 3RÏHWQR ÏLģÉHQMH ವ 6YH GLMHORYH L]YDGLWH L] UHÓDMD ವ 8UHÓDM RÏLVWLWH SULMH SUYH SRWUHEH 3RJOHGDMWH SRJODYOMH ÎLģÉHQMH L RGUŀDಣ YDQMH

7 3RVWDYOMDQMH YUHPHQD 1DNRQ SULNOMÏLYDQMD UHÓDMD QD QDಣ SDMDQMH LOL QDNRQ SUHNLGD QDSDMDQMD QD ]DVORQ VH SULND]MH L RJODģDYD VH ]YÏQL VLJQDO =D UDG V SHÉQLFRP SRVWDಣ YLWH YULMHPH HRVATSKI 3ULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV VDWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV PLQWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 9ULMHPH PRŀHWH SRVWDYLWL IRUPDW VDWD 835$9/-$Î.$ 3/2Î$ LPERO )QNFLMD 2SLV ಧ =DVORQ 3ULND]MH SRVWDYNH L WUHQWDÏQR YULMHPH 7

8 8 6LPERO )QNFLMD 2SLV =D SRVWDYOMDQMH QDÏLQD NKDQMD PLNURಣ YDOQR URģWLOM NRPELQLUDQR 2 )QNFLMVND WLSND 3 7LSND RGPU]DYDQMH 4 7LSND 6DW 5 7LSND 6WRS &OHDU =D LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD LOL EULVDQMH SRಣ VWDYNL NKDQMD 7LSND 6WDUW V =D SRNUHWDQMH UHÓDMD LOL SRYHÉDQMH YUHPHQD NKDQMD ]D VHNQGL SQRP VQDJRP 9ULMHPH NKDQMD SRYHÉDYD VH ]D VHNQGL VYDNLP GRGDWQLP SULWLVNRP QD WLSN 7LSND SRVWDYNL =D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD NKDQMD PDVH LOL IQNFLMH =D SRWUHE IQNFLMH Dಣ WRPDWVNRJ SHÏHQMD 6 7 ಧ =D RGPU]DYDQMH QDPLUQLFD SUHPD WHŀLQL LOL YUHPHQVNL RGUHÓHQR =D SRVWDYOMDQMH VDWD 69$.2'1(91$ 8325$%$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 8NOMÏLYDQMH L LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD 3ULWLVQLWH WLSN V IQNFLMRP NRM ŀholwh SRVWDಣ YLWL 8]DVWRSFH SULWLģÉLWH WLSN LOL RNUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq IQNFLM =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhqr YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L NOMÏHQMH UHಣ ÓDMD =D LVNOMÏLYDQMH UHÓDMD PRŀHWH ದ SULÏHNDWL GD VH UHÓDM DWRPDWVNL LVNOMÏL NDGD LVWHNQH YULMHPH ದ RWYRULWH YUDWD 8UHÓDM VH DWRPDWVNL ]Dಣ VWDYOMD =DWYRULWH YUDWD ]D QDVWDYDN NKDQMD 2Y RSFLM SRWUHEOMDYDMWH ]D SURYMHUDYDQMH QDPLUQLFD ದ SULWLVQLWH 32=25 8UHÓDM NOMÏMWH VDPR DNR VH QMHP QDOD]H QDPLUQLFH 2SÉH LQIRUPDFLMH R QDÏLQ SRWUHEH UHÓDMD 2SÉHQLWR ವ 1DNRQ LVNOMÏLYDQMD UHÓDMD SVWLWH GD KUDQD QHNROLNR PLQWD RGVWRML ವ 3ULMH SULSUHPH MHOD NORQLWH DOPLQLMVN IROLM PHWDOQH SRVGH L VO.KDQMH ವ $NR MH PRJÉH KUDQ NRM NKDWH SUHNULMWH SRNORSFHP RG PDWHULMDOD NRML MH SULNODGDQ ]D SRUDE PLNURYDOQLP SHÉQLFDPD $NR ŀholwh VDÏYDWL KUVNDY NRULF KUDQ SULSUHPDMWH EH] SRNURYD

9 ವ 1H SRVWDYOMDMWH SUHYLVRNH YULMHGQRVWL VQDJH L WUDMDQMD GD QH ELVWH SUHNKDOL KUDQ +UDQD VH PRŀH LVģLWL SUHJRUMHWL LOL ]DSDOLWL QD QHNLP PMHVWLPD ವ 1H SRWUHEOMDYDWH UHÓDM ]D NKDQMH MDMD OMVFL L SŀHYD NÉLFDPD MHU EL PRJOL HNVSORGLUDWL $NR SUŀLWH MDMD SUREģLWH ŀpdqmdn ವ 3ULMH NKDQMD QDPLUQLFH V NRŀRP LOL NRURP NDR ģwr V NUPSLUL UDMÏLFH NREDVLFH SURERGLಣ WH QHNROLNR SWD YLOLFRP NDNR QH EL SUVQOH ವ =D KODGQD LOL ]DPU]QWD MHOD SRVWDYLWH GOMH YULMHPH NKDQMD ವ -HOD V PDNRP WUHED SURPLMHģDWL V YUHPHQD QD YULMHPH ವ 3RYUÉH ÏYUVWH VWUNWUH NDR ģwr V PUNYD JUDģDN LOL FYMHWDÏD WUHED NKDWL YRGL ವ 9HÉH NRPDGH KUDQH RNUHQLWH RWSULOLNH NDG SURಣ ÓH SROD SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD NKDQMD ವ $NR MH PRJÉH SRYUÉH L]UHŀLWH QD PDQMH NRPDGH MHGQDNH YHOLÏLQH ವ.RULVWLWH UDYQH ģlurnh SRVGH ವ 1H SRWUHEOMDYDWH SRUFODQVNR NHUDPLÏNR LOL ]HPOMDQR SRVÓH V PDOLP RWYRULPD QSU QD GUģNDPD LOL V QHJOD]LUDQLP GQRP 9ODJD NRMD ÓH RWYRUH PRŀH ]URNRYDWL SFDQMH SRVÓD WLMHNRP ]DJULMDYDQMD ವ 6WDNOHQD SOLWLFD ]D NKDQMH MH UDGQD SRYUģLQD ]D ]DJULMDYDQMH MHOD LOL WHNÉLQD 3RWUHEQD MH ]D UDG PLNURYDOQH SHÉQLFH HRVATSKI 9 2GPU]DYDQMH PHVD SHUDGL L ULEH ವ 6WDYLWH ]DPU]QWH QHRPRWDQH QDPLUQLFH QD PDOL SUHRNUHQWL WDQMU V SRVGRP LVSRG QMHJD NDNR EL VH RWRSOMHQD YRGD VDNSOMDOD SRVGL ವ 3UHRNUHQLWH KUDQ NDG SURÓH SROD SRಣ VWDYOMHQRJ YUHPHQD RGPU]DYDQMD $NR MH PRJÉH UD]GLMHOLWH KUDQ SD NODQMDMWH RGPU]QWH NRPDGH 2GPU]DYDQMH PDVODFD NRPDGD WRUWH L VYMHŀHJ VLUD ವ 1HPRMWH GR NUDMD RGPU]QWL QDPLUQLFH UHಣ ÓDM YHÉ LK SVWLWH GD VH RGPU]Q QD VREQRM WHPSHUDWUL 7DNR ÉHWH SRVWLÉL UDYQRPMHUQLML UHಣ ]OWDW 3ULMH RGPU]DYDQMD NORQLWH PHWDOQ LOL DOPLQLMVN DPEDODŀ 2GPU]DYDQMH YRÉD L SRYUÉD ವ 9RÉH L SRYUÉH NRMH ÉHWH SULSUHPLWL VYMHŀH QH RGPU]DYDMWH GR NUDMD UHÓDM 3VWLWH GD VH RGPU]QH QD VREQRM WHPSHUDWUL ವ 9Lģ VQDJ PLNURYDOQH SHÉQLFH PRŀHWH SRಣ WUHEOMDYDWL ]D NKDQMH YRÉD L SRYUÉD D GD LK QH PRUDWH QDMSULMH RGPU]QWL *RWRYD MHOD ವ *RWRYD MHOD PRŀHWH SULSUHPDWL UHÓDM VDPR DNR MH QMLKRYR SDNLUDQMH SULNODGQR ]D SRWUHE PLNURYDOQLP SHÉQLFDPD ವ 2EDYH]QR VH SULGUŀDYDMWH SWD SURL]YRÓDÏD RWLVQWLK QD DPEDODŀL QSU NORQLWH PHWDOQL SRNORSDF L SUREģLWH SODVWLÏQ RYRMQLF 3ULNODGQR SRVÓH L PDWHULMDOL 3RVÓH 0DWHULMDO 0LNURYDOQD SHÉQLFD 2GPU]Dಣ YDQMH 5RģWLOMDQMH *ULMDQMH.KDQMH 9DWURVWDOQR VWDNOR L SRUFODQ EH] PHWDOQLK GLMHORYD QSU 3\UH[ VWDNOR RWSRUQR QD WRSOLQ 1HYDWURVWDOQR VWDNOR L SRUFODQ 6WDNOR L VWDNORNHUDPLND L]UDÓHQL RG YDWURಣ VWDOQLK PDWHULMDOD PDWHULMDOD RWSRUQLK QD PUD] QSU $UFRIODP SROLFH URģWLOMD.HUDPLND ]HPOMDQR 3ODVWLND RWSRUQD QD WRSOLQ GR r&.duwrq SDSLU 3ULDQMDMÉD IROLMD

10 10 3RVÓH 0DWHULMDO 0LNURYDOQD SHÉQLFD 5RģWLOMDQMH 2GPU]Dಣ YDQMH *ULMDQMH.KDQMH )ROLMD ]D SHÏHQMH VD VLJUQRVQLP ]DWYDUDಣ ÏHP ]D PLNURYDOQH SHÉQLFH 3RVGH ]D SHÏHQMH RG PHWDOD QSU HPDMOD OLMHYDQRJ ŀhomh]d.dosl ]D SHÏHQMH REORŀHQL FUQLP ODNRP LOL VLOLNRQRP 3HNDÏ ]D SHFLYR 3RVÓH ]D GRELYDQMH VPHÓH ERMH MHOD QSU SRVGD ]D NRULF LOL &UQFK SODGDQM *RWRYD ]DSDNLUDQD MHOD %H] VUHEUQLK ]ODWQLK SODWLQDVWLK LOL PHWDOQLK REORJD NUDVD %H] NYDUFQLK LOL PHWDOQLK GLMHORYD LOL JOD]UH NRMD VDGUŀL PHWDO 2EDYH]QR VOLMHGLWH SWH SURL]YRÓDÏD ]D QDMYLģH GR]YROMHQH WHPSHUDWUH SULNODGQR QLMH SULNODGQR 7DEOLFD V SRVWDYNDPD VQDJH 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 3RVWDYND VQDJH 3ULEOLŀDQ SRVWRWDN VQDJH SWD 3 SWD 3 SWD 3 SWD 3 SWD 3 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 3RVWDYND VQDJH 1DÏLQ UDGD IQNFLMD SWD * 9HOLNL URģWLOM SWD & ದ 0LNURYDOQR URģWLOM SWD & ದ 2VWDOH IQNFLMH.RPELQLUDQR SHÏHQMH 2GPU]DYDQMH 0RŀHWH RGDEUDWL L]PHÓ QDÏLQD RGPU]DYDQMD ವ 2GPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL ವ 9UHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]DYDQMH 0LNURYDOQR URģWLOM 2GPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL L YUHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]DYDQMH -HGQRP SULWLVQLWH ]D RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL LOL ]D YUHPHQVNL RGUHÓHQR RGPU]Dಣ YDQMH

11 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq WHŀLQ LOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM =D RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL YULMHPH VH DWRPDWVNL SRVWDYOMD 1H SRWUHEOMDYDMWH RGPU]DYDQMH SUHPD WHŀLQL ]D QDPLUQLFH NRMH V L]YDÓHQH L] ]DPU]LYDÏD SULMH YLಣ ģh RG PLQWD LOL ]D JRWRYD ]DPU]QWD MHOD =D NOMÏLYDQMH RGPU]DYDQMD SUHPD WHಣ ŀlql PRUDWH LPDWL YLģH RG J KUDQH L PDQMH RG J =D RGPU]DYDQMH PDQMH RG J KUDQH KUDQ SRVWDYLWH QD UE RNUHWQRJ WDQMUD.KDQMH +UDQ PRŀHWH NKDWL QDMYLģH ID]D $NR MH MHGಣ QD RG ID]D RGPU]DYDQMH SRVWDYLWH JD NDR SUY ID].KDQMH YLģH ID]D 3ULWLVQLWH L SRVWDYLWH QDÏLQ UDGD RGPU]Dಣ YDQMH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD RGPU]DYDQMD LOL WHŀLQH QDPLUQLFD 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 8]DVWRSQR SULWLģÉLWH IQNFLMVN WLSN LOL RNUHಣ QLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq UD]LQ VQDJH HRVATSKI 11 =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH QLMHOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM 1DNRQ VYDNH ID]H RJODģDYD VH ]YÏQL VLJQDO 5RģLOMDQMH LOL NRPELQLUDQL QDÏLQ NKDQMD 3ULWLVQLWH IQNFLMVN WLSN 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL ŀhomhq IQNFLM =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH QLMHOL YULMHPH 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM 6LJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF 6LJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF VSUMHÏDYD QHKRWLÏಣ QR NOMÏLYDQMH UHÓDMD =D NOMÏLYDQMH LOL LVNOMÏLYDQMH VLJUQRVQH EORNDGH ]D GMHF SULWLVQLWH L GUŀLWH QD VHNQGL GRN VH QH RJODVL ]YÏQL VLJQDO.DGD MH VLJUQRVQD EORNDGD ]D GMHF NOMÏHQD QD ]DVORQ VH SULND]MH $8720$76., 352*5$0, 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW $WRPDWVNR SHÏHQMH =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL NDNR ELVWH SRVWDYLOL WHŀLQ MHORYQLND 3ULWLVQLWH ]D SRWYUG L SRNUHQLWH UHÓDM )QNFLM DWRPDWVNRJ SHÏHQMD PRŀHWH SRಣ WUHEOMDYDWL ]D MHGQRVWDYQ SULSUHP KUDQH 8 QDÏLQ PLURYDQMD RNUHQLWH WLSN SRVWDYNL VPMHU ND]DOMNH QD VDW NDNR ELVWH RGDEUDOL ŀhomhql MHORYQLN -HORYQLN 0DVD $ =DJULMDYDQMH J J J

12 12 -HORYQLN 0DVD $ 3RYUÉH J J J $ 5LED J J J $ 0HVR J J J $ 7MHVWHQLQD J GRGDMWH PO YRGH J GRGDMWH PO YRGH $.UPSLU J J J $ 3L]]D J J $ -KD J J 2GJRÓHQL SRÏHWDN 8UHÓDM PRŀHWH SURJUDPLUDWL ]D QDMYLģH ID]D 3ULWLVQLWH WLSN IQNFLMD L SRVWDYLWH UD]LQ VQDಣ JH =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D SRVWDYOMDQMH YUHPHQD SHÏHQMD 3ULWLVQLWH ]D SURJUDPLUDQMH SRÏHWND UDGD UHÓDMD.25,Ģ7(1-( 35,%25$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV VDWD =D SRWYUG SULWLVQLWH 2NUHQLWH WLSN SRVWDYNL ]D QRV PLQWD 3ULWLVQLWH ]D ]DYUģHWDN SRVWDYOMDQMD 8UHÓDM VH DWRPDWVNL SRVWDYOMD NDGD VH GRVWLJQH SRVWDYOMHQR YULMHPH

13 HRVATSKI 13 8PHWDQMH NRPSOHWD V RNUHWQLP WDQMURP 32=25 +UDQ QH NKDMWH EH] NRPSOHWD V RNUHWಣ QLP WDQMURP.RULVWLWH LVNOMÏLYR NRPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP LVSRUÏHQ V UHÓDMHP 3RVWDYLWH RNUHWQ YRGLOLF RNR RVRYLQH RNUHWQRJ WDQMUD 6WDYLWH VWDNOHQ SOLWLF ]D NKDQMH QD RNUHWಣ Q YRGLOLF 1DPLUQLFH QLNDGD QH NKDMWH L]UDYQR QD VWDNOHQRM SOLWLFL ]D NKDQMH 8PHWDQMH VWDOND ]D URģWLOMDQMH 3RVWDYLWH VWDODN ]D URģWLOMDQMH QD NRPSOHW V RNUHWಣ QLP WDQMURP.25,61, 6$9-(7,, 35(3258.( 6DYMHWL ]D PLNURYDOQ SHÉQLF 3UREOHP 5MHģHQMH 1H PRŀHWH QDÉL SRMHGLQRVWL R NROLÏLQL QDPLUQLFD NRMH ŀholwh SULSUHPLWL 3RWUDŀLWH VOLÏQH QDPLUQLFH 3RYHÉDMWH LOL VPDQMLWH YULMHPH NKDQMD SUHPD VOMHGHÉHP SUDYLO 'YRVWUND NROLÏLQD JRWRYR GYRVWUNR YLģH YUHPHQD SROD PDQMD NROLÏLQD SROD PDQMH YUHPHQD +UDQD MH SUHVKD 3RVWDYLWH NUDÉH YULMHPH NKDQMD LOL RGDEHULWH PDQM VQDJ +UDQD VH QLMH RGPU]QOD ]DJULMDOD LOL VNKDOD QDNRQ LVWHND SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD 3RVWDYLWH GŀH YULMHPH NKDQMD LOL RGDEHULWH YHÉ VQDJ =DSDPWLWH GD MH ]D YHÉD MHOD SRWUHEQR YLģH YUHPHQD +UDQD VH QDNRQ LVWHND SRVWDYOMHQRJ YUHPHQD SUHJULMDOD QD UERYLPD DOL MRģ QLMH JRWRYD VUHGLQL 6OMHGHÉL SW RGDEHULWH PDQM VQDJ L GŀH YULMHPH 3URPLMHģDMWH WHNÉLQH QSU MKH NDGD SURÓH SROD YUHPHQD

14 14 5LŀD ÉH VH EROMH ]DJULMDWL DNR MH VWDYLWH QD UDYQ ģlurn SRVG 2GPU]DYDQMH =DJULMDYDQMH.DGD ]DJULMDYDWH YHÉ SDNLUDQ KUDQ VOLMHGLWH SWH QD SDNLUDQM 3HÏHQN YLMHN RGPU]DYDMWH V PDVQLP GLMHORP RNUHQWLP SUHPD GROMH 1H RGPU]DYDMWH SUHNULYHQR PHVR MHU WR PRŀH GRಣ YHVWL GR NKDQMD PMHVWR RGPU]DYDQMD 3HUDG YLMHN RGPU]DYDMWH V SUVLPD RNUHQWLP SUHPD GROMH 5RģWLOMDQMH.KDQMH.RPELQLUDQR SHÏHQMH 2KODÓHQR PHVR L SHUDG YLMHN L]YDGLWH L] KODGQMDND QDMPDQMH PLQWD SULMH NKDQMD 0HVR SHUDG ULE L SRYUÉH RVWDYLWH SUHNULYHQR QDNRQ NKDQMD 5LE SUHPDŀLWH V PDOR OMD LOL RWRSOMHQRJ PDVODFD 'RGDMWH GR PO KODGQH YRGH ]D VYDNLK J SRYUÉD 6YMHŀH SRYUÉH QDUHŀLWH QD NRPDGH MHGಣ QDNH YHOLÏLQH SULMH NKDQMD 6YH YUVWH SRYUÉD NKDMWH SRVGL V SRNORSFHP.RPELQLUDQLP SHÏHQMHP ]DGUŀLWH KUVNDYRVW RGUHಣ ÓHQLK MHOD 1DNRQ LVWHND SRORYLQH YUHPHQD SHÏHQMD RNUHQLಣ WH QDPLUQLFH L QDVWDYLWH 3RVWRML QDÏLQD ]D NRPELQLUDQR SHÏHQMH 6YDNL QDÏLQ UDGD NRPELQLUD IQNFLMH PLNURYDORYD L URಣ ģwlomd UD]OLÏLWLP YUHPHQVNLP UD]GREOMLPD L QD UD]OLÏLWLP UD]LQDPD VQDJH 5RģWLOMDQMH WDQMLK NRPDGD QD VUHGLQL VWDOND ]D URಣ ģwlom 2NUHQLWH KUDQ QDNRQ LVWHND SRORYLQH SRಣ VWDYOMHQRJ YUHPHQD L QDVWDYLWH V URģWLOMDQMHP Î,ĢÈ(1-(, 2'5Ŀ$9$1-( 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 1DSRPHQH R ÏLģÉHQM ವ 3UHGQM VWUDQ SHÉQLFH RÏLVWLWH PHNRP NUSRP QDPRÏHQRP PODN YRG VD VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ =D ÏLģÉHQMH PHWDOQLK SRYUģLQD NRULVWLWH RELಣ ÏDMHQR VUHGVWYR ]D ÏLģÉHQMH ವ 8QWUDģQMRVW UHÓDMD RÏLVWLWH QDNRQ VYDNH SRWUHEH 7DGD SUOMDYģWLQ PRŀHWH ODNģH NORQLWL L RQD VH QHÉH ]DSHÉL ವ 7YUGRNRUQH PUOMH ÏLVWLWH SRVHEQLP VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ 1DNRQ VYDNH SRWUHEH RÏLVWLWH VY GRGDWQ RSUHP L SVWLWH GD VH RVģL.RULVWLWH PHN NUS QDPRÏHQ WRSO YRG VD VUHGVWYRP ]D ÏLģÉHQMH ವ =D RPHNģDYDQMH WYUGLK RVWDWDND ]DJULMWH ÏDģ YRGH SQRP VQDJRP PLNURYDOQH SHÉQLFH QD GR PLQWH ವ =D NODQMDQMH PLULVD PLMHģDMWH ÏDģL YRGH ŀolfh OLPQRYRJ VRND L ]DJULMWH SQRP VQDJRP PLNURYDOQH SHÉQLFH QD PLQWD 5-(Ģ$9$1-( 352%/(0$ 832=25(1-( 3RJOHGDMWH SRJODYOMD 6LJUQRVW 3UREOHP 0RJÉL ]URN 5MHģHQMH 8UHÓDM QH UDGL 8UHÓDM MH LVNOMÏHQ 8NOMÏLWH UHÓDM 8UHÓDM QH UDGL 8UHÓDM QLMH SULNOMÏHQ 3ULNOMÏLWH WLNDÏ UHÓDMD

15 3UREOHP 0RJÉL ]URN HRVATSKI 15 5MHģHQMH 8UHÓDM QH UDGL 2ģWHÉHQ MH RVLJUDÏ NÉLģW RVLJUDÏD 3URYMHULWH RVLJUDÏ $NR RVLJUDÏ SUHJRUL YLģH SWD SR]RYLWH RYODģWHQRJ HOHNWULÏDUD 8UHÓDM QH UDGL 9UDWD QLV SUDYLOQR ]DWYRUHQD 3URYMHULWH GD QLģWH QH EORNLUD YUDಣ WD ĿDUOMD QH UDGL ĿDUOMD QLMH LVSUDYQD ĿDUOM WUHED ]DPLMHQLWL 8 QWUDģQMRVWL LPD LVNUHQMD 7DPR VH QDOD]L PHWDOQR SRVÓH LOL SRVÓH V PHWDOQLP SRNURYRP,]YDGLWH SRVG L] UHÓDMD 8 QWUDģQMRVWL LPD LVNUHQMD 8 UHÓDM VH QDOD]H PHWDOQL ģwdಣ SLÉL LOL DOPLQLMVND IROLMD GRGLUMH QWDUQMH VWMHQNH 3URYMHULWH GD ģwdslél L IROLMD QH GRಣ GLUM QWDUQMH VWMHQNH.RPSOHW V RNUHWQLP WDQMURP VWYDUD ]YN JUHEHQMD LOL POMHYHQMD,VSRG VWDNOHQH SOLWLFH ]D NKDQMH 2ÏLVWLWH SRGUÏMH LVSRG VWDNOHQH QDOD]L VH QHNL SUHGPHW LOL QHÏLVWRಣ SOLWLFH ]D NKDQMH ÉD 8UHÓDM SUHVWDMH V UDGRP 'RģOR MH GR NYDUD EH] MDVQRJ UD]ORJD $NR QH PRŀHWH VDPRVWDOQR SURQDÉL UMHģHQMH REಣ UDWLWH VH GREDYOMDÏ LOL VOŀEL ]D NRULVQLNH $NR VH RYD VLWDFLMD SRQRYL QD]ಣ RYLWH RYODģWHQL VHUYLV 3RGDFL NRML V SRWUHEQL VOŀEL ]D NRULVQLNH QDOD]H VH QD QD]LYQRM SORÏLFL UHÓDMD 3UHSRUÏMHPR GD SRGDWNH ]DSLģHWH RYGMH 0RGHO 02' %URM SURL]YRGD 31& 6HULMVNL EURM $9/-$1-( 32=25 1HPRMWH ]DWYRULWL LVSģQH RWYRUH $NR WR QDSUDYLWH UHÓDM VH PRŀH SUHJULMDWL 32=25 8UHÓDM QH SULNOMÏMWH QD DGDSWHUH LOL SURGŀQH NDEHOH 2YR PRŀH GRYHVWL GR SUHRSWHUHÉHQMD L RSDVQRVWL RG SRŀDUD ವ 8UHÓDM MH QDPLMHQMHQ VDPR ]D SRWUHE QD NKLQMVNRP RUPDULÉ 0RUD VH QDOD]LWL QD ÏYUಣ VWRM L UDYQRM SRYUģLQL ವ 8UHÓDM GDOMLWH RG SDUH YUÉHJ ]UDND L SUVNDQMD YRGH ವ $NR UHÓDM SUHYR]LWH SR KODGQRP YUHPHQ QHPRMWH JD NOMÏLWL RGPDK QDNRQ SRಣ VWDYOMDQMD 3VWLWH JD GD VWRML QD VREQRM WHPSHUDWUL NDNR EL SLR WRSOLQ (OHNWULÏQD LQVWDODFLMD 832=25(1-( (OHNWULÏQ LQVWDODFLM PRUD SRVWDYLWL NYDOLILFLUDQD RVRED 3URL]YRÓDÏ QLMH RGJRYRUDQ DNR QH VOLMHGLWH VLJUQRVQH PMHUH RSUH]D L] SRJODYOMD 6LJUQRVQH LQIRUPDFLMH 2YDM UHÓDM RSUHPOMHQ MH WLNDÏHP L NDEHORP QDಣ SDMDQMD 32=25 0LQLPDOQD YLVLQD SRVWDYOMDQMD MH FP

16 16 0LQLPDOQH GDOMHQRVWL A B C 'LPHQ]LMH PP $ % & %5,*$ =$ 2.2/,Ģ $PEDODŀ ]D UHFLNOLUDQMH RGORŀLWH SULNODGQH VSUHPQLNH 3RPR]LWH ]DģWLWL RNROLģD L OMGVNRJ ]GUDYOMD NDR L UHFLNOLUDQM RWSDGD RG HOHNWULÏQLK L 5HFLNOLUDMWH PDWHULMDOH VD VLPERORP HOHNWURQLÏNLK UHÓDMD 8UHÓDMH R]QDÏHQH VLPERORP QH EDFDMWH ]DMHGQR V NÉQLP RWSDGRP 3URL]YRG RGQHVLWH QD ORNDOQR UHFLNODŀQR PMHVWR LOL NRQWDNWLUDMH QDGOHŀQ VOŀE

17 ENGLISH 17 CONTENTS SAFETY INFORMATION SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT DESCRIPTION BEFORE FIRST USE CONTROL PANEL DAILY USE AUTOMATIC PROGRAMMES USING THE ACCESSORIES HELPFUL HINTS AND TIPS CARE AND CLEANING TROUBLESHOOTING INSTALLATION WE RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you ll get great results every time. Welcome to Electrolux. Visit our website for: Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: Register your product for better service: Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: CUSTOMER CARE AND SERVICE We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number. Warning / Caution-Safety information General information and tips Environmental information Subject to change without notice.

18 SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety. Do not let children play with the appliance. Keep all packaging away from children. Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot. If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. 1.2 General Safety This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments farm houses

19 ENGLISH 19 by clients in hotels, motels and other residential environments bed and breakfast type environments. Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware. Do not use a steam cleaner to clean the appliance. Before maintenance cut the power supply. If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person. Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition. The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

20 20 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended. The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 2. SAFETY INSTRUCTIONS 2.1 Installation WARNING! Only a qualified person must install this appliance. Remove all the packaging. Do not install or use a damaged appliance. Obey the installation instruction supplied with the appliance. The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation). Electrical connection WARNING! Risk of fire and electrical shock. All electrical connections should be made by a qualified electrician. The appliance must be earthed. Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician. If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed. Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable. Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug. 2.2 Use WARNING! Risk of injury, burns or electric shock or explosion. Use this appliance in a household environment. Do not change the specification of this appliance. Make sure that the ventilation openings are not blocked.

21 Do not let the appliance stay unattended during operation. Do not apply pressure on the open door. Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes. 2.3 Care and Cleaning WARNING! Risk of injury, fire or damage to the appliance. Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material. Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces. ENGLISH 2.4 Disposal WARNING! Risk of injury or suffocation. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and discard it. 3. PRODUCT DESCRIPTION Lamp 2 Safety interlock system 3 Display 4 Control panel 5 Door opener 6 Waveguide cover 7 Grill Remaining fat or food in the appliance can cause fire. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging. 8 Turntable shaft 3.1 Accessories Turntable set Glass cooking tray and roller guide. Always use the turntable set to prepare food in the appliance.

22 22 Grill Rack For grilling food and combi cooking. 4. BEFORE FIRST USE WARNING! Refer to the Safety chapters. 4.1 Initial Cleaning Remove all parts from the appliance. Clean the appliance before first use. Refer to chapter "Care and Cleaning". 4.2 Setting the time When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the display shows 0:00 and an acoustic signal sounds. Set the time to operate the appliance. You can set the time in 24 hour clock system Press. Turn the Setting knob to enter the amount of hours. 4. Press to confirm. Turn the Setting knob to enter the amount of minutes. 5. Press to confirm.

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

MANUAL. LD-185DCH HD COMBI TV, DVD and DVB-T LD-216DCH HD COMBI TV, DVD and DVB-T. Please read this manual carefully before operating your TV.

MANUAL. LD-185DCH HD COMBI TV, DVD and DVB-T LD-216DCH HD COMBI TV, DVD and DVB-T. Please read this manual carefully before operating your TV. MANUAL LD-185DCH HD COMBI TV, DVD and DVB-T LD-216DCH HD COMBI TV, DVD and DVB-T Please read this manual carefully before operating your TV. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This symbol indicates dangerous

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

INDEX... 3. Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks...

INDEX... 3. Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks... INDEX INDEX... 3 Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks... 6 Before You Begin... 7 1. Main Features... 7 2. Accessories...

Läs mer

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ELEKTRISKT DRIVNA GOLFKÄRROR & PERSONLIGA FORDON REVISED DECEMBER 2006 REVIDERAD

Läs mer

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL 2011-08-28 Manual TOF-500/1000/1500/2400 Oljefyllt element Oil filled radiator SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)...

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

Laboratory safety and management. Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW)

Laboratory safety and management. Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW) Laboratory safety and management Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW) I. Welcome to MBW 5 - Responsible for safety - General regulations - In case of emergency - Important telephone

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

VENTUS W831 ENGLISH 01 DANISH 35 GERMAN 68 SWEDISH 102

VENTUS W831 ENGLISH 01 DANISH 35 GERMAN 68 SWEDISH 102 VENTUS W831 ENGLISH 01 DANISH 35 GERMAN 68 SWEDISH 102 0 This Operation Manual is part of this product and should be kept in a safe place for future reference. It contains important notes on setup and

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-865-874-12 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Operating Instructions Manual de instrucciones Manual de instruções Bruksanvisning GB ES PT SE For installation and connections, see the supplied installation/connections

Läs mer

SoftAir SUPER 200mm Alternating Mattress System SoftAir EXCELLENCE 250mm Alternating Mattress System

SoftAir SUPER 200mm Alternating Mattress System SoftAir EXCELLENCE 250mm Alternating Mattress System SoftAir SUPER 200mm Alternating Mattress System SoftAir EXCELLENCE 250mm Alternating Mattress System User manual... 3 Brugervejledning... 19 Brukermanual... 35 Användarhandbok... 51 Important Notice Before

Läs mer

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory

Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Production system design and optimization Optimized two-line production system for bus chassis assembly at Volvo Buses Borås factory Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Automation

Läs mer

Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista

Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista 19 6 5 9 11 16 15 13 7 18 17 3 4 10 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 4179107-SE Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista Lightweight Fairway Mower with ROPS Lätt Klipparen Fairway med

Läs mer

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB Vindkra park Långåsen Bilagor Förteckning över bilagor Bilaga 1 Parklayout med koordinater Bilaga 2 Ritning av vindkraftverk N100 (med tillhörande faktablad)

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden

The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden Master s Thesis, 30 credits Sustainable Enterprising Master s programme 2008/10, 120 credits The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

HT0100 Digital Terrestrial Receiver

HT0100 Digital Terrestrial Receiver User s Manual HT0100 Digital Terrestrial Receiver English Danish Swedish DT211_ENG_2.indd 1 25/09/2008 09:48:27 DT211_ENG_2.indd 27 25/09/2008 11:15:38 User s Manual HT0100 Digital Terrestrial Receiver

Läs mer

Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorklippare

Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorklippare 9 11 16 15 13 18 1 19 3 6 5 10 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 13660-Rev.F-SE Parts & Maintenance Manual Underhållshandbok och reservdelslista HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorklippare 058 Kubota

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

A Study of Patterns in an ATC System

A Study of Patterns in an ATC System Department of Mathematics, Statistics and Computer Science Reports from MASDA - Rapporter från MASDA A Study of Patterns in an ATC System Mattias Blåman Robert Pratz Aug 1999 MASDA Report 9984 Växjö University

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer