Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga"

Transkript

1 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn E-post Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds kallelse och handlingar till beredningens sammanträde. Tid: Måndagen den 24 augusti 2015 kl , gruppmöten från kl Plats: Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala. Sammanträdet äger rum i lokal Klassrummet. Dagordning Gruppmöten Lokal: Klassrummet (majoriteten) Kungsängsliljan (alliansen) Eva Smith, samordningschef informerar om psykiatrisatsningen PRIO Henrik Andréasson, utredare presenterar resultaten från enkätundersökningen Liv och hälsa ung Sammanträde Vänligen meddela eventuellt förhinder till sekreteraren i god tid innan mötet. Med vänlig hälsning Elin Gottfridsson Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för barn och unga måndagen den 24 augusti 2015 kl , gruppmöten från kl Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala Nr Ärende 43 Öppnande av sammanträdet Jeannette Escanilla 44 Anmälan av övriga frågor 45 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 46 Val av justerare 47 Psykiatrisatsningen PRIO informationsärende Eva Smith 48 Resultat från Liv och hälsa ung informationsärende Henrik Andréasson 49 Beredningens ekonomi informationsärende Elin Gottfridsson 50 Inkomna skrivelser för kännedom 51 Inbjudningar till konferenser eller liknande 52 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande 53 Information från presidiet 54 Övriga frågor 55 Nästa sammanträde 56 Avslutning

3 FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) Plats och tid Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala, , kl Beslutande Övriga deltagande Elin Gottfridsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Elin Gottfridsson Paragrafer Ordförande Jeannette Escanilla (V) Justerande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beredningen för barn och unga Den 24 augusti 2015 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets ledningskontor, registrator Datum för anslags nedtagande Underskrift Elin Gottfridsson Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 43 Öppnande av sammanträdet Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar ledamöterna välkomna. 44 Anmälan av övriga frågor Följande övriga frågor anmäls: Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 45 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Förslag till beslut Beredningen fastställer förslaget till föredragningslista med tillägg av de övriga frågor som anmäls. 46 Val av justerare Förslag till beslut Beredningen utser att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den kl. på landstingets ledningskontor. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 47 Psykiatrisatsningen PRIO informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Eva Smith, samordningschef inom psykiatrin gästar beredningen och ger en övergripande information om den nationella psykiatrisatsningen PRIO. Den länsövergripande överenskommelsen bifogas handlingarna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 48 Resultat från Liv och hälsa ung 2015 informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Utredare Henrik Andréasson gästar beredningen och presenterar resultaten från enkätundersökningen Liv och hälsa ung Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 49 Beredningens ekonomi informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Beredningen erhåller vid sammanträdet information om förbrukade medel hittills Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 50 Inkomna skrivelser för kännedom Förslag till beslut Beredningen beslutar att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. Ärendet Följande skrivelser redovisas vid beredningens sammanträde: - Tandvårdens roll i arbetet gällande våld mot barn och i nära relationer svar på motion (Landstingsfullmäktige ) - Beredningens verksamhetsplan för 2015 (Beredningen för äldre och funktionsnedsatta ) - Fastställelse av verksamhetsplan för beredningen 2015 (Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration ) Ledamöterna uppmanas att ta del av ovanstående dokument. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 51 Inbjudningar till konferenser eller liknande Förslag till beslut Beredningen beslutar om deltagande Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar: - ADHD-dagen, 26 augusti, Stockholm. - Om autism i olika åldrar, från spädbarn till pensionär, 15 september, Västerås. - Symposium Barns utsagor, 22 september, Uppsala. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Dagens Medicin - Adhd-dagen Adhd-dagen 2015: Vad är den bästa kunskapen om adhd? Kunskapen om behandlingen av adhd växer snabbt, men fortfarande återstår stora kunskapsluckor inom området. Vad behöver vi veta för att fylla kunskapsluckorna? Välkommen till Adhd-dagen Programmet tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som finns i behandlingen av adhd och som försvårar arbetet för att kunna ge det bästa stödet till personer med adhd, deras familjer och till alla de professioner som är engagerade i deras liv från dagisåldern upp i vuxen ålder. Vad vet vi om adhd i dag och vad behöver vi veta mer? Program 9.00 Registrering med kaffe och smörgås Moderator hälsar välkommen De tio viktigaste vetenskapliga kunskapsluckorna inom behandlingen av adhd. I sin genomgång av diagnostik och behandling av adhd har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, identifierat ett stort antal kunskapsluckor inom området. I en uppföljningsstudie satte myndigheten samman en arbetsgrupp med brukare och personal från vård, skola och krimialvård. Arbetsgruppen prioriterade de tio vetenskapliga kunskapsluckorna inom behandling som kräver mer forskning.

12 Dagens Medicin - Adhd-dagen Stella Jacobson, projektledare, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, brukarrepresentant, Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet Behandling av adhd hos barn risk för beroende senare i livet? Diagnosen adhd har blivit allt vanligare hos barn i skolåldern. En stor andel av barnen behandlas med centralstimulerande läkemedel, men många avslutar behandlingen inom två år, på grund av utebliven effekt av läkemedelsbehandlingen. Vad vet vi i dag om effekterna av behandlingen på längre sikt? Finns det risk för att utveckla beroende senare i livet om man behandlas med centralstimulantia som barn? Kerstin Malmberg, överläkare, barn och ungdomspsykiatrin, Skärholmen, Jeanette Gueorguieva, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi, beroendecentrum Stockholm, docent vid Karolinska institutet Stockholm, Bo Söderpalm, professor, specialistläkare i psykiatri, Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Paus Hur bygger vi upp det bästa teamet runt patienten? I Södertälje kommun har det skett en kraftig ökning av vuxna som utreds för adhd och får en diagnos. Men resurserna för behandling och andra insatser har inte hängt med. Det är bakgrunden till Adhd-projektet som inleddes Projektets syfte är att satsa på ett utökat individuellt stöd och en mer utvecklad samverkan mellan Södertälje kommun, Psykiatricentrum Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för att fler med adhd-diagnos ska kunna skaffa och behålla arbete, studier, relationer och vardagsliv. Mari Janulf, projektledare, Adhd-projektet, Psykiatricentrum Södertälje, Åsa Rinaldi, arbetsterapeut i ADHD-projektet,Södertälje kommun, Cecilia Lindh, kurator i ADHDprojektet,Psykiatricentrum Södertälje Hur kan vi skräddarsy behandlingen vid adhd? Inom adhd-området finns det ett stort behov att utöka behandlingsalternativen som i dag är få och inte passar alla. Vilka är möjligheterna att få en mer individualiserad behandling av adhd? Vilka kombinationer är möjliga? Med vilken behandling ska man börja? Hur ser den vetenskapliga evidensen ut? Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mats Humble, specialist i psykiatri, överläkare, doktorand Örebro universitet, Tatja Hirvikoski, med dr, neuropsykolog, FoUU-chef Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting, Per Woxler, specialist i psykiatri, beroendekliniken Linköpings universitetssjukhus Lunch Kan ökad dosering av läkemedel vara lösningen vid samtidigt missbruk vid adhd? Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan att personer som har adhd även har en ökad risk för att utveckla missbruk. Ett problem är dock pesroner som har adhd och samtidigt pågående substansmissbruk sällan får önskad effekt av adhd-läkemedel. Nu antyder nya resultat från en uppmärksammad studie att det går att behandla personer med adhd och samtidigt substansmissbruk, där centralstimulantia i högre dos ger effekt.

13 Dagens Medicin - Adhd-dagen 2015 Charlotte Skoglund, överläkare, beroendecentrum, Maria Ungdom, Jeanette Gueorguieva, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi, Beroendecentrum Stockholm, docent vid Karolinska institutet Stockholm Datorspel som behandlingsmetod för att träna arbetsminnet vid adhd. Barn med adhd har ofta dåligt arbetsminne. Ny forskning har visat att hjärnan är formbar och att en person med adhd kan träna upp sitt arbetsminne och därmed koncentrationen. En mängd kontrollerade studier visar sig att specialdesignade datorspel kan hjälpa barn med adhd att förbättra kapaciteten hos arbetsminnet med uppåt 20 procent samt förbättra uppmärksamheten i det dagliga livet. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Stockholm Brain Institute, Karolinska Institutet Kaffe med tillbehör Från hjärnforskning till pedagogik svårigheter och möjligheter. Hur kan vi med framgång utveckla pedagogiska strategier baserade på ny forskning? Varför har ofta barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik så stora svårigheter i skolan? Kenth Hedevåg, med lång erfarenhet som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt team, berättar om vad som krävs för att skolan ska bli bättre på att möta barn som har adhd. Kenth Hedevåg, föreläsare och utbildare inom neuropsykiatri Skolkonferens ett pedagogiskt verktyg att förmedla diagnos? Vad krävs för att öka samarbetet mellan vård och skola för att skapa rätt förutsättningar för barn med adhd att lyckas i skolan? Skolkonferenser är en möjlighet att arbeta gränsöverskridande men ger det rätt åtgärder för eleven? Eva Billstedt, psykolog, docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning, klinisk lektor, Gillbergscentrum Att (över)leva med adhd Först när han var 25 år fick Georgios Karpathakis sin adhd-diagnos. Lyssna till hans berättelse om att leva ett liv som fullständigt havererar med missbruk och social misär och till slut ett självmordsförsök. Men också om hur den brokiga resan till slut resulterade i en universitetsexamen, och en karriär som framgångsrik entreprenör. Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD Diskussion: Vem tar ansvar för att fylla kunskapsluckorna inom adhd-området? Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, Vetenskapsrådet, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention, Kerstin Evelius, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Astrid Lindstrand, medicinsk sakkunnig, Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig för farmakoterapi, Läkemedelsverket Dagen avslutas.

14 Dagens Medicin - Adhd-dagen ANMÄLAN (HTTPS://WWW.NETIGATE.SE/A/S.ASPX? S=223081X X26495) Information När: 26 augusti 2015 Målgrupp : Alla med intresse för frågor som rör ADHD. Sista anmälningsdag : 25 augusti 2015 Plats: Bonnier Conference Center Adress: Torsgatan 21, Stockholm. Pris: kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: kr + moms. Kontakt: Kimberly Mattsson Arrangör: Dagens Medicin Agenda Utställarinformation: Annika Östholm Utställare:

15 Unik föreläsning THE AUTISMS OCH OM AUTISM I OLIKA ÅLDRAR, FRÅN SPÄDBARN TILL PENSIONÄR NÄR 15 sep Insläpp från 12.oo Kom i god tid VAR Pingstkyrkan Oxbackens Centrum Västerås Professor Christopher Gillberg Christopher Gillberg är sedan mitten av 1980-talet professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, där han leder Gillbergcentrum. Han innehar eller har innehaft ett flertal gäst- och hedersprofessurer utomlands. Gillberg är författare till drygt 600 fackgranskade vetenskapliga artiklar om bl a autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, begåvningshandikapp, samt andra områden av betydelse för barns och ungdomars mentala hälsa och neurologiska utveckling. Hans forskning sträcker sig från genetik och grundläggande neurovetenskap via epidemiologi, klinik och prognos till insatser, behandling och utfall. Han är författare till 31 böcker som har publicerats på ett stort antal språk, av vilka flera är obligatorisk kurslitteratur inom barn- och ungdomspsykiatri och autism. Han är hedersledamot i Autism- & Aspergerförbundet och medlem av Norska Vetenskapsakademien. Christopher Gillberg har tilldelats flera priser för sin forskning och har bl. a. mottagit Fernströmspriset till unga forskare (1991), H.M. Konungens medalj (2009) och Söderbergska priset för medicin (2012). Han handleder och har handlett drygt 40 doktorander vid GNC och andra universitet i olika delar av världen. Christopher Gillberg är den mest produktiva autismforskaren i världen och finns med på Thomson Reuters lista (2014) över världens mest inflytelserika forskare inom olika discipliner. FÖRANMÄL DIG NU INTRESSET ÄR MYCKET STORT FÖRKÖPSBILJETTER Privatpersoner som är medlemmar i föreningen 250 kr Övriga 500 kr. Gruppanmälda (15 eller fler) 10% rabatt VID DÖRREN Insläpp i mån av plats Swishbetalning kr per deltagare FÖRANMÄLAN VASTMANLAND BETALNING I FÖRSKOTT INFO:

16 Spara datumet! Symposium Barns utsagor Datum: Den 22 september 2015 Tid: heldag, ca Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Barnskyddsrådet i Uppsala län anordnar ett heldagssymposium om barns utsagor Föreläsare Lyssna på vad jag säger inte hur jag säger det! Barns vittnesmål och trovärdighet Sara Landström Docent psykologiska institutionen Göteborgs universitet Children s participation in child protection Exit, Voice or Loyalty. Marit Skivenes Professor Department of Administration and Organization, University of Bergen Fler föreläsare meddelas senare Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades i augusti 2013, och består av representanter från socialtjänsten, Akademiska barnsjukhuset, Barnahus, Uppsala Universitet, BUP, grundskolan, förskolan, elevhälsan, Barnombudsmannen i Uppsala, Rädda Barnen, Röda Korset, SUF-kunskapscentrum och rättsväsendet. Vid frågor kontakta Lisa Skiöld Barnombudsmannen i Uppsala

17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 52 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Förslag till beslut Beredningen lägger de skriftliga rapporterna till handlingarna. Bilaga 52a och 52b Ärendet Enligt tidigare beslut ska ledamöter som deltagit i konferens, studiebesök eller liknande ge en skriftlig återrapport på nästkommande sammanträde. Skriftliga rapporter från SUF-konferensen är inlämnade från alliansen enligt bilaga 52a, från SD enligt bilaga 52b. S, V och MP:s rapport inkommer till nästa sammanträde. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 BILAGA 52A Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Åsa Sikberg Kurs, konferens eller studiebesök: SUF konferens Hur blir det för barnet Tid och plats: 6 Maj 2015 Uppsala konsert o kongress Sammanfattning av innehållet Konferensen gav oss inblick i hur man kan stödja föräldrar med kognitiva svårigheter genom utbildning. Lyfta fram familjens styrkor. Att man alltid ska ha barnet i centrum. Hur blir det för barnet? Fråga och förklara för barnet vilka svårigheter föräldern har så att man kan bygga verktyg inom familjen för att kunna ge rätt stöd så att familjen får möjlighet att fungera utifrån styrkor och stöd med svårigheterna. Det handlar om att våga se, fråga, lyssna och agera. Jag ser att vi inom hälso- och sjukvården har mera vi kan göra genom att samverka med vår kompetens och kunnande till socialtjänst, sjukvård, skolhälsovård, boendestöd, universitet mm. Det kan vara många inblandade. Genom att föräldrarna är involverade så har de större möjlighet att vilja ta emot stöd och hjälp för sina barns bästa för att kunna vara tillräckliga i sitt föräldraskap. Föräldrarna behöver även få hjälp med att få insikt med, om de inte kan uppfylla sitt föräldraskap pga. av varaktiga brister och hur man tillsammans ger barnen en ny möjlighet att få en trygg tillvaro och omhäntertagade genom en placering i familjehem när det är bäst för barnets långsiktiga utveckling till att klara skolan och sin personliga utveckling. Vi fick praktiska exempel på boendestöd med lyckade resultat. ADL-metoden (stödja, utbilda, ge nycklar utifrån behov) anknytning, mentalisering, föräldraskap, socialnätverk, sysselsättning. Målgruppen sexuella övergrepp i barndom, inget nätverk, psykiska problem, placerade, dåliga hemförhållanden, saknar försörjning. Mycket handlar om kommunikation och rätt utbildning så kommuner kan ge rätt stöd och göra bra lösningar. Kommuner och landsting måste vara mer flexibla och erbjuda fler valmöjligheter och de behövs krav på uppföljning av åtgärder. Systematiskt kvalitetsarbete så att vi satsar rätt resurser på rätt saker för barnets bästa långsiktigt. Det gäller även att våra verksamheter tidigt och systematisk larmar när vi upptäcker att barn far illa. Säkerställa dokumentation i journaler när brott misstänkts för barnets bästa. För det är det enda som gäller när det blir anmälningar och brott ska utredas. Barnet är rättslöst. Barnperspektivet är underordnat de vuxnas. Här kan landstinget ta ett mycket större ansvar än vad vi gör idag. Barn har rätt till god hälsa. Det är vårt ansvar att säkerställa detta utifrån våra verksamheter. BVC, tandvården, hälso- och sjukvården, ungdomshälsan. Genom att satsa mera på hälsoäventyret som är en förebyggande verksamhet för barn och unga som når alla länets barn. Genom alla sinnen hjälper de barnen och ungdomarna att få insikter om sin egen hälsa, hur kroppen fungerar samt att vissa handlingar är fel, de kan få en naturlig kontaktyta att vända sig till där de kan få hjälp att få rätt stöd och den hjälp de behöver. SUF visade även på hur de jobbar aktivt med att ej uppmuntra föräldrar med olika psykiska och fysiska handikapp att inte skaffa barn genom utbildning. T.ex. har personen tid och vad innebär det att skaffa barn. Materialet kräver att personen har möjlighet att sätta sig in i känslor och tankar. Vad är viktigt i livet? Hälsa, lycka, älskad, pengar, boende, arbete, familj, barn.

19 BILAGA 52A 2 (2) Egna reflektioner Varaktiga brister hos föräldrarna är viktiga att kartlägga genom individuell analys. Identifiera förmågor, färdigheter, kartlägga brister, eftersom kunskapen om diagnosen påverkar vilket stöd familjen behöver. Vilket uppdrag ska landstinget ta ansvar över? Mobila team habiliteringen PV Mål. Barnens bästa Syfte stärka föräldrarna i sitt handikapp Förebyggande kartlägga behovet. sexuella övergrepp Drs.m (Maja W Hodes universitet Amsterdam Stiftelsen allmänna barnahuset.se

20 BILAGA 52B Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Pirjo Thonfors Kurs, konferens eller studiebesök: SUF Konferens Tid och plats: Onsd den 6 maj -15 Sammanfattning av innehållet Flera föreläsare som presenterade sina verksamheter. Föreläsare: Cecilia Sjölander, chef för stiftelsen allmänna barnhuset. Cecila arbetar med barnrättsfrågor och barn och unga i utsatta situationer. Allmänna barnhuset är en viktig aktör som utbildar och sprider kunskap från bl a forskning. Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjlighet som andra barn till goda uppväxtvillkor. Cecila menar att man måste våga se, våga fråga, lyssna och agera. Föreläsare: Anna Thalén, aspergare, pedagog och handledare i autism. Anna berättar om sitt och den ena sonens aspergersyndrom, om hennes erfarenhet om och hur det är för barnen att ha en förälder med asperger. Några exempel som Anna nämner är bl a brister i det sociala kontaktnätet, begränsade intressen, svårt att planera och organisera. Begåvningen hos aspergers är oftast normal eller hög, men kan även vara ojämn vid vissa olika situationer. Föreläsare: Marja Hode, psykolog och doktorand vid universitetet i Amsterdam. Marja berättar om deras stödgrupp med speciellt boende för både barn och föräldrar med beteendeproblem. Där hela familjen får hjälp med det dem behöver. Föreläsare: Helena Andreasson, Hälsa och habilitering informerar om Toolkit, som är ett samtalsverktyg mellan barn och föräldrar med aspergersyndrom och autismspektra. Toolkit går ut på att man förbereder barnen med bilder, så att nya saker och situationer som väntar inte ska upplevas så främmande. Utan barnen får en bild och förklaring innan vad som ska hända, ex gå till tandläkaren och vad som händer där. Föreläsare: Lena Nilsson, logoped. Berättar om barn med kommunikations svårigheter, som behöver stöd, ex vid autism. Lena säger att det går lika bra med tecken, bilder och foton, talet är inte allt. På habiliteringen får barn och vuxna med funktionsnedsättning stöd och hjälp så att deras vardag ska fungera.

21 BILAGA 52B 2 (2) Föreläsare: Fredrik Norén, Barnombudsman. Fredrik jobbar för att barn och ungdomar ska få vara med och bestämma, som gynnar barnets eget bästa. Dem ger råd och stöd via telefon eller mail om barns konkreta rättigheter och möjligheter att få den hjälp som dem behöver. Informerar i skolor om rätten till att påverka. Dem producerar även tidningen Word, Egna reflektioner Det var mycket intressant att höra alla föreläsare. Temat handlade om olika sjukdommar/syndrom runt asperger, autism, ADHD, ADD och Tourettes syndrom. Anna Tholén, Aspergare (mamma) var den som jag tycker var mest intressant för hon gick in för att berätta på ett mer förståelig sätt, hur barn och vuxna med apergers syndrom tänker och fungerar. Hade önskat att det varit lite mer information om barn och vuxna med autism och de andra syndromen ADHD osv. Pirjo Thonfors (SD Håbo)

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 53 Information från presidiet Förslag till beslut Beredningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Presidiet informerar om sitt senaste möte som hade fokus på beredningens verksamhetsplan. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 54 Övriga frågor Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 55 Nästa sammanträde Ärendet Nästa sammanträde äger rum den 17 september kl på landstingets konferenscentrum i Uppsala (gruppmöten fr.o.m. kl ). Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 56 Avslutning Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet avslutat. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare Christopher Gillberg: Vart tionde barn har utvecklingspsykiatriska syndrom Minst tio procent av alla barn kan behöva stöd på grund av funktionsnedsättningar. Professor Gillberg beskriver en folkhälsoutmaning

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

Uppsala. Augusti 2014

Uppsala. Augusti 2014 Uppsala Augusti 2014 Innehåll Inbjudan till brukarrevisionsutbildning... sid 2 Höstens cafékvällar och träffar... sid 3 Inbjudan till politisk debatt... sid 4 Kalendarium Augusti 29/8: Sista anmälningsdag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg kl 17:00 Ledamöter Ersättare Övriga deltagande Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Adhd-dagen 2014 Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa Ett gemensamt uppdrag om kunskapsstyrning Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket,

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30

Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1 Plats och tid ande Övriga deltagande Sessionssalen, Kommunhuset Fagersta kommun klockan 09.30 11.30 Mariette Sjölund, ordförande, Hallstahammar kommun Hans Söderström,

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2013-09-03 LS-LED13-484-3 114/13 Förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, inom

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser.

Rapport, 13-03-22. Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Investera i framtiden Rapport, 13-03-22 Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandlingsinsatser för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser. Arbetsgrupp: Leif Ranemo, rektor elevhälsan,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Depressioner hos barn

Depressioner hos barn Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR Frågorna handlar om Föräldrarna Barnen/ungdomarna Vad man kan göra Samverkan En del annat Dokumentationen kommer att finnas

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD Prof em Lars Jacobsson Antal personer (alla åldrar) som får läkemedel mot ADHD 60000 50000 40000 30000 Läkemedel mot ADHD 20000 10000 0 1985 1990 1995 2000 2005

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Slutrapport Vägledarprojektet 2007-10-15 Projektledare Annika Tynan O Mahony Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av projektet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05

SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05 SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05 Måndag 5 maj LOKAL: HANS, G22 9.00-10.15 Upprop och presentation av kursen, Ulrika Henriksson, Anna Shchokina, Eva Serlachius 10.15-10.45 Kaffepaus

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer