Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga"

Transkript

1 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn E-post Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds kallelse och handlingar till beredningens sammanträde. Tid: Måndagen den 24 augusti 2015 kl , gruppmöten från kl Plats: Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala. Sammanträdet äger rum i lokal Klassrummet. Dagordning Gruppmöten Lokal: Klassrummet (majoriteten) Kungsängsliljan (alliansen) Eva Smith, samordningschef informerar om psykiatrisatsningen PRIO Henrik Andréasson, utredare presenterar resultaten från enkätundersökningen Liv och hälsa ung Sammanträde Vänligen meddela eventuellt förhinder till sekreteraren i god tid innan mötet. Med vänlig hälsning Elin Gottfridsson Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för barn och unga måndagen den 24 augusti 2015 kl , gruppmöten från kl Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1 Uppsala Nr Ärende 43 Öppnande av sammanträdet Jeannette Escanilla 44 Anmälan av övriga frågor 45 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 46 Val av justerare 47 Psykiatrisatsningen PRIO informationsärende Eva Smith 48 Resultat från Liv och hälsa ung informationsärende Henrik Andréasson 49 Beredningens ekonomi informationsärende Elin Gottfridsson 50 Inkomna skrivelser för kännedom 51 Inbjudningar till konferenser eller liknande 52 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande 53 Information från presidiet 54 Övriga frågor 55 Nästa sammanträde 56 Avslutning

3 FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) Plats och tid Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala, , kl Beslutande Övriga deltagande Elin Gottfridsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Elin Gottfridsson Paragrafer Ordförande Jeannette Escanilla (V) Justerande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beredningen för barn och unga Den 24 augusti 2015 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets ledningskontor, registrator Datum för anslags nedtagande Underskrift Elin Gottfridsson Utdragsbestyrkande

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 43 Öppnande av sammanträdet Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar ledamöterna välkomna. 44 Anmälan av övriga frågor Följande övriga frågor anmäls: Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 45 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Förslag till beslut Beredningen fastställer förslaget till föredragningslista med tillägg av de övriga frågor som anmäls. 46 Val av justerare Förslag till beslut Beredningen utser att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker den kl. på landstingets ledningskontor. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 47 Psykiatrisatsningen PRIO informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Eva Smith, samordningschef inom psykiatrin gästar beredningen och ger en övergripande information om den nationella psykiatrisatsningen PRIO. Den länsövergripande överenskommelsen bifogas handlingarna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 48 Resultat från Liv och hälsa ung 2015 informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Utredare Henrik Andréasson gästar beredningen och presenterar resultaten från enkätundersökningen Liv och hälsa ung Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 49 Beredningens ekonomi informationsärende Förslag till beslut Beredningen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Beredningen erhåller vid sammanträdet information om förbrukade medel hittills Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 50 Inkomna skrivelser för kännedom Förslag till beslut Beredningen beslutar att lägga inkomna skrivelser till handlingarna. Ärendet Följande skrivelser redovisas vid beredningens sammanträde: - Tandvårdens roll i arbetet gällande våld mot barn och i nära relationer svar på motion (Landstingsfullmäktige ) - Beredningens verksamhetsplan för 2015 (Beredningen för äldre och funktionsnedsatta ) - Fastställelse av verksamhetsplan för beredningen 2015 (Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration ) Ledamöterna uppmanas att ta del av ovanstående dokument. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 51 Inbjudningar till konferenser eller liknande Förslag till beslut Beredningen beslutar om deltagande Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar: - ADHD-dagen, 26 augusti, Stockholm. - Om autism i olika åldrar, från spädbarn till pensionär, 15 september, Västerås. - Symposium Barns utsagor, 22 september, Uppsala. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Dagens Medicin - Adhd-dagen Adhd-dagen 2015: Vad är den bästa kunskapen om adhd? Kunskapen om behandlingen av adhd växer snabbt, men fortfarande återstår stora kunskapsluckor inom området. Vad behöver vi veta för att fylla kunskapsluckorna? Välkommen till Adhd-dagen Programmet tar sin utgångspunkt i de kunskapsluckor som finns i behandlingen av adhd och som försvårar arbetet för att kunna ge det bästa stödet till personer med adhd, deras familjer och till alla de professioner som är engagerade i deras liv från dagisåldern upp i vuxen ålder. Vad vet vi om adhd i dag och vad behöver vi veta mer? Program 9.00 Registrering med kaffe och smörgås Moderator hälsar välkommen De tio viktigaste vetenskapliga kunskapsluckorna inom behandlingen av adhd. I sin genomgång av diagnostik och behandling av adhd har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, identifierat ett stort antal kunskapsluckor inom området. I en uppföljningsstudie satte myndigheten samman en arbetsgrupp med brukare och personal från vård, skola och krimialvård. Arbetsgruppen prioriterade de tio vetenskapliga kunskapsluckorna inom behandling som kräver mer forskning.

12 Dagens Medicin - Adhd-dagen Stella Jacobson, projektledare, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, brukarrepresentant, Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet Behandling av adhd hos barn risk för beroende senare i livet? Diagnosen adhd har blivit allt vanligare hos barn i skolåldern. En stor andel av barnen behandlas med centralstimulerande läkemedel, men många avslutar behandlingen inom två år, på grund av utebliven effekt av läkemedelsbehandlingen. Vad vet vi i dag om effekterna av behandlingen på längre sikt? Finns det risk för att utveckla beroende senare i livet om man behandlas med centralstimulantia som barn? Kerstin Malmberg, överläkare, barn och ungdomspsykiatrin, Skärholmen, Jeanette Gueorguieva, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi, beroendecentrum Stockholm, docent vid Karolinska institutet Stockholm, Bo Söderpalm, professor, specialistläkare i psykiatri, Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Paus Hur bygger vi upp det bästa teamet runt patienten? I Södertälje kommun har det skett en kraftig ökning av vuxna som utreds för adhd och får en diagnos. Men resurserna för behandling och andra insatser har inte hängt med. Det är bakgrunden till Adhd-projektet som inleddes Projektets syfte är att satsa på ett utökat individuellt stöd och en mer utvecklad samverkan mellan Södertälje kommun, Psykiatricentrum Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för att fler med adhd-diagnos ska kunna skaffa och behålla arbete, studier, relationer och vardagsliv. Mari Janulf, projektledare, Adhd-projektet, Psykiatricentrum Södertälje, Åsa Rinaldi, arbetsterapeut i ADHD-projektet,Södertälje kommun, Cecilia Lindh, kurator i ADHDprojektet,Psykiatricentrum Södertälje Hur kan vi skräddarsy behandlingen vid adhd? Inom adhd-området finns det ett stort behov att utöka behandlingsalternativen som i dag är få och inte passar alla. Vilka är möjligheterna att få en mer individualiserad behandling av adhd? Vilka kombinationer är möjliga? Med vilken behandling ska man börja? Hur ser den vetenskapliga evidensen ut? Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mats Humble, specialist i psykiatri, överläkare, doktorand Örebro universitet, Tatja Hirvikoski, med dr, neuropsykolog, FoUU-chef Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting, Per Woxler, specialist i psykiatri, beroendekliniken Linköpings universitetssjukhus Lunch Kan ökad dosering av läkemedel vara lösningen vid samtidigt missbruk vid adhd? Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan att personer som har adhd även har en ökad risk för att utveckla missbruk. Ett problem är dock pesroner som har adhd och samtidigt pågående substansmissbruk sällan får önskad effekt av adhd-läkemedel. Nu antyder nya resultat från en uppmärksammad studie att det går att behandla personer med adhd och samtidigt substansmissbruk, där centralstimulantia i högre dos ger effekt.

13 Dagens Medicin - Adhd-dagen 2015 Charlotte Skoglund, överläkare, beroendecentrum, Maria Ungdom, Jeanette Gueorguieva, specialist i psykiatri och klinisk farmakologi, Beroendecentrum Stockholm, docent vid Karolinska institutet Stockholm Datorspel som behandlingsmetod för att träna arbetsminnet vid adhd. Barn med adhd har ofta dåligt arbetsminne. Ny forskning har visat att hjärnan är formbar och att en person med adhd kan träna upp sitt arbetsminne och därmed koncentrationen. En mängd kontrollerade studier visar sig att specialdesignade datorspel kan hjälpa barn med adhd att förbättra kapaciteten hos arbetsminnet med uppåt 20 procent samt förbättra uppmärksamheten i det dagliga livet. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Stockholm Brain Institute, Karolinska Institutet Kaffe med tillbehör Från hjärnforskning till pedagogik svårigheter och möjligheter. Hur kan vi med framgång utveckla pedagogiska strategier baserade på ny forskning? Varför har ofta barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik så stora svårigheter i skolan? Kenth Hedevåg, med lång erfarenhet som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt team, berättar om vad som krävs för att skolan ska bli bättre på att möta barn som har adhd. Kenth Hedevåg, föreläsare och utbildare inom neuropsykiatri Skolkonferens ett pedagogiskt verktyg att förmedla diagnos? Vad krävs för att öka samarbetet mellan vård och skola för att skapa rätt förutsättningar för barn med adhd att lyckas i skolan? Skolkonferenser är en möjlighet att arbeta gränsöverskridande men ger det rätt åtgärder för eleven? Eva Billstedt, psykolog, docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning, klinisk lektor, Gillbergscentrum Att (över)leva med adhd Först när han var 25 år fick Georgios Karpathakis sin adhd-diagnos. Lyssna till hans berättelse om att leva ett liv som fullständigt havererar med missbruk och social misär och till slut ett självmordsförsök. Men också om hur den brokiga resan till slut resulterade i en universitetsexamen, och en karriär som framgångsrik entreprenör. Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD Diskussion: Vem tar ansvar för att fylla kunskapsluckorna inom adhd-området? Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, Vetenskapsrådet, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention, Kerstin Evelius, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Astrid Lindstrand, medicinsk sakkunnig, Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig för farmakoterapi, Läkemedelsverket Dagen avslutas.

14 Dagens Medicin - Adhd-dagen ANMÄLAN (HTTPS://WWW.NETIGATE.SE/A/S.ASPX? S=223081X X26495) Information När: 26 augusti 2015 Målgrupp : Alla med intresse för frågor som rör ADHD. Sista anmälningsdag : 25 augusti 2015 Plats: Bonnier Conference Center Adress: Torsgatan 21, Stockholm. Pris: kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: kr + moms. Kontakt: Kimberly Mattsson Arrangör: Dagens Medicin Agenda Utställarinformation: Annika Östholm Utställare:

15 Unik föreläsning THE AUTISMS OCH OM AUTISM I OLIKA ÅLDRAR, FRÅN SPÄDBARN TILL PENSIONÄR NÄR 15 sep Insläpp från 12.oo Kom i god tid VAR Pingstkyrkan Oxbackens Centrum Västerås Professor Christopher Gillberg Christopher Gillberg är sedan mitten av 1980-talet professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, där han leder Gillbergcentrum. Han innehar eller har innehaft ett flertal gäst- och hedersprofessurer utomlands. Gillberg är författare till drygt 600 fackgranskade vetenskapliga artiklar om bl a autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, begåvningshandikapp, samt andra områden av betydelse för barns och ungdomars mentala hälsa och neurologiska utveckling. Hans forskning sträcker sig från genetik och grundläggande neurovetenskap via epidemiologi, klinik och prognos till insatser, behandling och utfall. Han är författare till 31 böcker som har publicerats på ett stort antal språk, av vilka flera är obligatorisk kurslitteratur inom barn- och ungdomspsykiatri och autism. Han är hedersledamot i Autism- & Aspergerförbundet och medlem av Norska Vetenskapsakademien. Christopher Gillberg har tilldelats flera priser för sin forskning och har bl. a. mottagit Fernströmspriset till unga forskare (1991), H.M. Konungens medalj (2009) och Söderbergska priset för medicin (2012). Han handleder och har handlett drygt 40 doktorander vid GNC och andra universitet i olika delar av världen. Christopher Gillberg är den mest produktiva autismforskaren i världen och finns med på Thomson Reuters lista (2014) över världens mest inflytelserika forskare inom olika discipliner. FÖRANMÄL DIG NU INTRESSET ÄR MYCKET STORT FÖRKÖPSBILJETTER Privatpersoner som är medlemmar i föreningen 250 kr Övriga 500 kr. Gruppanmälda (15 eller fler) 10% rabatt VID DÖRREN Insläpp i mån av plats Swishbetalning kr per deltagare FÖRANMÄLAN VASTMANLAND BETALNING I FÖRSKOTT INFO:

16 Spara datumet! Symposium Barns utsagor Datum: Den 22 september 2015 Tid: heldag, ca Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset Barnskyddsrådet i Uppsala län anordnar ett heldagssymposium om barns utsagor Föreläsare Lyssna på vad jag säger inte hur jag säger det! Barns vittnesmål och trovärdighet Sara Landström Docent psykologiska institutionen Göteborgs universitet Children s participation in child protection Exit, Voice or Loyalty. Marit Skivenes Professor Department of Administration and Organization, University of Bergen Fler föreläsare meddelas senare Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades i augusti 2013, och består av representanter från socialtjänsten, Akademiska barnsjukhuset, Barnahus, Uppsala Universitet, BUP, grundskolan, förskolan, elevhälsan, Barnombudsmannen i Uppsala, Rädda Barnen, Röda Korset, SUF-kunskapscentrum och rättsväsendet. Vid frågor kontakta Lisa Skiöld Barnombudsmannen i Uppsala

17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 52 Återrapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Förslag till beslut Beredningen lägger de skriftliga rapporterna till handlingarna. Bilaga 52a och 52b Ärendet Enligt tidigare beslut ska ledamöter som deltagit i konferens, studiebesök eller liknande ge en skriftlig återrapport på nästkommande sammanträde. Skriftliga rapporter från SUF-konferensen är inlämnade från alliansen enligt bilaga 52a, från SD enligt bilaga 52b. S, V och MP:s rapport inkommer till nästa sammanträde. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 BILAGA 52A Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Åsa Sikberg Kurs, konferens eller studiebesök: SUF konferens Hur blir det för barnet Tid och plats: 6 Maj 2015 Uppsala konsert o kongress Sammanfattning av innehållet Konferensen gav oss inblick i hur man kan stödja föräldrar med kognitiva svårigheter genom utbildning. Lyfta fram familjens styrkor. Att man alltid ska ha barnet i centrum. Hur blir det för barnet? Fråga och förklara för barnet vilka svårigheter föräldern har så att man kan bygga verktyg inom familjen för att kunna ge rätt stöd så att familjen får möjlighet att fungera utifrån styrkor och stöd med svårigheterna. Det handlar om att våga se, fråga, lyssna och agera. Jag ser att vi inom hälso- och sjukvården har mera vi kan göra genom att samverka med vår kompetens och kunnande till socialtjänst, sjukvård, skolhälsovård, boendestöd, universitet mm. Det kan vara många inblandade. Genom att föräldrarna är involverade så har de större möjlighet att vilja ta emot stöd och hjälp för sina barns bästa för att kunna vara tillräckliga i sitt föräldraskap. Föräldrarna behöver även få hjälp med att få insikt med, om de inte kan uppfylla sitt föräldraskap pga. av varaktiga brister och hur man tillsammans ger barnen en ny möjlighet att få en trygg tillvaro och omhäntertagade genom en placering i familjehem när det är bäst för barnets långsiktiga utveckling till att klara skolan och sin personliga utveckling. Vi fick praktiska exempel på boendestöd med lyckade resultat. ADL-metoden (stödja, utbilda, ge nycklar utifrån behov) anknytning, mentalisering, föräldraskap, socialnätverk, sysselsättning. Målgruppen sexuella övergrepp i barndom, inget nätverk, psykiska problem, placerade, dåliga hemförhållanden, saknar försörjning. Mycket handlar om kommunikation och rätt utbildning så kommuner kan ge rätt stöd och göra bra lösningar. Kommuner och landsting måste vara mer flexibla och erbjuda fler valmöjligheter och de behövs krav på uppföljning av åtgärder. Systematiskt kvalitetsarbete så att vi satsar rätt resurser på rätt saker för barnets bästa långsiktigt. Det gäller även att våra verksamheter tidigt och systematisk larmar när vi upptäcker att barn far illa. Säkerställa dokumentation i journaler när brott misstänkts för barnets bästa. För det är det enda som gäller när det blir anmälningar och brott ska utredas. Barnet är rättslöst. Barnperspektivet är underordnat de vuxnas. Här kan landstinget ta ett mycket större ansvar än vad vi gör idag. Barn har rätt till god hälsa. Det är vårt ansvar att säkerställa detta utifrån våra verksamheter. BVC, tandvården, hälso- och sjukvården, ungdomshälsan. Genom att satsa mera på hälsoäventyret som är en förebyggande verksamhet för barn och unga som når alla länets barn. Genom alla sinnen hjälper de barnen och ungdomarna att få insikter om sin egen hälsa, hur kroppen fungerar samt att vissa handlingar är fel, de kan få en naturlig kontaktyta att vända sig till där de kan få hjälp att få rätt stöd och den hjälp de behöver. SUF visade även på hur de jobbar aktivt med att ej uppmuntra föräldrar med olika psykiska och fysiska handikapp att inte skaffa barn genom utbildning. T.ex. har personen tid och vad innebär det att skaffa barn. Materialet kräver att personen har möjlighet att sätta sig in i känslor och tankar. Vad är viktigt i livet? Hälsa, lycka, älskad, pengar, boende, arbete, familj, barn.

19 BILAGA 52A 2 (2) Egna reflektioner Varaktiga brister hos föräldrarna är viktiga att kartlägga genom individuell analys. Identifiera förmågor, färdigheter, kartlägga brister, eftersom kunskapen om diagnosen påverkar vilket stöd familjen behöver. Vilket uppdrag ska landstinget ta ansvar över? Mobila team habiliteringen PV Mål. Barnens bästa Syfte stärka föräldrarna i sitt handikapp Förebyggande kartlägga behovet. sexuella övergrepp Drs.m (Maja W Hodes universitet Amsterdam Stiftelsen allmänna barnahuset.se

20 BILAGA 52B Beredningen för barn och unga Rapportering från deltagande i konferens, studiebesök eller liknande Namn: Pirjo Thonfors Kurs, konferens eller studiebesök: SUF Konferens Tid och plats: Onsd den 6 maj -15 Sammanfattning av innehållet Flera föreläsare som presenterade sina verksamheter. Föreläsare: Cecilia Sjölander, chef för stiftelsen allmänna barnhuset. Cecila arbetar med barnrättsfrågor och barn och unga i utsatta situationer. Allmänna barnhuset är en viktig aktör som utbildar och sprider kunskap från bl a forskning. Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjlighet som andra barn till goda uppväxtvillkor. Cecila menar att man måste våga se, våga fråga, lyssna och agera. Föreläsare: Anna Thalén, aspergare, pedagog och handledare i autism. Anna berättar om sitt och den ena sonens aspergersyndrom, om hennes erfarenhet om och hur det är för barnen att ha en förälder med asperger. Några exempel som Anna nämner är bl a brister i det sociala kontaktnätet, begränsade intressen, svårt att planera och organisera. Begåvningen hos aspergers är oftast normal eller hög, men kan även vara ojämn vid vissa olika situationer. Föreläsare: Marja Hode, psykolog och doktorand vid universitetet i Amsterdam. Marja berättar om deras stödgrupp med speciellt boende för både barn och föräldrar med beteendeproblem. Där hela familjen får hjälp med det dem behöver. Föreläsare: Helena Andreasson, Hälsa och habilitering informerar om Toolkit, som är ett samtalsverktyg mellan barn och föräldrar med aspergersyndrom och autismspektra. Toolkit går ut på att man förbereder barnen med bilder, så att nya saker och situationer som väntar inte ska upplevas så främmande. Utan barnen får en bild och förklaring innan vad som ska hända, ex gå till tandläkaren och vad som händer där. Föreläsare: Lena Nilsson, logoped. Berättar om barn med kommunikations svårigheter, som behöver stöd, ex vid autism. Lena säger att det går lika bra med tecken, bilder och foton, talet är inte allt. På habiliteringen får barn och vuxna med funktionsnedsättning stöd och hjälp så att deras vardag ska fungera.

21 BILAGA 52B 2 (2) Föreläsare: Fredrik Norén, Barnombudsman. Fredrik jobbar för att barn och ungdomar ska få vara med och bestämma, som gynnar barnets eget bästa. Dem ger råd och stöd via telefon eller mail om barns konkreta rättigheter och möjligheter att få den hjälp som dem behöver. Informerar i skolor om rätten till att påverka. Dem producerar även tidningen Word, Egna reflektioner Det var mycket intressant att höra alla föreläsare. Temat handlade om olika sjukdommar/syndrom runt asperger, autism, ADHD, ADD och Tourettes syndrom. Anna Tholén, Aspergare (mamma) var den som jag tycker var mest intressant för hon gick in för att berätta på ett mer förståelig sätt, hur barn och vuxna med apergers syndrom tänker och fungerar. Hade önskat att det varit lite mer information om barn och vuxna med autism och de andra syndromen ADHD osv. Pirjo Thonfors (SD Håbo)

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 53 Information från presidiet Förslag till beslut Beredningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Presidiet informerar om sitt senaste möte som hade fokus på beredningens verksamhetsplan. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 54 Övriga frågor Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 55 Nästa sammanträde Ärendet Nästa sammanträde äger rum den 17 september kl på landstingets konferenscentrum i Uppsala (gruppmöten fr.o.m. kl ). Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Beredningen för barn och unga (13) 56 Avslutning Ordföranden Jeannette Escanilla (V) förklarar sammanträdet avslutat. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-09-10 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Marianne Pira, sekreterare

Marianne Pira, sekreterare Beredningen för barn och unga 2016-06-09 1 (15) Plats och tid Landstingets konferenscentrum, Uppsala, 2016-06-09, kl. 09.00-13.00 Beslutande Christina Lundh (S) Jeanette Escanilla (V) Monica Lundberg (L)

Läs mer

Alf Ahlstedt (M) Landstingets ledningskontor kl Beredningen för barn och unga. Landstingets ledningskontor, registrator

Alf Ahlstedt (M) Landstingets ledningskontor kl Beredningen för barn och unga. Landstingets ledningskontor, registrator Beredningen för barn och unga 2016-02-04 1 (15) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-02-04, kl. 09.00-12.00 ande Jeannette Escanilla (V) 1:e vice ordförande AnnBritt Litsner (S)

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2015-12-09 1 (15) Plats och tid Lasarettet i Enköping, 2015-12-09, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Malena Ranch (MP) ordförande Inga Alm (C) 2:e vice ordförande Petra

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 11.35 Ajournering, kl. 10.05 10.15 Beslutande Christer Laurell (C) t.o.m. kl. 11.05 Lennart Pettersson (C) tjänstgörande ersättare för KarlErik Kruse

Läs mer

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg.

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun Leg. psykolog Vuxenhabiliteringen SUF-nätverket i Växjö Landstinget Kronoberg Vuxenhabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (14) Paragrafer 1-8 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-21.10 Beslutande Gunilla Svensson (S), ordförande Roger Sjunner (S), Kommunstyrelsen Robert Larsson (KD), Kommunstyrelsen

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Vilka barn menar vi? Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp,

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87 Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset - Regnaren, Finspång kl. 08.30 - Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) Landstinget

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Studie- och yrkesvägledaren 2016

Studie- och yrkesvägledaren 2016 Studie- och yrkesvägledaren 2016 kunskap utveckling inspiration Så vägleder du framgångsrikt elever med särskilda behov Öka dina kunskaper om bemötande och vägledning av elever med psykisk ohälsa Så kan

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-06-27 Plats och tid Arbetsförmedlingen klockan 13.00-17.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Linda Lund Försäkringskassan Ulf

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

FÖRSLAG 2016-06-13 Dnr CK2016-0132 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Agneta Eklund Tfn 6116178 E-post agneta.eklund@lul.se Hälso- och sjukvårds och FoUU utskottet Svar på motion om ett helhetsgrepp mot äldres

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 35 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 16.10 ande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson, Ks ordf. (m) Håkan Jansson, Landstingsstyrelsen (m) Övriga närvarande Paula Bergman, folkhälsoplanerare

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

SkolFam Stockholm. Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog. The Capital of Scandinavia

SkolFam Stockholm. Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog. The Capital of Scandinavia SkolFam Stockholm Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog The Capital of Scandinavia Vad är SkolFam? Skolsatsning inom familjehemsvården Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Grupprum Grön, Hus B, Borgen, Frösön, 09.00-15.00 Beslutande Catarina Raswill-Antán Gudrun Olsson Kjell Carlsson Jan-Erik Eriksson Ordförande Vice ordförande Övriga deltagande Inger

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-11-16. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2011-08-29

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-11-16. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2011-08-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2011-08-29 Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga deltagande Hasselfors Wärdshus, kl.12.30-15.30 Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare Christopher Gillberg: Vart tionde barn har utvecklingspsykiatriska syndrom Minst tio procent av alla barn kan behöva stöd på grund av funktionsnedsättningar. Professor Gillberg beskriver en folkhälsoutmaning

Läs mer

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.30 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan,

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Protokoll 1(5) Musslan Östersunds sjukhus kl. 09:00-15:00. Eva-Britt-Jonsson Malin Axelsson

Protokoll 1(5) Musslan Östersunds sjukhus kl. 09:00-15:00. Eva-Britt-Jonsson Malin Axelsson Protokoll 1(5) 2010-05-25 Ungdomsråd Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Musslan Östersunds sjukhus 2010-03-29 kl. 09:00-15:00 Emma Morin Eva-Britt-Jonsson Malin Axelsson Göte Norlander Helena Jäderberg

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Så hanterar du utmanande beteenden och kaosartade situationer med elever med NPF Ta del av aktuell forskning och

Läs mer

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset 2012-09-10 1 (10) Plats Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset Tid Måndagen den 10 september 2012, kl. 13.00 16.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar.

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar. AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF möte Enhet Lokal Familjecentralen Datum 2014-01-24 Deltagare Lennart H, Ewa G, Ann N, Veronica L, Emma R, Rose-Marie B Mötesordförande Mötessekreterare Frånvarande

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos 1 Omsorgsnämnden 2008-01-30 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Dagens innehåll BUP - organisation och uppdrag Bas - fakta för FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Kliniska frågor Lagstiftning Stöd till Anhöriga 2 Organisation

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:55 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer