Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9"

Transkript

1 Besök: S:t Eriksgatan 44, 4tr Post: Box , Stockholm Tel: Org.nr: E-post: Webb: neuroforbundet.se Vår referens: Karin Månsson Stockholm Till Socialdepartementet Stockholm diarienummer S2014/4293/FST Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9 Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Dessa sjukdomar och skador leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga men kan också medföra kognitiva svårigheter, inkontinens, smärta m m. Tillsammans kan detta leda till behov av bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst, förflyttningshjälpmedel, personlig assistans m m. Många gånger påverkas även närståendes situation. Neuroförbundet verkar för att personer med neurologiska diagnoser och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrad livskvalitet. Neuroförbundet stödjer sitt arbete på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillsammans med vetskap om medlemmarnas erfarenheter och livssituation m m. FN-konventionens principer om full delaktighet, jämlikhet, ickediskriminering m m har bärighet på frågan om bilstöd. Konventionens artiklar 9 Tillgänglighet, och 20 Personlig rörlighet, utgör centrala infallsvinklar på oberoende och förflyttning. Inledande synpunkter Neuroförbundet hade persontransporter som tema under 2013 och genomförde bl a en uppmärksammad medlemsenkät om färdtjänst. I arbetet med persontransporter underströks behovet av en fungerande helhet och att olika insatser måste samverka och komplettera varandra. Mot denna bakgrund menar vi att insatser som påverkar individens möjligheter att förflytta sig längre sträckor och att resa borde hanteras i ett sammanhang. Bilstöd är en av många insatser som kommunalt mobilitetsstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst, riksfärdtjänst, hjälpmedel för utomhusförflyttning, utbyggnad av tillgänglig kollektivtrafik samt tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel, ledsagning och personlig assistans. Neuroförbundet menar att det krävs ett helhetsgrepp om transportsituationen för personer med funktionsnedsättning. Ett reformerat bilstöd är en rapport inom ett bredare uppdrag som omfattar bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag som alla är förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Vi 1

2 menar att synsättet att bilstöd är en förmån, att budgetramar styr tilldelningen av en behovsprövad insats, att en effekt av utredningens förslag är en omfördelning av resurser inom bilstödet för de med låga inkomster. m m inte är i överensstämmelse med det ansvar Sverige påtagit sig genom att ansluta sig till FN-konventionen. Notera att anslaget för bilstöd 2015 beräknas vara förbrukat i oktober! Neuroförbundet menar att bilstöd måste beviljas dem som är i behov av det utan hindrande budgetramar o dyl för att jämlika villkor med personer utan funktionsnedsättning ska åstadkommas. Bilen är ett förflyttningshjälpmedel som används olika av olika personer beroende på förutsättningar och behov. Möjligheterna att använda kollektivtrafik, cykla eller promenerar påverkar liksom förvärvsarbete eller annan daglig sysselsättning. Avstånd till släkt och vänner liksom fritidsintressen av olika slag är andra faktorer som påverkar förflyttnings- eller resebehovet. De svenska kriterierna för att beviljas bilstöd baseras på relation till arbete och rehabilitering samt ålder. I Norge är att förhindra eller bryta isolering ett kriterium. Neuroförbundet menar att, att upprätthålla sociala kontakter och förhindra isolering bör vara kriterier för att beviljas bilstöd. Neuroförbundet motsätter sig bilstödets åldersgränser som i praktiken utgör åldersdiskriminering. Mobilitetscenter Mobilitetscenter startade som ett arvsfondsprojekt Bakom projektet stod Neuroförbundet tillsammans med övriga rörelsehinderorganisationer. Målsättningen var att bygga upp konsumentupplysning avseende bilanpassning. Verksamheten skulle vara oberoende och ge den enskilde en sammanhållen, professionell rådgivning om bilval och utprovning av anpassning, utredning om körlämplighet mm som komplement till de uppgifter dåvarande Vägverket hade. Mobilitetscenters arbetsterapeuter hade särskild kompetens inom såväl trafikmedicin och funktionsnedsättning som bilanpassning var verksamheten etablerad och projekttiden avslutades. Arvsfonden hade villkorat projektet med att fortlevnaden efter projekttiden skulle säkerställas. Det övervägdes att Mobilitetscenter skulle tas över av dåvarande Vägverket. Då var det emellertid inte förenligt med deras myndighetsuppdrag. Istället bildade förbunden en ekonomisk förening som är den driftsform som fortfarande tillämpas. Idag är Västra Götalandsregionen, avseende bl a körlämplighetsbedömningar, och Försäkringskassan, bl a avseende anpassningsbehov, Mobilitetscenters största kunder. Bilstödsutredningen Mobil med bil (SOU 2005:26) menade att särskilda kompetenscentra med samlad kompetens kring bilstödshantering borde övervägas. Mobilitetscenter lyftes fram som ett gott exempel och sådana centra skulle eventuellt kunna upprättas på ett antal platser i landet. I Ett reformerat bilstöd konstateras att det idag ges ett visst stöd till den försäkrade i valet av bil men stödet är inte författningsreglerat och ingen myndighet är ansvarig. Detta kan jämföras med att det saknas uttalat myndighetsansvar även för färdtjänst. (Färdtjänst 1.1, Neuroförbundet 2014) Mobilitetscenter bedöms ha motsvarande kompetens som Trafikverket. Mobilitetscenter har dessutom ergonomisk kompetens och testutrustning. Utredningen föreslår (9.2) att en 2

3 myndighet ska lämna underlag till Försäkringskassan för bedömning av anpassningsbehovet. Detta är en av de tjänster Mobilitetscenter idag tillhandahåller efter upphandling. Utredningen föreslår också (9.7) att en transportmyndighet ska få i uppgift att tillhandahålla stöd för tillämpning av regelverket, utföra funktionskontroller m m. I uppgifterna skall ingå att ge stöd både till enskilda och Försäkringskassan. Enligt utredningens konsekvensbeskrivning kommer berörd transportmyndighets verksamhet på området att utökas och utgifterna öka med 3 miljoner kronor. I bilstödsförordningen (2010:1745) 4 anges att vid bedömning av behovet av anpassning ska Trafikverket eller annan med motsvarande kompetens höras om det inte är uppenbart obehövligt. För detta ersätts Trafikverket av Försäkringskassan eftersom det inte ingår i myndighetsutövningen. Trafikverket kommer om förslaget genomförs, att behöva öka sin kompetens. Utredaren har inte samrått med Mobilitetscenter. Inte heller har utredningsförslagens konsekvenser för Mobilitetscenter belysts. Neuroförbundet menar att det måste finnas ett samlat myndighetsansvar för förflyttning och transporter för personer med funktionsnedsättning. Den myndighet som ansvarar för stöd riktat till den försäkrade måste emellertid inte själv utföra arbetet. Neuroförbundet hävdar bestämt att den sammanhålla, opartiska hanteringen av bil- och körkortsfrågor utifrån brukarens perspektiv, som Mobilitescenter tillhandahåller måste säkerställas och spridas över landet Bilstödets omfattning och privatekonomiska förutsättningar Utredningen har bl a i uppdrag att föreslå åtgärder som innebär incitament för sökande att från början välja en bil som har de anpassningsåtgärder som är aktuella som standardsortiment eller som har bra förutsättningar för anpassning. Kostnaderna ska rymmas inom nuvarande ramar för bilstöd. I förhållande till nuvarande bilstöd föreslås grundbidraget halveras till högst kronor och anskaffningsbidraget kvarstår på kronor. Den övre inkomstgränsen höjas till kronor. Anpassningsbidrag ska fortsatt täcka de faktiska kostnaderna. Utgifterna föreslås emellertid specificeras mera än idag och om Försäkringskassan begär det ska minst två kostnadsförslag lämnas. Ett nytt bidrag, tilläggsbidrag, föreslås som komplement till grund- och anpassningsbidrag för att stimulera inköp av lämplig bil. Lämplig bil föreslås bl a innebära att den är högst fyra år gammal och inte har gått mer än mil. Utredningen förslår också att funktionskontroll normalt ska göras efter utförd anpassning. Likaså föreslås att kostnader för körträning före eller efter utförd anpassning ska bekostas inom bilstödet. Samtliga delar av bilstödet ska beslutas i ett sammanhang. Generellt är en bil som är dyr i inköp också dyr i drift och den bilstödskonstruktion som gäller ger ingen kostnadstäckning för driften. Det är också välkänt att personer med funktionsnedsättning ofta har låg inkomst till följd av sjukdom och hög arbetslöshet samt fördyrade levnadsomkostnader p g a de behov funktionsnedsättning och sjukdom kan medföra. Det är svårt att bedöma de privatekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag. Flera ekonomiska kalkyler avseende olika bilmodeller, anpassningsbehov, inkomster och körsträckor m m skulle behövts. Neuroförbundet anser att det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslaget och att det sannolikt kommer att uppstå många tolkningssvårigheter. Eftersom bilmarknaden förändras snabbt är det också viktigt att rättspraxis hålls aktuell i förhållande till den tekniska utvecklingen. 3

4 Neuroförbundet menar att det är bra att funktionskontroll regleras och körträning omfattas av bilstödet. Neuroförbundet vänder sig mot att bidragsbelopp, inkomstgränser, bilens ålder och körsträcka m fl detaljerade, tidsbundna uppgifter skriv in i lagen. Förslagsvis kan de relateras till konsumentprisindex, basbelopp e dyl istället så att stödets värde blir intakt över tiden. Neuroförbundet menar att det är rimligt att bilstödets olika komponenter beslutas i ett sammanhang och att inköp och åtgärder som ska täckas av bilstödet inte får vidtas före beslut. Vid inköp av bil ser vi emellertid ett problem med att invänta beslut. En mindre än fyra år gammal bil som gått mindre än 6000 mil, kanske med avancerad fabriksmonterad extrautrustning kan vara attraktiv och köparen behöva kunna agera snabbt. Hjälpmedel och andra insatser I utredningen föreslås att Försäkringskassan ska samråda med hälso- och sjukvårdshuvudmannen angående behovet av förflyttningshjälpmedel som rullstol och liknande, eftersom det kan ha betydelse för både bilval och anpassningsåtgärder. Förslaget bedöms inte ha någon betydelse för det kommunala självstyret och hälso- och sjukvården bedöms öka sina kunskaper om förflyttningshjälpmedel. Neuroförbundet konstaterar att bilstöd är en rättighet vilket inte hjälpmedel är. Detta kan leda till otydligheter och tolkningssvårigheter. Vi menar också att andra hjälpmedel än förflyttningshjälpmedel, t ex skrymmande förbrukningsartiklar, samt insatser som personlig assistans kan ha betydelse för val av bil och anpassning. Neuroförbundet menar att det är nödvändigt att kunna ta med sig de hjälpmedel m m som man behöver både under transporten och vid resans mål. Neuroförbundet menar att det är hjälpmedelsbehovet, oberoende av hur hjälpmedlen tillhandahålls, som ska beaktas vid beslut om bilstöd. Behovet kan t ex intygas av arbetsterapeut. Det är välkänt att såväl vård- och behandlingsinsatser samt hjälpmedelstilldelning är postnummerfrågor d v s ojämnt fördelade över landet. Att samordna bilstöd och hjälpmedelsbehov förefaller självklart men riskerar att leda till att även rättigheten bilstöd får ett inslag av postnummerfråga. I Boverkets utredning om Bostadsanpassning föreslås det omvända förhållandet, att bostadsanpassning inte ska ges till funktioner som kan tillgodoses med hjälp av hjälpmedel. I båda fallen riskerar tillgodoseendet av lagliga rättigheter bli avhängliga av insatser som inte är rättigheter. Neuroförbundet menar att ett helhetsgrepp måste tas kring hjälpmedelsförsörjningen och dess betydelse för olika insatser liksom för livsföring och livskvalitet som sådan. Uppföljning m m Utredningens konsekvensanalys anger att förslaget inte innebär några särskilda konsekvenser avseende jämlikhet. Något färre kvinnor än män har emellertid bilstöd. Neuroförbundet menar att bilstödets genusperspektiv borde studeras noggrannare vad gäller de olika bidragsgrupperna, om bilstödet avser familjebil eller andra bil o dyl. 4

5 I utredningen föreslås att en utvärdering ett par år efter de förslagna ändringarnas ikraftträdandet görs. Utredaren uppger också att det finns ett behov av att framgent göra en översyn av bilstödets syfte och målgrupp. Neuroförbundet instämmer i att såväl utvärdering av förändringarna som översyn av bilstödets syfte och målgrupp behövs och förutsätter att de aspekter vi påtalar beaktas i det fortsatta förändringsarbetet. Bilens ålder och trafiksäkerhet, anpassningarnas ändamålsenlighet mm är också aspekter som vi menar att man i det fortsatta bilstödsarbetet måste penetrera. Sammanfattningsvis menar Neuroförbundet att persontransporter för personer med nedsatt funktionsförmåga måste hanteras i ett helhetsperspektiv och med jämställdheten med personer utan funktionsnedsättning som målsättning. Mobilitetscenter har ett brukarperspektiv, kunskapsmässiga resurser och utrustning samt är oberoende. Därför är Mobilitetscenter en ovärderlig aktör inom bilstödet vars förutsättningar att fortsätta att verka och utvecklas måste säkerställas. Med vänlig hälsning Neuroförbundet Lise Lidbäck förbundesordförande 5

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9)

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9) HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-05-29 Dnr. S2014/4293/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9) Handikappförbunden

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Ds 2013:46 Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning En rapport från Inspektionen för

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson, Leif Jahlenius Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2007 Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson,

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52)

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52) Stockholm 2013-05-22 Vår referens: Ingela Stade 08-508 866 44 Dnr: Ju2007/6836/L2 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Jenny Wulker Roos 103 33 Stockholm Yttrande Beslutanderätt

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Bilaga 5 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med

Läs mer