INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Kort om Varenne... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling Vision, affärsidé och mål... 7 Investeringsverksamheten... 7 Investeringsstrategi... 8 Investeringsprocessen... 9 Värdeskapande Nordiska bolag Fastigheter Varenne East Quesada Kapitalförvaltning Organisation och ägarstruktur RÄKENSKAPER Innehållsförteckning räkenskaper Förvaltningsberättelse Rapport över totalresultatet koncernen Rapport över finansiell ställning koncernen Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till de finansiella rapporterna Underskrifter ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

3 aug-09 okt-09 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 KORT OM VARENNE Finansiellt 2011 Totalavkastning: -17 % Substansvärde : 413 Mkr Resultat: -94,8 Mkr Varennes nordiska portföljbolag Antal anställda: Omsättning: 2,9 Mdr Substansvärdeutveckling Substansvärde per aktie Substansvärde per aktie inkl. utdelning Viktiga händelser under året: Ny investering i bemanningsföretaget PEMA Arbetskraft Tilläggsinvesteringar i Zound Industries Nytt avtal med EFG International gällande Quesada Kapitalförvaltning Nordiska bolag Investeringar sker i entreprenörsledda bolag som befinner sig i expansion. Fastigheter Investeringar sker i Mengus två fonder Fond 2005 och Fond Mengus är ett private equity-bolag som investerar i kontorsfastigheter i Stockholms-området. Östeuropa Varenne har flertalet investeringar i private equity-fonder och investmentbolag med investeringsfokus i Ryssland och Östeuropa. Viktiga händelser 2011 Ny långsiktig investering i PEMA Arbetskraft Tilläggsinvesteringar i Zound Industries som hade en omsättningstillväxt på 110 procent För första gången på tio år nådde VRG ett positivt rörelseresultat för 2010/11 HOPE hade en omsättningstillväxt på drygt 65 procent och öppnade två nya butiker Viktiga händelser 2011 Varenne Fastigheter 2011 har ett åtagande om att investera 50 Mkr i Mengus Fond 2011 Kraftig höjning av uthyrningsgraden i Mengus samtliga fastigheter, den genomsnittliga uthyrningsgraden ligger på cirka 90 procent Viktiga händelser 2011 Substansvärdet minus 20 procent Fokus på förberedelse inför kommande exitprocesser ÅRSREDOVISNING 2011 KORT OM VARENNE 3

4 VD-ORD Osäkerheten om marknadernas utveckling som fanns inför 2011 bestod året igenom och våra portföljbolag presterade med varierande resultat. Några av portföljbolagen har haft svårt att uppnå sina försäljningsbudgetar, samtidigt som några har haft sina bästa år historiskt sett. Trots detta visar Varenne ett nedåtgående substansvärde för året med en negativ totalavkastning på 17 procent. Den negativa utvecklingen har främst påverkats av lägre marknadsvärderingar av de noterade portföljbolagen. De återkommande frågorna under året var huruvida euron har en framtid eller ej och om de hårt skuldsatta PIIGSländerna med Grekland i topp kommer att finna lösningar till refinansieringar av sina statsskulder. Tiden och förhandlingarna för att nå förslag och delvisa lösningar bland EU:s politiker skapade en volatil börs och Nasdaq OMX avslutade året med -16,7 procent. I Kina fortsatte diskussionerna och oron om en bubbla på fastighetsmarknaden och utvecklingen i landets ekonomi mattades av efter de senaste årens stadiga tillväxt. USA lämnade blandad statistik och gav delvis positiva indikationer om en försiktig tillväxt och lägre arbetslöshet. Negativ substansvärdeutveckling och resultat Den negativa börsutvecklingen har påverkat vårt substansvärde negativt. Det har inte bara varit värdenedgångar i våra noterade innehav utan även i de onoterade innehav som vi värderar med multipelvärderingar, där jämförelsebolagen är noterade. Detta har skett trots att vi har sett några av våra portföljbolag göra sina bästa tillväxts- och resultatår någonsin. Zound Industries hade en omsättningstillväxt på 110 procent från föregående år och HOPE hade 65 procent (2011/12). Denna starka tillväxt har uppnåtts samtidigt som båda bolagen uppvisat en god lönsamhet. Venue Retail Group lämnade ett bokslut för 2010/2011 med ett historiskt resultatlyft med 65 Mkr och för första gången på tio år nåddes en positiv rörelsemarginal på fem procent. Även första halvåret 2011/2012 har börjat starkt med en försäljning på 234 Mkr (232) och med ett resultat efter skatt på 34 Mkr (31). Trots detta har vi sett en volatil kurs som under 2011 gick ned med 36 procent, delvis förklarat av utökat antal aktier till följd av konvertering av utestående förlagslån under året. Under 2011 övergick vi till att tillämpa IFRS och lämnade under året tre kvartalsrapporter. Övergången innebär bland annat att vi redovisar våra investeringar till verkligt värde. Vid värdeförändringar av marknadsvärdena på portföljbolagen påverkas posten resultat från värdeförändring. Detta innebär att Varenne får ett resultat som påverkas av värdeförändringar utan att vi realiserat investeringen och kraftigare svängningar i resultatet som följd. Detta innebär att Varennes resultat påverkas direkt av förändringarna på marknadsvärderingarna. Under 2011 hade vi en historiskt kraftig negativ värdeutveckling (enligt marknadsvärderingarna) vilket påverkade Varennekoncernens rörelseresultat negativt med 81 Mkr, vilket kan jämföras med samma post för 2010 som påverkade rörelseresultatet positivt med 105 Mkr. Utökat arbete med portföljbolagen Vi har under året utökat arbetet med portföljbolagen och utvidgat vårt investeringsteam. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt arbetssätt med portföljbolagen och under året har vi bland annat genomfört flera rekryteringar till styrelser och ledande befattningar inom portföljbolagen. I juni utnyttjade Varenne sin option på en tilläggsinvestering i Zound Industries. Varenne äger efter optionen och köp av aktier tillsammans med Varenne Invest I AB 14,4 procent av bolaget. Zound Industries har haft en imponerande tillväxttakt sedan starten 2009 då bolaget sålde för 3 Mkr, 2010 för 120 Mkr, 2011 för 252 Mkr. Prognosen för 2012 är en försäljning på över 350 Mkr, med en EBIT-marginal på drygt tio procent. Zound Industries står för flera utmaningar och möjligheter kommande år. Quesada Kapitalförvaltning Quesada Kapitalförvaltning är i marknadsvärde Varennes största enskilda innehav. I slutet av året tecknades ett nytt avtal mellan Varenne och EFG International. I det tidigare avtalet hade Varenne rätt till tilläggsköpeskillingar fram till Enligt det nya avtalet motsvarar tilläggsköpeskillingarna en ägarandel om 25 procent av Quesada. Utifrån Varennes syn minskar vi med det nya avtalet risken, då möjligheten till utdelningar inte längre är tidsbegränsad till Ägarna har nu en gemensam tidsagenda vilket ger en bättre samsyn på verksamheten för kommande år. Sammanslagningen av Quesada och EFG Bank slutfördes under hösten och innebär att tjänster som Quesada tidigare hyrt in inom ekonomi och IT nu finns internt. ÅRSREDOVISNING 2011 VD-ORD 4

5 Sammanslagningen har även utökat förvaltningsteamet och kundansvariga. Vid årsskiftet tog Lars Thorén över som VD efter Tommy Jacobson som nu är aktiv i bolaget via styrelsen. Efterlängtad återhämtning i början av inleddes med en efterlängtad stark börs. För Varennes största noterade innehav Venue Retail Group, har kursen varit volatil och var i mitten på mars upp drygt 50 procent. Under första kvartalet genomförde Varenne en ny investering i bolaget TVoli. Affärsidén är att erbjuda TV online, vilket utökar tillgängligheten och möjligheten till TVtittande genom flera applikationer. Ett bolag med många barriärer att övervinna men med en enorm potential. Josefine Grane VD, Varenne AB ÅRSREDOVISNING 2011 SUBSTANSVÄRDE OCH RESULTATUTVECKLING 5

6 Substansvärde och resultatutveckling 2011 Under året minskade substansvärdet med 24 procent och totalavkastningen var minus 17 procent. De portföljbolag vars marknadsvärden främst bidrog till den kraftiga minskningen av substansvärdet är Venue Retail Group, Quesada Kapitalförvaltning, Steve Perryman Sport Travel samt aktieutdelningen på 37 Mkr (29). Substansvärdet Det som bäst avspeglar koncernens utveckling är substansvärdet, redovisat värde av totala tillgångar justerat för nettoskulden, vilket motsvarar eget kapital hänförligt till aktieägarna och dess förändringar. Den 31 december 2011 uppgick substansvärdet till 413 Mkr (543), motsvarande 113 kr (148) per aktie. Av den kraftiga minskningen på 130 Mkr, förklaras 70 procent av de lägre marknadsvärdena för Venue Retail Group på 23 Mkr, Quesada på 15 Mkr, Steve Perryman Sport Travel på 14 Mkr samt aktieutdelningen på 37 Mkr. Varennes tilläggsköpeskillingsavtal i Quesada omförhandlades i slutet av året till ett nytt avtal som ger Varenne motsvarande 25 procents ägande. Quesadas resultat för räkenskapsåret 2011 blev marginellt och ingen utdelning är planerad. Varennes ägarandel av Quesada är värderad till 125 Mkr per den 31 december Varenne Fastigheters substansvärde ökade under 2011 till följd av det kapital som tillfördes under året. Rensat från detta minskade substansvärdet med fyra procent. Detta till följd av ett negativt driftsresultat för fastigheterna. Fastigheternas marknadsvärde ökade däremot i den årliga värderingen av NAI Svefa och vakansnivåerna är vid årsskiftet mycket låga. Substansvärdet i Varenne East minskade med 20 procent under året. Av portföljens sex innehav minskade substansvärdet i fem. Lägre värderingar på fondernas innehav och negativa orealiserade valutakursförändringar påverkade värdet i Varenne East negativt under Aktieutdelning om 37 Mkr (29), motsvarande 10 kr (8 kr) per aktie lämnades till aktieägarna i Varenne AB under våren, och med denna återlagd till substansvärdet uppgick minskningen till 17 procent. Andra poster som påverkat substansvärdet negativt förutom marknadsvärdena på portföljbolagen är verksamhetskostnader och räntor. Marknadsvärdet för noterade innehav beräknas på värdepapperets sista angivna köpkurs på balansdagen, och för de onoterade innehaven följer Varenne EVCA:s (European Private Equity & Venture Capital Association) riktlinjer för värdering av onoterade innehav. Resultatutveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat uppgick till -92 (103) Mkr. Större delen -81 (109) Mkr, är hänförliga till värdeförändringar. Tre av investeringarna inom Nordiska tillväxtbolag, Venue Retail Group, Steve Perryman Sport Travel och Bluefish Pharmaceuticals stod för värdeförändringarna av -46 Mkr. Resultat före skatt uppgick till -95 (101) Mkr, varav finansnetto -3 (-3) Mkr. De större kostnadsposterna under året har varit verksamhetskostnader, personalkostnader och räntor. Övriga tillgångar Mkr Marknadsvärde Varenne East Varenne Fastigheter Quesada Kapitalförvaltning Fördelning av Varennekoncernens marknadsvärde Nordiska bolag / / / Övriga tillgångar Varenne East Varenne Fastigheter Quesada Kapitalförvaltning Nordiska bolag ÅRSREDOVISNING 2011 SUBSTANSVÄRDE OCH RESULTATUTVECKLING 6

7 Vision, affärsidé och mål Vision Varennes vision är att vara det ledande investmentbolaget med en ägarandel under 50 procent i entreprenörsledda tillväxtbolag. Affärsidé Varennes affärsidé är att en skapa långsiktig god avkastning till aktieägarna genom att investera i nordiska entreprenörsbolag och vara en aktiv ägare. Mervärde skapas genom utveckling, förvärv och avyttring av bolagen. Varenne står för högsta kvalitet, entreprenörskap, uthållig tillväxt och lönsamhet. Mål Varenne ska generera en attraktiv totalavkastning över tid som överskrider snittet för noterade investmentbolag på Nasdaq OMX. Investeringarna ska ge en uthållig IRR-avkastning om minst 15 procent på varje enskild investering. Investeringsverksamheten Varenne grundades 2001 och hade från starten två verksamhetsområden; investeringsverksamhet med fokus på nordiska tillväxtbolag, samt diskretionär kapitalförvaltning genom dotterbolaget Quesada Kapitalförvaltning. År 2006 avyttrades Quesada Kapitalförvaltning till EFG Bank och investeringsverksamheten har sedan dess utvecklats med flera portföljbolag och investeringsområden. Idag är Varenne ett investmentbolag med tre investeringsområden: Nordiska tillväxtbolag Nordiska tillväxtbolag är vårt största investeringsområde och omfattar nordiska små och mellanstora onoterade och noterade entreprenörsbolag vilka befinner sig i expansion nationellt som internationellt. Varenne är en långsiktig aktiv ägare som arbetar för industriell och finansiell värdeökning i portföljbolagen genom beprövade metoder för tillväxt och lönsamhet. Fastigheter Varenne har sedan 2005 ett samarbete med private equity-bolaget Mengus som investerar i kontorsfastigheter i Stockholmsområdet. Varenne är en av investerarna i Mengus Fond 2005 och Mengus Fond Östeuropa Varenne har flertalet investeringar i private equity fonder med investeringsfokus i Östeuropa. ÅRSREDOVISNING 2011 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL, INVESTERINGSVERKSAMHETEN 7

8 Investeringsstrategi Varenne investerar i entreprenörsledda nordiska små och mellanstora bolag vilka befinner sig i tillväxt och är i behov av expansionskapital. Bolagen ska ha bevisat sin affärsmodell genom att generera en stabil omsättning med lönsamhet. Därutöver utvärderas bolagets nyckelpersoner, marknadsposition, finansiella ställning och kapitalbehov. Omsättning Varenne investerar främst i bolag med en årlig omsättning på 50 till 500 Mkr. Mervärde Investeringar görs i bolag där vi med vår kunskap, erfarenhet och nätverk kan tillföra mervärde. Exit Varenne tar i portföljbolagen en aktiv roll som långsiktig och professionell investerare med en aktiv exitstrategi. Vi utvärderar årligen portföljbolagen utifrån dess möjligheter att generera avkastning enligt våra mål, samt Varennes möjligheter att fortsätta bidra till bolagets utveckling. Investeringsintervall Investeringsbeloppet över ägarperioden är mellan 10 och 50 Mkr och investeringarna görs ofta i flera steg. Ägarandel Ägarandelen i portföljbolagen uppgår i genomsnitt till 25 procent. Varenne är en aktiv långsiktig ägare som representeras i styrelserna och arbetar direkt med ledningsgrupperna i portföljbolagen. ÅRSREDOVISNING 2011 INVESTERINGSSTRATEGI 8

9 Investeringsprocessen Varenne letar aktivt efter nya investeringar och uppvaktas av investeringsförslag från Corporate Finance-rådgivningsfirmor, men även direkt av entreprenörer och andra investerare. Det aktiva letandet efter attraktiva investeringsobjekt omfattas bland annat av att synas och öka kännedomen om Varenne som investeringspartner. Varenne söker efter företag som bevisat sin affärsidé men träffar även många företag i tidigare stadier för att följa utvecklingen och etablera en relation med entreprenörerna. Investeringsprocessen inleds med att vi går igenom företagets affärsplan, affärsmodell och investeringsvillkor. Under analys- och due diligenceprocessen har vi flertalet möten med befintliga aktieägare och företagets ledning kring affärsplan, verksamhet, befintliga mål och investeringsförslaget. Vi gör en marknadsanalys och jämför det potentiella portföljbolaget med konkurrenterna på marknaden. En helhetsanalys av bolaget genomförs och vi upprättar ett internt beslutsunderlag som ligger till grund för styrelsens beslut om investering. Vid beslut att gå vidare i processen skrivs en avsiktsförklaring, ett s.k. LOI, mellan Varenne och befintliga ägare, och gemensamma mål samt verksamhetsinriktning för bolaget sätts upp. Därefter påbörjas en legal due diligence av företaget och en noggrann genomgång av bokföring, finansiell ställning och skattefrågor. Om dokumentationen och redovisningen uppfyller önskad kvalitet, upprättas aktieägaravtal och investeringen genomförs. ÅRSREDOVISNING 2011 INVESTERINGSPROCESSEN 9

10 Värdeskapande Varenne bidrar, under sin tid som delägare, med kapital, kunskap och erfarenhet samt med ett brett affärsnätverk. För att vidareutveckla portföljbolagen och skapa ytterligare värde under ägandeperioden fokuserar Varenne på följande sex faktorer. Aktivt ägande Varenne är en aktiv ägare som arbetar genom portföljbolagens styrelser samt direkt med nyckelpersoner i bolagen. Vi är långsiktiga ägare och fokuserar i ett tidigt stadie på de riktlinjer vi satt upp för att bolagets värde skall öka. Tillväxt och lönsamhet Fokus i portföljbolagen ligger på att nå försäljningstillväxt samt önskad marknadspositionering med god lönsamhet. Tillväxt sker på befintliga marknader och genom tillträde till nya marknader, organiskt och/eller via förvärv. Redovisning och rapportering Varenne arbetar för att portföljbolagen skall ha en hög standard i sin redovisning och rapportering. Rätt person på rätt plats Varenne stödjer portföljbolagen i deras rekryteringsprocesser, både till styrelse och till operativa positioner. Nätverk Portföljbolagen har genom Varenne tillgång till ett stort och unikt nätverk av kompetenser och affärskontakter. Strategi och expansionsplaner Varenne identifierar bolagets framgångsfaktorer på marknaden. Tillsammans med entreprenörerna identifierar och utvecklar vi bolagets strategi och expansionsplaner. Värdeskapande Strategi Strategi Tillväxt Organisation Organisation Tillväxt Värdeökning Aktivt ägande Aktivt ägande Initialt marknadsvärde Initialt marknadsvärde Tid ÅRSREDOVISNING 2011 VÄRDESKAPANDE 10

11 Nordiska bolag Investeringsområdet Nordiska bolag består av investeringar i nordiska små och medelstora entreprenörsbolag som befinner sig i expansion. Bolagen är både noterade och onoterade och i behov av kapital och kompetens för att ta nästa steg i sin nationella eller internationella expansion. Portföljen inom investeringsområdet Nordiska bolag består av 14 innehav varav fyra är noterade och resten onoterade. Därmed får portföljen anses vara relativt illikvid eftersom processen att avyttra onoterade bolagsinnehav i regel tar längre tid jämfört med noterade innehav. Vid värdering av de onoterade innehaven använder Varenne de värderingsriktlinjer som EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association) har upprättat. I samråd med våra revisorer gör vi sedan eventuella revideringar av våra värderingar. ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 11

12 Fokus på att stärka organisationen Under 2011 har Bed Factory Sweden stärkt sin organisation genom rekryteringen av en vice VD till den svenska verksamheten samt en VD över produktionen i Estland. En förflyttning av produktionen från de tidigare tre mindre produktionsanläggningarna till en större anläggning har även genomförts för att förbättra logistik och kontroll över produktionen. Omsättningen för 2011 blev 47 Mkr. Bed Factory Sweden har under 2011 fortsatt sitt arbete med att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. De motordrivna sängarna har erhållit godkännande av CEmärkning, ett EU-godkännande av produktionen, och bolaget har även påbörjat ansökan för Svanen-märkning av samtliga produkter. Den finansiella utvecklingen under 2011 var lägre än budgeten till följd av sjunkande försäljning och högre kostnader under fjärde kvartalet. I Danmark har en ny kollektion av premiumprodukter, kallad Magna, haft en lyckosam lansering under fjärde kvartalet i Drömmeland-butikerna. Verksamheten Bed Factory Sweden är en av de största tillverkarna i Skandinavien av kvalitetssängar och grundades av entreprenörerna Eva och Håkan Falk. Bolaget designar, producerar och säljer handtillverkade kvalitetssängar till varumärken och kedjor under private label samt under eget varumärke. Tillverkningen av sängarna sker i bolagets fabrik i Estland. Framåtblick 2012 I syfte att förbättra Bed Factorys möjligheter till fortsatt stark hållbar tillväxt kommer interna rutiner och rapportering förbättras under På agendan för 2012 står även utveckling av bolagets strategi och produkterbjudande samt flytt till nya lokaler i Stockholm. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2009 Ägarandel 39 % Hemsida Styrelseordförande Joakim Askegård VD Eva Falk Fortsatt expansion både geografiskt och produktmässigt Biotage har under 2011 fortsatt sin expansion till nya geografiska områden, nya kundgrupper samt ökat sin direktförsäljning. Geografiskt sker en kraftig satsning mot Kina och Latinamerika. Omsättningen blev 428 Mkr för 2011 (429 Mkr föregående år) med ett resultat efter skatt på 32 Mkr. I Kina har ett eget bolag upprättats under 2011, vilka arbetar parallellt med lokala distributörer. Detta görs då Biotage anser att deras produkter kräver kvalificerad kundbearbetning vilket inte distributörerna kan erbjuda. Under hösten har flera produktlanseringar genomförts och Biotage anser sig nu kunna erbjuda ett intressant och starkt produktsortiment. De tidigare patentkraven på Biotage ogiltigförklarades under året av det amerikanska patentverket, däremot så uppkom nya patentkrav efter periodens slut. Biotage anser att kraven är felaktiga och att de har god grund för sitt påstående. Biotage startade under året ett återköpsprogram av aktier och ägde vid årsskiftet fyra procent av kapitalet. Maximalt kan tio procent ägas. Återköpet är ett led från styrelsen för att möjliggöra en förbättring av kapitalstrukturen och således även värdet för aktieägarna. Verksamheten Biotage är ett internationellt bioteknikföretag som utvecklar och säljer instrument, förbrukningsvaror och service inom läkemedelskemi och analytisk kemi. Biotage är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Framåtblick 2012 Under 2012 kommer arbetet fortsätta med att finna fler lämpliga kandidater för samarbetsavtal eller förvärv. Utbudet är dock begränsat samtidigt som priserna är höga. Fokus ligger i övrigt på att öka sina marknadsandelar samt konsumtionsprodukters andel av omsättningen. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2010 Ägarandel 1,0 % Hemsida Styrelseordförande Ove Mattsson VD Torben Jörgensson ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 12

13 Förvärv av läkemedelsportfölj Bluefish Pharmaceuticals har expanderat kraftigt under 2011 både organiskt och genom förvärv av en läkemedelsportfölj om 19 generika-läkemedel från BioPhausia. Omsättningen för 2011 slutade på 145 Mkr, men det är först 2012 bolaget räknar med att bli kassaflödespositiva. Bluefish Pharmaceuticals har under flera år sökt potentiella förvärv och i augusti genomförde de förvärv av en portfölj av 19 generika-läkemedel från BioPhausia. I slutet av december tecknade Bluefish Pharmaceuticals även ett licensavtal för 15 nya produkter med första lansering under Per årsskiftet har Bluefish Pharmaceuticals 80 produkter, varav 44 har lanserats till slutkund. I syfte att säkerställa bolagets finansiella situation samt främja den fortsatta expansionen genomförde Bluefish Pharmaceuticals under 2011 en konvertibelemission där 60 Mkr togs in, samt två riktade nyemissioner om totalt ytterligare 60 Mkr. Nyemissionerna var riktade till det asiatiska investmentbolaget Whochford och Nxt2b, som är Bengt Ågerups egna investmentbolag. Bengt Ågerup är grundare av bland annat Q-Med och valdes i början av 2012 in i bolagets styrelse. Verksamheten Bluefish Pharmaceuticals är ett läkemedelsföretag som erbjuder marknaden högkvalitativa och kostnadseffektiva generiska läkemedel. Företaget grundades 2005 av entreprenören Karl Karlsson och är idag verksamt på tjugo europeiska marknader och har tillverkning i egen fabrik i Bangalore, Indien. Framåtblick 2012 Med en stärkt kapitalbas ska Bluefish Pharmaceuticals under 2012 fortsätta sin expansion och öka sina marknadsandelar på befintliga marknader. Den förvärvade läkemedelsportföljen skapar intressanta möjligheter att öka marknadsandelar samt dra nytta av ett bredare erbjudande mot kunder. Med en stark organisation och flera intressanta läkemedel är potentialen inför 2012 god och Bluefish Pharmaceuticals prognos visar på positivt kassaflöde under året. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2006 Ägarandel 5,3 % av kap (9,9 % av röst) Hemsida Styrelseordförande Gerald Engström VD Karl Karlsson Förvärv av produktionsanläggning I december 2011 slutförde Diamorph förvärvet av en tjeckisk produktionsanläggning. Det förvärvade bolaget har ett starkt team av experter inom tillverkning av keramiska material och har vid förvärvstillfället ett positivt kassaflöde. Anläggningen anses vara en av de mest effektiva i Europa, inom sin nisch, och ska främst användas för kommersialisering och storskalig produktion av Diamorphs lagerapplikation till kullagerindustrin. Förvärvet av tillverkningsanläggningen möjliggjordes av den investering som ett kinesiskt investerarkonsortium gjorde under I juli 2011 genomfördes en nyemission som totalt tillförde 17 Mkr. Arbetet i övriga projekt och affärsområden fortsatte framåt under 2011, men fokus låg framförallt på köpet av fabrik. Verksamheten Diamorph är ett innovationsbolag som utvecklar avancerade glas- och keramiska material med anmärkningsvärda egenskaper som extrem hårdhet, hög tålighet mot slitage och magnetism. De har exempelvis produkter till hybridkullager, komponenter till flygindustrin samt exempelvis material för skyddsvästar. Framåtblick 2012 Under 2012 kommer storskalig produktion av slitkomponenter påbörjas i den nya fabriken och Diamorphs omsättning väntas att stiga väsentligt till följd av detta. Arbetet fortsätter även med övriga projekt. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2007 Ägarandel 4,7 % Hemsida Styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh VD Fredrik Svedberg ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 13

14 Intåg på marknader utom Norden samt förstärkningar av organisationen Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år till 151 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 22 Mkr, en minskning med 34 procent jämfört med föregående år. I ett led att anpassa sin organisation efter att snabbare kunna agera på förändringar i marknaden har DIBS under 2011 genomfört kraftiga förstärkningar inom försäljningsorganisation med trettiotalet nyanställningar samt vidareutvecklat den tekniska plattformen. Ledningsgruppen har även förstärkts med Claus Lyster som ny CFO och Helle Jensen som personalchef. Claus Lyster har tidigare arbetat som Head of Finance på SEB Pension och Helle Jensen arbetade senast som managementkonsult. DIBS har påbörjat sitt strategiska samarbete med PrestaShop som erbjuder färdiga e-handelslösningar för företag. Samarbetet är ett medvetet steg för DIBS att expandera utanför Norden. Bolaget har slutit flera strategiskt viktiga kundavtal och samarbeten under 2011 exempelvis med CSN, Trettio, Bauhaus, Scania och Pocket Shop. DIBS har dessutom byggt upp en lokal betalningsinfrastruktur och lanserat en betallösning i Polen. Verksamheten DIBS Payment Systems är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet och erbjuder lösningar för betalningar över Internet, post och telefon samt fysisk handel. DIBS är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Varenne erhöll under 2011 ytterligare aktier i DIBS då Rite Internet Ventures delade ut sitt innehav till sina aktieägare. Efter periodens slut har Varenne AB ökat sitt innehav återigen. Framåtblick 2012 En europeisk expansion är påbörjad med intåg i Polen och Frankrike genom strategiska samarbeten, partnerskap och direkt med kunder. Tillväxten inom e-handeln fortsätter och utvecklingen drivs av konsumenternas förändrade köpbeteende men också av butikernas ambitioner att möta kunderna via flera olika säljkanaler. DIBS arbetar hårt för att ta vara på de goda marknadsförutsättningarna samt att se över verksamheten för att öka lönsamheten. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2009 Ägarandel 1,5 % Hemsida Styrelseordförande Katarina Bonde VD Eric Wallin Lyckad preklinisk studie och notering på Nasdaq OMX First North Episurfs prekliniska studie av sitt knäimplantat avslutades i juni 2011 och föll väl ut. Bolaget har nu ansökt om start av kliniska studier med tester på människor. Episurfs B-aktie noterades i augusti på Nasdaq OMX First North istället för tidigare AktieTorget, vilket var ett led i att öka aktiens likviditet och synlighet. Varenne erhöll aktier i Episurf då bolaget knoppades av från Diamorph. I samband med noteringen på First North genomfördes även en nyemission som tillförde 49 Mkr, där Varenne ej deltog. För att stärka organisationen inför kliniska studier samt kommersialisering anställdes under 2011 en COO, chief operating officer, med lång erfarenhet från Nobel Biocare. Episurf inledde även två viktiga samarbeten med Zapote och A+ Science för uppbyggnad av logistiksystem respektive projektledande i de kliniska studierna. Episurf befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och positivt kassaflöde väntas först under Verksamheten Episurf Medical utvecklar, tillverkar samt kommersialiserar lösningar för reparation av lokala broskskador i människors leder. Har idag utvecklat implantatet Episealer TM för knän och tår, samt EpiGuide TM vilket är en kirurgisk borrmall för Episealer TM. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. Framåtblick 2012 Under första kvartalet 2012 påbörjas en klinisk studie av knäimplantatet och motsvarande studie för tåimplantatet beräknas starta under hösten Båda studierna beräknas pågå under ett år. Episurf ska under året även identifiera tio kliniker globalt för deras produktlansering som väntas ske under Fakta ägarandel Omsättning Investeringsår 2010 Ägarandel 1,1 % av kap (0,5 % av röster) Hemsida Styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh VD Nina Bake ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 14

15 10-års jubileum samt stigande omsättning och lönsamhet HOPE fortsatte expansionen under 2011 och öppnade nya butiker i både Stockholm och Malmö. Nettoomsättningen ökade till 52 Mkr för räkenskapsåret 2010/11, en ökning med cirka 65 procent jämfört med föregående år, och den positiva trenden har fortsatt under HOPE:s första halvår för räkenskapsåret 2011/12. Under 2011 öppnades en ny butik i Malmö samt en flag ship store på Smålandsgatan i Stockholm. HOPE har även börjat försäljningen på prestigefyllda varuhuset Barneys i New York. Höstkollektionen har mottagits väl och försäljningen i december månad slog alla tidigare rekord för en enskild månad. För att fira sitt 10-års jubileum gavs boken HOPE 1.0 ut under 2011 där Ann Ringstrand och Stefan Söderberg beskriver företagets resa under de tio första åren. Verksamheten HOPE grundades 2001 av Ann Ringstrand och Stefan Söderberg. Bolaget designar, producerar och distribuerar egna kollektioner av kläder och accessoarer riktat till män och kvinnor. HOPE kännetecknas av design som är funktionell, klassisk med en twist, detaljrik och med hög kvalitet. Försäljning av produkterna sker genom HOPE:s egna butiker i Stockholm och Köpenhamn, men även via ett stort nät av återförsäljare globalt. Framåtblick 2012 För räkenskapsåret 2011/12 prognosticerar HOPE med en omsättningstillväxt med drygt 65 procent. I övrigt fortsätter det löpande arbetet med att hitta nya attraktiva butikslokaler, fler shops in shops och andra samarbeten. Fakta ägarandel Omsättning (2010/11) 52 Mkr Investeringsår 2007 Ägarandel 22,9 % Hemsida VD Ann Ringstrand Styrelseordförande Tommy Jacobson Omstruktureringar och avyttringar av husprojekt Under 2011 genomfördes en avyttring om 55 procent av aktierna i det tidigare helägda bolaget Svenska Husgruppen Holding. Omstruktureringen påverkar inte värderingen av Varennes ägarandel i bolaget. Under 2011 har Magnolia avslutat ett projekt, påbörjat byggnationen av tre och påbörjat försäljningen av två. Dessutom har två nya fastighetsprojekt förvärvats, det ena är en industrifastighet i Hägersten där syftet är att konvertera fastigheten från kommersiellt till bostäder. Det andra är en tomt i Torsvik på Lidingö med intentionen att bygga två nya parhus. En pant på 14 tomter har tagits över i Björnen, Åre. Magnolia har under 2011 utökat ledningsgruppen med Richard Langerfors, tidigare projektchef på Skanska. Verksamheten Magnolia Bostad är en koncern verksam inom bygg- och fastighetsbranschen och består av de helägda dotterbolagen Magnolia Development och Norefjell, samt minoritetsägda bolaget Svenska Husgruppen. Magnolia Development är ett fastighetsutvecklingsbolag inriktat på produktion av bostäder i attraktiva lägen i de svenska storstadsregionerna. Svenska Husgruppen tillverkar och säljer pre-fabricerade hus under varumärkena Forsgrens Timmerhus och Faluhus. Norefjell äger för närvarande två tomter i trakterna kring Norefjell, Norge. Framåtblick 2012 Den nya organisationsstrukturen syftar till att effektivisera och koncentrera resurserna till husprojekt med god underliggande lönsamhet. Det finns flera spännande projekt i pipeline och under 2012 väntas flera projekt slutföras. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2010 Ägarandel 8,6 % Hemsida Styrelseordförande Fredrik Holmström VD Andreas Rutili ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 15

16 Bemanningsföretag med spetskompetens inom lager, verkstad, industri och bygg I november 2011 investerade Varenne i PEMA Arbetskraft som bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet inom framförallt verkstad, lager, bygg och kontor. Varenne AB och Varenne Invest äger 12,5 procent vardera. Under 2011 blev omsättningen för PEMA-koncernen 168 Mkr med god lönsamhet. PEMA-koncernen har vuxit kraftigt och har avtal med flertalet välkända kunder som BE Group, Schenker och Cloetta. Baserat på total omsättning är PEMA Arbetskraft det fjortonde största bemanningsföretaget i Sverige. Verksamheten PEMA Arbetskraft är en auktoriserad bemanningskoncern som grundades 1997 av entreprenörerna Pär Eriksson och Magnus Andersson. PEMA-koncernen har cirka 350 anställda och är en av Norrköpingsregionens tio största arbetsgivare. PEMA Arbetskraft har sedan länge ett tydligt fokus inom branscher som verkstad, industri, lager och bygg, men är sedan 2010 ett fullsortimentsföretag med bemanning och rekryteringstjänster. Därutöver erbjuder PEMA Arbetskraft tjänster inom omställning och jobbcoachning. Framåtblick 2012 Under 2012 kommer PEMA Arbetskraft att fortsätta sin expansion i befintliga regioner, men även ta sig in i nya regioner. Flertalet förstärkningar till den befintliga organisationen är att vänta. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2011 Ägarandel 12,5 % Hemsida Styrelseordförande Robert Ahlqvist VD Pär Eriksson Omstrukturering och fokusering på kärninnehav Rite Internet Ventures delade under 2011 ut de noterade innehaven DIBS och DGC One till aktieägarna. Överlåtelsen av de noterade aktierna var ett strategiskt beslut i syftet att enbart fokusera på de onoterade innehaven. Substansvärdet uppgick till 398 Mkr per den 31 december IT-servicebolaget Nebula är Rite Internet Ventures, till marknadsvärdet, största innehav. De har under 2011 haft en kraftig tillväxt med mycket god lönsamhet. Detta har givit en positiv effekt på marknadsvärdet för hela portföljen. Under året har Rite Internet Ventures gjort en tilläggsinvestering i portföljbolaget Armstrong The Shirt. Till följd av tidigare rapporterade problem har Rite Internet Ventures under året sålt samtliga aktier i Bidrivals till ett värde av noll och ett konkursförfarande har även inletts i Muxlim, vars investering tidigare skrivits ned till noll kronor. Verksamheten Rite Internet Ventures är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska och finska onoterade internetbolag vilka befinner sig i ett uppstartsskede eller i expansiv fas. Investeringsportföljen består av nio bolag. Framåtblick 2012 Rite Internet Ventures fortsätter att tillämpa ett aktivt ägande i sina portföljbolag och särskilt koncentrera resurserna till sina befintliga innehav genom att ha avyttrat innehaven i DIBS och DGC One under Fakta ägarandel Investeringsår 2010 Ägarandel 11,6 % Hemsida Styrelseordförande Tommy Jacobson VD Christoffer Häggblom Fakta konvertibel Lånebelopp 0,4 Mkr Ränta 5 % Förfallodatum ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 16

17 Uppladdning för var ett mellanår för Steve Perryman Sport Travel med avsaknaden av större sportevenemang. Fokus låg istället på att förbereda verksamheten och produktutbudet inför 2012 års många sportevenemang. Omsättningen för 2011 blev 106 Mkr, något lägre än föregående år. Steve Perryman Sport Travel har under 2011 arbetat med att stärka upp sin verksamhet i Finland och en ny VD har tillträtt under året. I övrigt pågår arbetet med att utöka sitt erbjudande om att leverera helhetslösningar för bolagsresor, ett område där Steve Perryman Sport Travel ser stor potential samt en god möjlighet att minska beroendet av händelserika år med sportevenemang. Verksamheten Steve Perryman Sport Travel är Nordens ledande researrangör inom sport och underhållning. Bolaget bildades 1997 och bedriver idag verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Genom lång erfarenhet och starkt kontaktnätverk erbjuder och säkerställer Steve Perryman Sport Travel tillgänglighet för kunderna till de största evenemangen inom sport och underhållning, som fotbolls- VM, OS, Ishockey-VM och Monaco Grand Prix. Framåtblick är ett stort år med många stora sportevenemang. Året börjar med ishockey-vm som hålls i Finland och Sverige och fortsätter sedan med fotbolls-em i Ukraina och Polen samt sommar-os i London. Sverige är kvalificerad för samtliga dessa arrangemang och efterfrågan på Steve Perryman Sport Travels tjänster väntas bli stor. Förhoppningarna inför 2012 är stora med god omsättningstillväxt och lönsamhet. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2004 Ägarandel röst/kap 51,3 % av kap (49,5 % av röst) Hemsida Styrelseordförande Mats Persson VD Tommy Gustafsson Namnbyte samt utveckling av skolprojekt och utbildningskoncept SvFA har under 2011 fokuserat på att utveckling av sitt erbjudande till att inkludera fler idrotter än fotboll. Ett led i detta har varit att byta namn till Athlete Sports Academy. Varumärket Svenska Fotbollsakademin kommer fortsätta användas med tidigare utbildningsverksamhet som vänder sig till spelare, ledare, klubbar och skolor inom fotboll. Under 2011 har Athlete Sports Academy arbetat med att utveckla sitt erbjudande till fler idrotter samt utveckla befintliga erbjudanden. Verksamheten Athlete Sports Academy är ett utbildningsföretag med fyra verksamhetsområden; ledarutbildning, spelarutbildning, client management och skola. Bolaget erbjuder teoretisk och praktisk utbildning för individer, grupper och föreningar, individuell utveckling inom fotboll, fysisk träning, coaching, personlig rådgivning och utbildning inom kapitalförvaltning, skatteplanering och mental styrka. De bedriver även verksamhet i skolor med fotbollsinriktning i studierna. Framåtblick 2012 Athlete Sports Academy ska under 2012 fortsätta med sitt arbete inom client management och se över möjligheten att utöka sina tjänster och erbjudanden till ytterligare sporter, som ishockey, golf, tennis och ytterligare några sporter. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2010 Hemsida Styrelseordförande Tommy Jacobson VD Stefan Burman Fakta konvertibel Lånebelopp 3 Mkr Ränta 5 % Förfallodatum ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 17

18 Historiskt räkenskapsår med tillväxt och god lönsamhet Räkenskapsåret 2010/11, som avslutades i augusti, blev ett historiskt år för Venue Retail Group, VRG, som för första gången på tio år nådde ett positivt rörelseresultat för helåret. Omsättningen blev 833 Mkr (824 Mkr föregående år) med ett rörelseresultat på 42 Mkr (-23 Mkr) och ett nettoresultat på 34 Mkr (-29 Mkr). Trots en svag marknad under hösten 2011 rapporterade VRG, i årets första kvartalsrapport, lönsamhet och bättre försäljningsutveckling än marknaden som helhet. Den goda lönsamheten för räkenskapsåret 2010/11 samt första kvartalet 2011/12 är resultatet av ett långt och hårt arbete där ett tydligare koncept, mindre butiksnät och en effektiviserad kostnadskostym har införts. Bolagets långsiktiga finansiella mål reviderades av styrelsen i samband med bokslutet och vid slutet av 2013/14 ska följande mål nås; nettoomsättning om minst 1 mdr kronor, uthållig EBITDA-marginal på minst 10 procent, samt en långsiktig soliditet överstigande 35 procent. Under våren 2011 valde innehavare av 12 Mkr av det utestående konvertibellånet om totalt 20 Mkr att konvertera till aktier. Efter periodens slut, april 2012, konverterades resterande del till aktier vilket minskat ägarandelen till 16,5 procent. Verksamheten Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseffekter och skor i Norden. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris samt Rizzo. Det finns idag ungefär 123 butiker i Norden inom de båda verksamhetsområdena. Strategin är att fokusera på segment med förutsättningar för en unik och marknadsledande position. VRG är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Framåtblick 2012 Det har beslutats att det under våren kommer att genomföras en omvänd split av VRG:s aktier. 100 gamla aktier ska då ge 1 ny aktie. VRG försöker även dra fördel av den nuvarande tuffa marknadssituationen och söker butiksytor i mer attraktiva lägen. Fokus är att fortsätta nå lönsam tillväxt under Fakta ägarandel Omsättning 2010/ Mkr Investeringsår 2006 Ägarandel 17,2 % Hemsida Styrelseordförande Mats Persson VD Susanne Börjesson Fortsatt tillväxt i Urbanears och lansering av nytt varumärke Under hösten 2011 lanserades det nya varumärket Molami, en hörlur med hög modegrad som tillhör premiumsegmentet och är inriktade på den kvinnliga användaren. Zound Industries hade 2011 en omsättning på 252 Mkr med god lönsamhet, en omsättningstillväxt på 110 procent från föregående år. Zound Industries har haft fortsatt stark tillväxt under 2011 där varumärket Urbanears står för en stor del av omsättning och tillväxt. Samtliga varumärken erhåller fortsatt mycket god uppmärksamhet och Zound Industries fortsätter att erövra nya marknader. För att stärka organisationen och förbereda sig inför nästa steg i sin expansion anställdes under 2011 Pernilla Ekman som CFO. Tidigare har Pernilla varit CFO hos Tiger of Sweden samt Svenskt Tenn. Varenne utnyttjade i juni sin option om att investera ytterligare i Zound Industries, och vid samma tillfälle köpte Varenne även aktier. Efter dessa investeringar ägde Varenne-bolagen 14,4 procent vid årsskiftet. Efter periodens slut ökade Varenne-bolagen sitt ägande till 15 procent, varav Varenne AB äger 7,5 procent. Verksamheten Zound Industries utvecklar, designer och tillverkar högkvalitativa livsstilshörlurar. Bolaget grundades 2009 av entreprenörerna Konrad Bergström och Kenneth Schönborg. Idag har Zound Industries via sina egna varumärken Urbanears, Coloud och Molami, försäljning i mer än 40 länder. Utöver de egna varumärkena samarbetar Zound Industries med stora internationella företag som Apple och Marshall. Framåtblick 2012 Zound Industries prognosticerar med fortsatt stark tillväxt under 2012 med god lönsamhet. Det finns fortfarande intressanta marknader för expansion samt möjlighet att öka sin försäljning på existerande marknader. Fakta ägarandel Omsättning Mkr Investeringsår 2010 Ägarandel 7,2 % Hemsida Styrelseordförande Christel Kinning VD Konrad Bergström ÅRSREDOVISNING 2011 NORDISKA BOLAG 18

19 Fastigheter Varenne investerar i fastigheter genom sina två dotterbolag Varenne Fastigheter och Varenne Fastigheter Investeringar görs i sin tur i private equity-bolaget Mengus två fonder samt brittiska fastighetsbolaget Commercial Estates Group, CEG. Mengus Mengus är ett stockholmsbaserat private equitybolag som investerar i fastigheter med stor värdestegringspotential. Mengus investerar genom sina två fonder, Fond 2005 och Fond 2011, som förvärvar, renoverar och avyttrar kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet. Objekten är fastigheter med en relativt hög vakansgrad och visst behov av hyresgästanpassningar. Målsättningen är att under ägandeperioden utveckla fastigheterna samt minska vakansnivåerna för att sedan avyttra fastigheten till en annan fastighetsförvaltare. Mengus Fond 2011 startade 2011 och är en större fond än föregångaren, men med samma investeringsfokus. Mengus har under året förstärkt organisationen genom flera rekryteringar. Lars Nylund har rekryterats från Jernhusen och tillträder som chef för fastighetsutveckling och blir samtidigt delägare. Mengus har även tagit in en ny delägare i Mattias Bülow som kommer att arbeta med fastighetstransaktioner. Marknaden Trots en relativt svag utveckling på den finansiella marknaden har Sverige visat upp en förhållandevis stark tillväxt och 2011 ökade Sveriges BNP med 3,9 procent jämfört med Konjunkturinstitutets BNP-prognos för 2012 visar på en svag tillväxt om 0,6 procent. Den starka realekonomiska utvecklingen i Sverige har en positiv inverkan på den svenska fastighetsmarknaden. Trots att efterfrågan är störst för högkvalitativa fastigheter i de mest attraktiva lägena så finns det även en likvid marknad för högavkastande fastigheter i mindre attraktiva lägen. Likviditeten på fastighetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög och låga realräntor i kombination med hårdare konkurrens mellan investerare har skapat en stabil utveckling på fastighetspriserna. Den totala transaktionsvolymen av fastigheter i Sverige uppgick till 105 miljarder kronor under 2011, vilket motsvarar en minskning med 5 procent jämfört med CEG Commercial Estates Group, CEG, är ett brittiskt fastighetsbolag som investerar inom samtliga fastighetssektorer över hela Storbritannien. Tyngdpunkten ligger idag på kontors- och industrifastigheter. CEG letar efter undervärderade eller misskötta fastigheter i bra lägen med stor potentiell uppsida. Bolaget är baserat i London, men har två ytterligare kontor i Storbritannien. ÅRSREDOVISNING 2011 FASTIGHETER 19

20 Varenne Fastigheter Varenne Fastigheter AB grundades 2005 och ägs till 55 procent av Varenne AB och därutöver av fem investerare. Bolaget har en investering om 100 Mkr i Mengus Fond 2005 och har under året fullgjort sitt åtagande till fonden. Substansvärde Substansvärdet i Varenne Fastigheter ökade under 2011 till följd av den inbetalning om 5,7 Mkr som gjordes till Mengus under året. Justerat för inbetalningen sjönk substansvärdet med cirka fyra procent till följd av ett negativt driftnetto i fastigheterna trots höjda fastighetsvärderingar. Vakansnivåerna har under 2011 sjunkit kraftigt och driftnettot väntas bli positivt under Fastigheterna CoreStockholm är belägen på Oxtorgsgränd i Stockholms innerstad och Mengus Fond 2005 förvärvade fastigheten under Fastigheten består av kontors- samt butiksytor och omfattar totalt kvm. Under 2011 har den sista kontorsytan i CoreStockholm hyrts ut. Solna Gate förvärvades i början av 2007 och är belägen i Solna utanför Stockholm. Hyresgäster har i fastigheten bland annat tillgång till konferenslokaler, träningslokal, bassäng, kemtvätt, parkering och restauranger. Under 2011 har ett treårigt hyresavtal tecknats med Travellink om kvm och avtalet med hyresgästen Basefarm har förlängts till slutet av Vakansnivån är vid årsskiftet låg. Solna One ligger i Frösunda, Solna, nära E4:an och är en modern kontorsbyggnad. Mengus förvärvade fastigheten 2006 och hyresgäster har tillgång till bland annat restaurang och garage. Under 2011 har femåriga hyresavtal tecknats med Canon om Kvm, Midroc om kvm, Office Depot om kvm och Lindt om 500 kvm. Vakansnivån är vid årsskiftet låg. Händelser 2011 Fastigheten Solna One har under 2011 refinansierats och hyresgästanpassningar har genomförts. I november 2011 genomfördes av NAI Svefa den årliga externa värderingen av Mengus tre fastigheter. Resultatet var positivt och innebar värdeökningar. Inbetalningar Varenne Fastigheter har under 2011 genomfört inbetalningar om 5,7 Mkr till Mengus 2005 i enlighet med sina åtaganden. Investeringarna har använts för bland annat hyresgästanpassningar och refinansiering. I och med den senaste inbetalningen till Mengus 2005 har Varenne uppfyllt hela sitt åtagande till Mengus Fond Varenne Fastigheter 2011 Varenne Fastigheter 2011 AB bildades i början av 2011 och är ett helägt dotterbolag till Varenne AB. Varenne Fastigheter 2011 har ett åtagande om att investera 50 Mkr i Mengus Fond 2011 samt cirka 50 Mkr i CEG. Under 2011 genomfördes en första inbetalning till Mengus Fond 2011 om cirka 3 Mkr. Varenne Fastigheter 2011 är sedan årsskiftet ett helägt dotterbolag till Varenne, men under våren 2012 kommer externa aktieägare tas in i bolaget och Varennes ägarandel minska. Varenne Fastigheter 2011 har åtagit sig att investera i Mengus andra fastighetsfond, Mengus Fond 2011, som har samma verksamhetsinriktning som den första fonden. Mengus Fond 2011 är en större fond än föregångaren och har därigenom möjlighet att genomföra större och fler investeringar. Mengus Fond 2011 har ännu inte genomfört några investeringar. Varenne Fastigheter 2011 har även åtagit sig att investera cirka 50 Mkr i brittiska fastighetsbolaget CEG, men inget kapital har under 2011 betalats in till CEG. ÅRSREDOVISNING FASTIGHETER 20

21 Varenne East Varenne East har sex investeringar i private equity-fonder och investmentbolag med investeringsfokus i Ryssland och Östeuropa. Bolaget startade i början av 2007 och per äger Varenne AB 56 procent av aktierna. Substansvärdet uppgick till 46,9 Mkr per den 31 december 2011, en nedgång med 20 procent under Händelser under 2011 Varenne Easts substansvärde har sjunkit med 20 procent under Minskningen beror på minskade marknadsvärden under 2011 i samtliga portföljbolag förutom Pera Fund. Störst negativ påverkan på Varenne Easts totala marknadsvärde har EC Explorer, EC FF och EC Turkietfonden haft under Totalt har dessa innehav minskat med 7,4 Mkr under 2011 av totalt 9 Mkr för hela portföljen. Avyttring Fokus i samtliga av Varenne Easts innehav, förutom noterade EC Explorer och EC Turkietfonden, ligger nu på att förbereda innehaven och fonderna inför avyttring av tillgångar. Majoriteten av innehaven ska enligt sina fondvillkor likvideras under 2013 med möjligheter att förlänga med upp till tre år. Då försäljningsprocesser kan ta lång tid sker nu därför ett aktivt arbete inom fonderna i att förbereda bolag inför dessa processer. Mint Capital genomförde under 2011 en drawdown om 0,3 Mkr enligt Varenne Easts åtagande. EC Explorer delade ut 80 öre per aktie vilket gav Varenne East totalt 0,1 Mkr. Den orealiserade valutakurseffekten under året har endast givit en marginell värdeökning på Varenne Easts marknadsvärde. Den svenska kronan är fortsatt stark och stärktes under 2011 med drygt en procent mot euron, men försvagades med två procent mot US dollarn. ÅRSREDOVISNING ÖSTEUROPA 21

22 Marknaderna Efter relativt sett god realekonomisk återhämtning efter recessionen och finanskrisen under 2008 och 2009 är tillväxten i Östeuropa nu på väg att dämpas i spåren av en försvagad global efterfrågan. Östeuropa kommer dock troligtvis inte uppleva lika häftig inbromsning som Västeuropa då relativt låga eller måttliga offentliga skulder ger hygglig motståndskraft i inhemsk efterfrågan. Det ryska RTSindexet och turkiska ISE 100-indexet har sjunkit med 22 respektive 35 procent under 2011 till följd av både inhemska och globala problem. Skuldkrisen i Sydeuropa Den globala osäkerhet och höjda risk som uppkommit till följd av skuldkrisen i Sydeuropa har lett till ett utflöde av kapital från tillväxtmarknaderna, bland annat Östeuropa, till det som anses vara säkrare placeringar. Utflödet av kapital har pressat de finansiella marknaderna i regionerna trots att det i flera fall prognosticeras med bättre tillväxt i dessa regioner framöver än i många västliga ekonomier. Ryska parlamentsvalet Det ryska parlamentsvalet i början av december resulterade i att Putins styrande parti Enade Ryssland tappade makt jämfört med tidigare val. Valresultatet innebär att partiets spelutrymme har minskat och detta bör ses som en positiv nyhet. Efter valet följde en period av demonstrationer mot valresultatet vilket gav osäkerhet och nedgångar på de finansiella marknaderna. Efter periodens slut har marknaderna återhämtat sig och den politiska osäkerheten har minskat. Turkisk överhettning Tillväxten i Turkiet har under flera år varit mycket stark och under 2011 väntas den ha varit ungefär åtta procent. Den turkiska centralbanken har fört en aktiv penningpolitik sedan slutet av 2010 för att undvika en överhettning av ekonomin samt minska underskottet i handelsbalansen. Detta har gjorts genom att hålla räntorna låga och samtidigt öka bankernas kapitaltäckningskrav. Centralbankens politik har utsatts för hård kritik, men förhoppningen är att den ska hjälpa Turkiet att landa mjukt nu när ekonomin saktar ner. Prognosen är att BNPtillväxten för 2012 landar på ungefär tre procent. Valuta Den svenska kronan har under 2011 stärkts med drygt en procent mot euron, men försvagats med två procent mot US dollarn. ÅRSREDOVISNING ÖSTEUROPA 22

23 11 Invests NAV-kurs var kronor per aktie den 31 december 2011, en nedgång på cirka 9 procent jämfört med NAV-kursen vid årets ingång. Sedan investeringen gjordes har marknadsvärdet sjunkit med 50 procent. Fokus har under 2011 legat på projekten Desna och Sotji som står för majoriteten av dagens NAV-värde. Försäljningen av projektens fastigheter har gått trögt och det har endast skett en försäljning i Desna respektive Sotji under I november 2011 signerades en avsiktsförklaring (LOI) gällande försäljning av fondens industrifastighet i Kaliningrad, en process som fortfarande pågår efter periodens slut. Transaktionsupplägget är avancerat och det är därför osäkert om transaktionen kommer att genomföras. Den överenskomna värderingen är något över nuvarande NAV-värdering av innehavet. 11 Invest arbetar aktivt för att skapa likviditet i fonden genom att avyttra fondens innehav och målsättningen är att genomföra detta under 2012/13. Likvidation av fonden ska, enligt fondens villkor, ske i juni 2013 om inte fondens styrelse anser det vara fördelaktigt med en förlängning med upp till tre år. Beslut om eventuell förlängning tas av fondens styrelse som i dagsläget kommunicerat att de inte vill förlänga. Parallellt med sitt vanliga försäljningsarbete undersöker fonden nu möjligheten att avyttra projekt i sin helhet. En sådan potentiell försäljning skulle kunna ske till en annan investerare alternativt en lokal byggare som i sin tur kan förvalta innehavet med en längre tidshorisont än 11 Invest har i dagsläget. Investeringsår 2006 Likvidationsår år Ägarandel 4,0 % Förvaltare 11 Invest Hemsida Om 11 Invest 11 Invest är en aktiv investeringsfond som placerar i mark och fastigheter i Östeuropa med fokus på Ryssland. För närvarande har fonden sju investeringar. East Capital Explorers aktiekurs var 53,50 kronor per aktie (77 kr per aktie i substansvärde) den 31 december 2011, en nedgång med 37 procent under året. I april erhölls utdelning om 0,80 kronor per aktie, vilket innebär en totalavkastningen om minus 36 procent. Sedan investeringen gjordes har marknadsvärdet sjunkit med 46 procent. I juni accepterades PepsiCos erbjudande att förvärva EC Explorers aktier i Wimm-Bill-Dann Foods, som gav en årlig avkastning före skatt på 17 procent. Under våren utökades investeringen i dagligvarukedjan Populi med 0,3 MEUR och under hösten ökades ägandet i Melon Fashion Group med 13 MEUR. Även innehavet i telekombolaget TEO har utökats under året. Till följd av höstens nedgångar på finansmarknaderna och företagsspecifika händelser beslutade EC Explorer att skriva ned värdet på aktierna i Melon Fashion Group med 30 procent och aktierna i Populi med totalt 94 procent. Den stora nedskrivningen i Populi beror på att det i september uppdagades misskötsel och maktmissbruk av ledningen i bolaget. potential. På sikt tror EC Explorer att kombinationen av minskad substansrabatt samt värdeökningar i bolagen kommer bidra till god värdeökning. De vill dock inte uppge någon tidshorisont för detta. Investeringsår 2007 Likvidationsår Daglig handel, löpande Ägarandel 0,3 % Förvaltare East Capital Hemsida Om East Capital Explorer EC Explorer AB är ett svenskt noterat investmentbolag som erbjuder aktieägare exponering mot noterade och onoterade bolag i snabbt växande branscher i Östeuropa. För att öka värdet på bolagets aktie arbetar East Capitals förvaltare med att öka värdet på respektive investering samt att minska bolagets substansrabatt. EC anser att det finns flera spännande innehav i portföljen vilka har god ÅRSREDOVISNING ÖSTEUROPA 23

24 East Capital Financials Funds NAV har under 2011 sjunkit med 13 procent. Sedan investeringen gjordes har marknadsvärdet sjunkit med 61 procent. EC FF har under 2011 sålt sina aktier i den kazakiska banken BTA Bank som förstatligades 2009 i samband med finanskrisen. Försäljningen gjordes till ett värde av noll kronor, ett värde som ingått i EC FF:s substansvärde sedan Försäljningen har inneburit att förvaltningsavgiften i fonden minskat med 22 procent, då förvaltningsavgiften baserar sig på totalt investerat kapital som nu sjunkit. Under slutet av 2011 signerades även ett försäljningsavtal av fondens innehav i Bank Kedr till ett lokalt finansbolag. Transaktionen ger en avkastning om 46 procent och en IRR på 7,8 procent. EC FF uppger att den faktiska situationen i bankerna ser relativt positiv ut och att regionen framöver väntas ha fortsatt god tillväxt, dock påverkad av den globala dämpningen av efterfrågan. Med nuvarande negativa klimat på aktiemarknaderna med stor osäkerhet för bankoch finanssektorn är värderingarna dock låga. Fondens förvaltare och ledning arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar inför exit genom att ha kontakt med företagsrådgivare och marknadsföra sina innehav. Efter periodens slut förlängde fonden sin livslängd med ett år till då förvaltare och styrelse anser att detta möjliggör för ordnad avyttring samt bättre avkastning av innehaven. Investeringsår 2006 Likvidationsår år (förlängt till 2014) Ägarandel 1,0 % Förvaltare East Capital Hemsida Om East Capital Financials Fund EC FF är en riskkapitalfond med investeringar i den östeuropeiska finanssektorn. Fonden har för närvarande 14 investeringar varav 13 i banker, samt en investering i ett inkassobolag. East Capital Turkietfondens NAV var 6,71 kronor per andel den 31 december 2011, en nedgång på 35 procent sedan årsskiftet. Det är framförallt en allmän oro för överhettning av den turkiska ekonomin samt oroligheterna i Mellanöstern som har påverkat fondens innehav negativt. Sedan investeringen gjordes har marknadsvärdet sjunkit med 38 procent. EC:s förvaltningsteam uppfattade under våren 2011 överhettningstendenser på den turkiska marknaden, och oroade sig samtidigt för utvecklingen i den turkiska liran. Det genomfördes därför en reallokering av fondens portfölj genom att minska exponeringen mot de finansiella sektorerna och öka exponeringen mot bolag inom vissa industrier med starka kassaflöden och god utdelningspotential samt bolag med en relativt stabil intäkt i form av utländska valutor. Det finns en stark konsensus om att tillväxten i den turkiska ekonomin under 2012 kommer att minska från åtta procent till omkring tre procent, något som EC:s förvaltare anser vara prissatt i rådande marknad. Deras förvaltare anser dock att det finns en risk för en något större minskning i tillväxten till följd av Turkiets nuvarande höga handelsunderskott. De anser att risken är låg för att den turkiska ekonomin kommer att krascha eller att Turkiet kommer att falla in i en ekonomisk kris då både banksektorn i landet och Turkiets offentliga finanser är i bra skick. Utvecklingen för 2012 är utifrån ovanstående något osäker. Dagens marknad har prissatt en kraftig minskning i tillväxten samt en viss risk till följd av eurokrisen, samtidigt ser EC viss risk för ytterligare dämpning av tillväxten framöver. Portföljen som helhet har nu anpassats efter rådande läge vilket bör vara positivt inför framtiden. Investeringsår 2007 Likvidationsår Daglig handel Förvaltare East Capital Hemsida Om East Capital Turkietfonden East Capital Turkietfonden investerar i turkiska bolag, värdepapper och penningmarknadsinstrument vilka är exponerade mot den lokala ekonomins utveckling. ÅRSREDOVISNING ÖSTEUROPA 24

25 Marknadsvärdet i Mint Capital har i svenska kronor sjunkit med 7 procent sedan årsskiftet. Sedan investeringen gjordes har marknadsvärdet sjunkit med 53 procent. Mint prognosticerar med avyttring av sin portfölj under 2012/13. Mints verksamhet har under 2011 präglats av två försäljningsprocesser av portföljbolagen Elecsnet och Fruzhe vilka båda avbröts i slutskedet under hösten av de köpande parterna. Under året har det även beslutats att avyttra innehavet i IT-bolaget Verysell till ett värde av noll då bolaget befinner sig i rekonstruktion. Verysell avyttrade tidigare sin distributionsverksamhet, men likviditetsproblemen fortsatte och Verysell begärde under 2011 bolagsrekonstruktion. I november inträffade det en brand i ett av logistikbolaget Tablogix lager vilket förstörde såväl byggnad som innehåll. Den ekonomiska omfattningen av branden är i dagsläget inte klarlagd, då utredning väntar och försäkringsfrågor ska lösas. Inför 2011 fanns generella förhoppningar om värdetillväxt i Ryssland, men den globala oron som infann sig under andra halvåret 2011 påverkade negativt och förhoppningarna om återhämtning har skjutits på framtiden. Mint Capitals investerings- och förvaltarteam anser att det finns ett dolt värde i deras portfölj och att värdet på portföljen kommer att stiga när avyttring av innehav genomförs. Mints prognos är att befintlig portfölj ska stiga med mer än 40 procent jämfört med dagens bokförda värden. Efter periodens slut har Mint Capital visat intresse av att förlänga fonden med 2 år för att kunna erhålla den avkastning de menar är möjlig. Frågan skall diskuteras bland aktieägarna och kräver godkännande av 2/3 för genomförande. Investeringsår 2005 Likvidationsår år Ägarandel 1,9 % Förvaltare Mint Capital Hemsida Om Mint Capital II Mint Capital II är en private equity-fond som fokuserar på investeringar i Östeuropa med fokus på Ryssland. Fonden har idag totalt nio investeringar. Pera Funds NAV har under 2011 ökat med två procent i svenska kronor. Sedan investeringen gjordes har marknadsvärdet stigit med 32 procent. Under 2012 planerar fonden att avyttra samtliga innehav samt distribuera kapitalet till aktieägare. Under 2011 har flera lägenheter sålts och fastigheterna har förberetts för avyttring under Renoveringen av Gravier är nästan färdig och elva av de 14 lägenheterna är sålda, varav åtta såldes under Den pågående renoveringen slutförs inom kort. Hyresgästerna i fastigheten Yeni sades under 2011 upp från sina kontrakt och fastigheten är nu helt vakant. Detta gjordes då Pera vill avyttra hela fastigheten utan hyresgäster. Den sista lägenheten i fastigheten Bogazici såldes under kvartal fyra och byggnation av fastigheten Ozcan har påbörjats vid årsskiftet efter att man demolerat den befintliga fastigheten. Fondens tomtinnehav ligger i anslutning till fastigheten Ozcan. Pera Fund startades med en levnadshorisont om fem år med möjlighet att förlänga denna tid om det ansågs gynna marknadsvärdet. Fonden har tillsammans med sina aktieägare inte ansett att en förlängning av fondens livslängd är nödvändig. Under 2012 planerar Pera Fund att avyttra sina fastigheter och distribuera hela kapitalet i fonden till sina aktieägare, men tidsramen kan inte garanteras då det beror på försäljning av fastigheterna. I dagsläget förväntas värdet ligga nära dagens värdering av portföljen. Utbetalningarna kommer ske i flera steg, baserat på tillgången på kapital. Inför likvidationen har Pera Fund upprättat en struktur för att minimera eventuell skatteexponering. Investeringsår 2007 Likvidationsår 2012/13 Ägarandel 9,5 % Förvaltare Prospera Hemsida Om Pera Fund Pera Fund förvärvar vakanta fastigheter i centrala Istanbul för att bygga om, renovera och sedan hyra ut alternativt säljas vidare. Portföljen består av fyra fastigheter och en tomt. ÅRSREDOVISNING ÖSTEUROPA 25

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Viktiga händelser under kvartalet Varenne genomförde en ny investering i TV-distributionsbolaget TVoli Holding. Aktier i DIBS Payment Services förvärvades under kvartalet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 2012 i sammandrag... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2012... 5 Vision, affärsidé och mål... 6 Investeringsstrategi... 7 Investeringsprocessen...

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Delårsrapport. januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Delårsrapport januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Varenne har genomfört sin andra delinvestering på 2,5 Mkr till Varenne Fastigheter 2011. Totala investeringsåtagandet

Läs mer

Kort om Varenne. Innehåll

Kort om Varenne. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2013 Kort om Varenne Varenne grundades 2001 och hade från starten två verksamhetsområden; investeringsverksamhet med fokus på nordiska tillväxtbolag, samt diskretionär kapitalförvaltning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Från och med första kvartalet 2011 har Varenne övergått till att tillämpa IFRS. Innebörden är bland annat att Varenne marknadsvärderar

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer