OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/ K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K"

Transkript

1 OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/ K

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Moderföreningens resultat- och balansräkning jämte koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie föreningsstämma. Resultat Koncernens intäkter för verksamhetsåret uppgick till (9 903) Mkr. Rörelseresultatet blev 333 (183) Mkr. Finansnettot uppgick till 16 (1) Mkr. Koncernens skatt uppgick till 78 ( 35) Mkr och resultatet efter skatt blev 239 (152) Mkr. Drivmedel- och stationsrörelsen har gjort ett bra resultat, resultat före finansnetto är 751,4 Mkr (594,1) Mkr. Drivmedelspriserna har varit relativt oförändrade under året. Fortsatt goda försäljningsvolymer bidrar till resultatökningen. Bilhandeln har haft ännu ett år med negativt rörelseresultat 82,3 Mkr ( 72,9 Mkr). Främsta orsakerna är svårigheterna att få bra lönsamhet i begagnataffären och att det fortfarande kvarstår stora omställningskostnader efter Saabs konkurs. Media har även under detta år dubblerat webbintäkterna men det har inte varit tillräckligt för att fylla tappet på annonsoch upplageförsäljningen. Effektiviseringar har således också gjorts under året för att minska kostnadsmassan. Rörelseresultatet för året är bättre än föregående år med ändå negativt, 0,7 Mkr ( 6,3 Mkr). Även energisektorn har ett resultat som är bättre än föregående års. Rörelseresultatet för året är, 19,3 Mkr ( 84,3 Mkr). Resultatförbättringen generades av att föregående års råvaruprissänkning haft fullt genomslag och av att produktionen under året varit marknadsanpassad. IT-bolaget har levererat ett positivt resultat, 2,3 (5,9 Mkr). Ett par planerade projekt för verksamhetsåret har skjutits på framtiden. Fastighetsrörelsen har resultatmässigt levererat ett positivt rörelseresultat enligt förväntan med 16,0 Mkr (24,7) Mkr. Verksamheten OK ekonomisk förening ägs av cirka 1 miljon medlemmar. Verksamheten bedrivs i dotterbolag där det största bolaget är OK Detaljhandel AB som verkar inom drivmedel och stationsrörelse. Övriga bolag verkar inom bilhandel, media, energisektorn, IT-bolag och fastigheter. I moderföreningen förvaltas medlemmarnas inlåning som utgör en väsentlig del av föreningens finansiering. På inlånade medel lämnar föreningen marknadsmässig ränta. I enlighet med gällande lag är inlåningsverksamheten registrerad hos Finansinspektionen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Drivmedel- och stationsrörelsen Upprättandet av den skandinaviska organisationen har lett till omkostnadssynergier i koncernen. Försäljningsvolymerna i OKQ8 ABs dotterbolag Q8 Danmark har varit bra men marginalerna låga på grund av intensiv priskonkurrens på servicestationerna. Dessutom har kundströmmen till butikerna blivit påverkade av de ändringar i lagen om öppethållande som infördes 1 oktober Omstruktureringen av stationsnätet har fortsatt även under detta år. En nybyggd station, Landvetter öppnade i november. Under februari stängdes den tillfälliga stationen i Kallhäll och ersattes med den ombyggda före detta franchiseanläggningen. Skara och Kungsör har konverterats från franchise till egen regi under maj respektive oktober. Österleden i Västerås stängdes sista augusti och Lindesberg konverterades till automat i början av februari. Qvick to Go är ett nytt butikskoncept som lanserats under året. Det nya konceptet innebär större fokus på mat i olika former samt en tydligare indelning av de bilistiska produkterna. Bilhandeln Ana Trollhättan AB har förvärvat en BMW-verksamhet i Uddevalla med försäljningsställen i Uddevalla, Strömstad och Henån. Ett nytt försäljningsställe, Trollhättan, startades direkt efter förvärvet. BMW-verksamheten ligger i ett eget aktiebolag, Ana Bil AB. Omstrukturering av ANA-bolagen pågår för att få bättre fokus och styrning på de lönsamma verksamheterna. Till följd av detta har ett nytt bolag startats, Ana Group AB. Ny VD är tillsatt i Ana Trollhättan AB. Biva AB har från och med januari 2014 fusionerat dotterbolaget Carlia Bil i Falun AB. Detta kommer att innebära synergier i form av IT, marknad, personalkostnader och andra samordningsfördelar. Nytt avtal med BMW är tecknat för anläggningen i Falun. Under året har även Fiat Group tillkommit som ny leverantör hos Biva AB och finns i Örebro och Norrköping samt serviceauktorisation för Falun. Chevrolet kommer att lämna Europa, en ordnad utfasning kommer att ske under Toyotabolagen har gjort en kraftig resultatförbättring då Toyota under våren fått nya produkter som skapat stort intresse på marknaden. De nya produkterna har gjort att Toyota har ökat sin marknadsandel på nybilsmarknaden. Även detta år har kostnaderna varit i fokus. Flera av bolagen har gjort personalneddragningar för att anpassa kostnaderna till en verksamhet utan Saab. Bilbolagen har under året implementerat ett gemensamt affärssystem och arbetet med en gemensam IT-miljö har påbörjats under året och kommer att färdigställas Media Ny verksamhetsgren har startats i OK-Förlaget; produktion av kundtidningar, digital kommunikation och rörlig media för företag och organisationer. Under året har tidningen MC-nytt lagt ner sin papperstidning. Energi Samtliga anställda i Edsbyn har varslats och sagts upp som ett led i att ha en marknadsanpassad produktion. Moderföreningen Under året har andelar i dotterbolag skrivits ned med 13,7 Mkr (19,0 Mkr). Dessa beskrivs närmare i not 17. Utdelning har erhållits från OK-Q8 AB med 125 Mkr. Miljöpåverkan OK ekonomisk förening bedriver genom sina dotterbolag tre typer av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I OK Detaljhandel AB finns dels bensinstationer med en såld årsvolym överstigande 1000 kubikmeter, dels verksamhet i större biltvätthallar. 98 procent av årsvolymen är såld på anmälningspliktiga bensinstationer och all försäljning av biltvätt sker i bilhallar som har anmälningsplikt. Laxå Pellets 2

3 AB och Helsinge Pellets AB, pelletsfabriker och pannanläggningar är anmälningspliktig verksamhet. För mer information om miljöpåverkan från dotterbolagen hänvisas till respektive årsredovisning. Risker OK-Q8 AB s resultat och ställning påverkas främst av de noterade priserna på raffinerade petroleumprodukter och dollarkursens utveckling. Prisutvecklingen på petroleumprodukter har stor påverkan på lagervärdet. OK-Q8 AB och dess dotterbolag utsatts även för kreditrisker. Med kreditrisker avses risk för att en kredittagare inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot bolaget. För att minimera kreditrisken genomförs löpande bevakning av utestående fordringar och stora exponeringar. Åldersanalyser utförs regelbundet på kundstockarna. Koncernen har processer för kreditgivning samt effektiva krav och inkassoprocesser för utestående transaktioner. Den kreditprövningsmodell som används är väl beprövad. Ränterisk påverkar också OKQ8s verksamhet. Ränterisk är risk för förluster vid plötsliga förändringar i ränteläget. OKQ8 har rörliga räntor i både in- och utlåning för att skydda sig mot denna risk. OK-Q8 AB överlåter en stor det av sina kundfordringar till OK-Q8 Bank AB. I det factoringavtal som upprättats med bolagen finns ett garantivillkor om återköp av kundfordringar vid eventuella kreditförluster. OK ekonomisk förening utsätts för olika typer av finansiella risker vilka beskrivs närmare i not 28. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Det nya bolaget i Ana-koncernen, Ana Group AB kommer att förvärva bolagen Ana Motorcentrum AB med dotterbolag och Ana Bil AB av Ana Trollhättan AB. Från verksamhetsåret upprättas moderföreningens och dotterbolagens räkenskaper enligt det så kallade K3-regelverket, BFN Allmäna råd för årsredovisning och koncernredovisning. Övergången bedöms inte medföra någon väsentlig påverkan på bolagens resultat- och balansräkningar. Framtida utveckling Utrullning av förnyelsebara drivmedel fortsätter, E85 och fordonsgas. Snabbladdning av el-bilar erbjuds på fyra ställen i Sverige: Slussen och Häggvik i Stockholm, Landvetter samt Glumslöv. Bilbolagen fortsätter arbetet med nya avtal kring befintliga och framtida nybilsmärken. Arbetet med att minska kapitalbindningen i lager fortgår. Bil Sweden har reviderat upp prognosen för nybils-registreringarna under 2014 till personbilar. Det är en uppjustering med bilar jämfört med den tidigare prognosen på Under 2013 nyregistrerades personbilar. Mediabranschen har fortfarande inte hittat en fungerande affärs modeller för digital media. OK-förlagets tidningar har länge arbetat digitalt med sina produkter och ser goda möjligheter att tjäna pengar på den digitala marknaden. Den varma vintern i hela Europa innebär högre utgående lagernivåer för pelletsproducenterna. För producenter i Sverige kan det innebära ett behov att sänka produktionsnivån samtidigt som en hårdare priskonkurrens noterats på marknaden. Den underliggande marknadsutvecklingen bedöms vara positiv. Marknaden förväntas växa och då främst inom industrisegmentet. Generellt gäller att eldning med pellets blivit allt intressantare för industrier då skattesubventioner vid användning av eldningsolja, kol och naturgas reducerades vid årsskiftet 10/11 och kommer att reduceras ytterligare Marknadsutsikterna i Europa bedöms också som ljusa på sikt. Den omfattande omställningen av energisystemet inom EU, där all kraftgenerering på sikt skall baseras på minst 20 % förnyelsebara bränslen, ökar också efterfrågan på pellets. Den ökade efterfrågan inom EU har tillgodosetts främst genom ökad import från framförallt Nordamerika. Försäljningen i detaljhandeln väntas öka med 3,0 procent såväl 2014 som 2015 enligt researchföretaget HUI Research. Detta väntas gynna IT-bolaget då de är som mest verksamma inom detaljhandeln. Fastighetsbolagen förväntas ha fortsatt god lönsamhet. Flerårsjämförelse Koncernens och föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Årets samt föregående års nycktal är beräknade enligt ny redovisningsprincip, se not 1. Åren innan beräknas enligt tidigare principer. Koncernen 2013/ / / /11 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 50,0 48,6 47,7 45,5 Avkastning på eget kapital, % 14,9 9,2 14,6 23,3 Avkastning på totalt kapital, % 8,6 5,8 8,5 11,5 Antal årsanställda, st Moderföreningen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 34,8 34,9 32,7 38,5 Avkastning på eget kapital, % 11,9 7,2 5,4 5,3 Avkastning på totalt kapital, % 5,6 3,9 3,4 3,1 Antal årsanställda, st Beträffande koncernens och moderföreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Om annat inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. 3

4 Resultaträkningar (Tkr) Not Rörelsens intäkter Koncernen Moderföreningen Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Andel i intresseföretags resultat före skatt Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, 4, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt 14, Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat

5 Balansräkningar (Tkr) Koncernen Moderföreningen Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7, Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager med mera Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Balansräkningar (Tkr) Koncernen Moderföreningen Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Bundna reserver Summa Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar Avsättning för pensioner Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder Medlemmars sparkonto Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

7 Koncernens förändringar i eget kapital (Tkr) Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Återbäring med mera Insatskapital Omräkningsdifferenser Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Återbäring med mera Insatskapital Omräkningsdifferenser Eget kapital I koncernens bundna reserver ingår kapitalandelsfond med tkr ( tkr). 7

8 Moderföreningens förändringar i eget kapital (Tkr) Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Genom Fusion Återbäring med mera Insatskapital Eget kapital Årets resultat Återbäring med mera Insatskapital Eget kapital Summan av medlemmarnas uppsagda insatser 2013, vilka enligt föreningslagen 4 kap skall utbetalas 2014, uppgår till 917 tkr (1 038 tkr). 8

9 Kassaflödesanalyser (Tkr) Not Koncernen Moderföreningen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Resultatandelar från intresseföretag Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda andelar dotterbolag Investeringar i intressebolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändringar insatskapital och reservfond Förändring medlemsinlåning Förändring av långfristiga fordringar Förändring av långfristiga skulder Förändring av kortfristiga skulder Utbetald återbäring och insatsränta Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens Likvida medel vid årets slut

10 Bokslutskommentarer och noter, gemensamma för moderbolaget och koncern huvudsak företagscertifikat. Vid värderingen tillämpas en s k portföljsyn med vilket avses att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas netto efter avdrag för individuell bedömning av eventuellt osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta omräknas enligt gällande balansdagskurs. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Kassa & Bank I posten Kassa & Bank redovisas banktillgodohavanden. Redovisning sker till nominellt belopp. Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under stycket Moderbolagets redovisningsprinciper. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation 1:00 om koncernredovisning. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. OK ekonomisk förenings samtliga utländska dotterföretag klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Med internvinst avses en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Intresseföretagsredovisning Intresseföretag är företag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Joint venture verksamheter är sådana där OK ekonomisk förening är part i ett avtalsreglerat samarbete och har ett över verksamheten gemensamt bestämmande inflytande med en eller flera övriga parter. Andelar i intresseföretag som ingår i joint venture verksamheter och övriga andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Fordringar och skulder Fordringar är värderade till de belopp som beräknas inflyta. Fordringar och skulder avseende likvida medel i gemensam koncernkontostruktur redovisas som kortfristiga. Utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Föreningen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 om redovisning av inkomstskatt. Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Finansiella instrument Värdepapper Värdepapper redovisas till lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Värdepapper med en placeringshorisont på längre sikt än ett år redovisas i balansräkningen bland Finansiella anläggningstillgångar. Värdepapper med kort placeringshorisont redovisas i balansräkningen under Övriga kortfristiga placeringar, i Finansiella poster Finansiella skulder i form av upplåning från medlemmar och kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga finansiella skulder redovisas till nominellt värde. Leverantörsskulder och Övriga finansiella skulder i utländsk valuta omräknas enligt gällande balansdagskurs. För kortfristiga fordringar och skulder samt likvida medel bedöms, på grund av den korta tiden till förfall, fordringarnas och skuldernas redovisade värden utgöra en tillförlitlig approximation av det verkliga värdet. För övriga finansiella instrument anges verkligt värde i not till respektive balanspost. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan fördelas över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, enligt nedan: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år - Koncernmässig goodwill 5 10 år - Inkråmsgoodwill 5 10 år - Hyresrätter 15 år - Övriga immateriella tillgångar 10 år - Byggnader 25 år - Markanläggningar 20 år - Inventarier 3 15 år 3 15 år Fastigheter som innehas för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som förvaltningsfastigheter med undantag för de fastigheter som till minst 20% används av koncernföretag. Bedömningen baseras på uthyrd yta till koncernföretag i förhållande till total yta. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i antingen det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället (förvärvsgoodwill) eller en förvärvad rörelse (inkråmsgoodwill). Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden, över 5 10 år. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivningar av immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Leasingavtal Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasing perioden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel definieras kassa och bank. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. 10

11 I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Vad gäller förmånsbestämda pensionsplaner beräknas pensionskostnad och pensionsförpliktelsen enligt den s k Project Unit Credit Method (PUC-metoden). Metoden fördelar kostnader för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Beräkningen utförs årligen av oberoende aktuarier. Förpliktelsen värderas till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta som motsvarar räntan på svenska bostadsobligationer med en antagen löptid som motsvarar de aktuella åtagandena. Aktuariella antaganden anges i not 22. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar uppstår det normalt aktuariella vinster och förluster vilka uppkommer genom att det verkliga utfallet avviker från tidigare gjorda antaganden eller genom att antaganden ändras. Den del av de ackumulerade aktuariella vinster och förluster, vid föregående års utgång, som överstiger 10% av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet direkt. Räntekostnad med avräkning av förväntad avkastning på förvaltningstillgångar klassificeras som en finansiell kostnad. Övriga delar i pensionskostnaden belastar rörelseresultatet. Not 4 Ersättning till revisorerna PwC Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Övriga tjänster Med revision avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Moderföreningen har tagit merparten av dotterbolagens revisionsarvoden. Moderbolagets redovisningsprinciper Andelar i dotter- och intressebolag Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt anskaffninfsvärdemetoden med beaktande av eventuellt nedskrivningsbehov. Not 5 Operationella leasingavtal Skatter I moderföreningen redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Koncernbidrag och aktieägartillskott Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som andelar i koncernföretag hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Föreningen har bytt redovisningsprincip vad gäller redovisning av koncernbidrag. Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas nu som bokslutsdisposition i resultaträkningen mot att tidigare redovisats direkt i eget kapital. Föreningens egna kapital har dock inte ändrats på grund av principförändringen. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital (efter fördelning av obeskattade reserver) och minoritetsintressen i förhållande till totalt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter fördelning av obeskattade reserver. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande: Leasingkostnader Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderföreningen 2013/ /13 Inköp från koncernföretag, % 3 2 Försäljning till koncernföretag, % Inköp från närstående företag, % Försäljning till närstående företag, % Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag prissätts varorna till marknadspris. Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Årsanställda varav kvinnor % Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa lönekostnader Not 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar varav styrelse och VD Lön Tantiem Pensionskostnader Drivmedel - och Stationsrörelse Bilhandel Media Konsult och Förvaltning Energi Fastighetsrörelse Övriga Löner och ersättningar till VD ersätts till 70% av OK-Q8 AB. Med verkställande direktören i moderföreningen har avtal träffats om avgångsvederlag med arbetsplikt uppgående till 90% av 30 månadslöner och ålderspension enligt KTP-plan med kompletterande ålderspensionsförmåner. Från 60 till 65 års ålder uppgår ålderspensionen till 70% av pensionsmedförande lön. Från 65 års ålder är pensionsnivån 10% av den pensionsmedförande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 70% på alla lönedelar därutöver. Från och med 1 mars 2014 görs avsättning med 35% av aktuell månadslön. Rörliga löner förekommer inte för moderföreningens ledande befattningshavare. Inom koncernen förekommer rörliga löner som bestäms av respektive dotterbolags resultat, dock utgår max tre månadslöner. 11

12 Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter varav män % VD och andra ledande befattningshavare varav män % Av årsanställda i koncernen är sju anställda i Finland och tre i Norge. Not 7 Byggnader och mark, övrigt Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Moderföreningen Goodwill Ingående balans Inköp Avskrivningar Nedskrivningar Valutajustering Utgående goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående balans Inköp Avskrivningar Omklassificering Avyttringar Utgående övriga immateriella anläggningstillångar Summa immateriella anläggningstillgångar För ytterligare information angående väsentliga uppskattningar vid nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar, se not 29. Not 10 Inventarier Not 8 Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar 760 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar 760 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppgår på balansdagen till tkr ( tkr). Verkligt värde har beräknats enligt en modell för avkastningsvärde där hänsyn tas till driftsnetto och avkastningskrav. Vid beräkningen av driftsnetto har hänsyn tagits till normal beläggning. Avkastningskravet har satts med rimlig försiktighet utifrån lokalt gällande marknadsförutsättningar. Värderingen görs årligen av föreningen. I periodens resultat ingår följande poster avseende förvaltningsfastigheter Årets förändringar: Inköp Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Valutajustering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar: Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Valutajustering Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets försäljning och utrangeringar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernen 2013/ /13 Hyresintäkter Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden

13 Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not 15 Uppskjuten skatt Realisationsvinst försäljning värdepapper Not 12 Not 13 Not 14 Interna räntor Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Realisationsresultat vid avveckling av dotterbolag Utdelning från intressebolag Nedskrivning andelar i dotterbolag Summa Moderföreningen 2013/ /13 Ränteintäkter inom koncernen Räntekostnader inom koncernen Moderföreningen 2013/ /13 Lämnade koncernbidrag Summa Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa Koncernen Moderföreningen Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond - - Skatt på tidigare års taxeringar Effekt p g a ändrad skattesats Skattefordringar avseende underskottsavdrag Effekt av utländska skattesatser - - Skatteeffekt av återbäring och ränta insatskapital Summa Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt Uppskjuten skattekostnad temporära skillnader till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatteintäkt temporära skillnader till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatt i resultaträkningen Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: Uppskjutna skatteskulder Övervärden Obeskattade reserver Övriga poster Summa uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag Övriga poster Summa uppskjutna skattefordringar Not 16 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Skattesats Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 22 % (26,3 %). 13

14 Not 17 Andelar i koncernföretag Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Fusion Biva Finans Förvärv Ana Group AB 50 - Aktieägartillskott Biva AB Nedskrivning andel i Biva AB Nedskrivning andel i Ana Trollhättan AB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Aktiekapital Res efter fin poster Kapital - andel % Antal aktier Redovisat värde OK Detaljhandel AB Stockholm Bil-City i Kristianstad AB Stockholm VRT Bil AB Stockholm Biva AB Stockholm Fastighets AB Norrtull Stockholm Handelsbolaget Kalvsvik 3: Västerås Laxå Logistikpark AB Stockholm Norrtull Väst AB Västerås Norrtull Energi AB Stockholm Laxå Pellets AB Laxå Helsinge Pellets AB Laxå OK Marknadsservice AB Stockholm Bedege AB Stockholm OK-Förlaget AB Stockholm Vi Bilägare AB Stockholm Anfor Kommunikation AB Stockholm Motopress AB Stockholm Mediapress SN AB Stockholm Motopress AS Olso, Norge OK Kustannus OY Helsingfors, Finland Biva Bergslagen AB Stockholm Ana Group AB Trollhättan ANA Trollhättan AB Trollhättan Ana Bil AB Trollhättan ANA Motorcentrum AB Trollhättan Sune Johnssons Bil AB Stenungsund Bensinpumpen BENFA Fastigheter AB Stockholm Summa Not 18 Andelar i intresseföretag Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets justering kapitalandelsfond Årets nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Aktie - kapital Res efter fin poster Kapital - andel % Antal andelar/ aktier Eget kapital Bokfört värde i koncernen OK-Q8 AB Stockholm BraBil Sverige AB Upplands Väsby

15 Not 19 Övriga finansiella anläggningstillgångar Not 20 Varulager Fordringar hos koncernföretag Ingående fordringar Nya fordringar Reglerade fordringar Avgående fordringar Utgående fordringar Fordringar hos intresseföretag Ingående fordringar Utgående fordringar Drivmedel Biltillbehör Butiksvaror Nya bilar Begagnade bilar Pellets Råvaror pellets Övrigt Inkuransreserv Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Återföring nedskrivningar Nedskrivningar Utgående anskaffningsvärden varav Bokfört värde marknadsnoterade andelar Marknadsvärde marknadsnoterade andelar Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsskulder Upplupna ränteintäkter Upplupna bonus- och garantifordringar Övriga poster Summa Andra långfristiga fordringar Ingående fordringar Nya fordringar Reglerade fordringar Utgående fordringar varav Förlagsandel som moderföreningen tecknat i Kooperativa Förbundet Förfall senare än 5 år efter balansdagen Fordringar koncernföretag Fordringar intresseföretag Andra långfristiga värdepapper Andra långfristiga fordringar Summa Vägda genomsnittliga räntesatser % (år) Fordringar hos koncernföretag - - 1,97 3,14 Fordringar hos intresseföretag 2,19 3,26 2,19 3,26 Andra långfristiga fordringar 2,19 4,19 5,00 5,80 Andra långfristiga värdepapper 3,92 2,18 5,53 4,99 Redovisade och verkliga värden Verkliga värden anges på finansiella anläggningstillgångar där det finns en fungerande marknad vilket är liktydigt med marknadsnoterade värdepapper. För övriga finansiella anläggningstillgångar är ett verkligt värde i form av en nuvärdesberäkning baserad på diskonterade kassaflöden ogörlig att genomföra då tillförlitlig information om framtida kassaflöden ej finns tillgänglig. Beträffande övriga finansiella anläggningstillgångar och övriga fordringar anses det redovisade värdet utgöra den bästa approximationen av det verkliga värdet. Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsatt till pensioner Summa Förmånsbestämda pensionsplaner Inom koncernen finns pensionsplaner där anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. Följande pensionsplaner förekommer där inslag av förmånsbestämda planer finns. Kooperationens tilläggspension för tjänstemän (KTP) Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP) Båda planerna är kollektiv avtalspension för tjänstemän som omfattar ersättningar för ålderspension, kompletterande ålderspension, familjepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring varav ålderspensionen är en förmånsbestämd plan. Koncernens företag har följande tryggandeformer för ålderspensionen: avsättning till en egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (ålderspension enligt KTP) avsättning i egen balansräkning enligt FPG/PRI (ålderspension enligt ITP) genom försäkring i Folksam Liv och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (ålderspension såväl enligt KTP som ITP). Av dessa är den sistnämnda en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare där koncernen inte har sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Därför redovisas pensionsplaner tryggade genom försäkring som avgiftsbestämda pensionsplaner. 15

16 Förmånsbestämda pensionsplaner De belopp som redovisas i koncernens balansräkning har beräknats enligt följande: Nuvärdet av fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Nuvärdet av ofonderade förpliktelser Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster ( ) Nettoskuld i balansräkningen Nettobeloppet redovisas i följande poster i koncernens balansräkning: Övriga långfristiga fordringar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Nettoskuld i balansräkningen De belopp som redovisas i koncernens resultaträkning är följande: Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år Räntekostnad Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år - - Aktuariella förluster (+) och vinster ( ) netto som redovisas för året Summa Pensionskostnader Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande: Kostnader för förmånsbestämda planer Kostnader för avgiftsbestämda planer Kostnader för löneskatt på pensionspremier Summa pensionskostnad Den faktiska avkastningen på pensionsplanernas förvaltningstillgångar uppgick till Specifikation av förändring i den nettoskuld som redovisas i koncernens balansräkning Nettoskuld vid årets början enligt fastställd balansräkning Pensionskostnad Utbetalda förmåner Tillskjutna medel från arbetsgivare (avsättningar) Reglering - - Utbetalda medel till arbetsgivare (gottgörelser) Nettoskuld Viktigare aktuariella antagande på balansdagen Diskonteringsränta, % 3,6 3,4 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, % 3,6 3,4 Framtida årliga löneökningar, % 2,7 2,9 Framtida årliga pensionsökningar, % 1,7 1,9 Inflation, % 1,7 1,9 Livslängd FFFS2007:31 FFFS2007:31 Personalomsättning 3% 3% Not 23 Övriga avsättningar Avsättning för garantier Övriga avsättningar Summa Not 24 Övriga långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Byggnadslån Övriga skulder Summa räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Byggnadslån Summa Vägda genomsnittliga räntesatser % (år) Byggnadslån 1,7 1,7 1,7 1,7 Verkliga värden Verkliga värden på koncernens och moderföreningens upplåning i form av en nuvärdesberäkning baserad på diskonterade kassaflöden är ogörlig att genomföra då tillförlitlig information om framtida kassaflöden ej finns tillgänglig. Det redovisade värdet utgör den bästa approximationen av det verkliga värdet. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter Upplupna och förutbetalda hyror Prenumerationsskuld Upplupen premielön Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Övriga poster Summa

17 Not 26 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll Summa Kreditrisk Moderföreningen har en väsentlig del av sina långfristiga räntebärande tillgångar placerade hos Kooperativa Förbundet och intresseföretaget OK-Q8 AB. Kooperativa Förbundet och OK-Q8 AB bedöms ha en hög kreditvärdighet. Dotterföretagen bedöms inte ha väsentlig koncentration av kreditrisker. Likviditetsrisk Moderföreningen hanterar likviditetsrisker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper för att täcka tillfälliga fluktuationer i finansieringsbehov i rörelsen. Utöver likvida medel och säljbara värdepapper finns tillgängliga medel i form av befintlig checkräkningskredit om tkr vilken, per balansdagen, ej är till fullo utnyttjad. Kvarvarande kredit att utnyttja uppgår till tkr. Dessutom har föreningen en ej utnyttjad kreditlina om tkr. Riktlinjen för placeringar är att likvida medel och kortfristiga placeringar skall uppgå till ett lika stort belopp som långfristiga placeringar/fordringar. Not 27 Ansvarsförbindelser Dotterföretagen ingår i koncernkontostruktur varmed likviditetsrisken i allt väsentligt anses vara obetydlig. För att hantera och styra likviditetsrisken görs löpande likviditetsprognoser Försäkringsbolaget Pensionsgaranti Garanterade återköp Borgensåtagande leasingavtal Summa ansvarsförbindelser Kapitaltäckningsgaranti har lämnats till förmån för Norrtull Energi AB, Biva AB, Biva Bergslagen AB, ANA Trollhättan AB, ANA Motorcentrum AB, Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB Not 28 Finansiella risker Moderföreningen med dotterföretag utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad och räntesatser. Styrelsen har i en placeringspolicy fastställt regler för kapitalplaceringar. Verkställande direktören har styrelsens uppdrag att sköta kapitalplaceringar i enlighet med fastställd policy. Övriga frågor av finansiell natur, bland annat upptagande av lån samt köp och försäljning av aktier hanteras av styrelsen. Koncernens enheter ingår i koncernkontostruktur med vilken dotterföretagens verksamhet finansieras. Ränterisker Moderföreningens intäkter och kassaflöde är till stor del beroende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer då moderföreningen innehar väsentliga räntebärande tillgångar och skulder. Moderföreningen har som princip att ha en erforderlig räntemarginal mellan räntebärande tillgångar och skulder. Dotterföretagen skall i princip inte ha egna räntebärande tillgångar och skulder med andra än koncern- och intresseföretag. Not 29 Väsentliga antaganden och uppskattningar (a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och övriga immateriella tillgångar Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av diskonterade kassaflöden. För dessa beräkningar måste ett antal väsentliga antaganden och bedömningar göras. De mest väsentliga uppskattningar som görs är antagande om skälig diskonteringsränta samt om prognostiserade framtida kassaflöden. Beroende på verksamhetsgren har en WACC mellan 8% och 12% använts. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Övriga immateriella tillgångar avser främst övervärden i fastigheter. Detta testas utifrån beläggningsgrad och avkastningskrav. Ingen nedskrivning har skett i år. (b) Aktuariella antaganden Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra ett antal bedömningar och antaganden som påverkar beräkningen av koncernens pensionsförpliktelser. För aktuariella antaganden i detalj, se not 22. (c) Uppskjutna skattefordringar Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar baserat på bedömningen att underkottsavdrag kommer att kunna utnyttjas. I de fall dessa bedömningar i en framtida period ändras kommer de uppskjutna skattefordringar att förändras. 17

18 Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kr. Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt: Återbäring lämnas med 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter drivmedel under hela året. 2,0% lämnas på övriga inköp På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5% ränta I ny räkning balanseras Totalt Produkter som undantages från återbäring: Sedelautomat, bilköp, hotell, resor, Privpack och posttjänster, lotter/spel/biljetter, presentkort, läkemedel, telefonautomater och telefoni tjänster, villaolja, el, pellets (vid hemleverans), OKQ8 Villaförsäkring, köp utanför OKQ8-kedjan och hos samarbetspartner Esso, Neste, OK-DK, Q8-DK och Volvohandeln (Tanka). Stockholm den 8 april 2014 Ines Uusmann Ordförande Lennart Hjalmarson vice ordförande Helene Hellmark Knutsson Sekreterare Gert-Inge Andersson Ledamot Åsa Magnusson Ledamot Jimmy Jansson Ledamot Tom Ramstedt Ledamot Gertrud Nygren Ledamot Håkan Smith Ledamot Johan Andersson Arbetstagarrepresentant Transport Ingrid Berglin Arbetstagarrepresentant Transport Göran Lindblå VD Lars Wennberg Torbjörn Rigemar Per Tronêt Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 18

19 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i OK ekonomisk förening, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo visningen för OK ekonomisk förening för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 28 februari 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat räkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för OK ekonomisk förening för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 9 april 2014 Lars Wennberg Torbjörn Rigemar Per Tronêt Auktoriserad Förtroendevald Förtroendevald revisor revisor revisor 19

20 OK ekonomisk förening Box 23150, Sveavägen Stockholm Telefon

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse OK12 3456 7890 OK ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 09/10 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr 702000-1660, med säte i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer