Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3"

Transkript

1 RAPPORT 1(10) AVN 2014/ Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare Eva Jeppson, handläggare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING... 3 BAKGRUND TILL UPPDRAGET... 3 UPPFÖLJNINGENS SYFTE OCH METOD PLANEN FÖR UPPDRAGET... 3 KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG... 3 AV-NÄMNDENS HANDLINGSPLAN FÖR UPPDRAGET... 4 KORT OM FAS GENOMFÖRANDE... 5 STUDIER UNDER INSATSEN... 6 UNGDOMARNAS UPPLEVELSER... 6 HANDLEDARNAS UPPLEVELSER... 7 ARBETSKONSULENTENS REFLEKTIONER... 7 VART TOG UNGDOMARNA VÄGEN EFTERÅT?... 8 EKONOMIN I PROJEKTET... 9 KOPPLING TILL EKONOMISKT BISTÅND ERFARENHETER SOM HAR FÖRTS ÖVER TILL NUVARANDE UNGA I JOBB... 9 Besöksadress Telefon Telefax E-post mun Tegelängsgatan 19 A kontoret Internet ing

2 RAPPORT 2(10) AVN 2014/ Sammanfattning Under perioden januari 2013 till mars 2014 har arbetsmarknadskontoret genomfört projektet Inga unga i fas 3, finansierat med medel från kommunfullmäktige för insatser mot ungdomsarbetslösheten. Projektet hade syftet att inga ungdomar år folkbokförda i Norrköpings kommun skulle vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas (fas 3) på arbetsförmedlingen i Norrköping. Uppföljningen visar att projektet till stora delar har genomförts enligt ursprunglig plan. Av ursprungligen 42 anvisade ungdomar från arbetsförmedlingen påbörjade 24 ungdomar en anställning, varav 18 fullföljde den ettåriga anställningen på en kommunal arbetsplats. Fyra av ungdomarna bedrev någon form av studier parallellt med anställningen. Direkt efter avslutad anställning har 4 ungdomar (22 procent) fått fortsatt arbete och 2 ungdomar (11 procent) har gått vidare till studier. En synpunkt som har framförts både från deltagande ungdomar och från handledare på arbetsplatser är att man hade önskat mer kontakt med arbetsmarknadskontorets personal under projektets gång. I den nuvarande insatsen Unga i jobb, som är en form av fortsättning av projektet, har man försökt att få till en bättre kontinuitet i kontakterna mellan arbetsmarknadskontoret, ungdomarna och arbetsplatsernas handledare. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Tegelängsgatan 19 A Internet Norrköping

3 RAPPORT 3(10) 1. Inledning Bakgrund till uppdraget Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2012 att avsätta 5 miljoner kr för insatser mot ungdomsarbetslösheten. Den 3 december 2012 fattade kommunstyrelsen beslut om hur dessa 5 miljoner kr skulle fördelas till tre uppdrag med insatser mot ungdomsarbetslösheten enligt förslag från Jobbkommissionen. Kommunstyrelsens tilldelade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AV-nämnden) 4,6 miljoner kr för att genomföra de två uppdragen Inga unga i fas 3 respektive Sommarjobb till fler ungdomar Det tredje uppdraget (Tillväxtskapande insatser med fokus på arbetstillfällen för unga) och resterande kr gick till näringslivskontoret. Uppföljningens syfte och metod Ett syfte med den här uppföljningen är att redovisa hur det tidsbegränsade uppdraget Inga unga i fas 3 genomfördes. Ett annat syfte är att redovisa vilka lärdomar som har dragits av det tidsbegränsade uppdraget inför utformandet av den ordinarie arbetsmarknadsinsatsen Unga i jobb en insats som har samma syfte som Inga unga i fas 3. Underlaget till uppföljningen kommer från flera olika källor. Olika dokument som beskriver uppdraget har granskats. Mycket av informationen om genomförandet kommer från den arbetskonsulent som inledningsvis hade huvudansvaret för uppdraget. Arbetskonsulenten har intervjuat både deltagare och handledare om hur de har upplevt verksamheten/projektet. Det finns även ett avsnitt där arbetskonsulentens egna reflektioner redovisas. Slutligen har det även gjorts en ekonomisk uppföljning av projektet och en uppföljning i registret för ekonomiskt bistånd. 2. Planen för uppdraget Kommunstyrelsens uppdrag I en tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsens beslut i december 2012 beskrevs uppdraget på följande sätt (KS-816/ ). Inga unga i Fas 3 Vem: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Vad: Arbetsgivare stimuleras att anställa unga i Fas 3 under ett år, genom Förstärkt särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Kommunens roll kan vara att agera arbetsgivare och anställa en del ungdomar. Det kan

4 RAPPORT 4(10) också vara att medverka i den organisation som ska stödja såväl företagen som individerna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetsförmedlingen beskriva åtgärden i en handlingsplan. AV-nämndens handlingsplan för uppdraget Uppdraget från kommunstyrelsen ställde krav på att AV-nämnden skulle redovisa en handlingsplan för uppdragets genomförande senast den 31 december Av handlingsplanen för uppdraget Inga unga i fas 3 framgick följande: Syfte Inga ungdomar år folkbokförda i Norrköpings kommun ska vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas (fas 3) på arbetsförmedlingen i Norrköping. Målgrupp Målgruppen är ungdomar år som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas (fas 3) på arbetsförmedlingen i Norrköping. Mål Målet är att ungdomen efter insatsen har ett arbete eller ska påbörja studier. Utförare Uppdraget utförs av arbetsmarknadskontoret (arbetsmarknadsenhetens team Anställning) i samverkan med utbildningskontoret och arbetsförmedlingen. Aktiviteter Deltagaren erbjuds en ettårig anställning med lönesubvention (förstärkt särskilt anställningsstöd) i kombination med kompetensutveckling. Arbetsgivare ska vara kommunala verksamheter. Uppdraget kommer att kräva förstärkning med en arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten. Uppdraget genomförs i samverkan med arbetsförmedlingen som bedömer rätten till lönesubvention. Antal deltagare Målgruppen bestod av 42 personer under vecka 48 enligt arbetsförmedlingens statistik. Tidsplan Januari 2013 till mars 2014 Dokumentation och uppföljning Uppdraget ska administreras i arbetsmarknadskontorets verksamhetssystem. Uppdraget hanteras som en ordinarie, men tillfällig insats som utförs av arbetsmarknadsenheten inom arbetsmarknadskontoret. Uppföljningen kommer att integreras med gällande uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser.

5 RAPPORT 5(10) Kort om fas 3 Den som har varit utan arbete en längre tid och uppfyller vissa villkor kan anvisas till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Villkoren för vem som får anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin regleras i förordning (2007:414). Specifikt för målgruppen unga nämns att den som har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader kan anvisas till programmet, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin. Målgruppen för jobbgarantin för ungdomar är åringar. Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. Fas 1 ska omfatta kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 2 ska omfatta arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Fas 3, som numera heter sysselsättningsfasen, inleds efter 450 dagar i programmet och innebär sysselsättning hos en anordnare. 3. Genomförande inledde arbetet med uppdraget i januari Totalt 42 ungdomar anvisades av arbetsförmedlingen, men det visade sig att nästan hälften egentligen inte hörde till målgruppen för insatsen eftersom de hade arbete, hade förstärkt särskilt anställningsstöd utanför kommunen, var igång i studier eller befann sig under utredning och inte var redo för arbete. Av de ursprungligen 42 anvisade fick 24 ungdomar en anställning. De två arbetskonsulenter som arbetade med uppdraget träffade alla ungdomarna för en intervju där man gick igenom ungdomarnas utbildningar och intressen och vad de skulle vilja arbeta med. Man pratade också om möjligheten att läsa upp enstaka ämnen under anställningsåret och möjligheten att få vägledning via Vägledningscentrum. Efter denna kartläggning av ungdomarna startade arbetet med att hitta arbetsplatser i den kommunala organisationen. Av de 24 ungdomarna som påbörjade anställning i projektet har 18 fullföljt den ettåriga anställningen. I två av fallen beror avbrotten på att ungdomarna har fått arbete utanför kommunen. I ett fall har personen sagt upp sig själv och i de resterande tre fallen har man fått avsluta sina anställningar av olika skäl. Merparten av ungdomarna var i det högre åldersspannet år och det var en något skev könsfördelning med dubbelt så många kvinnor som män.

6 RAPPORT 6(10) Deltagande ungdomar, åldrar och könsfördelning Män Kvinnor totalt år år totalt Som framgår av följande tabell fanns flera av anställningarna inom skola, men även arbetsplatser inom andra typer av verksamheter fanns representerade. Antal ungdomar i olika verksamheter Verksamhet Förskola 3 Skola 4 Äldreomsorg 1 Psykiatrin 1 Spårvagnsverkstaden 2 Kök 2 Vaktmästeri Natur och Bygg 3 Myrorna Antal ungdomar 1 (omplacerad från förskola) 1 (omplacerad från förskola) Summa: 18 Studier under insatsen Några av de 18 ungdomar som fullföljde året i projektet kombinerade anställningen med studier. 1 läste färdigt till undersköterska på distans under anställningen 1 påbörjade utbildning till barnskötare 2 läste engelska för att få behörighet till högskolan Ungdomarnas upplevelser Under avslutningssamtalen som har genomförts med två grupper av ungdomar blir det tydligt att ungdomarna har uppskattat sitt anställningsår. Positiva saker som har framkommit vid samtalen är att ungdomarna har fått rutiner, varit efterfrågade, haft en egen lön, utvecklats och fått erfarenheter och arbetskamrater. De som går tillbaka till arbetsförmedlingen uttrycker en viss ångest inför det, men det är tydligt att dessa ungdomar idag har en bättre drivkraft än för ett år sedan att komma ur arbetslösheten.

7 RAPPORT 7(10) Det framkommer också under samtalen att ungdomarna har saknat en nära kontakt med arbetsmarknadskontoret. De menar att de behövde ha någon som kontinuerligt var på dem om studier och att söka jobb. De har inte den vanan själva och glädjen över att ha ett jobb gjorde att de glömde att planera framåt. I början av anställningen kändes ett år som en väldigt lång tid och de kunde inte förutse att året skulle gå så fort. Vissa av ungdomarna har känt sig övergivna av både arbetsmarknadskontoret och arbetsförmedlingen. Som en av ungdomarna uttryckte det: Nu är vi ute på en plats - nu behöver de inte bekymra sig om oss längre! Ungdomarna efterlyser fler besök på arbetsplatsen av personal från arbetsmarknadsenheten. De uttrycker också att handledarna inte var så välinformerade om vad som gällde runt anställningen. Handledarnas upplevelser Några av arbetsplatserna har haft en mer eller mindre kontinuerlig kontakt med arbetsmarknadsenheten. På andra arbetsplatser har kontakten varit mer sporadisk och i vissa fall (främst skolor) har arbetskonsulenten främst haft kontakt med enhetschef på arbetsplatsen. I dessa fall har arbetskonsulenten i efterhand intervjuat handledarna för att samla in deras erfarenheter. Nedanstående är en samlad bedömning av synpunkter som har kommit fram i kontakten med arbetsplatsernas handledare. Det varierar hur handledarna på arbetsplatserna har upplevt samarbetet med arbetsmarknadskontoret. Några handledare svarar att det har fungerat bra och att de fick en bra information i början av anställningen. Därefter har de endast haft kontakt med personal på arbetsmarknadskontoret vid rutinmässig rapportering av sjukfrånvaro. Men även de som är nöjda med arbetsmarknadskontorets insats hade gärna sett att vi hade kommit på fler besök på enheterna. Andra säger att det har varit svårt att få tag på ansvarig personal på arbetsmarknadskontoret och att man inte har fått tillräcklig återkoppling vid mailkontakt. Vissa tycker att det har varit otydligt vad som gäller i anställningen när det uppstått svårigheter. En handledare menar att man har missat en förlängning av en anställning (med särskilt anställningsstöd) på grund av utebliven återkoppling från arbetsmarknadskontoret. Samtliga intervjuade hade velat träffa arbetsmarknadskontorets personal oftare. Arbetskonsulentens reflektioner När projektet inleddes fick en arbetskonsulent huvudansvaret för genomförandet. Efter fyra månader fick en annan medarbetare ta över huvudansvaret och efter ytterligare en tid byttes även den personen ut. Sammantaget har det varit många kockar inblandade i projektet från arbetsmarknadskontorets sida vilket har försvårat genomförandet.

8 RAPPORT 8(10) Den arbetskonsulent som hade ansvaret för projektets operativa genomförande under den inledande fasen menar att det är viktigt att det är en och samma person som följer ungdomarna under året. Det måste finnas en kontinuitet i kontakten mellan arbetskonsulenten och ungdomarna. Både ungdomarna och handledarna är i behov av besök och uppföljningar om hur det går. Många av ungdomarna har inga förebilder och vet inte hur de ska gå tillväga i kontakt med exempelvis myndigheter. De behöver en vägledning för att sedan kunna ta kontakten själva. De behöver även en ständig påminnelse om hur det går med att söka utbildning eller jobb. En enkel och bra metod är att använda sig av sms eller mailkontakt. Framförallt sms, som ungdomarna använder sig flitigt av och garanterat svarar på. Det är ett bra och enkelt sätt att få dem att känna att vi är tillgängliga, och att vi kommer ihåg dem mellan arbetsplatsbesök och gruppträffar. Vart tog ungdomarna vägen efteråt? När de 18 ungdomarna avslutade sina ettåriga anställningar var utfallet följande: Utfall Antal personer Andel personer till arbete 4 22% till studier 2 11% arbetssökande 8 44% annat 4 22% Summa: % Den mer detaljerade bilden av hur de 18 ungdomarna fördelar sig visar att: 4 fick förlängd anställning (med särskilt anställningsstöd) 3 inom förskola/skola och 1 på spårvagnsverkstaden. 2 påbörjar/ska påbörja utbildning, inriktning förskola 1 läste färdigt till undersköterska på distans under anställningen. Söker arbete och har vikarierat i kommunen efter anställningen. 1 önskar praktik inom bageri (är utbildad kock och bagare) 1 söker aktivt arbete utan att ha skrivit in sig på arbetsförmedlingen. (Har sparat pengar under anställningen så att det räcker till uppehälle under 3 månader för att slippa gå till arbetsförmedlingen och istället följa en egen plan framåt.) 5 gick tillbaka till arbetsförmedlingen.

9 RAPPORT 9(10) 1 är föräldraledig och planerar att därefter söka till högskolans förskollärarutbildning 1 är på väg att flytta till Stockholm 2 är i behov av fortsatt utredning, varav 1 sjukskriven Ekonomin i projektet s nettokostnad för projektet blev cirka 1,27 miljoner kronor. I detta ingår: lönekostnader för anställningarna, netto efter statsbidrag lönekostnad för arbetsmarknadskontorets personal i projektet För att finansiera projektet fick arbetsmarknadskontoret cirka 1,65 miljoner kronor av de medel (totalt 5 miljoner kronor) som kommunfullmäktige avsatte under 2012 för insatser mot ungdomsarbetslösheten. Koppling till ekonomiskt bistånd Av de 18 ungdomarna som fullföljde insatsen hade 9 fått ekonomiskt bistånd innan insatsen. Merparten av dessa 9 hade fått bistånd under hela En uppföljning visar att 2 av ungdomarna som har deltagit i insatsen har sökt bistånd april Erfarenheter som har förts över till nuvarande Unga i jobb Uppdraget Inga unga i fas 3, som har beskrivits utförligt i tidigare avsnitt i den här rapporten, var ett tidsbegränsat uppdrag som avslutades i mars Sedan början av 2014 har det huvudsakliga arbetssättet i Inga unga i fas 3 omvandlats till en av arbetsmarknadsenhetens ordinarie insatser. Insatsen heter numera Unga i jobb och målgruppen är åringar (tidigare var det år). Insatsen är även en av de detaljerade överenskommelser som har tecknats mellan arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun. Följande har ändrats i arbetssättet för att den nuvarande insatsen Unga i jobb ska fungera bättre än det tidigare projektet. Kontakten med arbetsförmedlingen har förbättrats. Det är viktigt för att på ett bättre sätt sålla fram rätt målgrupp redan hos arbetsförmedlingen, vilket inte fungerade så bra i projektet. Det framgår av uppföljningen av projektet att av ursprungligen 42 anvisade ungdomar från arbetsförmedlingen påbörjade endast 24 en anställning.

10 RAPPORT 10(10) Numera inleds insatsen med en månads praktik för att testa om det finns förutsättningar att inleda en anställning. Syftet är att minska risken att man anställer en person som inte är mogen för det. I den nuvarande insatsen försöker man att få till en bättre kontinuitet i kontakterna mellan arbetsmarknadskontoret, ungdomarna och arbetsplatsernas handledare. I uppföljningen av projektet har det framgått att såväl ungdomarna som arbetsplatsernas handledare har efterlyst mer kontakter med arbetsmarknadskontorets personal. I projektet hade arbetskonsulenten i vissa fall främst på skolor kontakt med arbetsplatsens enhetschef istället för med handledaren. Det blev ingen bra och levande dialog på det sättet och numera ser man till att upprätta kontakt direkt med arbetsplatsens handledare så fort en anställning har inletts.

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Slutrapport för projektet Servicetrainee

Slutrapport för projektet Servicetrainee RAPPORT 1(5) 2014-06-02 AVN 2014/0170-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Slutrapport för projektet Servicetrainee Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Halvårsuppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Halvårsuppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 Halvårsuppföljning 2013-09-02 Halvårsuppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 AVN 2013/0154 Esa Manninen, programansvarig, 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadsenhetens

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Slutrapport om arbetsmarknadsinsatsen Efter plugget 2013

Slutrapport om arbetsmarknadsinsatsen Efter plugget 2013 RAPPORT 1(5) 2014-01-23 AVN 2014/0014-1 751 Elin Lundin, arbetskonsulent Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Slutrapport om arbetsmarknadsinsatsen Efter plugget 2013 Sammanfattning Syftet med insatsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Erfarenheter från pilotprojektet Sjölyftet i Norrköping

Erfarenheter från pilotprojektet Sjölyftet i Norrköping RAPPORT 1(6) Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Erfarenheter från pilotprojektet Sjölyftet i Norrköping Inledning Projektet Sjölyftet syftar till att med hjälp av deltagare

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-05-02 237 Status: reviderad ks 2018-11-13 415 Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter

Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Personalnämnden Maria Ingvarsson Handläggare 040-625 72 13 Maria.Ingvarsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-21 Dnr 1602350 1 (5) Personalnämnden Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Ordförandens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län juli 2014 7 674 (6,9 %) 3 325 kvinnor (6,3 %) 4 349 män (7,4 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten

Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten Bakgrund I maj 2018 hade Hässleholms kommun 135 personer anställda på BEA-avtalet. Anställande chefer på kommunens arbetsställen

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 arbetslöshet 2a. Månadsrapport 2012-04-27 Tidsperiod: mars 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-04-27 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2013 9 042 (8,0 %) 4 183 kvinnor (7,8 %) 4 859 män (8,1 %)

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen

Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen Barn o utbildningsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Klintberg, Åsa 021-391610 asa.klintberg@vasteras.se Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-06-04 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-02 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2011 Veckostatistik vecka 14, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-2 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 2015-04-08 ARBETSMARKNADSKONTORET

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:38 Diarienr: 2000/0923 Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Tillväxt & Regional utveckling Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 2000:38 Diarienr: 2000/0923 Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Tillväxt & Regional utveckling Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 2000:38 Diarienr: 2000/0923 Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Tillväxt & Regional utveckling Datum: 2000-03-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvariga för arbetsmarknadsfrågor Ansvariga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Lärandeberedningen

Lärandeberedningen Minnesanteckningar 1 (3) Datum: 2017-06-01 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Lärandeberedningen Kl 13-15 i Bleken Jan-Anders Thornell (C), Rune Larsson (M), Monica Brodén (MP), Maria Malmberg, koordinator

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj (7,1%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj (7,1%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj 2013 12 170 (7,1%) 5 660 kvinnor (7,0%) 6 610 män (7,2%) 3 160 unga 18-24 år (14,0%)

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (14) Plats och tid Söderåsens Golfklubb, onsdagen den 24 maj 2017 kl 09:00-12.00 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Ersättare Bert Roos (S) Nils Nilsson

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna inom

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Översikt a) Allmänt om den svenska ungdomsarbetslösheten - Är den verkligen hög? Är den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik

Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik Definition i Arbetsförmedlingens kod/sökandekategori inom parantes. Förklaring till kod för sökandekategori och avaktualiseringsorsak finns längst

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Sedan våren/sommaren 2015 har Svalövs kommun påbörjat ett samarbete med Landskrona stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer