LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual"

Transkript

1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI Pirkkala, Finland Tel: Fax: Internet: LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM Copyright 2012 Labkotec Oy 1/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT Upphovsrätt Målgrupp Symboler Säkerhetsanvisningar Omgivningsförhållanden INTRODUKTION INSTALLATION Sonder i samma område och zon Sonder i olika områden och zoner DRIFT OCH INSTÄLLNINGAR Särskilda observationer för ibruktagning av enheten Drift Testfunktion ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA Välja sonder som används Adressökning för sonder och välja sondkortplats Återställa standardinställningarna för adress Ställa in läget Ställa in fördröjningen Ställa in reläets drift Bekräfta underhållslarmet och återställa räknaren Börja använda GSM-modemet REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER Felsökning Byta ut den felaktiga sonden BILAGOR Bilaga 1 Tekniska specifikationer Bilaga 2 Typmarkering på namnplåt Bilaga 3 Gränssnittsvärden Copyright 2012 Labkotec Oy 2/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

3 1 ALLMÄNT 1.1 Upphovsrätt Upphovsrätt 2010 Labkotec Oy. Alla rättigheter reserverade. Hel eller delvis kopiering, distribuering eller lagring av detta dokument är förbjuden utan skriftlig auktorisation från Labkotec. Labkotec utvecklar sina produkter kontinuerligt och reserverar sig därför rätten att utföra ändringar och förbättringar på samtliga produkter som nämns i detta dokument utan föregående meddelande. Labkotec ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive förlust av information eller inkomster. Innehållet i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Inga direkta eller indirekta garantier ges för dess riktighet, tillförlitlighet eller innehållet. Ingen specifik garanti ges heller för dess säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte, såvida inte annat anges i lagen. Labkotec reserverar sig rätten att ändra detta dokument eller sluta distribuera det utan föregående meddelande. LabkoNet är ett registrerat varumärke tillhörande Labkotec Oy. 1.2 Målgrupp LevelSET S riktar sig till installationspersonalen och användaren. 1.3 Symboler Symbol Förklaring Varning/anteckning Bör iakttas noggrant, särskilt vid installation i potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Enheten skyddas av antingen dubbel eller förstärkt isolering. Copyright 2012 Labkotec Oy 3/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

4 1.4 Säkerhetsanvisningar Mätningscentret LevelSET S får inte installeras i explosionsfarliga omgivningar, men en ansluten sond får installeras i explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 eller 2. Vid installationer i potentiellt explosionsfarliga omgivningar måste nationella bestämmelser och de tillämpliga standarderna IEC/EN Egensäkra elektriska system i och/eller IEC/EN Explosionsfarliga omgivningar - Elektriska installationer följas. I situationer där statisk elektricitet kan utgöra risker i mätningsmiljön, måste potentialutjämningen uppmärksammas i enlighet med bestämmelserna gällande potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Potentialutjämning utförs genom att ansluta alla ledande delar till samma potential i exempelvis i en kopplingsdosa. Potentialutjämningssystemet måste vara jordat. Enheten har inte någon egen strömbrytare och därför bör matningsspänningens ledningar nära enheten utrustas med en frånkopplare (250 VAC/1 A) som kopplar från båda ledningarna (L1, N). Detta för att underlätta utförandet av underhålls- och reparationsåtgärder. Strömbrytaren bör markeras som den frånkopplande kopplingen för enheten. Vid utförande av underhåll, inspektioner eller reparationer i potentiellt explosionsfarliga omgivningar bör standarderna IEC/EN och IEC/EN , gällande inspektion underhåll av explosionsfarliga enheter, uppmärksammas. Se bilagorna 1 och 3 Gränssnittsvärden. 1.5 Omgivningsförhållanden LevelSET S och LevelSET S GSM Mått 175 mm x 125 mm x 75 mm (b x h x d) Kapsling Drifttemperatur Matningsspänning Strömförbrukning Sonder Datakommunikation (endast med LevelSET S GSM) IP 65, material: polykarbonat -30º C +50º C 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Säkring 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Enheten är inte utrustad med någon strömbrytare 4,5 VA Digitala Labkotec SET-sonder GSM-textmeddelanden (SMS) Inbyggt GSM-modem 850/900/1 800/1 900 MHz LevelSET S lämpar sig för användning som strömkälla för sonder som är placerad i potentiellt explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 Copyright 2012 Labkotec Oy 4/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

5 och 2. Enhetens ingångar är naturligt egensäkra strukturer. LevelSET S måste installeras i ett säkert område. 2 INTRODUKTION LevelSET S är ett mångsidigt mätnings- och kontrollcenter för övervakning av vätskenivåer. De vanligaste applikationerna är: larm för olje- och sandseparatorer larm om hög och låg nivå i tankar larm för kondensvatten nivåkontroll Beroende på ordningen har enheten antingen en eller två galvaniskt isolerade digitala mätningskanaler, till vilka upp till tre digitala SETsonder från Labkotec Oy kan anslutas. Vad gäller driften är mätningskanalerna och kanalens skruvplintar likvärdiga varför sonderna kan anslutas till enhetens kontakter på vilket sätt installationen än kräver. Kanal 1 har tre skruvplintar för att underlätta separat sondkablering. Endast en sond kan anslutas till kanal 2. LevelSET S finns även tillgängligt som ett inbyggt GSM-modem. Enheten skickar larmen antingen direkt till användarens GSM-telefon eller till LabkoNet -servern för lagring och delnng med andra lämpliga parter. Användarinställningarna i GSM-versionen kan ändras med hjälp av användarens egen mobiltelefon (se separata anvisningar för idrifttagning och användning av LevelSET S GSM-funktioner). Enhetens indikatorlampor, knappar och gränssnitt illustreras på bild 1. Bild 1. Funktioner för LevelSET S nivåströmbrytare LevelSET S lämpar sig för användning som strömkälla för sonder som är placerad i potentiellt explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 och 2. Enhetens ingångar är naturligt egensäkra strukturer. LevelSET S måste installeras i ett säkert område. Copyright 2012 Labkotec Oy 5/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

6 Enheten är utrustad med två mätningskanaler, vilket möjliggör mätning från olika zoner då kanalerna är galvaniskt isolerade från varandra. Sonder som är anslutna till en enhet med en enda kanal måste finnas i samma område. Bild 2. Applikationsexempel: Larm för olje- och sandseparatorer Copyright 2012 Labkotec Oy 6/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

7 3 INSTALLATION OBS! Före installationen måste du läsa säkerhetsanvisningarna i kapitel 1.4! Bild3. LevelSET S-installation och -gränssnitt med separat kablering 1. Montera LevelSET S-enheten på väggen med hjälp av de medföljande skruvarna. Monteringshålen finns på den nedre delen av kapslingen, under höljets monteringshål. OBS! Kontakterna för de externa gränssnitten separeras med avdelarväggar. Avdelarväggarna får inte tas bort. Skyddsplåten som skyddar kontakterna måste återinstalleras efter att kablarna har anslutits. Copyright 2012 Labkotec Oy 7/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

8 2. Du kan ansluta sonderna direkt till mätningskanalerna med deras egna kablar (såsom illustreras på bild 3) eller genom att ansluta sondkablarna till samma kanal med en kopplingsdosa (se kapitlen 3.1 och 3.2). OBS! Vid installationen ska du anteckna de femsiffriga adresserna som anges i kodfälten på sondernas namnplåtar. Dessa adresser krävs då en sond måste återanslutas till det aktuella systemet eller något annat mätningscenter. Om sondkablarna måste förlängas eller om målet kräver potentialutjämning, kan detta göras med hjälp av en kopplingsdosa. En skyddad, partvinnad kabel kan användas som kontaktkabel mellan LevelSET S-nivåströmbrytaren och kopplingsdosan. Exempelvis möjliggör kopplingsdosorna LJB2, LJB3, LJB-D och LJB-DE förlängning av kablar i potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Du kan även förkorta sondkabeln. LevelSET S-sondingångarna är digitala kanaler som är galvaniskt isolerade från varandra. Detta möjliggör anslutning av sonder från olika potentiellt explosionsfarliga omgivningar och zoner till enheten. Identifiering av de digitala sonderna och val av sondkortplatsen på LevelSET S-användargränssnitt beskrivs i kapitel 5. OBS! Vid installationen ska du kontrollera att sondkabelns elektriska värden och sonden inte överskrider angivna gränssnittsvärden. Gränssnittsvärdena beskrivs i Bilaga 3. OBS! Förslut kopplingsdosan väl! 3. Täpp till hålen för oanvända bussningar om de förväntas utsättas för damm eller ångor. 4. Spänn kapslingshöljet så att kanterna försluter den nedre delen av kapslingen. Detta säkerställer korrekt drift av knappar och skyddar kapslingen. Copyright 2012 Labkotec Oy 8/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

9 3.1 Sonder i samma område och zon Exempelbild 4 illustrerar att kabelmantlarna och de extra ledningarna är anslutna till samma punkt i kopplingsdosan. Den här punkten är ansluten till potentialutjämningen via den jordande skruven på sidan av kopplingsdosan LJB2, LJB3 eller LJB-DE (exemplet till höger på bild 4). Även andra ledande delar som kan anslutas till potentialutjämningen kan anslutas till den jordande skruven. Bild 4. Kablering med kopplingsdosorna LJB-D och LJB-DE För att förlänga en enda kabel är det även möjligt att använda kabelförlängningen SK Om potentialutjämningssystemet inte används ska kabelmanteln vara ansluten till kontakten (G) på elnätsenheten. I det här fallet sker inte potentialutjämningen i kopplingsdosan och kopplingsdosan måste isoleras elektriskt från vätskan som mäts och andra ledande delar. I det här fallet rekommenderas du att använda Labkotec LJB-D-dosan i plast (exemplet till vänster på bild 4). I det senare fallet (utan potentialutjämningssystem) är det av yttersta vikt att säkerställa att statisk elektricitet inte orsakar någon fara. Vid installationen ska du säkerställa att enheten och kableringen inte är belägna nära starkström eller andra installationer, och att de inte utsätts för starka strömflöden, mekanisk friktion eller annan påverkan. Under underhållsåtgärder (exempelvis vid underhåll av separatorsystem för olja/drivmedel) ska du inte lyfta ut sonden ur tanken eller återinstallera den förrän det finns vatten i tanken. Statisk elektricitet kan uppstå! Copyright 2012 Labkotec Oy 9/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

10 Kopplingsdosorna LJB2 och LJB3 innehåller delar av lättmetall. Vid installation i potentiellt explosionsfarliga omgivningar måste kopplingsdosans placering väljas så att dosan inte utsätts för skador, påverkas av metallobjekt, friktion eller någonting annat som kan orsaka gnistbildning. Potentialutjämningsledningen måste vara en 2,5 mm 2 mekaniskt skyddad eller en 4 mm 2 mekaniskt oskyddad ledning. OBS! Vid installationen ska du kontrollera att sondkabelns elektriska värden och sonden inte överskrider angivna gränssnittsvärden. Gränssnittsvärdena beskrivs i Bilaga Sonder i olika områden och zoner OBS! Förslut kopplingsdosan väl! Se även de sondspecifika kableringsinstruktionerna som anges i driftoch installationsanvisningarna för Labkotec SET-sonder. I exemplen som illustreras på bilderna 5A och 5B är sonderna placerade i olika områden och zoner. Därför måste sonderna anslutas till separata kanaler i mätningscentret LevelSET S. Potentialutjämningssystemen i olika områden kan också vara separata. Bild 5A. Kablering med kopplingsdosa när sonderna är placerade i olika områden och zoner Bild 5B. Kablering med kopplingsdosa när någon potentialutjämning inte finns tillgänglig Copyright 2012 Labkotec Oy 10/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

11 4 DRIFT OCH INSTÄLLNINGAR Mätningscentret LevelSET S ställs in på fabriken för att som standard fungera som ett oljeseparatorlarm, såsom beskrivs nedan. OBS! Sond 1 hänvisar till sonden som kontrollerar de översta sondspecifika indikatorlamporna. Sond 2 kontrollerar de mellanliggande indikatorlamporna och sond 3 kontrollerar de nedre indikatorlamporna (se bild 1). Antalet mätningskanaler eller kanalens skruvplint påverkar inte sondnumreringen på enheten. Se kapitel 5.2, Adressökning för sonder och välja sondkortplats. Kanal 1 - Sond 1 (*) Kanal 1 - Sond 2 Kanal 1 - Sond 3 Reläerna 1, 2 och 3 Ett larm utlöses när slamnivån når sonden (slamlarm). Ett larm utlöses när vätskenivån når sonden (bakvattenlarm). ett larm utlöses när vattennivån lämnar sonderna (oljelarm). Reläerna frisläpps under larm- och felsituationer för de motsvarande sonderna (den så kallade felsäkra funktionen). Driftsfördröjningen ställs in på 30 sekunder. (*) I en enhet med två kanaler ställs sond 1 som standard in på kanal 2. Se en mer detaljerad beskrivning i kapitel 4.2 Drift. 4.1 Särskilda observationer för ibruktagning av enheten Efter installationen är det inte nödvändigt att ändra några enhetsinställningar om enheten används som ett oljeseparatorlarm, såsom beskrivs ovan. Enhetsinställningarna måste ändras om utrustningen inte har beställts och levererats som ett fullständigt system, eller om en eller flera sonder måste bytas ut vid underhåll och reparationer. Ändringar av inställningarna beskrivs i kapitel 5. OBS! Vid installationen ska du anteckna de femsiffriga adresserna som anges i kodfälten på sondernas namnplåtar. Dessa adresser krävs då en sond måste återanslutas till det aktuella systemet eller något annat mätningscenter. Instruktionerna för användning av GSM-funktioner beskrivs i en separat instruktionsmanual. Copyright 2012 Labkotec Oy 11/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

12 4.2 Drift Normal situation Larm om hög nivå Oljelarm Slamlarm Larm av Fellarm Bekräfta larmet Underhållslarm Det här kapitlet beskriver funktionerna för den fabriksinställda LevelSET S nivåströmbrytaren i olika situationer. Om sonden inte fungerar som beskrivs ska du kontrollera enhetsinställningarna (kapitel 5) eller kontakta en representant för tillverkaren. Vätskan som mäts understiger sonden HÖG NIVÅ, sonden OLJA är i vattnet och sonden SLAM är i vattnet. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Andra indikatorlampor lyser inte. Reläerna 1, 2 och 3 har dragits fram. Vätskenivån har nått sonden HÖG NIVÅ. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden HÖG NIVÅ tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 2 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 1 och 3 förblir framåtdragna. Sonden OLJA är fullständigt nedsänkt i oljan. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden OLJA tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 3 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 1 och 2 förblir framåtdragna. Slambädden har nått sonden SLAM. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden SLAM tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 1 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 2 och 3 förblir framåtdragna. Efter att larmen har rensats slocknar indikatorlampan LARM, summern tystnar och reläerna dras efter en fördröjning om 30 sekunder. Ett fel har uppstått i sonden eller sondkableringen. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM/FEL för den felaktiga sondkretsen börjar blinka efter en fast fördröjning om 5 sekunder. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 5 sekunder. Sondens motsvarande relä frigörs efter en fördröjning om 5 sekunder. Larmet bekräftas genom att knappen ÅTERSTÄLL trycks ned. Summern tystnar. Reläerna ändrar inte statur förrän larmet eller felsituationen har åtgärdats. Enheten meddelar behovet av systemunderhåll automatisk i intervaller om cirka sex månader. Detta indikeras av indikatorlampan UNDERHÅLL. Syftet med underhållsmeddelandet är att påminna användaren om att sonderna måste rengöras och driften av dem kontrolleras regelbundet. Copyright 2012 Labkotec Oy 12/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

13 Återställning av räknaren för underhållslarmet Testfunktion Räknaren för underhållslarmet kan återställas efter utfört underhåll genom att knappen ÅTERSTÄLL trycks ned i 10 sekunder. Räknaren har återställts när indikatorlampan UNDERHÅLL blinkar i två sekunder. Indikatorlampan för underhållsmeddelande tänds igen efter sex månader. Testfunktionen skapar ett artificiellt larm som används för att säkerställa korrekt drift av LevelSET S nivåströmbrytaren och alla andra möjliga enheter eller system, som kontrolleras av dess reläer i riktiga larmsituationer. OBS! Innan du trycker på knappen TEST ska du säkerställa att relädriften inte orsakar farliga situationer via kontrollerade system! Testfunktionen i en normal situation När knappen TEST trycks ned: Indikatorlampan LARM tänds omedelbart. Summern ljuder omedelbart. Reläerna frisläpps inte förrän knappen trycks ned kontinuerligt i två sekunder. När knappen TEST släpps: Indikatorlampan LARM tänds och summern tystnar omedelbart. Reläerna dras omedelbart. Testfunktionen när larmet redan är på När knappen TEST trycks ned: Indikatorlampan LARM tänds omedelbart. Indikatorlampan LARM för den larmande sonden är fortfarande på och reläerna är fortsatt frisläppta. Andra LARM-indikatorlampor tänds och reläerna frisläpps efter två sekunder. Summern ljuder fortfarande. Den tidigare bekräftade summern ljuder på nytt. När knappen TEST släpps: Enheten återgår till läget den befann sig i före testet. Testfunktionen när fellarmet är på När knappen TEST trycks ned: Vad gäller den felaktiga sonden reagerar enheten inte på testet på något som helst sätt. Vad gäller fungerande sonder sker driften såsom beskrivs ovan. Om LevelSET S inkluderar ett GSM-modem skickar den ett textmeddelande till användaren om testknappen trycks ned under strax över fem sekunder. Samtliga AKTIV- och LARM-indikatorlampor blinkar för att indikera ett testlarm. Copyright 2012 Labkotec Oy 13/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

14 5 ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA Procedurerna för ibruktagning som beskrivs i det här kapitlet är nödvändiga om du vill ändra sondbeställningen i standardleveransen, eller använda andra sonder. Den fabriksinställda sondkombination och dess order är: Sondkortplats Sond 1 Slamsond SET/S2 (SLAM) 2 Högnivåsond SET/V (HÖG NIVÅ) 3 Oljesond SET/DM3D eller SET/DM3DL (OLJA) Endast personer som är bekanta med explosionsfarliga enheter och som har lämplig relaterad utbildning får utföra följande procedurer. OBS! Du rekommenderas att ha enheten spänningslös när du ändrar enhetsinställningar, eller så ska du utföra ändringarna innan du installerar sonderna i ett område som är en potentiellt explosionsfarlig omgivning. Bild 6. Ändra inställningarna för LevelSET S Inställningarna görs med hjälp av det övre kretskortets (bild 6) knappar S3, S5 och S6, och DIL-strömbrytarens plintar S4 och S7. På bild 6 visas strömbrytarna i enlighet med icke-gsm-versionen med två kanaler (enhetstyp A2M. Se bilaga 2). Copyright 2012 Labkotec Oy 14/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

15 5.1 Välja sonder som används Då det är möjligt att ansluta 1-3 sonder till LevelSET S-enheten måste enheten indikera vilka sondkortplatser som används. 1. Välj sonden som används genom att ställa in DILströmbrytaren i läget PÅ (vänster): Sond 1: S4/3 (den tredje strömbrytaren nedifrån) Sond 2: S4/2 (den andra strömbrytaren nedifrån) Sond 3: S4/1 (den nedersta strömbrytaren) Sonden ifråga används när strömbrytaren är i läget PÅ (vänster). Det spelar ingen roll vilken kanal sonden är ansluten till. 5.2 Adressökning för sonder och välja sondkortplats OBS! Den digital kommunicerande SET-seriens sond som är ansluten till LevelSET S-centralenheten har en femsiffrig sondadress i fältet Kod på dess namnplåt. Anteckna adressen som anges i fältet Kod! Där finns en etikett på insidan av centraldelens lock, var man kan skriva sondens adress. T. ex. 1. Ställ in S4/6 DIL-strömbrytaren i läget PÅ (vänster). 2. Tryck på knappen S3. Under den här funktionen blinkar indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL för samtliga sondkortplatser som används. Sökningen tar cirka sekunder. När alla sonder har svarat slocknar samtliga indikatorlampor, förutom lamporna som används för den först använda sondkortplatsen. Med detta föreslår enheten att sonden med den minsta adressen bör ställas in där. 3. Acceptera sondkortplatsen som föreslås av enheten med hjälp av knappen TEST (S6) eller välj en annan sondkortplats. a. Om du vill använda en annan sondkortplats för sonden på skärmen ska du flytta den stegvis till den önskade positionen med knappen ÅTERSTÄLL (S5). Indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL indikerar den aktuella sondkortplatsen. Copyright 2012 Labkotec Oy 15/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

16 b. När du kommer till den önskade sondkortplatsen väljer du den genom att trycka på knappen TEST (S6). Därefter föreslår enheten en sondkortplats med den näststörsta adressen och så vidare. Utför valet såsom beskrivs ovan. OBS! Om en sond inte svarar alls tänds samtliga LARM-indikatorlampor. En misslyckad sökning kan ha orsakats av anslutning av olika antal sonder i användning än vad som valts med DIL-strömbrytarna S4/1, S4/2 och S4/3, eller så kan ett problem ha uppstått i sondkableringen. Kontrollera kableringen och sondvalet och starta om funktionen Återställa standardinställningarna för adress Starta sondadressökningen normalt genom att trycka på knappen S3. När indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL börjar blinka ska du inom fem sekunder trycka på knappen ÅTERSTÄLL (S5). Då återställs standardinställningarna och LevelSET S fungerar med den grundläggande sondkombinationen, som beskrivs i tabellen i början på kapitel Ställa in läget 1. Ställ in sondläget genom att placera DIL-strömbrytaren S7/1, S7/2 och/eller S7/3 i läget AV eller PÅ. läget AV (höger): larmets indikatorlampa tänds, summern ljuder och reläet frisläpps när nivån på den mätta vätskan understiger sondens värde för låg nivå (funktionen låg nivå). Den här inställningen används även när larm behövs för oljelager på vattenytan (funktionen oljeseparering). läget PÅ (vänster): larmets indikatorlampa tänds, summern ljuder och reläet frisläpps när nivån på den mätta vätskan överstiger sondens gränsvärde (exempelvis funktionen hög nivå och slamlarm). 5.4 Ställa in fördröjningen 1. specificera enhetsfördröjningen för larmsituationer genom att ställa in S7/4 DIL-strömbrytaren på läget AV eller PÅ. Fördröjningen fungerar åt båda hållen (frisläpp/drag). läget AV (höger): om vätskenivån kontinuerligt har varit på samma sida om gränsvärdet under hela fördröjningsperioden reagerar reläerna och summern ljuder i cirka fem sekunder efter att gränsvärdet har överskridits. Copyright 2012 Labkotec Oy 16/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

17 läget PÅ (vänster): larmfördröjningen är 30 sekunder. När slamsonden SET/S2 är ansluten till LevelSET S rekommenderas du att använda en fördröjning om 30 sekunder. I andra fall räcker det vanligtvis med en fördröjning om fem sekunder. OBS! Larmets indikatorlampor följer sondmeddelandet och gränsvärdet utan fördröjning. 5.5 Ställa in reläets drift 1. Välj relädriften för larmsituationer genom att ställa in S7/5 DIL-strömbrytaren på läget AV eller PÅ. läget AV (höger): reläerna reagerar sondspecifikt och frisläpper i både larm- och felsituationer. läget PÅ (vänster): reläerna delas av samtliga sonder. I det här fallet är sond 1 ett delat larmrelä, relä 2 är ett bekräftat larmrelä och relä 2 är ett delat fellarmsrelä. 5.6 Bekräfta underhållslarmet och återställa räknaren Särskilt oljeseparatorsonder bör rengöras och deras funktion bör kontrolleras regelbundet. LevelSET S påminner användaren var sjätte månad om behovet av underhåll (indikatorlampan UNDERHÅLL). Underhållslarmet används när DIL-strömbrytaren S7/6 är i läget PÅ (vänster). 1. Bekräfta larmet genom att trycka ned knappen ÅTERSTÄLL. 2. Återställ underhållslarmets räknare genom att trycka på knappen ÅTERSTÄLL under 10 sekunder. Indikatorlampan UNDERHÅLL blinkar i två sekunder efter att räknaren har återställts. 5.7 Börja använda GSM-modemet 1. Välj ett GSM-modem att använda genom att ställa in DILströmbrytaren S4/4 på läget PÅ. OBS! Ställ inte in strömbrytaren på läget PÅ om enheten inte är utrustad med ett GSMmodem. En enhet utrustad med ett modem kan identifieras av GSM-lampan på höljet och med hjälp av namnplåten. Copyright 2012 Labkotec Oy 17/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

18 6 REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 6.1 Felsökning Huvudsäkringen (markerad 160 mat) kan ersättas med en annan EN /3-kompatibel 5 x 20 mm/160 mat glasrörssäkring. OBS! Andra enhetsrelaterade reparationer får endast utföras av personer med Exienhetsutbildning och endast med Labkotec OY:s uttryckliga tillstånd. Om problem uppstår ska du kontakta underhållsavdelningen på Labkotec Problem: Förklaring: Åtgärder: Problem: Förklaring: Åtgärder: INDIKATORLAMPAN FÖR MATNINGSSPÄNNINGEN LYSER INTE Spänningen till enheten är för låg eller så har en säkring gått. 1. Kontrollera om spänningen har stoppats med en frånkopplande koppling. 2. Kontrollera säkringen. 3. Mät spänningen från kontakterna N och L1. Spänningen bör vara 230 VAC ± 10 %. INDIKATORLAMPORNA FÖR LARM/FEL BLINKAR Ett problem med sondkommunikationen. Kabeln har kortslutits, klippts av eller kopplats från kontakten. Sonden kan även vara skadad. 1. Kontrollera att sonden är korrekt ansluten till centralenheten. Se sondmanualen för sondspecifika anslutningsanvisningar. 2. Mät spänningen separat från den aktuella sondens kontakter. Spänningen bör vara 10,1-10,3 V. 3. Om spänningen är korrekt ska du mäta spänningen från sondkretsen, en kretskanal och en skruvplint åt gången. Åtgärder: 3.1 Koppla från sondens [+]-ledning från sondkontakten. 3.2 Mät kortslutningsströmmen mellan sondkontaktens [+]- och [-]- kontakter. 3.3 Anslut en ma-mätare till sondkretsen, såsom illustreras på bild 7. Jämför värdena med de standardvärden som anges i Tabell Efter mätningarna ska du återansluta den frånkopplade ledningen till kontakten. Om problem uppstår ska du kontakta underhållsavdelningen på Labkotec Oy. OBS! Om sonden finns i en potentiellt explosionsfarlig omgivning måste även mätningsenheten vara Exi-klassificerad! Copyright 2012 Labkotec Oy 18/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

19 Bild 7. Mäta sondströmmen Kortslutningsström Kanal 1. Exempelvis kontakterna 13 [+] och 14 [-] Kanal 2 Kontakter 22 [+] och 23 [-] 30 ma 40 ma 17 ma 22 ma Ström/sond 6 ma 7 ma 6 ma 7 ma Tabell 1. Sondström 6.2 Byta ut den felaktiga sonden I de fall då den grundläggande sondkombinationen, såsom beskrivs i tabellen i början på kapitel 5, används kan den felaktiga sonden helt enkelt bytas ut mot en ny, och med det är systemet färdigt för användning. Med andra sondkombinationer behöver adressökningen utföras så att kontrollenheten känner igen den nya sonden. Sökningen kan utföras på två olika sätt: Alternativ 1: Utför sondadressökningen såsom beskrivs i kapitel 5.2. När du använder den här metoden måste samtliga sondadresser vara kända. Den femsiffriga sondadressen hittar du i fältet Kod på namnplåten. Alternativ 2: Ta bort sondkortplatserna från användning såsom beskrivs i kapitel 5.1, förutom den sondkortplatsen där sonden som ska bytas ut har legat. Utöver detta ska du upprätta en temporär anslutning där endast den nya sonden är ansluten till LevelSET S-kontrollenheten. Utför sondadressökningen såsom beskrivs i kapitel 5.2. Sonden kan endast ställas in på en sondkortplats som inte har tagits ur bruk. En fördel med den här metoden är att du inte behöver känna till sondadresserna. När sondsökningen är klar ska du återställa inställningarna för anslutningen och strömbrytare S4. Copyright 2012 Labkotec Oy 19/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

20 BILAGOR Bilaga 1 Tekniska specifikationer LevelSET S Mått 175 mm x 125 mm x 75 mm (b x h x d) Kapsling Drifttemperatur Matningsspänning Strömförbrukning Datakommunikation (endast med LevelSET S GSM) Sonder Maximal slingresistans mellan centralenheten och en sond Reläutgångar IP 65, material: polykarbonat -30º C +50º C 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Säkring 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Enheten är inte utrustad med någon strömbrytare 4,5 VA GSM-textmeddelanden (SMS) (inbyggt GSM-modem 900/1 800 MHz) Digitala Labkotec SET-sonder 75 Ω. Se kableringsberäkningen i Bilaga V, 5 A, 100 VA Potentialfria växlande kontakter. Driftfördröjning i fem eller 30 sekunder. Reläerna ställs in på att frisläppa vid gränsvärdet. Kan ställas in för antingen stigande eller fallande nivå. Elsäkerhet EN , Klass II, CAT II Isoleringsnivå 375 V (EN ) Mätningskanal/matningsspänning Mätningskanal 1/mätningskanal 2 EMC Utsläpp Ex-klassificering Gränssnittsvärden /mätningskanal Immunitet (tolerans) Specialvillkor (X) ATEX IECEx Den karakteristiska kurvan över utmatningsspänning är trapetsformad Maximalt tillåtna IIB OBS! Se Bilaga 3 Tillverkningsår Se serienumret på typplåten EN EN II (1) G [Ex ia] IIB (Ta = -30 C +50 C) VTT 09 ATEX 027X IECEx VTT X U o = 14,5 V I o = 78 ma P o = 370 mw R = 244 Ω C o = 4,0 µf L o = 20 mh xxx x xxxxx xx YY x där YY = tillverkningsåret (exempelvis 10=2010) Copyright 2012 Labkotec Oy 20/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

21 Bilaga 2 Typmarkering på namnplåt Ovanstående namnplåt är från en enhet med 230 Vac matningsspänning, två mätningskanaler isolerade från varandra, ett GSM-modem och ett larm för underhållsintervaller. Copyright 2012 Labkotec Oy 21/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer