LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual"

Transkript

1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI Pirkkala, Finland Tel: Fax: Internet: LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM Copyright 2012 Labkotec Oy 1/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT Upphovsrätt Målgrupp Symboler Säkerhetsanvisningar Omgivningsförhållanden INTRODUKTION INSTALLATION Sonder i samma område och zon Sonder i olika områden och zoner DRIFT OCH INSTÄLLNINGAR Särskilda observationer för ibruktagning av enheten Drift Testfunktion ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA Välja sonder som används Adressökning för sonder och välja sondkortplats Återställa standardinställningarna för adress Ställa in läget Ställa in fördröjningen Ställa in reläets drift Bekräfta underhållslarmet och återställa räknaren Börja använda GSM-modemet REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER Felsökning Byta ut den felaktiga sonden BILAGOR Bilaga 1 Tekniska specifikationer Bilaga 2 Typmarkering på namnplåt Bilaga 3 Gränssnittsvärden Copyright 2012 Labkotec Oy 2/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

3 1 ALLMÄNT 1.1 Upphovsrätt Upphovsrätt 2010 Labkotec Oy. Alla rättigheter reserverade. Hel eller delvis kopiering, distribuering eller lagring av detta dokument är förbjuden utan skriftlig auktorisation från Labkotec. Labkotec utvecklar sina produkter kontinuerligt och reserverar sig därför rätten att utföra ändringar och förbättringar på samtliga produkter som nämns i detta dokument utan föregående meddelande. Labkotec ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive förlust av information eller inkomster. Innehållet i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Inga direkta eller indirekta garantier ges för dess riktighet, tillförlitlighet eller innehållet. Ingen specifik garanti ges heller för dess säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte, såvida inte annat anges i lagen. Labkotec reserverar sig rätten att ändra detta dokument eller sluta distribuera det utan föregående meddelande. LabkoNet är ett registrerat varumärke tillhörande Labkotec Oy. 1.2 Målgrupp LevelSET S riktar sig till installationspersonalen och användaren. 1.3 Symboler Symbol Förklaring Varning/anteckning Bör iakttas noggrant, särskilt vid installation i potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Enheten skyddas av antingen dubbel eller förstärkt isolering. Copyright 2012 Labkotec Oy 3/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

4 1.4 Säkerhetsanvisningar Mätningscentret LevelSET S får inte installeras i explosionsfarliga omgivningar, men en ansluten sond får installeras i explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 eller 2. Vid installationer i potentiellt explosionsfarliga omgivningar måste nationella bestämmelser och de tillämpliga standarderna IEC/EN Egensäkra elektriska system i och/eller IEC/EN Explosionsfarliga omgivningar - Elektriska installationer följas. I situationer där statisk elektricitet kan utgöra risker i mätningsmiljön, måste potentialutjämningen uppmärksammas i enlighet med bestämmelserna gällande potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Potentialutjämning utförs genom att ansluta alla ledande delar till samma potential i exempelvis i en kopplingsdosa. Potentialutjämningssystemet måste vara jordat. Enheten har inte någon egen strömbrytare och därför bör matningsspänningens ledningar nära enheten utrustas med en frånkopplare (250 VAC/1 A) som kopplar från båda ledningarna (L1, N). Detta för att underlätta utförandet av underhålls- och reparationsåtgärder. Strömbrytaren bör markeras som den frånkopplande kopplingen för enheten. Vid utförande av underhåll, inspektioner eller reparationer i potentiellt explosionsfarliga omgivningar bör standarderna IEC/EN och IEC/EN , gällande inspektion underhåll av explosionsfarliga enheter, uppmärksammas. Se bilagorna 1 och 3 Gränssnittsvärden. 1.5 Omgivningsförhållanden LevelSET S och LevelSET S GSM Mått 175 mm x 125 mm x 75 mm (b x h x d) Kapsling Drifttemperatur Matningsspänning Strömförbrukning Sonder Datakommunikation (endast med LevelSET S GSM) IP 65, material: polykarbonat -30º C +50º C 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Säkring 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Enheten är inte utrustad med någon strömbrytare 4,5 VA Digitala Labkotec SET-sonder GSM-textmeddelanden (SMS) Inbyggt GSM-modem 850/900/1 800/1 900 MHz LevelSET S lämpar sig för användning som strömkälla för sonder som är placerad i potentiellt explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 Copyright 2012 Labkotec Oy 4/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

5 och 2. Enhetens ingångar är naturligt egensäkra strukturer. LevelSET S måste installeras i ett säkert område. 2 INTRODUKTION LevelSET S är ett mångsidigt mätnings- och kontrollcenter för övervakning av vätskenivåer. De vanligaste applikationerna är: larm för olje- och sandseparatorer larm om hög och låg nivå i tankar larm för kondensvatten nivåkontroll Beroende på ordningen har enheten antingen en eller två galvaniskt isolerade digitala mätningskanaler, till vilka upp till tre digitala SETsonder från Labkotec Oy kan anslutas. Vad gäller driften är mätningskanalerna och kanalens skruvplintar likvärdiga varför sonderna kan anslutas till enhetens kontakter på vilket sätt installationen än kräver. Kanal 1 har tre skruvplintar för att underlätta separat sondkablering. Endast en sond kan anslutas till kanal 2. LevelSET S finns även tillgängligt som ett inbyggt GSM-modem. Enheten skickar larmen antingen direkt till användarens GSM-telefon eller till LabkoNet -servern för lagring och delnng med andra lämpliga parter. Användarinställningarna i GSM-versionen kan ändras med hjälp av användarens egen mobiltelefon (se separata anvisningar för idrifttagning och användning av LevelSET S GSM-funktioner). Enhetens indikatorlampor, knappar och gränssnitt illustreras på bild 1. Bild 1. Funktioner för LevelSET S nivåströmbrytare LevelSET S lämpar sig för användning som strömkälla för sonder som är placerad i potentiellt explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 och 2. Enhetens ingångar är naturligt egensäkra strukturer. LevelSET S måste installeras i ett säkert område. Copyright 2012 Labkotec Oy 5/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

6 Enheten är utrustad med två mätningskanaler, vilket möjliggör mätning från olika zoner då kanalerna är galvaniskt isolerade från varandra. Sonder som är anslutna till en enhet med en enda kanal måste finnas i samma område. Bild 2. Applikationsexempel: Larm för olje- och sandseparatorer Copyright 2012 Labkotec Oy 6/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

7 3 INSTALLATION OBS! Före installationen måste du läsa säkerhetsanvisningarna i kapitel 1.4! Bild3. LevelSET S-installation och -gränssnitt med separat kablering 1. Montera LevelSET S-enheten på väggen med hjälp av de medföljande skruvarna. Monteringshålen finns på den nedre delen av kapslingen, under höljets monteringshål. OBS! Kontakterna för de externa gränssnitten separeras med avdelarväggar. Avdelarväggarna får inte tas bort. Skyddsplåten som skyddar kontakterna måste återinstalleras efter att kablarna har anslutits. Copyright 2012 Labkotec Oy 7/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

8 2. Du kan ansluta sonderna direkt till mätningskanalerna med deras egna kablar (såsom illustreras på bild 3) eller genom att ansluta sondkablarna till samma kanal med en kopplingsdosa (se kapitlen 3.1 och 3.2). OBS! Vid installationen ska du anteckna de femsiffriga adresserna som anges i kodfälten på sondernas namnplåtar. Dessa adresser krävs då en sond måste återanslutas till det aktuella systemet eller något annat mätningscenter. Om sondkablarna måste förlängas eller om målet kräver potentialutjämning, kan detta göras med hjälp av en kopplingsdosa. En skyddad, partvinnad kabel kan användas som kontaktkabel mellan LevelSET S-nivåströmbrytaren och kopplingsdosan. Exempelvis möjliggör kopplingsdosorna LJB2, LJB3, LJB-D och LJB-DE förlängning av kablar i potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Du kan även förkorta sondkabeln. LevelSET S-sondingångarna är digitala kanaler som är galvaniskt isolerade från varandra. Detta möjliggör anslutning av sonder från olika potentiellt explosionsfarliga omgivningar och zoner till enheten. Identifiering av de digitala sonderna och val av sondkortplatsen på LevelSET S-användargränssnitt beskrivs i kapitel 5. OBS! Vid installationen ska du kontrollera att sondkabelns elektriska värden och sonden inte överskrider angivna gränssnittsvärden. Gränssnittsvärdena beskrivs i Bilaga 3. OBS! Förslut kopplingsdosan väl! 3. Täpp till hålen för oanvända bussningar om de förväntas utsättas för damm eller ångor. 4. Spänn kapslingshöljet så att kanterna försluter den nedre delen av kapslingen. Detta säkerställer korrekt drift av knappar och skyddar kapslingen. Copyright 2012 Labkotec Oy 8/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

9 3.1 Sonder i samma område och zon Exempelbild 4 illustrerar att kabelmantlarna och de extra ledningarna är anslutna till samma punkt i kopplingsdosan. Den här punkten är ansluten till potentialutjämningen via den jordande skruven på sidan av kopplingsdosan LJB2, LJB3 eller LJB-DE (exemplet till höger på bild 4). Även andra ledande delar som kan anslutas till potentialutjämningen kan anslutas till den jordande skruven. Bild 4. Kablering med kopplingsdosorna LJB-D och LJB-DE För att förlänga en enda kabel är det även möjligt att använda kabelförlängningen SK Om potentialutjämningssystemet inte används ska kabelmanteln vara ansluten till kontakten (G) på elnätsenheten. I det här fallet sker inte potentialutjämningen i kopplingsdosan och kopplingsdosan måste isoleras elektriskt från vätskan som mäts och andra ledande delar. I det här fallet rekommenderas du att använda Labkotec LJB-D-dosan i plast (exemplet till vänster på bild 4). I det senare fallet (utan potentialutjämningssystem) är det av yttersta vikt att säkerställa att statisk elektricitet inte orsakar någon fara. Vid installationen ska du säkerställa att enheten och kableringen inte är belägna nära starkström eller andra installationer, och att de inte utsätts för starka strömflöden, mekanisk friktion eller annan påverkan. Under underhållsåtgärder (exempelvis vid underhåll av separatorsystem för olja/drivmedel) ska du inte lyfta ut sonden ur tanken eller återinstallera den förrän det finns vatten i tanken. Statisk elektricitet kan uppstå! Copyright 2012 Labkotec Oy 9/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

10 Kopplingsdosorna LJB2 och LJB3 innehåller delar av lättmetall. Vid installation i potentiellt explosionsfarliga omgivningar måste kopplingsdosans placering väljas så att dosan inte utsätts för skador, påverkas av metallobjekt, friktion eller någonting annat som kan orsaka gnistbildning. Potentialutjämningsledningen måste vara en 2,5 mm 2 mekaniskt skyddad eller en 4 mm 2 mekaniskt oskyddad ledning. OBS! Vid installationen ska du kontrollera att sondkabelns elektriska värden och sonden inte överskrider angivna gränssnittsvärden. Gränssnittsvärdena beskrivs i Bilaga Sonder i olika områden och zoner OBS! Förslut kopplingsdosan väl! Se även de sondspecifika kableringsinstruktionerna som anges i driftoch installationsanvisningarna för Labkotec SET-sonder. I exemplen som illustreras på bilderna 5A och 5B är sonderna placerade i olika områden och zoner. Därför måste sonderna anslutas till separata kanaler i mätningscentret LevelSET S. Potentialutjämningssystemen i olika områden kan också vara separata. Bild 5A. Kablering med kopplingsdosa när sonderna är placerade i olika områden och zoner Bild 5B. Kablering med kopplingsdosa när någon potentialutjämning inte finns tillgänglig Copyright 2012 Labkotec Oy 10/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

11 4 DRIFT OCH INSTÄLLNINGAR Mätningscentret LevelSET S ställs in på fabriken för att som standard fungera som ett oljeseparatorlarm, såsom beskrivs nedan. OBS! Sond 1 hänvisar till sonden som kontrollerar de översta sondspecifika indikatorlamporna. Sond 2 kontrollerar de mellanliggande indikatorlamporna och sond 3 kontrollerar de nedre indikatorlamporna (se bild 1). Antalet mätningskanaler eller kanalens skruvplint påverkar inte sondnumreringen på enheten. Se kapitel 5.2, Adressökning för sonder och välja sondkortplats. Kanal 1 - Sond 1 (*) Kanal 1 - Sond 2 Kanal 1 - Sond 3 Reläerna 1, 2 och 3 Ett larm utlöses när slamnivån når sonden (slamlarm). Ett larm utlöses när vätskenivån når sonden (bakvattenlarm). ett larm utlöses när vattennivån lämnar sonderna (oljelarm). Reläerna frisläpps under larm- och felsituationer för de motsvarande sonderna (den så kallade felsäkra funktionen). Driftsfördröjningen ställs in på 30 sekunder. (*) I en enhet med två kanaler ställs sond 1 som standard in på kanal 2. Se en mer detaljerad beskrivning i kapitel 4.2 Drift. 4.1 Särskilda observationer för ibruktagning av enheten Efter installationen är det inte nödvändigt att ändra några enhetsinställningar om enheten används som ett oljeseparatorlarm, såsom beskrivs ovan. Enhetsinställningarna måste ändras om utrustningen inte har beställts och levererats som ett fullständigt system, eller om en eller flera sonder måste bytas ut vid underhåll och reparationer. Ändringar av inställningarna beskrivs i kapitel 5. OBS! Vid installationen ska du anteckna de femsiffriga adresserna som anges i kodfälten på sondernas namnplåtar. Dessa adresser krävs då en sond måste återanslutas till det aktuella systemet eller något annat mätningscenter. Instruktionerna för användning av GSM-funktioner beskrivs i en separat instruktionsmanual. Copyright 2012 Labkotec Oy 11/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

12 4.2 Drift Normal situation Larm om hög nivå Oljelarm Slamlarm Larm av Fellarm Bekräfta larmet Underhållslarm Det här kapitlet beskriver funktionerna för den fabriksinställda LevelSET S nivåströmbrytaren i olika situationer. Om sonden inte fungerar som beskrivs ska du kontrollera enhetsinställningarna (kapitel 5) eller kontakta en representant för tillverkaren. Vätskan som mäts understiger sonden HÖG NIVÅ, sonden OLJA är i vattnet och sonden SLAM är i vattnet. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Andra indikatorlampor lyser inte. Reläerna 1, 2 och 3 har dragits fram. Vätskenivån har nått sonden HÖG NIVÅ. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden HÖG NIVÅ tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 2 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 1 och 3 förblir framåtdragna. Sonden OLJA är fullständigt nedsänkt i oljan. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden OLJA tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 3 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 1 och 2 förblir framåtdragna. Slambädden har nått sonden SLAM. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden SLAM tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 1 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 2 och 3 förblir framåtdragna. Efter att larmen har rensats slocknar indikatorlampan LARM, summern tystnar och reläerna dras efter en fördröjning om 30 sekunder. Ett fel har uppstått i sonden eller sondkableringen. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM/FEL för den felaktiga sondkretsen börjar blinka efter en fast fördröjning om 5 sekunder. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 5 sekunder. Sondens motsvarande relä frigörs efter en fördröjning om 5 sekunder. Larmet bekräftas genom att knappen ÅTERSTÄLL trycks ned. Summern tystnar. Reläerna ändrar inte statur förrän larmet eller felsituationen har åtgärdats. Enheten meddelar behovet av systemunderhåll automatisk i intervaller om cirka sex månader. Detta indikeras av indikatorlampan UNDERHÅLL. Syftet med underhållsmeddelandet är att påminna användaren om att sonderna måste rengöras och driften av dem kontrolleras regelbundet. Copyright 2012 Labkotec Oy 12/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

13 Återställning av räknaren för underhållslarmet Testfunktion Räknaren för underhållslarmet kan återställas efter utfört underhåll genom att knappen ÅTERSTÄLL trycks ned i 10 sekunder. Räknaren har återställts när indikatorlampan UNDERHÅLL blinkar i två sekunder. Indikatorlampan för underhållsmeddelande tänds igen efter sex månader. Testfunktionen skapar ett artificiellt larm som används för att säkerställa korrekt drift av LevelSET S nivåströmbrytaren och alla andra möjliga enheter eller system, som kontrolleras av dess reläer i riktiga larmsituationer. OBS! Innan du trycker på knappen TEST ska du säkerställa att relädriften inte orsakar farliga situationer via kontrollerade system! Testfunktionen i en normal situation När knappen TEST trycks ned: Indikatorlampan LARM tänds omedelbart. Summern ljuder omedelbart. Reläerna frisläpps inte förrän knappen trycks ned kontinuerligt i två sekunder. När knappen TEST släpps: Indikatorlampan LARM tänds och summern tystnar omedelbart. Reläerna dras omedelbart. Testfunktionen när larmet redan är på När knappen TEST trycks ned: Indikatorlampan LARM tänds omedelbart. Indikatorlampan LARM för den larmande sonden är fortfarande på och reläerna är fortsatt frisläppta. Andra LARM-indikatorlampor tänds och reläerna frisläpps efter två sekunder. Summern ljuder fortfarande. Den tidigare bekräftade summern ljuder på nytt. När knappen TEST släpps: Enheten återgår till läget den befann sig i före testet. Testfunktionen när fellarmet är på När knappen TEST trycks ned: Vad gäller den felaktiga sonden reagerar enheten inte på testet på något som helst sätt. Vad gäller fungerande sonder sker driften såsom beskrivs ovan. Om LevelSET S inkluderar ett GSM-modem skickar den ett textmeddelande till användaren om testknappen trycks ned under strax över fem sekunder. Samtliga AKTIV- och LARM-indikatorlampor blinkar för att indikera ett testlarm. Copyright 2012 Labkotec Oy 13/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

14 5 ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA Procedurerna för ibruktagning som beskrivs i det här kapitlet är nödvändiga om du vill ändra sondbeställningen i standardleveransen, eller använda andra sonder. Den fabriksinställda sondkombination och dess order är: Sondkortplats Sond 1 Slamsond SET/S2 (SLAM) 2 Högnivåsond SET/V (HÖG NIVÅ) 3 Oljesond SET/DM3D eller SET/DM3DL (OLJA) Endast personer som är bekanta med explosionsfarliga enheter och som har lämplig relaterad utbildning får utföra följande procedurer. OBS! Du rekommenderas att ha enheten spänningslös när du ändrar enhetsinställningar, eller så ska du utföra ändringarna innan du installerar sonderna i ett område som är en potentiellt explosionsfarlig omgivning. Bild 6. Ändra inställningarna för LevelSET S Inställningarna görs med hjälp av det övre kretskortets (bild 6) knappar S3, S5 och S6, och DIL-strömbrytarens plintar S4 och S7. På bild 6 visas strömbrytarna i enlighet med icke-gsm-versionen med två kanaler (enhetstyp A2M. Se bilaga 2). Copyright 2012 Labkotec Oy 14/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

15 5.1 Välja sonder som används Då det är möjligt att ansluta 1-3 sonder till LevelSET S-enheten måste enheten indikera vilka sondkortplatser som används. 1. Välj sonden som används genom att ställa in DILströmbrytaren i läget PÅ (vänster): Sond 1: S4/3 (den tredje strömbrytaren nedifrån) Sond 2: S4/2 (den andra strömbrytaren nedifrån) Sond 3: S4/1 (den nedersta strömbrytaren) Sonden ifråga används när strömbrytaren är i läget PÅ (vänster). Det spelar ingen roll vilken kanal sonden är ansluten till. 5.2 Adressökning för sonder och välja sondkortplats OBS! Den digital kommunicerande SET-seriens sond som är ansluten till LevelSET S-centralenheten har en femsiffrig sondadress i fältet Kod på dess namnplåt. Anteckna adressen som anges i fältet Kod! Där finns en etikett på insidan av centraldelens lock, var man kan skriva sondens adress. T. ex. 1. Ställ in S4/6 DIL-strömbrytaren i läget PÅ (vänster). 2. Tryck på knappen S3. Under den här funktionen blinkar indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL för samtliga sondkortplatser som används. Sökningen tar cirka sekunder. När alla sonder har svarat slocknar samtliga indikatorlampor, förutom lamporna som används för den först använda sondkortplatsen. Med detta föreslår enheten att sonden med den minsta adressen bör ställas in där. 3. Acceptera sondkortplatsen som föreslås av enheten med hjälp av knappen TEST (S6) eller välj en annan sondkortplats. a. Om du vill använda en annan sondkortplats för sonden på skärmen ska du flytta den stegvis till den önskade positionen med knappen ÅTERSTÄLL (S5). Indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL indikerar den aktuella sondkortplatsen. Copyright 2012 Labkotec Oy 15/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

16 b. När du kommer till den önskade sondkortplatsen väljer du den genom att trycka på knappen TEST (S6). Därefter föreslår enheten en sondkortplats med den näststörsta adressen och så vidare. Utför valet såsom beskrivs ovan. OBS! Om en sond inte svarar alls tänds samtliga LARM-indikatorlampor. En misslyckad sökning kan ha orsakats av anslutning av olika antal sonder i användning än vad som valts med DIL-strömbrytarna S4/1, S4/2 och S4/3, eller så kan ett problem ha uppstått i sondkableringen. Kontrollera kableringen och sondvalet och starta om funktionen Återställa standardinställningarna för adress Starta sondadressökningen normalt genom att trycka på knappen S3. När indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL börjar blinka ska du inom fem sekunder trycka på knappen ÅTERSTÄLL (S5). Då återställs standardinställningarna och LevelSET S fungerar med den grundläggande sondkombinationen, som beskrivs i tabellen i början på kapitel Ställa in läget 1. Ställ in sondläget genom att placera DIL-strömbrytaren S7/1, S7/2 och/eller S7/3 i läget AV eller PÅ. läget AV (höger): larmets indikatorlampa tänds, summern ljuder och reläet frisläpps när nivån på den mätta vätskan understiger sondens värde för låg nivå (funktionen låg nivå). Den här inställningen används även när larm behövs för oljelager på vattenytan (funktionen oljeseparering). läget PÅ (vänster): larmets indikatorlampa tänds, summern ljuder och reläet frisläpps när nivån på den mätta vätskan överstiger sondens gränsvärde (exempelvis funktionen hög nivå och slamlarm). 5.4 Ställa in fördröjningen 1. specificera enhetsfördröjningen för larmsituationer genom att ställa in S7/4 DIL-strömbrytaren på läget AV eller PÅ. Fördröjningen fungerar åt båda hållen (frisläpp/drag). läget AV (höger): om vätskenivån kontinuerligt har varit på samma sida om gränsvärdet under hela fördröjningsperioden reagerar reläerna och summern ljuder i cirka fem sekunder efter att gränsvärdet har överskridits. Copyright 2012 Labkotec Oy 16/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

17 läget PÅ (vänster): larmfördröjningen är 30 sekunder. När slamsonden SET/S2 är ansluten till LevelSET S rekommenderas du att använda en fördröjning om 30 sekunder. I andra fall räcker det vanligtvis med en fördröjning om fem sekunder. OBS! Larmets indikatorlampor följer sondmeddelandet och gränsvärdet utan fördröjning. 5.5 Ställa in reläets drift 1. Välj relädriften för larmsituationer genom att ställa in S7/5 DIL-strömbrytaren på läget AV eller PÅ. läget AV (höger): reläerna reagerar sondspecifikt och frisläpper i både larm- och felsituationer. läget PÅ (vänster): reläerna delas av samtliga sonder. I det här fallet är sond 1 ett delat larmrelä, relä 2 är ett bekräftat larmrelä och relä 2 är ett delat fellarmsrelä. 5.6 Bekräfta underhållslarmet och återställa räknaren Särskilt oljeseparatorsonder bör rengöras och deras funktion bör kontrolleras regelbundet. LevelSET S påminner användaren var sjätte månad om behovet av underhåll (indikatorlampan UNDERHÅLL). Underhållslarmet används när DIL-strömbrytaren S7/6 är i läget PÅ (vänster). 1. Bekräfta larmet genom att trycka ned knappen ÅTERSTÄLL. 2. Återställ underhållslarmets räknare genom att trycka på knappen ÅTERSTÄLL under 10 sekunder. Indikatorlampan UNDERHÅLL blinkar i två sekunder efter att räknaren har återställts. 5.7 Börja använda GSM-modemet 1. Välj ett GSM-modem att använda genom att ställa in DILströmbrytaren S4/4 på läget PÅ. OBS! Ställ inte in strömbrytaren på läget PÅ om enheten inte är utrustad med ett GSMmodem. En enhet utrustad med ett modem kan identifieras av GSM-lampan på höljet och med hjälp av namnplåten. Copyright 2012 Labkotec Oy 17/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

18 6 REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 6.1 Felsökning Huvudsäkringen (markerad 160 mat) kan ersättas med en annan EN /3-kompatibel 5 x 20 mm/160 mat glasrörssäkring. OBS! Andra enhetsrelaterade reparationer får endast utföras av personer med Exienhetsutbildning och endast med Labkotec OY:s uttryckliga tillstånd. Om problem uppstår ska du kontakta underhållsavdelningen på Labkotec Problem: Förklaring: Åtgärder: Problem: Förklaring: Åtgärder: INDIKATORLAMPAN FÖR MATNINGSSPÄNNINGEN LYSER INTE Spänningen till enheten är för låg eller så har en säkring gått. 1. Kontrollera om spänningen har stoppats med en frånkopplande koppling. 2. Kontrollera säkringen. 3. Mät spänningen från kontakterna N och L1. Spänningen bör vara 230 VAC ± 10 %. INDIKATORLAMPORNA FÖR LARM/FEL BLINKAR Ett problem med sondkommunikationen. Kabeln har kortslutits, klippts av eller kopplats från kontakten. Sonden kan även vara skadad. 1. Kontrollera att sonden är korrekt ansluten till centralenheten. Se sondmanualen för sondspecifika anslutningsanvisningar. 2. Mät spänningen separat från den aktuella sondens kontakter. Spänningen bör vara 10,1-10,3 V. 3. Om spänningen är korrekt ska du mäta spänningen från sondkretsen, en kretskanal och en skruvplint åt gången. Åtgärder: 3.1 Koppla från sondens [+]-ledning från sondkontakten. 3.2 Mät kortslutningsströmmen mellan sondkontaktens [+]- och [-]- kontakter. 3.3 Anslut en ma-mätare till sondkretsen, såsom illustreras på bild 7. Jämför värdena med de standardvärden som anges i Tabell Efter mätningarna ska du återansluta den frånkopplade ledningen till kontakten. Om problem uppstår ska du kontakta underhållsavdelningen på Labkotec Oy. OBS! Om sonden finns i en potentiellt explosionsfarlig omgivning måste även mätningsenheten vara Exi-klassificerad! Copyright 2012 Labkotec Oy 18/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

19 Bild 7. Mäta sondströmmen Kortslutningsström Kanal 1. Exempelvis kontakterna 13 [+] och 14 [-] Kanal 2 Kontakter 22 [+] och 23 [-] 30 ma 40 ma 17 ma 22 ma Ström/sond 6 ma 7 ma 6 ma 7 ma Tabell 1. Sondström 6.2 Byta ut den felaktiga sonden I de fall då den grundläggande sondkombinationen, såsom beskrivs i tabellen i början på kapitel 5, används kan den felaktiga sonden helt enkelt bytas ut mot en ny, och med det är systemet färdigt för användning. Med andra sondkombinationer behöver adressökningen utföras så att kontrollenheten känner igen den nya sonden. Sökningen kan utföras på två olika sätt: Alternativ 1: Utför sondadressökningen såsom beskrivs i kapitel 5.2. När du använder den här metoden måste samtliga sondadresser vara kända. Den femsiffriga sondadressen hittar du i fältet Kod på namnplåten. Alternativ 2: Ta bort sondkortplatserna från användning såsom beskrivs i kapitel 5.1, förutom den sondkortplatsen där sonden som ska bytas ut har legat. Utöver detta ska du upprätta en temporär anslutning där endast den nya sonden är ansluten till LevelSET S-kontrollenheten. Utför sondadressökningen såsom beskrivs i kapitel 5.2. Sonden kan endast ställas in på en sondkortplats som inte har tagits ur bruk. En fördel med den här metoden är att du inte behöver känna till sondadresserna. När sondsökningen är klar ska du återställa inställningarna för anslutningen och strömbrytare S4. Copyright 2012 Labkotec Oy 19/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

20 BILAGOR Bilaga 1 Tekniska specifikationer LevelSET S Mått 175 mm x 125 mm x 75 mm (b x h x d) Kapsling Drifttemperatur Matningsspänning Strömförbrukning Datakommunikation (endast med LevelSET S GSM) Sonder Maximal slingresistans mellan centralenheten och en sond Reläutgångar IP 65, material: polykarbonat -30º C +50º C 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Säkring 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Enheten är inte utrustad med någon strömbrytare 4,5 VA GSM-textmeddelanden (SMS) (inbyggt GSM-modem 900/1 800 MHz) Digitala Labkotec SET-sonder 75 Ω. Se kableringsberäkningen i Bilaga V, 5 A, 100 VA Potentialfria växlande kontakter. Driftfördröjning i fem eller 30 sekunder. Reläerna ställs in på att frisläppa vid gränsvärdet. Kan ställas in för antingen stigande eller fallande nivå. Elsäkerhet EN , Klass II, CAT II Isoleringsnivå 375 V (EN ) Mätningskanal/matningsspänning Mätningskanal 1/mätningskanal 2 EMC Utsläpp Ex-klassificering Gränssnittsvärden /mätningskanal Immunitet (tolerans) Specialvillkor (X) ATEX IECEx Den karakteristiska kurvan över utmatningsspänning är trapetsformad Maximalt tillåtna IIB OBS! Se Bilaga 3 Tillverkningsår Se serienumret på typplåten EN EN II (1) G [Ex ia] IIB (Ta = -30 C +50 C) VTT 09 ATEX 027X IECEx VTT X U o = 14,5 V I o = 78 ma P o = 370 mw R = 244 Ω C o = 4,0 µf L o = 20 mh xxx x xxxxx xx YY x där YY = tillverkningsåret (exempelvis 10=2010) Copyright 2012 Labkotec Oy 20/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

21 Bilaga 2 Typmarkering på namnplåt Ovanstående namnplåt är från en enhet med 230 Vac matningsspänning, två mätningskanaler isolerade från varandra, ett GSM-modem och ett larm för underhållsintervaller. Copyright 2012 Labkotec Oy 21/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

OMS-1 Larmanordning för oljeavskiljare Instruktioner för installation och drift

OMS-1 Larmanordning för oljeavskiljare Instruktioner för installation och drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Larmanordning för oljeavskiljare Copyright 2012 Labkotec

Läs mer

OilSET Installation, Drift och skötsel. Avskiljarlarm

OilSET Installation, Drift och skötsel. Avskiljarlarm Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 18.11.2010 Internet: www.labkotec.fi 1/10 OilSET-1000 Avskiljarlarm Copyright 2010 Labkotec Oy Vi förbehåller

Läs mer

Wavin Kjulamon 6 S Eskilstuna T: F: E-post: Internet:

Wavin Kjulamon 6 S Eskilstuna T: F: E-post: Internet: Wavin Kjulamon 6 S-635 06 Eskilstuna T: 016-541 00 00 F: 016-541 00 01 E-post: wavin@wavin.se Internet: www.wavin.se 06.06.2006 1/11 Labko SET-1000 Kontrollenhet för en givare Copyright 2006 Wavin-Labko

Läs mer

SET-61 Instruktioner för installation och drift

SET-61 Instruktioner för installation och drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 14.5.2014 Internet: www.labkotec.com 1/7 SET-61 Copyright 2014 Labkotec Oy Vi förbehåller oss rätten att

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Wavin Kjulamon 6 S Eskilstuna T: F: E-post: Internet: Labko OilSET-1000.

Wavin Kjulamon 6 S Eskilstuna T: F: E-post: Internet:  Labko OilSET-1000. Wavin Kjulamon 6 S-635 06 Eskilstuna T: 016-541 00 00 F: 016-541 00 01 E-post: wavin@wavin.se Internet: www.wavin.se 06.06.2006 1/10 Labko OilSET-1000 Avskiljarlarm Copyright 2006 Wavin-Labko Oy Vi förbehåller

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Allmänt...2 Ingående komponenter...3 Funktion...3 Installation - Montering centralenhet...3

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

OSA. Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6. Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA. Afriso Ema AB

OSA. Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6. Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA. Afriso Ema AB Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA INNEHÅLL: Tillverkaredeklaration... 2 Beskrivning... 3 Tekniska data... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 8 Användarhandledning... 10 Certifikat...

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30 x 1.5 5 36 80 0102 Orderbenämning LED Kännetecken 10 mm i plan Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern Anslutning Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm BN BU

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Labkotec SET. Labkotec larmsystem för avskiljare skyddar vår miljö. Measure your success

Labkotec SET. Labkotec larmsystem för avskiljare skyddar vår miljö. Measure your success Labkotec SET Labkotec larmsystem för avskiljare skyddar vår miljö Utformat för överensstämmelse med normerna EN858-1 och 2 samt PPG3 Varnar för alltför höga nivåer av olja, slam och vätskor Förhindrar

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Monterings- och skötselinstruktion. Nivåkontroll typ ER-LH.

Monterings- och skötselinstruktion. Nivåkontroll typ ER-LH. Monterings- och skötselinstruktion Nivåkontroll typ ER-LH. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

PEPPERL+FUCHS GmbH www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH www.pepperl-fuchs.com Komfortserie 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Allmänna data Utgångs funktion NAMUR öppnare Slitsvidd 2 mm Neddoppningsdjup (sidledes) 5... 7 typ. 6 mm Installation Utgångs typ NAMUR Specifikationer Märkspänning

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008 Särskilda säkerhetsinstruktioner Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner ATEX Produktenharutgåt www.rosemount-tg.com Särskilda säkerhetsinstruktioner Rosemount TankRadar REX Innehåll Innehåll

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer