LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual"

Transkript

1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI Pirkkala, Finland Tel: Fax: Internet: LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM Copyright 2012 Labkotec Oy 1/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT Upphovsrätt Målgrupp Symboler Säkerhetsanvisningar Omgivningsförhållanden INTRODUKTION INSTALLATION Sonder i samma område och zon Sonder i olika områden och zoner DRIFT OCH INSTÄLLNINGAR Särskilda observationer för ibruktagning av enheten Drift Testfunktion ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA Välja sonder som används Adressökning för sonder och välja sondkortplats Återställa standardinställningarna för adress Ställa in läget Ställa in fördröjningen Ställa in reläets drift Bekräfta underhållslarmet och återställa räknaren Börja använda GSM-modemet REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER Felsökning Byta ut den felaktiga sonden BILAGOR Bilaga 1 Tekniska specifikationer Bilaga 2 Typmarkering på namnplåt Bilaga 3 Gränssnittsvärden Copyright 2012 Labkotec Oy 2/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

3 1 ALLMÄNT 1.1 Upphovsrätt Upphovsrätt 2010 Labkotec Oy. Alla rättigheter reserverade. Hel eller delvis kopiering, distribuering eller lagring av detta dokument är förbjuden utan skriftlig auktorisation från Labkotec. Labkotec utvecklar sina produkter kontinuerligt och reserverar sig därför rätten att utföra ändringar och förbättringar på samtliga produkter som nämns i detta dokument utan föregående meddelande. Labkotec ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive förlust av information eller inkomster. Innehållet i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Inga direkta eller indirekta garantier ges för dess riktighet, tillförlitlighet eller innehållet. Ingen specifik garanti ges heller för dess säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte, såvida inte annat anges i lagen. Labkotec reserverar sig rätten att ändra detta dokument eller sluta distribuera det utan föregående meddelande. LabkoNet är ett registrerat varumärke tillhörande Labkotec Oy. 1.2 Målgrupp LevelSET S riktar sig till installationspersonalen och användaren. 1.3 Symboler Symbol Förklaring Varning/anteckning Bör iakttas noggrant, särskilt vid installation i potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Enheten skyddas av antingen dubbel eller förstärkt isolering. Copyright 2012 Labkotec Oy 3/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

4 1.4 Säkerhetsanvisningar Mätningscentret LevelSET S får inte installeras i explosionsfarliga omgivningar, men en ansluten sond får installeras i explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 eller 2. Vid installationer i potentiellt explosionsfarliga omgivningar måste nationella bestämmelser och de tillämpliga standarderna IEC/EN Egensäkra elektriska system i och/eller IEC/EN Explosionsfarliga omgivningar - Elektriska installationer följas. I situationer där statisk elektricitet kan utgöra risker i mätningsmiljön, måste potentialutjämningen uppmärksammas i enlighet med bestämmelserna gällande potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Potentialutjämning utförs genom att ansluta alla ledande delar till samma potential i exempelvis i en kopplingsdosa. Potentialutjämningssystemet måste vara jordat. Enheten har inte någon egen strömbrytare och därför bör matningsspänningens ledningar nära enheten utrustas med en frånkopplare (250 VAC/1 A) som kopplar från båda ledningarna (L1, N). Detta för att underlätta utförandet av underhålls- och reparationsåtgärder. Strömbrytaren bör markeras som den frånkopplande kopplingen för enheten. Vid utförande av underhåll, inspektioner eller reparationer i potentiellt explosionsfarliga omgivningar bör standarderna IEC/EN och IEC/EN , gällande inspektion underhåll av explosionsfarliga enheter, uppmärksammas. Se bilagorna 1 och 3 Gränssnittsvärden. 1.5 Omgivningsförhållanden LevelSET S och LevelSET S GSM Mått 175 mm x 125 mm x 75 mm (b x h x d) Kapsling Drifttemperatur Matningsspänning Strömförbrukning Sonder Datakommunikation (endast med LevelSET S GSM) IP 65, material: polykarbonat -30º C +50º C 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Säkring 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Enheten är inte utrustad med någon strömbrytare 4,5 VA Digitala Labkotec SET-sonder GSM-textmeddelanden (SMS) Inbyggt GSM-modem 850/900/1 800/1 900 MHz LevelSET S lämpar sig för användning som strömkälla för sonder som är placerad i potentiellt explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 Copyright 2012 Labkotec Oy 4/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

5 och 2. Enhetens ingångar är naturligt egensäkra strukturer. LevelSET S måste installeras i ett säkert område. 2 INTRODUKTION LevelSET S är ett mångsidigt mätnings- och kontrollcenter för övervakning av vätskenivåer. De vanligaste applikationerna är: larm för olje- och sandseparatorer larm om hög och låg nivå i tankar larm för kondensvatten nivåkontroll Beroende på ordningen har enheten antingen en eller två galvaniskt isolerade digitala mätningskanaler, till vilka upp till tre digitala SETsonder från Labkotec Oy kan anslutas. Vad gäller driften är mätningskanalerna och kanalens skruvplintar likvärdiga varför sonderna kan anslutas till enhetens kontakter på vilket sätt installationen än kräver. Kanal 1 har tre skruvplintar för att underlätta separat sondkablering. Endast en sond kan anslutas till kanal 2. LevelSET S finns även tillgängligt som ett inbyggt GSM-modem. Enheten skickar larmen antingen direkt till användarens GSM-telefon eller till LabkoNet -servern för lagring och delnng med andra lämpliga parter. Användarinställningarna i GSM-versionen kan ändras med hjälp av användarens egen mobiltelefon (se separata anvisningar för idrifttagning och användning av LevelSET S GSM-funktioner). Enhetens indikatorlampor, knappar och gränssnitt illustreras på bild 1. Bild 1. Funktioner för LevelSET S nivåströmbrytare LevelSET S lämpar sig för användning som strömkälla för sonder som är placerad i potentiellt explosionsfarliga omgivningar i zonerna 0, 1 och 2. Enhetens ingångar är naturligt egensäkra strukturer. LevelSET S måste installeras i ett säkert område. Copyright 2012 Labkotec Oy 5/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

6 Enheten är utrustad med två mätningskanaler, vilket möjliggör mätning från olika zoner då kanalerna är galvaniskt isolerade från varandra. Sonder som är anslutna till en enhet med en enda kanal måste finnas i samma område. Bild 2. Applikationsexempel: Larm för olje- och sandseparatorer Copyright 2012 Labkotec Oy 6/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

7 3 INSTALLATION OBS! Före installationen måste du läsa säkerhetsanvisningarna i kapitel 1.4! Bild3. LevelSET S-installation och -gränssnitt med separat kablering 1. Montera LevelSET S-enheten på väggen med hjälp av de medföljande skruvarna. Monteringshålen finns på den nedre delen av kapslingen, under höljets monteringshål. OBS! Kontakterna för de externa gränssnitten separeras med avdelarväggar. Avdelarväggarna får inte tas bort. Skyddsplåten som skyddar kontakterna måste återinstalleras efter att kablarna har anslutits. Copyright 2012 Labkotec Oy 7/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

8 2. Du kan ansluta sonderna direkt till mätningskanalerna med deras egna kablar (såsom illustreras på bild 3) eller genom att ansluta sondkablarna till samma kanal med en kopplingsdosa (se kapitlen 3.1 och 3.2). OBS! Vid installationen ska du anteckna de femsiffriga adresserna som anges i kodfälten på sondernas namnplåtar. Dessa adresser krävs då en sond måste återanslutas till det aktuella systemet eller något annat mätningscenter. Om sondkablarna måste förlängas eller om målet kräver potentialutjämning, kan detta göras med hjälp av en kopplingsdosa. En skyddad, partvinnad kabel kan användas som kontaktkabel mellan LevelSET S-nivåströmbrytaren och kopplingsdosan. Exempelvis möjliggör kopplingsdosorna LJB2, LJB3, LJB-D och LJB-DE förlängning av kablar i potentiellt explosionsfarliga omgivningar. Du kan även förkorta sondkabeln. LevelSET S-sondingångarna är digitala kanaler som är galvaniskt isolerade från varandra. Detta möjliggör anslutning av sonder från olika potentiellt explosionsfarliga omgivningar och zoner till enheten. Identifiering av de digitala sonderna och val av sondkortplatsen på LevelSET S-användargränssnitt beskrivs i kapitel 5. OBS! Vid installationen ska du kontrollera att sondkabelns elektriska värden och sonden inte överskrider angivna gränssnittsvärden. Gränssnittsvärdena beskrivs i Bilaga 3. OBS! Förslut kopplingsdosan väl! 3. Täpp till hålen för oanvända bussningar om de förväntas utsättas för damm eller ångor. 4. Spänn kapslingshöljet så att kanterna försluter den nedre delen av kapslingen. Detta säkerställer korrekt drift av knappar och skyddar kapslingen. Copyright 2012 Labkotec Oy 8/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

9 3.1 Sonder i samma område och zon Exempelbild 4 illustrerar att kabelmantlarna och de extra ledningarna är anslutna till samma punkt i kopplingsdosan. Den här punkten är ansluten till potentialutjämningen via den jordande skruven på sidan av kopplingsdosan LJB2, LJB3 eller LJB-DE (exemplet till höger på bild 4). Även andra ledande delar som kan anslutas till potentialutjämningen kan anslutas till den jordande skruven. Bild 4. Kablering med kopplingsdosorna LJB-D och LJB-DE För att förlänga en enda kabel är det även möjligt att använda kabelförlängningen SK Om potentialutjämningssystemet inte används ska kabelmanteln vara ansluten till kontakten (G) på elnätsenheten. I det här fallet sker inte potentialutjämningen i kopplingsdosan och kopplingsdosan måste isoleras elektriskt från vätskan som mäts och andra ledande delar. I det här fallet rekommenderas du att använda Labkotec LJB-D-dosan i plast (exemplet till vänster på bild 4). I det senare fallet (utan potentialutjämningssystem) är det av yttersta vikt att säkerställa att statisk elektricitet inte orsakar någon fara. Vid installationen ska du säkerställa att enheten och kableringen inte är belägna nära starkström eller andra installationer, och att de inte utsätts för starka strömflöden, mekanisk friktion eller annan påverkan. Under underhållsåtgärder (exempelvis vid underhåll av separatorsystem för olja/drivmedel) ska du inte lyfta ut sonden ur tanken eller återinstallera den förrän det finns vatten i tanken. Statisk elektricitet kan uppstå! Copyright 2012 Labkotec Oy 9/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

10 Kopplingsdosorna LJB2 och LJB3 innehåller delar av lättmetall. Vid installation i potentiellt explosionsfarliga omgivningar måste kopplingsdosans placering väljas så att dosan inte utsätts för skador, påverkas av metallobjekt, friktion eller någonting annat som kan orsaka gnistbildning. Potentialutjämningsledningen måste vara en 2,5 mm 2 mekaniskt skyddad eller en 4 mm 2 mekaniskt oskyddad ledning. OBS! Vid installationen ska du kontrollera att sondkabelns elektriska värden och sonden inte överskrider angivna gränssnittsvärden. Gränssnittsvärdena beskrivs i Bilaga Sonder i olika områden och zoner OBS! Förslut kopplingsdosan väl! Se även de sondspecifika kableringsinstruktionerna som anges i driftoch installationsanvisningarna för Labkotec SET-sonder. I exemplen som illustreras på bilderna 5A och 5B är sonderna placerade i olika områden och zoner. Därför måste sonderna anslutas till separata kanaler i mätningscentret LevelSET S. Potentialutjämningssystemen i olika områden kan också vara separata. Bild 5A. Kablering med kopplingsdosa när sonderna är placerade i olika områden och zoner Bild 5B. Kablering med kopplingsdosa när någon potentialutjämning inte finns tillgänglig Copyright 2012 Labkotec Oy 10/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

11 4 DRIFT OCH INSTÄLLNINGAR Mätningscentret LevelSET S ställs in på fabriken för att som standard fungera som ett oljeseparatorlarm, såsom beskrivs nedan. OBS! Sond 1 hänvisar till sonden som kontrollerar de översta sondspecifika indikatorlamporna. Sond 2 kontrollerar de mellanliggande indikatorlamporna och sond 3 kontrollerar de nedre indikatorlamporna (se bild 1). Antalet mätningskanaler eller kanalens skruvplint påverkar inte sondnumreringen på enheten. Se kapitel 5.2, Adressökning för sonder och välja sondkortplats. Kanal 1 - Sond 1 (*) Kanal 1 - Sond 2 Kanal 1 - Sond 3 Reläerna 1, 2 och 3 Ett larm utlöses när slamnivån når sonden (slamlarm). Ett larm utlöses när vätskenivån når sonden (bakvattenlarm). ett larm utlöses när vattennivån lämnar sonderna (oljelarm). Reläerna frisläpps under larm- och felsituationer för de motsvarande sonderna (den så kallade felsäkra funktionen). Driftsfördröjningen ställs in på 30 sekunder. (*) I en enhet med två kanaler ställs sond 1 som standard in på kanal 2. Se en mer detaljerad beskrivning i kapitel 4.2 Drift. 4.1 Särskilda observationer för ibruktagning av enheten Efter installationen är det inte nödvändigt att ändra några enhetsinställningar om enheten används som ett oljeseparatorlarm, såsom beskrivs ovan. Enhetsinställningarna måste ändras om utrustningen inte har beställts och levererats som ett fullständigt system, eller om en eller flera sonder måste bytas ut vid underhåll och reparationer. Ändringar av inställningarna beskrivs i kapitel 5. OBS! Vid installationen ska du anteckna de femsiffriga adresserna som anges i kodfälten på sondernas namnplåtar. Dessa adresser krävs då en sond måste återanslutas till det aktuella systemet eller något annat mätningscenter. Instruktionerna för användning av GSM-funktioner beskrivs i en separat instruktionsmanual. Copyright 2012 Labkotec Oy 11/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

12 4.2 Drift Normal situation Larm om hög nivå Oljelarm Slamlarm Larm av Fellarm Bekräfta larmet Underhållslarm Det här kapitlet beskriver funktionerna för den fabriksinställda LevelSET S nivåströmbrytaren i olika situationer. Om sonden inte fungerar som beskrivs ska du kontrollera enhetsinställningarna (kapitel 5) eller kontakta en representant för tillverkaren. Vätskan som mäts understiger sonden HÖG NIVÅ, sonden OLJA är i vattnet och sonden SLAM är i vattnet. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Andra indikatorlampor lyser inte. Reläerna 1, 2 och 3 har dragits fram. Vätskenivån har nått sonden HÖG NIVÅ. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden HÖG NIVÅ tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 2 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 1 och 3 förblir framåtdragna. Sonden OLJA är fullständigt nedsänkt i oljan. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden OLJA tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 3 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 1 och 2 förblir framåtdragna. Slambädden har nått sonden SLAM. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM för sonden SLAM tänds. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 30 sekunder. Relä 1 frisläpps efter en fördröjning om 30 sekunder. Reläerna 2 och 3 förblir framåtdragna. Efter att larmen har rensats slocknar indikatorlampan LARM, summern tystnar och reläerna dras efter en fördröjning om 30 sekunder. Ett fel har uppstått i sonden eller sondkableringen. Indikatorlampan för matningsspänningen och indikatorlamporna för AKTIV lyser. Indikatorlampan LARM/FEL för den felaktiga sondkretsen börjar blinka efter en fast fördröjning om 5 sekunder. Summerljudet ljuder efter en fördröjning om 5 sekunder. Sondens motsvarande relä frigörs efter en fördröjning om 5 sekunder. Larmet bekräftas genom att knappen ÅTERSTÄLL trycks ned. Summern tystnar. Reläerna ändrar inte statur förrän larmet eller felsituationen har åtgärdats. Enheten meddelar behovet av systemunderhåll automatisk i intervaller om cirka sex månader. Detta indikeras av indikatorlampan UNDERHÅLL. Syftet med underhållsmeddelandet är att påminna användaren om att sonderna måste rengöras och driften av dem kontrolleras regelbundet. Copyright 2012 Labkotec Oy 12/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

13 Återställning av räknaren för underhållslarmet Testfunktion Räknaren för underhållslarmet kan återställas efter utfört underhåll genom att knappen ÅTERSTÄLL trycks ned i 10 sekunder. Räknaren har återställts när indikatorlampan UNDERHÅLL blinkar i två sekunder. Indikatorlampan för underhållsmeddelande tänds igen efter sex månader. Testfunktionen skapar ett artificiellt larm som används för att säkerställa korrekt drift av LevelSET S nivåströmbrytaren och alla andra möjliga enheter eller system, som kontrolleras av dess reläer i riktiga larmsituationer. OBS! Innan du trycker på knappen TEST ska du säkerställa att relädriften inte orsakar farliga situationer via kontrollerade system! Testfunktionen i en normal situation När knappen TEST trycks ned: Indikatorlampan LARM tänds omedelbart. Summern ljuder omedelbart. Reläerna frisläpps inte förrän knappen trycks ned kontinuerligt i två sekunder. När knappen TEST släpps: Indikatorlampan LARM tänds och summern tystnar omedelbart. Reläerna dras omedelbart. Testfunktionen när larmet redan är på När knappen TEST trycks ned: Indikatorlampan LARM tänds omedelbart. Indikatorlampan LARM för den larmande sonden är fortfarande på och reläerna är fortsatt frisläppta. Andra LARM-indikatorlampor tänds och reläerna frisläpps efter två sekunder. Summern ljuder fortfarande. Den tidigare bekräftade summern ljuder på nytt. När knappen TEST släpps: Enheten återgår till läget den befann sig i före testet. Testfunktionen när fellarmet är på När knappen TEST trycks ned: Vad gäller den felaktiga sonden reagerar enheten inte på testet på något som helst sätt. Vad gäller fungerande sonder sker driften såsom beskrivs ovan. Om LevelSET S inkluderar ett GSM-modem skickar den ett textmeddelande till användaren om testknappen trycks ned under strax över fem sekunder. Samtliga AKTIV- och LARM-indikatorlampor blinkar för att indikera ett testlarm. Copyright 2012 Labkotec Oy 13/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

14 5 ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA Procedurerna för ibruktagning som beskrivs i det här kapitlet är nödvändiga om du vill ändra sondbeställningen i standardleveransen, eller använda andra sonder. Den fabriksinställda sondkombination och dess order är: Sondkortplats Sond 1 Slamsond SET/S2 (SLAM) 2 Högnivåsond SET/V (HÖG NIVÅ) 3 Oljesond SET/DM3D eller SET/DM3DL (OLJA) Endast personer som är bekanta med explosionsfarliga enheter och som har lämplig relaterad utbildning får utföra följande procedurer. OBS! Du rekommenderas att ha enheten spänningslös när du ändrar enhetsinställningar, eller så ska du utföra ändringarna innan du installerar sonderna i ett område som är en potentiellt explosionsfarlig omgivning. Bild 6. Ändra inställningarna för LevelSET S Inställningarna görs med hjälp av det övre kretskortets (bild 6) knappar S3, S5 och S6, och DIL-strömbrytarens plintar S4 och S7. På bild 6 visas strömbrytarna i enlighet med icke-gsm-versionen med två kanaler (enhetstyp A2M. Se bilaga 2). Copyright 2012 Labkotec Oy 14/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

15 5.1 Välja sonder som används Då det är möjligt att ansluta 1-3 sonder till LevelSET S-enheten måste enheten indikera vilka sondkortplatser som används. 1. Välj sonden som används genom att ställa in DILströmbrytaren i läget PÅ (vänster): Sond 1: S4/3 (den tredje strömbrytaren nedifrån) Sond 2: S4/2 (den andra strömbrytaren nedifrån) Sond 3: S4/1 (den nedersta strömbrytaren) Sonden ifråga används när strömbrytaren är i läget PÅ (vänster). Det spelar ingen roll vilken kanal sonden är ansluten till. 5.2 Adressökning för sonder och välja sondkortplats OBS! Den digital kommunicerande SET-seriens sond som är ansluten till LevelSET S-centralenheten har en femsiffrig sondadress i fältet Kod på dess namnplåt. Anteckna adressen som anges i fältet Kod! Där finns en etikett på insidan av centraldelens lock, var man kan skriva sondens adress. T. ex. 1. Ställ in S4/6 DIL-strömbrytaren i läget PÅ (vänster). 2. Tryck på knappen S3. Under den här funktionen blinkar indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL för samtliga sondkortplatser som används. Sökningen tar cirka sekunder. När alla sonder har svarat slocknar samtliga indikatorlampor, förutom lamporna som används för den först använda sondkortplatsen. Med detta föreslår enheten att sonden med den minsta adressen bör ställas in där. 3. Acceptera sondkortplatsen som föreslås av enheten med hjälp av knappen TEST (S6) eller välj en annan sondkortplats. a. Om du vill använda en annan sondkortplats för sonden på skärmen ska du flytta den stegvis till den önskade positionen med knappen ÅTERSTÄLL (S5). Indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL indikerar den aktuella sondkortplatsen. Copyright 2012 Labkotec Oy 15/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

16 b. När du kommer till den önskade sondkortplatsen väljer du den genom att trycka på knappen TEST (S6). Därefter föreslår enheten en sondkortplats med den näststörsta adressen och så vidare. Utför valet såsom beskrivs ovan. OBS! Om en sond inte svarar alls tänds samtliga LARM-indikatorlampor. En misslyckad sökning kan ha orsakats av anslutning av olika antal sonder i användning än vad som valts med DIL-strömbrytarna S4/1, S4/2 och S4/3, eller så kan ett problem ha uppstått i sondkableringen. Kontrollera kableringen och sondvalet och starta om funktionen Återställa standardinställningarna för adress Starta sondadressökningen normalt genom att trycka på knappen S3. När indikatorlamporna AKTIV och LARM/FEL börjar blinka ska du inom fem sekunder trycka på knappen ÅTERSTÄLL (S5). Då återställs standardinställningarna och LevelSET S fungerar med den grundläggande sondkombinationen, som beskrivs i tabellen i början på kapitel Ställa in läget 1. Ställ in sondläget genom att placera DIL-strömbrytaren S7/1, S7/2 och/eller S7/3 i läget AV eller PÅ. läget AV (höger): larmets indikatorlampa tänds, summern ljuder och reläet frisläpps när nivån på den mätta vätskan understiger sondens värde för låg nivå (funktionen låg nivå). Den här inställningen används även när larm behövs för oljelager på vattenytan (funktionen oljeseparering). läget PÅ (vänster): larmets indikatorlampa tänds, summern ljuder och reläet frisläpps när nivån på den mätta vätskan överstiger sondens gränsvärde (exempelvis funktionen hög nivå och slamlarm). 5.4 Ställa in fördröjningen 1. specificera enhetsfördröjningen för larmsituationer genom att ställa in S7/4 DIL-strömbrytaren på läget AV eller PÅ. Fördröjningen fungerar åt båda hållen (frisläpp/drag). läget AV (höger): om vätskenivån kontinuerligt har varit på samma sida om gränsvärdet under hela fördröjningsperioden reagerar reläerna och summern ljuder i cirka fem sekunder efter att gränsvärdet har överskridits. Copyright 2012 Labkotec Oy 16/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

17 läget PÅ (vänster): larmfördröjningen är 30 sekunder. När slamsonden SET/S2 är ansluten till LevelSET S rekommenderas du att använda en fördröjning om 30 sekunder. I andra fall räcker det vanligtvis med en fördröjning om fem sekunder. OBS! Larmets indikatorlampor följer sondmeddelandet och gränsvärdet utan fördröjning. 5.5 Ställa in reläets drift 1. Välj relädriften för larmsituationer genom att ställa in S7/5 DIL-strömbrytaren på läget AV eller PÅ. läget AV (höger): reläerna reagerar sondspecifikt och frisläpper i både larm- och felsituationer. läget PÅ (vänster): reläerna delas av samtliga sonder. I det här fallet är sond 1 ett delat larmrelä, relä 2 är ett bekräftat larmrelä och relä 2 är ett delat fellarmsrelä. 5.6 Bekräfta underhållslarmet och återställa räknaren Särskilt oljeseparatorsonder bör rengöras och deras funktion bör kontrolleras regelbundet. LevelSET S påminner användaren var sjätte månad om behovet av underhåll (indikatorlampan UNDERHÅLL). Underhållslarmet används när DIL-strömbrytaren S7/6 är i läget PÅ (vänster). 1. Bekräfta larmet genom att trycka ned knappen ÅTERSTÄLL. 2. Återställ underhållslarmets räknare genom att trycka på knappen ÅTERSTÄLL under 10 sekunder. Indikatorlampan UNDERHÅLL blinkar i två sekunder efter att räknaren har återställts. 5.7 Börja använda GSM-modemet 1. Välj ett GSM-modem att använda genom att ställa in DILströmbrytaren S4/4 på läget PÅ. OBS! Ställ inte in strömbrytaren på läget PÅ om enheten inte är utrustad med ett GSMmodem. En enhet utrustad med ett modem kan identifieras av GSM-lampan på höljet och med hjälp av namnplåten. Copyright 2012 Labkotec Oy 17/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

18 6 REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 6.1 Felsökning Huvudsäkringen (markerad 160 mat) kan ersättas med en annan EN /3-kompatibel 5 x 20 mm/160 mat glasrörssäkring. OBS! Andra enhetsrelaterade reparationer får endast utföras av personer med Exienhetsutbildning och endast med Labkotec OY:s uttryckliga tillstånd. Om problem uppstår ska du kontakta underhållsavdelningen på Labkotec Problem: Förklaring: Åtgärder: Problem: Förklaring: Åtgärder: INDIKATORLAMPAN FÖR MATNINGSSPÄNNINGEN LYSER INTE Spänningen till enheten är för låg eller så har en säkring gått. 1. Kontrollera om spänningen har stoppats med en frånkopplande koppling. 2. Kontrollera säkringen. 3. Mät spänningen från kontakterna N och L1. Spänningen bör vara 230 VAC ± 10 %. INDIKATORLAMPORNA FÖR LARM/FEL BLINKAR Ett problem med sondkommunikationen. Kabeln har kortslutits, klippts av eller kopplats från kontakten. Sonden kan även vara skadad. 1. Kontrollera att sonden är korrekt ansluten till centralenheten. Se sondmanualen för sondspecifika anslutningsanvisningar. 2. Mät spänningen separat från den aktuella sondens kontakter. Spänningen bör vara 10,1-10,3 V. 3. Om spänningen är korrekt ska du mäta spänningen från sondkretsen, en kretskanal och en skruvplint åt gången. Åtgärder: 3.1 Koppla från sondens [+]-ledning från sondkontakten. 3.2 Mät kortslutningsströmmen mellan sondkontaktens [+]- och [-]- kontakter. 3.3 Anslut en ma-mätare till sondkretsen, såsom illustreras på bild 7. Jämför värdena med de standardvärden som anges i Tabell Efter mätningarna ska du återansluta den frånkopplade ledningen till kontakten. Om problem uppstår ska du kontakta underhållsavdelningen på Labkotec Oy. OBS! Om sonden finns i en potentiellt explosionsfarlig omgivning måste även mätningsenheten vara Exi-klassificerad! Copyright 2012 Labkotec Oy 18/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

19 Bild 7. Mäta sondströmmen Kortslutningsström Kanal 1. Exempelvis kontakterna 13 [+] och 14 [-] Kanal 2 Kontakter 22 [+] och 23 [-] 30 ma 40 ma 17 ma 22 ma Ström/sond 6 ma 7 ma 6 ma 7 ma Tabell 1. Sondström 6.2 Byta ut den felaktiga sonden I de fall då den grundläggande sondkombinationen, såsom beskrivs i tabellen i början på kapitel 5, används kan den felaktiga sonden helt enkelt bytas ut mot en ny, och med det är systemet färdigt för användning. Med andra sondkombinationer behöver adressökningen utföras så att kontrollenheten känner igen den nya sonden. Sökningen kan utföras på två olika sätt: Alternativ 1: Utför sondadressökningen såsom beskrivs i kapitel 5.2. När du använder den här metoden måste samtliga sondadresser vara kända. Den femsiffriga sondadressen hittar du i fältet Kod på namnplåten. Alternativ 2: Ta bort sondkortplatserna från användning såsom beskrivs i kapitel 5.1, förutom den sondkortplatsen där sonden som ska bytas ut har legat. Utöver detta ska du upprätta en temporär anslutning där endast den nya sonden är ansluten till LevelSET S-kontrollenheten. Utför sondadressökningen såsom beskrivs i kapitel 5.2. Sonden kan endast ställas in på en sondkortplats som inte har tagits ur bruk. En fördel med den här metoden är att du inte behöver känna till sondadresserna. När sondsökningen är klar ska du återställa inställningarna för anslutningen och strömbrytare S4. Copyright 2012 Labkotec Oy 19/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

20 BILAGOR Bilaga 1 Tekniska specifikationer LevelSET S Mått 175 mm x 125 mm x 75 mm (b x h x d) Kapsling Drifttemperatur Matningsspänning Strömförbrukning Datakommunikation (endast med LevelSET S GSM) Sonder Maximal slingresistans mellan centralenheten och en sond Reläutgångar IP 65, material: polykarbonat -30º C +50º C 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Säkring 5 x 20 mm 160 mat (EN /3) Enheten är inte utrustad med någon strömbrytare 4,5 VA GSM-textmeddelanden (SMS) (inbyggt GSM-modem 900/1 800 MHz) Digitala Labkotec SET-sonder 75 Ω. Se kableringsberäkningen i Bilaga V, 5 A, 100 VA Potentialfria växlande kontakter. Driftfördröjning i fem eller 30 sekunder. Reläerna ställs in på att frisläppa vid gränsvärdet. Kan ställas in för antingen stigande eller fallande nivå. Elsäkerhet EN , Klass II, CAT II Isoleringsnivå 375 V (EN ) Mätningskanal/matningsspänning Mätningskanal 1/mätningskanal 2 EMC Utsläpp Ex-klassificering Gränssnittsvärden /mätningskanal Immunitet (tolerans) Specialvillkor (X) ATEX IECEx Den karakteristiska kurvan över utmatningsspänning är trapetsformad Maximalt tillåtna IIB OBS! Se Bilaga 3 Tillverkningsår Se serienumret på typplåten EN EN II (1) G [Ex ia] IIB (Ta = -30 C +50 C) VTT 09 ATEX 027X IECEx VTT X U o = 14,5 V I o = 78 ma P o = 370 mw R = 244 Ω C o = 4,0 µf L o = 20 mh xxx x xxxxx xx YY x där YY = tillverkningsåret (exempelvis 10=2010) Copyright 2012 Labkotec Oy 20/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

21 Bilaga 2 Typmarkering på namnplåt Ovanstående namnplåt är från en enhet med 230 Vac matningsspänning, två mätningskanaler isolerade från varandra, ett GSM-modem och ett larm för underhållsintervaller. Copyright 2012 Labkotec Oy 21/23 Labkotec förbehåller sig rätten att utföra ändringar

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer