FZ... W. SE Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FZ... W. SE Bruksanvisning"

Transkript

1 FZ... W SE Bruksanvisning

2 Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa att kylkretsen och rören inte skadas.. Standard EN378 anger att lokalen där enheten installeras måste ha en volym på 1 m³ per 8 g kolvätebaserat kylmedium som används i enheten. Detta är för att förhindra bildning av brandfarliga gas-/ luftb-landningar i utrymmet, om det skulle uppstå en läcka i kylkretsen. Mängden kylmedium i enheten anges på typskylten. VARNING: Täck inte för ventilationsöppningarna i enhetens hölje och eventuell inbyggnadsmodul. VARNING: VARNING: VARNING: Använd inte mekaniska hjälpmedel eller andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte elektriska apparater inne i utrustningen, andra än de som rekommenderas av tillverkaren. Enheten får inte utsättas för regn VARNING: Denna apparat är inte avsedd att användas av små barn, såvida de inte är under tillräckligt uppsyn av en ansvarig person, så att enheten kan användas säkert. Små barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten. Förvara alltid nycklar på en separat plats utom räckhåll för barn. Dra ur nätsladden innan reparation eller rengöring av utrustningen. Om nätsladden skadats, måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller annan lika kvalificerad person för att undvika fara. Bildande av frost på förångarplattan och inuti de övre delarna är normalt. Enheten skall därför avfrostas i samband med allmän rengöring eller underhåll. Om det finns en ljuskälla i enheten framgår det av bruksanvisningen hur denna byts ut. Var medveten om att förändringar i konstruktionen av denna enhet kommer att orsaka all garanti och tillhö-rande producentansvar upphör. Enheten är uteslutande avsedd för lagring av vin. KLASS 1 LED PRODUKT 2

3 Lär känna vinkylskåpet Belysning Kolfilter Trähylla Tätningslist Typskylt Dörrhandtag Sparkplåt Kontrollpanel Lås Justerbara fötter fig.1 3

4 Innehåll. Varning....2 Lär känna vinkylskåpet Innan användning Igångkörning och installation...4 Tekniska data Omhängningsbar dörr Drift och funktion Avfrostning, rengöring och underhåll...10 Felsökningstabell Garanti, reservdelar och service...12 Kassering Igångkörning och installation. Placering. Av säkerhetsskäl och driftsmässiga skäl bör enheten inte placeras utomhus. Placera skåpet på en plan yta i ett torrt och väl ventilerat utrymme (max 75% RH). Placera inte skåpet i närheten av värmekällor såsom spis eller värmeelement och undvik exponering för direkt solljus eller värme från andra värmekällor. Omgivningstemperatur. Klimatklassificeringen står på typskylten (se sidan 3 och 12). Den visar under vilka omgivningstemperaturer kylskåpet fungerar optimalt. Vinskåpen med vinterläge fungerar dock ned till 5 C. Innan användning. Kontrollera att skåpet inte är skadat vid mottagandet. Transportskador måste anmälas till din återförsäljare innan kylskåpet tas i bruk. Avlägsna emballaget. Rengör insidan med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Skölj med rent vatten och torka ordentligt (se rengöring). Använd en mjuk trasa. Om skåpet har lagts ned under transport eller om det har förvarats i kyla (kallare än +5 C) måste det stå upp i minst en timme före användning. Klimatklass Tillåten rumstemp. SN +10 ºC til +32 ºC N +16 ºC til +32 ºC ST +18 ºC til +38 ºC T +18 ºC til +43 ºC Installation Den yta på vilken skåpet ställs måste vara plan. Använd inte en ställning eller liknande. Skåpet kan stå fritt mot en vägg, inbyggd i ett köksskåp eller stå sida vid sida med andra skåp (fig. 2-3). 4

5 Skåpet sett uppifrån. När skåpet placeras intill en vägg, se till att det finns tillräckligt med utrymme för dörren att öppnas så mycket att hyllorna kan dras ut (figur 4) fig fig. 4 Ventilation. Det är viktigt att skåpet får tillräcklig ventilation och att luften kan cirkulera fritt över, under och runt det. Bilderna nedan visar hur du säkerställer tillräcklig luftcirkulation runt skåpet (fig. 5-6) / /1860 fig. 3 5 fig. 5 fig. 6

6 Distanserna på skåpets baksida möjliggör den nödvändiga luftcirkulationen. Montera de två täcklocken som följer med skåpet (se fig. 7). (Två olika modeller) fig. 7 Placering. Det är viktigt att skåpet står helt i våg. Man kan justera skåpet genom att vrida de ställbara fötterna i framkant upp eller ner (se figur 8). Kontrollera med ett vattenpass att skåpet står rätt i sidled. Tekniska data Denna enhet uppfyller kraven hos relevanta EU-direktiv, däribland direktiven för Lågspänning 2006/95/EØF och Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF. Typskylten som är placerad inuti enheten innehåller olika tekniska uppgifter samt typ och serienummer. fig. 8 Max. 85 kg. 6

7 GB SE Omhängningsbar dörr. Dörren kan ändras från höger- till vänsterhängd och vice versa enligt följande: 1. Skåpet läggs ner, och det övre gångjärnet lossas. 2. Ta bort övre gångjärnet. 3. Glasdörren vänds upp och ned (på FZ 295 W flyttas handtaget som lossas på insidan under tätningslisten). 4.Sockelsidorna tas bort försiktigt med en spårskruvmejsel. 5. Gångjärnstappen dras upp..... och passas in på motsatt sida. 6. Låstappen skruvas lös med en spårskruvmejsel. 7. När låstappen skruvats loss dras den upp tillsammans med låscylindern och monteras tillbaka på den motsatta sidan. 8. Sockelsidorna klickas på plats på motsatt sida. 9. Dörren placeras på bottentappen, och det övre gångjärnet monteras och skruvas fast ordentligt. 10. Efter att dörren hängts om måste det kontrolleras att tätningslisten sluter tätt runt om. Gör den inte det, kan man med försiktigt värma tätningslisten med en hårtork i hela dess längd, och sedan hjälpa tätningslisten ut något, så att den åter sluter tätt mot skåpet. Se till att tätningslisten inte blir så varm att den smälter! OBS Du måste ta bort magneten på undersidan av dörren genom att lossa de två skruvarna och montera den i andra änden av dörren. Om det finns ett logotypemblem på dörren, måste du också ta bort det och om möjligt placera det vid motsatt ände av dörren. Ta bort den övre och undre bussningen på dörrgavlarna (busssningarna är svarta, runda plastbitar som passar in i övre och nedre gångjärnen) och byt plats på dem så att övre bussningen nu sitter i botten och vice versa. 7

8 Drift och funktion. fig. 9 Elektronisk styrning. Den elektroniska styrningen ser till att skåpet håller inställd temperatur upptill och nedtill i skåpet. Detta uppnås medelst en sofistikerad styrning av kylsystem, värmeelement och fläkt. Den inställda temperaturen lagras i händelse av strömavbrott. Den elektroniska styrningen har följande funktioner: På/av-knapp Ljuskontakt* Temperaturinställning Temperaturvisning Automatisk avfrostning Dörrlarm Larm vid för hög och för låg temperatur *Belysningen kan antingen vara på hela tiden eller enbart när dörren är öppen. Temperaturavläsning. Displayen visar den aktuella temperaturen. Siffran längst upp på displayen visar temperaturen överst i skåpet och siffran längst ned på displayen visar temperaturen nederst i skåpet. Temperaturdisplayen har ett inbyggt filter som simulerar den aktuella temperaturen i flaskorna. Därför påverkas inte visningen av kortsiktiga variationer i lufttemperatur. Temperaturinställning. Termostaten har barnlås. Detta aktiveras genom att trycka på upp och ned -knapparna samtidigt. Efter ca 3 sek blinkar Pof i displayen. Därefter visas de aktuella temperaturerna som normalt. Dessutom kan man se de inställda temperaturerna genom att trycka på SET1 respektive SET2. Barnlåset avaktiveras genom att trycka på upp och ned -knapparna samtidigt. Efter ca 3 sek blinkar Pon i displayen och temperaturen kan ställas in. Temperaturinställning övre delen. Tryck på SET1. Därefter, temperaturen överst i skåpet justeras uppåt och nedåt med upp och ned -knapparna Temperaturen kan justeras från 8 till 22 C, dock inte 8

9 lägre än det aktuella inställda värdet för den nedre temperaturgivaren. Temperaturinställning nederst i skåpet. Tryck på SET2. Därefter, kan temperaturen nederst i skåpet justeras uppåt och nedåt med upp och ned -knapparna Temperaturen kan justeras från 5 till 22 C, dock inte högre än det aktuella inställda värdet för den övre temperaturgivaren. Larm. Det finns temperaturlarm för låg- respektive högtemperaturgivarna. Larmet består av en ljudsignal och en varning på displayen. Larm för hög temperatur: ljudsignal + displayen växlar mellan att visa HtA och aktuell temperatur. Larm för låg temperatur: ljudsignal + displayen växlar mellan LtA och aktuell temperatur. Larmtemperaturen beror på inställt värde. Ljudsignalen kan avbrytas genom att trycka på någon av kontrollpanelsknapparna. För att ta bort varningen på displayen tryck in på/av-knappen. Först för att stänga av larmet. Sedan återigen för att starta om kompressorn. Dörrlarm. När dörren har öppnats mer än 2 minuter, aktiveras dörrlarmet. Belysningen. För att släcka lampan tryck en gång på Permanent belysning För en bra presentation av ditt vin, kan du välja att ha belysningen på permanent genom att trycka på ljussymbolen två gånger. För att släcka belysningen, tryck en gång till på Flerzonsinställning för serveringstemperering. Typisk inställning för sådan användning är topp/botten-inställning på 16/6 C. Med detta alternativ kommer temperaturerna att distribueras ner genom skåpet för lagring av olika typer av vin enligt följande, från topp till botten: kraftiga rödviner +16 till +19 C Rosé och lätta rödviner +12 till +16 C vita viner +10 till +12 C champagne och mousserande viner +6 till +8 C Enzonsinställning for långtidslagring. För långtidsförvaring av vin rekommenderas en topp/botten-inställning på 12/12ºC. Med samma inställning i toppen som botten ger kylsystemet en jämn temperaturfördelning i hela skåpet. Emellertid kommer omgivande temperatur långsamt tränga in genom skåpets dörr och sidor, och förorsaka en liten temperaturskillnad mellan toppen och botten. Kontrollenheten kommer att hålla den inställda temperaturen i botten av skåpet och avvikelsen kommer att uppstå i toppen. 9

10 Avvikelsen kommer att ligga mellan 0 3 C, beroende på omgivningstemperaturen. Avfrostning, rengöring och underhåll Automatisk avfrostning av kylskåpet. Avfrostning av kylskåpet sker automatiskt, avfrostningsvattnet rinner ned genom ett rör och samlas i en behållare ovanför kompressorn. Vattnet avdunstar på grund av värmen från kompressorn. Avfrostningsvattenbehållaren bör rengöras då och då. Rengöring. Innan rengöring skall stickkontakten dras ur vägguttaget. Skåpet rengörs bäst med en lösning av ljummet vatten och lite diskmedel (max. 65 ºC). Använd inte rengöringsmedel som orsakar repor. Använd en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka ordentligt. Avfrostningsvattenledningen, där kondensvattnet från förångaren rinner ner, sitter i botten av den bakre väggen inne i skåpet. Se till att den är ren. Använd ett desinfektionsmedel, t.ex. rodalon, som droppas ner i avfrostningsvattenledningen några gånger per år. Gör rent med en piprensare eller liknande. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål. Tätningen runt dörren måste rengöras regelbundet för att förhindra missfärgning och garantera lång hållbarhet. Använd rent vatten. Efter rengöring av tätningslisten, se till att den fortfarande sluter tätt. Damm på kondensorn på skåpets baksida, kompressorn och kompressorutrymmet avlägsnas bäst med en dammsugare. 10

11 Felsökningstabell. Fel Möjlig orsak Åtgärd Skåpet är dött! Skåpet är avstängt. Tryck på på/av-knappen. Det rinner vatten i botten av kylskåpet. Vibrationer eller buller. Strömavbrott, säkringen har gått, kontakten sitter inte i vägguttaget ordentligt. Dräneringsröret för avfrostningsvatten är igensatt. Skåpet lutar. Kontrollera om strömmen är på. Säkringen måste vara tillslagen. Rengör avfrostningsvattenledningen och dräneringshålet i den bakre väggen. Justera skåpets position med ett vattenpass. Skåpet vilar mot andra köksobjekt. Flytta på skåpet eller apparater i omedelbar anslutning till skåpet. Kompressorn går konstant. Kontrollenheten visar P1 Kontrollenheten visar P2 Behållare eller flaskor stöter emot varandra i skåpet. Hög rumstemperatur. Övre givaren är trasig eller kortsluten. Nedre givaren är trasig eller kortsluten. Se till att det finns mellanrum mellan flaskorna och/eller behållarna. Sörj för god ventilation. Tillkalla service. Hela skåpet styrs utifrån högsta inställda temperaturen tills felet åtgärdats. Tillkalla service. Hela skåpet styrs utifrån högsta inställda temperaturen tills felet åtgärdats. 11

12 Garanti, reservdelar och service Garanti Om det finns brister i produkten, kan du gentemot leverantören utnyttja garantin enligt gällande lag. Tillverkaren ska på egen bekostnad avhjälpa tillverknings-och materialfel som identifierats hos enheten vid normal användning förutsatt att enheten köps som en helt ny. Om det anses nödvändigt att enheten sänds till verkstad för reparation sker detta på tillverkarens bekostnad och risk. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av felaktig användning, missbruk, felaktigt underhåll, felaktig installation, placering eller anslutning. Detsamma gäller brand, olyckor, blixtnedslag, spänningsvariationer eller andra elektriska störningar såsom defekta säkringar eller fel i elnätets elektriska installationer. Reparationer som utförs av någon annan än anvisade serviceföretag, tillika allmänna fel och skador vilka leverantören kan hänvisa till andra orsaker än tillverknings-och materialfel täcks inte av garantin. Observera att vid ingrepp i enhetens konstruktion och förändringar av enhetens beståndsdelar gäller inte garantin eller produktansvaret och enheten kan inte lagligen kan användas. Godkännandet noterat på märkskylten är likaså ogiltigt. Transportskador som konstaterats hos konsumenten, är i första hand en fråga mellan konsument och återförsäljare dvs återförsäljaren måste se till att konsumenten är nöjd. Innan du tillkallar servicepersonal, ombeds du kontrollera de felkällor du kan eliminera själv. (Se bruksanvisning) Om ditt krav på serviceåtgärder är obefogat, till exempel om enheten har fallerat på grund av en trasig säkring eller ett användarfel, måste du själv stå för servicekostnaderna. Reservdelar Vänligen ange typ- och serienummer samt produktnummer vid beställning av reservdelar. Denna information ges på typskylten. Typskylten innehåller olika tekniska uppgifter samt typ- och serienummer. Kom ihåg att alltid anlita auktoriserad servicepersonal, om något skall repareras eller bytas ut! Produkt nr. 12

13 Kassering. Information för användare om insamling och avfallshantering av elektronikskrot och använda batterier Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska blandas med vanliga hushållssopor. För korrrekt hantering av gamla uttjänta produkter och batterier, skall dessa lämnas in för återvinning på anvisade insamlingsställen i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/ EG och 2006/66/EG. Genom att kassera dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå pga otillbörlig avfallshantering. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, var god kontakta din kommun om avfallshantering eller där du köpte din produkt. Felaktig kassering av elektroniskt avfall och batterier kan leda till bötesföreläggande. För kommersiella användare inom den Europeiska unionen Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information. [Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler gäller endast inom den Europeiska unionen. Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare. Här kan du få information om hur du bäst blir av produkten. Information om batterisymbol: Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I sådana fall uppfylls kraven i direktivet, som har upprättats för det kemiska ämnet. Porkka Scandinavia AB Industrigatan TROSA 13 Tel: Fax: Epost:

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 Bruksanvisning Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 We were thinking of you when we made this product 8184173-00/6 092007 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 Bruksanvisning FOMA Värmepump Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 1 Bästa kund Modell 4000/4300/5500/6800 Köldmedia: R407C Fyllning 4000/4300: 1280g Fyllning 5500/6800: 1190g Vi gratulerar dig till valet

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer