COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING"

Transkript

1 COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE TROSA Tel , Fax /2011

2 Bruksanvisningen är för Cold Line och Bar 550 kylbänkar, modellerna GNH, GNL, GNS, P/S, D, B1S, B2S, BS och 55. Det är viktigt att läsa installations- och bruksanvisningarna noggrant innan du använder maskinen för första gången. Det är viktigt att förvara installations- och bruksanvisning på ett säkert ställe, tillgänglig för nya användare. Dessutom skall den vara en del av det interna HACCP-systemet. Genom att följa bruksanvisningen noga garanteras en hög tillförlitlighet och låga reparationskostnader. OBS! Maskinerna måste genomgå regelbunden inspektion av auktoriserad servicepersonal, gärna två gånger per år. Garantibestämmelser hittas på sidan 7. TABLE INNHOLDSFORTEGNELSE OF CONTENTS Vid leverans 2 Installations-och bruksanvisning 2 Maskinkassettens kontakter och strömbrytare 2 Användning: Kombinerad digital styrenhet och temperaturvisning 3 -knapparna på styrenheten 3 -låsa och låsa upp regulatorns knappar 3 -funktioner hos knapparnas LED (belysning) 3 -funktionen hos symbolerna på displayen 3 -huvudbrytare -avfrostning -manuell avfrostning -kontrollera lägsta temperatur -kontrollera högsta temperatur -återställa högsta och lägsta uppmätta temperatur -ändra inställd temperatur Larmsignaler kombinerad digital styrenhet och temperaturvisning 5 Maskinkassetten: 6 -demontering för rengöring och service 6 -underhåll som utförs av användaren 6 Demontering av lådor och teleskopskenor: 6 -demontering av lådorna 6 -demontering av utdragsskenorna 6 -demontering av handtag 7 Rengjøring som besørges av bruker 7 Rengöring som utförs av användaren 7 Funktionsfel 7 Återvinning av produkten 7 Garanti 7 Service under garantitiden 7 VID LEVERANS Kontrollera att mottagen produkt inte är skadad och att emballaget är helt. Eventuella skador noteras på fraktbrevet. Eventuella skador/dolda skador skall rapporteras inom 7 dagar efter leverans. Därefter ansvarar INTE transportören för skador. INSTALLATION OCH INTRODUKTION Ställ maskinen så nära den slutliga placeringen som möjligt och ta försiktigt bort emballaget. Ta bort skyddsfilmen på utvändiga ytor. Emballage och film sorteras och levereras till återvinning enligt gällande lokala föreskrifter. Placera inte maskinen i närheten av direkt solljus eller andra värmekällor som ugnar och spisar. Omgivningstemperaturen får inte överstiga 25 C eller gå under +5 C. Ställ maskinen på plats. Justera benen så att den står stadigt på alla ben och vågrätt. Om maskinen är utrustad med hjul, måste underlaget vara helt jämnt. Ojämna golv kan leda till skevhet i ramen och försämra funktion och livslängd hos maskinen. När maskinen är på sin slutliga plats, skall de låsbara hjulen låsas. Gör rent maskinen ut- och invändigt med ett milt rengöringsmedel och en mjuk, fuktig trasa. Lämna dörren öppen till maskinen tills den är helt torr innan den tas i bruk. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel, stålull, klorin eller medel som har en frätande/blekande effekt. ANVÄND INTE RINNANDE VATTEN SAMBAND MED MED RENGÖRING! Påse at maskinen har oppnådd romtemperatur og er helt tse till att maskinen har uppnått rumstemperatur och är helt torr innan den ansluts till elnätet. Se till att maskinkassettens angivna spänning stämmer överens med spänningen i det lokala elnätet. Maskinen ansluts till ett jordat uttag med 10A säkring, 230V/1/50Hz. Kylbänken är endast avsedd för att hålla temperaturen i en redan kyld/fryst vara. Det är oerhört viktigt att varor som är frätande tex., saltgurka och dressingar förvaras i slutna förpackningar. Frätande produkter kommer att slita på förångaren och kan leda till kostsamma reparationer som inte täcks av garantin. Det får inte finnas något under maskinen som kan täcka luftutblåset från kondensorn. Avfrostningsvattnet avdunstar automatiskt. Maskinen får inte användas utomhus eller utsättas för vattenstänk som kan skada de elektriska komponenterna. Garantin gäller inte transportskador 2

3 KONTAKTER OCH BRYTARE KYLAGGREGATET Huvudströmbrytare Elektriska (endast på F-modellerna) anslutningar Kontakt för karmvärme eller belysning (om installerat) Låsa - låsa upp styrenhetens knappar + Knapparna låses om båda knapparna hålls intryckta tills POF visas i displayen. Knapparna kan låsas upp genom att hålla in knapparna tills POn visas i displayen. Displayens ljussymboler Ljussymbol OFF Tillstånd Funktion Maskinen är i standbyläge ANVÄNDNING: KOMBINERAD DIGITAL STYRENHET TEMPERATURVISNING Knapparna på styrenheten Digital styrenhet Visar inställd temperatur. Ändra inställd temperatur genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder. I programmeringsläge; för att välja parameter eller bekräfta en ändring. Visar högsta uppmätta temperatur. Ökar inställt värde vid temperaturinställning. Ökar inställt värde i programmeringsläge. BLINKANDE BLINKANDE BLINKANDE Den inställda temperaturen kan ändras Belysningen är tänd Kompressorn går Programmerad tidsfördröjning för start av kompressorn Förångarfläkten går Avfrostning pågår Dropptid efter avfrostning LARM se sidan 5 Visar lägsta uppmätta temperatur. Minskar inställt värde vid temperaturinställning. Minskar inställt värde i programmeringsläge. Startar manuell avfrostning genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder. Belysningsknapp Standbybrytare (OBS: Lyser även om den är avstängd). Huvudströmbrytare - bara på F-modeller. Kopplar även in karmvärmen på F- modellerna. 3

4 ANVÄNDNING: ANVÄNDNING: KOMBINERAD DIGITAL STYRENHET TEMPERATURVISNING Huvudströmbrytaren (standby) Maskinen kan slås på och av med strömbrytaren. I standby visas OFF i displayen. I standbyläge är alla funktioner avstängda. F-modellerna har dessutom en separat huvudströmbrytare som också slår på karmvärmen. Om ett fjärrövervakningssystem är anslutet till styrenheten sänds inga data till detta när styrenheten är i standbyläge (OFF). Belysningsströmbrytaren kommer fortfarande att vara aktiv. Avfrostning Maskinen har automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Under avfrostning kommer LEDn för belysning och sista temperaturen före avfrostning visas i displayen. Styrenheten återgår automatiskt till normal drift. Efter en programmerad fördröjning visas den faktiska temperaturen i displayen. OBS! En manuell avfrostning återställer tidpunkten för nästa automatiska avfrostning. Dvs. om man får en automatisk avfrostning när belastningen på maskinen är stor kan med en manuell avfrostning mellan intervallerna, ändra tiden för automatisk avfrostning. (Var 6e timma för kylbänkar, till var e timma för frysbänkar). Manuell avfrostning Tryck i 3 sekunder och den manuella avfrostningen startar och LEDn för avfrostning visas. Manuell avfrostning är nödvändig endast om det bildats is på förångaren på grund av att dörrar/lådor stått öppna en längre tid, eller att varm mat placerats i maskinen. Kontroll av lägsta uppmätta temperatur Tryck Lo visas i displayen följt av lägsta uppmätta temperatur efter den senaste återställningen. Styrenheten återgår automatiskt till normaldrift efter 5 sekunder. Kontroll av högsta uppmätta temperatur Tryck Hi visas i displayen följt av högsta uppmätta temperatur efter den senaste återställningen. styrenheten återgår automatiskt till normaldrift efter 5 sekunder. OBS! Vid första uppstarten kommer den lägsta och högsta temperaturen lagras. Om man vill övervaka temperaturen via styrenheten bör man återställa funktionen när den inställda temperaturen har uppnåtts OBS! På kylbänkarna kan temperaturen ställas in mellan: +2 C C På barserien 550: +5 C C På frysbänkarna: -18 C C Återställning av lägsta/högsta uppmätta temperatur Återställning av lägsta och högsta uppmätta temperatur måste göras separat. Den lägsta uppmätta temperaturen återställs genom att trycka tills Lo visas i displayen. Tryck omedelbart och håll in tills rst visas i displayen. Kontrollen återgår automatiskt till normaldrift efter 5 sekunder. Den högsta uppmätta temperaturen återställs genom att trycka tills Hi visas i displayen. Tryck och håll in tills rst visas i displayen. Kontrollen återgår automatiskt till normalt arbete efter 5 sekunder. Ändra inställd temperatur Tryck och håll in knappen i 3 sekunder tills den inställda temperaturen blinkar på displayen. Inom 10 sekunder, tryck för att öka inställd temperatur eller för att minska den. Tryck för att spara de nya värden eller vänta ca 15 sekunder till styrenheten automatiskt återgår till normal drift.

5 LARMSIGNALER STYRENHETEN KOD ORSAK HA Högtemperaturlarm Temperaturen har överskridit de programmerade larmgränserna. Efter en programmerad fördröjning utlöses larmet. Anledningen kan vara isbildning på förångaren (kör manuell avfrostning) fyllt på med för varma varor - luften in / ut är blockerad - dörr / låda har lämnats öppen - smutsigt filter. Larmet återställs inte förrän temperaturen sjunker under larmgränserna igen. LA Lågtemperaturlarm Temperaturen är lägre än det programmerade larmgränserna. Efter en programmerad fördröjning utlöses larmet. Återställ larmet genom att trycka på Flytta matvarorna till en annan kyl och kontakta auktoriserad servicepersonal. HA2 LA2 Larmet kommer återställs inte förrän temperaturen åter befinner sig inom larmgränserna. Larm för hög kondensortemperatur Kondensorn och filter behöver rengöras. Ställ maskinen i standbyläge med knappen. Ta bort frontkåpan på kylaggregateten. Ta bort filtret och tvätta det i vatten med diskmedel. Rengör kondensorn med en dammsugare och en mjuk borste / pensel. Kontrollera att luften in / ut inte är blockerad. Kontrollera att omgivningstemperaturen inte är för hög. Om larmet inte slutar måste auktoriserad servicepersonal tillkallas. Alarm för låg kondensatortemperatur Kontrollera att omgivningstemperaturen inte är för låg, eller att maskinen precis har tagits in från kylan. Vänta tills maskinen nått rumstemperatur. P1 Defekt termostatgivare P2 Defekt förångargivare (avfrostning)* P3 Defekt kondensorgivare* *Anmärkning: Maskinen kommer att fortsätta att fungera i en så kallad tvångs cykel (tidsinställd läge). Tillkalla kvalificerad servicepersonal. 5

6 KYLKASSETTEN Demontering för rengöring och service Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren och dra ur kontakten vägguttaget. Om användaren underlåter att följa bruksanvisningen kan detta leda till reducerad kapacitet, högre driftskostnader eller skador på kylaggregatet. Skador som av denna anledning är självförvållade, omfattas inte av garantin. DEMONTERING AV LÅDOR OCH UTDRAGSSKENOR 1 Ta av frontkåpan (1) genom att lossa den nedtill, dra den rakt ut i nedtill och lyft rakt upp. Dra ut kontakten ur kylmaskin. Demontering av lådorna Öppna lådan ca cm. Håll med båda händerna under lådfronten och lyft rakt upp tills fronten lossnar. Lyft inte i lådhandtaget. 3 Ta bort filtret (3). Lossa de två skruvarna för hand (). Öppna lådan helt och dra loss lådan från bakre delen av skenorna som visas nedan. Dra ut kylaggregatet. Montera i omvänd ordning. Montera i omvänd ordning. Kontrollera att lådan är ordentligt nedtryckt i fästena på skenorna. 5 2 Demontering av utdragsskenorna 1 3 Dra ut utdragsskenorna helt och vrid dem i pilens riktning som visas på bilden nedan. Lyft samtidigt främre delen av skenan rakt upp så att den lossnar från spåret i sidoväggen. Rengöring som utförs av användaren Rensa filtret (3) minst två gånger per månad eller oftare vid behov. Dra skenan rakt ut från spåret i bakväggen. Montera i omvänd ordning. När skenorna är korrekt monterade skall de inte vara lösa när du försöker lyfta på dem. Rengör filtret under rinnande vatten, helst med diskmedel. Skaka av vattnet och se till att filtret är helt torrt innan det monteras. Byt ut defekta filter. Kondensorn (den svarta kylaren bakom filtret) dammsugs med mjuk borste / pensel. Var försiktig så att fenorna på kondensorn inte deformeras. Maskiner i bagerier eller i dammiga miljöer bör rengöras oftare. Auktoriserad servicepersonal bör se över maskinen två gånger om året. ANVÄND INTE RINNANDE VATTEN I SAMBAND MED RENGÖRING! 6

7 Byta/rengöra handtag Tät brunn i GNS-bänk Se till att silen i botten av brunnen inte är igensatt. Kontrollera att avloppsslangen inte är igensatt eller klämd. Handtagen kan tas bort för utbyte eller rengöring. Handtagen kan diskas i diskmaskin. Knacka försiktigt åt höger med en hammare som bilden ovan visar. Kontrollera att lådan är stängd innan du börjar. Ta handtaget ur spåret. Montera i omvänd ordning Andra fel Kontrollera larmsignalerna på displayen som visas på sidan 5. EFTER PRODUKTENS LIVSTID När produkten nått slutet av dess livslängd, måste produkten lämnas in på en godkänd deponi för återvinning i enlighet med allmänna åligganden. RENGÖRING SOM UTFÖRS AV ANVÄNDAREN Stäng av maskinen. ANVÄND INTE RINNANDE VATTEN I SAMBAND MED RENGÖRING AV KYLAGGREGATET PLATS! Använd en mjuk fuktig trasa och milt rengöringsmedel för att rengöra de rostfria ytorna ute och inne. Rengör dörrtätningarna på samma sätt. Använd silikon på tätningarna efter rengöring för att hålla tätningarna mjuka och förhindra att smuts fastnar i dessa. Använd inte vassa föremål i samband med rengöring. Använd inte rengöringsmedel med skureffekt, stålull, klor eller medel som har en frätande/blekande effekt. FUNKTIONSFEL Maskinen startar inte Kontrollera att huvudströmbrytaren strömbrytarlampan lyser. är påslagen och att Se till att kontakten sitter i ordentligt i vägguttaget och på själva kylaggregatet. Kontrollera att säkringarna är hela. Kylbänken blir inte kall eller når inte den inställda temperaturen Kontrollera att huvudströmbrytaren strömbrytaren är på. är påslagen och att Se till att kontakten är ordentligt på plats i vägguttaget och kylmaskin. Kontrollera att säkringarna är hela. Kontrollera att styrenhetens temperatur är korrekt inställd (sidan ). Kontrollera att omgivningstemperaturen inte är för hög. GARANTI Garantin gäller fabrikationsfel i 1 (ett) år från leveransdatum. Garantin omfattar inte fel orsakade av: transport att köparen/användaren har underlåtit att följa bruksanvisningen och bruksanvisningens rekommendationer för periodiskt underhåll att produkten är överbelastad spänningsvariationer större än ± 5%, åska reparation eller ändring av konstruktionen av annan än auktoriserad serviceverkstad och utan godkännande av Porkka Scandinavia AB små repor eller märken som kan ha uppstått vid uppackning eller under monteringen. mindre fel som inte påverkar funktionen Vid åberopande av garantireparationer, ska följande punkter följas: garantireparationen skall godkännas av Porkka Scandinavia AB typ, serienummer, säljare och inköpsdatum krävs servicerapport skall fyllas i. Blanketter kan hämtas på Tillverkaren och dennes distributörer/återförsäljare är under inga omständigheter vara ansvariga för följdskador som kan uppstå i samband med fel på levererad utrustning, oavsett av vilken orsak de kan ha uppstått. Försäljnings- och leveransvillkor lämnas ut på begäran. SERVICE UNDER GARANTIPERIODEN Det rekommenderas att teckna ett serviceavtal med en auktoriserad serviceverkstad. Kontakta säljaren vid eventuella fel på produkten. Om fakturan på ett godkänt servicearbete under garantitiden, inte innehåller, inköpsdatum, modell/typbeteckning och serienummer kommer fakturan att avvisas och returneras till avsändaren! Kontrollera att filter eller kondensor är inte smutsiga (sidan 6). 7

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer