KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL"

Transkript

1 KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser 5 Placering 5 Tillbehör 6 Frontpanel 6 Elanslutningar 7 Vattenanslutningar 7 Kondensat avlopp 8 Drift 9 Underhåll 9 Rengöring 9 Rengöring av filter 9 Borttagande av filter 10 Felsökning 11 Säkerhetsrekommendationer 11 Mått KWC Mått KWC Mått KWCH Mått KWCH

3 Förord Avsikten med denna anvisning är att ge användaren vissa riktlinjer för installation, igångsättning, drift och underhåll. Den omfattar emellertid inte samtliga service- och underhållsrutiner som erfordras för att aggregatet skall ha en lång och problemfri livstid. Service bör utföras av kvalificerat serviceföretag, så att ett korrekt långsiktigt underhåll säkerställs. Garanti Garantin baseras på allmänna bestämmelser och villkor från leverantören. Garantin upphör att gälla om aggregatet repareras eller modifieras utan leverantörens godkännande, om prestanda överskrids eller om förändringar görs på den elektriska installationen eller styrsystemet. Skador till följd av felaktig hantering, bristfälligt underhåll eller underlåtelse att följa tillverkarens anvisningar och rekommendationer täcks ej av garantiåtagandet. Leveransmottagning Aggregatet levereras helt färdigmonterat (utom vissa tillbehör) från fabrik. Godset skall inspekteras vid mottagandet innan leveransavin undertecknas. Eventuella skador skall noteras på leveransavin och skadeanmälan sändas till det transportföretag som senast hanterade godset efter leverans. Samtidigt underrättas det lokala försäljningskontoret. Aggregatet skall ha inspekterats fullständigt inom 7 dygn. Upptäcks dolda fel, skall transportföretaget och samtidigt lokala försäljningskontoret underrättas. Märkplåt Märkplåten är placerad i luftintaget. Märkplåten syns efter att luftgaller och filter bortmonteras. På märkplåten finns följande information; - [TYPE] Aggregatmodell och levererade tillbehör (18 siffror) - [SER.NR] Aggregatets serienummer (7 siffror) - [POWER] Ink. spänning (230 V 50 Hz 1-fas) - [INPUT] Tillförd effekt (W) och nominell strömförbrukning (A) vid maximal hastighet - [1 / MIN] Varvtal för fläkten per minut Skriv av märkplåten för att enkelt kunna identifiera aggregatmodell och få information för framtida serviceändamål. Allmänt Vissa anvisningar i texten är markerade med. Med tanke på den personliga säkerheten och maskinens prestanda måste dessa anvisningar iakttas. Leverantören åtar sig inget ansvar för installationer eller service som utförts av icke kvalificerad personal. Klimataggregaten är färdigmonterade, provtryckta och testade på fabrik före leverans. Aggregaten är tillverkade för att arbeta i driftförhållanden som framgår av denna anvisning. 3

4 Installation Aggregatet levereras i två separata lådor (aggregat och frontpanel). Låt frontpanelen ligga kvar i sitt skyddsemballage tills aggregatet är färdigmonterat. Allt emballage är återvinningsbart. Iaktta följande vid installation; - all installation måste göras enligt lokala bestämmelser - följ installationsanvisningar från leverantören - undersök takets konstruktion så att den kan bära aggregatets vikt - dra åt alla skruvar och muttrar noggrant efter avslutad installation - innan elanslutning, läs igenom punkt avs. Elanslutningar, sid. 7. Val av installationsplats Aggregatet skall installeras horisontellt och det skall finnas tillräckligt utrymme för tillbehör, rör- och elinstallation. Se även till att det finns tillräckligt serviceutrymme. Hänsyn måste också tas till lokala bestämmelser ang. säkerhetsavstånd. Installera ej aggregatet i närheten av brandfarligt gods. Installera ej heller i rum där värmekälla (ånga) kan påverka kylelement och/eller plastdetaljer och filter i aggregatet (kök etc.). Aggregatets placering begränsas av Min. Anm. Max. Anm. Rumstemperatur /luftfuktighet +1ºC / 30 % Rh A 32ºC / 60 % Rh Vattentemp eratur 4ºC B 80ºC C A: om rumstemperaturen är under +1ºC, måste aggregatet dräneras från vatten B: om vattentemperaturen är under +4ºC måste frostskyddsmedel tillsättas C: max. vätsketryck 1400 kpa Min. fritt utrymme under aggregatet från frontpanelen är 550 mm. Aggregatet bör inte placeras över elektriska anordningar eller möbler. Kontrollera att aggregatets placering är rätt med hänsyn till åtkomstmöjligheter för borttagande av paneler i samband med service. Aggregatets placering bestäms av rummets form, kylbehov samt antalet installerade aggregat. Luftcirkulationen får ej hindras av föremål. Storlek har fyra och storlek sex luftriktare, som leder luftströmmens riktning. Luftströmmens riktning kan ställas in för hand till önskad utblås riktning. I kyldrift riktas luftströmmen utmed taket. Om aggregatet är utrustad med elvärme skall luftriktaren riktas så att den varma luften riktas nedåt. Luftriktaren kan vara individuellt stängda se sid. 5. Luftriktarens inställning skall ej vara stängda när aggregatet går på max fläkthastighet (ljudnivån ökar). Stäng ej av fler luftriktare än figuren nedan visar. 4

5 Installation Aggregatet monteras i tak med fyra gängade stänger (M8). De gängade stängerna kapas 140 mm från undertakskant. Konsolerna (4 st) är fastmonterade i aggregatet (undantag är vid specialutförande där konsol ej kan monteras på fabrik). Installatören skall tillhandahålla 4 st gängade stänger (M8), 12 st muttrar (M8) och 8 st brickor för montering av aggregatet (exklusive de delar som behövs för att sätta fast stängerna i taket). Före installation av stängerna på vinkelkonsolerna måste stängerna förses med följande; - 1 st mutter och 1 st mellanläggsbricka ovanför vinkelkonsolen - 1 st mellanläggsbricka, 1 st mutter och 1 st låsmutter under vinkelkonsolen Undersök takets konstruktion och se till att det kan bära aggregatets vikt. Viktangivelser Aggregatstorlek Vikt Placering Aggregatet skall placerad på samma nivå som undertak. Utrymmet mellan aggregat och bjälklag skall vara minimum 20 mm. För installation av frontpanel måste det finnas kvar 2 mm utrymme mellan undertak och frontpanel. Mellan aggregat och undertak skall det finnas kvar 10 mm utrymme för installation av frontpanel Lyft inte aggregatet i vattenanslutningar eller droppskål. 5

6 Tillbehör Om leveransen inkluderar tillbehör (ex. 2- eller 3-vägsventil, avstängnings- och strypventil och extern extra droppskål) skall dessa monteras på plats. 2-vägsventil 3-vägsventil Ventilen och aktuatorn levereras fabriksmonterad. Anslutningsdimension är DN 20 (för kopparrör yttre dimension 22 mm) och ventilen ansluts till köldbärarröret via konisk kompressionsanslutning (kopplingsmuttern och kompressionsring ingår i leveransen). Se bild ovan A. Tryck röret till ventilens botten (kontrollera att rörändan är jämn) spänn kopplingsmuttern med fingrarna och kontrollera att det ej finns spänning mellan ventilen och röret. Spänn kopplingsmuttern till moment av kn genom att använda lämpliga verktyg. Vid spänning av muttern använd alltid verktyg och kontraverktyg samtidigt. Kontrollera kopplingen med tryckprov. Överskrid aldrig ådragningen av tillbehör enligt instruktionerna. Frontpanel Frontpanelen är separat emballerad och innehåller monteringsskruvar (8 st till storlek och 16 st till storlek 10 12). Frontpanelen till storlek är komplett inklusive filter. Frontpanelen till storlek levereras i 2 delar för att monteras på plats. De 2 delarna sätt ihop i två monteringsfärdiga hål i frontpanelen. 6

7 Installation av frontpanelen skall göras efter att aggregatets monterats. Öppna gallerskruven (1/4 varv) i panelen (4 st storlek och 8 st storlek 12 12). Ta ut filter, fäst skruvar och dra åt. Undvik att dra åt skruvarna för hårt. Elanslutningar! All ledningsdragning måste göras enligt lokala bestämmelser. Före anslutning kontrollera att alla anslutningar och kablar är korrekta. Alla kablar för anslutning till nätspänning och till styrningen måste tillhandahållas och monteras på plats av installatören. Eldata framgår av tabell l. Inre ledningsdragning är gjord på fabrik. Huvudströmbrytaren skall placeras inom bekvämt avstånd från aggregatet.. Utrustningen måste vara jordad. Matningsspänning skall ej brytas av termostat. Tabell 1 Eldata Aggregatstorlek Effektförbrukning (W) FLA (A) 0,24 0,28 0,36 0,65 0,80 Spänning 230 V / 50 Hz / 1-fas Vattenanslutningar Klimataggregatet är tillverkat för att anslutas till köldbärar-/värmebärarkretsen (med lågt tryck). Vattnet får ej vara aggressivt mot värmeväxlare (koppar). Temperaturbegränsningar och tryckfall framgår av kapitel sid. 4. Vid andra tryckfall och flöden kontakta försäljningskontoret. Aggregatet är fabriksmonterat (beroende på beställning) med eller utan avstängningsventiler och kontrollutrustning. För aggregat som levereras utan avstängningsventil framgår anslutningar nedan (In- och utg. KB anslutning är alltid samma oavsett tillbehör). Vattenanslutning modell utan kontroll och avstängningsventil (endast kyla) 1 = Ing. KB (koppar 18 mm) 2 = Utg. KB (koppar 18 mm) 3 = Kondensat avlopp Vattenanslutning modell utan kontroll och avstängningsventil (endast kyla) 1 = Ing. KB (koppar 18 mm) 2 = Utg. KB (koppar 18 mm) 3 = Kondensat avlopp 7

8 Anm. Kontrollera att avluftningsventil finns på KB-ledning. Om aggregatet är placerat i ett rum där rumstemperaturen är under +1ºC, tillsätt frysskyddsmedel i KB-kretsen eller kontrollera att vätskeledning är utrustad med dränering för avtappning. Köldbäraranslutningen skall vara utrustad med isolering för att skydda mot kondens. Isoleringen skall avslutas ovan droppskål. Vid lödning skall aggregatet skyddas mot åverkan. Om aggregatet anslutes med klämringskoppling, följ ådragningsmoment. Leveransen inkluderar kondensat tråg, vilken levereras separat i samma förpackning som aggregatet. Yttre kondensat tråg måste installeras på plats. Installationen görs med 3 st skruvar (4,2 x 16 mm) genom kondensat trågen till aggregatdelen. Det externa kondensat tråget installeras genom att montera slangen via installationshålet till kondensat tråget under kylbatteriet och fästes med leveransen ingående skruvar (3 st 4,2x16) till höljet. OBS! Vid installationen bör säkras att slangen är installerat enligt ovan detalj A. Kondensat avlopp Klimataggregatet är utrustad med kondensat pump. Pumpen kontrolleras med en nivåvakt och den startar pumpen när vattennivån är på fabriksinstallerad nivå. Aggregatet är också utrustad med ytterligare en nivåvakt för hög nivå, vilken stänger kylventil (om sådan är beställd från fabrik). Lyfthöjd är max. 500 mm. Aggregatets kondensat rör är yttre 11,6 mm, inre 8 mm för anslutning till byggnadens befintliga avloppsrör. Dräneringsrörens placering framgår av bild sid. 7. Den inre diametern av byggnadens avloppsrör bör vara minst 15 mm och ha en lutning på 2 %. Dräneringsledning bör ha en luktlås 50 mm. Vid risk för kondensat skall kondensatledning isoleras eller vara utförd av material 8

9 som förhindrar kondens. Kondensat ledningens längd är 500 mm och skall anslutas till kondensat ledningen på övre delen av ledningen. Kondensat ledningens längd skall kapas efter behov och tryckas in mm i huvudledning. Skarven skall tätas med packningsmaterial för att förhindra tryckfall. Kontrollera att kondensat vatten rinner fritt till avloppet utan hinder. 1 = Anslutningsledning kondensat 2 = Tätning mellan anslutningsledning och yttre ledning 3 = Yttre kondensat ledning. Kondensat ledning skall anslutas till en koppar - eller PVC-ledning av hårt material, som ej kan deformeras eller skapa böjar pga. sin egen vikt Exempel på fel installation. Pumpen är ej avsedd att övervinna tryckfall pga. felaktig installation Kontroll av kondensat ledning sker genom att fylla cirka 2 liter vatten i yttre droppskål. Kondensat pumpen skall då starta och pumpa ut vattnet. Pumpen skall sedan stoppa efter cirka 60 sekunder. Drift Fläkten har tre hastigheter. Under drift arbetar fläkten med vald hastighet MIN / MED / MAX. Fläkten regleras med 3-hastighetsomkopplare (extra tillbehör) eller termostat med 3-hastighetsreglage (extra tillbehör). Rumstemperaturen kontrolleras genom reglering av fläkthastighet och/eller reglerventil. Kondensat pumpen regleras internt i aggregatet via nivåvakt. Under normal drift arbetar aggregatet enligt inställda värden. Underhåll Bryt strömmen vid allt arbete med aggregatet. Rengöring Vid rengöring använd endast ljummet vatten på lätt fuktat trasa samt tvållösning. Använd inte frätande lösningsmedel. Rengöring av filter Filtret sitter under luftintaget. Storlek har 2 st filter och storlek 10 12, 4 st. 9

10 Tidsintervall för rengöring av filter beror på aggregatets placering. En hel del damm fastnar i filtret då aggregatet används, vilket minskar luftflödet och påverkar aggregatets kapacitet. Därför är det viktigt att filtret rengörs med jämna mellanrum. Filtren är av akryltyp och är tvättbara. Filtret rengörs först med dammsugare och tvättas sedan i ljummet vatten.. Filtret skall vara torrt när det sätts tillbaka på plats. Borttagande av filter Öppna luftgallret genom att vrida skruvarna ¼ varv (4 st på varje galler) och låt gallret hänga ner i 90º vin kel (se figur nedan). Ta ut filtret. Efter rengöring sätt tillbaka filtret, återmontera gallret och vrid tillbaka skruvarna. Om nödvändigt byt filter. 10

11 Felsökning Symptom Möjlig orsak Åtgärd Fläktmotorn stannar Ingen strömtillförsel Oljud i aggregatet Vibrationer Otillräcklig kyla Vätskeläckage Luftcirkulation Aggregatets eldragning Felaktig kondensator Fel på fläktmotor Överhettad motorlager Oljud i pumpen Skräp i fläkten Ventil ställdon Vätskeledning Obalans i fläkten Aggregatets fixering Luftgallret för nära aggregatet Smutsiga filter / köldbärare Fläktmotorn går ej Fel i kontrollenheter Kondenseringen för hög Kondensat pump Stopp i kondensat ledning Ingen strömtillförsel till pumpen Vätskeanslutningar Isolering av vätskeledning Luftriktaren felaktigt installerade Fel fläkthastighet Fel i kontrollenheter Smutsiga filter Kondensat pumpen stannar ej Fel på givare Byt givare Kontrollera säkring och byt Kontrollera anslutningar Kontrollera eldragningar Byt kondensator Byt fläktmotor Byt motor Byt pump Kontrollera och rengör fläkt Täta eller byt ut Kontrollera ledning och rätta till Kontrollera och byt om nödvändig Kontrollera och sätt fast Kontrollera och korrigera Rengör Se ovan Fläktmotorn stannar Kontrollera och återställ Se åtgärder nedan Kontrollera och byt ut Kontrollera och rengör Kontrollera säkring och strömtillförsel Kontrollera och rengör Kontrollera och åtgärda Se punkt 6.2 Kontrollera eldragning och strömtillförsel Kontrollera och återställ Rengör och byt ut om nödvändigt Säkerhetsrekommendationer För att undvika olyckshändelser och skador bör följande anvisningar respekteras vid underhåll och service. 1. Slå alltid ifrån aggregatets huvudströmbrytare före service och underhåll. 2. Service på elektriska systemet får endast göras av behörig personal 3. Överskrid aldrig maximala data som angivits i denna anvisning. 11

12 Mått KWC

13 Mått KWC

14 Mått KWCH

15 Mått KWCH

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Luftkonditioneringsaggregat

Luftkonditioneringsaggregat INSTALLATIONSHANDBOK DELAT Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (Stående golvmodell) FVQ7CVEB FVQ00CVEB FVQ5CVEB FVQ0CVEB LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO Vasatherm är ett ISO 9002- och Välkommen 14001 certifierat till Vasatherm företag Vasatherm möjligheternas företag Vasatherm har konstruerat fläktkonvektorer sedan 1988, då det första jobbet Vasaterminalen

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL - Drifts- & vedligeholdelsesmanual KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA IWMV09NI (Indoor unit) INNOVA IWMV09NO (Outdoor unit) INNOVA IWMV12NI (Indoor unit) INNOVA IWMV12NO (Outdoor unit) INNOVA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer