Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion"

Transkript

1 Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Tid 16:15-17:55 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen, Lena Weckman, Sofi Talvitie, Ulla-Britta ordförande vice ordförande ersättare Övriga Månsson, Björn Rönnholm, Niclas Holm-Dellringer, Ann Nuikkinen, Kaisa stadsstyrelsens företrädare översättare-informatör sakkunnig Ordförande Johan Ekman Protokollförare Ann Holm-Dellringer översättare-informatör 1-7

2 Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Ärende 1 RPKL/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare 2 RPKL/2 Meddelanden 3 RPKL/3 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde 4 RPKL/4 s protokoll till påseende 5 RPKL/5 Behovsutredning gällande Busholmens grundskola och Jätkäsaaren peruskoulu 6 RPKL/6 Val av ledamot i direktionen för Drumsö lågstadieskola 7 RPKL/7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen

3 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/1 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare Beslut konstaterade att sammanträdet är lagligt och beslutfört och valde ledamöterna Bernt Nordman och Elisabeth Helander att justera protokollet från detta sammanträde. Beslutsförslag Beslutet stämmer överens med förslaget.

4 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/2 2 Meddelanden Beslut Svenska sektionen antecknar stadsfullmäktiges beslut för kännedom. Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Stadsfullmäktige beslutade , 13 att 1. bevilja Annukka Mickelsson befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion 2. välja Sofi Weckman till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att Timo Nurmiluoto blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens svenska sektion.

5 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/3 3 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde Beslut beslutade att de beslut som fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat. Beslutsförslag Beslutet stämmer överens med förslaget.

6 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/4 4 s protokoll till påseende HEL T Beslut Med stöd av 9, moment 10 i Helsingfors stads förvaltningsstadga beslutade svenska sektionen att sektionens protokoll hålls offentligt framlagda på stadens registratorskontor två veckor efter sammanträdet. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning Beslutsförslag Beslutet stämmer överens med förslaget. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning

7 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/5 5 Behovsutredning gällande Busholmens grundskola och Jätkäsaaren peruskoulu HEL T Beslut Behandling beslutar att för sin del godkänna behovsutredningen gällande Jätkäsaaren peruskoulu och Busholmens grundskola. Svenska sektionen konstaterade dock att det närmare lokalbehovet klarnar under den granskning av det svenska servicenätet som görs våren n kompletterade beslutsförslaget med följande mening: Svenska sektionen konstaterar dock att det närmare lokalbehovet klarnar under den granskning av det svenska servicenätet som görs våren Upplysningar Kaisa Nuikkinen, ledanden arkitekt, telefon: kaisa.nuikkinen(a)hel.fi Bilagor 1 Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola, tarveselvitys pdf Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning Beslutsförslag ns motiveringar beslutar att för sin del godkänna behovsutredningen gällande Jätkäsaaren peruskoulu och Busholmens grundskola. Enligt 5, punkt 14 i instruktionen för utbildningsväsendet är det utbildningsnämndens sektioner som för sin egen språkgrupps del har

8 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/5 till uppgift att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta. Svenska sektionen delegerade i november befogenheten gällande behovsutredning upp till 1 miljon euro till vissa tjänstemän. Finska sektionen godkände för sin del behovsutredningen Behovsutredningen beskriver de uppgifter som ligger till grund för planeringen en finsk och en svensk grundskola för årskurserna 1 9 i det nya bostadsområdet på Busholmen. Skolorna går under arbetsnamnen Busholmens grundskola och Jätkäsaaren persukoulu. Busholmens grundskola kommer att ligga i det södra elevupptagningsområdet. Jätkäsaaren peruskoulu kommer att ligga i nuvarande Taivallahden peruskoulus elevupptagningsområde i område A4 södra-mellersta, i stordistrikt 1. Lokaler för årskurserna 1 2 (kapacitet 200) i den kommande Jätkäsaaren peruskoulu blir klara år 2017 i den byggnad för daghem och skola som byggs vid Hamburgsgränden norr om Bunkern. Utan de nu planerade nya skollokalerna på Busholmen kan man räkna med en kapacitetsbrist på elevplatser sammanlagt i de finska och svenska skolorna åren Beräkningen baserar sig på s.k. effektiverad kapacitet (ökad med 10 %). Sektionen beslutade i december att uppmana linjen för svensk dagvård och utbildning att granska det svenska servicenätet i staden med tonvikt på södra området och norra området. Samtliga dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen i områdena ingår i utredningen. Dimensioneringen av den svenska utbildningen i södra området utreds i samband med denna granskning våren Skolkomplexet byggs på Y-tomten invid Bunkern. Byggprojektet omfattar inte gymnastiksalar, dessa kommer att finnas i det gamla hamnmagasinet Bunkern. Söder om skolan kommer det att finnas en idrottspark med två fullstora fotbollsplaner. I norra delen av idrottsparken planeras ett motionsområde för grannskapet. I sin helhet dimensioneras byggnaden för 740 elevplatser (med 10 % effektiverad kapacitet blir det 814 elevplatser). Linjen för svensk dagvård och utbildning 150 platser, årskurserna 1 6, och den finska linjen för grundläggande utbildning 590 platser, årskurserna 3 9 Skolkomplexets totala nyttoyta planeras bli m2, bruttoytan beräknas var m2 och lägenhetsytan m2.

9 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/5 Byggnaden är indelad i 5 6 moduler eller avdelningar. I princip arbetar eleverna i årskurserna 1 2 i sin egen avdelning och eleverna i de högre klasserna i egna avdelningar och gemensamma ämnesrum. Det kommer att arrangeras en arkitekttävling om planeringen av projektet våren Det förslag som vinner tävlingen ligger sedan till grund för genomförandet av skolbygget. Stadens investeringsprogram för åren godkändes av stadsfullmäktige I investeringsprogrammet ingår det här projektet i omfattningen 8500 brm2 till en kostnad av sammanlagt 26,0 miljoner euro och med planerat genomförande åren Beräknad tidpunkt för ibruktagande är Till kostnaderna för att starta upp verksamheten hör bl.a. en första inredning, förnödenheter, utrustning och anläggningar. Sammanlagt beräknas dessa uppgå till euro (linjen för svensk dagvård och utbildning euro och den finska linjen för grundläggande utbildning euro). Enligt uppgift av fastighetskontoret kommer hyran enligt en preliminär beräkning att vara sammanlagt euro/år. Hyran preciseras i samband med projektplaneringen. Hyreskostnaderna delas mellan linjerna utgående från antalet elever (linjen för svensk dagvård och utbildning euro/år och den finska linjen för grundläggande euro/år). Utöver hyran omfattar de årliga verksamhetskostnaderna också bl.a. löner och personalkostnader, köp av tjänster, material, förnödenheter och varor. Sammanlagt beräknas dess uppgå till euro/år (linjen för svensk dagvård och utbildning euro/år och den finska linjen för grundläggande euro/år). På årsbasis beräknas de årliga kostnaderna för drift och underhåll sammanlagt uppgå till euro (linjen för svensk dagvård och utbildning euro/år och den finska linjen för grundläggande utbildning euro/år), av vilket kapitalhyran utgör om hyrestiden är 20 år (linjen för svensk dagvård och utbildning euro/år och den finska linjen för grundläggande utbildning euro/år). Tanken är att man i det planerade skolkomplexet kunde placera den eventuella nordiska skola eller utvecklade undervisning på svenska inom den finska utbildningen som föreslagits av stadsstyrelseledamoten Marcus Rantala. Frågan utreds i samband med att läroplanerna förnyas och eventuella beslut fattas i ett senare skede. Några särskilda krav på skolbyggnaden ställs inte i detta

10 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/5 avseende. Stadsstyrelsen har bett utbildningsverket ge utlåtande i ärendet senast Upplysningar Kaisa Nuikkinen, ledanden arkitekt, telefon: kaisa.nuikkinen(a)hel.fi Bilagor 1 Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola, tarveselvitys pdf Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning

11 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/6 6 Val av ledamot i direktionen för Drumsö lågstadieskola HEL T Beslut Svenska sektionen utsåg Tina af Hällström till ledamot i direktionen för Drumsö lågstadieskola för den återstående mandatperioden Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Sökande av ändring Omprövning, utbildningsnämnden Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Representanten för personalen Camilla Orre-Pehkonen arbetar inte länge i Drumsö lågstadieskola och hennes personliga ersättare Sanna Rostami är i och med bolagiseringen av Palmia inte längre i Helsingfors stads tjänst och är således inte valbar till direktionen. I stället föreslås Tina af Hällström som ordinarie representant för personalen i direktionen. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Sökande av ändring Omprövning, utbildningsnämnden

12 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL T Beslut Behandling Svenska sektionen beslutade att begära direktionernas utlåtanden om det förslag till språkprogram för den svenska grundläggande utbildningen i Helsingfors som beskrivs i beredningen I begäran om utlåtande ska följande fråga ingå istället för formuleringen "Elevens skolstig är uppbyggd inom det egna området, och elev kan inte byta område på grund av språkval": Borde det vara möjligt för elever som önskar studera annat A2 språk än engelska att byta skola över områdesgränsen i samband med språkvalet? n ändrade ordet "uppmärksamma" till "ta ställning till" i femte stycket på sidan 13 i föredragningslistan. Under diskussionen föreslog Johan Ekman understödd av Elisabeth Helander att beslutsförslaget kompletteras med följande nya stycke: I begäran om utlåtande ska följande fråga ingå istället för formuleringen "Elevens skolstig är uppbyggd inom det egna området, och elev kan inte byta område på grund av språkval": Borde det vara möjligt för elever som önskar studera annat A2 språk än engelska att byta skola över områdesgränsen i samband med språkvalet? Beslutet fattades efter omröstning där Johan Ekmans motförslag fick sju (7) röster (Apter, Helander, Hämäläinen, Talvitie, Sjöberg, Weckman, Ekman) och föredragningen en (1) röst (Nordman). Upplysningar,, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning Beslutsförslag

13 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 ns motiveringar Bakgrund Svenska sektionen beslutar att begära direktionernas utlåtanden om det förslag till språkprogram för den svenska grundläggande utbildningen i Helsingfors som beskrivs i beredningen. Ärendet återremitterades På nationell nivå pågår för närvarande arbetet med att formulera en ny läroplan och timfördelning för den grundläggande utbildningen. Enligt statsrådets beslut ska man från början av höstterminen 2016 övergå till undervisning enligt den nya timfördelningen och läroplanen, vilket innebär att de lokala läroplanerna ska vara klara och godkända före Som en del av detta arbete granskas även språkprogrammet i de svenska skolorna i Helsingfors. De svenska rektorerna har i olika sammanhang diskuterat såväl de utmaningar det nuvarande språkprogrammets förverkligande medför, som förslag på framtida förändringar i språkprogrammet. Kommentarer och synpunkter har insamlats via gemensamma tillfällen för samtliga rektorer, och från varje område genom att respektive områdesrektor sammanställt kommentarer från rektorerna i området. Gemensamma teman som kommenterats är svårigheten i att i praktiken förverkliga det språkprogram som för närvarande gäller, betydelsen av att stödja såväl modersmålet svenska som finskan i den starkt finska omvärld Helsingfors utgör. Att för barn och unga i de svenska skolorna erbjuda ett språkprogram som är möjligt att förverkliga är det gemensamma målet för samtliga som hörts i processen. Det nuvarande språkprogrammet i korthet A1-språk från åk3: finska i samtliga skolor A2-språk från åk 4 eller 5: engelska i samtliga skolor + franska i två områden (södra, västra) och tyska i tre områden (Tölö, östra, norra) B1-språk från åk 7: latin i en skola B2-språk från åk 8: engelska, tyska, franska i alla områden + ryska i ett område Förverkligat språkprogram innevarande läsår (A2 utöver engelskan som läses i samtliga skolor): Hoplaxskolan: Franska, 14 elever, årskurs 4 Franska, 17 elever, årskurs 5 Franska, 14 elever, årskurs 6 Franska, 20 elever, årskurs 7

14 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 Franska, 9 elever, årskurs 8 Franska, 11 elever, årskurs 9 Norra området: Tyska, 8 elever, årskurs 9 (elever i musikklass som flyttat till Åshöjdens grundskola från Hs Lönkan) Södra området Franska, 10 elever, årskurs 4 inklusive Tölö: Franska, 17 elever, årskurs 5 Tyska, 9 elever, årskurs 5 Franska, 10 elever, årskurs 7 Tyska, 10 elever, årskurs 9 Östra området: Tyska, 11 elever, årskurs 4 Tyska, 6 elever, årskurs 5 Tyska, 5 elever, årskurs 6 Tyska, 10 elever, årskurs 7 Tyska, 8 elever, årskurs 8 Tyska, 16 elever, årskurs 9 Enligt det nuvarande språkprogrammet är det möjligt för eleven att inom det egna området byta skola i samband med att studier i A2- språket inleds, eller att inte byta skola men för de lektionerna färdas till den skola där det valda A2-språket erbjuds. Denna valmöjlighet har i praktiken inte utnyttjats av elever och vårdnadshavare. Detta har resulterat i att det nuvarande språkprogrammet inte har förverkligats då ett tillräckligt elevantal i området inte valt det andra A2-språket, och undervisningsgrupper därför inte har bildats. För att en grupp skall bildas krävs att minst tio elever i området väljer det andra A2-språket. Det nya språkprogrammet för den finska grundläggande utbildningen lägger denna gräns på elever. Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen, bakgrund Olika möjligheter att stärka språkprogrammet har föreslagits och diskuterats av tjänstemännen på linjen för svensk dagvård och utbildning och skolornas rektorer. De möjliga lösningarna, förslagen som diskuterats, har skiljt sig från varandra endast i fråga om A2- språket. I fråga om A1 och B2-språken är rektorerna och tjänstemännen eniga om att de förslag som presenterats är lämpliga för

15 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 deras skola, området de arbetar i och det svenska skolnätet som helhet. Det som diskuterats är om A2-språket i samtliga skolor skall vara enbart engelska eller om även ett annat, alternativt A2-språk skall erbjudas. Vidare har det diskuterats i vilken ålder eleverna skall inleda sina studier i A2-språket, och huruvida eleverna endast för de lektionerna skall färdas till den skola i området som erbjuder undervisning i det andra A2-språket, eller om eleven i samband med språkvalet byter skola. Två alternativa förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen utarbetades och presenterades för utbildningsnämndens svenska sektion i samband med sektionens sammanträde Sektionen valde att inte be om direktionernas utlåtanden om föreslagna alternativen, utan återremitterade ärendet. Det nya förslag som sänds för utlåtande till direktionerna skall enligt återremitteringens motivering bestå av ett språkprogram, som skall vara så brett som möjligt, men ändå genomförbart. Vidare önskas att finska A1 inleds i årkurs 2, och att eleverna skall ha möjlighet att vid behov byta skola över upptagningsområdets gränser då eleven väljer A2-språk. Dessutom bör det i det nya förslaget ingå vilka skolor som skulle erbjuda annat A2- språk utöver engelska, samt hur eleverna lättare kunde ta del av stadens språkutbud. I denna beredning ingår därmed endast ett förslag till språkprogram. Förslaget är i linje med det tidigare alternativ 2, men strävan är att förtydliga förslaget, och tydligare utpeka vad i förslaget direktionerna skall ge sitt utlåtande om. Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds i samtliga skolor engelska (A2) från och med årskurs 5, men i varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2-språk. Det andra A2-språket undervisas i första hand i områdets sammanhållna grundskola, eller alternativt i en annan på förhand utsedd skola med undervisning i årskurserna 1-6 inom området. Skolan där denna möjlighet erbjuds måste vara tillräckligt stor för att kunna förväntas kunna erbjuda det andra A2-språket med grupper som i första hand består av den egna skolans elever. Undervisning i det andra A2-språket ges, om möjligt, av ämneslärare. Detta skulle säkra bästa möjliga introduktion till, och inledning av, studier i det nya språket. Eleverna färdas inte, såsom i det nuvarande språkprogrammet, till annan skola endast för lektioner i A2-språket. Orsaken till detta är att

16 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 skolorna inte har möjligheter att garantera elevernas trygghet och säkerhet under förflyttningarna. Eleverna byter enligt förslaget i samband med val av språk vid behov skola då de börjar i årkurs 5. Eleverna kan inte byta skola till ett annat område, endast till sitt eget områdes skolor. Detta på grund av att det bör finnas en kontinuitet, en enhetlig lärostig, i språkundervisningen inom området, och eleverna måste ha möjlighet att fortsätta sina språkstudier i det egna området även i årskurserna 7 9. Vilket annat A2-språk som förutom engelskan erbjuds diskuteras i respektive område, och besluts därefter i utbildningsnämndens svenska sektion. Övriga språk (B2) erbjuds från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk har i diskussioner som förts varit spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska. Fördelen med detta förslag är, att det innehåller möjligheten för eleverna att i årskurs 5 förutom engelska även välja ett annat alternativt A2-språk. Nackdelen är, att skolornas långsiktiga planering försvåras. Såväl den avsändande som den mottagande skolan kan inte med säkerhet veta hur många elever den har följande läsår, vilket försvårar såväl personal-, rums-, som den ekonomiska planeringen. Den kontinuitetsproblematik som även det nuvarande språkprogrammet innehåller kvarstår i detta förslag, dock inte i lika hög grad, i och med att den mottagande skolan i detta förslag kan förväntas få ett tillräckligt antal elever som väljer det utöver engelska alternativa A2-språket, men ingen garanti för det finns. Sammanfattning av förslaget och vad direktionerna ombeds ge sitt utlåtande om Förslaget stöder i och med den tidigarelagda finskundervisningen de tvåspråkiga barnens språkliga utveckling med målet att bidra till en levande tvåspråkighet. En annan skillnad jämfört med det nuvarande språkprogrammet är, att eleverna enligt förslaget inte som nu längre skulle färdas till en annan skola för de lektioner eleven studerar det andra A2-språket, utan i stället konkret vid behov byter skola i och med val av språk. Att ge eleverna möjligheten att även välja ett A2-språk i en skola utanför det egna området för med sig ytterligare en osäkerhetsfaktor med tanke på långsiktig planering av verksamheten. Förslagets B2-språk, spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska, ger eleverna en god grund för fortsatta språkstudier. Nämnda

17 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 språk kan sannolikt erbjudas även i gymnasierna, men i vilken grad är beroende av från vilken stad de studerande som antas kommer, hur de studerande väljer kurser och i viken mån gymnasierna för läsåret har ekonomiska möjligheter att erbjuda kurser i språken. I diskussionerna kring språkprogrammet har skolornas rektorer framfört vikten av att även framdeles som en del av läroplanen ha en för den svenska grundläggande utbildningen specifik språkstrategi med syftet att stödja det svenska språket. En sådan strategi kommer att nedtecknas, och den kommer att ingå i skolornas läroplaner då dessa godkänns i sektionen. n föreslår att sektionen begär direktionernas utlåtanden om ovannämnda förslag till språkprogram och uppmanar direktionerna att höra elevkåren. Ärendet bereds för beslut i svenska sektionen under våren Direktionerna ombeds att i sitt utlåtande specifikt uppmärksamma följande punkter: A1-språket finska undervisas från och med årskurs 2 i samtliga skolor A2-språket inleds i årskurs 5 A2-språket är engelska i samtliga skolor, men även ett annat A2- språk erbjuds i varje område i områdets sammanhållna grundskola, eller alternativt i en på området på förhand utsedd skola med undervisning i årskurserna 1-6 Elever som önskar studera annat A2-språk än engelska byter skola i samband med språkvalet Elevens skolstig är uppbyggd inom det egna området, och elev kan inte byta område på grund av språkval Övriga kommentarer ur skolans eller områdets synpunkt Övriga kommentarer på språkprogrammet på stadsnivå Vilken skola som på respektive område är den i vilken det alternativa A2-språket erbjuds, samt vilket det språket är besluts i samband med senare beslut om timfördelning och läroplaner på såväl kommunalsom skolnivå. Tidigare behandling av ärendet och de alternativ som presenterades för sektionen I det följande de två alternativ som presenterades för sektionen 11.12, och i diskussionerna inför mötet av rektorerna sågs som de starkaste. Rektorerna tog ställning till ett hurdant språkprogram som enligt deras mening skulle vara det lämpligaste för den skola och det område de arbetar i. Alternativ 1 sågs som det bästa alternativet i östra, norra och

18 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 södra området, medan alternativ 2 ansågs vara det bästa för Hoplaxskolan och Zacharias Topeliusskolan, vars elever i årskurserna 7-9 hör till Hoplaxskolans elevupptagningsområde. Alternativen har i beredningen för sektionens sammaträde kompletterats med kommentar där för- och nackdelar presenteras. Alternativen nedan ingår i denna beredning endast i syfte att ge insikt i ärendets tidigare behandling, och är inte förslag direktionerna nu begärs utlåtande om. Alternativ 1 Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds endast engelska (A2) i samtliga skolor från och med årskurs 3, och övriga språk (B2) erbjuds från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk har i diskussioner som förts varit spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska. Fördelen med detta alternativ är, att det i fråga om utbudet på A2-språk säkrar jämlikhet mellan samtliga enheter i staden, att det ger enheterna möjlighet att planera långsiktigt genom att inga elevförflyttningar sker förutom vid stadieövergångar, samt att alternativet är det ekonomiskt mest hållbara och i alla lägen genomförbart. Nackdelen är att utbudet alternativa språk är litet i årskurserna 1-6. Alternativ 2 Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds i samtliga skolor engelska (A2) från och med årskurs 5, men i varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2-språk. Det andra A2-språket undervisas i första hand i områdets sammanhållna grundskola, eller alternativt i en på området på förhand utsedd skola med undervisning i årskurserna 1-6. Skolan där denna möjlighet erbjuds måste vara tillräckligt stor för att kunna förväntas kunna erbjuda det andra A2-språket med grupper som i första hand består av den egna skolans elever. Undervisning i det andra A2-språket ges, om möjligt, av ämneslärare. Detta skulle säkra bästa möjliga introduktion till, och inledning av, studier i det nya språket. Eleverna byter i samband med val av språk vid behov skola då de börjar i årkurs 5. Eleverna färdas inte, såsom i det nuvarande språkprogrammet, till annan skola endast för lektioner i A2-språket. Eleverna kan inte byta skola till ett annat område, endast till sitt eget

19 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 områdes skolor. Detta på grund av att det bör finnas en kontinuitet, en enhetlig lärostig, i språkundervisningen inom området, och eleverna måste ha möjlighet att fortsätta sina språkstudier i det egna området även i årskurserna 7 9. Vilket annat A2-språk som förutom engelskan erbjuds diskuteras i respektive område, och besluts därefter i utbildningsnämndens svenska sektion. Övriga språk (B2) erbjuds, såsom i alternativ 1, från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk är i detta förslag de samma som i alternativ 1. Fördelen med detta alternativ är, att det innehåller möjligheten för eleverna att i årskurs 5 förutom engelska även välja ett annat alternativt A2-språk. Nackdelen är att skolornas långsiktiga planering försvåras. Såväl den avsändande som den mottagande skolan kan inte med säkerhet veta hur många elever den har följande läsår, vilket försvårar planering av såväl personal-, rums-, som ekonomisk planering. Den kontinuitetsproblematik som även det nuvarande språkprogrammet innehåller kvarstår i detta alternativ, dock inte i lika hög grad. Den mottagande skolan kan förväntas få ett tillräckligt antal elever som väljer det utöver engelska alternativa A2-språket, men ingen garanti för det finns. Upplysningar,, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning Beslutshistoria HEL T Beslut Ärendet återremitterades.

20 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) RPKL/7 Behandling Återremitterades Under diskussionen föreslog Veronica Hertzberg understödd av Ted Apter att ärendet återremitteras för ny beredning enligt följande: Förslaget återremiteras så att det nya förslaget består av ett alternativ som presenteras för direktionerna. Utgångspunkten är att stadens svenska skolor skall ha ett så brett och genomförbart språkprogram som möjligt och att finskan börjar redan i åk 2. Eleverna skall också ha möjlighet att byta skola över upptagningsområdets gränser ifall det språk de vill studera inte erbjuds i inom det egna området. Vilka skolor som skulle erbjuda annat än engelska som A2 och hur eleverna lättare kunde ta del av stadens språkutbud borde ingå i det nya förslaget Beslutet fattades efter omröstning där föredragningen fick fyra (4) röster (Mickelsson, Nordman, Sjöberg, Talvitie) och Hertzbergs återremitteringsförslag fick fem (5) röster (Apter, Ekman, Helander, Hertzberg, Hämäläinen). Upplysningar,, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi

21 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING 1 ( 4, 5 OCH 7) FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet. Tillämpat lagrum: 91 i kommunallagen 2 ( 6) ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. Rätt att begära omprövning Omprövning får begäras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) av kommunmedlemmarna Den tid inom vilken omprövning ska begäras Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter. Omprövningsmyndighet Omprövning begärs hos Helsingfors utbildningsnämnd. Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är: E-postadress:

22 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) Postadress: Faxnummer: (09) Besöksadress: PB HELSINGFORS STAD Helsingfors stads registratorskontor Norra esplanaden Telefonnummer: (09) (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen) (09) (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet) (09) (Byggnads- och miljöväsendet) (09) (Bildningsväsendet) (09) (Social- och hälsovårdsväsendet) Registratorskontoret är öppet måndag fredag kl Formen för och innehållet i begäran om omprövning Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I begäran om omprövning ska uppges det beslut som begäran om omprövning gäller hurdan omprövning som begärs på vilka grunder omprövning begärs vem som begär omprövning på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta kontaktuppgifter till den som begär omprövning Protokoll Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

23 Helsingfors stad Protokoll 1/ (21) Johan Ekman ordförande Ann Holm-Dellringer protokollförare Protokollet justerat Bernt Nordman Elisabeth Helander Dokumentet är elektroniskt undertecknat. Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11-13)

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2015 1 (9) 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL 2014-014319 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015 Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Tid 16:15-16:45 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 3/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 3/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 3/2014 Tid 16:15-18:10 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Hämäläinen, Nora Mickelsson, Annukka

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1 (5) Utbildningsverket Linjen för svensk dagvård och utbildning Dagvårdschef

Helsingfors stad Protokoll 1 (5) Utbildningsverket Linjen för svensk dagvård och utbildning Dagvårdschef Helsingfors stad Protokoll 1 (5) 30 Stängning av förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem HEL 2016-012546 T 05 01 00 Beslut en beslutade stänga följande förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem: 5.12.2016:

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.12.2014

Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.12.2014 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Tid 16:15-18:25 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Hämäläinen, Nora Mickelsson, Annukka

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Tid 17:00-18:05, avbrutet 18:04-18:05 Plats Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors Närvarande Ledamöter Stormbom, Peter von Martens, Christel Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 5/2012 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 5/2012 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 5/2012 Tid 16:15-17:50 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Nordman, Bernt Björnberg-Enckell, Maria Anttila, Tuomas Boldt, Hildur Buttler, Pekka Ellenberg, Benjamin Wiklund,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2013 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 1/2013 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 1/2013 Tid 16:15-18:30 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Mickelsson, Annukka Reuter, Martina

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 5/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 5/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 5/2015 Tid 17:00-18:15 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Närvarande Ledamöter Rantala, Marcus vonmartens, Christel Eloranta, Eppie Itälehto-Supponen, Marja- Leena Niekka,

Läs mer

Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området

Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området 3.3.2016 Varför görs detta? Varje barn ska erbjudas samma möjlighet. Helsingfors utsatta mål. Att erbjuda elever den bästa miljön för lärande Att

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016

Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016 Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Tid 17:00-18:40 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas ordförande vice ordförande

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/2017 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 2/2017 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 2/2017 Tid 16:30-17:16 Plats Sturegatan 2, 00510 Helsingfors Närvarande Ledamöter Rantala, Marcus vonmartens, Christel Eloranta, Eppie Itälehto-Supponen, Marja-Leena Stormbom,

Läs mer

Granskningen av servicenätet 2015

Granskningen av servicenätet 2015 Granskningen av servicenätet 2015 Utgångspunkterna Granskningen baserar sig på de beslut som utbildningsnämndens svenska sektion, utbildningsnämnden och stadsstyrelsen har fattat om mål och riktlinjer

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 2/2013 1 (9) 12 Servicenätet i Västra Distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Föredragande Bakgrunden beslutade att be om utlåtande av direktionen för skolorna i Västra

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion FÖREDRAGNINGSLISTA

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion FÖREDRAGNINGSLISTA Helsingfors stad Föredragningslista 5/2016 UTBILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2016 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Ärenden Ekogatan 2 C Enligt denna föredragningslista

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 3 09 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska respektive svenska sektion

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Servicenätet i södra området Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Alternativ 1 Avsikten är att förändringarna genomförs när Busholmsskolan beräknas bli klar år 2019. Grundskolan Norsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (6) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (6) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2013 1 (6) 8 Brev från svenskspråkiga familjer i Kasberget HEL 2013-000632 T 00 01 01 Beslut Behandling Bakgrund beslutade att sända ett svar till föräldrarna i Kasberget med

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 2/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 2/2015 Tid 17:00-18:18 Plats Helsingfors arbis Närvarande Ledamöter Torvalds, Nils Itälehto-Supponen, Marja- Leena Tiusanen, Pekka Työrinoja, Pirjo Woitsch, Erwin Cowell, Maria-Elena

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/2016 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 2/2016 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 2/2016 Tid 17:00-18:11 Plats Dagmarsgatan 3 Närvarande Ledamöter Rantala, Marcus vonmartens, Christel Itälehto-Supponen, Marja-Leena Stormbom, Peter Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 1911/08.01.01/2014 39 Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller avgiftsfri skolskjuts Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel.

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/ (16) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 4/ (16) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 4/2013 1 (16) 23 Servicenätet i Västra distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Behandling beslutade föreslå utbildningsnämnden att den föreslår stadsstyrelsen och vidare

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer